SKVFS 2021:18

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2021:18

Kassaregister

Utkom från trycket

den 26 november 2021

Omtryck

Skatteverkets föreskrifter

om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2014:10) om användning av kassaregister;

beslutade den 22 november 2021.

Skatteverket föreskriver1med stöd av 9 kap. 3 § skatteförfarande-

förordningen (2011:1261) i fråga om Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2014:10) om användning av kassaregister att 2 kap. 1 § och 4 kap. 1 och

2 §§ ska ha följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med

den dag då dessa föreskrifter träder i kraft.

1 kap.

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om användning av sådana

kassaregister som avses i 39 kap. 2 § skatteförfarandelagen

(2011:1244).

Av 39 kap. 2 § skatteförfarandelagen framgår att med kassaregister

avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur

för registrering av försäljning av varor eller tjänster mot kontant betal-

ning eller mot betalning med kontokort.

Som en del i ett kassaregistersystem ska alltid ingå en kontrollenhet

eller ett kontrollsystem. Särskilda bestämmelser om kontrollenheten

finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till

kassaregister. Särskilda bestämmelser om kontrollsystemet finns i

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:9) om kontrollsystem till

kassaregister. Särskilda bestämmelser om krav på kassaregister finns i

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister.

Innehållet i föreskrifterna är uppdelat enligt följande.

1 kap. Föreskrifternas tillämpningsområde

2 kap. Definitioner

3 kap. Allmänna krav

4 kap. Löpande användning av ett kassaregister

5 kap. Uppgifter på kvitton och rapporter

6 kap. Tid och plats för förvaring

7 kap. Undantag för utländska företag utan fast driftställe i Sverige.

(SKVFS 2020:11).

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om

ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter

för informationssamhällets tjänster.

2

SKVFS 2021:18

2 kap.

Definitioner

1 § Med betalningsmedel avses i dessa föreskrifter formen för

betalning oavsett om den görs i elektronisk form eller i fysisk form.

(SKVFS 2021:18).

2 § Med elektroniskt kassakvitto avses i dessa föreskrifter ett kassa-

kvitto enligt 7 kap. 1 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om

krav på kassaregister som inte skrivs ut i pappersform utan som tas fram

och skickas i elektronisk form på sådant sätt att kunden kan ta emot och

läsa uppgifterna.

3 § Med företag avses i dessa föreskrifter den som omfattas av skyl-

digheter enligt 39 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Företag som med stöd av 4 kap. 5 § första stycket bokföringslagen

(1999:1078) har gemensam bokföring anses vid tillämpningen av dessa

föreskrifter som ett enda företag för den gemensamt bedrivna

verksamheten avseende försäljning av varor eller tjänster mot kontant

betalning eller mot betalning med kontokort.

4 § Med journalminne avses i dessa föreskrifter detsamma som i 42

kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

5 § Med kassabeteckning avses i dessa föreskrifter en unik beteck-

ning som identifierar varje registreringsenhet.

6 § Med kassakvitto avses i dessa föreskrifter ett sådant kvitto som

enligt 39 kap. 7 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) ska

tas fram och erbjudas kunden.

7 § Med kassalåda avses i dessa föreskrifter en förvaringsplats för

betalningsmedel som registrerats i ett kassaregister. En kassalåda kan

vara fristående eller integrerad med ett kassaregister.

8 § Med kassaregisternummer avses i dessa föreskrifter ett tillverk-

ningsnummer för ett kassaregister enligt 2 kap. 23 § Skatteverkets

föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister med tillägg för

organisationsnummer eller personnummer för det företag som använder

kassaregistret.

9 § Med kontokortsterminal avses i dessa föreskrifter en kortläsare

som registrerar att belopp dras från kundens konto och som tar fram ett

kvitto på detta (kontokortskvitto).

10 § Med kontrollenhet avses i dessa föreskrifter en kontrollenhet

enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till

kassaregister. En kontrollenhet kan vara av typ A, B eller C.

11 § Med kontrollsystem avses i dessa föreskrifter ett kontrollsystem

enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:9) om kontrollsystem till

kassaregister. I ett kontrollsystem ingår alltid en signeringsmodul, ett

buffringsprogram och en kontrollserver. (SKVFS 2020:11).

3

SKVFS 2021:18

12 § Med lådöppning avses i dessa föreskrifter att en kassalåda som är

integrerad med ett kassaregister öppnas med en funktion som styrs av

kassaregisterprogrammet utan att någon registrering sker av försäljning

eller återbetalning.

13 § Med registreringsenhet avses i dessa föreskrifter en enhet inom

ett kassaregistersystem som kan slutföra en försäljning genom att

beordra att ett kassakvitto skrivs ut i pappersform eller tas fram i elek-

tronisk form.

14 § Med returkvitto avses i dessa föreskrifter utskrift från ett kassa-

register med uppgifter som utvisar att tidigare uttaget kassakvitto inne-

håller felaktiga uppgifter. Med returkvitto avses även utskrift av upp-

gifter om återbetalning för returnerade eller prisnedsatta varor eller

tjänster.

15 § Med X-dagrapport avses i dessa föreskrifter en sammanställning

av en registreringsenhets registreringar sedan senast föregående Z-

dagrapport.

16 § Med Z-dagrapport avses i dessa föreskrifter en sammanställning

av en registreringsenhets registreringar avsedd för redovisning av en

dags försäljning.

17 § Med växelkassa avses i dessa föreskrifter det belopp av olika slag

av betalningsmedel som finns i den eller de kassalådor som hör till ett

visst kassaregister.

18 § Med övningskvitto avses i dessa föreskrifter en utskrift enbart för

övningsändamål från ett kassaregister med uppgifter som liknar de

uppgifter som ska finnas i ett kassakvitto.

3 kap.

Allmänna krav

Ej tillåten programvara eller hårdvara

1 § I ett kassaregister får det inte finnas någon programvara eller

hårdvara som på ett inte tillåtet sätt kan påverka de funktioner som anges

i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister, i

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassa-

register eller i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:9) om kontroll-

system till kassaregister. (SKVFS 2020:11).

Kassaregister med kontrollenhet

2 § Ett kassaregister med kontrollenhet får användas endast om kon-

trollenheten har en lagringskapacitet som klarar minst fem års beräk-

nad användning i den verksamhet som den ska användas i.

3 § En kontrollenhet ska installeras av en tillverkare av kassaregister,

av en generalagent för kassaregister eller av en generalagent utsedd

person.

4

SKVFS 2021:18

4 § Ett kassaregister som inte har en port som kan ta emot data från en

kontrollenhet ska använda en kontrollenhet av typ B. En kontrollenhet

av typ B ska installeras mellan ett kassaregister och dess skrivare.

Kassaregister med kontrollsystem

5 § Ett företag får inte använda ett kassaregister med kontrollsystem

om företaget är i intressemenskap med det företag som tillhandahåller

kontrollsystemet. Med intressegemenskap avses här att företagen, direkt

eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt

inflytande i det andra företaget, eller att företagen står under i huvudsak

gemensam ledning.

6 § Ett kontrollsystem ska installeras av en tillverkare av kontroll-

systemet eller av tillverkaren utsedd person.

7 § Har upphävts genom SKVFS 2020:11.

Skyltar

8 § Skatteverket ska efter att anmälan har gjorts enligt 7 kap. 3-4 §§

skatteförfarandelagen (2011:1244) tillhandahålla skyltar med identifi-

kationsnummer för varje registreringsenhet och kontrollenhet eller

kontrollsystem som omfattas av anmälan. Företaget ska omedelbart

sätta fast skyltarna på ett synligt och säkert sätt på respektive registre-

ringsenhet och kontrollenhet. För kassaregister med kontrollsystem ska

skyltarna sättas fast på registreringsenheten och den enhet som

innehåller kontrollsystemets buffringsprogram.

Kassaregistret får användas endast om en registreringsenhet och dess

kontrollenhet eller kontrollsystem är märkt med identifikations-

nummer. Kassaregistret får dock användas efter att en anmälan enligt

första stycket gjorts fram till dess skyltarna tillhandahållits, trots att

märkning ännu inte har gjorts.

Om det är förenat med svårigheter att sätta fast skyltarna enligt första

stycket får dessa i stället förvaras på ett ordnat och säkert sätt i

verksamhetslokalen tillsammans med en förteckning över vilka kom-

ponenter som hör till en viss skylt.

Kassabeteckning

9 § Ett företag ska ge varje registreringsenhet en unik kassabeteck-

ning. Beteckningen ska finnas på kvitton, X-dagrapport och Z-dag-

rapport.

Klocka

10 § Kassaregistrets klocka ska vara ställd enligt svensk normaltid och

justerad för sommartid.

5

SKVFS 2021:18

Utskrift av journalminne

11 § Utskrift av journalminne ska kunna ske på den plats där för-

säljning sker.

Gemensamt kassaregister med ett annat företag

12 § Ett företag får ha gemensamt kassaregister med ett annat företag

om kassaregistret på ett säkert sätt kan hantera mer än ett företags

registreringar. Varje företags registreringar ska hållas åtskilda.

13 § Ett gemensamt kassaregister enligt 12 § med kontrollenhet ska ha

en kontrollenhet av typ C. En kontrollenhet av typ A eller B får dock

användas om kassaregistret har en kontrollenhet för varje företag som

använder det gemensamma kassaregistret. (SKVFS 2020:11).

Kassalåda

14 § Till en registreringsenhet ska det finnas minst en kassalåda. En

kassalåda får användas för förvaring av betalningsmedel som avser fler

än en registreringsenhet endast om det går att särskilja och stämma av

de betalningsmedel som finns i kassalådan mot de registreringar som

gjorts i de olika registreringsenheterna.

15 § I en kassalåda får ett företags betalningsmedel inte samman-

blandas med ett annat företags betalningsmedel.

Nätverk

16 § Om en registreringsenhet ingår i ett nätverk med andra regi-

streringsenheter ska registreringarna i de olika registreringsenheterna

hållas åtskilda.

17 § Kassaregister med kontrollenhet som ingår i ett nätverk ska vara

anslutna till en kontrollenhet av typ A eller C.

Kassaregister med kontrollsystem som ingår i ett nätverk ska ha en

signeringsmodul för varje kassaregisternummer.

4 kap.

Löpande användning av ett kassaregister

1 § Varje registreringsenhet och dess kontrollenhet eller kontroll-

system ska anmälas till Skatteverket som ett separat kassaregister.

Om ett kassaregister inte fungerar ska detta dokumenteras och

företaget ska utan dröjsmål anmäla detta till Skatteverket. (SKVFS

2021:18).

2 § Vid varje försäljningsdags början ska den växelkassa som hör till

ett kassaregister registreras.

Om växelkassan minskar eller ökar under en försäljningsdag ska

detta registreras som en förändring av växelkassan. (SKVFS 2021:18).

3 § En kassalåda som är integrerad med ett kassaregister ska stängas

omedelbart efter varje försäljning.

6

SKVFS 2021:18

4 § Om ett returkvitto tas fram ska företaget registrera vad returen

avser. Om fel betalningsmedel har angetts på ett kassakvitto ska

företaget ta fram ett returkvitto som korrigerar felaktigheten och ta fram

ett kassakvitto med uppgift om rätt betalningsmedel.

Om kassaregistret inte har en funktion som medger att uppgifter om

returen kan registreras ska företaget i stället ta fram en kopia av kassa-

kvittot och på detta anteckna uppgifter om returen.

5 § För varje kassaregister som används under en försäljningsdag för

registrering ska en Z-dagrapport med minst uppgifter enligt 7 kap. 3 §

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister tas

fram vid försäljningsdagens slut.

5 kap.

Uppgifter på kvitton och rapporter

1 § Om ett företag delar in sina försäljningsvaror i artiklar och varu-

grupper ska indelningen vara ändamålsenlig i förhållande till företagets

verksamhet.

2 § Texten på kvitton, X-dagrapport och Z-dagrapport samt registre-

ring av löpande användning i pappersform (kontrollremsa) eller i elek-

tronisk form (journalminne) ska vara på svenska, danska, norska eller

engelska.

Av 7 kap. 1–3 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav

på kassaregister framgår vilka uppgifter ett kassakvitto, en X-

dagrapport och en Z-dagrapport minst ska innehålla.

(SKVFS 2017:27).

3 § Om kontokortsterminal används ska papperet för utskrift från

kontokortsterminalen vara försett med förtryckt transparent bak-

grundstext, Ej kvitto på köp. Bakgrundstexten ska vara maximalt 60 %

ljusare än texten för belopp på kontokortskvittot. Bakgrundstexten ska

löpa vertikalt och upprepas på två olika ställen i storleken 25 %

respektive 50 % av papperets bredd.

I stället för papper enligt första stycket får papper för utskrift från

kontokortsterminal användas om det har en förtryckt text E j k v i t t o

p å k ö p enligt vad som framgår av bilden. Den förtryckta texten ska

vara

– i versaler och i typsnittet Arial

– röd och i kulören Pantone Matching System (PMS) 485

– minst 2,0 mm hög

– återkommande med ett högsta avstånd av 10 mm.

7

SKVFS 2021:18

Papper enligt första och andra stycket ska även användas för utskrift

från andra skrivare än kvittoskrivare om utskriften har ett innehåll som

kan uppfattas som ett kassakvitto.

Papper enligt första och andra stycket ska inte användas om kassa-

registret är anslutet till en kontokortsterminal som har dubbelriktad

kommunikation med kassaregistret och som skriver ut kassakvitto och

kontokortskvitto på samma skrivare.

6 kap.

Tid och plats för förvaring

Kassaregister med kontrollenhet

1 § Ett kassaregister och dess kontrollenhet eller kontrollsystem ska

finnas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Ett kassaregister och dess kontrollenhet eller kontrollsystem får

användas på ett transportmedel som går i person- eller godstrafik till och

från Sverige. (SKVFS 2020:11).

2 § Vid avyttring eller skrotning av ett kassaregister med kontroll-

enhet ska dess kontrollenhet bevaras på ett betryggande sätt under minst

tolv månader. Detsamma gäller för en kontrollenhet som bytts ut för att

den gått sönder eller om den av något annat skäl har bytts ut.

7 kap.

Undantag för utländska företag utan fast

driftsställe i Sverige

1 § Bestämmelserna i 3 kap. 8 § och 6 kap. 1 § gäller inte för utländska

företag utan fast driftställe i Sverige. Med fast driftsställe avses

detsamma som i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229).

(SKVFS 2017:27

).

__________

1. Dessa föreskrifter2 träder i kraft den 1 juli 2014.

2 SKVFS 2014:10.

8

SKVFS 2021:18

2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS

2009:3) om användning av kassaregister. Vid tillämpning av

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till

kassaregister ska de upphävda föreskrifterna fortfarande gälla.

___________

1. Dessa föreskrifter3träder i kraft den 1 januari 2022.

2. Ett företag får fram till och med den 31 december 2026 använda

ett kassaregister som registrerar uppgifter i kassaregistret i enlighet

med bestämmelserna i 2 kap. 17 §, 4 kap. 9 § eller 4 kap. 10 § i

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassa-

register i dess lydelser den 31 december 2021.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Anders Bäck

(Skatteavdelningen, stöd- och

urvalsenheten)

3 SKVFS 2021:18