SKVFS 2011:21

Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:33) om revision m.m.

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2011:21

Inkomsttaxering

Kupongskatt

Mervärdesskatt

Skattebetalning

Utkom från trycket

den 23 december 2011

1

Skatteverkets föreskrifter

om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter

(RSFS 2002:33) om revision m.m.;

beslutade den 19 december 2011.

Skatteverket föreskriver med stöd av 25 § taxeringsförordningen

(1990:1236), 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750), 6 §

kupongskatteförordningen (1971:49) samt 3 § förordningen

(2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och

landsting att Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:33) om revi-

sion m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av år 2011.

___________

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Anders Bäck

(Produktionsavdelningen, V3)