Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-09-17
Ändring införd
SFS 1998:1234 i lydelse enligt SFS 2021:379
Ikraft
1998-10-24
Upphäver
Förordning (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om behandlingen av personuppgifter som avses i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret (SPAR). Förordning (2011:439).

2 §  Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för SPAR. Driften av SPAR får vara förlagd till servicebyråer. Förordning (2008:1310).

2 a §  Skatteverkets beslut i frågor som avses i 8 a § och 12 § första stycket denna förordning ska fattas av en särskild nämnd inom verket. Om det finns skäl för det, får Skatteverket bestämma att nämnden ska fatta beslut även i annat enskilt ärende enligt lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret eller denna förordning.

[S2]Närmare bestämmelser om nämnden, dess ledamöter och nämndens beslutsförhet finns i 2729 §§ förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket. Förordning (2017:157).

3 §  Användningen av SPAR får vara avgiftsbelagd.

Inhämtande av uppgifter

4 §  De uppgifter som avses i 5 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret ska lämnas i elektronisk form till verksamheten med SPAR. Sekretess hindrar inte att uppgifterna lämnas ut. Förordning (2008:1310).

Utlämnande av uppgifter i elektronisk form

5 §  Uppgifter om adress och folkbokföringsort enligt 4 § första stycket 4 och 5 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret för en person under 16 år får i elektronisk form lämnas ut endast för ändamål som avses i 3 § 1 lagen. Förordning (2009:277).

6 §  Uppgifter om födelsehemort enligt 4 § första stycket 6 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form lämnas ut endast till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket. Förordning (2014:1199).

7 §  Uppgifter om svenskt medborgarskap enligt 4 § första stycket 7 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form lämnas ut endast till Centrala studiestödsnämnden, Bolagsverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket. Förordning (2014:1199).

8 §  Uppgifter om make eller vårdnadshavare enligt 4 § första stycket 8 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form lämnas ut endast till myndigheter, banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, värdepappersbolag, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar, kreditupplysningsföretag, pensionsstiftelser, inrättningar för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel, enskilda huvudmän enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och privata vårdgivare enligt 1 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355).

[S2]Uppgifter som avses i första stycket får i elektronisk form även lämnas ut till

  1. sådana företag som på uppdrag av försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag eller pensionsstiftelser administrerar försäkringar, pensioner eller liknande utfästelser, och
  2. föreningar och stiftelser om uppgifterna behövs i samband med släktforskning. Förordning (2020:297).

8 a §  Efter beslut av Skatteverket får vissa uppgifter som rör samtliga personer i SPAR lämnas ut i elektronisk form för ändamål som avses i 3 § 1 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret (bruttoavisering). Detta gäller uppgifter för en viss period om ändring av namn, personnummer, födelsetid, adress, folkbokföringsort och make eller vårdnadshavare samt avregistrering från folkbokföringen enligt 4 § första stycket15, 8 och 9 samma lag.

[S2]Bruttoavisering får endast medges den som i sin verksamhet regelmässigt behandlar uppgifter om en betydande del av befolkningen och fortlöpande behöver uppdatera dessa. För sådant utlämnande gäller också att uppgifter om personer som inte har direkt samband med mottagarens verksamhet ska gallras i omedelbar anslutning till uppdateringen. Förordning (2009:277).

9 §  Uppgifter om att en registrerad har begärt att uppgifter om denne inte får behandlas vid urvalsdragningar för direktreklam enligt 3 § 2 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får lämnas ut i elektronisk form endast om den registrerade har samtyckt till det. Förordning (2008:1310).

Informationsskyldighet

10 §  Vid utlämnande av uppgifter om namn och adress för direktreklam enligt 3 § 2 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret ska Skatteverket se till att den som hämtar uppgifterna ur SPAR informerar de registrerade om att uppgifterna hämtats ur SPAR och om adress dit de kan vända sig i frågor rörande SPAR. Förordning (2008:1310).

Sökbegrepp

11 §  För ändamål som anges i 3 § 1 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får som sökbegrepp endast användas uppgifter enligt 4 § första stycket15 lagen. Uppgifter enligt 4 § första stycket 4 och 5 lagen om det statliga personadressregistret får dock användas endast i kombination med uppgifter enligt 4 § första stycket 1 lagen. Förordning (2009:277).

12 §  För ändamål som anges i 3 § 2 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får som sökbegrepp endast användas uppgifter enligt 4 § första stycket25 och 8–12 samma lag, om inte annat sägs i andra eller tredje stycket. Uppgifter enligt 4 § första stycket 10 och 12 lagen om det statliga personadressregistret ska då ordnas i klasser på det sätt som Skatteverket beslutar.

[S2]Uppgifter om barn yngre än åtta veckor och uppgifter enligt 4 § första stycket1012 lagen om det statliga personadressregistret om en person under 18 år får inte användas som sökbegrepp vid en behandling enligt första stycket.

[S3]Uppgifter om avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall enligt 4 § första stycket 9 lagen om det statliga personadressregistret får användas som sökbegrepp vid en behandling enligt första stycket tidigast fyra veckor efter dödsfallet. Förordning (2009:277).

Statistiska bearbetningar

13 §  Uppgifter enligt 4 § första stycket lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får även behandlas för statistiska bearbetningar med sökbegrepp som är tillåtna enligt 12 §, om resultaten redovisas i en avidentifierad form.

Misstanke om oriktig uppgift

14 §  Vid misstanke om att en uppgift som är hämtad ur SPAR är oriktig, ska den som i tjänsten har tagit del av uppgiften genast anmäla det till Skatteverket. Förordning (2008:1310).

Gallring

/Upphör att gälla U: 2021-06-18/

15 §  Uppgifter enligt 4 § första stycket18 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret ska gallras när de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, dock senast tre år efter det att en ny, motsvarande uppgift registrerades.

Uppgifter enligt 4 § första stycket 10–12 lagen om det statliga personadressregistret ska gallras när de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, dock senast när en ny, motsvarande uppgift registreras. Förordning (2009:277).

/Träder i kraft I: 2021-06-18/

15 §  Uppgifter enligt 4 § första stycket1-8 och 13 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret ska gallras när de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, dock senast tre år efter det att en ny, motsvarande uppgift registrerades.

[S2]Uppgifter enligt 4 § första stycket10-12 lagen om det statliga personadressregistret ska gallras när de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, dock senast när en ny, motsvarande uppgift registreras. Förordning (2021:379).

/Upphör att gälla U: 2021-06-18/

16 §  Om en person avregistreras från folkbokföringen, skall uppgifter enligt 4 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret gallras när de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, dock senast tre år efter det att uppgiften om avregistrering från folkbokföringen registrerades i SPAR.

/Träder i kraft I: 2021-06-18/

16 §  Om en person avregistreras från folkbokföringen, en person med ett samordningsnummer avlider eller ett samordningsnummer förklaras vilande, ska uppgifter enligt 4 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret gallras när de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, dock senast tre år efter det att uppgiften om avregistreringen, dödsfallet eller vilandeförklaringen registrerades i SPAR. Förordning (2021:379).

17 §  Skatteverket får meddela föreskrifter om

  1. giltighetstid för Skatteverkets beslut enligt lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret och denna förordning,
  2. giltighetstid för användning av uppgifter som har lämnats ut för ändamål som avses i 3 § 2 lagen om det statliga personadressregistret,
  3. villkor för säkerhet och hantering vid utlämnande av uppgifter i elektronisk form ur SPAR.

[S2]Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om det statliga personadressregistret och denna förordning. Förordning (2011:439).

  • SKVFS 2012:6: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (2011:6) om utlämnande av uppgifter ur SPAR
  • SKVFS 2011:6: Skatteverkets föreskrifter om utlämnande av uppgifter ur SPAR
  • SKVFS 2021:1: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:5) om utlämnande av uppgifter ut SPAR

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1998, då förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret upphör att gälla.
  2. Den upphävda förordningen får dock till och med den 30 september 2001 tillämpas på den som när den nya förordningen träder i kraft har rätt att hämta uppgifter ur SPAR enligt 26 § andra stycket 1 och 2 datalagen (1973:289).
Ikraftträder
1998-10-24

Förordning (1999:560) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2001:503) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 §; ny 8 a §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:1000) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 4, 14 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:363) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2006:800) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:729) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2008:1310) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 2, 4, 8 a, 9, 10, 12, 14, 15 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:277 ) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8, 8 a, 11, 12, 15 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:632) om ändring i förordningen (2009:277) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 § i 2009:277

Förordning (2010:746) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2011:250) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:439) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 1, 8 §§; ny 17 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:592) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2013:701) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2013-10-01

Förordning (2013:1035) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1199) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2017:157) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2019:810) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2019-12-15

Förordning (2020:297) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2020-06-15

Förordning (2021:379) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 15, 16 §§
Ikraftträder
2021-06-18