SOSFS 2010:5

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1995:4) Legitimerade optikers arbets­ uppgifter inom hälso- och sjukvården

författningssamling

Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna och

allmänna råden (SOSFS 1995:4)

Legitimerade optikers arbetsuppgifter

inom hälso- och sjukvården

SOSFS 2010:5 (M)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice,

120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2010-12-15

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2010

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2010:5 (M)

Utkom från trycket

den 20 december 2010

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 1995:4) Legitimerade optikers arbets­

uppgifter inom hälso­ och sjukvården;

beslutade den 30 november 2010.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 kap. 5 § 5, 7 kap. 4 § och

8 kap. 5 § första stycket 2 patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

samt 2 § 4 och 4 § 6 förordningen (1985:796) med vissa bemyndigan-

den för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. att 3, 5 och 10 §§

i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1995:4) Legi-

timerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården ska ha

följande lydelse.

3 § Optikern får endast efter anvisning av läkare eller under läkares

ledning färdigställa, tillhandahålla eller lämna ut optiska synhjälpme-

del

a) för barn under åtta år eller

b) i syfte att behandla eller korrigera misstänkta sjukliga förändringar

av ögat eller dess funktioner inklusive samsyn, ögonställning och

ögonrörlighet eller ögonförändringar till följd av skador eller läs-

och skrivsvårigheter (dyslexi).

Vad som anges i första stycket a) gäller inte för optikers tillhandahål-

lande och utlämnande av kontaktlinser. Vad som anges i första stycket

b) hindrar inte att optikern utför undersökningar enligt 2 §.

5 § Optikern ska se till att utlämnade synhjälpmedel så långt möjligt

tolereras väl, ger avsedd effekt och att de, då annan än egen ordination

föreligger, överensstämmer med denna. Vid misstanke om fel eller nå-

gon annan olämplig avvikelse i ett recept eller en anvisning på optiska

synhjälpmedel ska optikern innan hjälpmedlen färdigställs samråda

med den som utfärdat receptet eller anvisningen, om det är lämpligt

och patienten inte motsätter sig det.

Optiska synhjälpmedel, med undantag av kontaktlinser, får inte,

såvida inte särskilda skäl föreligger, färdigställas eller lämnas ut om

receptet eller anvisningen är äldre än sex månader för barn under åtta

3

4

SOSFS

2010:5

år och tolv månader för övriga patienter. Dessa tider tillämpas också

när optikern genom ett abonnemangsavtal eller på något motsvarande

sätt låter sända synhjälpmedel till en patient. Om optikern finner skäl

misstänka att recept eller anvisningar inte motsvarar det aktuella för-

hållandet, får dessa, endast om särskilda skäl föreligger, användas

som underlag för åtgärder.

En optiker i enskild verksamhet är inte skyldig att prova ut eller att

lämna ut optiska synhjälpmedel efter ett recept eller en anvisning som

en läkare eller någon annan optiker utfärdat, såvida inte optikern kom-

mit överens om detta med patienten eller någon annan som företräder

patienten eller som helt eller delvis svarar för patientens kostnader el-

ler på något annat sätt har med patientens behov att skaffa.

10 § En optiker som inte har bevis om kontaktlinsbehörighet får inte

självständigt prova ut eller tillpassa kontaktlinser. Bestämmelserna i 7

och 8 §§ samt vad som anges om kontaktlinser i 4 och 9 §§ gäller inte

en sådan optiker.

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2011.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Lisa van Duin