SKVFS 2013:23

Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2013:23

Kontrolluppgift

Utkom från trycket

den 20 december 2013

Skatteverkets föreskrifter

om undantag från skyldigheten att lämna

kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital;

beslutade den 16 december 2013.

Skatteverket

föreskriver

med

stöd

av

5

kap.

17

§

skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.

1 § Kontrolluppgift enligt 17 kap. 1 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska inte lämnas för sådan ränteinkomst som avses i 8 kap.

67 §§inkomstskattelagen (1999:1229).

2 § Kontrolluppgift enligt 18 kap. 1 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska inte lämnas för sådan ränteutgift som avses i 9 kap.

78 §§inkomstskattelagen (1999:1229).

3 § Kontrolluppgift enligt 19 kap. 1 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska inte lämnas för sådan utdelning i form av andelar som

avses i 42 kap. 16–16b §§ inkomstsskattelagen (1999:1229).

4 § Kontrolluppgift enligt 21 kap. 1 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska inte lämnas för sådan avyttring genom inlösen av

fordringsrätt enligt 44 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen

(1999:1229) som endast är att betrakta som en återbetalning av

nominellt belopp till långivaren eller motsvarande, när varken

kapitalvinst eller kapitalförlust uppstår, exempelvis amortering av lån.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på

kontrolluppgifter som avser kalenderåret 2013 och senare.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Tomas Algotsson

(Rättsavdelningen, enhet 3)