SKVFS 2013:12

Skatteverkets föreskrifter om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2013:12

Utkom från trycket

den 1 november 2013

Skatteverkets föreskrifter

om godkännande av skatteupplag enligt lagen

( 1994:1563 ) om tobaksskatt, lagen ( 1994:1564 ) om

alkoholskatt och lagen ( 1994:1776 ) om skatt på

energi;

beslutade den 28 oktober 2013.

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 § första stycket 2

förordningen (2010:177) om tobaksskatt, 2 § första stycket 1

förordningen (2010:173) om alkoholskatt och 2 § första stycket 2

förordningen (2010:178) om skatt på energi följande.

1 § Godkännande av skatteupplag meddelas för visst utrymme.

Sådant

godkännande

kan

meddelas

för

tillverkningslokal,

lagringscistern, lagerlokal, byggnad, depå, anläggning, område eller

liknande eller för del av tillverkningslokal, lagerlokal, byggnad, depå,

anläggning eller liknande.

Ett utrymme kan godkännas som skatteupplag om sökanden visar

att förutsättningar för godkännande föreligger och lämnar uppgifter

och handlingar enligt 2–5 §§.

2 § Sökanden ska precisera vilket utrymme ansökan gäller i ritning

eller skiss samt beskriva utrymmet och det närmast kringliggande

området.

3 § Sökanden ska visa att denne äger eller på annat sätt disponerar

över det utrymme som ansökan gäller genom att till Skatteverket

lämna in kopia på t.ex. hyresavtal, samarbetsavtal eller liknande.

4 § Sökanden ska visa att det utrymme som ansökan gäller är

utrustat med lås- och reglingsanordningar samt inbrottslarm genom att

lämna beskrivning av utrymmets larm- och säkerhetsanordningar. Om

sådan utrustning saknas kan utrymmet godkännas om den sökande på

annat sätt visar att varorna i utrymmet är skyddade mot tillgrepp.

5 § Om det utrymme som ansökan gäller redan är godkänt som

skatteupplag för en eller flera upplagshavare kan utrymmet godkännas

som sökandens skatteupplag om

1. sökanden visar att de varor varje upplagshavare förvarar i

utrymmet kommer att hållas fysiskt avskilda, eller

2. sökanden visar att det finns rutiner som säkerställer att det vid

varje tidpunkt finns uppgifter som visar vilka varor och vilken

kvantitet denne förvarar i utrymmet.

2

SKVFS 2013:12

6 § Den sökande ska på Skatteverkets begäran lämna Skatteverket

tillträde till utrymme enligt 1 § för att kontrollera att förutsättningarna

för godkännande är uppfyllda.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2013, då

Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:18) om godkännande om

skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen

(1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på

energi ska upphöra att gälla.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Gunilla Hedwall

(Rättsavdelningen, enhet 2 )