SOSFS 2015:17

Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2006:7) om poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit

Socialstyrelsens

författningssamling

Upphävande av föreskrifterna

(SOSFS 2006:7) om poliodiagnostik

vid virusorsakad meningoencefalit

SOSFS 2015:17 (M)

Föreskrifter

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS kan laddas ned eller beställas via

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

fax: 035-19 75 29

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2015-6-44

Tryck: Edita Bobergs 2015

SOSFS

2015:17 (M)

Utkom från trycket

den 29 juni 2015

Socialstyrelsens föreskrifter

om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2006:7) om

poliodiagnostik vid virusorsakad meningoencefalit;

beslutade den 10 juni 2015.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 12 § smittskyddsförordning-

en (2004:255), 2 § 1 förordningen (1985:796) med vissa bemyndigan-

den för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. samt 7 kap. 4 §

patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att Socialstyrelsens före-

skrifter (SOSFS 2006:7) om poliodiagnostik vid virusorsakad me-

ningoencefalit ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Louise Follin Johannesson

3

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Rättschef Pär Ödman