Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:527 i lydelse enligt SFS 2022:1699
Ikraft
1998-10-24
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-11-01

Allmänna bestämmelser

1 §  För de ändamål som anges i 3 § skall det med hjälp av automatiserad behandling föras ett statligt personadressregister (SPAR). Registret får användas av myndigheter och enskilda.

2 §  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

[S2]Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:227).

Prop. 2017/18:95: Paragrafen har fått ett nytt innehåll och klargör lagens förhållande till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i lagen benämnd EU:s dataskyddsförordning, och lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:000), ...

Registerändamål

3 §  Uppgifterna i SPAR får behandlas för att

 1. aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter,
 2. ta ut uppgifter om namn och adress genom urvalsdragning för direktreklam, opinionsbildning eller samhällsinformation eller annan därmed jämförlig verksamhet.

Rätten att göra invändningar

3 a §  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

[S2]Bestämmelser om rätten att göra invändningar mot behandling för direkt marknadsföring finns i artikel 21.2 i samma förordning. Lag (2018:227).

Prop. 2017/18:95: I paragrafen, som är ny, görs i första stycket ett undantag från den rätt att invända mot behandling av personuppgifter som följer av artikel 21.1 i dataskyddsförordningen. Undantaget utgör en sådan begränsning i den nationella rätten som är tillåten enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen. Vid sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den gäller inte rätten att göra invändningar enligt artikel 21.1.

I ...

Registerinnehåll

4 §  SPAR får innehålla uppgifter om personer som är eller har varit folkbokförda i landet och personer som har tilldelats personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen (1991:481). SPAR får även innehålla uppgifter om personer som har tilldelats samordningsnummer och som har styrkt sin identitet eller gjort identiteten sannolik. Följande uppgifter får anges:

 1. namn,
 2. person- eller samordningsnummer,
 3. födelsetid,
 4. adress,
 5. folkbokföringsort och distrikt,
 6. födelsehemort,
 7. svenskt medborgarskap,
 8. make eller vårdnadshavare,
 9. avregistrering enligt 19-22 §§folkbokföringslagen, med angivande av tidpunkt,
 10. summan av fastställd förvärvsinkomst och inkomst av kapital, dock lägst noll kronor,
 11. ägare av småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun (belägenhet),
 12. taxeringsvärde för småhusenhet,
 13. tidpunkt för när ett samordningsnummer har tilldelats och när vilandeförklaring kan komma att ske enligt 3 kap. 2 § 1 lagen (2022:1697) om samordningsnummer,
 14. tidpunkt för vilandeförklaring av ett samordningsnummer enligt 3 kap. 2 § lagen om samordningsnummer med angivande av om förklaringen skett med stöd av punkt 1 eller 2 i den paragrafen,
 15. tidpunkt för när en person med samordningsnummer eller en person med personnummer som inte är eller har varit folkbokförd har avlidit, och
 16. om den enskildes identitet vid tilldelning eller förnyelse av samordningsnummer har styrkts eller gjorts sannolik.

[S2]På begäran av en registrerad ska det i SPAR också anges att uppgifter om denne inte får behandlas vid urvalsdragningar enligt 3 § 2 för direktreklam. Lag (2022:1699).

Prop. 2010/11:166: I första stycket 10 har ordet ”taxerad” ersatts med ordet ”fastställd”. Det är en anpassning till den nya begreppskatalog som införs på skatteförfarandeområdet (se avsnitt 4.2). Vad som ska förstås med fastställd förvärvsinkomst framgår av 1 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Prop. 2008/09:44: Ändringen är en följd av att förmögenhetsskatten har avskaffats. Någon beskattningsbar förmögenhet kommer inte längre att fastställas av Skatteverket. Den tidigare betecknade punkten 10 tas bort, vilket medför att punkterna 11 och 12 härigenom betecknas som 10 och 11.

Prop. 2008/09:111: Ändringen i paragrafen är en följd av förslaget att personer som omfattas av undantaget från folkbokföring i 5 § folkbokföringslagen (1991:481) ska kunna få personnummer. Uppgifter om dessa personer omfattas redan i dag av förevarande lag i den mån de har samordningsnummer. Genom ändringen kommer de att omfattas av lagen även i de fall de har personnummer. Frågan har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2008/09:111#S7-2" ...

Prop. 2007/08:58: Ändringen innebär att uppgifterna i SPAR utökas så att även uppgifter beträffande personer som tilldelas samordningsnummer omfattas under förutsättning att det inte råder någon osäkerhet om personernas identitet. Dessutom föreslås att själva samordningsnumren ska få anges. Skälen härför har utvecklats i avsnitt 5.

I andra stycket har en viss språklig justering gjorts. ...

Prop. 2020/21:160: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som får behandlas i det statliga personadressregistret (SPAR).

5 §  Uppgifter som avses i 4 § första stycket1-9 och 13-16 hämtas från folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. Övriga uppgifter som avses i 4 § första stycket hämtas från beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Lag (2022:1699).

Prop. 2008/09:111: Ändringsförslaget i denna paragraf är en följdändring orsakad av att en ny punkt, 3, förts in i 4 § första stycket. Även uppgiften om födelsetid hämtas från folkbokföringsdatabasen.

Prop. 2020/21:160: Paragrafen innehåller bestämmelser om varifrån uppgifter i SPAR hämtas.

Prop. 2021/22:276: Paragrafen innehåller bestämmelser om varifrån uppgifterna i SPAR hämtas.

Utlämnande av uppgifter

6 §  En enskild som begär att en myndighet skall lämna ut personuppgifter för ändamål som avses i 3 § skall hänvisas till SPAR, om inte annat följer av lag eller förordning.

7 §  Uppgifter från beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får i elektronisk form endast lämnas ut till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar när det gäller utlämnande av uppgifter i elektronisk form. Lag (2014:674).

Sökbegrepp

8 §  Regeringen får föreskriva om begränsningar av sökbegreppen för SPAR.

9 § Har upphävts genom lag (2018:227).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret

Förarbeten
Rskr. 1997/98:294, Prop. 1997/98:136, Bet. 1997/98:KU31
Ikraftträder
1998-10-24

Lag (1999:439) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2001:198) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2003:723) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personregistret

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2008:209) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008. De nya föreskrifterna ska även tillämpas på personer som före ikraftträdandet har tilldelats samordningsnummer.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:163, Prop. 2007/08:58, Bet. 2007/08:SkU26
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2008-06-01

Lag (2008:1046) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Förarbeten
Rskr. 2008/09:66, Prop. 2008/09:44, Bet. 2008/09:SkU5
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:273) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Förarbeten
Rskr. 2008/09:203, Prop. 2008/09:111, Bet. 2008/09:SkU28
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2011:1391) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som avser 2013 och tidigare års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:381) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 4 § första stycket 5 och i övrigt den 1 januari 2014.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:254, Prop. 2012/13:120, Bet. 2012/13:SkU25
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:674) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2018:227) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Förarbeten
Rskr. 2017/18:234, Prop. 2017/18:95, Bet. 2017/18:SkU15
Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 2 §; ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2021:376) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Förarbeten
Rskr. 2020/21:292, Prop. 2020/21:160, Bet. 2020/21:SkU11
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2021-06-18

Lag (2022:1699) om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Förarbeten
Rskr. 2022/23:40, Prop. 2021/22:276, Bet. 2022/23:SkU4
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2023-09-01