SKVFS 2014:6

Skatteverkets föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2014:6

Punktskatter

Utkom från trycket

den 28 februari 2014

Skatteverkets föreskrifter

om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och

tobaksvaror förstörs;

beslutade den 24 februari 2014.

Skatteverket föreskriver följande med stöd av 2 § första stycket 3

förordningen (2010:173) om alkoholskatt och 2 § första stycket 4

förordningen (2010:177) om tobaksskatt.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller Skatteverkets tillsyn över att

skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs enligt 7 § första

stycket 8 eller 8 b § 2 lagen (1994:1564) om alkoholskatt respektive

18 § första stycket 2 lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

godkänd

upplagshavare:

den

som

godkänts

som

upplagshavare

enligt 9 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt

eller 10 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

godkänt

skatteupplag:

ett sådant utrymme som godkänts som

skatteupplag enligt 9 § lagen om alkoholskatt

eller 10 § lagen om tobaksskatt.

uppskovsförfarande:

detsamma som i 7 a § lagen om alkoholskatt

och 8 a § lagen om tobaksskatt.

Anmälan

Hur en anmälan lämnas

3 § Den som avser att förstöra skattepliktiga alkohol- eller

tobaksvaror under tillsyn av Skatteverket ska anmäla detta skriftligt till

Skatteverket.

Vem som ska anmäla

4 § Om anmälan avser varor som hanteras i ett godkänt skatteupplag,

ska anmälan göras av den godkände upplagshavare som hanterar

varorna i sitt skatteupplag.

2

SKVFS 2014:6

5 § Om

anmälan

avser

varor

som

flyttas

enligt

ett

uppskovsförfarande, ska anmälan göras av den som har ställt säkerhet

för skatten under flyttningen.

6 § Om anmälan avser alkoholvaror som hanteras skattefritt av en

skattebefriad förbrukare enligt 31 e § lagen (1994:1564) om

alkoholskatt eller av ett universitet, en högskola, ett sjukhus eller ett

apotek som avses i 32 § första stycket 5 lagen om alkoholskatt, ska

anmälan göras av den som hanterar varorna.

7 § Om anmälan avser beskattade varor under flyttning från ett annat

EU-land till mottagare i Sverige, ska anmälan göras av den som har

ställt säkerhet för den skatt som ska betalas för varorna i Sverige eller

av den som har fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 §

skatteförfarandelagen (2011:1244).

Tidpunkt för anmälan

8 § En anmälan ska ha kommit in till Skatteverket senast sju

vardagar före den dag då varorna ska förstöras.

Vad en anmälan ska innehålla

9 § En anmälan ska innehålla uppgift om

1. anmälarens personnummer eller organisationsnummer,

2. datum och klockslag när varorna ska förstöras,

3. plats där varorna ska förstöras,

4. det sätt på vilket varorna ska förstöras,

5. hur lång tid förstöringen beräknas ta,

6. vilka varor som ska förstöras, med angivande av varuslag,

kvantitet och artikelnummer eller annan varubeteckning för varje

vara som ska förstöras, och

7. telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress eller liknande

kontaktuppgifter som behövs för att Skatteverket ska kunna

begära tillträde enligt 11 §.

Bekräftelse

10 § Skattepliktiga varor får förstöras under tillsyn först efter det att

Skatteverket har bekräftat att anmälan uppfyller kraven enligt 3, 8 och

9 §§.

Skatteverkets möjlighet att närvara

11 § Den som anmält att skattepliktiga varor ska förstöras under

tillsyn ska på begäran lämna Skatteverket tillträde till den plats där

varorna förstörs. Tillträde ska lämnas under den tid som varorna

förstörs.

3

SKVFS 2014:6

Protokoll

12 § Den som anmält att skattepliktiga varor ska förstöras under

tillsyn ska dokumentera förstörandet av varorna i ett protokoll.

Protokollet ska skrivas under av anmälaren och, om Skatteverket har

varit närvarande när varorna förstördes, av närvarande tjänsteman.

Protokollet ska innehålla uppgift om

1. datum och den tidsperiod under vilken varorna förstörts,

2. plats där varorna förstörts,

3. det sätt på vilket varorna förstörts, och

4. vilka varor som förstörts, med angivande av varuslag, kvantitet

och artikelnummer eller annan varubeteckning för varje vara som

har förstörts.

13 § Efter att varorna förstörts ska anmälaren utan dröjsmål lämna

en kopia av protokollet till Skatteverket.

Protokollet ska sparas hos anmälaren i sju år efter utgången av det

kalenderår då varorna förstördes.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2014. Genom

föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:29)

om beskattningsmyndighetens tillsyn över universitets, högskolors,

sjukhus, apoteks och skattebefriade förbrukares förstöring av

skattepliktiga alkoholvaror och upplagshavares förstöring av

skattepliktiga tobaks- och alkoholvaror. De upphävda föreskrifternas

regler om bevarande av protokoll i 5 § gäller fortfarande för varor som

har förstörts före ikraftträdandet.

På Skatteverkets vägnar

INGEMAR HANSSON

Gunilla Hedwall

(Rättsavdelningen, enhet 2)