SOSFS 2007:8

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

författningssamling

Socialstyrelsens

Uppgiftsskyldighet till register över

insatser inom den kommunala

hälso- och sjukvården

SOSFS 2007:8 (S)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm,

fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6019 Artikelnr 2007-10-8

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2007

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-

skrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2007:8 (S)

Utkom från trycket

den 29 juni 2007

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom

Socialstyrelsens föreskrifter

om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom

den kommunala hälso- och sjukvården;

beslutade den 5 juni 2007.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen

(2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kom-

munala hälso- och sjukvården.

Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Sveriges Kommuner

och Landsting.

1 § Varje kommun skall lämna uppgifter enligt 2 § till Socialstyrelsen

eller till den som på uppdrag av Socialstyrelsen ansvarar för insam-

landet av uppgifterna.

2 § Av 5 § förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över

insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården framgår det att

kommunerna skall lämna uppgifter till registret om personer som har

fått insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Uppgifterna skall lämnas enligt blanketten SoSB 52021 (bilagan) el-

ler i elektronisk form i enlighet med blanketten.

Uppgifterna skall lämnas en gång per år senast den 15 december och

avse förhållandena under september månad innevarande år.

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen

utkom från trycket.

Socialstyrelsen

KJELL ASPLUND

Drazenko Jozic

(Socialtjänstavdelningen)

3

SOSFS

2007:8

Kommun

Det år som uppgifterna avser

Personnummer på den person som under september månad

har varit mottagare av hälso- och sjukvård som

kommunen ansvarar för enligt 18 § HSL(ååååmmdd-xxxx)

Hälso- och sjukvård

som kommunen ansvarar för

enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763), HSL

SoSB 52021 2007-06 pee

Bilaga