SOSFS 2009:19

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården

författningssamling

Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna och allmänna

råden (SOSFS 2005:26) om hantering

av smittförande avfall från hälso-

och sjukvården

SOSFS 2009:19 (M)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice,

120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2009-11-13

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2009

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2009:19 (M)

Utkom från trycket

den 19 november 2009

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande

avfall från hälso- och sjukvården;

beslutade den 13 november 2009.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 49 § avfallsförordningen

(2001:1063), 2 §1 och 2 och 3 § 1 förordningen (1985:796) med vissa

bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

samt 12 § smittskyddsförordningen (2004:255) att 19 § Socialstyrel-

sens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) om hantering av

smittförande avfall från hälso- och sjukvården ska ha följande lydel-

se.

19 § Ett utrymme för insamling och förvaring av smittförande avfall

(i mer än ett dygn) i avvaktan på borttransport ska vara lätt att rengöra

och tåla desinfektion. Golvavlopp och tappställe för varmt och kallt

vatten ska finnas i eller i anslutning till utrymmet.

Utrymmet ska rengöras regelbundet och vid förorening. Vid behov

ska det desinfekteras. Vid tveksamhet om behovet av åtgärder ska

vårdhygienisk expertis, t.ex. hygienläkare eller hygiensjuksköterska,

höras.

För smittförande avfall från vaccinering mot influensa A(H1N1)

får ett sådant utrymme som avses i första stycket användas utan hin-

der av att det saknas golvavlopp och tappställe för varmt och kallt vat-

ten i anslutning till utrymmet.

Denna författning träder i kraft den 13 november 2009.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Anders Alexandersson

(Smittskyddsenheten)

3

SOSFS

2009:19