SNFS 1996:14

Statens naturvårdsverks föreskrifter om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen vid hantering av bensin vid depåer

Statens naturvårdsverks

författningssamling

Miljöskydd

ISSN 0347-5301

SNFS 1996:14

MS:96

Utkom från trycket

den 2 september 1996

Statens naturvårdsverks föreskrifter om begränsning

av utsläpp av flyktiga organiska ämnen vid hantering

av bensin vid depåer;

beslutade den 7 juni 1996.

Med stöd av 30 § förordningen (1985:835) om kemiska produkter och efter

samråd med Kemikalieinspektionen föreskriver Statens naturvårdsverk

följande.1

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller fasta anläggningar där bensin lagras eller där

bensin överförs till fordon för transport till bensinstation eller till annan depå.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter har följande ord och uttryck nedan angiven betydelse:

Beteckning

Betydelse

bensin

alla mineraloljederivat med eller utan

tillsatser som har ett ångtryck (Reid) på

27,6 kilopascal eller mer och som är

avsedda för bränsle i mototorfordon, med

undantag för flytande motorgas (LPG)

gas

varje gasformig förening som förångas

från bensin

cistern

stationär behållare vid en depå som

används för lagring av bensin

depå

varje anläggning som används för lagring

eller lastning av bensin i tankbilar,

järnvägsvagnar eller fartyg, inbegripet alla

cisterner på depåns område

1

Jämför rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsningen av flyktiga

organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till

bensinstationer (EGT nr L 365, 31.12.1994, s.24, Celex 394L0063).

transportbehållare

varje tank som transporteras på väg,

järnväg eller med fartyg och som används

för överföring av bensin från en depå till

en annan eller från en depå till en

bensinstation

bensinstation

varje anläggning där bensin distribueras till

bränsletankar i motorfordon från stationära

lagringcisterner

omsättning

den största sammanlagda årliga mängd

bensin som under något av de tre

föregående åren har lastats ut från en depå

till transportbehållare

gasåtervinningsanläggning

utrustning vid en depå för återvinning av

bensinångor, inbegripet eventuella

bufferttanksystem

fartyg

ett fartyg i inlandssjöfart enligt

definitionen i kapitel 1 i rådets direktiv

82/714/EEG av den 4 oktober 1982 om

tekniska föreskrifter för fartyg i

inlandssjöfart2

mellanlagring av gaser

mellanlagring av gaser i en cistern med

fast tak vid en depå för senare överföring

till och återvinning vid en annan depå;

överföringen av gaser från en cistern till en

annan vid en och samma depå skall inte

betraktas som mellanlagring av gaser

enligt dessa föreskrifter

utlastningsanläggning

varje anläggning vid en depå vid vilken

bensin kan fyllas på transportbehållare;

utlastningsanläggningar för tankbilar

omfattar en eller flera

utlastningsanordningar

utlastningsanordning

varje utrustning vid en depå vid vilken

bensin kan fyllas på i en tankbil

(transportbehållare) i taget

2

EGT nr L 301, 28.10.1982, s. 1 (Celex 282L0714).

befintlig cistern och

cisterner och anläggningar som var i drift

utlastningsanläggning

eller för vilka särskilt byggnads- eller

verksamhetstillstånd enligt svensk

lagstiftning beviljats innan dessa

föreskrifter träder i kraft

ny cistern och

cisterner och anläggningar som inte

utlastningsanläggning

definieras som befintliga.

Cisterner vid depåer

3 § Cisterner vid depåer skall uppfylla följande krav:

1. Ytterväggen och taket på cisterner ovan mark skall vara målade i en färg

som har en värmestrålningskoefficient på minst 70 %.

2. Kraven i punkt 1 gäller inte cisterner som är anslutna till en

gasåtervinningsanläggning som uppfyller kraven enligt dessa föreskrifter.

3. Nya cisterner vid depåer skall vara

- utrustade med fast tak och anslutna till en gasåtervinningsanläggning

som uppfyller kraven enligt dessa föreskrifter, eller

- utrustade med flytande tak, utvändigt eller invändigt, med primära och

sekundära tätningar; tätningarna skall vara utförda (konstruerade och

installerade) så och underhållas så att minst 95 % av gaserna innehålls

jämfört med motsvarande cistern med fast tak utan inre flytande tak

men med tryck-vakuum-ventiler.

4. Befintliga cisterner med utvändiga flytande tak skall vara utrustade med en

primär tätning som täcker det ringformade mellanrummet mellan

cisternväggen och det flytande takets utvändiga omkrets och med en

sekundär tätning över den primära. Tätningarna skall vara utförda så och

underhållas så att minst 95 % av gaserna innehålls jämfört med

motsvarande cistern med fast tak utan inre flytande tak men med

tryck/vakuumventiler.

5. Befintliga cisterner med fast tak skall

- vara anslutna till en gasåtervinningsanläggning som uppfyller kraven

enligt dessa föreskrifter, eller

- ha ett invändigt flytande tak med en primär tätning som är utformad så

och underhålls så att minst 90 % av gaserna kvarhålls jämfört med en

motsvarande cistern med fast tak, utan inre flytande tak och med tryck-

vakuum-ventiler.

6. Kraven enligt punkterna 3-5 gäller inte cisterner med fast tak där

mellanlagring av gaser sker.

Lastning och lossning av transportbehållare vid depåer

4 § Vid överföring av bensin till eller från transportbehållare vid depå gäller

följande:

1. Gaser som förflyktigas vid lastning av transportbehållare skall via en gastät

ledning återföras till en gasåtervinningsanläggning.

2. Den genomsnittliga koncentrationen av flyktiga organiska kolväten i

utsläppen från gasåtervinningsanläggningen - korrigerat för utspädning

under behandlingen - får inte överskrida 35 g/Nm3 som timmedelvärde.

3. Gasåtervinningsanläggningens funktion skall kontrolleras regelbundet.

Minst två gånger årligen skall mätningar genomföras för kontroll av

funktionen. Mätningar skall göras under en hel arbetsdag med normala

förhållanden. Den totala avvikelsen på grund av utrustning, kalibreringsgas

och mätförfaranden får inte överskrida 10 % av mätvärdet. Den utrustning

som används skall kunna mäta koncentrationer ned till 3 g/Nm3.

Precisionen skall vara minst 95 %.

4. Förbindelseledningar och rörinstallationer som ombesörjer transporten av

gas från transportbehållare till återvinningsanläggning skall regelbundet

kontrolleras för att säkerställa att systemet är tätt.

5. Alla depåer med utlastninganläggningar för tankbilar skall vara utrustade

med minst en utlastningsanordning som möjliggör lastning av tankfordon

utformade enligt bilagan till dessa föreskrifter.

6. Kraven enligt punkterna 1-5 gäller inte befintliga depåer med en

bensinomsättning understigande 5 000 m3 per år, ej heller nya depåer

belägna på små, avlägsna öar med en bensinomsättning understigande

5 000 m3 per år.

Undantag

5 § Naturvårdsverket kan medge undantag från bestämmelser i dessa

föreskrifter om det finns särskilda skäl. Ansökan om undantag görs skriftligen

hos Naturvårdsverket.

Ansvar

6 § Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelser av dessa föreskrifter

finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter.

Bilaga

Tekniska specifikationer för bottenlastning, gasåterföring och

överfyllnadsskydd på Europeiska tankbilar

1. Kopplingar

1.1 Kopplingen för flytande bensin på lastningsarmen skall vara en

honkoppling som passar till en 4 tums (101,6 mm) API-hankoppling

anbragt på fordonet enligt definitionen i

- API Recommended Practice 1004

Seventh Edition, November 1988

Bottenlastning och gasåterföring för MC-306 tankbilar (avsnitt 2.1.1.1,

Type of adapter used for Bottom Loading)

1.2 Kopplingen för gasåterföring på utlastningsanordningens

gasåterföringsslang skall vara en honkoppling med kam och not som

passar till en 4 tums (101,6 mm) hankoppling med kam och not på

fordonet enligt definitionen i

- API Recommended Practice 1004

Seventh Edition, November 1988

Bottenlastning och gasåtervinning för MC-306 tankbilar (avsnitt 4.1.1.2,

Vapour recovery adapter)

2. Lastningsföreskrifter

2.1 Den normala lastningshastigheten per lastningsarm skall vara 2 300 liter

per minut (dock högst 2 500 liter per minut).

2.2 När depån arbetar under hög belastning får utlastningsanordningens

gasåterföringssystem, inbegripet gasåtervinningsanläggningen,

åstadkomma ett mottryck på högst 55 millibar på fordonsidan av

gasåterföringskopplingen.

2.3 Alla godkända fordon med bottenlastning skall vara försedda med en

identifikationsplåt som anger största tillåtna antalet lastningsarmar som

får användas samtidigt för att säkerställa att, vid ett maximalt mottryck i

anläggningen på 55 millibar enligt punkt 2.2, inga gaser släpps ut genom

sektionernas tryck-vakuum-ventiler.

3. Anslutning av fordonets jordförbindelse/överfyllnadsskydd

Utlastningsanordningen

skall

vara

utrustad med en utrustning för

överfyllnadsskydd; ansluten till fordonet skall den ge en säker signal som

visar att lastning får ske, och att ingen av tankbilsfackens

överfyllnadssensorer registrerar en för hög nivå.

3.1 Fordonet skall anslutas till kontrollenheten på utlastningsanordningen via

en 10- polig elkabel av standardtyp. Hankontakten skall vara monterad på

fordonet och honkontakten skall vara monterad på en flexibel kabel som

ansluts till kontrollenheten på utlastningsanordningen.

3.2 Högnivåkännarna på fordonet skall vara antingen termistorsensorer med

2 ledare, optiska sensorer med 5 ledare eller ett motsvarande kompatibelt

system som är felsäkert. (Anm. Termistorerna skall ha negativ

temperaturkoefficient).

3.3 Kontrollenheten på utlastningsanordningen skall passa till fordonssystem

med både 2 och 5 ledare.

3.4 Fordonet skall vara anslutet till utlastningsanordningen genom

överfyllnadssensorenas gemensamma återledning, som skall vara

ansluten till ben nr 10 på hankontakten via fordonets chassi. Ben nr 10 på

honkontakten skall vara ansluten till kontrollenhetens låda, som måste ha

kontakt med utlastningsanordningens jordförbindelse.

3.5 Alla godkända fordon för bottenlastning skall vara försedda med en

identifikationsplåt (se punkt 2.3) som anger den typ av

överfyllnadssensor som används (dvs. 2 eller 5 ledare).

4. Anslutningarnas placering

4.1 Utlastningsanordningen skall uppfylla följande villkor för lastning och

gasåterföring när det gäller fordonsanslutningen:

4.1.1 Höjden på vätskekopplingsanordningarnas mittaxel skall vara 1,4 m

(tom), minst 0,5 m (fylld), med en idealhöjd på 0,7-1,0 m.

4.1.2 Det horisontella avståndet mellan kopplingsanordningarna skall vara

minst 0,25 m (det ideala minimiavståndet är 0,3 m).

4.1.3 Samtliga vätskekopplingsanordningar skall vara belägna inom ett område

som är högst 2,5 m långt.

4.1.4 Kopplingsanordningen för gasåterföring skall helst placeras till höger om

vätskekopplingsanordningarna vid en höjd på högst 1,5 m (tom) och

minst 0,5 m (fylld).

4.2 Jordförbindelse/överfyllningsanslutning skall placeras till höger om

vätske- och gasåterföringskopplingarna vid en höjd på 1,5 m (tom) och

minst 0,5 m (fylld).

4.3 Dessa anslutningar får endast anbringas på en sida av fordonet.

5. Säkerhetsfunktioner

5.1 Jordförbindelse/överfyllnadsskydd

Lastning får inte ske om inte den kombinerade jordförbindelsen/

överfyllnadsenheten har gett signal som tillåter detta.

Vid signal om hög nivå vid fyllning eller om jordförbindelse saknas skall

kontrollenheten på utlastningsanordningen stänga utlastningens

kontrollventil.

5.2 Gasåterföringskontroll

Lastning får inte ske om inte gasåterföringsslangen är ansluten till

fordonet och de gaser som avgår kan flöda fritt in i anläggningens

gasåterföringssystem.

__________

Övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen

enligt uppgift på den utkom från trycket.

Bestämmelserna i 3 § punkt 1 skall tillämpas

a) från och med ikraftträdandedagen för nya anläggningar

b) tre år efter ikraftträdandedagen för befintliga anläggningar med en

bensinomsättning överstigande 50 000 m3 per år

c) sex år efter ikraftträdandedagen för befintliga anläggningar med en

bensinomsättning överstigande 25 000 m3 per år men understigande 50 000 m3

per år

d) nio år efter ikraftträdandedagen för alla andra befintliga anläggningar.

Arbetet får dock planeras så att det kan genomföras inom ramen för det

normala underhållet av anläggningen inom en treårsperiod.

Bestämmelserna i 3 § punkterna 4-5 och 4 § punkterna 1, 2 och 5 skall

tillämpas

a) ett år efter ikraftträdandedagen för anläggningar med en

bensinomsättning överstigande 15 000 m3 per år

b) tre år efter ikraftträdandedagen för övriga befintliga anläggningar.

STATENS NATURVÅRDSVERK

ROLF ANNERBERG

Bo Jansson

(Enheten för basindustri)

ALLMÄNNA RÅD

Föreskrifterna grundar sig på Europaparlamentets och Rådets direktiv

94/63/EG,av den 20 december 1994, om begränsning av utsläpp av flyktiga

organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin

från depåer till bensinstationer.

Till 1 § Endast den fasta anläggningen regleras enligt dessa föreskrifter. De

krav som enligt direktivet ställs på fordon och fartyg kan regleras enligt annan

lagstiftning, nämligen Lagen om transport av farligt gods, Lagen om

brandfarliga och explosiva varor samt Arbetsmiljölagen. Föreskrivande

myndigheter enligt dessa lagstiftningar är Räddningsverket,

Sprängämnesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen.

Inte heller de krav som ställs om gasåterföring vid bensinstationerna

regleras i dessa föreskrifter. Detta har gjorts i Naturvårdsverkets föreskrifter

SNFS 1996:5.

Andra delar i direktivet som inte omfattas i dessa föreskrifter är

lastningsföreskrifter enligt bilaga 4 till direktivet.

Till 2 § Definitionen av fartyg i rådets direktiv, av den 4 oktober 1982, om

tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart innebär att sjöfart på svenska

vatten inte berörs av detta direktiv.

Till 3 § punkt 1 Kravet på en färg som motsvarar en

värmestrålningskoefficient på minst 70 % innebär att cisternerna måste

vitmålas.

Till 3 § punkterna 2-5 Underhållet bör anges i kontrollprogrammet och

redovisas i de årliga miljörapporterna.

Till 4 § punkt 1 Eftersom bottenlastning miljömässigt är att föredra framför

ovanlastning bör lastning av bensin ske medelst bottenlastning.

Till 4 § punkt 3 Mängden återvunnen bensin bör regelbundet följas upp.

Informationen från en sådan kontroll kan ge en uppfattning om hur väl hela

kedjan av återföring-återvinning fungerar.

Resultaten av kontroller av gasåtervinningsanläggningen samt

uppföljningen av mängden återvunnen bensin bör redovisas i den årliga

miljörapporten.

Till 4 § punkt 4 Läcksökning av gasledningen bör ingå i depåernas allmänna

program för läcksökning.

Till 4 § punkt 5 Kravet innebär att vid depån skall finnas sådan utrustning

(adaptrar) att bilar med de anslutningsdimensioner som anges i bilagan lätt

skall kunna anslutas till de gas och vätskeledningar som förekommer vid depån

samt att överfyllnadsskydd/jordförbindelse lätt kan anslutas.

Observera att de krav som redovisas i bilagan inte ställs enligt dessa

föreskrifter. Syftet med bilagan är att klargöra vilka bestämmelser som EU-

direktivet innehåller för Europeiska tankbilar.

Till 5 § Eftersom föreskrifterna är grundade på EG-direktiv är möjligheterna

till undantag kraftigt begränsade. Vad som i första hand avses är att möjliggöra

för alternativa tekniska åtgärder som ger minst lika god effektivitet som

föreskriftskraven. Ytterligare möjligheter till undantag kan vara tidsanstånd för

genomförande i de fall då de svenska bestämmelserna kräver åtgärder snabbare

än direktivet.