SNFS 1993:7

Föreskrifterna gäller befintliga fasta brandsläckningsanordningar samt handbrandsläckare. 2 § Vad som sägs om halon gäller även för HCFC och HFC-föreningar med undantag av 9 § punkt 2, 11 §, lagring och transport av halon samt de krav i 4 och 8 §§ som hänvisar till branschnormer som Sveriges Försäkringsförbund ställer på fasta automatiska halonsläckanläggningars utförande (RUS 170, april 1993). Krav för handbrandsläckare gäller dock endast i den omfattning som anges i 5 §. För brandsläckningsanordningar i fartyg gäller dessa föreskrifter i tillämpliga delar samt i övrigt Sjöfartsverkets kungörelse (1985:24) om brandskydd. Definitioner 3 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

Statens naturvårdsverks

författningssamling

Miljöskydd

ISSN 0347-5301

Kungörelse

med föreskrifter om hantering av

brandsläckningsanordningar med halon m.m;

SNFS 1993:7

MS:62

Utkom från trycket

den 21 oktober 1993

beslutad den 7 september 1993.

Med stöd av 30 § förordningen (1985:835) om kemiska produkter samt 6 c,

8, 9, 10 §§ förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m. föreskriver

Statens naturvårdsverk följande.

Allmänna bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller innehav och hantering av brandsläckningsanord-

ning med halon-, HCFC- eller HFC-föreningar samt lagring och transport av

halon.

Dessa föreskrifter gäller även destruktion och återvinning av halon från

brandsläckningsanordningar.

Föreskrifterna gäller befintliga fasta brandsläckningsanordningar samt

handbrandsläckare.

2 § Vad som sägs om halon gäller även för HCFC och HFC-föreningar med

undantag av 9 § punkt 2, 11 §, lagring och transport av halon samt de krav i 4

och 8 §§ som hänvisar till branschnormer som Sveriges Försäkringsförbund

ställer på fasta automatiska halonsläckanläggningars utförande (RUS 170, april

1993).

Krav för handbrandsläckare gäller dock endast i den omfattning som anges i

5 §.

För brandsläckningsanordningar i fartyg gäller dessa föreskrifter i

tillämpliga delar samt i övrigt Sjöfartsverkets kungörelse (1985:24) om

brandskydd.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven

betydelse.

Halon

De bromerade klorflourkarbonerna halon 1211,

1301, 2402

HCFC

Fullständigt halogenerade kolväteföreningar

innehållande kol, väte, klor och fluor.

HFC

Kolväteförening endast innehållande kol, väte och

fluor.

Handbrandsläckare

Portabel brandsläckare, ej fast installerad.

Brandsläckningsanordning

Alla delar i anordningen som har betydelse för dess

funktion.

Befintlig anordning

Fast haloninstallation som utförts före 1 juli 1991.

Bestämmelser om förbud mot att använda halon

som brandsläckningsmedel vid installationer av

fasta brandsläckningsanordningar finns i 6 a § andra

stycket förordningen (1988:716) om CFC och halon

m.m.

Förbrukad/återtagen halon

Halon som tagits tillvara för destruktion eller

återanvändning från brandsläckningsanordning.

Yrkesmässig användning

Med yrkesmässig användning jämställs även

användning inom försvarsmakten samt användning

i luftfartyg för privat bruk.

Funktionstest

Besiktning och test av brandsläckningsanordning

som utförs så att halon inte släpps ut

Branschnormer

4 § Fasta automatiska brandsläckningsanordningar med halon i byggnader skall

utformas i enlighet med de regler, som Sveriges Försäkringsförbund anger i

sina regler RUS 170, i dess lydelse april 1993, samt uppfylla de krav som

anges i dessa föreskrifter.

För försvarsmaktens fasta brandsläckningsanordningar i byggnader

undantagna i 6 b § förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m. gäller

första stycket med den begränsning som följer av försvarsmaktens speciella

verksamhet och förutsättningar.

Särskilda regler för handbrandsläckare

5 § Innehavare av handbrandsläckare med halon för yrkesmässig användning

skall följa kraven i 6 § punkterna 1, 2, 3, 9 ,12, 14, 15 samt anmäla innehav på

sammanlagt mer än 20 kg halon enligt 7 §.

Den som omhändertar handbrandsläckare med halon skall i tillämpliga delar

följa dessa föreskrifter.

Regler vid innehav av brandsläckningsanordningar

Skötsel, förebyggande underhåll och reparation av anordning

6 § Den som innehar en brandsläckningsanordning med halon ansvarar för att

dessa föreskrifter följs vad gäller kunskapskrav samt försiktighetsmått vid

skötsel, underhåll och service samt skall iaktta följande krav:

1. Halonbehållare skall vara försedd med en skylt av vilken det framgår att

den innehåller halon. Skylten skall vara placerad väl synlig.

2. Den personal som har hand om brandsläckningsanordningen skall ha

kunskap och erfarenhet beträffande utrustningens funktion, skötsel och tillsyn.

3. Det skall finnas en ansvarig för att skötsel, reparationer, journalföring

och tillsyn av brandsläckningsanordningen sker.

4. En skötselinstruktion från tillverkaren skall finnas väl tillgänglig för

varje brandsläckningsanordning.

5. En tydlig ritning och beskrivning över samtliga behållare, rörsystem,

detektorer och larmsystem skall finnas vid den centralenhet som styr

brandsläckningsanordningen. För försvarsmaktens anläggningar skall

motsvarande handlingar förvaras på en för ändamålet lämplig plats.

6. Fortlöpande tillsyn skall utföras i den omfattning som anges i

skötselinstruktionen för anordningen.

7. Läckagetest skall utföras minst en gång per månad vid ventilhus, och

slangkopplingar.

8. Kontroll och registrering av temperatur och manometertryck skall utföras

minst en gång per månad.

9. Fel i brandsläckningsanordningen som medför eller kan leda till utsläpp

av halon, vid andra tillfällen än brand, skall omedelbart åtgärdas.

10. Påfyllning av halon får ej ske innan fel enligt punkt 9 åtgärdats.

11. Funktionstest av fast brandsläckningsanordning med halon skall utföras

en gång per år av anläggningsfirma eller besiktningsman med behörighet

motsvarande Sveriges Försäkringsförbunds krav.

12. Service och underhåll av brandsläckningsanordning skall ske minst en

gång per kalenderår.

13. För varje fast brandsläckningsanordning skall journal föras löpande vad

gäller utsläpp, påfyllning av halon, resultat av genomförda läcksökningar och

övriga underhållsåtgärder samt orsak till utsläpp av halon. Av anteckningarna

skall framgå vem som utfört service, besiktning och mottagit kasserat halon

eller vidtagit andra åtgärder.

14. Lagring av halon som inte monterats i system eller används för

brandsläckningsändamål får endast ske hos företag som har anmält detta enligt

10 §.

15. Halon som samlas in får endast överlämnas för omhändertagande till de

företag som skall återanvända, destruera eller exportera halonet samt har

anmält verksamhet enligt 10 §. Bestämmelser om skyldighet att överlämna

halon för slutligt omhändertagande finns i 6 c § i förordningen (1988:716) om

CFC och halon m.m.

Anmälan och rapportering för innehavare av brandsläckningsanordning

med halon

7 § Den som innehar en eller flera brandsläckningsanordningar med halon till

en sammanlagd mängd av mer än 20 kg per fastighet, är skyldig att anmäla sitt

haloninnehav till länsstyrelsen.

Anmälan av brandsläckningsanordningar enligt ovan skall inom

försvarsmakten göras till Generalläkaren.

Anmälan av brandsläckningsanordningar på fartyg, med halon till en

sammanlagd mängd av mer än 20 kg, skall göras till Sjöfartsverket.

Brandsläckningsanordningar på fartyg tillhörande försvarsmakten skall

anmälas till Generalläkaren.

Den som är anmälningsskyldig enligt denna paragraf skall årligen, senast

den 31 januari, till respektive myndighet lämna in en rapport för föregående

kalenderår. I rapporten skall följande uppgifter vara redovisade:

-

när anordningen installerades,

-

förbrukad mängd halon genom läckage respektive utlösning av anordning

vid brandtillbud,

-

påfyllda mängder halon i anordningen,

-

hos innehavaren lagrade mängder halon,

-

kasserade mängder halon som lämnats till destruktion, återvinning, lagring

eller export,

-

mottagare av det kasserade halonet.

Regler för installation, service och reparation av

brandsläckningsanordning

8 § Den som yrkesmässigt installerar fasta brandsläckningsanordningar eller

utför reparations- eller underhållsatgärder som påverkar arbetsmediakretsen i

en sådan anordning skall uppfylla de kunskapskrav och vidtaga de

försiktighetsmått som anges nedan.

1. Halon som samlas in skall levereras för återanvändning, destruktion eller

export.

2. Ingrepp i halonanläggningen, eller i anordningar som påverkar

halonkretsen, får endast utföras av den som tillämpar dessa föreskrifter samt

har kännedom om de regler som Sveriges Försäkringsförbund ställer för 'fasta

halonsläcksystem' (RUS 170, april 1993).

3. Den som utför arbetet skall ha de kunskaper och färdigheter som fordras

enligt dessa föreskrifter samt ha dokumenterade rutiner för arbetets utförande.

4. Företag som installerat brandsläckningsan ordningar med halon skall

tillse att dessa är försedda med noggranna och lättfattliga skötselinstruktioner

på svenska med de anvisningar som behövs för att förebygga oavsiktliga

utsläpp av halon.

5. För fyllning respektive tömning av halonbehållare skall pump som kan

användas både för vätske- och gasfas nyttjas.

6. Tömning av behållare skall utföras med pump ner till atmosfärstryck.

7. Läckagetest skall utföras minst en gång per vecka vid ventiler och

kopplingar på utrustning för fyllning och tömning av halonbehållare.

8. Utrustning för läckagekontroll av lagrade behållare/tankar skall finnas.

9. Utrustning som används vid fyllning/tömning samt i lagerutrymmen för

halon skall besiktigas minst en gång per år. Besiktning skall utföras av person

som har motsvarande kunskaper och erfarenheter av

brandsläckningsanordningar med halon som krävs för att bli godkänd av

Sveriges Försäkringsförbund.

10. För att undvika läckage av halon från slangsystemet, skall

pumpanläggningen utrustas med en backventil och en avstängningsventil som

monteras närmast den behållare som halonet pumpas ifrån.

11. Tankar och behållare med halon skall lagras inomhus i tempererade

lokaler.

12. Transport av behållare med halonfyllning för brandsläckningsändamål

skall utföras så att risken för skador på ventilhus minimeras.

Destruktion och återvinning av halon

9 § Den som destruerar, återanvänder/recirkulerar eller på annat sätt bearbetar

halon skall iaktta följande krav:

1. Vid hantering och omtappning/pumpning av halon skall de krav och

försiktighetsåtgärder som föreskrivs i 8 § följas.

2. Halon som inte återanvänds/recirkuleras eller exporteras skall lämnas för

destruktion till Svensk Avfallskonvertering AB eller annan anläggning som är

godkänd för destruktion av halon.

3. I övrigt följa dessa föreskrifter i tillämpliga delar.

Anmälan av hantering av halon

10 § Den som destruerar, lagrar eller återvinner/omtappar halon skall

skriftligen anmäla verksamheten till den myndighet som har tillsyn enligt 12 §.

I anmälan skall uppges:

-

typ av utrustning och teknik för omtappning/återvinning, destruktion eller

annan bearbetning,

-

lagringsmöjligheter och mängder,

- läcksökningsutrustning,

-

kunskaper om hantering av halon.

Senast den 31 januari varje år skall en rapport över verksamheten lämnas in

för föregående kalenderår till den myndighet som har tillsyn enligt 12 §.

Utförsel av halon ur landet

11 § Tillstånd för utförsel av förbrukat/återtaget halon ur riket krävs enligt 9 a

§ förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m. och skall sökas skriftligen

hos Statens naturvårdsverk.

I ansökan skall följande redovisas:

-

mängder halon och kvalitet,

-

mottagare och mottagarland,

-

till vilket ändamål halonet kommer att användas,

-

behandlingsanläggning för bearbetning eller destruktion,

- behandlingsprocess.

Tillstånd får beviljas om den sökande visar att halonet kommer att tas om

hand i mottagarlandet på ett sätt som är tillfredsställande ur hälso- och

miljösynpunkt.

Tillsyn

Tillsynsmyndigheter

12 § I fråga om tillsynen över efterlevnaden av dessa föreskrifter finns

bestämmelser i förordningen (1988:716) om CFC och halon m.m.

Ansvarsbestämmelser

Ansvar och förverkande

13 § Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av

dessa föreskrifter finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter.

Överklagande

Hänvisning till gällande bestämmelser

14 § För överklagande av beslut enligt dessa föreskrifter gäller bestämmelserna

i 33-35 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

SNFS 1993:7

1. Denna kungörelse träder i kraft en månad efter den dag då kungörelsen

enligt uppgift på den utkom från trycket. (Utkom från trycket den 21 oktober

1993)

2. Anmälan och rapportering enligt 7 § och 10 § skall vad avser försvarsmakten

göras till Försvarets sjukvårdsstyrelse fram till 30 juni 1994.

3. Följande bestämmelser ska gälla från och med dagen fem månader efter det

denna föreskrift trätt i kraft:

- Vad gäller krav på anmälan av anläggning enligt 7 §.

- Vad gäller krav på anmälan av hantering av halon enligt 10 §.

- Lagring samt överlåtelse av halon enligt 6 § punkt 14 och 15.

__________

STATENS NATURVÅRDSVERK

ROLF ANNERBERG

Kristina Lindgren

(Samhällstekniska

avdelningen)