lagen.nu

Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:674
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-08-01

Allmänna bestämmelser

1 § För de ändamål som anges i 3 § skall det med hjälp av automatiserad behandling föras ett statligt personadressregister (SPAR). Registret får användas av myndigheter och enskilda.

2 § När personuppgifter behandlas i SPAR gäller personuppgiftslagen (1998:204), om inte avvikande bestämmelser meddelas i denna lag. De beteckningar som används i denna lag har samma betydelse som i 3 § personuppgiftslagen.

Registerändamål

3 § Uppgifterna i SPAR får behandlas för att

 • 1. aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter,
 • 2. ta ut uppgifter om namn och adress genom urvalsdragning för direktreklam, opinionsbildning eller samhällsinformation eller annan därmed jämförlig verksamhet.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Registerinnehåll

4 § SPAR får innehålla uppgifter om personer som är eller har varit folkbokförda i landet och personer som har tilldelats personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen (1991:481). SPAR får även innehålla uppgifter om personer som har tilldelats samordningsnummer, om det inte råder osäkerhet om personernas identitet. Följande uppgifter får anges:

 • 1. namn,
 • 2. person- eller samordningsnummer,
 • 3. födelsetid,
 • 4. adress,
 • 5. folkbokföringsort och distrikt,
 • 6. födelsehemort,
 • 7. svenskt medborgarskap,
 • 8. make eller vårdnadshavare,
 • 9. avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall, med angivande av tidpunkt, eller avregistrering av annan anledning,
 • 10. summan av fastställd förvärvsinkomst och inkomst av kapital, dock lägst noll kronor,
 • 11. ägare av småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun (belägenhet), och
 • 12. taxeringsvärde för småhusenhet.

På begäran av en registrerad ska det i SPAR också anges att uppgifter om denne inte får behandlas vid urvalsdragningar enligt 3 § 2 för direktreklam. Lag (2013:381).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

5 § Uppgifter som avses i 4 § första stycket 1–9 hämtas från folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. Övriga uppgifter som avses i 4 § första stycket hämtas från beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Lag (2009:273).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:198, 2003:723, 2009:273

Utlämnande av uppgifter

6 § En enskild som begär att en myndighet skall lämna ut personuppgifter för ändamål som avses i 3 § skall hänvisas till SPAR, om inte annat följer av lag eller förordning.

7 § Uppgifter från beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får i elektronisk form endast lämnas ut till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket.

Regeringen får meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar när det gäller utlämnande av uppgifter i elektronisk form. Lag (2014:674).

Ändringar/Förarbeten (4)

Sökbegrepp

8 § Regeringen får föreskriva om begränsningar av sökbegreppen för SPAR.

Rättelse och skadestånd

9 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller även vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:527

Officiell version (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1997/98:136, bet. 1997/98:KU31, rskr. 1997/98:294
Ikraft
1998-10-24
SFS-nummer
1998:527

Lag (1999:439) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:439
Rubrik
Lag (1999:439) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Lag (2001:198) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:198
Rubrik
Lag (2001:198) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Lag (2003:723) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personregistret

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:723
Rubrik
Lag (2003:723) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personregistret

Lag (2008:209) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:58, bet. 2007/08:SkU26, rskr. 2007/08:163
Ikraft
2008-06-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2008:209
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008. De nya föreskrifterna ska även tillämpas på personer som före ikraftträdandet har tilldelats samordningsnummer.

Rubrik
Lag (2008:209) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Lag (2008:1046) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:44, bet. 2008/09:SkU5, rskr. 2008/09:66
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1046
Rubrik
Lag (2008:1046) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Lag (2009:273) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:111, bet. 2008/09:SkU28, rskr. 2008/09:203
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:273
Rubrik
Lag (2009:273) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Lag (2011:1391) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2011:1391
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som avser 2013 och tidigare års taxeringar.
Rubrik
Lag (2011:1391) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Lag (2013:381) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254
Ikraft
2014-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2013:381
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 4 § första stycket 5 och i övrigt den 1 januari 2014.

Rubrik
Lag (2013:381) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Lag (2014:674) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:674
Rubrik
Lag (2014:674) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation