SOU 1964:35

Äktenskapsrätt : förslag

Förkortningar

Kungl. förordn. den 6 juni 1941 om arvsskatt och gåvo- skatt. 1928 års lag om arv. Göran Almgren, Om förfoganden över livförsäkring, 1956. (Försäkringsjuridiska föreningens publikation nr 12..) Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken 11. Förslag till lag om arv m. m., 1925 (SOU 1925: 43). Ernst Anders-en, ]Egteskab-sret I, Köpenhamn 1954. Ernst Andersen, JEgteskabsret II, Köpenhamn 1956. C. J. Arnholm, Laerebok i familierett, 3 uppl., Oslo 1958. Nils Beckman, Svensk familjerättspramis, 2 uppl. 1960. bevillnings-utskottet. 1933 års lag om boutredning och arvskifte. Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken IV. Förslag till lag om boutredning och arvskifte m. m., 1932 (SOU 1932: 16).

0. A. Borum, Familieretten II, Köpenhamn 1941. brottsbalken. danska loven den 30 juni 1922 om aegteskabs indgaaelse og Oplosning. danska loven den 18 mars 1925 om mgteskabets retsvirk- ninger. danska loven den 30 november 1874 om skifte af dödsbo og faellesbo 111. V. lagen den 8 april 1927 om försäkringsavtal. föräldrabalken. finska äktenskapslagen den 13 juni 1929. giftermålsbalken. Lagberedningens förslag till revision av giftermålsbal- ken och vissa delar av ärvdabalken 1. Förslag till lag om äktenskaps ingående och upplösning m. m., 1913. Lagberedningens förslag till revision av giftermålsbalken och vissa delar av ärvdabalken IV. Förslag till gifter— målsbalk m. m., 1918. F. Grönvall, Den nya äktencskapslagstiftningen jämte för- klaringar, 1930 (Finland). Harry Guldberg och Ragnar Bergendal, Kommentar till ärvdabalken. II, boutredning och arvskifte, 1962. Högsta domstolen. Jan Hellner, Försäkringsrätt, 1959. (Försäkringsjuridiska föreningens publikation nr 15.) inteckningsförordningen. isländska lagen den 27 juni 1921 om äktenskaps ingående och upplösning (lög um stofnun og slit hjuskapar). isländska lagen den 20 juni 1923 om makars rättigheter och förpliktelser (lög um skyldur og réttindi hjöna). lagen den 8 juli 1904 om vissa internationella rättsförhål- landen rörande äktenskap, förmynderskap och adoption. justitieombudsmannens ämbetsberättelse.

KL Lang LiU LeU L3U NEfL

NEskL

NJA NJA II NRt NSkL Prop. RB Ringgård rn. fl.

Rskr RÅ SB I

SB II

SFS SL SOS SOU SU SvJT TfR TL TLmotiven

TSA UfR UL Walin FB Walin Hfors

Walin HyresL Walin ÄB 1960

Walin ÄB I Westring

ÄB ÄS

|| || || || [I II II

|| II II II |! || || II II H

II II II |! || II II II |!

|| || II II ||

|| || ||

||

konkurslagen. lagfartsförordningen.

första lagutskottets utlåtande. andra lagutskottets utlåtande. tredje lagutskottets utlåtande. norska loven den 20 maj 1927 om cktefellers formues- forhold. norska loven den 31 maj 1918 om indgaaelse og oplats— ning av egteskap. Nytt juridiskt arkiv. Avd. I. Nytt juridiskt arkiv. Avd. II. Norsk retstidende. norska loven den 21 februari 1930 om skifte.

proposition. rättegångsbalken.

L. Ringgård och H. Funch Jensen, Egteskabsloven, Kö- penhamn 1962. riksdagens skrivelse. Regeringsrättens årsbok. Sigrid Beckman, Rapport från det praktiska rättslivet angående giftermålsbalkens tillämpning och behovet av ändringar däri, avgiven till Chefen för justitiedeparte- mentet den 9 oktober 1951 (stenc.). Sidhänvisningarna avser omstencilerad upplaga. Sigrid Beckman, Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden, 20:e nordiska juristmötet, Oslo 1954. ' Svensk författningssamling.

strafflagen

Sveriges officiella statistik. statens offentliga utredningar. statsutskottets utlåtande. Svensk juristtidning. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 1930 års lag om testamente. Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken III. Förslag till lag om testamente m. m., 1929 (SOU 1929: 22) . Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. Ugeskrift for retsvaesen.

utsökningslagen. Gösta Walin, Föräldrabalken, 1952.

Gösta Walin, Efterlevande makes rättsställning, 21:a nor- diska juristmötet, Helsingfors 1957. Gösta Walin, Allmänna hyreslagen m. m., 4 uppl. 1960. Gösta Walin, Ärvdabalken jämte bestämmelser om adop— tion m. m., 1960.

Gösta Walin, Kommentar till ärvdabalken. I, arv och testamente, 1963. Hjalmar Westring, Den nya giftermålsbalken jämte dit- hörande författningar med förklaringar, 2 uppl. 1933 om— besörjd av B. Ekeberg och E. Stenbeck. ärvdabalken. Ärvdabalkssakkunniga, Förslag till ärvdabalk m. m., 1954 (SOU 1954:6).

j KUilGL. BIBL. *

Ej- :. 3 JL?” löd-'t

1. Teknikerutbtldning i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Del II.

2. Niordisk etterutdannelse 1 by- og regionplanleg- gng.

3. Nordiskt Institut för elementarpartlkelfyslk.

4. Invaliditetsvurdering, erstatntngsfastsettelse, ta- 1b;ell.=c.lsl'=stzemer' m.v. i yrkesskadetrydgene 1 or n.

STATENS OFFENTLIGA UTRE DN IN CAR 1964

Systematisk förteckning

(siffrorna inom klammer beteckna utredningarnas nummer i den kronologiska förteckningen)

J ustitiedepartementet

Företagsinteckning. [10] Svensk namnbok 1964. [14] Utlåtande av Juristkommissionen i Wennerström- affären. [15] Rapport av parlamentariska nämnden i Wenner— strömaffären. [17] Lag om förvaltningsförfarandet. [27] Beräkning av pensionsreserv i pensionsstiftelse. [28] Skadestånd II. [31] Förtida tillträde, expropriationskostnad m. m. [32] Familjerättskommittén. Aktenskapsrätt I. Författ- ningstext. [34] Aktenskapsrlitt II. Motiv. [35]

Försvarsdepartementet Krigsmaktens förbandssjukvård. [20]

Socialdepartementet

Bättre åldringsvård. [5] Arbetstidsförkortningens verkningar. [9] Behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna.

Kommunikationsdepartementet

Bilskrotning. [21] Statens byggnadsbesparingsutrednlng a. Offentliga byggnader. Ekonomiskt byggande. [26]

Finansdepartementet

Värdesäkrlngskommittén 1. Indexiån. Del I. [1] 2. Indexlån. Del II. [2]

Aikoholreklamen. [6] Statens skogar och skogsindustrier. [7] Kommunal skatteutjämning. [19] Nytt skattesystem. [25] Koncernbldrag m. m. [29]

Eokleslutikdepartementet

1958 års utredning kyrka-stat III. Religionsfrihet. [13] IV. Historisk översikt. Kyrkobegrepp. [16] V. Kristendomsundervisningen. [80] Förbud mot utförsel av kulturföremåi. [22]

J ordbruksdepartementet

Kapitalutvecklingen i det svenska lantbruket. [8] Älgfrågan. [111 Veterinärmedicinsk forskning och undervisning. Del II. [12] Kronhjortsreservat m. m. [23]

Handelsdepartementet

Effektivare konsumentupplysning. [4] översättning av fördrag angående upprättandet av Europeiska atomenerglgemenskapen (Euratom) och tillhörande dokument. [18] översättning av viktigare följdförfattningar till för- dragen angående Europeiska ekonomiska gemen- ?käpen och Europeiska kol- och stålgemenskapen. S:

Inrikesdepartementet Konsumtionsmönster på bostadsmarknaden. [:l]

ISAC MARCUS BOKTRYCKERIAKTIEBOLÅG

STOCKHOLM 1964