SOSFS 2013:20

Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap

författningssamling

Socialstyrelsens

Provtagning vid utredning

av faderskap

SOSFS 2013:20 (M)

Föreskrifter

SOSFS 2013-20 (M).indd 1

2013-05-28 13.09

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS kan laddas ned eller beställas via

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

fax: 035-19 75 29

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2013-5-44

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2013

SOSFS 2013-20 (M).indd 2

2013-05-28 13.09

SOSFS

2013:20 (M)

Utkom från trycket

den 4 juni 2013

Rättsmedicinalverkets föreskrifter

om provtagning vid utredning av faderskap;

beslutade den 13 maj 2013.

Rättsmedicinalverket föreskriver följande med stöd av 6 § förordning-

en (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller vid provtagning inför sådan undersök-

ning som avses i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid ut-

redning av faderskap.

Provtagningsintyg

2 § Den som ansvarar för en provtagning ska före provtagningen

utfärda ett provtagningsintyg för den person som ska lämna provet

(prov givaren). Intyget ska utfärdas på blanketten ”Provtagningsintyg”

(bilagan).

Kontroll av provgivarens identitet

3 § Innan ett prov tas ska den som ska ta provet (provtagaren) kon-

trollera provgivarens identitet. På provtagningsintyget ska det anges

hur identiteten har styrkts.

Provgivaren ska bekräfta sin identitet genom att underteckna inty-

get innan provet tas. Om provgivarens identitet har styrkts av någon

annan, ska även den personen teckna sitt namn på intyget.

Om provgivaren inte har fyllt 18 år, ska vårdnadshavare eller den

som annars har styrkt provgivarens identitet underteckna intyget.

Märkning av prov, m.m.

4 § Innan ett prov tas ska provtagaren märka det med provgivarens

namn och personnummer eller samordningsnummer.

5 § Vid blodprovstagning ska EDTA-provrör användas. Provröret ska

vändas några gånger efter provtagningen.

3

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

SOSFS 2013-20 (M).indd 3

2013-05-28 13.09

4

SOSFS

2013:20

Hantering av prov

6 § Prov och provtagningsintyg ska skickas i samma försändelse till

Rättsmedicinalverket, Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi i

Linköping.

1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2013.

2. Genom författningen upphävs Rättsmedicinalverkets föreskrifter

och allmänna råd (SOSFS 2002:3) om provtagning vid utredning

av faderskap.

Rättsmedicinalverket

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Manólis Nymark

SOSFS 2013-20 (M).indd 4

2013-05-28 13.09

5

SOSFS

2013:20

Provgivare

Tilltalsnamn

Efternamn

Personnr/samordningsnr

Härstammar från land utanför Europa

Ja

Nej

Provtagningsdatum

Provgivaren är

kvinnan

barnet

mannen

annan person

Provgivarens identitet styrkt genom

legimitationshandling, typ

att provgivaren är känd för provtagaren

annan person med legimitationshandling, typ

Typ av prov

Munskrapsprov på FTA-kort (se instruktion i provkitspåsen)

Blodprov, EDTA-provrör 1–3 ml

Annan typ av prov ................................................................................................

Övriga uppgifter

Provgivaren har genomgått benmärgstransplantation

Ja

Nej

Underskrifter

Provgivarens/vårdnadshavares/annans namnteckning

Provtagarens namnteckning och titel

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Provtagningsställe, adress och telefonnummer

Uppgifterna i detta intyg databehandlas

av Rättsmedicinalverket med stöd av

personuppgiftslagen (1998:204).

PROVTAGNINGSINTYG

Beställare

.............................................................

.............................................................

Skicka intyget och provet till

Rättsmedicinalverket

Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi

Box 1383

581 13 LINKÖPING

[Skriv text]

Bilaga

PROVTAGNINGSINTYG

Uppgifterna i detta intyg databehandlas av

Rättsmedicinalverket med stöd av

personuppgiftslagen (1998:204).

Skicka intyget och provet till

Rättsmedicinalverket

Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi

Box 1383

581 13 LINKÖPING

Beställare

………………………………………………...

………………………………………………...

Provgivare

Tilltalsnamn Efternamn

Personnr/samordningsnr

Härstammar från land utanför Europa

Ja Nej

Provtagningsdatum

Provgivaren är

kvinnan

barnet

mannen

annan person

Provgivarens identitet styrkt genom

legitimationshandling, typ

att provgivaren är känd för provtagaren

annan person med legitimationshandling, typ

Typ av prov

Munskrapsprov på FTA-kort (se instruktion i provkitspåsen)

Blodprov, EDTA-provrör 1 - 3 ml

Annan typ av prov ………………………………………………………………..

Övriga uppgifter

Provgivaren har genomgått benmärgstransplantation

Ja

Nej

Underskrifter

Provgivarens/vårdnadshavares/annans namnteckning

Provtagarens namnteckning och titel

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Provtagningsställe, adress och telefonnummer

SOSFS 2013:20 Bilaga (2013-05)

Bilaga

SOSFS 2013-20 (M).indd 5

2013-05-28 13.09

SOSFS 2013-20 (M).indd 6

2013-05-28 13.09

SOSFS 2013-20 (M).indd 7

2013-05-28 13.09

SOSFS 2013-20 (M).indd 8

2013-05-28 13.09