SKVFS 2021:4

Skatteverkets föreskrifter om krav på identifiering vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2021:4

Samordningsnummer

Utkom från trycket

den 4 juni 2021

Skatteverkets föreskrifter

om krav på identifiering vid tilldelning och

förnyelse av samordningsnummer;

beslutade den 31 maj 2021.

Skatteverket föreskriver med stöd av 5 c § folkbokföringsförordningen

(1991:749) följande.

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller inte i fråga om personer som omfattas av

lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

2 § Med enskild utbildningsanordnare avses i dessa föreskrifter en

enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda vissa examina

enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda examina och som i sin

verksamhet behöver ett samordningsnummer för en person för att

undvika personförväxling eller för att utbyta information om personen

med andra myndigheter eller organisationer.

2 kap.

Begäran från en statlig myndighet eller

enskild utbildningsanordnare

1 § Den myndighet eller enskilda utbildningsanordnare som begär

tilldelning av samordningsnummer enligt 5 a § första stycket folkbok-

föringsförordningen eller förnyelse av ett sådant samordningsnummer

enligt 18 e § folkbokföringslagen (1991:481) ska fastställa personens

identitet med stöd av en godtagbar identitetshandling i original eller en

bestyrkt kopia av handlingen.

2 § Med godtagbar identitetshandling avses en handling som är

utfärdad på ett ur identitetssynpunkt säkert sätt och som är ett giltigt

1. hemlandspass,

2. resedokument,

3. främlingspass, eller

4. identitetskort för EES-medborgare eller medborgare i Schweiz.

3 § Om den myndighet eller enskilda utbildningsanordnare som begär

tilldelning eller förnyelse av samordningsnummer inte kan fastställa

personens identitet på ett sätt som anges i 2 § får den fastställa personens

identitet med stöd av annat underlag. Myndigheten eller den enskilda

utbildningsanordnaren ska göra en sammanvägd bedömning av om

underlaget fastställer personens identitet.

2

SKVFS 2021:4

3 kap.

Ansökan från en enskild

1 § En enskild som ansöker om tilldelning av samordningsnummer

enligt 18 a § andra stycket 2 folkbokföringslagen eller förnyelse av

samordningsnummer enligt 18 c eller 18 e §§folkbokföringslagen ska

styrka sin identitet vid ett personligt besök på Skatteverket. Vid besöket

ska den enskilde lämna över en godtagbar identitetshandling i original

för granskning.

2 § Med godtagbar identitetshandling avses en handling som är

utfärdad på ett ur identitetssynpunkt säkert sätt och som är ett giltigt

1. hemlandspass,

2. resedokument,

3. främlingspass, eller

4. identitetskort för EES-medborgare eller medborgare i Schweiz.

3 § Om den sökande inte kan styrka sin identitet på ett sätt som anges

i 2 § får personen styrka sin identitet med stöd av annat underlag.

Skatteverket ska göra en sammanvägd bedömning av om underlaget

styrker personens identitet.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 juni 2021.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Stina Ögren

(Rättsavdelningen, rättsenhet 1)