SOSFS 2013:12

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter

författningssamling

Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna

(SOSFS 2009:29) om transfusion

av blodkomponenter

SOSFS 2013:12 (M)

Föreskrifter

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS kan laddas ned eller beställas via

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

fax: 035-19 75 29

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2013-5-20

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2013

SOSFS

2013:12 (M)

Utkom från trycket

den 21 maj 2013

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29)

om transfusion av blodkomponenter;

beslutade den 15 maj 2013.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § 1 patientsäkerhets-

förordningen (2010:1369) samt 4 § 2 förordningen (1985:796) med vis-

sa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. i

fråga om Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:29) om transfu-

sion av blodkomponenter

dels att i 2 kap. 2 § 2 ordet ”Socialstyrelsens” ska bytas ut mot ”In-

spektionen för vård och omsorgs”.

dels att 6 kap. 3 § ska ha följande lydelse.

6 kap.

3 § I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av

medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården finns bestämmel-

ser om skyldigheten att anmäla händelser med medicintekniska pro-

dukter till tillverkaren, Läkemedelsverket och Inspektionen för vård

och omsorg.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2013.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Marcus Nydén

3

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord