SKVFS 2010:3

Skatteverkets föreskrifter om inlämnande av periodisk sammanställning i elektronisk form

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2010:3

Mervärdesskatt

Utkom från trycket

den 29 januari 2010

1

Skatteverkets föreskrifter

om inlämnande av periodisk sammanställning i

elektronisk form;

beslutade den 25 januari 2010.

Skatteverket föreskriver med stöd av 65 § skattebetalningsförord-

ningen (1997:750) följande.

1 § Dessa föreskrifter gäller sådan periodisk sammanställning som

avses i 10 kap. 33 § skattebetalningslagen (1997:483). En sådan sam-

manställning får lämnas till Skatteverket med hjälp av e-tjänsten Fil-

överföring på det sätt som anges i 3 § eller med hjälp av e-tjänsten

Periodisk sammanställning på det sätt som anges i 4 §.

2 § I dessa föreskrifter avses med

e-legitimation: sådan e-legitimation som avses i avsnitt 1.4, 1.5 och

5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning

för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska

underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i

bilaga 1 till nämnda vägledning,

SmartDisk: ett av Skatteverket utfärdat certifikat med tillhörande

säkerhetskoder,

e-tjänsten Filöverföring: den elektroniska tjänsten Filöverföring

som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se,

e-tjänsten Periodisk sammanställning: den elektroniska tjänsten Pe-

riodisk sammanställning som finns på Skatteverkets webbplats

www.skatteverket.se.

3 § En periodisk sammanställning får lämnas till Skatteverket med

hjälp av e-tjänsten Filöverföring om

– inlämnaren legitimerar sig med en e-legitimation eller med en

SmartDisk, och

– den periodiska sammanställningen är uppställd i det format som

har fastställts i Skatteverkets broschyr Periodisk sammanställning via

Skatteverkets e-tjänst Filöverföring, (SKV 278 utgåva 4).

4 §

En periodisk sammanställning får lämnas med hjälp av

e-tjänsten Periodisk sammanställning om inlämnaren legitimerar sig

med en e-legitimation.

SKVFS 2010:3

2

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2010.

På Skatteverkets vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, enhet 1)