SKVFS 2011:6

Skatteverkets föreskrifter om utlämnande av uppgifter ur SPAR

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

*

SKVFS 2011:6

SPAR

Utkom från trycket

den 11 juli 2011

1

Skatteverkets föreskrifter

om utlämnande av uppgifter ur SPAR;

beslutade den 5 juli 2011.

Skatteverket föreskriver följande med stöd av 17 § förordningen

(1998:1234) om det statliga personadressregistret om utlämnande av

uppgifter ur SPAR.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med:

personuppgiftsansvarig: detsamma som i 3 § personuppgiftslagen

(1998:204)

SPAR-tjänst: tjänst inom ramen för de ändamål som anges i 3 §

första och andra punkten lagen (1998:527) om det statliga person-

adressregistret, SparL, i det utförande de finns beskrivna på SPAR:s

webbplats (statenspersonadressregister.se)

ändamål 1: detsamma som i 3 § första punkten SparL

ändamål 2: detsamma som i 3 § andra punkten SparL.

Ansökan

2 § Ansökan om tillgång till en SPAR-tjänst ska göras skriftligen

och vara undertecknad av den personuppgiftsansvarige.

3 § Ansökan om direktreklamspärr ska göras hos Skatteverket,

SPAR. Samtycke till elektroniskt utlämnande av uppgift om direkt-

reklamspärr ska lämnas till Skatteverket, SPAR.

Giltighetstider

4 § Ett beslut om engångsuttag enligt ändamål 1 gäller i tre månader

från beslutsdatum. Övriga beslut enligt ändamål 1 gäller i längst fem

år från beslutsdatum.

5 § Ett beslut om engångsuttag av uppgifter ur SPAR enligt ändamål

2 gäller i tre månader från beslutsdatum.

6 § Ett beslut om upprepade uttag av uppgifter ur SPAR enligt

ändamål 2 gäller i längst ett år från beslutsdatum.

7 § Ett beslut om prenumeration av uppgifter ur SPAR enligt

ändamål 2 gäller i längst tre år från beslutsdatum.

SKVFS 2011:6

2

8 § För att säkerställa uppgifternas tillförlitlighet får uppgifter ur

SPAR enligt ändamål 2 inte användas senare än tre månader från det

att uppgifterna gjorts tillgängliga för kund.

Utlämnade uppgifters tillgänglighet

9 § Uppgifter ur SPAR får inte hämtas ut senare än 60 dagar efter

det att uppgifterna gjorts tillgängliga för kund.

Informationsskyldighet

10 § Den som erhållit uppgifter ur SPAR för direktreklam genom

urval ska ange ”Adresskälla: SPAR, Skatteverket, 171 94 Solna” vid

utskick av försändelser.

Villkor för tillgång till SPAR-tjänst

11 § Tillgång till SPAR-tjänst kan fås genom webbaserad åtkomst

eller program till programåtkomst.

12 § Det krävs personlig e-legitimation, det vill säga en elektronisk

legitimationshandling som styrker angiven fysisk persons identitet

samt är utfärdad av BankID, Nordea eller TeliaSonera, för att få

tillgång till SPAR-tjänst via webbaserad åtkomst.

13 § Det krävs serverlegitimation, det vill säga en elektronisk

legitimationshandling som styrker identiteten på angiven dator

tillhörande angiven organisation samt är utfärdad av Steria, för att få

tillgång till SPAR-tjänst via program till programåtkomst.

14 § All elektronisk hantering som förutsätts för utlämnande av

uppgift ur SPAR ska ske i formatet eXtensible Markup Language

(XML).

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2011.

På Skatteverkets vägnar

VILHELM ANDERSSON

Per Stenbeck

(Verksledningsstaben)