SKVFS 2021:1

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:5) om utlämnande av uppgifter ut SPAR

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2021:1

SPAR

Utkom från trycket

den 5 februari 2021

Omtryck

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2011:5) om utlämnande av uppgifter ut SPAR;

beslutade den 2 februari 2021

Skatteverket föreskriver med stöd av 17 § förordningen (1998:1234)

om det statliga personadressregistret om utlämnande av uppgifter ur

SPAR i fråga om Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:6) om

utlämnande av uppgifter ur SPAR

dels att 6 § ska upphöra att gälla,

dels att 1–5 och 7–13 §§ ska ha följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag då dessa föreskrifter träder i kraft.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med uttrycket

personuppgiftsansvarig: detsamma som i artikel 4 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den

27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana

uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän

dataskyddsförordning),

SPAR-tjänst: tjänst som erbjuds av SPAR inom ramen för de ändamål

som anges i 3 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret,

kontrolländamålet: detsamma som i 3 § 1 lagen om det statliga

personadressregistret,

urvalsändamålet: detsamma som i 3 § 2 lagen om det statliga

personadressregistret. (SKVFS 2021:1)

Ansökan

2 § Ansökan om tillgång till en SPAR-tjänst ska göras hos

Skatteverket, SPAR. Ansökan ska göras skriftligen eller i elektronisk

form och vara undertecknad eller signerad av den

personuppgiftsansvarige. (SKVFS 2021:1)

3 § Begäran om direktreklamspärr ska göras hos Skatteverket, SPAR.

Uppgift om att en registrerad samtycker till elektroniskt utlämnande av

uppgift om direktreklamspärr ska lämnas till Skatteverket, SPAR.

(SKVFS 2021:1)

2

SKVFS 2021:1

Giltighetstider

4 § Ett beslut om engångsuttag enligt kontrolländamålet gäller i tre

månader från beslutsdatum. Övriga beslut enligt kontrolländamålet

gäller i längst fem år från beslutsdatum. (SKVFS 2021:1)

5 § Ett beslut om engångsuttag av uppgifter ur SPAR enligt

urvalsändamålet gäller i tre månader från beslutsdatum. (SKVFS

2021:1)

6 § Upphävs genom SKVFS 2021:1.

7 § Ett beslut om prenumeration av uppgifter ur SPAR enligt

urvalsändamålet gäller i längst tre år från beslutsdatum. (SKVFS

2021:1)

8 § För att säkerställa uppgifternas tillförlitlighet får uppgifter ur

SPAR enligt urvalsändamålet inte användas senare än tre månader från

det att uppgifterna gjorts tillgängliga för kunden. (SKVFS 2021:1)

Utlämnande uppgifters tillgänglighet

9 § Uppgifter ur SPAR får inte hämtas ut senare än 60 dagar efter det

att uppgifterna gjorts tillgängliga för kunden. (SKVFS 2021:1)

Informationsskyldighet

10 §1 Den som erhållit namn- och adressuppgifter ur SPAR genom

urval för direktreklam ska informera mottagarna av reklamen om

varifrån uppgifterna är hämtade genom att ange ”Adresskälla: SPAR,

171 94 Solna”. (SKVFS 2021:1)

Villkor för tillgång till SPAR-tjänst

11 § Tillgång till SPAR-tjänst kan fås genom webbaserad åtkomst eller

åtkomst via Application Programming Interface (API). (SKVFS 2021:1)

12 § Det krävs personlig e-legitimation för att få tillgång till SPAR-

tjänst via webbaserad åtkomst. (SKVFS 2021:1)

13 § Det krävs svensk serverlegitimation för att få åtkomst till SPAR-

tjänst via API. (SKVFS 2021:1)

14 § All elektronisk hantering som förutsätts för utlämnande av uppgift

ur SPAR ska ske i formatet eXtensible Markup Language (XML).

1 Senaste lydelse SKVFS 2012:6.

3

SKVFS 2021:1

___________

Dessa föreskrifter träder ikraft den 8 mars 2021.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Jonas Grönkvist

(Rättsavdelningen, rättsenhet 3)