SOSFS 2008:16

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:8) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

författningssamling

Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:8)

om uppgiftsskyldighet till register

över insatser inom den kommunala

hälso- och sjukvården

SOSFS 2008:16 (S)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm,

fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6019 Artikelnr 2008-10-16

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2008

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-

skrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2008:16 (S)

Utkom från trycket

den 10 juli 2008

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:8) om upp-

giftsskyldighet till register över insatser inom den

kommunala hälso- och sjukvården;

beslutade den 1 juli 2008.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 5 § förordningen (2006:94)

om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala

hälso- och sjukvården att 2 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2007:8) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den

kommunala hälso- och sjukvården och bilagan till föreskrifterna ska

ha följande lydelse.

2 § Av 5 § förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen

över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården framgår det

att kommunerna ska lämna uppgifter till registret om personer som

har fått insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Uppgifterna ska lämnas i elektronisk form i enlighet med filbe-

skrivningen (bilagan). De ska lämnas senast den 15 september 2008

och avse förhållandena under juni månad 2008.

Därefter ska uppgifterna lämnas två gånger per år, senast den 15

februari respektive den 15 september och avse förhållandena under

perioderna 1 juli – 31 december föregående år respektive 1 januari –

30 juni innevarande år.

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författ-

ningen utkom från trycket.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Anna Schölin

(Socialtjänstavdelningen)

3

SOSFS

2008:16

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för

enligt 18

§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

2008-0

7 stbe

Kommun

-

kod

Personnummer

Ange ”1” för varje månad som personen har fått sådan hälso- och sjukvård, som kommunen ansvarar för enligt 18 § hälso- och sju

kvårdslagen

Födelseår

mån

dag

nr

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Första personen i filen

Andra personen i filen

Tredje personen i filen

o.s.v

.

Bilaga