SOU 1968:19

Trafikmålsutredningar

1. Trafikovarsamhet

1.1 Misstanke om trafikovarsamhet' (Exem- pel 1—6)

1.1 .] Speciella. föreskrifter KK 12.11.1965 (nr 561) om statistiska upp— gifter angående vägtrafikolyckor.

RPS Arbetsanvisningar nr 096-1 den 13. 12.1965 ang »Framtagning och redovisning av statistikuppgifter rörande vägtrafikolyc— kor».

1.1.2 Allmänna anvisningar Trafikolycksutredningen skall om möjligt göras klar på platsen. Detta innebär således att när polismannen lämnar olycksplatsen bör helst samtliga förhör vara klara (an- tingen genom förhör på platsen eller genom att blanketten Skriftlig berättelse lämnats), underrättelse om misstanke vara lämnad den misstänkte, skissen vara färdig etc. Det är därför viktigt att den polisman som antecknar uppgifter m m gör detta med sådan noggrannhet och på sådant sätt, att onödigt och tidsödande efterarbete tex i form av kompletterande förhör undviks. Polismannen skall också alltid göra sina anteckningar så noggranna som förhållan- dena medger. Detta gäller inte minst ute på fältet. Han måste försöka skriva tydligt även om detta under vissa väderleksförhållanden kan vara svårt. I princip bör de anteckningar som görs på platsen vara så fullständiga, att de utan om— skrivning kan lämnas till polisstationen för

att utgöra rapport, förundersökningsproto- koll eller ingå som del (bilaga) i förunder- sökningsprotokoll.

Prirnärrnaterialet skall således om möjligt användas under hela handläggningen av må- let dvs hos polis, åklagare och domstol. Därigenom ökas väsentligt möjligheterna till snabb utredning. Onödigt omskrivningsarbe- te undviks.

1.1.3 Blanketter

Under denna rubrik behandlas blanketter- na Trafikolycksanteckningar m m (TK 6700; Bil I ) och Förandersökningsprotokoll (TK 6701; Bil 2).

1 Kommittén vill betona att misstanke om brott skall föreligga för att förundersökning skall inledas. Se härom SOU 1967:59, s. 75 f, där kommittén bl a anför. »De konsta- terbara förhållandena i samband med olyc- korna måste enligt kommittén, för att förun- dersökning skall inledas, vara sådana att om- ständigheterna verkligen ger grund anta att brott förekommit. I princip bör därför en polisman, när han själv ser eller erhåller underrättelse om en trafikolycka, bedöma om det som förekommit utgör anledning att företa brottsutredning. Redan i detta sam- manhang bör polismannen göra en bedöm- ning av vad som kan bevisas. Enbart anta- ganden om ett händelseförlopp saknar vär- de för den fortsatta brotnnålsprocessen. Re- dan från början måste således frågan om vad som kan objektivt konstateras skjutas i för— grunden. Dessutom måste beaktas att inte all ovarsamhet är straffbar. Detta förhållan- de bör således redan polismannen kunna ta hänsyn till vid sin prövning av om straff- rättsliga synpunkter ger anledning till brotts- utredning.»

Blanketten Trafikolycksanteckningar mm (TK 6700) används utan omskrivning som rapport till förman och som underlag för förundersökningsledarens bedömning. (Exempel 4). Blanketten kan vidare använ- das som förandersökningsprotokoll (Exempel 1—3, 5, 6). Detta framgår av rubriken i blankettens huvud. Blanketten skall använ— das som förundersökningsprotokoll i utred- ningar, som är av mera rutinbetonad ka— raktär och som inte har alltför stort om- fång. Vid en trafikolycka med tex två miss- tänkta och två vittnen bör som regel denna blankett med fördel kunna användas. TK 6700 ingår vidare ofta som bilaga till för- undersökningsprotokoll (Exempel 1—4, 6). Slutligen används baksidan av blanketten för statistisk uppgift till såväl statistiska centralbyrån som vägmyndigheten om tra— fikolyckan medfört personskada och till enbart vägmyndigheten, om olyckan inte medfört personskada (Förutsätter förfändr; jfr s 11).

Skriv ut en blankett för varje vägtrafikant. Anteckna alltså på samma blankett förhö- ret med trafikanten, uppgift om trafikantens fordon och om skador som trafikanten eller fordonet fått.

Rita skiss på blankettens baksida. De ev kompletteringar som polismannen önskar göra efteråt gör han skriftligen på blan- ketten.

Blanketten F örundersökningsprotokoll (TK 6701) används som förundersöknings- protokoll vid mera omfattande utredningar (Exempel 4).

1.132. Anvisningar i anslutning till blan- kettrubrikerna m m

Blanketten Trafikolycksanteckningar mm (TK 6700)

Trafikolycksanteckningar m m

Med kryss i tillämplig ruta anges om blan-

Förundersökningsprotokoll

När blanketten TK 6700 används som för- undersökningsprotokoll skall protokollföra- ren i det inramade fältet under »Förun- dersökningsprotokoll» anteckna protokollets datum och antal bilagor samt underteckna protokollet med sitt namn.

Tid Ang förkortningar se 6.7 (Förkortningar)

Vägtrafikant nr

Ange varje vägtrafikant med särskilt num— mer. Anteckna numret direkt efter »VÄG- TRAFIKANT NR». Trafikantens nummer skall svara mot den beteckning, som tex används på skissen (se TK 6700, baksidan).

F-år, -mån, -dag, -nr

Enligt 7 & folkbokföringsförordningen den 9.6.1967 (nr 198) skall för varje person fast- ställas personnummer som identitetsbeteck- ning. Personnumret anger födelsetid samt innehåller vidare födelsenummer och kon- trollsiffra. Födelsenumret består av tre siff- ror och är udda för man och jämnt för kvin- na. Fyll i födelsenumret och kontrollsiff- ran (om den är känd)

1. vid brott, för vilket är stadgat mer än sex månaders fängelse eller om anledning eljest föreligger därtill (21 & Fuk)

2. för varje dödad och svårt skadad per- son (KK 12.11.1965, nr 561 samt SCB:s anvisningar).

Körkort nr år

Ange ej slag av körkort.

Polismannen skall kontrollera att uppgif- terna på körkortet överensstämmer med de uppgifter föraren lämnar om sig själv och att körkortet gäller för färd med det for-

? Kryss i rutan vid Rapport sätts vid misstan- ke om brott och i rutan vid Minnesanteck- ningar i övriga fall.

don som har förts. Om föraren inte lämnar samma uppgifter som finns antecknade på körkortet, skall föraren höras närmare om detta. Om körkortsinnehavaren underlåtit att följa särskild föreskrift tex att bära glas- ögon (3é andra stycket TBL), skall detta självfallet rapporteras som ett brott i van— lig ordning. Utredningen härom redovisas i samma förundersökningsprotokoll som det aktuella trafikovarsamhetsbrottet.

Om föraren ej kan förete körkort men så- ger att han har sådant, skall hans uppgifter om bl a slag av körkort, körkortsmyndighet samt om möjligt det år, när körkortet utfär- dades, antecknas. Anmoda vidare föraren att visa upp sitt körkort inom tre vardagar (69 & VTF).

Underrättad om misstanke för

Framkommer vid undersökningen på olycks- platsen skälig misstanke om brott, bör polis- mannen redan där om möjligt underrätta om misstanke enligt 23: 18 RB.3

Anteckna att underrättelse om misstanke lämnats. Misstanken kan avse t ex »vårdslös- het i trafik», »olovlig körning», >>grov olov- lig körning» etc. Vid misstanke om flera brott anges här endast huvudbrottet, tex »vårdslöshet i trafik m m», >>vållande till annans död mm». Den fullständiga brotts- rubriceringen tas in vid den misstänktes be- rättelse.

Underrättad enl RB 23: 18 om utredningen den'I

Anteckna endast det datum när den miss- tänkte har tagit del av förundersökningen. Upprepa inte anteckningen på annan plats i utredningen. Polismannen behöver inte ange det sätt på vilket den misstänkte fått del av utredningen.

Om den misstänkte vill göra något tillägg eller i övrigt har någon erinran att göra, an- tecknas detta vid hans berättelse. Markera dessutom med kryss i rutan vid rubriken »erinran bilaga nr» och anteckna bilagenr.

Gör den misstänkte ingen erinran eller hör han inte av sig, markerar polismannen detta med kryss i avsedd ruta (»ej erinran» resp. »ej avhörts»).

Om försvarare finns görs motsvarande anteckningar betr denne i fältet Berättelser (i anslutning till anteckning om försvarare begärts eller ej).

Bredd i cm, längd i cm

Ange fordons bredd och längd endast om uppgiften har betydelse för den straffrätts- liga bedömningen, t ex vid vissa mötesolyc- kor. Detsamma gäller t ex uppgift om tjäns- tevikt, maximilast, lastens beskaffenhet i det särskilda fallet, utrustning med snödäck, snökedjor etc. I den mån särskilt utrymme för sådan uppgifter inte reserverats på blan- ketten, antecknas förhållandet på blanket- tens baksida (blankettfältet Skiss).

Försäkrat 1

Är utomnordiskt fordon inblandat i trafik- olycka, skall följande beaktas

a) När internationellt trafikförsäkrings- kort (grönt kort) företes, antecknas, förutom försäkringsbolag (p 8—9 på kortet) och kor- tets giltighetstid, dess nationalitetsbokstav och nummer. Sistnämnda båda uppgifter finns längst upp till höger på originalkortet och får således ej förväxlas med policenum- ret. Är kortet försett med duplikat, skall detta tas och därefter följa övriga hand- lingar i ärendet. Några uppgifter från kortet. behöver i så fall ej antecknas.

b) När Nordisk forsikringskort för Mo- torkoretoi, Serie C (C-kort utfärdas vid tullstationema för utomnordiskt fordon, för vilket grönt kort ej visas upp), företes, an- tecknas kortets nummer och datum samt vil- ken tullstation, som utfärdat kortet.

Är nordiskt fordon inblandat antecknas försäkringsbolaget i hemlandet.

3 Se 5. 12. Jfr vidare SOU 1967: 59 s. 87 f och 124. 4 Se SOU 1967z59 s. 173f (Förslag om änd- ring av RB 23: 18).

På denna plats kan alla förhörsberättelser tas in. Även polismannen själv kan anteckna sin berättelse här.

Den misstänkte tillfrågas om han erkän- ner eller förnekar brottet. Markera svaret med ett kryss i tillämplig ruta. Om den miss- tänkte uppger, att han varken kan erkänna eller förneka brottet antecknas detta.

Vid förhör med misstänkt skall polis— mannen underrätta denne om att han är be- rättigad att anlita försvarare. Har den miss- tänkte önskemål om försvarare anges den- nes namn etc.

Skador

Här antecknas person- och sakskador. Här antecknas också skador på föraren, som kan ha betydelse för avgörandet av frågan om föraren skall få ha kvar sitt körkort eller inte (jfr 6.11 Underrättelse till körkortsmyn- digheten). Anteckna också skador, som till- fogats eller berör annan än vägtrafikant, tex enskild fastighetsägare, stat eller kom— mun. Av anteckningarna skall om möjligt framgå vem som orsakats skadorna. Exempel

]) Pb X 000: Vänstra bakskärmen intryckt. 2) Varningsmärke »Huvudled», fig. ll, ned- kört. Vägförvaltningen, kamrer P. Svensson, X- gatan 4, X-stad, tel 00 00 00-000.

Underrätta snarast den som förorsakats en skada, tex fastighetsägaren, väghållaren, elverket etc. Detta sker lämpligen per tele- fon. Anteckna på rapporten eller i utred- ningsakten att sådan underrättelse skett.

Anmaning enligt straffföreläggandekungö- relsen lämnad/avsänd den

Det alternativ som inte är tillämpligt bör strykas. »Avsänd» bör således strykas om det är klart att målsäganden fått anma- ningen. Om däremot anmaning sänts till målsäganden i lösbrev och denne ej därefter

avhörts eller kunnat anträffas stryks >>läm- nad». Närmare uppgifter om hur tex över- lämnandet skett görs i utredningsakten.

Skadeståndstalan

Se 6.10 (Strafföreläggande när målsägande finns)

Stat-uppg t SCB, stat-uppg t lokal vägmynd

Denna rubrik och rubrikerna »PLKOD», »Tid för olyckan», >>Olyckans svåraste följd» samt »Statistikuppgifter» fylls i av kontorspersonal. Jfr vidare Statistikupp- gifter, s 21, samt anvisn i Bil 3.

Plats

Beskriv platsen för trafikolyckan så att tve- kan ej råder om var olyckan inträffat. An- ge namnet på den kommun, där olyckan skett. Denna uppgift kan vara av betydelse för att avgöra vid vilken domstol målet skall handläggas. Tänk på att gatu- och väg- namn anges rätt. Kontrollera vid behov i allmänna kungörelser och gatunamnsför- teckningar. Använd i stad lämpligen kors— ning eller husnummer som referenspunkt. Använd på landsbygden korsande eller an- slutande allmän väg (angiven med vägnum- mer och destinationsort), korsande järnväg, fast punkt i terräng, bro över namngivetvat- tendrag etc som referenspunkt. Om avstån- det till närmast lämpliga referenspunkt är långt eller endast kan anges ungefärligt, kan uppgiften kompletteras med avståndet till annan lämplig punkt, tex enskild väg, ka— rakteristisk kurva, backrön o d. Har olycks- platsen någon mera allmänt känd benäm- ning, bör denna anges.

Exempel 1) Korsningen Storgatan/Vasagatan.

2) Drottninggatan vid nr 51 A mellan X- gatan och Y-vägen. 3) Kungsrondellen, norra delen av cirkula- tionsplatsen. 4) Väg 491, 30 m norr om korsningen med väg 650 mot A-stad. 5) Mellan Österby och Västerby, ca 800m

öster om enskild väg till X-gård, västra backkrönet på »Alpbackarna». (Den nog- grannare angivningen motiveras av att man här hänför sig till en enskild väg.)

Skiss (Berättelser m m forts)

Använd det rutade blankettfältet för sche- matisk skiss, som upprättas på platsen. Ange nordriktning med en pil i ringen. Vid behov kompletteras skissen med en kort förklaran- de text (fordonens körriktning skall t ex framgå; se Exempel l——4, 7).

Skissen kan vid behov ritas på ett särskilt exemplar av blanketten. Se i övrigt 6.9 (Skissritning).

Uppgifter om vägbanan, ljusförhållanden, väderleken etc antecknas under särskilda rubriker. De anteckningar om plats- och fordonsundersökningen som ej hänför sig till särskilda rubriker på blanketten, antecknas under rubriken Skiss.

Plats- och fordonsundersökningen kan de- las upp i olika avsnitt

Vägtrafikanten

Fordonet

Vägen Spårsäkringen

Utrymmet vid Skiss kan således användas för bl a följande anteckningar.

Vägzrafikanten: Död eller skadad persons läge direkt efter olyckan samt läget vid polisens ankomst. Jfr rubriken »Skador» s 18.

Fordonet: Fordonets läge dels om möjligt vid själva kollisionstillfället, dels efter olyc- kan. Av anvisningarna på blanketten fram- går att fordon skall anges med beteck- ningen 1, 2 etc. Om fordonen flyttats efter olyckan skall detta framgå av de anteck- ningar, som görs under rubriken >>Fordon efter olyckan». Det kan vidare vara av be- tydelse att i vissa fall ange fordonens fär- ger. Dessa kan tex ha medverkat till att ett mötande fordon upptäckts för sent, sär- skilt kan detta vara fallet vid dimma, snö— fall etc.

Vägen: Här kan uppgift om tex vägars trafikintensitet antecknas. Denna uppgift

Spårsäkringen: Anteckna läge, längd etc på hjulspår, märken som uppkommit genom att fordonsdelar skrapat i vägbanan, ned- fallen smuts, glassplitter, tillvaratagna före- mål, blodfläckar, färgfragment osv. Ange även ev övriga uppgifter om spår, märken etc. Vägtrafikanterna bör om möjligt vara närvarande vid polisens undersökning av olycksplatsen, tex vid mätning och efter- forskning av spår. Anteckna de uppgifter, som vägtrafikanterna därvid lämnar. För den senare bedömningen av ansvarsfrågan är det i allmänhet av värde att det av utredningen klart framgår vilka förhållan- den, som är ostridiga mellan parterna.

Väg A, väg B

Som framgår av anvisningar på blanketten skall gatunamn/vägnummer på skissen anges med tilläggsbeteckning A, B etc. Dessa bok- stäver skall svara mot beteckningarna A och B under rubrikerna Väg A och Väg B.

Ange vägnummer enligt förteckningen över allmänna vägar inom länet (länskun- görelser och eventuella lokala trafikföre- skrifter). Ange båda vägarnas nummer, om trafikolyckan inträffat i en korsning.

Markera med kryss i den ruta under »Väg A» och »Väg B» som svarar mot den vid utredningen aktuella vägtypen. I rutan för motorväg markeras även motortrafik- led (jfr VTF 61 5).

Uppgift om vägbeläggning markeras ge- nom kryss för varje väg.

Lok hastighetsbegränsn/Ej lok hastighbegr

Framgår som regel av skyltar.

Tättbebyggt område, Ej tättbeb område

Det finns inte något särskilt vägmärke som markerar tättbebyggt område. Vid infart till sådant område finns dock som regel skyl- tar om lokal hastighetsbegränsning till 50 km/tim (565 2 mom. VTP). Observera att länsstyrelsen enligt 619" 1 mom. VTF kan föreskriva såväl lägre som högre hastighet

Uttrycket halvdager används, om ljusför- hållandena är sådana att det ej med säker- het kan anges om det är dagsljus eller mör- ker. Sätt i sådant fall ett kryss i rutan vid p 3 med anteckning »Halvdager» eller i före- kommande fall »kan ej anges».

Fordon efter olyckan

Om i olyckan inblandade fordon eller nå- got av dem flyttats efter sammanstötning- en skall detta framgå av de anteckningar, som görs under denna rubrik.

Flygande insp, Förbud enl VTF

Om flygande inspektion verkställts eller förbud meddelats enligt VTF, markeras detta med kryss på blanketten. Om tex in- spektion företagits endast beträffande ett av två fordon skall genom särskild anteck— ning framgå, vilket fordon som undersökts. Detta kan tex ske genom att det nummer, som på skissen åsatts bilen, sätts efter kryssmarkeringen.

Övergångsställe

Vid trafikolycka./trafikovarsamhet i anslut- ning till övergångsställe skall av utredning- en framgå om övergångsstället varit obeva- kat eller bevakat. Notera detta med kryss. Om händelsen inträffat i närheten av ett övergångsställe, bör avståndet till detta framgå av skissen. Om övergångsstället en- dast finns på den ena vägen i en korsning, skall det genom särskild anteckning framgå, på vilken väg övergångsstället finns. Detta kan ske genom att den bokstav (A eller B), som på skissen åsatts vägen, sätts efter kryssmarkeringen.

Olyckans svåraste följd

Jfr nedan 5 21 under rubriken Statistikupp- gifter.

Gatu/Vägbelysning

Sätt kryss i p 4 med särskild anteckning t ex »kan ej anges», om inte något av alternati- ven under p 1—3 passar.

Använd bl a följande definitioner Hård vind = Vindstyrka mellan omkring 14—20 sekundmeter. Underkylt regn = Regn som på vägbanan omvandlas till is. Vid punkten 0 kan särskild anteckning gö- ras om inte något av övriga alternativ pas- sar.

Fordons bristfälligheter

Inblandade fordon undersöks. Denna un- dersökning är liksom annan brottsundersök- ning avsedd att belysa händelseförloppet och säkerställa bevisning.

Undersök särskilt om sådana bristfällig- heter förekommit som kan ha medverkat till olyckan. Således skall bla utredas om broms- och styrsystem, belysning, körrikt- ningsvisare etc fungerar. Observera vidare vikten av att konstatera, om skador (teknis- ka fel) är gamla eller om de har uppkommit i samband med olyckan. Av betydelse är också däckens kondition, i synnerhet om väglaget varit halt eller slirigt.

Ett annat led i arbetet på olycksplatsen är att avgöra om polismannen skall förhindra fortsatt färd med fordonet (9 och 23 55 VTF). Även polisman, som ej innehar för- ordnande att företa Hygande inspektion, bör förbjuda användning av ett fordon, som till följd av skador inte kan brukas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten. Sådant förbud utfärdas på RPS blankett 411: 12 a—c. Ett exemplar av blanketten lämnas/ sänds till länsstyrelsen för åtgärd enligt 22 & VTF och ett följer utredningen.

Särskilda omständigheter betr vägen (brist- fälligheter etc)

Anmärk om förhållandena på olycksplatsen på något påtagligt sätt avviker från de som normalt råder. Det kan tex vara fråga om ny vägbeläggning, ändrad vägsträckning, plötslig kurva etc. Vidare kan spår, gropar, vägavspärmingar o (1 ha påverkat Olyckans förlopp.

Ange den siktsträcka som vägförhållandena ger möjlighet att överblicka. Vid vägkors- ning antecknas hur långt in på en korsande väg trafikanten haft fri sikt, när han befun- nit sig på visst angivet avstånd från kors- ningen. Det är fel att enbart anteckna »God sikt» eller »Dålig sikt».

Anteckna också om sikten varit nedsatt på grund av väderleksförhållandena. Ange vidare om föremål funnits på eller vid vä— gen. som skymt sikten och kan ha påverkat Olyckans förlopp (parkerat fordon, häck. kiosk. arbetsbod). Höjden på de före-mål, som skymt sikten, antecknas. Nedsmutsad, is- eller imbelagd ruta, olämpligt placerad last etc kan också bidra till att minska sik- ten.

Trafikanvisningar

Markera med kryss för varje väg. Vid p 7 finns utrymme för kryss och särskild an- teckning.

Trafiksignaler

Markera med kryss för varje väg. Vid p 7 finns utrymme för kryss och särskild an- teckning.

Statistikuppgifter

Dessa uppgifter lämnas endast i de fall där trafikolyckan medfört personskada. (Ett ge- nomförande av kommitténs förslag förut- sätter dock ändrade föreskrifter från statis- tiska centralbyrån i fråga om trafikolyckor med personskada och från RPS betr olyc- kor med egendomsskada, se s 11 och p. 1.1.1 Speciella föreskrifter.)

Under Trafikclement nr antecknas det nummer, som vägtrafikanten eller fordonet åsatts på skissen. När det gäller dödad eller skadad person anges numret på det fordon, i vilket den dödade eller skadade färdats. Om det gäller en gående antecknas det num- mer, med vilket den gående betecknats på skissen. Tung lastbil är en lastbil med total—

Samtliga dödade och skadade personer. Som svårt skadad anges person, som vid olyckan tillfogats brott, krosskada, allvar- lig skärskada, hjärnskakning eller inre ska- dor eller annan skada, som väntas medföra intagning på sjukhus.

Statistikuppgifterna bör fyllas i av sär- skild kontorspersonal. Polispersonalen bör således ej belastas med detta arbete. Des- sa statistikuppgifter bör alltså inte fyllas [ ute på gatan.

Blanketten Förundersökningsprotokoll (TK 6701)

Anmälan

Ange här vem (polisman/enskild) som ingett rapporten/anmälan och tidpunkten härför.

Siffrorna ]. och 2.

Siffrorna motsvarar ledordet »VÄGTRAFI- KANT NR» på blanketten Trafikolycksan- teckningar m m, TK 6700. Detta ledord har inte tagits med på blanketten, eftersom den- na är avsedd att användas även för andra än vägtrafikanter, tex för person som är misstänkt för medhjälp till rattfylleri på grund av att han bjudit på spritdrycker.

Bilageförteckning

Bilagorna tas upp i följande ordning ]) Förhör med målsägande misstänkt vittne 2) Yttrande av sakkunnig 3) Skiss (Om skiss ritas på särskilt blad. Utrymme för skiss finns annars på TK 6700) 4) Fotografier 5) Övrigt utredningsmaterial För att domare, advokater och andra lättare skall kunna ta del av fotografier och skisser. bör sådana bilagor inte häftas sam- man med protokollet i övrigt utan löst fo— gas till förundersökningsprotokollet. Ange

Protokollförarens underskrift

Förundersökningsprotokollet skall skrivas under av protokollföraren 20 & Fuk. Den utredningsman som har hand om utred- ningen bör även vara protokollförare. Det kan för att missförstånd skall undvikas anmärkas, att underskrift är obligatorisk endast i fråga om protokollet. Däremot behöver de bilagor som ingår i protokollet inte skrivas under.

Förundersökningsledare

Ange här förundersökningsledarens titel och namn.

1.2 Ej misstanke om trafikovarsamhet

1.2.1. Personskada eller betydande sakskada (Exempel 7—8)

1.2.1.1 Speciella föreskrifter 12 &" PF'

KK 12.11.1965 (nr 561) om statistiska upp- gifter angående vägtrafikolyckor.

RPS Arbetsanvisningar nr 096—1 den 13.12.1965 ang >>Framtagning och redovis- ning av statistikuppgifter rörande vägtra- fikolyckor».

1.2. 1 .2 Allmänna anvisningar

Bestämmelsen i 14 & första stycket PI om brottsrapportering medför skyldighet för polisman att avge rapport till förman vid trafikolycka endast i de fall där polismannen på platsen finner anledning misstänka trafik— ovarsamhet. Den omständigheten. att en ordningsförseelse uppmärksammas i sam- band med en trafikolycka behöver inte på- verka polismannens bedömning av frågan om trafikovarsamhet. För denna bedömning är det självfallet utan betydelse om tex fordonet saknat föreskriven namnskylt eller

Emellertid åligger det polisman enligt 12 & Pl att hålla sin närmaste förman un— derrättad om förhållanden rörande tjänsten av sådan vikt. att de bör komma till förman— nens kännedom. [ det fall där polismannen inte finner att misstanke om brott föreligger men olyckan medfört personskada eller be— tydande sakskada" skall därför polismannen rapportera förhållandet till sin förman. Vid trafikolyckor med dessa följder bör polis- man i befälsställning och inte en enskild polisman ta slutlig ställning till frågan om brottsutredning.

Den omständigheten att polismannen all- tid skall rapportera dessa trafikolyckor inne- bär inte att brottsutredning verkställs. [ sin rapport skall polismannen därför också ange att han ej funnit skäl till brottsutredning. Detta sker genom att polismannen sätter ett kryss i rutan vid Minnesanteckningar. P0— lismannen skall inte hålla egentliga förhör med den misstänkte.Rapporten böremeller- tid göras så omfattande att det blir möjligt att i efterhand ta ställning till om brottsut- redning skall ske. Anteckningarna bör inne- hålla uppgift om följande.

tidpunkt och plats för olyckan vägtrafikant/fordon vittnen

skador särskilda omständigheter ang fordon. vä-

gen m m

schematisk skiss och kortfattat förhör med vägtrafikant/vittne. Vid personskadeolyckorna bör uppgifter- na vidare under alla förhållanden avse de data som behövs för den officiella statisti- ken.

Det får emellertid inte förekomma att en omfattande utredning verkställs i fall där det är klart att brott ej föreligger. Skillna- den mellan de nu berörda fallen och fallen med >>Mindre sakskador» (se p 1.2.2) är således den att utredning på olycksplatsen 5 Jfr SOU 1967: 59 s. 67. 3 Jfr SOU 1967: 59 s. 84. Enl kommitténs upp- fattning, som redovisats där, bör med ut— trycket »betydande» avses sammanlagda sak- skador på ca l0 000 kr eller däröver.

Polisman i befälsställning skall snarast möjligt ta ställning till om förundersökning skall inledas. Beslutet skall fattas av en po- lisman. som är behörig att vara förundersök— ningsledare.

Om misstanke om brott uppstår. skall ut- redningen handläggas i den ordning, som beskrivits under 1.1.

l.2.l.3 Blanketter

Den rapportering till förman. som polis— mannen är skyldig att fullgöra i dessa fall, kan ske på blanketten Trafikolycksanleck— ningar Ill/11 (TK 6700; Bil I). Blanketten ut- gör därvid rapport till förman. Den används också som statistisk uppgift (baksidan av blanketten) till såväl statistiska centralbyrån som vägmyndigheten om vägtrafikolyckan medfört personskada och till enbart vägmyn- digheten, om olyckan ej medfört person— skada.7

1.2.2. Mindre sakskador (Exempel 9—12)

l.2.2.1 Speciella föreskrifter

RPS Arbetsanvisningar nr 096-1 den 13.12. 1965 ang >>Framtagning och redovisning av Statistikuppgifter rörande vägtrafikolyckor».

1.2.2.2 Allmänna anvisningar

Vid trafikolyckor. där någon misstänkt ej finns och endast mindre sakskador uppstått, skall polismannen begränsa sig till att upp- rätta minnesanteckningar. Polismannen an-

tecknar därvid sitt beslut att händelsen ej föranleder vidare åtgärd från polisen och underrättar trafikanten om detta.

Polismannen bör begränsa sig till att ange

a) tidpunkt och plats för olyckan

b) registreringsnummer för inblandade fordon

0) körkort. nummer/år

d) ytterst kortfattad beskrivning av olyckstypen. tex påkörning bakifrån. di— keskörning, sammanstötning i gathörn

e) kryssmarkering i ruta. som anger att vägtrafikant underrättats om att händelsen ej föranleder vidare åtgärd från polisen

f) polismannens underskrift, ev anställ- ningsnummer.

[ vissa fall kan polismannen helt underlåta att göra anteckningar. tex om en ensam trafikant på grund av halka som hastigt in— träffat glidit ner i ett dike eller om polisman- nen i samband med trafikdirigering upp! märksammar en mindre trafikolycka av så- dan beskaffenhet, att egentlig rapportering ej skall ske.

Polismannen bör verka för att vägtra- fikanterna själva gör ytterligare anteck- ningar om motpart etc. Se vidare 6.13 (Väg- trafikantens egna anteckningar).

Minnesanteckningarna skall inte föras in i egentliga diarier. De skall utan omskriv- ning sättas in i särskild pärm och numreras i löpande följd.

1.2.2.3 Blanketter

Minnesanteckningarna redovisas på blan- ketten Trafikolycksanteckningar mm (TK 6700, Bil ] ).

7 Jfr ovan s 11 och p 1.1.3.l.

2.1 Alt'otcst (Arbetsanvisningarna här nedan avseende aleotcst har under försöksverksamheten varit tryckta i särtryck och funnits uppsatta i plastomslag pa polisstationerna. Avsikten är att anvisningarna även framdeles skall tryckas och sättas upp på samma sätt).

ARBETSANVISNINGAR

Avser Alcotest

Handläggningsrutin m m

1. Materiel

Lagrum/föreskrift

R828:12

2. Alcotestmetodens användning

Metoden är rättsligt sett närmast att hänföra till kroppsbesiktning enl RB 28: 12. De grund— läggande kraven är således desamma. Det krävs samma grad av misstanke som för blodprov- tagning dvs skälig misstanke om rattfylleri eller rattonykterhet för att använda alcotest. Polis— man måste därför alltid göra en bedömning, innan metoden används.

Fig 1 För alcotest behövs ampull, sterilt gummimunstycke och plastblåsa.

Normalförpackning _— fig 1 av typ DRÅGER »Alcotest 0,5 DBP» inne— håller

10 ampuller 10 gummimunstycken förpackade i 2 magasin, som in- nehåller vardera 5 munstycken 1 plastblåsa.

Asken är försedd med Sågblad och hål, som är avsedda att användas för att bryta av ampullspetsarna. Materielen skall skyddas för skada och ljus. Den kan lagras i högst tre ar.

iii

Fig 2

Ampullen -— fig 2 —— är av glas och tillsmält i båda ändar. Den innehåller ett reaktionspreparat. som har for- men av små gula kristaller. Den smala, vita markeringsringen de— lar det gula reaktionsskiktet i två delar och är till ledning för att be— döma alkoholhalten i utandningsluf— ten.

Den blå pilen anger i vilken riktning utandningsluften skall passera genom ampullen och in i plastblåsan.

Om nu angivna förutsättningar föreligger, skall metoden alltid användas vid tveksamhet om förare av bil, motorcykel (aven moped) eller traktor med släpfordon gjort sig skyldig till trafik- onykterhetsbrott.

Möjligheterna att använda alcotest begränsas av att metoden förutsätter förarens egen med— verkan. Vägrar föraren att använda apparaten kan någon alcotest ej tas. För polismannen återstår då beslut om läkarundersökning och provtagning,

Begär misstänkt alcotest skall polisman alltid medverka till att sådant prov tas.

! förundersökningsprotokoll eller andra handlingar som ersätter detta, skall resultatet av alco- testen alltid antecknas,

Provsatser för alcotest skall finnas på varje polisstation och i varje polisfordon avsett för yttre tjänst. Alcotest bör tas redan på platsen. Lämpligen i polisfordon.

Vid provet bör beaktas: a) Misstänkt skall, innan alcotest tas, ges tillfälle närmare förklara tex lukt av alkohol från andedräkten,

b) Rökning påverkar alcotest. Brunfärgning kan ske. Har misstänkt rökt, får ej provet tas förrän 15 minuter efter det att rökningen avslutats. Rökning påverkar däremot ej blodprovet.

c) Misstänkt skall före alcotesten starkt gurgla och skölja munnen med vanligt dricksvatten. Detta kan i allmänhet ej ske på platsen. Därför skall vid positivt utslag, som ej föregåtts av sköljning, ny alcotest tas på polisstationen, innan beslut om läkarundersökning och blodprov— tagning fattas.

d) Alcotest får tas tidigast 15 minuter efter det att den misstänkte druckit alkoholhaltiga eller aromatiska drycker (fruktsaft) eller använt s k »munspray».

e) Munstycket får inte användas mer än en gång.

f) Plastblåsan får ej användas mer än tio gånger, enär testresultatet eljest kan påverkas.

g) Alcotest är ej bestående. Ampullen skall därför inte förvaras.

h) Skadad eller missfärgad ampull får inte användas. Före prov skall kristallerna visa en ren gul färg.

Fig 3 Ampullens båda spetsar bryts av. Detta sker på följande sätt: Fatta ampullen så nära som möjligt den spets, som skall brytas av. Ritsa spetsen lätt mot sågbladet och bryt där— efter av spetsen i hålet på as- kens sida fig 3.

Fig 5 Riv av skyddspapperet över ett munf stycke i munstycksmagasinet.

Fig 7

Sedan den misstänkte gurglat och sköljt munnen med vatten, blåser han genom munstycket blåsan full med luft. Detta bör om möjligt ske i ett andetag och inte ta längre tid än 20 sekunder fig 7 —. Sker uppblås- ningen i mer än två andetag, skall nytt prov tas. Därefter skiljs ampul- len och blåsan omedelbart från var— andra.

Blåsan töms på luft genom att tryckas platt,

Fig 4

Ampullen sätts på plastblåsans öpp- ning, varsamt men fast, så att den blå pilen pekar mot blåsan —— fig 4. Blåsan skall dessförinnan vara tom och tillplattad,

Fig 6

Stick in ampullens fria ända i mun- stycket. Varsamt men fast. Dra ut munstycket med ampullen. Munstycf ket bör ej vidröras.

3. Resultat av testningen

Fig 8 Kristallerna färgas gröna vid påver— kan av alkoholångor.

Testningen tyder på 0 = Ingen alkoholhalt. Blodprov skall ej tas.

1 = Alkoholhalt under 0,5 pro- mille. Blodprov skall endast tas om särskilda skäl förelig- ger.

2—3 = Alkoholhalt 0,5 promille eller däröver. Blodprov tas.

Avvikelser i färgnyansen mellan ut- förd test och de avbildade ampullerna —— fig 8 — saknar praktisk betydelse. Bedömningen av ett alcotestprov un- derlättas om polismannen jämför det tagna provet med en ampull. som ej använts.

4. Provtagning

Det är av stor vikt, att alcotest utförs med största noggrannhet. Risk finns eljest att provet ger ett helt missvisande utslag. Som exempel härpå kan nämnas följande försök:

A Felaktigt utförd alcotest: Försökspersonen äter en vanlig chokladpralin, som innehåller en ringa kvantitet konjak, och blåser omedelbart i apparaten utan att gurgla eller skölja munnen med dricksvatten.

Resultat: Tydlig grönfärgning något längre än till ringen.

B Rätt utförd alcotest:

En annan försöksperson äter en liknande chokladpralin, som innehåller samma kvantitet konjak. Försökspersonen gurglar och sköljer omedelbart munnen med dricksvatten. Genast därefter tas provet.

Resultat: Obetydlig grönfärgning. som därför inte föranleder beslut om läkarunder— sökning och provtagning.

Läkarundersökning—provtagning (nn ulkulmlpriverkwi mm (Arbetsanvisningarna här nedan har under försöksverksamheten varit tryckta i särtryck och funnits uppsatta på polissta- tionerna. Avsikten är att anvisningarna även framdeles skall tryckas och sättas upp på sam- ma sätt).

Anvisningar för Iäkarundcrsökning provtagning om ulkoholpåvc'r/mn m m.

POLISEN

A. Materiel, som skall finnas:

I. Provsatscr för alcotest (timma/förpackning ch 222) II. För Iäkurundcrsökning — provtagning

l) Blankett Med styr V PROTOKOLL om alkoholpå- Blod- och urinproven jämte verkan m m Ex 1 och Ex 2 protokollet Ex 1 och Ex 2 2) SRLzs kuvert för prov m m. Sänds tillsammans i kuvertet 3) Kapillärrör. gummiproppar och askar med etiketter för _ med expresspost till Statens påskrift Rättskemisku Laboratorium, 4) Fluoridpreparerade provrör med gummikork för urin- Kl'm avd-, Tomte/Jodavägen prov samt för blodprov vid misstanke om påverkan av 30, 10401 STOCKHOLM 60. andra ämnen än alkohol Tel 08-34 97 70.

5) Blankett RPS 979: la—c Uppgift angående LÄKAR- KOSTNADER

6) Enpromillig sublimatlösning 7) Våg

8) Skalpellklinga med skaft 9) Engångsspruta med grov engångskanyl Kan alltid erhållas hos läka- 10) Kärl för urinprov ren. om undersökningen sker ll) Mätglas på läkarmottagning, lasarett 12) Spritlampa för desinfektion eller klinik. 13) Rostfri skäl rondskål Finns ej väg att tillgå hos lä- 14) Ficklampa karen. kan vägningen ske på 15) Steril bomull polisstationen. Uppgift om 16) PlåSTET den undersöktes vikt lämnas 17) Elastisk gummislang, 1.12 meter lång och lillfingertjock av polisen till läkaren. 18) Handduk och skydd för kläder. tex plastskydd

Polisen svarar för att läkaren får den materiel. som behövs. Materiel. som är avsedd att använ- das på nytt, skall noggrant göras ren efter användandet.

Tillhandahållen materiel m m

RPS: l) Provsatser för alcotest 2) Blankett för avskrift av protokoll Med styr V. 3) Blankett RPS 979: l a—c

SRL: Provmateriel m m punkt 11: 1—4 l Beställning härav görs till SRL högst tre gånger om året under sista hälften av månaderna ! januari, maj och september.

B. Misstänkt

l) Skall hållas under ständig uppsikt av polisman eller vakt tills undersökningen-provtagning- en genomförts, oavsett var denna sker. Den misstänkte skall således självfallet under denna tid hindras från att t ex dricka alkoholhaltiga drycker. ta tabletter etc.

Urinprov lämnas i engångskärl, som efter användningen förstörs. Polisman eller vakt skall hela tiden vara närvarande, bl a för att förhindra att provet späda ut med vatten eller på annat sätt förstörs. Han skall vidare anteckna urinmängden och tidpunkten för urinprovet.

Kan engångskärl ej användas eller finns ej sådant att tillgå, lämnas urinprov i annat torrt och rent kärl.

| Urinmängd

| a) ca 10 ml i ett provrör vid misstanke om påverkan av enbart alkohol ' b) ca 50 ml i fem provrör vid misstanke om påverkan av andra ämnen än alkohol, t ex narko- l tika och vid s k tablettfylleri. (Även i dessa fall kan urinprovet sändas i SRL:s kuvert.) i Urinprovet får under inga omständigheter stå och avdunsta utan fylls omedelbart i fluoridpre- ' parera! rör, som skall väl tillslums med gun—unikork och förses med påskrift enligt etiketten.

Placera provröret i transporthylsan och lämna den till läkaren. Fyll i uppgifter i läkarproto- kollet _ »Urinprov ] togs klockan» etc.

I

3) Blodprov och Iäkarundersökm'ng enl 28:12 RB Dubbla blodprov behövs som regel ej. Två blodprov bör dock tas om det tex kan misstänkas att alkoholförtäring förekommit efter körningen.

Vid misstanke om påverkan av andra ämnen än alkohol bör läkaren ta förutom de prov som är föreskrivna för alkoholbestämning ytterligare ett blodprov.

4) Förare av traktor utan släpfordon eller motorredskap kan inte dömas till ansvar för ratt- i onykterhet utan endast för rattfylleri. Endast stadgandet i 4 5 1 mom första stycket TBL är till- i lämpligt. En blodalkoholhalt av 1,5 promille eller mer innebär i dessa fall inte någon presum- tion om straffbar påverkan. Domstolen har att fritt väga blodprovets värde mot övriga bevisma- del. Blodprov skall dock regelmässigt tas även i dessa fall, eftersom analysresultatet i för- ening med andra bevis ej sällan har stort bevisvärde. l l ' Sedan undersökningen och provtagningen genomförts skall den misstänkte underlättas om att j han ej får föra fordonet,* och om att fordonet tas om hand" i de fall anledning till detta i finns (28 & VTF och 25 PI). .” ') = Den misstänkte kan skaffa te.x annan förare.

") = Fordonet kan läsas och nycklarna tas om hand.

C. Proven sänds m m

l Polisen skall kontrollera, att föreskrivet antal blodprov (tre kapillärer i varje ask) och urinprov I finns i provförpackningarna, att inga uppgifter utelämnas i protokollet eller på provförpack-

. ningarna samt att tidsuppgifter mm stämmer. Kuvertet skall tillslutas omedelbart. Öppningen j viks om två gånger. Kuvertet får ej häftas och ej heller förses med lacksigill. & Polisman eller vakt, som är närvarande vid undersökningen-provtagningen, skall tillse, att ku- , vertet med proven tas om hand. Polisen svarar för att detta förvaras på betryggande sätt i av-

I vaktan på första postlägenhet. l Ny undersökning av misstänkt får ej börja förrän kuvertet med proven tagits från provrum- met.

: När fråga är om anhållande, reseförbud eller beslut om omhändertagande av körkort i sam- i band med utredning, förses SRL-kuvertet med ordet FÖRTUR. Dessutom kan man i särskilda

fall begära i telefon hos SRL att erhålla analysbeskedet omgående, varvid beskedet erhålls inom ett par dagar.

LÄKAREN

A. Undersökning av levande person I ) Blod- och urinprovtagm'ng Bör verkställas så tidigt och skyndsamt som möjligt vid undersökningen. Tiden för provtagning- ; arna skall noga antecknas. Särskild anmärkning görs om tiden för blodprovtagningen överstiger femton minuter.

Efter insticket förs kapillärens korta skänkel in i bloddroppen. Kapillären för övrigt hälls lägre än denna skänkel, varvid blod sugs in. Kapillären, som bör fyllas till minst två tredjedelar, sluts därefter till med gummiproppar. Sex kapillärer fylls omedelbart efter varandra, omges av bo— mull och läggs ned i askarna, vilka förses med påskrift enl etiketterna. Då urinprov lämnas, skall den undersökte övervakas. Detta för att förhindra spädning av urinen med vatten. Ett fluoridpreparerat provrör fylls omedelbart, förses med påskrift enl etiketten och läggs in i hylsan.

Vid misstanke om påverkan av andra ämnen än alkohol (s k tablettfylleri) bör, utöver ovan nämnda prov, tas blodprov ur armbågsven eller på annat lämpligt sätt. Cirka 10 ml blod tas med venyl eller spruta. Vidare skall för samma ändamål insändas om möjligt 50 ml av den läm- nade urinmängden.

2) Konklusion Som lätt påverkad betecknas en person, som genom sitt utseende och uppträdande visar otvety- diga tecken tjll alkoholpåverkan utan att något är särskilt framträdande. De motoriska störning- ama kan helt saknas eller vara mycket svagt framträdande. Mycket ofta föreligger en viss tal- trängdhet och växlingar i sinnesstämningen, eventuellt med inslag av lätt retlighet. Koncentra- tionsförrnågan är något nedsatt, varför fel vid baklängesräkning ej är ovanligt.

Som höggradigt påverkad betecknas en person, som visar klart framträdande och starkare tec- ken till alkoholpåverkan. Det föreligger vanligen ett utpräglat hämningsbortfall med bristande kontroll av uppträdandet. Gången är osäker eller vinglande och övriga motoriska funktioner visar en tydlig inkoordination. Uppfattnings- och orienteringsförmågan är nedsatt liksom inpräglings- förmåga och koncentration, varför grova fel ofta förekommer vid baklängesräkning. Den under- sökte visar ofta en uttalad sänkning av vakenhetsgraden eller en påtaglig slöhet. Talträngdhet med lösliga associationer och allmänt så kallat struntprat eller tendens till envist upprepande av en och samma sak (perseveration) är ej ovanligt. Sinnesstämningen kan växla men är inte sällan depressiv-gråtmild eller slappt belåten eller retlig. En höggradigt påverkad person kan inte genom självkontroll strama upp sig nämnvärt.

Som medelmåttigt påverkad betecknas en person, som enligt de ovan angivna definitionerna kan betraktas som mer än lätt men mindre än höggradigt påverkad. Ibland kan de motoriska, ibland de psykiska symtomen dominera. En medelmåttigt påverkad person kan ofta strama upp sig under kortare tid.

B. Provtagning på avliden person

Blod- och urinprov bör tas snarast möjligt och inte uppskjutas till eventuell liksyn eller rättsme- dicinsk obduktion. Protokollet ifylls utöver personuppgifter m m — endast i delar, som berör provtagningen.

Blodprov bör tas från en extremitet, enär blod härifrån undergår förruttnelse väsentligt mycket senare än exempelvis blod från hjärtat. En lårven eller armbågsven skärs igenom varefter blo- det trycks fram från periferien och får rinna direkt ner i ett fluoridpreparerat provrör. Blod- provet får i nödfall tas på annat sätt, under förutsättning att metoden härför noggrant angesi undersökningsprotokollet. Spruta får ej användas vid provtagningen.

Urinprov tas med kateter på så sätt, att urinen får rinna direkt ner i ett fluoridpreparerat provrör, vilket om möjligt fylls till tre fjärdedelar. Provröret tillsluts med gummipropp och vänds några gånger.

2.3.1 Speciella föreskrifter

5 & allmän läkarinstruktion den 10.5.1963 (nr 341).

Kungl. Medicinalstyrelsens cirkulär nr 1/ 1964 ang blod- och urinprov för alkoholbe- stämning, jfr anvisningar till blankett Med Styr V.

KK den 11.12.1964 (nr 843) om ersätt- ning till läkare i allmän tjänst för under- sökning rörande alkoholpåverkan m m.

Lag den 20.12.1946 (nr 864) om återgäl- dande av kostnad för blodundersökning i brottmål.

2.3 .2 Blanketter

Vid utredning av trafikonykterhetsbrott skall en särskild blankettsats (TK 6701 + Med styr V) om fem blad användas (T K har vid försöksverksamheten använt färg- blad och engångskarbon).

De första två bladen i blankettsatsen ut- görs av blanketten TK 6701. Blad 1 är ori- ginal för spritduplicering och blad 2 (ar— kiv 80) är förundersökningsprotokollets förstasida. De tre sista bladen i blankett- satsen utgörs av blanketten Med styr V. Det sista av dessa blad är reservblad.

2.3.2.1 Anvisningar för utskriften

Skriv ut blankettsatsen på skrivmaskin med blanketterna i odelat skick. Fyll i blanket- ten i den utsträckning det är möjligt t om utrymmet >>Fylls i vid rattfylleri mm», när rapporten tas upp.

Skilj därefter ifrån de två första bladen, kallade Förundersökningsprotokoll (TK 6701) utan att dra isär dem.

Färgbladet med engångskarbonet skall ligga kvar för att användas vid den fortsatta utskriften av de båda bladen (TK 6701). Bladen förvaras lämpligen i Utredningsakt (RPS 403: 15) tills den slutliga utskriften sker. Vid förvaringen skall skyddspapper finnas över färgbladet.

Skriv därefter ut protokoll om alkohol- påverkan m m (Med styr V). Ta först bort engångskarbonen mellan de tre bladen (Ex ], Ex 2 etc).

Lägg in karbonpapper A 4 mellan bla- den och komplettera de uppgifter i avsnit- tet betecknat »Fylls i av polisen), som ej ti- digare antecknats i genomskrift.

Dra inte isär de tre bladen utan lämna dem odelade till läkaren, som gör de ytter- ligare anteckningar i avsnittet »Undersök- ning», som polisen ej tidigare gjort. Den polisman, som är närvarande vid undersök- ningen, skall se till att utrymmet »Under- sökning» blir helt ifyllt.

Avsnittet Analysresultat från Statens Rättskemiska laboratorium, Kem. avd. är helt avsett för laboratoriets anteckningar.

När första sidan skrivits färdig, ta ur karbonpapperen och vänd blankettsatsen med de tre bladen så att baksidan av den sista kopian kommer upp. Karbonpapperen läggs därefter åter in mellan bladen, och lä- karen fortsätter originalskriften på baksi- dan av tredje bladet med Ex 2 och Ex 1 som genomslagskopior.

Sänd Ex 1 och Ex 2 odelade jämte blod- och urinproven i föreskrivet kuvert till Sta- tens rättskemiska laboratorium, Kern avd, som sänder åter Ex 1 till polisen efter an- teckning om analysresultatet. SRL behåller Ex 2.

Det tredje bladet kan behållas av läkaren, om han så önskar. Det kan också användas som bilaga till beslut om omedelbart omhän- dertagande av körkort (355 första stycket VTF).

Förundersökningsprotokoll (TK 6701). När förundersökningsprotokollet färdigställs, skrivs de båda bladen (originalet för sprit- duplicering och Arkiv 80) ut samtidigt. Färg- bladet med engångskarbon, som har an- vänts under den första utskriften i sam— band med läkarundersökningen, används även nu.

Blanketten används även om det finns fle- ra misstänkta i samma mål, tex medhjäl- pare.

Blad 1 används för att framställa det

antal kopior av förundersökningsprotokol- let som behövs. Blad 2 utgör förstasida till förundersökningsprotokollet. I normalfallet framställs sammanlagt 3 ev 4 exemplar. Ett ex för den misstänkte, ett för åklagaren och ett för domstolen samt ev ett för körkorts- myndigheten.

2.3.2.2 Anvisningar i anslutning till rubri— kerna m m i blankettsatsen (TK 6701 och Med styr V)

Bokstaven B

Avser polisens diarienurmner

Plats

Anteckna platsen där den misstänkte har anträffats under körningen eller där han uppges ha kört.

Exempel: »Storgatan/Kungsgatan» »E 3 vid centrum i X-by».

Uppgift om det polisdistrikt inom vilket körningen skett framgår i allmänhet av anteckningen i adressfältet på läkarproto- kollet. Ange i annat fall distriktsnamnet.

]. Fullständigt namn etc

Uppgifter om den misstänktes namn och födelsetid kan vanligen antecknas från den— nes körkort. Om födelsenummer ej genast kan fastställas tex genom sjukförsäkrings- besked eller register, kompletteras utred- ningen senare med denna uppgift. Jfr ovan F-år etc, 5 16.

Frihetsberövande m m1 (TK 6701)

Vid trafikonykterhetsbrott ställs polisman ej sällan inför frågan om beslut ang kropps- besiktning (28: 12 RB).

Blodprov är att hänföra till kroppsbe- siktning. Beträffande alcotest, se 2.1.

Kroppsbesiktning skall i princip beslutas av förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten — 28: 13 första stycket RB, jfr 28: 4 RB. Polisman har emellertid rätt och skyl- dighet att utan att avvakta order eller direk- tiv besluta om sådan besiktning, om fara är i dröjsmål 28: 13 första stycket RB, jfr 28: 5 RB. Om fara är i dröjsmål behöver

polisman således i fråga om alcotest eller urin- och blodprov ej inhämta förundersök- ningsledarens beslut.

Som ett led i kroppsbesiktningen har polismannen rätt att medföra den misstänk— te från tex den gata, där han anträffas, till polisstationen eller läkarmottagningen för urin- och blodprov.

Om en misstänkt spårats tex till sin bo- stad kan polisman under förutsättningar som anges i 28: 5 RB själv besluta om hus- rannsakan. Således kan husrannsakan i all— mänhet ske för att möjliggöra blodprovtag— ning, eftersom risken för att utredningen el- jest försvåras, ofta är så stor att förutsätt- ningar för anhållande föreligger, 28: 2 RB, jfr 24: 7, 24: 5 och 24: 1 första stycket RB. Husrannsakan kan även syfta till att under- söka omständighet, som kan ha betydelse för utredning om trafikbnykterhetsbrott, tex om det finns flaskor och annat, som tyder på spritförtäring, 28: 1 RB. Sådan undersökning har särskild betydelse om den misstänkte gör gällande att han förtärt rus- drycker efter körningen.

Under rubriken »Frihetsberövande mm» anges tidpunkten klockslag, ev datum när den misstänkte har anträffats och ev platsen härför samt polismans beslut om alcotest, blodprov, gripande etc.

1. Har den misstänkte anträffats under körningen anges endast tidpunkt och beslut. Exempel: »18.11.67 kl 21 10. Beslut på pl om alcotest» eller »18.11.67 kl 2110. Beslut på pl om blod- prov».

2. Har den misstänkte däremot anträffats efter körningen anges dessutom platsen, där den misstänkte anträffades. Exempel: »18.11.67 kl. 2125. Beslut av fpa Svensson på RX om husrannsakan i Y:s bostad och om blodprov. X anträffad kl 22 00 i bostaden» eller »18.11.67 kl 21 25 i pb på X-platsen. Beslut på pl om blodprov».

1 Redogörelsen här är ej uttömmande. Den syftar endast till att ge polismannen vissa praktiska råd. Se i övrigt SOU 1967z59 s. 296.

Närmare uppgifter om den misstänktes uppträdande etc lämnar polismannen i sin berättelse.

Fri (TK 6701)

Tidpunkten när den misstänkte tex friges efter anhållande eller lämnar polisstatio— nen efter blodprov antecknas här.

Beslag föreligger (TK 6701)

Polisman har vid fara i dröjsmål rätt att företa kroppsvisitation på den som är skäli- gen misstänkt för trafikonykterhetsbrott. Detta kan ske för att bla söka efter alkoholhaltiga drycker eller andra rusgivan- de medel. Polisman kan vidare enligt 27: 4 första stycket RB besluta om beslag på föremål, som avses 1 27:1 RB. Polismannen skall dock skyndsamt anmäla beslaget hos förundersökningsledaren eller åklagaren (27z4 tredje stycket RB).

Sätt kryss i rutan om beslag föreligger. Över beslag skall föras protokoll (27:13 RB).

NN underr den (TK 6701)

Ange här datum när underrättelse till nyk- terhetsnämnden sker.

Om utredningen avser en misstänkt, som enligt vad för polis eller åklagare är känt, är eller varit föremål för åtgärd från nyk- terhetsnämnd eller annat nykterhetsvårdan- de organ skall underrättelse om utredning- en lämnas till nykterhetsnämnd. Detsamma gäller om polisen under utredningen finner, att åtgärd bör vidtas av nykterhetsnämnden — 10 & nykterhetsvårdslagen.2

Trafikolycka (Med styr V)

Sätt ett kryss i rutan vid ordet »Trafikolyc- ka» om sådan olycka inträffat i samband med trafikonykterhetsbrottet.

Berättelse av polisman, övriga omständig- heter, andra brott, trafikintensitet etc (Med styr V)

Anteckna här t ex kortfattat närmaste an- ledningen till ingripandet. Exempel: »F pk A: Stoppad vid trafikkon-

Uppgift om t ex trafikintensitet har be- tydelse för straffmätningen.

Exempel: »F pk A: Stark trafik, Fotbolls- match.»

Här kan även göras kortfattade anteck- ningar om förhållandena under Vilka den misstänkte har anträffats, om detta har skett efter körningen.

Exempel: »Fpk A/pk B: Pb anträffades på X—platsen, motorn varm. Den misstänk- te fanns i bostaden ca 200 meter från pb.»

Om så kan ske, antecknar också vakt- havande befäl eller den, som tar emot rap- porten/anmälan, sin berättelse här.

Exempel: »F pa C: X-berg luktar sprit och öl från andedräkten, talar sävligt, verkar frånvarande, matta ögon, rödbrusig i ansik- tet, hickar, går långsamt och tar ett och an— nat snedsteg.» »F pa D: Svag lukt av alkohol från X:s andedräkt, matta ögon; i övrigt inga tecken på alkoholpåverkan.»

Mera utförliga berättelser från de rap- porterande polismännen tas däremot upp på annan handling, lämpligen på blanketten Skriftlig berättelse (TK 21 b).

Urinprov (Med styr V)

Se särskilda anvisningar under 2.2.

Kostnader för läkarundersökningen (Med styr V)

Läkaren antecknar sammanlagda beloppet för arvode och ev reseersättning.

Kostnader för analys framgår däremot av analysbeviset (blankettens första sida, längst ner).

Uppgifter om kostnader för läkarunder- sökning och analys skall inte upprepas på annan plats i förundersökningsprotokollet.

I samband med läkarundersökningen ifylls även blanketten Uppgift angående lä- karkostnader, RPS 979: 1 a—c. Ex 3 av räkningen skall läkaren behålla. Kopia av räkningen behöver ej bifogas förundersök- ningsprotokollet utan förvaras i utrednings- akten.

2 Se SOU 1967: 59 s. 56 f.

4 & trafikbrottslagen

Ratt- Ratt- fylleri onykterhet A. Den misstänkte har fört Bil Motorcykel (även moped) Traktor med släpfordon 1. Vittnesbevisning Vittnesbevisning om förarens olämplighet på grund av påver- 1 mom ————> kan av starka drycker eller annat 1 0 2 st berusningsmedel 2. Klinisk bevisning (läkarundersökning och analys) &) Alkoholkoncentration av 1,5 pro- 1 mom ___—> mille eller däröver 3 st jfr 1 st * b) Alkoholkoncentration under 1,5 ........................ i promille 2 mom *r

B. Den misstänkte har fört

Traktor utan släpfordon Motorredskap

l. Vittnesbevisning —- klinisk bevisning

Vittnesbevisning om förarens olämplighet på grund av påver- 1 mom kan av starka drycker eller annat 1 o 2 st berusningsmedel; ev läkarunder- sökning och analys.

Parkeringsskada

3.1. Allmänna anvisningar (Exempel 16— 17)

Utredningen vid parkeringsskada omfattar undersökning av platsen och det skadade fordonet för att säkerställa spår och kon— trollera skador. Av särskilt intresse är spår på marken och på det skadade fordonet. Uppge om möjligt om spåren/skadorna är färska eller verkar vara gamla. I vissa fall bör polismannen av denna anledning när- mare beskriva undersökningsresultatet.

Det är vidare av betydelse för skade- ståndsfrågan, om skadan orsakats av tra- fikförsäkringspliktigt motorfordon. Hit räk— nas bil, motorcykel, moped och gummi- hjulstraktor.

Polisman skall i dessa liksom i andra fall främst redovisa de faktiska omständighe- terna. En noggrann undersökning och be- skrivning av spår, skador mm är emeller- tid inte alltid tillräcklig för att kunna av- göra, om skadan har orsakats av motorfor- don. Det är därför av värde för avgörande av skadeståndsfrågan, om polismannen kan ange, att skadan sannolikt har orsakats av sådant fordon. Polismannen skall i sådant fall närmare motivera, vad han grundar sin uppfattning på. Det är av samma anledning lika värdefullt, att polismannen anger så- dana fall, där skadan sannolikt har orsa— kats av fordon, för vilket försäkringsplikt ej föreligger, t ex ett motorredskap. Polis- mannen bör också i dessa fall ange skälen

för sin uppfattning.

Enligt RPS arbetsanvisningar 096-1 den 13.12.1965 skall statistikuppgift till vägmyn- digheten ej lämnas om parkeringsskada, dvs sådan händelse, som har medfört skada på parkerat fordon och som kan antas ha orsa- kats av annat fordon i samband med parke- ringsmanöver.

I samband med parkeringsskada finns det ofta grundad anledning ifrågasätta ansvar för smitning, eventuellt i kombination med trafikovarsamhet. Anvisningarna i detta ka- pitel behandlar emellertid ej dessa fall.

3 .2 Blanketter

I här angivna fall skall blanketten Skada orsakad av motorfordon (TK 6704 a—b, Bil 5) användas. Anteckningama på blan- ketten är att betrakta som en rapport till förman.

Blanketten är utarbetad i en blankettsats om två blad med engångskarbon och av- sedd för parkeringsskada men kan även an- vändas i andra liknande fall, t ex vid på- körning av stolpe eller staket, vid fordons- skador, som orsakats av snöras o d. Anteck- ningar på blanketten kan göras på platsen, t ex om det finns tillgång till utredningsfor- don, eller på polisstationen. Blanketten är så utformad, att den delvis kan fyllas i av anmälaren. Detta förfaringssätt bör till- lämpas i största möjliga utsträckning.

Polismannen/anmälningsmottagaren skall

Kopian av blanketten lämnas till anmäla- ren eller sänds till ägaren, sedan resultatet av undersökningen antecknats. Kopian är avsedd att företes vid skadeanmälan eller sändas till Trafikförsäkringsföreningen.

I dessa fall kan också blanketten Trafik- olycksanteckningar m m (TK 6700) använ- das. Denna blankett har tex fotpatrulle- rande polismän som regel med sig.

3.2.1. Anvisningar i anslutning till vissa blankettrubriker m m

Undersökning

Undersökningen skall om möjligt ge besked om det finns avskavd färg från det skadade fordonet, beläggning av färg från främ- mande fordon, gummihjulsavtryck, intryck- ningar som kan betecknas som »stämpel- märken» m 111. Kan skaderiktningen kon— stateras anges denna. Likaså anges skadans höjd över marken. Om skadans utseende, omfattning och läge utvisar att skadan in- träffat under parkering/uppställning skall även detta antecknas.

Färgen på det skadade fordonet anteck- nas alltid.

Olovlig körning

4.1 Allmänna anvisningar (Exempel 18—

19)

Av utredning om olovlig körning skall bl a

framgå

a) om körningen skett vid enstaka tillfälle eller vanemässigt (ange hur ofta den miss- tänkte kört och under hur lång tid, t ex varje dag till arbetet sedan ett halvt år),

b) på vilka vägar körningen i huvudsak skett och hur långa sträckor det varit fråga om, 0) om föraren aldrig haft körkort eller om hans körkort återkallats (anteckna när körkortet återkallats och om möjligt även körkortsmyndighet och körkortsnum- mer),

d) fordonsslag och vem som äger fordonet,

e) om tillåtande av olovlig körning förelig- ger (3 5 tredje stycket TBL),

f) om föraren tidigare dömts för olovlig körning. Den misstänkte bör som regel höras di- rekt på platsen. Han bör således redan

där delges misstanke, underättas om möj- ligheten att anlita försvarare samt tillfrågas om han erkänner eller förnekar brottet etc.

4.2 Blanketter

Anteckningar och förhör sker på blan- ketten Trafikolycksanteckningar m 111 (TK 6700). Anteckna också dagsbotsutredningen på blanketten. Om rapporten senare behö- ver kompletteras, kan detta ske på samma blankett. Vid behov kan tillägg också göras på blanketten Förhör (RPS 403: 6).

Även vid grov olovlig körning kan för- undersökningen redovisas på blanketten TK 6700 med ev bilagor. Denna redovisning sker i 3 exemplar.

Om det är en enstaka körning och brot- tet inte kan anses grovt, utgör rapporten underlag för utskrift av RAPPORT med strafföreläggande. Sådan utskrift sker an- tingen hos åklagaren eller hos polisen. Sker utskriften hos åklagaren redovisas rappor- ten/utredningen utan omskrivning i ett ex— emplar.

Sammanträffande av brott

5.1. Blanketter (Exempel 20—21)

Följande blanketter kan användas vid sam- manträffande av brott.

Trafikovarsamhet + trafikonykterhet och annat trafikbrott: Blanketten TK 6701 + Med styr V samt TK 6700 som bilaga (Exempel 20).

Trafikovarsamhet + annat trafikbrott än trafikonykterhet: TK 6700 eller vid mera omfattande utredningar TK 6701.

T rafikovarsamhet + brott, som ej är tra- fikbrott: Om trafikbrottet är jämförelsevis svårt kan blanketten TK 6701 användas. Är det andra brottet mera omfattande, tex vårdslöshet i trafik och grov stöld, bör RPS 411: 22 användas och TK 6700 fogas som bilaga.

Trafikonykterhet + brott, som ei är tra- fikbrott: Om trafikbrottet dominerar bör blanketten TK 6701 + Med styr V använ- das. Är det andra brottet mera omfattan- de används RPS 411: 22.

Övriga frågor

6.1. Biträdespersonal

Biträdespersonal bör anlitas i största möj- liga utsträckning. Den kan bl a användas

för att

a) efter uppdrag utföra enklare utrednings— arbete som att sända ut och underteckna begäran om skriftlig berättelse, göra dagsbotsutredning etc

b) göra förfrågningar såväl per telefon som skriftligen hos t ex offentliga register om persondata, körkort, fordon, registre- n'ng m m

e) biträda med att göra skisser färdiga och föra skissarkiv

d) föra diarium, liggare, dagbok eller re- gister

e) upprätta och expediera statistiska upp- gifter

f) lämna underrättelser till parter, myndig- heter, försäkringsbolag m fl

g) skriva ut och göra i ordning protokoll m m

h) skriva ut anmälningar, förhör m m, som tagits upp i diktafon, samt kontrollera att utskriften är riktig

i) på eget ansvar bestyrka utskrifters och avskrifters riktighet.

6.2. Dagsbotsutredning

Använd som regel stämpel för anteckning om dagsbotsutredning. Sätt stämpeltexten på första och andra exemplaret av förhörs-

blankett eller annan handling, som är av— sedd för domstolen resp åklagaren.1 Det måste klart framgå vem dagsbotsutredning- en avser. Anteckna namnet om tvekan här- om kan uppstå.

6.3. Diktafonupptagning

Allmänt

Diktering kan användas i många samman- hang under utredningsarbetet, t ex vid an- mälningsupptagning, rapportering, platsun- dersökning etc. Metoden med diktering med- för fördelar och stora besparingar och skall i största möjliga utsträckning användas. Po- lismannens arbete underlättas och han be- frias i stor utsträckning från bl a skrivar- bete. Vid tex trafikkontroller bör diktafon finnas tillgänglig i polisfordon. Polismännen har då möjlighet att genast tala in rapport] anmälan, förhör och sina egna berättelser. (I detta sammanhang bör också uppmärk- sammas möjligheten att ordna intalningen så att det intalade går från en radiobil direkt till en central utredningsavdelning. Se härom närmare 5 10).

Diktafonupptagning sker på portabel eller stationär dikteringsapparat och tas upp på blad eller band.

Följ noga anvisningarna för apparatens skötsel.

1 Jfr SOU 1967: 59 s. 153 f.

1) Kontrollera att nätansluten apparat är inställd på rätt spänning och att växel- ström används. För batteridriven appa- rat bör finnas batteri i reserv. Använd även rätt inspelningsvolym. 2) Tidigare intalning tas bort genom att bladet/bandet magnetiseras av eller in- talningen »talas över». 3) Kontrollera att apparaten fungerar. Detta sker genom att t ex tala in 1, 2, 3 etc, som därefter spelas upp. 4) Håll mikrofonen stilla ca 5 cm framför och något bredvid munnen. Vänd inte bort ansiktet från mikrofonen.

5) Tryck först in taltangenten och börja sedan tala, eljest kan de första orden falla bort. Tala tydligt, med jämn röststyrka och inte för lågt. 6) Glöm inte släppa upp taltangenten även vid korta uppehåll i dikteringen. Släpps tangenten upp för tidigt, kan en del av en mening falla bort.

7) Börja dikteringen med att tala om

a) vem som dikterar, t ex fpa Karlsson

b) vilken blankett eller vilket papper som skall användas för utskriften

c) antal utskrifter eller om utskriften skall göras på färgbladsorigram (1) om utskriften skall användas som koncept. 8) Vid dikteringen beaktas

a) efter efternamnet anges alltid tilltals- namnet först, t ex »Karlsson, till- talsnamn Anders - Sven ANDERS»

b) ange parentes, citationstecken, andra skiljetecken än kommatecken, punkt (efter avslutad mening) och nytt stycke.

9) Tala in uppgifterna i samma ordning som en rapport/anmälan, ett förhör el- ler en berättelse vanligen tas upp. Följ därvid ledtexten och rubriker i avsedd blankett.

10) Saknas vissa uppgifter vid dikteringen kan kompletteringar till rapporten/an- mälan etc senare talas in under den fortsatta utredningen. Det kan avse

11) Stödanteckningar

Som stöd för utskrift av upptagning görs kortfattade anteckningar. Detta kan ske på särskild remsa, s k index- remsa, eller på annat lämpligt papper, t ex blanketten Trafikolycksanteckning- ar m m (TK 6700). Dessa anteckningar bör bl a innehålla

a) vad upptagningen avser

b) tidpunkt för händelsen, förhöret etc

c) ev namn på den som berättar eller annan anteckning, t ex plats, for— donsnummer

d) signatur eller namn på den som gör upptagningen, ev tjänsteställe. Exempel: »Koll. Kungsg./Storg. 20.1.67 — Hansson/Sjöberg/Ks.» »Misshandel 20.1.67 X-platsen — Lundberg/Persson

lLB.»

Om särskild blankett används tex Trafikolycksanteckningar mm (TK 6700), kan motsvarande stödanteck- ningar göras i tillämpliga rubrikfält. På blanketten kan dessutom göras de ytterligare anteckningar som behövs, tex skiss. Stödanteckningarna lämnas för utskrift samtidigt med det intalade.

12) Upptagningen skall omedelbart spelas upp och kontrolleras av den hörde resp polismannen. Godkänns upptagningen dikterar polismannen: »Avlyssnat godkänt». Sker ändring eller tillägg talas detta in. 13) Avsluta dikteringen med ordet: »Slut».

Utskrift

Utskriften skall ske utan dröjsmål och ut- förs av biträdespersonal, som på eget an- svar kontrollerar att utskriften är riktig. Utskriften bestyrkes genom uttrycket: Rätt utskrivet och signatur.

6.4. Fortsatt utredning

Varje polisman, som har ansvar för ett mål, skall i varje skede av utredningen noga

För att undvika ett mera vidlyftigt ut- redningsarbete kan det ej sällan vara lämp- ligt att förundersökningsledaren polis- myndigheten eller åklagaren —— på ett tidigt stadium tar ställning till frågan om fortsatt utredning och eventuellt åtal. När sådan prövning skall ske under förundersökning- ens gång överlämnas pritnärmaterialet (rap- port/anmälan) eller förundersökningsproto- kollet i ej färdigskrivet skick till förun- dersökningsledaren.

Trafikolycksanteckningar mm (TK 6700) och Förundersökningsprotokoll (TK 6701) redovisas i sådant fall i två exemplar om åklagaren är förundersökningsledare och i ett exemplar om polismyndigheten leder förundersökningen. På dessa blanketter finns utrymme för förundersökningsleda- rens beslut.

6.5. Fotografering

Fotografering behövs ibland för att klar— lägga händelseförlopp och säkerställa bevis- ning. Det kan gälla platsen, spår, skador, tekniska fel, en skadas läge (t ex vid smit- ning) etc.

Fotografera om det finns anledning att med fotografi belysa viss omständighet av värde för utredningen i målet, tex en re- konstruktion, eller ett fordon, lastat på ett anmärkningsvärt sätt. Hänsyn bör bla tas till händelsenslolyckans svårhetsgrad. Ett fotografi kan många gånger med fördel er- sätta omständliga och svårformulerade be- skrivningar. Om det gäller att visa en föra- res eller ett vittnes siktmöjligheter, skall ka- meran placeras på den plats, varifrån iakt- tagelserna gjorts.

Fotografera inte i onödan. De uppgifter som behövs om platsförhållandena mm framgår kanske redan klart av skiss och andra uppgifter.

Det är i regel tillräckligt om åklagaren (polismyndigheten) får två exemplar av var- je foto. Ytterligare exemplar kan framstäl- las senare, om så behövs.

Detta uppslag behandlar ämnet förhör från mera praktiska synpunkter (se också RPS anv 411—1).

6.6.1. Allmänna regler för förhör

Utredningen skall begränsas till väsentlighe— ter. Vid en trafikolycka eller annan hän— delse förekommer det ej sällan att flera vitt- nen antecknas (anmäler sig). Ofta har emel— lertid endast någon eller några av vittnena uppgifter av betydelse för bedömningen av händelsen. Flera vittnen har ibland i stort sett gjort samma iakttagelser. Polismannen bör redan på platsen genom samtal med vittnena försöka klara ut vad Vittnena har sett och inte sett. Det är således många gånger onödigt och tyngande för utred— ningen om samtliga vittnen hörs. Det kan vara tillräckligt att höra tex två av fyra vittnen. Om polismannen är tveksam bör han kontakta förundersökningsledaren.

Även om flera vittnesförhör antecknats behöver inte alltid dessa tas med i förunder- sökningsprotokollet. Förundersökningsleda— ren finner kanske, att tex några vittnesför- hör saknar betydelse och att endast ett eller två vittnesförhör behöver bifogas förunder- sökningsprotokollet för att åklagaren skall kunna ta ställning till åtalsfrågan.

Även om ett vittne ej hörs, bör dock all- tid uppgifter om vittnets namn etc anteck- nas och vid redovisning av förundersök- ningen meddelas åklagaren.

Av förhöret bör utöver redogörelsen för händelsen bla framgå den hördes körvana och kännedom om förhållandena på plat- sen. Dessutom andra omständigheter, tex nära släktskap eller bekantskap med part/ misstänkt. Även trafikintensiteten vid tex olyckstillfället och på olycksplatsen kan vara av intresse.

Förhöret antecknas särskilt för var och en av de hörda. Det är i regel olämpligt att sammanfatta vad samtliga eller flera be- rättat. Om det undantagsvis anses lämpligt att återge en berättelse genom hänvisning till en förut gjord uppteckning skall, där berättelserna ej är helt överensstämmande,

noga anges i vilka hänseenden hänvisning sker (22 å Fuk). Lämnar vittnen i trafik- onykterhetsmål samma uppgifter i sakfrå- gan tex om den misstänktes körning, på— verkan, skall vittnenas uppgifter i sådant avseende antecknas var för sig. Däremot kan hänvisning ske till uppgifter, som ej avser själva sakfrågan, tex att två vittnen åkt i samma bil.

Berättelsen skall återges i så nära över- ensstämmelse med det talade ordet som möjligt.

Direkta uttalanden i skuldfrågan bör undvikas. Uttryck som att vittnet NN »an- ser att bilföraren kört vårdslöst» eller att »motorcykelföraren var olämplig på grund av spritpåverkan» etc bör inte tas upp. Detta hindrar självfallet inte att tex polis— man som sakkunnig inför domstol av åkla— garen eller domaren kan komma att anmo- das att uttala sig i viss fråga eller att en polisman tex lämnar utlåtande i egenskap av besiktningsman — tekniskt sakkunnig.

Tvekan får ej råda om vem som lämnat en uppgift som antecknats vid förhör. Nam- net på den hörde skall därför alltid anteck- nas. För kvinna och då flera personer med samma efternamn förekommer anges även tilltalsnamnet, tex »Greta Olsson», »Lars Johansson». Uttryck som »fröken Olsson» eller »herr Johansson» bör ej användas.

När persondata, adress mm framgår av andra anteckningar i utredningen skall des- sa uppgifter inte upprepas i den fortsatta ut- redningen.

Tid och plats för förhöret anges alltid. Dessa uppgifter har bl a betydelse, när det gäller att ta ställning till eventuella krav på ersättning för kostnader för resa och uppehälle samt för tidsspillan.

Anteckningar från ett förhör skall läsas upp för den hörde eller också skall denne på annat sätt lämnas tillfälle att granska uppteckningarna. Det är angeläget, att an- teckningar, som tas upp på platsen, redan där återges för den hörde och godkänns av denne. Polisman skall fråga den hörde om han har något att erinra mot innehållet. Har den hörde ej någon erinran anges det- ta med »Uppläst _ godkänt» eller »Ge—

nomläst — godkänt» eller annat likar— tat uttryck. Uttrycket »Avlyssnat — god- känt» används, om den hörde avlyssnat en diktafonupptagning. Se vidare 6.3 (Dikta- fonupptagning).

Om ytterligare förhör hålls senare, bör uppteckningen fortsätta där anteckningen om det tidigare förhöret avslutats. Anteck- ning om tid och plats för förhöret sker på vanligt sätt.

Förhör vid trafikonykterhetsbrott

Förhör med misstänkt skall bl a avse upp— gifter rörande 1) dygnet före händelsen

a) Alkoholhaltiga drycker eller andra rusgivande medel, som den misstänk- te har förtärt. Tidpunkt, sort och mängd.

b) När den misstänkte gick till sängs. 2) dagen för händelsen

a) Lagad eller annan mat i samband med senaste alkoholförtäringen och i varje fall under de tre senaste tim- marna före körningen.

b) Alkoholhaltiga drycker och andra rusgivande medel, som den misstänk- te har förtärt. Tidpunkt, sort och mängd. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt hur länge spritförtäringen pågått, ev uppehåll mellan spritför- täringen och körningen. Uppgift om tiden mellan anträffandet och blod- provtagningen framgår av läkarpro- tokollet. Av förhöret skall också framgå, när den misstänkte tex lämnade bostaden eller ar- betsplatsen och när körningen började. Dess— utom uppgift om körsträckan (se Exempel 13—15).

Gör en misstänkt gällande, att visst för- hållande kan påverka alkoholhalten i blodet och orsaka tex för hög alkoholkoncentra- tion eller leda till felaktig analys, skall ut- redningsmannen efter samråd med pkom/ fpa ta telefonkontakt med föreståndaren vid Statens Rättskemiska Laboratorium (08/ 34 97 70) för information angående betydel- sen av den misstänktes uppgifter.

Förekommer olika eller avvikande uppgif- ter om tex alkoholförtäring, körning eller tidpunkterna härför, skall den misstänkte närmare höras om detta. Förhöret bör även belysa eventuellt bristande överensstämmel- se mellan uppgiven körtid och angiven körsträcka samt mellan klockslag och be- räknad tidsåtgång.

Den misstänktes uppgifter om alkoholför- täring, tider, körning mm kan lämpligen redovisas i tabellform enligt följande:

»27.2 kl 2200 Ej förtärt alkoholhal- tiga drycker. Gick till sängs.

28.2 0700 Steg upp.

0830—1630 Var på sitt kontor. 1700—1730 Drack ca 5 cl re- nat brännvin och en Pripps öl kl II B till smörgåsar i bostaden. 1750 Körde moped till Idrottsvallen ca 5 km från bostaden. 2000 Var på hemväg från Idrottsvallen och stop- pades av polis.»

Som exempel på frågor som kan ställas till vittne eller målsägande kan nämnas. På hur långt avstånd såg vittnet den miss- tänke köra? Hur lång sträcka såg vittnet honom köra? Hur körde han när han iakt- togs och anträffades? Körde han utan tänd belysning? Hur lång sträcka körde han mo- peden?

Förhöret bör alltid söka klarlägga de närmare omständigheterna. Det bör således inte bara avse mera allmänna förhållanden, tex att »Den misstänkte luktar sprit från andedräkten och är spritpåverkad». Symp- tom skall om möjligt närmare anges, tex »X talar sluddrigt och otydligt, har högröd ansiktsfärg och stel blick, hickar, tappar bil— nycklarna när han går ur sin bil, stannar utanför bilen och står bara och stirrar utan att säga något, fumlar med dörrlåset, går mycket sakta och tar ett och annat snedsteg när han går ett 20-tal meter till radiobilen.

a) Förhör på platsen

b) Skriftlig berättelse

c) Hänvisning till polisstation för förhör

d) Telefonförhör

e) Förhör på polisstation (efter kallelse etc) f) Förhör utanför distriktet.

a) Förhör på platsen

Det är angeläget, att polismannen redan på platsen håller förhör med parter och vittnen. Det gäller även misstänkt, som redan i samband med undersökningen på platsen skäligen kan misstänkas, tex för trafikovarsamhet, olovlig körning. Skador, chocktillstånd etc kan dock självfallet ut- göra hinder för omedelbara förhör. Vid trafikonykterhetsbrott måste vidare graden av alkoholpåverkan hos den misstänkte, hans tillstånd och uppträdande beaktas.

Det är av särskild vikt, att förhöret hålls omedelbart, om förhöret avser en person, vilken antingen har arbete som handelsre- sande, resemontör, sjömaned eller är från annan ort. Sker förhöret i sådana fall ej genast, finns det risk för ett långvarigt och besvärligt remissförfarande.

Gäller förhöret utlänning, som tillfälligt vistas här i landet, skall förhöret alltid ske genast om inte detta på grund av omstän- digheterna är omöjligt.

Fördelarna av att förhöret hålls på plat- sen är flera. Den hörde finns på platsen där olyckan har inträffat. Berättelsen grun- dar sig på färska iakttagelser. Berättelsen blir mera spontan än annars. En ytterligare fördel är att ett vittne redan på platsen i den misstänktes närvaro kan redogöra för händelsen.

Vid förhör på platsen antecknas förhö- ret som tidigare sagts i blankettfältet Be- rättelser på Trafikolycksanteckningar mm. Vid behov kan också blankettfältet Skiss på blankettens baksida användas för för- hörsanteckningar. Tidpunkten och platsen för förhöret behöver ej närmare anges, ef- tersom detta framgår av rapporten.

b) Skriftlig berättelse (Bil 7) Vid utredning om ansvar för trafikovar-

sam/let kan en särskild skriftlig — form för förhör med vittne eller målsägande använ— das.2 Metoden syftar till att den som skall avge berättelsen, själv utan medverkan av polisen redogör för händelsen. Den enskilde kan även själv göra en skiss över händelse— förloppet.

Om ett fullständigt muntligt förhör ej kan hållas genast. bör polismannen använda metoden med skriftlig berättelse. Skriftlig berättelse skall således i dessa fall i prin— cip användas betr samtliga vittnen (måls- ägande). Om det i undantagsfall redan från början, på grund av polisens personkänne- dom eller av annan anledning, förefaller uppenbart att metoden inte kommer att ge tillfredsställande resultat, skall förfaran- det självfallet inte tillämpas.

Remiss till annan polismyndighet med be— gäran om förhör får endast användas, om metoden med skriftlig berättelse visat sig eller bedömts som olämplig.

I regel lämnas alltså blanketten Skriftlig berättelse med portofritt svarskuvert till vittne/målsägande på platsen.

Utredningsmannen kan också efteråt be— sluta om skriftligt förhör. Biträdespersonal sänder blankett, underlag för ev skiss och skrivelse (TK 21 a; Bil 7) till vittne/målsä- gande med post omedelbart efter det att be- slut om fortsatt utredning meddelas.

En skriftlig berättelse kan ibland bli nå- got knapphändig. När en sådan berättelse bedöms, skall emellertid bl a beaktas om det övriga material, som finns i målet, är tillräckligt för att frågan om nedläggning eller åtal skall kunna prövas. Är det sam- lade materialet tillräckligt, behöver den skriftliga berättelsen självfallet inte komplet- teras. Skall emellertid berättelsen komplet- teras, sker detta i regel lämpligen genom förhör i vanlig ordning. Förhöret kan an- tecknas på samma blankett som redan an- vänts för den skriftliga berättelsen.

När blanketten lämnas eller sänds ut bör beaktas att rubrikerna om tid och plats för händelsen fylls i av polisen. Dnr fylls också i om detta är möjligt.

Skriftliga berättelser finns bl a i exem- plen 1—3 och 5.

Vid trafikonykterhetsbrott används blan- ketten Skriftlig berättelse för vittnesberät- telser främst av polismän. Varje polisman lämnar en egen berättelse. Det kan ibland tex vid trafikkontroller vara lämpligt, att polismannen tecknar ner sin berättelse på platsen i omedelbart samband med att tex alcotest tas. Den handskrivna berättelsen kan sedan mångfaldigas genom kopiering.

Två polismän som tjänstgör tillsammans när en misstänkt anträffas kan skriva sina berättelser på samma blankett. En av polis— männen skriver en berättelse, som återger händelseförloppet i dess helhet. Den andre polismannen skriver på samma blankett och inskränker sig till sina iakttagelser beträf- fande den misstänkte.

c) Hänvisning till polisstation för förhör Om utredningen av någon anledning inte kan slutföras på platsen och Skriftlig be- rättelse ej använts kan polismannen hän- visa den som skall höras till polisstationen för förhör. Detta kan ske genast eller tex genom att polismannen bestämmer att den misstänkte/vittnet vid en viss tidpunkt senare samma dag skall inställa sig.

d) Telefonförhör Telefonförhör bör användas i all den ut- sträckning som det är möjligt och lämpligt. En viss försiktighet bör dock iakttas vid för- hör med misstänkta. I enklare mål och om tidigare förhör skall kompletteras är emel- lertid metoden att rekommendera även när det gäller sådana förhör (t ex underrättelse till en misstänkt om analysresultat).

I de fall förundersökningen skulle för- dröjas tex genom ett remissförfarande bör möjligheten till telefonförhör övervägas. (Som tidigare framhållits skall emellertid i dessa fall förfarandet med Skriftlig berätv telse främst användas.) Utredningsmannen bör alltid pröva möjligheten till telefonför- hör även med person utanför polisdistriktet. Kan utredningsmannen inte nå den som skall höras (denne saknar tex telefon), finns

2Jfr SOU 1967: 59 s. 131 f.

möjlighet att genom polisen på orten an- moda personen att ringa utredningsmannen, tex från polisstationen på hemorten.

Telefonförhör bör dock användas med viss försiktighet, eftersom förhörsformen rymmer felkällor. Missuppfattningar av vad som sagts i telefon förekommer ej säl- lan. Med hänsyn härtill och till risken för personförväxlingar bör telefonförhör ej ske. om saken kräver personligt förhör.

Möjligheten att använda inspelningsappa- rat vid telefonförhör bör även uppmärk- sammas. Den hörde skall underrättas före förhöret, om sådan apparat används. För att få använda sådan inspelningsapparat fordras särskilt tillstånd av televerket.

När telefonförhör använts, skall vad som tagits upp återges för den hörde antingen i samband med förhöret eller vid senare tillfälle (uppringning).

e) Förhör på polisstation (efter kallelse etc) Denna förhörsform används om de förfa- randen, som tidigare nämnts under a—d, inte kan tillämpas.

f) Förhör utanför distriktet Om förhör inte kan ske på något av ovan angivna sätt, kan det ibland vara nödvän— digt att hålla förhör på annan ort. Detta kan ske genom att utredningsmannen reser dit. Hänsyn måste givetvis härvid tas till bl a utredningens omfattning, resans längd och kostnaderna för resan.

6.7. Förkortningar

Förkortningar, som utan svårighet kan ty- das, bör användas. Detta gäller även i tex förundersökningsprotokoll. Som exempel kan nämnas.

Fordon Pb, lb, mc (Skriv däremot ut beteckningarna moped, traktor och motorredskap.) Tidsangivelser Veckodag S, M, Ti, O, To, F, L

Datum 10.5.67 kl (tim, min) 1835 Tiänstebenämningar Pk, fpk, pa, fkra, pkom etc.

6.8 Kopia Avskrif/

Foto- eller genomslagskopia av rapport, an- mälan eller annan handling som ingår i protokollet behöver inte bestyrkas. Avskrift av handling skall däremot vara försedd med ordet »Avskrift» och bestyrkas med »Rätt avskrivet» och signatur eller namn.

6.9. S kissritning

Polisen bör använda den möjlighet som finns att från vägmyndigheterna få kartor över gatunätet. Skiss bör alltid upprättas om rapport tas upp. Skissen skall vara schematisk och be- höver inte alltid vara skalenlig. Antalet skisser bör i regel vara lika med antalet för- undersökningsprotokoll. Om skissen görs skalenlig, används som normalskala 12200. Skala 1:400 kan an- vändas, om skissen tex visar större väg- avsnitt. Skissen skall ge detaljerade uppgifter om den situation, i vilken olyckan inträffat. Skissen skall visa både inblandade fordon och vägtrafikanter och andra förhållanden, som kan ha påverkat uppkomsten och för- loppet av olyckan. Om det behövs kan en kort förklarande text tecknas ner invid skis- sen. Detta är av särskild vikt i fall, där statistisk uppgift skall lämnas till SCB (se Exempel 1—4, 7). Skissen skall vara enkel och tydlig samt ge en så noggrann bild som möjligt av olycksplatsen. Skissen bör visa bl a a) fixpunkt, om detta bedöms som nödvän- digt

b) vägförhållandena där olyckan inträffat, t ex raksträcka, kurva, korsning

c) vägtrafikants sannolika läge omedelbart före och i kollisionsögonblicket

e) vägtrafikants efternamn (anges tex i eller vid det inritade fordonet)

f) sikthindrande föremål och andra stör— ningar, som kan ha påverkat olyckans förlopp, tex parkerat fordon, vägav- spärrning, vägarbete, skymmande häck, kiosk

g) trafikanvisningar, tex övergångsställe, stoppskylt (även inskränkningar i tra- fiken, tex förbud att stanna på grund av vägarbete)

h) spår

i) antecknade mått angående spår, fordons och skadas läge mm, tex >>15,8 rn sladdspår», »7,4 m spår utan däckmöns- ter». Detta anges på skissen med hel- dragen eller streckad linje (se nedan un- der k och 1)

j) vittnes plats. Platsen markeras och nam- net på vittnet sätts ut. Vidare beaktas att

k) uppmätta spår och andra fakta, som polismannen konstaterat, anges med hel- dragna linjer

l) rekonstruktioner eller andra uppgifter som ej direkt kunnat konstateras om tex fordons läge, trafikants färdriktning mm i kollisionsögonblicket anges med streckade linjer

m) om fotografering sker, spåren marke- ras på vägbanan på samma sätt som på skissen

n) nordriktning om möjligt följs o) nordpil sättsi övre högra hörnet

p) om skalenlig skiss används, symboler för fordon mm så långt som möjligt utförs i samma skala

q) följande symboler, som även rekommen- deras för den officiella statistiken, bör användas:

Släpfordon _ Efterfordon

Tåg Spårvagn

X

Cykel Moped Motorcykel

_>_

Övriga fordon

Gående (:») (färdriktning anges med pil)

[:] Vittne

CZ

Skiss bör ritas på blanketten Trafik- olycksanteckningar mm. Den polisman som är protokollförare svarar för att skis- sen är korrekt. Skissen ingår som en del (bilaga) i förundersökningsprotokollet.

Det kan i vissa fall vara av värde för domstolen att tex fordonen inte ritats in på skissen. Det är således ibland lämpligt att vittne utan att vara påverkat av redan in- ritade fordon och andra tecken bereds till- fälle att utmärka vissa förhållanden på skis— sen. Om sådan skiss behövs, sänds den till- sammans med förundersökningsprotokollet till åklagaren (se Exempel 23).

Genomskinlig schablon kan användas för att underlätta skissritningen (se s 47).

Kameraplats

6.10. Strafföreläggande när målsägande finns3

Det åligger polis och åklagare att se till att strafföreläggande kommer till använd-

3 Se även RÅ:s cirk C 19 och 42.

Ilivlllllll

l

[:>=(>r==l> MIDI?

150

170

lllll |

—e inn |

15

_D

l|l|l|llllll|rlr||1 1-zoo 5 . &

_

Fen—ut .. I'lll

ning om detta är möjligt. Handläggningen av målet blir härigenom enklare och kan påskyndas. Expeditionsarbetet hos polisen underlättas. Om förutsättningarna för strafföreläggande föreligger, kan polisen an- vända ett enklare redovisningsförfarande (Endast ett exemplar av blanketten Trafik- olycksanteckningar mm redovisas tex då till åklagaren).

6.10.1. Författningsbestämmelser

Reglerna om strafföreläggande finns in- tagna i 48 kap RB och strafföreläggande- kungörelsen.4

Strafföreläggande får inte utfärdas, om målsägande förklarat, att han ämnar föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet, eller begärt, att åtal skall väckas.

Enligt strafföreläggandekungörelsen skall förundersökningsledaren eller åklagaren, om målsäganden inte har lämnat besked huru- vida han ämnar föra Skadeståndstalan, om möjligt anmana denne att inom viss tid lämna sådant besked. Vidare sägs i samma

kungörelse att målsäganden i anmaningen skall erinras om att strafföreläggande kan komma att utfärdas mot den misstänkte, om han inte har förklarat. att han ämnar föra Skadeståndstalan. I 20 & Fuk stadgas att protokollet bla skall innehålla uppgift 1) om målsäganden ämnar föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet 2) om anmaning skett enligt den ovan an- givna kungörelsen.

6.10.2. Användningsområde

Den omständigheten att målsägande finns utgör således inte i och för sig hinder för strafföreläggande. Strafföreläggande kan därför användas bl a vid vårdslöshet i tra- fik och ringa fall av vållande till annans död.

6.103. Besked från målsäganden

Om förundersökningsledaren eller utred- ningsmannen anser att strafföreläggande kan komma ifråga för tex vårdslöshet i trafik, skall utredningsmannen snarast in— hämta besked från målsäganden om han vill föra Skadeståndstalan. Sådan upplysning skall endast skaffas från den, som i egen- skap av målsägande kan föra talan om en- skilt anspråk mot den misstänkte. Sådant besked kan inhämtas a) vid förhör med målsäganden b) genom skriftlig förfrågan till målsägan- den enligt särskild blankett (Bil 6) eller c) genom telefonförfrågan.

Det föreligger däremot inte någon skyl- dighet för polisen att tillfråga målsäganden, om denne önskar att åtal skall väckas. Om målsäganden vill detta, har han att själv begära det.

Det är angeläget, att målsäganden redan på ett tidig stadium får del av utredningen och bereds möjlighet att ge besked i ska- deståndsfrågan och inkomma med eventuell begäran att åtal skall ske.

4 Förslag om ändringar i bestämmelserna om strafföreläggande har förelagts riksdagen (se prop 1968: 82).

Om förhör skall hållas med målsägan- den och detta sker genom Skriftlig berät- telse, kan han samtidigt som han får denna blankett tillfrågas enligt punkt b) ovan. Så— dan skriftlig förfrågan kan också sändas till annan än vägtrafikant, tex till den som i målet äger rätt att som ställföreträdare föra Skadeståndstalan för stat, kommun, bo- lag etc. I samtliga uppkommande mål där rikspolisstyrelsen är målsägande på grund av att polisverkets fordon skadats i följd av trafik har styrelsen förklarat sig inte ämna föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet. Någon anmaning till styrelsen att ge besked i skadeståndsfrågan behöver således inte sändas i dessa fall. Är militärt fordon inblandat i trafikolycka, skall för- frågan sändas till Försvarets Civilförvalt- ning, Fack, Stockholm 80, samtidigt som kopia av förundersökningsprotokollet sänds med.

Kan målsäganden inte på platsen eller per telefon lämna besked i skadeståndsfrå- gan, bör skriftligt besked alltid inhämtas.

Skriftlig anmaning kan ges redan på platsen för olyckan. Anteckning härom skall i så fall ske (se särskild rubrik på TK 6700).

Sammanfattningsvis skall således av ut- redningen framgå ]) att anmaning är lämnad/sänd viss dag till

namngiven målsägande 2) att svar skall lämnas senast viss dag samt

när ev svar inkom 3) målsägandens inställning i skadestånds- frågan (Nej, Ja, Besvaras senare).

Om målsäganden har begärt att åtal skall väckas, skall detta också antecknas i protokollet. Däremot görs inte någon an- teckning om han ej begärt detta.

6.11. Underrättelse till körkortsmyndigheten

Anteckna om nedsatt syn, nedsatt hörsel c d hos vägtrafikant kan antas ha medverkat till olyckan.

Om körkortsinnehavares förutsättningar för rätten att föra körkortspliktigt fordon väsentligt minskat genom sjukdom (t ex av- sevärt nedsatt syn), skada (tex ena armen obrukbar genom armbrott) ed, så att han

från trafiksäkerhetssynpunkt inte vidare bör ha körkort, skall polismyndigheten under- rätta körkortsmyndigheten därom (81 & VTK, jfr 33 & VTF). Det bör i detta sam- manhang också uppmärksammas, att om en förare till följd av sjukdom, skada eller dylikt förlorat förmågan att föra körkorts- pliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt, skall polismyndigheten skyndsamt besluta om att omhänderta körkortet (355 jämförd med 28 & VTF). Om sådant beslut skall kör- kortsmyndigheten snarast möjligt underrät- tas.

6.12 Underrättelse till målsägande och an- nan om nedlagd förundersökning

Enligt 14 & Fuk bör, när förundersökning läggs ned eller det beslutas, att åtal inte skall väckas, underrättelse om detta lämnas bl a målsägande, som har angett brottet el- ler anmält enskilt anspråk på grund av brottet. När utredningen har avslutats hos polisen skall underrättelse ske genom poli- sens försorg. Har åklagare fattat beslut om nedläggning, sker underrättelse genom åkla- garen.

6.13. Vägtrafikantens egna anteckningar (TK 63, Bil. 8)

Det är av stor vikt att de som är inblandade i en trafikolycka snabbt vidtar åtgärder för att göra upp skadeståndsanspråk mm för att handläggningen av trafikmål ej skall fördröjas. Blanketten är gjord för att bla underlätta uppgörelse i skadeståndsfrågan. Vägtrafikanterna får i blanketten anvisning— ar för att mera aktivt medverka i egen sak. Blanketten skall fyllas i redan på olycks- platsen. Blanketten skall finnas hos polisen, bla i varje polisfordon. Även fotpatrulle- rande personal bör ha den med. Vid tra- fikolycka skall blanketten lämnas till tra- fikanterna. Polisen bidrar härigenom till att dessa i omedelbart samband med en olycka vidtar de åtgärder, som behövs för att säker- ställa bevisning. Detta är av särskild vikt i de fall trafikolycka inte föranleder annan åtgärd från polisen än minnesanteckning.

| i i | | | i i

'IK 6700

FURUNDEISÖKNINGSPROTOKOLL

Pr Hallå?"; undeukrilt/Nemnlbclydligunde/lilolltnl 3144 W

Dalum

åååååéj '

TRAFIKOLVCKSANTECKNINGAR M M

Blad " _

.../g

pasta.?

Lara QxengsonzPaZOOOOOOZOOO unlön . || 9 al:-n //34

Q Poli mu Dnlum ||.| (lim, mln)

* 444474 4.4, 4.44 Fullrl" digt namn (tillllu mann. ut marker re) _ Pasing: are _ JW PW 34%4/ 7MV k Fam.. osund. m- ||..|| ; .; | ...i... I-du , I-nr Regnr

7. ZZWä/v/qeyafif &! 4,3 "* % 44444 Bos Ia dsud sssss |=| J __ _ Fordonsslug % _jf— 4.444? 54 , 1/ 7444, 444444

; Arab lx. hl . Fubrlkul, Iyp

24! 4.4; 4544- 344424 %444'444/45, f?r/4! 444444 444 W /94

= Kö kon.. m &. Milium mf. Under anoJ. nl film AW—

5. X— 44444/1/4 »"11'15167 Mä?

; Un dumma om mmm nke |:. _" m bilaga ... Bredd | .... Längd m Värdelöshet i trafik |—| .. _____ _ __

lganmyrho namn

%%” 434444 944244?

Adnu, la l

4- %% 444444 444

%”

42444 Mile/4442] / 44.444 . ..

/Ä4

,,f, 4444 445.4th MÅ 444 414444 ”'t/4444 A'W4 44 Äg.» 7

ååå/”4, Ä4m444

BERÄTYELSER (vägtrafikant, vittne |:.k)

Tll. nanm, cum cyl (Om [bl SKR TLIGjERÅIYELSE o: ch! rsuvk irl lämna ls, |:an ckn nox 58 vid namnel) %. 444444» fMÅyd/ [Åt/74 444444 4/44/ 444444; 53 5 in. nu..... E'kånnu' |2 5 FUK iekllugnin) ML— Förneku Xl B-gördesu .; , %% Wwéåfl/ Män/1444, wil/.....”

[!(/44444” 24 _1/4 ÄVA

.. . . .. ....

44.44. 3.. få.-Z 4444 4.4444-3...

l—l Vänd

jul! hån dl lsnn . föranleder: jmvldu blgérnd .a pli.

n: ___... 0 O ( vv [_l va..—d hel unten un ordnad om Ånmnnlno "en lil? slrul wa flaggar-de kun någ om! nu skud. sl' nur-dual lämnad! nnnnn dd lil (målligan dun mu) ssssssss il den var Inkom dun

_| |... rm. |—| E::zfz"

Wing! nrdnnk lll M _| N., m.m 5:3333'

__ Furu ndorscknin gslodur ren HW m be slul _| Fu lnllds li S _|Fu nöodl eggs _| lll ! :| blu] ”' Buluhdulum och und-rskr"! Förundersökningsl-dnr- _|slal- uppg I SCB Dulum Sign Nils Persson/Fpa | ,, llokulvösmxnd

Folllditlv' | Arbulnnhnl TRÅFIKOLYCKSÅNTECKNINGÅR " M

'? KnmlOmråd. |||. ukodug A. '|uan |Du-' .||.| m,...) n... g | = ' nlyclln . .

Kommun Oly: nh (ung-s noga i Inrhåll nd. ( ||| nnbpunki :bmm kcunlng humummll, Imi punkt i lom': uk) '” ' ' o " ' 0 %" 34'1/ ' =. _ _ f .— . . _ . _ _ , ä 1 ' ; y - .

På skin-n ung.; gulunumnfvegnv mud llllågglhlumlng A, mod mahv blhtknlngov nodun. Börlin"- ungu pg nun—n. yue m:VvégvalmnI/lårdlonlulmårlu md |, 2 .k. Dum holslönt och nu... lammcnlullu . vi . Envallolnr av våglmllknnl/villn. ol: (lalla). * 1 i :

och viilnob vid nu... ploh. Netrail ;

Egan inkzmn _ : . . __ |

% M>k | inkvml'augj'. " ' | w - ) barn ulun . " ' .T ' 5 .se ml. |: »|... _1. ..... . ? Ann n f.". _ ' 'L' _ _ | 5, åhh-..""! E lörqöqåiifl 0 sma"

Ci

SKISS (BoröNolsar mm fork)

__] Fclo |

Fovbud ml VTF Flygundn lmp Uvugbngulöllo

vag IP!—vagn .. r... ** .Hu , 4—- "G"""lm" "'n'!" llyilo .mpm _] Nel H Ja 7 215 rh; om [_l-.. & || Mololvåg __ | Vögbanun val Pardon) blisllålllgh-Iu * | ___ IAI-=""- vis huwdl-d __ 7 " '”" ................__ .. _ .. ,, . .. .. | ! Ån :||an |! .] huvudlcd _ 3 || " "lö På Vanhanen - ( Emkild väg 4 __ __ __ $ Gulu Olynlmnx "Emil. (Blid ( Uvr vag. hrs nu | Dbdllull 10....ng » ' ”värv-mmm sankildu omxlåndighlln boll vag... (brhllållighder u:) _ _ : Allnll- .| olilgnmr 3 Und"! "'"-""m” ! Inlongvög 4 E ondomukadu 4 Oalllon 5 Uvr ol okänd .. .. .... . i Jm!" km” _,A B MN/Vlgbulylnln' L kl . . . _|_ | Ta...! ' n , wi—Å ”""" A | mm _A Yn'lhlgnclu ”En” '"""9h'b'9' .— - ihm" | rama ." n...... __ | | normal m.m... | INHD-bygg! omrbd- * "| 1 ” ” ' ' *" _ ! Hundllyrnlng . , __ " 'i f_,6 han ! Förbud moi vånlI-uvång : u......m m..."... gul blink & El Hub-b omM- _IKIarl _.|7_Undnkyll ugn 4 Slapp vid ' 4 .l-knhkihl . I Dugillus __|2levkluvt _. ! Snåblundql ngn $ Lämna lämnad. 5 . slick! - *— - 3Mul|| _ 9 Snålull . mum .. lin". & annan.. ) _! __ 9 | . _ MM" _|4mmm. | Ma..-| vlnd 1 7 3 mm. .a - . . . _ ' i :E' ) _| | = ., E - fa. dad. x_h - E _ =." :. 335 ;- ”? uven-kodad. 5-5 ; z. = % i. 3 g! .. 2 2 . : o ?. på : .::-3 ., 52: —= "= g—___,o"a =.? 2 get :a .» ägg—"ing-; :-"2 s:. :=" :: ge"—.:; :: :. &%%'; ;h': E_å?=.= 55:12 533 5.2 5125 355 54557, '33 _. 353 _ &_- ] _ '"— " _ _— _ " __ . 52:33:5525.» oå; åå angel—”5.2.” åa.—j & 45- :! t-FE'oamEoowoa-ov ig.. ...w.u|,,___ , 1,___ _ , , 3 | - . , . '.7. 1 .: ( 3 '- __ _ ." 4 s . 6 | | | | ...

FÖRUNDERSUKNINOSPIOTOKOLL' TRAFIKOLYCKSANTECKNINGAI " M Iuyo om ko uaoum holukolllbmnui undnuhithumn|å||ydlignnd|lli||lllll

ig.., mha." ' "'

Bil a 1|Z£"'> &_

d ___, _

:,3 pvp/g,?”—

Po'l ..... | ||rn1m— "m" non ”(Wu/MW ”31, Iain"— %. 25: NPZ' f?

TID

||| (ll/m.] mln ).;

X Gb-ndu va./r:» % |! ' J IF-ä 3 ?].é Zäll dag]-y lugnl 2 De lu,|dmd|nu ||| Fuldonulug '” "' ÅW/ | 2 140-Mm Aa X- 64, m— ma? " || || hola |, |. |V Fubrikol. wp z : gå? '.5 % zY—gafm, 4; &%MM & Köl lm |||! flå Tro align! |nl lår Uin ”du fålla du | " 5]: |! om all td- Ånmodlll ."." / e _ . . ; UndurENod om nllnlonke |år _ ||in|u|| bllnga ||| ludd | (||| Lcngd | En? .i Crinum |_1 ei uvh5||| _ _ ______ Kga-vu ,m, numn minä ' _| vönllur |_l ms.. Ad lllll Iel Fönåhul | _ "|| |, nu nm. adm ,ol (Om !) SKRIFTLIG ERKTTELSE oc (sh "huv ||ö|| namn uk, uni 55 |||an ||: | E fåfäng Wu, MM” 74423”) mm 557 |. ' S% |

WWW—ML %%MJM Maud/al, MWMW,

nov (5 ngFuxa wkug ||)

jlgrd |

_| & knnrur _| Pim-kar- .

f" r,. Mä!” JM

Äd/Wl/WVM AAM 544 MW K&M/zz Älv/[%% ]

%»in 054417, abÄ d:"uå! ”gm/D;; S_______ , MÅ fam»! af av,/mf %% Må:/4”, då Ån, f,?” d' /VZM ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

am 742420 ”%%/Miaa __

4 ”&

M Mar/a

”vad

ÖM ÅJ' Å/fi JW GÅfaéa/g/ ZM' _&/J_f wyoééww/

BERÄTTELSER (vög'rdikon', vi||ne ek)

SIKADOR ?: X så X (X

Yulknnuu un " lui om lämnad/Luuk; J:F-(mma 52:51: li nu:)n nd. ku utgår:-|:" """""" wu ||| ||| mdun Skudo "än du:! Ian E"- —| 533133 "mu" ';"'..':'." . 5.2.6? 53 m/L2.2.67 11.2.6714 mm!—hm” ...... "'

Fexllliwmu ||||dnl|ll|

”www "| "_.J rb.

lui-HR" | lunar- _

_[imndyxoknlngxfudartnlIåklnganm bulul | Fu lnl|ds -i

, Fu n|d|åggx | :; Mal

TK 6700 BESLUT

Iululaddum och und-"lui" Fåmnd-ubkninmludun SMO-uppg | SCB Dublin $ gn

| |o||u| vagmlnd'

UåSJCZr

V— qun

Polin-dlshikI Arbebenhul %— siad TRAFIKOLYCKSANTECKNINGAR M M % mmm Kom10mrådu := wlockodug A+ [Mån ] Dag | u mm. min) Dm ? | olyckan Kommun Olyckwluh (ang-s män i l-ulhålldndfr'm nluemputtl :bxurd korsning. humummev, (axl punkl i lerröng en) exisw ,, . ovargancjsatållei ?a..- >.(..— 3 E' . .

.c: (Iom).

GrelaESÄmeanEä-E

mmm |”

_våg'rulikunlens ehemamn vid lardonel och vilorum I'larnnmn vid hans plolls.

AQ.—715360. *,..kårtde om .

P6 skissen ang.. go|unumn,vagm med Oillögglbeleckning A, n el: »a- vägkÅIikuM/lcrdnn uOmärkx med |. : ck. Dessa bokxl'o'vcr och siHror mmmunlullu med molxv b.lackningur nedan. Dåriåmln unga; på skissun Berällnlur av v ghalikunU lln '

Nonpll

dwdon 5 Som Sked ' 'W

. 34.5 U.. 27661 EG)! .s...” ..

SKISS (Beröllelser mm fork)

uE+.'s

UU

mm .uu

t

llulllllllllllilll

Folo

;55 qéczkcm ogdn med; x/oéu

. . E få...?

Förbud enl VTF v r énguh'illl

vag &

(_ Vögnummev

all: Fordon

alyclan * O ?)

llvllul

|nr Flygandu lnsp

ni IlyNoå ? Nu] Ja

jag Fh;

0 e 2 av man

| Motorväg

: An ullm våg huvud

4 Enskild väg

$ Guia

6 Uvr vag, lorg ||: 3 Au ullm v ni huvudlud

lad

&

| Vögbanun vå!

Z ,. lorv 3 lx || mö på vägbanan 4

Fcrdem brlsllällighe'er

1 Gruwög

: Anklll- .! olingvulv

! B-Iongväg

4 Gam-n

Olyckan: lvbruslu lölid ! Dödxiall

2 Svår pluonskudu ! Lindng p-rlanakudu

4 E undomukudu

Sänkildu omllöndigh-Iu belr vågun (brixllällighuler ok)

SUvrelokänd L .. ; Inn/| km/l A B oum/vdghnlymlng 53) Lkh rhob ' E ”W 9 aug |: a vunm ** _ - 9 _ __ : S'?" 5 mm L B Trullkllgnulu W El lol! hutl'sh-hagv . 5" ”' | Förbud un nanna ' 1 | novmnl luninon & ”munk,”. m,m. 2 ,. *" ' ” *; * | : Hundslymlns 2 E rm: b aa Vldul-l _ & Rngn : Förbud mu' vänllunvång ! : Uvunrm lunklion. gul blink ! = ' ="" ' _ ElKlurf _ 7 Undukyllngn _ 4 Slapp vid vägkolming _; 4 .l-knixkl !=! & mun,-.,, _12Holvklurl _ u Subblundai ngn [_ 5 Lämna lårelräda ! s .:Iécko ZMårkn 3Mu|u| __ 9 Snö!-all _! 6 Hcldrugan lir-iu 1 . överlåtit _— _ 4Dlmmu *E nm vind + 7 | 3 SDI; o [ | , | Sum! : se m. u . p-nonu . - -u - ra: dbdu och - _ ? g .; ;— åézåg Igl'ä "on-mh: . =--å 3 = ' 'n ”' _". . E .2 ! "113 . _. = ? ==£ " E 3 .; .»: = _,oså—u': n vu. : .,. _s'gu ! "235 Ev” % —' * 23. x'"- _0 aoåg'z" '.'. 32.2 1: _ åå"; & en.-»afzs s.; 3 :»E *:åis iäzäihiwååwmäi-gz ' ”7 * '=- 5 =ä$55n5>*' =? = 'å'å 52å5=_.573=_7=3-=uuå!i.aå-€;3-g"åm ;; 0 khan—xduo (_ o .:: x4===WJF=u=uzng1=uLupnmzu .,.8 gmnwuosiosorouov - m.— . .. .oo-w113-.-1234Hza _ - _ 17 x ' | | 2 = __ !— .. __ ( 3 |— __ _ __ _ _ 5 _ | 6 |

TK 215

SKRIFTLIG BERÄTTELSE Bi'aaob'dnr 5 JM äZ Fuxlll unindgl onmuionlul ulmno ;rxuyk nder) Fo'd-r-nalmåI-dug Qazi; 914219dCÄ/MZ/ZM1V %? ”& Af ___—___ Yr ke ein/|| al Allra/471290

Ät!/94445 / ["Än/zrfu Efi/m M Älgå/&» ”låång. [;o/A» ”l:/c && '%';/dm

fronkkor ulrarfddlå

Yi mn m ”2,9 En 52:22:33 crvuna iran 1 .

Tiäp :hpörancscllhdl

få 02 fil/MJ qumeÅ/éégqiffåméf/to %%äév /494 %%»6 /'7!494/%Ä%4£ f/é/MF/Åav ”%%/MW/ ,géz9 ' .4/0. $'%/141,44 40 09 Man ”gZ/ 41% M # ”Ald'iff WM/tå'f/ÄW/vé/Mz/Mw _ / Å/"Me

.. 40/541/ ”_a/___... ”Atv/%; Åva/9517 _ ___..V Axa/ll Me”/MMV Å/AZv/QA/o/

IW—

Ev' _n 0 *:. VX 24/ ???-;: 1 7349. M444MM94W

f| .”?

||

| ' * | ' , .— Z MW — ll Uppgiftsl nunnxunderskri" ' / 414 f %%

”Z" 4”. 9,7

' Myndlghul Dum- Dlarlonv (anropa: vld okvlllvalling lll m) X-Etads polisdistrikt 5.2.6? B ooo/67 X—stad oooo-ooooo

tl åklag areniui pIOt' ')

, 1 Fru Greta Linnea. Stenquist Ö rereänö'ego maiml ga X—vägen 12 ( å el” & nå I-IBÄGKI

Mål-| uvur (gin-lng, lid, plain)

Vårdsiöshet :i. trafik den! 5.2.67 på. .X—gatan i X-etad

"upon-m lerdu- (umr lraliknål) Molpenkm lbnåkvlnpbolag (av!-r halm-M)

X 00 000 Hansa

Härmed " Ni i , ' ,. uv "", " ull sonasl'inam ålla dagar ollu dal Ni låll denna skrivoln komma in med bultad om' Ni lör [kad-slåndslalan allor |). Elf-nam broll-l år av xådan ari. oll slrallönlöggandq kan användas, ör nåmlig-n donna fråga av balydolsa.

Kunna! Ni begära skadaslånd i anladnlng av brollel, kan Ni vånda Er lill molparlan alla", lrarnlömlll i lrafikmål, åvon lill han: löuåkringsbolag ollut egel lövsåkringsbolog för uppgörelxo. Ni kan ävan lön: skudeslåndslalan vid domslal.

Ni kan här nodan lämna svar genom oll sålla kryss l avs-dd fula. Svavel kon sändas lill on I dnl porlolrla _lumrl, mm vl samlidigl sönd-r Er.

/) onlul" Nnmnlbrlydli and. och lll-l L daze/f Knut !Svensson/fpk stl:

Skadaslåndslalun

1) & Jag lör in'gun ukadaslåndslalan.

1) D Jag lör .] lalan vid domslol ulan vänder mig lill-molparlon eller löuåkringsbolug lör uppgöraln.

[] Jag åmnar' lära lalon vid donislol.

'|'! 670.

1) sauor Nl lays": i någon av dessa rular eller inkommer ei svar på donna anmaning inom lör-lagd lid, kan slrallörolöggando Wårdas lör dan miulånklo.

""%—?”";J'Sååq/ad.

| balun/å 2 &? /

©.

TK 6700

FGRUNDERSUKNINGSPIOTOKOLL YRAFIKOLYCKSANTECKNINGAR " M

emmaf—

Dulum Pyotokollléruum undmskrilllNamnlillydliganddlilll/l-l

5.11.66 6.496 7”

_ DM 4 _ . .. —-| 0 O' "4”"""" Carl Törnblad/pa/OOOOOO-OO 51 . ”MO/64

TID

Poliunun 'unlénd- mlrplalsan In "a' Calum Wim, min)

444 40.9 440 42/30 Lt.... Ö 25.74. 44 Z//5

FullalEm/d'iyvfam?( llulmomnel ark-tax) huggna" , %! _ _ 4//( 444441 4,49! % id Fblau sa.-d.

”344444 /— 'F'24""äf”?54 '_'" 4 4444

, como, ., |.| ; we M 4 ' = 945444 4 % 424444 444440 v 4 'i Avbelmloll. l-l / / . ?» & v & E Kårkorl n' är noun." nr in magar:-if onl ?i': 23:10 om ulrod- Åumodoll z 444444/44 / 4/ ;( Undanöllad om misslånkn lår . b.! ludd | cm Liu-Qd i cm > _ erinran igga nr .1 en...” m 4) avhölls _ __

smning_ _

%2224; (404431 //z£tvw va.-u.. |__] högar» 327444” %” 4

VIl'TNE

_ Yilel. namn. sly—'n, lol (Om El SKRIFTLIQ BERÄTTELSE och "auluvorl lamnals. anlnzknax 51 vid nanign) //

4/4é4m%42 %MMÄJJJJ/ .%Äéh/ . ""'"” L? E...-..... f???b':';.£ä:;'.i.. Roger Nilsson __Föguzrs-v. .....Ehaeérémi .

'hörd i diktaren av fpk Sven Hansson 1 utredningsbuss på platsen. ' Körde'storgatan'norrut i"""v'fil Améd' 50—60”1dn'.'""1*ri"pöZS'i'mc'a"i""h'”fil'”1rä.xlade

BERÄTTELSER (vöglralikanl, villne elc)

till v fil och var då endast 20-25 m framför Nilssons pb. Han tvingades tvärb*röm"sa"'m'en”'på" grundavatthansp'bkom isladdmng kundehan "ej "bromsa tillräckligt. Hans bil sladdade och törnade med framdelen mot Simcan bak- till." "Denna”i' "sin ”tur "slungädes"*mo't""'en"'pb' -"" VÖI'VOWUT famföi'l'"Hah" kunde på grund av sladdningen inte stanna bilen förrän ca. 50 in efter påkörningen. Skrap— och” sladdspåren' är"”eftér'h'ans'BiI'Ä""'N""v'ar""med""vid"'mäfiii'fi'géh'T'Måtten är rätt antecknade. ÅvlyssnatW'ägodkänt'” ' Rät'tmutskfi'Vét/gåw"'"

Den 1.1.66k11300—1315 ............ . .. .. .. . . . .. .. . ,. .... .. Fo er Nilsson hörd av pa Carl Törnblad på polisstationen utan förhörsvittne ForneEar'EIItjämt "vårdslöshet” imtrafik'.”"Vtmsandbergs' och Petterssons 'upp- gifjåer, att han kört med så hög fart som ca 100 km, anser N vara en felbe— dömning. Hans" b'i'l rusade.”mycket;""då"'han lade "in""oeh' kördé'på lågi'é'täiél för att söka stanna.

i; lä. t'!'*""dakär'i£"'""” . _ _ _. pp s s HW

genom & DZZMÄZ/i/ .a 44 ej”???" % zaznåI/åwfl 77/42)?» - i/——- ...... . ......... . . . .. .. ..

'å ååå—é! ånÅ 79:24 »éé-YS MZ f—l Vänd

d Anm-nl l' l sl 'nlaggandekungåralxen Skaduldndslulan ""W""! "m'a". ”' Iavlönd dän'lijåwg mna ) nurunmldon wav inkom 4...

h" d | |! | d ' Ö ' . Bllvuml _l/oiåa.="olgwron 3117fo 26/0 ”Pärt/224419” & // /// 27 N.] mia xenon 720 ru ukvill Bowman & .&W _i ":i rho i”! unav- Färyndanakningxledanm[Gli]agurens laulu! l Fu inladl tj å __: Fu nodlåggs & [El eioi '=' Bululldafum och und-"lui" Föwndouöknlngslodafa ! Slal-uppg |. scn . Dalum Slgn Fpa Sven Carlsson | ,, llokql voimzm

Folildlllrikl _ Åvbuhenhd >(— Slad TRAFIKOLYCKSÅNTECKNlNGÅR " 'H __ ( % Dimik' Kom | Område :Id 'Jnekodug År | Män ' ] Dag ' [ kl Hm, min) Dnr: lr ; [ olyck-n Kommun Olycksp-olx (ung-[noga i lurhållunda Nl "'nonwunkluxåwm konulng! husnummer, lan punk! i Ionäng ok)

steel . Mraoions 9 vid"

(M...... 44441; ;;... 4.44...) .

Få ikillln ung-s golunomnivögm med iillåggsbelcekning A. B el: och våglwiikunI/Iordun ulmörh med i. ) ole. Dnm h_ohlåvor och'nllror mmmunlulllr mod mahv bohekningm noden. banan-|. angel pb skin-n vöq'rulikanlens ollornumq vid huden!! och vilinah- ell-mum" nd han: pluh. Norm" Borällelsnr av véglmllkaM/v ne el: (lem). ' - ' ' . . - ' : :

enj Saclqosqla,

. PLATS

"'N

'I

_ ' "o , i '! " . ; u = : £ . Saaw-en malla .' 'ngyqujqqqdwfåb G E

: s ., . f . .a o ?eiler-seon .. Ingo "enorma : (3 crf—jig mel UF medh—41182 '; : '" :: El RH: Qnélloev'q : 5 ' 'J

Storgatan

'SOM

SKISS (Barållelser mm lorls)

50m genl N 'lQO m onl'Ö

i ' ' N 5 :F W.] ”bana?-swim 5: %??”er

_] Fuk, : E : ' : '; .; ' . 5 E * Väg A'1'y_aq_u Fordon |". |": FlyguudolnP 1

%% enl VTF Uvugångulållo

A ! Gulu/Vlgbolylnlng ”km" km" MX '"'"d ca 100 vn Sådemul;

('— V59"""""" =)./au" ll uyuu! 2 03 |)"de _l Nel Ju MHN _] oh" !" ' ,meag __ lvögbunun väl Fovdonshrllllélligholu 2An ollm vaghuvudw L 1 -Ä '0" .............. i V ; An ullm v .1 huvudled _ 3 '$ el snö på väskans" 5 v 4 Enskild vag ' S Gola ' Olyckans svåruxll lölld . & Uvr va,. Iurg .lc __ ”| Dödsloll | Gruwåg __ ISvér Pefxanskudu Särskilda emaeandighuu belv vag-n (bvis'lölllghulor n:) 2 Ailoll- " o|leémw ___ 3 Lindrig pouonskudu , . . 3 l.|ongyag' 4 E lndnmukudo ........ . i» .. .. ! 4 Guhhn _ ”"" "kw 5” " k ' J ?aksiråckq ca 250 'm mammi, I | | | | .

L R. . . L . . _ DO . o i 2 $'”" A B milk-mm..." A 5 mm ' . . , WE] lok husllthnQr l] sak"” . ' | Förbud :" ;lunnu — | | normal 'unlh'on & , lTåNbobygglomlbdo ' _ __ I'F ' ' ' ' 1 Hundxlyrnlng ' . _ |; _Vadollok __ & Regn . : Förbud mel vömhuvöng : Ur nnnn 'unkOion, gul bllnlt ”Nå'n" 'm'f'd- . 3 man" _ 7 Undukyllrlgn 4 Slapp vid ' ' 4 .hkniskljel ' | De sl'us ZHulvkluli ! Snéblundci ngn S Lämna löv-Irådn S , slacH . 9 |. _ . __ _f . X 2 Mark-', min-| _' 9 Snål-all. (. Heldrugen ling. & —,.— .avmacu —— _ anmmu __ Hård vlnd 7 7 3 . sen 0 '. mhn dlvlearlnä uv E'" : l [ 75 i - | Sumi en öda . o: sin :: non" . | ( _ > : E . | . ., '$ EI' : För döda-od! ; El _ 1 —c- 5 ' .'._ |: utsåg; ”% "önskade., E_n nu;—_ . .. 1 g— 'g- -_._ z;_-_ : nu ».5: E*==-e _. ' & så: -= 4- ': : >ooE|v ': & "S= = m €>u 11»3254.51v ' -.3 ——.'= :— lil”- » 95-5'2 '" .. _..__ 'g = — gg— m__uå _. .g_g -£ E_g .:; _.._—55. 55. a".._:..._ugv'u u'E-o __.qu ? .c .' E';l=?i=-=E'%=1g 5= 32; se eggen fras get—gggggsé'ågag. - -=- a:lååläåixgöo. åå oåg; .:z .3253352:5 ihågzeeeååozåw .::8 %?.mmlosmos'ämoooo - E.;l- - - _ . oo . 4137—4- 1134123 - - - — I : | _ _ '_— . 5 '__|_._ _ _, I . |_ . ; : | i 1 | .. —' _ .. ( s * | |— ._ _ __ _? V? 4 | ! __. _| A __ I __ _l- _. | ' 5 I l |

TK 6700

FURUNDERSUKNINGSPROTOKOLL

Bilaga 1, al...: > ?! TRÅFIKOLYCKSÅNTECKNINGÅR M M | E_ruH—sked——_ ' '_' _

Filma—gt. '

Dulum Prohkolllbrurum undernkrlH/Numnlövlydligaudollililllol ]

% ""' 4444/44

—[ anlände || planen k 'Ild IV.:kadug Ikl (lim, min

ä;:un Ota/häl /d äél Z//

| nu

”330 2444 ! on ( '

lll ialmumnli mark-vax) . Pulau emm %eååéaw %li %Z ? Fö...; _ o......

(%44'44'25444» ' _ _

4 44.4 4 ZÅ/

Erkänn-r

_.Fömsker.

Yrke/lil | —mun I dag Rogm I %;WWZ/ ,... /ä // ä _ Z 04040 1 Bosiudmdress. hl |Du % ”92444 4” Z—Äymyg 440444— 444 ,, " Arbois el Fabrik | 2 . P J ; .%åynwé/ /,é/ÅM JWJÖÖf ååå % 'a'—(%;;- 97; = Körkorl . c.. nunnan .. år U_ndunåålud nu! nu 23:18 om .."-d- Åumodell ..... ... ...

294444 44 ' 443 ; Und-rröliud om mlxsianko lör _ ”hmm bilaga '" Brodd i cm Längd i cm

_ rum-m.. '_l oi "9.51”

_ m" _ SlyFRiAg * ' ?] vann", Fi......

Adi-u, m Fan

Titel. ., udreu, ml (oWh svankuvlri l&mnala,_ ...nukIsTyid numuoi) |.u ' .— . ; /

W Fåuvumr- (bul :

11 5 FUK iukllngnu) ., I Fasad-vi,. . .. ..

oy—al' &. _?!

Z” _ ,,,, ed MÄ44445; Z Z” 05%” 444444

&I!

BERÄTTELSER (vågiraiikani, viiine al:)

|__| Vänd __

åå ? å % 'å: ååå ? & &

|__| va...-1 _

Tluiikunlen und—"md ..... Anmaning enn?» mom;releggaudekungömlm , ' , Skudnslöndslolun lammull—d en lil (mélxögandnnsnumn) svar senosi den wav inkom den en h"ndclinn . iövunlador —1 - -—'v Besvaras _|. vid:": åtgärd va.. pollun 25 . 10 f redrlks SOI! 4. 11 l . l Xl Nai |_|Ja [_| senor.

2334”??? 4.44

"i u., I—lla. 53252”

F_ö|_undnuölmmgxl ldnnns lagman; bexlul

*Fu inladx oi % >_i Fu nadlöggs & | si ålul = auluudumm och undunkrill Fårundusökningllodun . scar uppg . scn [Dulum Elin "|__. _. _. I .. | lokal vågmynd

oli ..mu A...-u......" ._Z . . . TRAFIKOLYCKSÅNTECKNINGÅI " " å mum KomiOmlådn En: " * J , h [Mdui ._ | Dug_. pl m,m") Dnr : | ' elrchn " . Kommun Olycklpo ngn maga i (mhållunde m "knutpunkt them kolsnlng. Mmm-r. Imi punk! i Coming ek) _. . I.

Fe tkixun Engel 'gnmnomnlvågnl med |. iöggxbelukning A, ! en: och véglmlikunlllordon ulmérh mid 1,2 nu. Dum boluiövnr och silhw sammnhllu med mahv bclnciningur nedan. DEViumln unga; xkiuen våglrulikunI-n: uliunumn vid (ordan! och viifne'fl oll-mama vid huru pluls. Nunn" man»... av väghqlikuni/viilue .: (lan.). . . . : '

2_'___5 10. eg kl 2150—2205 . ; . - 4 '___.'t ==. ”Wiker-n ÄKE' Ernst An . ' .. ;. ..Sandstigen 4 A, X-ekopi . 00 900.' arb :Sandbolagen, ;00000, hörd a'v fpk Sven Hansson i diktafon i ut- reinin '_sbues _på platsenåutan forhorsv1ttne. Arbetskamrat med Roger Nils—

son. Bi lkörkort21960. meatt till höger .bredvi& 'pbf Nilsson. Slumrade-till och hör .e "Enn

sån galning '" Vt såg då en ;fpb -: troligen en. imca — svänga hastigt från _höge ii-l anster fil utan åatt ge tecken d om. Simcan var då 15—20 m fram : dem och körde med 50455 km. N k rde med ungefär 5C'km1WNmfjäYbromsj ade och styrde till vänster,.f men bilen köm i sladdning och kanade framåt ' "”några Meter. närmare kunde han ej säga. Eramdelen på R:s bil ränd& n bak-4 till på Simcan. Denna slungades framåt och tärnade mot en pb framför. &

SKISS (Buröiiolnr mm fork)

""'Ä'ir'lyssnat godkänt.

Falu = : . . _ i 3 i i . _.- V" * va" 3,23” i... ] n. - slå...—ed.... F-årbud ...l vrr 01!"th 4— vagnummu olyckan nm..» dum...—_| N.| ” _|, —'| :: (T'—| _| 01," ["—'i!" 1 Mai-antag __ 1 Vägbunan val Fordon: brlsllålligheln _ _ : An ullm väg hvvudlud % _ 2 .. 'on ;_ _ : A.. ulhn v .i_h.....d|.. _ 3 l» -1 snö på vägbanan _ _ : :...kud va. 4 __ v__ s om... _ _' Olyckan! namn. mid & Uvr våg. larg de 1_ | Dödslull . _ ' Gruv-59 ____ ? Svåvvmonxkndu sa..."... omxlåndighllu l.." våg-n (bvisllålllghuhr ...)

: m..". .| ..”-9..." ; u....l; "...nu...

""av-svag As nu......k... - » 4 som... | | sn....l okänd .. .. U. .

km" ha" Af j_ Gulu/Vlghlyml-g |. ” , _ . _ , ' | Yönd " " _ : slackv —— | A ! .ru-m _ A : mama.-l.. NE! lok hm'iqh- begr _|" i WW" | | FM.... en nu...... _| —* | | normal lunkllon lunbcbyggrammd. _|__ 2 C " * * _|__ 2 Henduvmlns _ : Ei cam... arv-råd- vuduln Is lugn ; ra....d ..... vann-mang : ;; 3 u. norm lunklian; gul hn... _|cxl...9” _|; Underkyllrogn 4 Slapp vid ' ' |' & -..—- .l-Imlrkunl' ! Duglllul _|2 ' ' ' ' ngn s Lämna ” "J | S —..- .*nlåeu : man... $'”-"'=' -_;' ”$'"" _ _ 6 Holdma-n lir-io _l_. '6 —..— . övunåcu _— , _lDlmmg, |_"| nand vind '- 1 . r 1 ' . s_o._. | 0 ; - - m.m: m ul .. ||: E | | | A:: - |) | Sumlllgu :!:-!=. n! Ihåg:- ”noun _ _ ! -q'— Fbrdidgxh- . - - . _ .. . __ , . g 5 =. | s å .. . * $'%-5 % = . | .=|5 "" 'W' *: a: 54; " . 1. 5 51: % '7,3 = 7:35357 3 5 34 = 0 %? E. "13. i: 513 33 ? . sg ; .g_ %% 3å=å$x',.åe _1'5 % $ .; :E =... n.- .. .- : : ="".nc _; ,: ___V—v—uza-u-'= ' ' 0 _! g..»;gosä-u &. ..? .. ae =3=—_ *T._ '?EP =-==E='= $”” . * Så E:- ::|_.;..:_.u£| (: |o ; &? 3493555måzzjwååiåäåaååååf 33| _; . . ___—. 51 MOS|NIMiMU7N2 - |E -— - oo - m1z;3_..113uv|ls— - - - ||: .: —.— —.— _L' ' ' ' J i ——' ' 2 7 | | | | |- —— _ '— :E i; .I | . " 4 | | ———.—| 5 | | ' .— i | | | ' | | a ». _ | | | | | .

| I | 1 1

FUIUNDIISUKNINGSPIOTOKOLL

Hagia-' " Dahm ' holokolllöluum un danlHINumnlinydllgundc/Illellhl

TID

Falkman

ååå 000

Iunlåndl |'l'| |_p|u|'._... |1__ .

TRAFIKOLYCKSANTECKNINGAI M M

nnuun !( " || | [V Du lu um |Du olyckan

070 66" 205—

! |Om kod

3113 a 27' __|;27"_>_2'J___

”"' ääOO/éé

kl (im min)

(%.» ...... m...... a...... .a... %

Puma-run

)(. Förm-

65.04-

539.443,”

*VÄGYRAFIKANT NR (0

vme ls

å;ä&ä0 I:. had 47... |. | F om % Ääwow/ Z QÅW »C/ % JJÖÖÖÖ & 0 |. | Fubri |yp %fww Z— &;ng //£Wääl;_ä0 .. Aj,/22164 Kör |||. rår/ || uilkknl nrå Und-uåilud en R! 23:” om une - "mod—ll ?" maar; fa /96/ d ålhd om ..... ..|...|.. F ..... bilaga _" Eudd | cm Lå||9d i cm _ ; |||-£ I—l . här|; ., , ;: ._._-,V__. _.&_.__.._ &! öäqw % vändor nhbgn

(”(i D nal (Tum Suv llld namn. ." F/öräu” % 5;me 275.095 ååå/17691 /6'_/_

Z m/qd äääää w!» mma 52

>

BQÄTTELSER (vöghulikuni, vi"": ni:)

%&

%D

%;.

MW

wféa/

_Ek' nnnnn

e/Å/Z ”%%”..— M/ÄMQ

ÅI/rpn/Qmmém

III""QWFUKIo |Em" g ) 4-2 !, % _a!

(vi?! (dé #50

99.5”: md." '..........l

...!” meo/az åå» ._

2 fan/åa.; %%QZ M &; */ M åla/%%!

vänd

nu unken _u endnu om In i?! |qu m 216 eggen nä. .lungörelien 4 ' Skaduuåndualun f * den li I (måhågu ndnn mn) "ut nnan |..." xvm mkom duu

"_l .."".äintha'" .a |".h".f""='|'|.”.'u" 25 "10 Carl Bengtsscn 4011 2-11- "E N.; ”Jong-"=.". ? " m und " ' . jan/M 25.10 Åke Bengtssor 4.11 2.11 sq NJ m,_n':w-m Bund-u knlngihdumÄugun bull."

| F.. 1.1-d. ,

| |: nedlögg _! Ei am .' lulghdulum och und-"krm Eörmdlnåkplngslcdau Suli-uppg I SC!

: Dahn:

| lulnl Våimxnd

men]

Arb.lnnhcl

Puli! lllllu

TRAFIKOLYCKSANTECKNINGAR M M

Dixlrikl Kom | Områd. Ild år olyckan

. mi...... ||. ] m... | 0.9 | || (IT... mln) DM

PLATS

"hannah? 'clovenxpunkl absom kormlng, humumm-l, lasl punkl i lerrång al:)

_ ' ng A Våg! x

SKISS (Berällelser mm lorls)

Normil

litium ung-x gnlunumn/vögnr mod liilaggsbnlcckning A, B ni: och vöglmlikunl/lovdon ulmärks med 1,2 llt. Dmc baknav-r och :illror :ummunlcller mod malsv bolockningnr mdun. Dalén". augu på xklnnn .vå'glrullkanllnl olinmumn vid lordonul och vlllndll ollomumn vid huru plan. Bua". nr av vögirullkonl/villn- .lc (lovls). ; . :

_| ...;

. o. 6"6 kl "244140 . ' ' - chauffören NILS Erik Sandberg .arh. Transportkompaniet X— k' ng,

fon' - 1-- utredningsbuss på med" någon av de inb1anda

'i 5051 00000, 1

v_ä1_...1;.il1..platsen. ......

R'att utskrlvet /

| , .1 | _. » lord av fpk S'ven Hansson 1"; dikta- platsen utan forhursv1ttne' MEj» släk-t el1er bekant ' ie. Bilkörkort 1933, firafi'kkorgt 1936. ' -

4— Vågnummur olyckan

Flygande lmp

.| llyllnl _] an |_| |.

[ru

llyllal

jZBEI—IN

"Förbud Inl VTF

lå"

orgångulölio Obnv r] En

! Mulorväg

2 An allm väg huvudled _ 3 An ollm v .] huvudled 4 Enaklld väg

5 Gulu

6 Övr väg. lurg cl:

2 ,, Ion 3 in el må på vägbanan I i Vägbanan väl Fovdons bmllållighelu

olyckan; "han. [blid

| Grusvög

2 A|lull- nl uljugvulv _ J-Bnlongvåg

_ 4 Gulslon 5 U|" el okänd

_ 2 Sv!" pnuanxkadu ' "

| own.."

3 Lind|ig puuonlkuda 4 Egcndomukudu

b." väg... (n' .o.)

c». .-

lun/l

...

Lok L

___Gulu/Vagbolylnlng 1 ”land

_. 1 ""E"” A _p_|m|||unv|m|ngu

_A !! __hullhlgnulu

n... .|... "[

. 00 E: lok hushshbegr |" ihm" ; 1 | Förbud oll slunnu '_T | | normal lunkhon | Töllbnbygglomvådu ' _ ! i 1 F ' " ' * . : Hundilyrnlng ' __Vldulnl ___,6 Regn 5_, ! Förbud mol vånxlcuvöng _ 3 Ur nnnn lunklion, gul blink ”| 'åi'b—h om'åde _llKlarl # 7 Unduiyll ...g. _i_ - . s..... vid vägkorsning _ 4 .— ..uknisu m , Dosxllux _:2Hulvklarl _:a Snöblundul ngn ' 5 La...... länkad. , 5 — — .slåckl _" 3Mu|.| lv Snölull * . Hlldro .. Iln'. _| 1 a _ _ avulöckl : us |. __] _ . i 9 | . ., , _— ' " _ilDlmmu Hård vind _ > 7' a 1 3 ism. ' » |..." aula-ung .. nu: ,! ' "?>" I Sumi Igu nda!- »: ln || . nnan-| __ T_z , _uu — ' För döda eeh — — = _ :. Q ”& $ E ; 1 l "u "% "en ukududu &_Iuä % % E' 47- -. -.2' % sy u1—————»==:z & så: & |_- -= : -.Nu? ': u "sx = ||| få... g .. 3 _quu .. ' '"_ o Sof-'=' '” 51. ...S_ 0 o .. |:..— |u . "= _. _ E :» ål.—_ =—_..E_u]3.; ugn—u ..,—gagna ? än. .. . 5 of: .åTvi .:E mag.-, ::., =u=.—å ruggas-ult—v ' .. & i .. &? av: 35 53%.5— .s'v "2—=4.”'2å3=583;3|”"23 "så 0 | 0 .::. v,o—.> ...-. bands.”: nz1m..x-4äuaoon|ä:* .... & | .,oo _ [|o-- —- y- - - oo - now?); - - |zks4|yzs - - - - | 2 = i | | ' " 1 ! _ _ __ _ _|? |__ 5 ! ' ! | i ! * i _ _ _ , _. | 3 5 _l? _ _|? __._|__ , __| _ __| | __ l '” I i

SKRIFTLIG BERÄTTELSE ligg/IH ..

ӌf/Hz

Fulluandim namn (Iilliulmumnel sl || un er) Föd-dr | -m6n Fda; matiga/_ % .- , - __ . We? 'är/7

hk./um

" ""/.; 21: m 24%! ”??/”

MM, % W mm »” K k rll ' / ||| nu du ar Tralikkurlulinrdolår &... rl WW hwar. mani lema:

Ang” :v bzkunl- Gurli ||a|lku uepm :dn Mig. ved inlb undade pe'rxonernu

WWW?

Tio-1 :mhpnqor fur-mum ul

ån; 270 ”i; ' . MM fm

av srznlluv lheunnEr'em :|; nkomplelel mneledek xi|| ”Sk vlllLydu

WMQ/äféw MaW/ém MMJ/Mwymw/af

mWa/a/p % MÄWWWW .KMWN åf/ WW%%?WOW% wäl/JM Mä W _me M/QZA WWW/MM %MMW ”få?/%%” Ja?/: %mww-J/m

ÅÅÅÅÅÅÅ ' % &%MMW ama/ä WWW/mä jag MM Mm Ma, Må WWW/w

T 21?) I lr'n r- 18

”"En/. pw

BEVlS G ande ln ek ion ' -'_Bila'sa ' 4 omm us.- sunkig.» ” ' Nr 5 8 9 2 6 2 _ mmm..

35/0, 66 ' - 2/30 572?” . '" fan/az |”? wa _? fw 12! N,; mmm Tillwmlr mf #21” (22296 4 Z / Jawad . Polka *

n

m impeklioncn har (elina. bruk: iulnfuniu nd |"qu Pang ,

ÖmÄ/énaé mm ww ( &:?"

In!" hämn- skull ldmnul pd amsm. lida uv

ln 54511

T 1. Brisierna skall snarast uvhlölpus a.m.! lknll nlndu nu | una: du.

Fordon-| du" immun. nu kanlrollbo- | | uun 4..._ 2. Ovannämnde lami- undra förekom- nimi" ho: AB Svenlk bil:»rovninll __] munk brister skull snamsi uvhlälpus.

T I [ Beslkiningllndrumm'al. cv. vagnbok och detta bwls skull . . ”Mmm" medföra. Bala" omgående på OeIcfon tid förinäöllelsen

3. Fordonet: brukande I Iraflk Beclktnlngsinsirvmenm. ev. vagnbok öch denna 21 förbludns tlllsvidure (körförbud) handling medmges vld uppvisande? OFI Polllmun / V/'Ä._

KFS 41111 E. 1965 aug. 6.000 H, & Sail

& m.! 0037 ”5440”, M

INTYG Datum 1. Att på omstående sida upptagna brister avhjälpt: inlygas Ort Namn

Adres! och klelonnummlr

2. Vid kontrollbesikfning insänder besiktningsman bevis om god- kännande och fordonsägaren behöver Icke vidtaga ytterligare åt- gård. Om fordonet ei Inställes i rätt tid gäller därefter förbud att använda fordonet (körförbud). Beställ därför omgående tid för inställelse vid AB Svensk bilprovning.

3. Körförbud träder i kraft omedelbart och gäller intill dess for- donet inställas för konfrollbesiktnln'g hos AB Svensk bilprovning. Fordonet må dock brukas vid provkörning I omedelbart samband med reparation ävensom förförd kortaste lämpliga väg från repa- rationsplatsen till besiktningsplatsen.

Omslåcndo fordon har undugen kontrollbuikfning och meddelats tid för belagt: med godkänts ny besiktning körförbud

? Fordonet har hittills ei inställls till konirollbesiktning

Ort och datum

Dalum för buiklnlng-n

Besiktningxmon

'Myl'ldlgh|t Datum Diarienr (åberopa! vid skrlitvältlnq m m)

25.10.66 0000-66

* (översmqes än Järnhandlare' Carl Bengåsson ingår eqlkso n ' L eken 2 Box 00 ro _-_ tsso . Vllll'a y ' målsaå Åke åxå nilsson-l ' X—KÖPING son och mors '

Målet avser (gärning, fld, plats) ' | | i |

Vårdslöshet i trafik den 25 .10.1966 i samband med trafik"- olycka på Storgatan. Motpcrfens fordon (avser trallkmbl) Motpartens tårsäkrlngsbolag (avlar frallkmäi)

Y 00000 Y—bolagen ,

Härmed anmodas Ni i egenskap av målsägande att senast inom åtta dagar eller det Ni fått denna skrivelse. komma in med besked om Ni tär skadeståndstalan eller ej. Eftersom brottet _är av'sådan ort, att.sfraltöreläggande kan användas, är nämligen denna tråga'av betydelse.

Ämnar Ni begära skade'ständ i anledning av brottet, kan Ni vända Er fill motparten eller, framförallt i iratikmäl.- även till hans försäkringsbolag eller eget törsäkringsbolag för uppgörelse. Ni kan även lära skadeståndslalan vid domstol.

Ni kan här nedan lämna svar genom att sätta kryss i avsedd ruta. Svaret kan sändas till oss i,det portotria kuvert, som vi samtidigt sänder Er.

Undenluth .- Namnlbrt dll alla. och mn l MZI ”%%! l Enlai; Wollbert/Lkom S VA I :

Skadeståndstalan

1) D Jag för ingen skadeståndslalan.

1 & Jag för ej talan vid domstol utan vänder mig till motparten eller försäkringsbolag tär uppgörelsef

D Jag lämnar. föra talan vid domstol.-

rx sm

.1) Sätter —Ni kryss i-någon av dessa rutor e!ler inkom-mer ej svar på denna anmaning inom förelagd tid, kan strattöreläggande utfärdas för den misstänkte.

! Brittany. lä . ] ?Jé. [ Uppgiw underskrift I

IK 6700 'nrsilur'l

blast 1 nr > YRAFIKOLYCKSANTECKNINGAR M M Brallskod

Datum 'Fr rs ll warmteriydngunddmel/m ' 1 49,2 (SLC. . ÄB; ? D T: .."... Grubbströ f a r.. .... '" * ' ' " 9 0 00-000 av F "Siem...... 000/ 67 o Polilman hmmm n iVackadag Datum l” (in min) = 000 /ooo 4352. it;... 0 50.1. 57 1340 Fullständigt nomn (filltaltnamnet markeras) hugga!” SIOQY'GH KCW'L OSKGR Hl lCllr'lq ? Förare _ Gaud- Yrk- ||| _) r..» men I-dag | -nr Regnr , cmdl oA Oi iq — M 19.34 Bostadsadreu, tel Fordonsslag % Sl, bar-Qatars 45 uppq aik lvlolmo ?. 000 000000 ; Arbetsplats, lut.) räkor. typ __ ( klen/Pola % Körkort nr or Trattkkort nr år Ulnderräålod enl ?! 23: IB om utred- Årsmodell % Moooooo oo ”12.2.67 1954 ; Und rättad am mlulanke för erinran bilaga _" Bredd i cm Längd [ em då "ds l 05l'l2l',l lZY'GEll/C _ .; erinrÄ l_l .Luvharr. ___, ”__—__.-— _ Ägarens yrka, namn Styrning "+ r- _0_ Go nlnl ld 6 ioquen Zl vin?:elr l—I höger l.:loF QClWGSS 5- bolagen .)

VIT_TNE

—_——_—— Titel. nanm, adress, lul (Om bi SKRiFTLlG BERÄTTELSE orh svarskuvert lämn-.a" antecknar SB vid namnet)

Kl 1.340 av!" av eewmebrin3ohvr- -Er.€_kil2nhiqmn..-i—lovlig a,..bensn'_oai:ation,... baktala 00000; 55

. BERÄTTELSER (vägtrafikant, vittne etc)

Efternamn. _ Fbrrvarare (bufi tl EMM" 15 rux iakttagna) __ caffe/itf] * ? Förnekar Xl lagärdese] __ __ Vor l:)ll Vor' em Old-.- Kclnncr— x/ol lillgloiscn Vor—dc 30 JWimans Voxel meal cc 45 ru*-Ul: roof Holms 30 rna—Le Sodevvli-r qwféiä

*bll bensinslxtlionzn ko & h... bli leS VQKlq 'n ct Jtll _, ellbqn och minska" Orig—El aill 001"?qu i lilla—l lnélq Hdzvfi? badk—

__ 5399, _e__tr_-_1_ men Sov- _l se?! oil—don Sve—nä.» mycket: 50qu q£,_ loa h lip pokarcl'ocx mskov-m ove. 7$om kor-de Om

,,,,siqwncicla omedelbqi U lost-. odkcmt i)? j_

?kE'ricCay-lsson och Igge unclensolcer' lll) ocl'. l'ovwsl'dlte'v'air'” ,,

__ —3lllnklluseani () nnan»- Plocemdeyc _ _ grav-Jil a baktill Uncle!—

._.== 5 .. måfåwååraequo $ld£r ?:ffojeq 33352

l_l V:s—nef

ä" Slotten Qnen_1_rom,,l1, ole-len looJcl, framåilnlvyckmnj framtill ..... å,, ,?0 kl.. "lir-am ska l—l Vänd """-m" "" '" "' om .nu/33:21?.bilden:-173.135”*"”?371?."..% den sval-inkom den ”"'"wlh'" '] 3lå£f"fiiååå .::;sw'm'ii? 30 . 1 . 67 Gunhild Sjö? 8. 2. 67 2 - 2 - 67 33 Nei l_liu lj 53:71" ' U "M"" ' fvw . _] mi ' Ja få???”

_undanö ngt. aren; klagarens beslut _l Fu inleds _ai

Fu nedlåggs _l :| äfal Beslutsdatum och underskrltl Farunduribkningsledare _ Stal-uppg t SCI Datum Elg»! -

3110!!! Sven Pihl ] 3 ,, tlakalvälmxnd '

(gtltdltnlkl Arb-tunnor ! Ingelholm TRÅFIKOLYCKSÅNTECKNINGÅI " M '_8- D ltri KD,!" | Olmert-— __ _ukodng År | Män | D:; | kl (13, nttn) Dnr . E | al;:hn qutlnun OIyQtptntx (ung" noga i tttrttåtlundo m utlrlmpunkt ibxotn konnlng, hurnumm-r. fall punkt i_ terräng ut:) ";” angzllqolm n,,ctelholmsone'r—o Ul "cl nr" 17 "+» Om For _| &.

lr'lu'lt-Jlths bensinslollon"

På sklu-n ungu utuncntn/vågnr tnod tillåggsbctulninglA, ! It: och végtrutiktzrtt/lordon utmärks mod 1,1 med motxv bctocttn ngar nodan. Döriåmt. ongu på ! uträtt-lur av vågtrallkunt/V|ltnl_ ut: (torlt).

kg.?" ltth'n

Mull" Inka

.Dum hohténr och llttror mnmnlnllnr mulm- vldl't unt plutt. thmll

”namn vld torden-l ut! vtttnl'tg

lllitun vågtmtlk anton

DAG SIOYSUTREDNIF G SKISS (Berättelser mm torts)

' Foto

'Stqttov D Nl; "'_'DQl'tlS

u Q bel .;__lmod' '?Q U :n' mig”.: o _kurtt'er',

isln Cat-låsa n

anellnolt'm ”i:-_| lorow—ls— eller sl'addsbåw.

Våg A Våg! ' EQ = - (___— Vögnumntlr

Förbud .nt VTF Uutgånguli lo _ _| 239 nu ? Obu nu"

|" ( nr Flygandc' tum

4 O 2! tlyttut uitlyltol % ml l'_llu

t Motorväg

4 Elulllld våg ! Gulu 6 Uv: våg, torg etc ' '.')C . 1 A.. ullnt våg huvudlud 2 .. 10"

3 A. ullnt v ., huvudI-d ___ _ 3 |. :| mö rå vägbanan

l Vögbcnun våt Fordon: bristtålllgh-Iu

4

Olyckutu :vbrmto tölid

t Gruxvig

2 Axtclt- nl oll-gruxv )( ! B-tongvåg

| Gutstqm

5 Uvr nl okänd

! thtdrig purlonlkudu __ I Dådttull 1 SVÖY Plnonlkudu Söllklldu amrtindighut-r bitr végcn (blixttöltighctcr ut:)

lurt/t Inn/t

Lokk .. L ..

lir-ndnmukudu -- . .. .. . _ .. ”w ” Lång-jslmgckl, Beam-kurva norr.

Guwlviqholymlnu

_l'75" U'l. "ln s'lkl: seder-ol', ca lZSn-t not-rel: ca 250m l 2 $'”" ___Vrutlhnvlmlngur '|' utthtgnatu

io _ WE! lok hatisk-begr _Hsalm'" ___, t Förbud alt stanna __ , | | normal m.m.. K tTåttb-byggtområd. ' "|__ 1 r " ' " .; J _; : Hundslyrnlng _— Vldorlck |_ lt ngn __ ls Förbud mot vömlersväng _, : Ur norm lunktion. gul blittll 2 El tänk-h omrbd- Zl Klart ,_ !7 Undnllyll regn 4 Stopp vid _vägkouning _ _: 4 .l-knhk' loi _)( | pa,,uu, ___lZHnlvklmh— u Snöhlnndot regn _ s Lämna lämnad. _|_ | ; ,xlöclll , Mö'k" _ 9 Snölall __ __, & Neldragen Iiniu _|__l & .övunåckt —— | Hård vlnd ' . 7 l e 1 3 ' 0 l | Yratlulrl lrln av all! _ l i | | ? | | , | | Sun-il ut: än::- "E skä-:=. pottan" : | : ' — , | | För döda och _ 2 l- l | ; gl ; l::l l ä 1 lvört lkududo g._l..å ' in . | ut Hald ? *.. - . 2 '1— ** 0 |: 5 =, : E ,-_I, _ .. ': | = | - | = Im £ :: lac—".nu '” u - " 13— 5. "0 * ol'å ”5 u .. .l. lugg" E-uE 'o _-.-. ._— _—. z.u=1:x,_$_. EZ-u : 4"? t—l: Om m” ?= se: :=— 15 Vlrtos 0:55 ::” ' ' '9. ' |||-u:: =|%=a>t_.,g 53 15% ms c,-.','='E_'—E*5_l3'3l | _| 5; : E E : 2 030 (: -o (|;j åå 225235? .:3;a=5 , | åiål ålen): 090607 oem: |Tö,-|- |-,- -|oo -|oo || | . -|-» - ||: 3 | _I— _i , _ : _, ål—l— _L__=__|__ , | _| | |__ _| || | I | ! | | | l * ; ' * |_'— ___—___ -|_ _ __ _ 'i __— __”, ; 3_|_ __| | | | -_ | L __| | ..| || , | | . ' | : ' _ "i _ ' | , : : "'— _ *— EÅJ _l_l_| l ,, _ _l_ | |__ _l l l , '_'_ _ _E_l_ , _| , , i l l : J | | | | :' l l l l | __ _ | _ _ _ ,___._____,,____. & ,,_l_|__l_! | | i l. l_ _i_ _ | l l l l | ,, » f _ _. 6 | | | | I , | | | | | | | | | | |

Exempel 3 Bilaga'1_|:'=”> 2

FUlUNDERSUKNINGSPlOTOKOI-L TIAFIKOLYCKSÅNYECKNINGAR " M ' B— ;lT ||; d o;||||; ||;|;k;|||;|;|;;| und-"hl"INUmnlbllydllgundc/chl/lol ' _? : # If]. ' nu I bu Iu uppe: " Ia ”g _” M|;;;|;;|;:||;|; | OOO/67 Q Fo lhmun [unlindc || pluhon kl Tl' :Vlckodug IH (Tim, mln ) — ”&&/a pa a 32 /. å7l/31/a ||.|;||| naj|mm;(|.|||w| W;||;E "_ Mg , M 557:- 9 W X Fåmn _ (36- nd- " v| ||; ;|/||| || |.d; g |—; ; :, Ä 33445? | a; ||;d udu Fem! ||| ug | % fad/mma // 344: //3 åååmn pm ww; %& ' 'z- Avbolwlah, ||| F; ||||||;|, lyp : = _ . . ä 5 "|| ||; |; ||;|||.||;|| ;| |; u_;||.||aå|;d ;; m om .|||.;. Åumudnll 4 5 o')? wo w w "' ' MM |; u; ||.| |;u; ; ;;. min |;| ||;|| "|| ||... H ; " ludd | ||; Lang; | :|; > __ . en lag -| .L.'9. m -1 "JL 5|y|;|||; , XM %? &Ä/m ] vöMl-r [_| hag» Adnn, !. l Förläkml I |

% ... ..fo ......... M

|i|,;||;s|.;;,;;| ”Hamm ||| mum". mm;; |sav.;;;;|;;|) % . . .' Afa/rv Jm:/m; O%& MM Wizz ”ååå/|, E" """"" EMM" |: 'g'mxim ;m; ;;;; I;)

BERÄTTELSER (väghafikan', viNno oic)

WÄWM %%M mvg

;: O 0 4 » ' W. 7) ;17émuå :Y/Le W (! ffa/ww, M .. ? ||.|-||;| dom _||.;å.|f||l1?|aggdkng|5| sk;;||||;;|||;;||| v;_ lämnad! ;n 9”! (mblsä av; nu svarinkomdln _15'..""'.'.'. .. "tät.? $%”? _ .50-1-67' Asta CarlssonB- 2- 67 . 72-67 X| ;.|'|_||.r'|'.':::?:”' 9" w.... -- ; ' ..."- ' ..."- -H.. _H_ , | Hartvlg . th-L nu: 5327." __|-'$? nln gnulod anus, lugnt-m bnlui Fu .inalod .] g 5— F; ;;sdwgg ._l _ : $ 21 ||; | |" B; alu Isdu ||| m oc ch undunkrlll Förund-nåkninqll-dur- sial-uppg I SCI Du'um Sign | - ,, | |;||;| »; |; ;;

TRAFIKOLYCKSANTICKNINGAI'H M

Kam | Områd-

br olyckan

År _| Män IM ' mm..-m

Dnr.

Oly plnls (nn . nog

lnrhéllanla I'm ullranxpunkl's am Running, hu: __ '? ZZ 171/v /)7

nummcr. lan punk | terräng al:) & å »

mad mol" balnckn ngar noden. Dåriöml. on Borell-lur av våglmllkqnl/villn- ole (lorls .

(%

PG ikluan angu alunamn/vågnr mad lillåggsbulackninq A, ! ale och vöglrallkunl/lovdan ulrnårh med 1, 2 :!:. Dessa aokslåvu och tillrar mmmanlnllar ? gu på |k|uan_våglrullkun|am a_n-|namn vid loräanal acll mln-|:. all-murnn vrd h_aru plals. Nanni!

SKISS (Boröllelser mm lorls)

__] Fale

Förbud lnl VTF

Uvergångulåna

vag A vagn

(__ Vågnummlr

Fordon Tur

olyckan

| nr . Flygand. lrup

alllyllal _l Nai Ju

_] 135 nu _| Obnvl—lhvv

! Mulan/ig

4 Eruklld väg 5 Gala 6 Övr våg. lu'g .a: : An ullm vag huvudlud _ : An allm v .1 huvudlad _ __

| Vanhanen väl

2 .. lorr

I 3 |: al snö på vägbanan

Fordon: brlsllållighuor

! Gruwög

2 Aslull- al aljugrusv

3 Balangvåg & Gnlllln 5 Övr el okänd

_ Olyckan! ;vbrallo lélld

I _Dådllall 2 Svår permnxkuda ! Lindrig parxonxkodu

! ! andamukudo

ek)

4, 7 'till Irl uln "' all:

cash,

lan/| kmll 1 : Tand Lckl . . . _ _! _ * 2 $'"" _A__B_1 alllanvllnlngul 00 EI lok hut'ighb-gr _ * ihm" | |» Ferbud ull :Iauna __ !Tållbebygglområdo ' z '— ' _ _ vada-m '_lö Ragn _ 3 Förbud mal vånileuvång I El hub-b ”med. ___;I Klurl __ 7 Undnrkyll regn *, _ 4 Slapp vid vägkorsning | Dasdiu: # IHalvklarI __ a Snöblundal regn 5 ' S Lämna länkad. * _ mm.. .9 Snölall _ " & Heldragen linie _ JM & _, _ _ , _ ”' " _” Dimma lvl Hård vind ; 7 3 wsois , o i ' r 1 i » [ z * | * 1 ; 1 — _ ' *. — .c ; , > I 5 2 1 l l *' E 13 '='” r 3 __ 4; _- ; .,, ' u: .- g 2 "i . , $, 2 5 ;; £ - Em, E _ *u » _ .— » = = :! u a- l: m .. en, & _| må ?: F, .: E 2.5 7! -— 'n g, ” 5 315951» 3 ”5 $'% .5— T= : => a' »: »- =j..'1'.r|u»0 : *o, x: x; : .; = L & 553515 m _ . _ ?

l i | a l )

STATISTIKUPPGIFTER

vital—lur!»

4 ' s 6

Dödad

i ; Trallhlgnulnr , 1 l normal lunklion . : Handslyming

3 U? norm lunklion, gul blink —-,,-— , laknixkl lel . xlåclrl

, överlåck!

TT—H1J'_—'f

A Sun lga undo a: nu |: | |":ng _ ,

För döda och

sökta-ah-

ooo/67 2 Förhöudalum Klockan (lrån—lill) _29.l.67 1710-1745 Fårhörsplnls [_l Mlulönkl |__] mana and. [i] Villa. Polisstationen Fullsléndlgl namn (lilllalmumnel murkeral) Förhönledare Svensson.. GW mum , ., 2215,L9m&rtiåqzs___,i Förhörsvillne eller annan närvarande én- vrkenuel F-ar , -mén 'V—dag % -nr , F.;;Ixeorl (lörwmling och län) 523 _Kontordst , fru.. _,57, ”#09 181” _ l 52 Bosladxadren, lol! %% _Järngägsgatan 3, Örkelljgnge, OOOO-OOOOO og Arbalsplolx. Isl i?, CentralknntoretlfårkgllJunge:.9999299990 "", ,_ni,___ -_v-——n4—f———————————— :; Körkarl nr år Yrulikkarl nr er ! Slöllning lill minlånkl mallågande -— anmälan : ) l få Bil 1961 Syster till bil! Asta Carlsson Anledning lill lörhöral Trafikolycka den 30.1.67 _ Underréllad am mlulanke lör %% Försvann. (bul ; n ; FUK lukllaqna) *” " '" " _] Begärs; ei | Beröllelu Kör bil så gott som dagligen. Åkte med Asta Carlsson och satt bredvid henne. Has— tigheten var en 40 km. Det var förhållandevis livlig trafik. De hade lb framför sig, och systern var inte säker på om han skulle köra om. Lb drog sig emellertid åt vänster och minskade farten, nästan stannade. De fick därför den upp- fattningen, att lb-föraren skulle låta dem passera. Asta Carlsson yttrade då något som att "nu stannar den, Jag ser bromsljuset. Kan jag köra om?" Det var fritt från mötande trafik. Sikten var god på en lång sträcka. Gun Svensson sade ' därför till systern, att hon kunde köra om. Systern slog till höger blinkljus, styrde till höger och började omkörningen. ' Plötsligt svängde lb till höger och lb högra främre del tör- l nade mot pb på vänstersidan - ungefär på mitten. Lb hade ej kopplat på något blinkljus eller på annat sätt gett tecken till ändrad riktning. ! , Genomläst - godkänt. l l l i = 1 E , lFör mlsslénkl anger lyrke— o manlalsskrivningsarl om denna är annan än beshdwdressen. [

7! Mb

SKRIFTLIG BERÄWELSE agua/ole nr

”J"/f gr Faa-.||- | -nu|n | den

41; 1/ Ja” " Muu/nl

Fulllllndlql namn (lllllelmamnll ilrykl under)

71%: ”%%-www %: ' %; M— ' få?/mma

n är al r Innehar .] bll m: karm-|

Körvanell— ImHkvnna

] | nnnnn q * irufrkkeri

Anigv vubck n-| eerll rleklulupmed negen m inbla ndaed

kall/MJ)?”

Karen readgör nu mr Ern mukllgllsr vhånesedl n| rieaanl nr;E d; denna nande ha ndlu ndal"r ”räkna .nu/mm rmem luckan.:mnnler.huralycken gick |||.| MA väglaglJleod gem. nkn ka mplelel raxmede alumn LSkri

%MWMr/ééMrM/vwwåvma %—

M M M %% ÄWW'

|

”"%,M. mv

SKRIFTLIG BERÄTTELSE Ellen/eld |||-

ooo-67

Fulll'lMinl namn (tilltalsnamn-| "ry!— under) Nåd-dr | dub! | den JOHN—ERIK William Dahlgren _Hmm_. 52072h

Yrke/mol

Servicebiträde Fullxldndlg heels-itunes lol-len Östertullsgatan 6, Laholm OOOOO Arbor-plus | lol-len Hurtigs Bensinstation, Laholm Körner! lel- | undrdel dr Trefrkkerl utlån-dal er _] ||| H .. 1 956 mil" lx 225232:

Körvanu lmllkvenq

Kör bil dagligen

Angiv ev bekanl- eller rldknkep med ndeen av de inblandade penenerne

Har inte sett bilförsrna tidigare. nd och elen lör hdndelun Den 30.1.1967 trafikolycka på Ängelholmsvägen i Laholm

Kun redogör-lie lsl- Era iakllmgeller mv hund-Inn (bl e var Ni belsnn Er- d. lnblendedu handlande lära olyckan, hu'iuhu brom-ning lacken signaler. hur olyckan gick nu 1keder.vd9lag).ledoqörelun ken kamplonorlu med enkel .klu. Skm lydllgl.

Jag stod på bensinstationen vid pumparna QQ"— 50 meter från platsen. Det var

fläckvis snö och is på vägen. Lastbilen närmade sig bensinstationen och körde

på vägens vänStra sida. Hastigheten var låg'och rörde sig en 25 EPA T?9_EEE_H

minskade ju närmare lastbilen kom. Jag kunde se, att lastbilen ej hade något m

blinkljus påkopplat. Jag trodde faktiskt, att lastbilen skulle stanna på vag-

kanten. Ca tio meter bakom lastbilen kom en personbil. Den körde ookså sakta

och låg med högersidan ungefär vid mittlinjen av vägen.m__

Personbilsföraren, en dam, började kora om lastbilen och hade d-å höger blink—

ljus på. Personbilens fart var inte mer än ;9f35 km. När Personbilen_med frame

delen var i bredd_ med lastbilens bakhjul, styrd-es. lastbilen plotsligt från

vänsterkanten ut till höger i vägen. I nästa " d fram-

l delen hunnit till mitten av vägen, törnade högra främre hörnet mot personbilens ; vänstra bakskärm.

For—ll pd bakeldnn

T! 215

pmn

__":2 inresa-1.196?

Us imllmnarens underskrm yåéw- M åa./ma John-Erik Dahlgren

Nyndlghel Delen |||-||.|" (u.-nn. |||d ||||||vui||||g || ||)

'Xestads polisdistrikt 30.1;67 OOO/67 ' X-holm

OOOO-ÄOOOOO

)

Fru Asta. Carlsson es & Andershult (Wersälå: elufåane -$g__d ; 50.1 113 men Atol” 'Ul- mål-Bag G Gafla' , ömmar ”gås Vinn Bar

9 gästen oc

Bon-

Målef ..... (gårnlng, lid. phil)

Vårdslöshet i trafik den 50.1.67 på. Ängelholmsvägen i ; Ängelholm. ! Motpart-nl fordon (svs-| f|nfikmål) Motpcrien) fbndkrlngsbelug (um freflkmql) , ' l M 123L _ . S—bolagen . 4 . . _ |

Härmed J Nii ' __uv "', ) oll senosf inom ållu dagar i elfer def Ni fan-| denno skrivelse komma. in med .besked om Ni för skudesfåndsfulun. eller ej. Ellenor" broflel_ år av sådan "url, ulf _slmfförelöggqnde kan användas, ar; nämligen denna fråga av belydelse. :

Ämncr Ni begära skude'slånd _i anledning av brollel. kan Ni vånda Er lill melporfen .eller, framföra!" i lrofikmbl, även lill han: försäkringsbolag eller eget fönåkringsbolgg för uppgörelse. Ni kan även föm skudeslåndslulun vid doms'lol.

Ni kan här nedan—lämna svor genom oll sålla krys's i'uvsedd rule. Svuref kan sändes llll oss i del pedofrla kuverl, som vi sumfidlgl sönder Er,

Numnllnydligende och Iilel

Lennart 'Ber'ngpk

Undenkrill gå # 2 (

'SVAR:

Skadeslåndslelon

1) D Jag för ingen skudesfbndsfulun.

& Jag för ni felen vid domslol ulnn vända mig lill mefpmien eller .iöuäkringsbolcq för uppgöhlse.

D Jag ämnar löyu falun vid dernslel:

||| cm

!) Såfler Ni kryss i-någon.'uv denn |||lor'_e!ler inkommer e] svar på denna anmaning inom förelugd lid. kan 'slrullörelöggonde ulfå|dus för den misxlånkfe.

[hmmé . [& ' 191; leppgnmammsm und-år:" ; i U '

FURUNDERSUKNINGSPROTOKOLL

omm | - r] "'"-' * l_l lufffyffeef l—l em.-musa Fl Ann-|| |||.» 15 ' 6 ' 1967 0000/67 ' lnglven .|| om...-| ; klockan !! Fpk stig Bengtsson och Ingvar Larsson 9. 6.67 1650 Veckodag Dahm IHM." .. ,. 'a'. . . .. .. . _. . . .. . .. .. E S 9.6.6? 1530 Fpa Erik Pettersson E mu nu» anlände |||| plelsen klockan '.; Overgångsstället Storgatans n_o_rr_a_ __ fx :?:; __f [] Nuwdled 'i VåGfYP och 'Wgnummu | 3" körbana vid Pressbyråns kiosk i __ _ .. __ . .._._. X—stad Fulltlendlgf namn Mmm—| mark-m) "man," |_ Nilsson, KENT» Arne Lennart —x ||.|... rl osma- mum-| F-å|#-||iå|| du .||| ' R.,." Iuhdwdrell. hl __"é' Fordonuldg Arbehpleh. |.| |=b||||=|f|yp mm .|| gy ' |namn ||| ||| ””hm,” _, " ,,... ,,,, ""+ Årsmodell 'i |||an ""15n6. ? _lJTde—ndlfud om mlufcnlre f6| _ "luren bilagd nr ludd i sin [ Längd frem vallande till annans dod. m 111 x _] "& l—l _]. mem ”_ . . lumens ylle, namn Sinn-ing . _ _ "__—0 " _ j vånsler l-_l kl.” _ Adms, fel Fönikruf i Fullxléndlgf nomlmomnef marken:!) ”nu"," 2_ Nyblom, ANNA Sofia /död/ _ ",,,. l—loo-m |||-mu! ||.|" .men den .||| Regnr Fru 871219-14-80. lenfudmdnu. fel Fudonnle: Lundgatan 15 X-borg, 00 00 00 A|be||plom lel Febdkuf. in "|||-|| ||| år Tmflkksn ||| å| Und-rånad .,,| |. ”:|. ,,,, ulnd— Årsmodell ningen den ) Underraffod om mlulenlre ”| * "luren bilaga ||| Bredd 1 nu | Längd l m _ e] e|ln|un l—l ei ovh-this & gonn- y|ie, unmn va|nin9 A __l vem-| lj klo-| l Adnu, |-| mmm | l ; _; Namn Frihehberåvdnde ||| ||| M | 2 i E ' = . > ;; El beeluf u" Iexluf ulf * J ' ' av , ' * Beslag förellgger NN underl den l _r_ ut:-:::? —|.|_r,'|_'.:: m..... "| | Illugu '" miknlugsledarel Ållugnrmyndlqhefenl elimpel Misstänkt Nilsson la-lb Pkom S.Nilsson ? Inga Andersson 2 Förundersökninslledunm/Åklegerens m— "5 Vt: Lars Andersson 2 & svensson 3 % Levnadsberättelse & _? linen: sump-l 5 holok buren: wu". b|lydllgondelfilelllel _ Dehn/Undenkrlff %& / . Arne andberg/pe. 00 "00 —OO-OOO

”IK 6700

BESLUT __|

FU!UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

Dclum

THQ bilagor ' ' *

Prolokol llörn|ens undeuhiIl/Numnfbrlydllgaude/llleI/Iel

? ...,...

VÄGTRAFIKANT NR Q

YIAFIKOLYCKSANTECKNINGAR M M

32

ååå ÖZ

| minskad * —_

Minnelanleeknin=u| TI | V .Q |.|||... |nam- iil'l pfafnn ||| "|||. Dafurn ||| ("||| |.|||

" 500: 000 'elyclen % qé 67 / Fullxlondl || (filllullnumnelma |...) ”Hugg" W är! /Än40[£ma£f Fömre _ Gående

Yrke lfllel

F-år

40

./||||||| _aag |.|||

f_n/"517

%

W %......Zåw A?” % Äg.”. ääää %. mc A|||=|| .|||, _ 7 / Fub||,ku| /Ä/ÄC/.L.£wg C/D/zanww 7. Zf/a www %.”?! Kö|ko|| ||| ||| / Trofikkolf % B&W-uud- Årsmodell % mma - 60 /46/ Unde||E|lk|d om |||; slnnke (& inrun lugn ||| Bredd | cm Längd | (||| " MU '( édiå _ ol "|an l_l.| ”han. , , i, __ __ Ägar-|| | :. namn Sfyrning /b%7/ %&! Vän 541 mm,"

)&eu. |||| X

VITTNE

se och lvaukuv || Hamnen, ”mina: sa vid numnel)

ill-I. namn, :: nu, Iel (Om bl RIFYLIG MBERÅEÄ

i?!

%.../”7.7... ;: ;( &_!” mmm ..

lil

muy/l,

java/70»

BERÄTIELSER (vöglrufikanf, viflne ek)

%;...

E|kö||n ner

rem eku|_

a/omwp / m/

Fonvmon (bm i |: 25 FUK Inklfugno) ZBegärdue] _

%...—e %

Md./f

%% (Qaf

%

fi...:

”vm

O """ Kl'" Ofs'yst'er' Greta

% 4: % _ Palm X-sjukhuset:

( & '. . "”Anna Nyblom avled % % Man kl 1950|—| Ven—L # neflllenl en men-! om Ann ||, lnlll alm årslägquudekuwiielsen skud-slåndxluluu

|_Iovx nd den lll (mbixögundens namn) var senan u... . Inkom den _ . _ Anna Nybloms _| snåriga". '..':':?.'.|:':.' 12 . 5 dödsbo ao. (; 11 . 6 ? ||.| m.. m 5321”

__l Ei sm

» ons unde|3k|lfl lesvews & ;;4w9 _lNu' l—llul—lmu Wenöknmwdmenslbklngorem beslul Fu ||.|-||| ., | ||| nedlåggl

leslulsdulum och undenkrill

Förundeuöknluglledure | 5|o| upp; | sce

Dululn » gu .

lä, ,. | iakul vagn—|:”

' 1 4, & TIÅFIKOLYCKSÅNTECKNINGAR M M % D|||||||| KumlOmlådc :: Vuckcdug A. [m... | Dog ||.| (Tim. min) Dm & ' clyzkun

Kuqm Olyck |.|||; (unges noga i |-||||'|||||||||= m mums ||| xåmm konnmg, huxnummtyllpunkl | Iem'mg eli) % Md &?CIWayozåZé/ %%; 324779 W . maila.»;

. = ' Zeke! L/xfgxfwåfarm få?/g

På um." unges gulunqmn vdgnr med ||||agg|he|u|nzng A. |; el: || vaguunkauwmdon u||||a|||| med |, : en, Deuu bokxluver nch |||||o| summanlollu mud |||||||v bolukningor "du". Däriåmh ungu på namn vögllulik ”nm.. .||.|||u||||| vid loldoncO och villneh cllemamn |.||| haru pluls. Nam,” Snäll-hur .||| våglmlikanl,vi|lnc m (Imh). . j /A

. / Xx VMK fm, |?.. (kf! ) /

PLATS

. o lod' ::)-I! 'P . b' . _ J (__— q Zm——3'| 3 P &_ grn-|G dyblcm ) _ /

D vt svansaaq '” © |!

W 0 I ' 1= ahhaaa. _ "R"" _ ä;? 91 '_'" _7' Typ". . ådknqr himmonsler

eåaakkean __ . . . e..—.: ._ .a

8,5 m Skraparår

S*. 0 Pg:—Rean

Eånqs'shnal. SKISS (Barötlelser mm iorls)

Vågå, Qqqcmen'? farao-We't1 * WC

.-ÄbenååbOrdq.damenWå Vid blod "ålen Grd Vt iLifS '

_ . andersscn * .. x) (3.. 75... .; s*.ktjfran 'backquå _ ., _ . ' ' ca 150 m rr'shd (geter- 'om over-cjangjsställe _

& ”|.||| även 3. fséåå-l'lncå—

'_l Folc

ypg & vagn Furdon [||| | ||| Flygande |.|||:

| rama .||| VTF Ovugönguiållo _ .||” .1 _ 4' va'-"”'"" olma" llyllul .| uy||u| _| ||.| [>I—| ||| ;(_| 139 m 95 Oboy [*] lev | Molorvög | Vaghuuau vél Fordon: bulllölllghehr , : An |.|||" vag huvudled )( . 7 .. lo" _" : An ||||||| || .; huvudled .. 3 || -| ...a på vägbanan _ __ 4 Emklld vög ' _ )( SGulu ., Olyzkcmsvålmh mud GUvrvåg, ||.|; .|c . _ munen |Gm|våg 25%" ' * " "” " ** * hur vågen & ' " ' ck) )( _ . , , Adali— _| dim,," _, A : Liud|ig ||.||o|||||||d.| | ..,, ; Bilongvig | Egnndnmukndo | . 4 Gam-|| * Svaaloköud .. | * km,, km” A. B Gun/Vlghlymlnq 50 '— . | | 'rénd * |.||| ||||||| halabe ||.|" " -.-——, _ | " _ 4 g _ g " —| 2 $'"" A __I_ Inlikunvllnlugu A _BV_Y|u|lhlg||u!-| | 00 El '” '"”"Bhb'g' * » | 3 sak"” | | Fb|bud ull |||||||||| | | ||a||||a| ||||||.|i|||| | & |Ta||h.bygg| om”. ' ' | ' : : o|||||a||||||g lövbiudnn ' ; Handuyming . | 2 E. .. ||| b ad _VN-fl-l !._. 6 kan ,, | 3 Förbud mm vömianvéng -, : u| norm lunklion, gul bum. | a' - en" ' Kpm" |__ 7 Undevkyll regn | | Slapp |.||| végkouning _ __ 4 ,|-||||||||| lel . _)_(_ | Dug|||||| AV|2Hulvklu|| i; : Snöblundul ugn # __. 5 |__-,,,...” lörehödo _| _| 5 _, nam * Han... _FMM" _|, han" i __ ! Holdros-n lini— _|__| | .cvmacu _, _ |o|||||||a __| Hård vind 1 7 - 3 ha;. 0 _ ' | ;! > Suml Inn : E - uu : Får döda och - g = | ; g ; ä ;; 5.2 .; J 1, :E "||| |kndudu _a? & E £5| | ' ; "En: ,5 |; __— _ —%-— —[ €; : 3.0: x' S-I " || =”" -c — =>..2 & u.. .., u —gu _- —E E " ' —— _=” g- ;; _ _0 52—0 0.0 ***—E u . _:— Wu _ ”fi—"g _» __E _. -_u-_ >Så—19,5; m-u vn'EH-o.'? ? l"||. E'å 9==?:g=:_g 2: 4525 5.2 (gaf—u S:a ring:—.. Slåsa-1553; _- .._ | . .|| _ |_——_ —_' ' _|. —, _: D— Efålååuääo 2.2 oå> :: :..easazåswåa ||| £.SSåzåw gg %; 232.25u07mm ' "' ' |7|- - nu 00??? 23||23- - - - |: =_: l_|_ L_ , _ _ _ , _ 2 | | | |-——|——f —*'————— __f — ::-. | I _ _ _- ||| _ _ _ _ _ 1 | | __ 5 | 6 |

FÖRNÖR ' ”'" - Bilaga m 3 oooo/67 1 b | Fårhöudslum Klockan (hån—lill) 515.6.67 1715—1800 , Förhöuplull m Miulönkl [_] Måna nd. |__| VHIna EPOlisstat ions" Fulltlåudlgt namn (lllllolmamnsl ma,-mu.) : Fårhönlsdnrs Nilsson ;Pa'Arne Lundborg

""?"Fänsuviun- .uir annan närvarande

vvs n—

dnvims på nnnun handllng

Fyll; .; ; då molsv u

Yrka/Illol | F—år ' andra dag | -m Föd-Iusrl (läuomllug och lön)

Boiludwdrelå. ||| !

Arbslspluls. vel

Keiko.» ;, e?" 4 'i' ' Yrulikksvl m &. lsuaunlnngi miulönh _ mel-agens. __ anmälare ' !

! Anlednlng till lörhånl

skäligen mluk'lnll

Endasi belr

"IK il

Und-"avled om mins'unke lé:

vårdslöshet i trafik och vållande till annans död den 9.6.1967

Fsuvumu (Inn i n 5 FUK iukliagnc)

Hugin! ei Belålloln "Förnekar vårdslöshet i trafik och vållande till annans död.

Hans tidigare berättelse läses upp och han säger, att denna är riktig. N tillägger: Körde kanske med något för hög hastighet.

Damen steg ut på övergångsstället utan att se vare sig åt höger eller vänster. Han bromsade omedelbart såväl med fot- som hand— broms så mycket han vågade. Växlade samtidigt först ned till trean (mc fyrväxlad) och därefter till tvåan. Mo kom i sladdning åt båda sidor och sladdade med högersidan mot damen; Damen slunga— des mot gatan. Mo välte och kanade på vänstersidan 10—15 meter.

Hastigheten hade minskat betydligt och var inte högre än 30-35 km vid påkörningen .

Nilsson var närvarande vid polisens undersökning på platsen. Upp- gifterna på skissen år riktiga.

N förklarar, då han läst vittnesherättelserna, att vittnena måste ha misstagit sig på moss hastighet. Detta misstag måste ha berott på att_motorn kommit upp i högt varvtal, då N växlade ner. Håller fast vid sinåtidigare uppgift om hastigheten.

Genomläst - godkänt.

! Får ..;ququ annu kyrlo- o mdnhluluivninglon om denna & annan ai. bolhdlsdnum.

] Ilsd n

Bilaga 2 . » ?, r _;. FulUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL TlÅFlKOLYCKSÅNTECKN'NGÅR " M Isrellxizd ' Dslum Prshkolllörurons underlkriH/Namnlörlydligoude/m-l/Iel EI Rupporl

IÄGA55— " —1 MInn-xunlacknin rn —åbOw/67

Falkman man... nu nu wanted ououm | nu än,, mln) dao/wo ww at.... ? 96.67 4.90 Fulluandfgl namn ('lu'Tu mmm marker .) & ”"Jim" _ %%W % WWJÄL Föror- Gående -mbn 1 dag Regnr

"ng./44 / / 0% 4,44», 47442, 444 www

TID

! ! z 5 | expo x I-I M/ Fubriknl, Iyp | EM %D agge/49% % Z %% ”ÖÖÖÖ mum, nrår fru 6 ud od Iran.” oa A dll ; ro .” nl" _" d:" ." om u n "mo . 25 ; Undanånud om millicnka lil _ erinran bilaga "' irsdd i cm Längd & cm ., .,...m |_1 ., ”han. sgnrm yrke. namn srymang " ' ' ' ' "* _| venn" FT ugn Adress. |.r Fånakroi ; udleu. nu (Om hl sxrurruo ssurmss och "av "m..: laman enl-(inc! s'Ta v namne!) '" I . & 42/44 om! 7 4 (Manny /zåm/a fån/a'? 4. .M M . V ; ' ramar mrs (bm |

Erkänner 12 g FUK inukllug 0)

? a-garsu .i

Ellen-amn |:

%4/mdééwwffg åar "lågt;-24% Jä//4!— % (%?—___— %%W äga/4,1, 49.97. % är;/_j

Ma,, %% 44454» ora/%& &” 444__, % %%? w_22%/ M away/44244 ååå/4,47 (% 44.90 Ä,, —__//_ %%Mwmcwfåo __ är”;/WWW JM "kw, vinn. slc)

BERÄTTELSER åx(vö

44/ då”; 344,44, 4 a % Ä'Äe/_ ÄM_ _% XM % %%

SKADOR

slIumrelåggundekungårelnu ,

In llllln un srrlllod om Annonlng enlBFI . . . skadeuåndllolon lämnad/nvxånd du. nu (målsögund-mnnmn) svursenusl den xvurl'nfmm den || h" d ! Is l d e _] e.d_,:",:;s,z'....':z.=,:: 10-6-67 lnqa anderssa'n 10.-6 N., m.m .:::r'. r7_ommm und-?”., , _ | . | 9,7, _lu. Ja 32131" snölnmglladunm åklagarens laulu! il Fu inlsdx si [ Fu nldlåggi

TK 6100 BESLUT

' | Ej Mal | lnluhdulum och und-ukrlll Förundouåkulnqsloduu Shi-uppg | SCI |)st Slgn

*Mer?

Pcludulnkl Arb-lur"! 'wéz/ ZP rurlkoucxsmrecxumon M M % D....m XomlOmrådc .ru Veckodag A. [man ] Dog ||.| FI.... mln) D... U

; [ al;:kun

Kommun Olyckx . (unges noga i hurhållundu Fu mm.....qu korsning, husnummer, l.." p....u i |errön .vc) ”5 Z_ A.,/442 daga/ål båg/4.49,» 44414 Mme _ _. ”* %

& ééwfé/lém 44%

SKISS (BeröHelser mm forts)

P:": skinen unga! gulunamn/vögnr ...-d lillöggxbehckning A, |; :|: a: agumlikanr/lmdon ulmärks med |, 2 en. Duse bokus". u(h slHrar summunlollur med mahv belacknlngur nedan Dåviåmlc unga! på .km... .våglrulikun . ell-mum" vid fordons! och villnels ellen-amn vxd ha... pm... Now,. Beröllolsur uv våglrulikunI/villnu :|: (lorls) _

Den 10. & 67 kl 1600—1630 Inga AndersSon hörd på polisstationen av pa Arne Lundborg utan förhörs— vittne. Fästmö till Nilsson. Åkte med' sin fästman Kent Nilsson. Uppskattar hastigheten till 50- 60 km/t im, då de närmade sig backkrönet. På grund av det starka luftdraget hade hon. ansiktet tryckt mot Wilssons rygg och vänt från körriktningen - mot vänster trottoar.

som de passerat backkrönet ökade N farten lite för att omedelbart där ter bromsa. Hon tittade framåt och hann just se, hur N törnade mot en gammal dam på övergångsstället vid kiosken. Damen föll omkull. Inga A föll i gatan tillsammans med mc och kanade med denna några meter, innan ' tannade. Fick kläderna förstörda och några mindre skrapsår. Damen blev liggande längre fram och blödde svårt från huvudet.

Uppläst-godkänt

_] Falo ' I ' 1 : ' ' Våg A V'gB Fordon |... | .. Flygnndc ...... samm ...i vr; lergångl "||—. ' '—1 um

(' V59"""""=' olma" IlylluI ajllyhul _] Nui [_| In _] 235 [_lvg _] Obev |...

. Mmm—w | vägbanan vå' Fordonx brisllållighller _ : An ullm våg huvudled , _ _ 2 » 'D"

3 An ullm ”| huvudled ___ 3 |. .1 snö på. vägbanan

_ Amund väg 4 _ . . . _

s om _ __ _ olycka... lvåruxlo mia !. Uvr vag. Iorg ek __ | Dödsloll | Gruwo'g _ iSvårpurmmku-la Sårxkildu omxländighelu b.... vågen (brlxllållighnlcr ...)

2 Allull- || oljngruw __ __ 3 Lindrig porionxkudu

_ _ ; Belongvög 4 E undomukuda 4 Oulshn ; u... ol okånd Silllörhöllunden krnll km" _A ! Gulu/Vngbnlylnlng w,, |. |. b _, | Tänd |. | ' ' »” .., - L” ""9 a'! ”"”" . ! 1 $'”” _A _|: r..-|namn”... _A___a_ Trnllhlnnul-r nu 51 lok ha..;gueg. ,_ ä 3 $""! . | mb."; .... slannu . | | normal lunkliun 4 " . . . "*. 1 Töllbebyggl armad, ' __ 2 c , lårbjudml _ _ _| : Handslyrulng *' ' __ _VGd-llul __ 6 lugn !_ 3 Förbud mol vånslersvang __ ' ___ ] Ur nurm lunkllon, gul bllnk ”l'å'lb-b områd- _ nu.... __ 7 Underky” regn __ . '. | Slopp ...a wégkoumng ___ 4 —..— ,u-knlmm | Dogllius ZHulvklorl '_ a Snåblundul 7.9" |_' : lämna lörelröde - 5 ,man ' ' _BMulel »; Snblall '— ] s Heldrcgen Imja & —,,— ,övorlåch * .- zman... _ _lDrmmu % __* Hård .....d ”& 41% 7 _ 3 man | in . . | ”hal lzlrl urll. uv oil: ' ] H _ | _ mulliga :Bduäo och nada: ' . . - . 4 . : .u — c - För döda och - _l . _ * : . __ 0 3 > 2 ... | % . |: 51; & .å & a : gåoäx : Eg "msnnh 52% | &_ E 'a-å: % . = : __ozss ': E "ga: : u. Ugn ' 0:35] ! |——..*l= -— ”"- o än!-= '” .. ".:. '” U - 3.1->— w': _a — E =" -?.0- T*.danf o-m'u 'u".!'0?? ? .a". EE;& g: 53: -55 Qazis 350 = :; sagasrgzig -- _ 51.” _ .f—yagl 3— -- g: ' o.:__ 'B— '”-U > -0 : —- O__z åå qåv. åå Jåaååsaåha ” EM SEEOSSJSL & tio—| . 1o.|-. _ .. - . oo - oo|z? .|2134.13 . - . . | : ' D __" _ __. _ _ x_n ' __ __ _ __L.__| L__ ._ _ __ | _|___ 5 1 | | ; | =—— "_ _ . __ 4 3 | | ::. — _ ,, . » —— _ — _ ' 4 ' | * | | i I | | ,,, 1.1.1 l.l______ ___..- __ & IJ | | |

FÖRHÖR Dnr lilu'qa lm_ B oooo/67 ; Fölhöndulum ; Klockan (hån—lill) ,9.6.1967 ;.1630-1700 Förhörlpluh

[_] Mimam ” Mélligund- P:] vm..- i POIiBStationen

Fulluiéndlg. namn (Illllnllnnmnll morkevax) ,, Förhånladnre Svensson , HÅKAN Olof : Pa Lundberg

Femamiune eller annan närvarand-

1ur.-u-

Vill ”i'll F-å' ; -mÖN 1 4109

bilreparatör ] 22 06 '17 Bolludundveu, |.|-

Drottninggatan 84. x-borg, 00 00 00 Albaisplou, ul

Bil—Trim, X—gatan, X—borg, 00 00 00 Kålkml nr år

Bil/1958 Anledning nu laman»

Trafikolycka den 9 .691967

Undeuönud om min'unke |år

] -nv [ Fädnluorl (Iöuumling och lön)

'- "!

?;

Fyll! .; i då mahv upp daviml pe. annan hund

"Frauen? år (soauning nu miuiönh _ mdlxågenJe—— annat;?”

lEj släkt eller bekant

Fan What?) "_ i

'_1 Ängön; .;

lnåll'ln

ning-n minlånkl

Endusl ben

Kör bil dagligen och bor i närheten av platsen.

I Stod framför pressbyråns kiosk. En äldre dam med glasögon

* och käpp kom från kiosken och gick mot övergångsställeto

' Hon stannade till ett ögonblick. Hon var ensam. Hon tit— tade sig om åt såväl vänster som höger. Därefter gick hon ut i övergångsstället. Just då var det ingen trafik på ga— 'tsn. I nästa ögonblick hörde S starkt motorsurr från höger

västerifrån. En mc kom från backkrönet med hög fart säkert 70—80 km/tim och körde Just om en pb. Mc bromsade därpå kraftigt och sladdade åt båda sidor samt körde på damen

baktill. Hon slungades mot gatan och blev liggende. Mc snur— rade till och välte samt kanade på vänstersidan ca 10 meter, innan den stannade.

Damen hade hunnit nästan halvvägs ut i övergångsstället, då hon påkördes. Hon blev liggande 5—6 meter bortom_överg&ngs— stället i mcls färdriktningo

Uppläst — godkänt.

TK ll-

I 'är mlulåull ung-| kyrke- :; manhlnhvlvnlnglovl nu- denna av annan än heiludlodnn-n.

LEVNADSBERÄTTELSE Bila; a 4 med dumhehuppgm

Down

15.6.1967 B 0000/67

Ellurnqmn och samliga (ön-namn (villlulsnwmel "arket—al). lldlunre ul'lemunn F-Gr l-lnåu | de. I-nr

Nilsson Födelseort (församling of:. nad / um) låtma- och mannuukrlmlnmn ("Pärm-ns. kommun. lan) Y förs, 0 förs, A

Bound (adress. lslsfon)

Arb-wlan (qrbelsuivare. adress. telefon) nanm... och nr

hmmm. nubnellld Yrku ! mel | luften oba. nr. anal)

_ITr-nuum (nr. Mux)

Civiltldnd, msk-| nsmn, mindwhlnq burn (emd och &det). Wiklu- MWÖI'WM

Ogift

Föräldrar: namn, yrke och edml .

X—holm Nilsson, Erik Markus o Ingrid Elisabeth, född Lindberg, Fridhemsgatan 15,

|nam- eller ulomdklomkuplly börd. uppburen och (Grumman | låtar?!!!— e .

lä, uppfostrad i föräldrahemm

Slal- och yr.-kuulbildnlnu, mllilmidnunirina. nulillr grad 7—årig folkskola _

1*år i X-stads verkstadsskola Vpl-tjänstgöring I 00, menig Annellnlngu (lid. url. ubelsgivom)

195551957 varubud 195771958 verkstadslärling 195941961 filare 1961— slipers hos Auto Tändning, Brogatan 7, X—borg

Alive"-Ilse sjukdomar (uven menmlsiukdcm. ulkmelum m nu hos Mrnhndc)

Pemjen. llvrlnlu | !

_ Knnhnl uvlöning Andre nun-mmm (m mma. mn vi": : a) .17.000:-/år - - - _ - - Aurum inkom-l (av lusligh. rdrelse. kapiva _ till! urben cd) förmögen-l hur 10000 kr Hummev meka: lnkeml sa' _ _ _ ' .. _ _ .— _ - % Hummuv o-Bnöridu burn o dnm Alder sur-kilde smulndla um lem Ahl:-cpu i _ _ .. & Taxerad Inkom". egon lu- hlmplav mulm kr Tudr Upgamln mrkl genom

" .

T lör" hu uppvlul D 5523" - lex-mynd n amma.! Om.- uppgifter

8 .- .. n'- 3 ?. & '.'. 3 Arne Lundberg/pa E |" ." Undenkn" (vlrelnimsrnon)

IK 6"!

lolludlmlu och " urhlunlno RAPPORT ANG DÖD PERSON Stämpeltext Datum Dnr PEBONUWGWER 9-6.67 B 0000/67 Ellumcmm, manliga larnamn (I 16" Mud. Illllalxnumu-l markera!) F-dr ] _mån | -da9 l—nl Nyblom, ANNA Sofia _ 87 12 19 _ 480 Kyriebellållnglari (lbnamllug, lån) Olaus förs X-borg Iuludwdlou

Lundgatan lk

HÄNDELSEN """" I"”m " ”"'Stor tans norra körbana vid nr A- S 9.6.67 1530 överåänsstället vid Pressbyråns kiosk Håndolulårlapp. omuåndlgh-h' vid den döde: annan:-na.. 'vanlpoll |||] sjukhul

Anna Nyblom gick ut i övergångsstället från den norra och mot den södra sidan av gatan. När hon hunnit B-h meter i övergångsstället, påkördes hon på höger sida av motorcykeln Z 0000, som körde Storgatan österut enl vittnen med 50-60 km/tim.

Anna Nyblom slungades i gatan och blev liggande till synes medvetslös. Hon blödde från munnen och näsan.

"läkaren- bilaga

"h"'""m'"l"”""'"åm'Leg läk Arne S ask: Undersökte patienten. Hon var med; vetslös vid ankom ten ti 0 Up"!" om anledning Olll a" lakan bv lbrhlndrud amullårda ;! mil-tl

Dr Spaak har sagt till mig , att han är förhindrad utfärda dödsattest.

FURBEREDELSER FUR UNDERSÖKNING ANG DUDSORSAK Den döda kroppen Ibn/uran

N-sJukhusets bårhus

Upon!" om lou". (namn och ner-n) mm lbrklurd lig villlg undra und-nollning om dumpat

Rättsläkaq/stationen, 00 00 00-000

UPPGIFY OM VEM SOM OMBESURJER BEGRÅVNING Namn. udreu, Del-Ion. tlåkllbrhållande . dyl

Kamrer Arne Hedberg, X-gatan l, X-köping, 000—00 00 00, systerson till den avlidna.

.H.,” Und- rIIl/nemnlå liga .nu-m.! Ehmm". ( Mm %li/Zg

Arne Sandber &. 00 00 00/000

_|

PÖLISMYNDIGHETENS BESLUT

3 Ink-| &] Fullllåndlg dödl- anuiållnln om dödlbevhundanökhlng luwalabdukllen rålnmodldnl ebdukllan

o...... uwmua. "|. m.! W 9.6.67 Nils ansson

pkom

—"| Ilud > FUIUNDEISUKNINGSPIOTOKOLL TRAFIKOLYCKSÅN'IECKNINGAI " M |. om kod _

Dnlu um Pl oi avlllö au Elan lh 'IlllNamnlörlydligandallihl/Oal 11.1. 67 M

TID

VÄGTRAFIKANT NR N

_] . 0... ”'är" Erik önsson/fpk/OOOOOO-OOÅr”” _ B OOO/67 "Mas

nu...” ”ni.-...a. |T|1 plalun u =: ]Vlckodag n.. .. ..... W..., ......)

låg/Jan elycln 7.2. /0. /, 47 J.?Jf . F || lå d gl namn (lill lina :lcmn cl marker _ Pa annu; "". J gadd/Z Mk' X Fénel- Gående vik./um M. r-mån | dag | .... Regnr . .. | M | 2? MM

law.-l Fonder-"lag

J'— MSM/w ”; ?sz'åz/ Mp — MMM JEM/- % Ambient ' Fuvbimkllyp

, MJJ M

Kör kovlu ru år llaliklarlJlr Gr 'lll'liud _lfde nl Kl 23: || am ulrad- Årsmodell

2? MM” (! ”9 11 1 67 mms _ __ ......9. .. ...... . .. ...... . .. vårdslöshet i trafik :: _ "|__" m_lmm _

Igel-nl yrka. namn inning _ —_—_

. '] vann-v [_| hag-1 Ådran, ||| Förläkml |

VITTNE

___-__— Tllal, namn, aduu, lal (Om hl SKKIFYLIG IERÄYTELSE och :vuukuvar

77% [72149 ; I fälg/”044,20”, åka/w!

lamnalo. anlocknur ?; nd namn.!) I

I

Eli uuuuuu / Ä E: kanner 1F165=J|=la ::::S'L) M %, Fån-lar

BERÄTTELSER (vzöglralikanl, vllln. al:)

%&, #;Afa/w MM Cd- é'ä År”/å”: rm IM: 64 _/_Mm. MM MMZ 4 JMZZ/Älmå Maf/

& MMMM &. M../MM MM Mi- &../M.. W MMMMAWM && MM &&M MM g'xiéw& &W A&M/Via MWMz (ZMA-4 %%m [fl

&gaMMmM/mf

&. MW && &/& Mm MMV && % **" ÅM Å/u/M f” "m P'ååérléviém'o

/ ! >... 0 D ( >! vn ' Vänd Ira union un namn:! om Annual? ln lil? har"-! ulåggundekungånlun ._ ' stad.-man..]... la....- dl ' d .. m (måls'aga'nd-m ...-.... ....- ..) m. nu.—md... "m.-lo... d... ll End-hm » löranludu' Inn-am ? tid...: älg-'na Jian poliun _lN-l nia! tonar-

E_n-undenölnlngsl-dunnl[åklagaren] bulul

?Jag/LN?" MV '_'] n.

Duvan" nnan

g _ F." Inled: _a] = å _ Fu nadlöggl :: en E] Mal .. nu = ;..iuuduium och undankrill ra... ...-d ...en "94.4... Slakuppglztl Dalum gn :.

Pkom Karl Ahl

' M

(ulfulf; Arb-Iunhol

IRAFIKOLYCKSANTECKNINGAI M M

?mu (ovaler-råda := ' ' 4 A. . |ouq_. ]... (?......an ; ' olyllcl Kommun oly p-ull (ange; noga | lnrhbllunde rill nlornlpunklu m...... Running. hulnummel. lml punkl i luvång uk) g - landa Övewaoncjsoåallet Pc ÅF? (julen vid %." _bo 195ch _, . n.

SKlSS (Buröllalser mm (orig

u. :kiuun ung... guounumn,vagn. med Iillåggsbeleckning A, ! el: och vöglmlikanl mud mol-v be|e(kningur undan Döviöml- ung-x på xkissun våglralikaulem Ill.!numn v. nnan-|... uv väghulilnnl'villn- ..: (is....)

och XJClrnlnCJSrnGr-ke MK

55.2.

ssåallzku mm.—kemi

gengvgågå

lnm 335. ta.-.

'lardon ulmörh mcd 1.2 ale. Dem: baknav-r och tilltar wmmunlullnr .! Imac.... oci. vill"-lx .||-...a.” vvd hun. plain. Nou,"

& E...).nd ...... _ 5 G.....

1 Av- alla väg huvudlud ) Au ull-u v ei huvudlci

I .. ion

! || ll mö på vägbanan

6 Uv: väg. lng nl:

Olyckan" "bra-h INN | nuna"

, | Gru-väg

! Belongvåg __ [ Gulli-n $ Uv! el elli-d

& __, :A.|..||..|ou.g.uo.”.

2 Svt: pnumludc ! Lindvlg punoukudn

4 E ondomulodu ru...... |... flygand. IM): Forbud enl VTF Unreångulu" " .H.. . » (. qunummu ny...... 7 "uy"... _] M.." [_| ln ? ul nu Ob" n'" . m.m..! . vagn-..... .a. Fudom humanist.-n..

_ ...

b.ll: vägu-

A .,'__ Gulu/vinh-lnnl"

JCq' Zoom now.-ull: Ca 400 rn säden—ul:

50 ”__ _ _ , | | va.... _ _ _.._ __! * "*"" A j_ mm A & mm 00 Ei lok MIM-hur _ ' ”*"" . mb.... ..u nu...... 1 | normal mm.... * ,"..h,h,'g,,_,u_ * z Omlbmlng Illbiudln __ : Hundllymmg_ I (_ 'å'", . M %— "dum __ & lugn ! som...; mal vind-mång ! Ur noun lunkllen, gul blink | . "" ' Å lllun _ 7 Undellyll man I Slapp vid vägkouning __ | ——..-- ' . leknllkl Ill In..."... m...-u... _ a Snöblundal ...g. , ; Lämna lan...-.c. s —.- .:låckl zum... Kim....) _ : nu." . mi.....g... ||...- . , burlåcil ) __ loimm ___1 Hård vind 7 . 7 lou 10 I'm : nln " oll! _ & i | E' I |, | null" l a . u lh: .: | punou” : . ' . E . _... - Fa. duu ...i. ' f i = I . ; g _ * I: &%5 El;— | JE .vc... 'In-Idade -=-.'_ .5 ! 55 ) i ; 1,5 : _. ___ £.:_å_ _ ! .glu 2.52 ...-53. '.' '.t-t .— --. %. -._ % "sååå-'$ %. gas—.- _ ..: Elä_3' uiE—m? "..-= 24: "32 33.353 %% :i'i'å—åeiåua'i"? i? .? ”' E:s': :..-3 == 5;— .&E =v=ag __|: :'gEE: %:.3. gut-a . := öåzzsåzåzölo =.! ögäf .:: )::sszazååwåzi.Eåzaaåsssååå ;s å-mmggmmwum . noll—T' - - - on - non; - .1'3'77123 . . . . . å ' | i f_a_ | i I m= ! | | | $ |- . ( F— '.7.

SKRIFTLIG BERÄTTELSE

5 "IM/47

Full-lund! ...... |illlallnumnn||lrylu ...... ' Mdr] mån | 4... _fézmomgzéw %% oZ/ ]! # ___—— Tiki/md . %é Fu "när! ndln bout aid adl-uu lor-fon råa/MM Knåda. 7 %— ”%”... " ., ???/w” _] .. [_| .. . L? '.'L'å " 33.33

Kön:-mu man......

. Angiv " bekgm- nllnr lllkllkup mod någon av du lnhlundndo punou-mu

Tioxhplalliöfh dml

/// #17 %; 4339” ”www/Mm

x... undgår—ul ...-...a. inllulukgl hdndml ...nu .|./(uma. ns.;4. Hm...-.a. namram"... .....wck Man”."... in...,mu ........|..m..|.um.kk i |||.| ...|..4 .a..|.)||.4..ar nu...... :komplml ......4. Wiman:. '

Vägar/%%?!» åxå/Ja; ”MM & WWW/"é Mi' 442290 W Zaid/i % Ja!/”44% MM.. ,__ ______ % Milk? M WWW:/MW Wifi/äv ”&,ng WW JW % ”Wim JPM "4 m _______ % _JÄJiéé—gp ”& _. ,. , _.._ __,é ] M Må m,m ,. ,f... %*Jléw/Åm få?; 737 W ' mmm % '%M M M, 74; (må/%%” Jäåäm. % &%aaé/ JÅÅJ'MWW :» m'y/ÄQWN

'|'"sz-

[_l—"2.1.2.

Damm

#21?

FUIUNDEISUKNINGSHOTOKOLL TRÅFIKOLYCKSANTECKNINGÅI " " _Tr'ålilic'd— Oulum .. "|..."me..-...vmyallgundu|||.|/o.| ML .» gr . *å'" .. Hi...... ., B 0000/67 9 ron-m.. lunlånde W " IVockoJog om..... ||.| (n.-., mln)

'- 26/79/55'427 /Q/5 ':I'yclu //' 26, 47 /9'(/0

" Fu ._|a_.._|_g| amn (" "al...—&..... mm....) _ ”noga" . Air/650»? C;??L 3710'0/ _ nu... ? Gånnd- » v.t. m F-n'n | man l-dug |." ng... | 1 ywnaafs'orå/ Ö/ ' // 22 & ITM/mål:, hl Folder-"lag , U ; : 'x/4 Jå/Aa'x/ dead,/3 Zu w (SPAM/WE ca 00 aa ; 'i Årb-hplah. ||| Fabrlkul, oyp ; 2 755417 ZJÅdnåbMS oéen M- 44/40 /Ä JJ SM 504961? j = yla" .. e.] hanne.» .. Ar/ "."?"ÄW 11: m om ulnd- Åumodlll ] & .... .. .. : ngod om minlunh |E. . bll ludd I em Längd i cm 1 > _ urmmn aga m i . ”Iman [_] ei uvhåvh ___ _ __ __ _.__

Igar-nl yrlu, namn slymlng * _] vår-||.| [__| hbgn Adnu, hl Fåuikrul |

————-—— » Tilol, namn. adl-u, hl (Om bl SKRIFTLIG !ERIYTELSE och wunkuurl låmnull. un'uknul 55 vid nnmnd)

VITTNE

Fånvamn (ho!!!

El!-|namn . ___.— I L_ Evkunnu 11 | rux lukuagna) air/65427 ,f . "f_n-pr . __| loquvdu -|_

!

...... l/ . 1// 540,60 064 (så”/j?e

r... .' vid &: ,7sst/e då ,— m 24,7 Jat/4 _.._/44.75 . ' / och 5/0/704 e

/)/4r On 60» ! éÄ/Ä4 r me./er då

/5*/49 géqm äng—ål roc/Zl/ér "e:/£ med £” / e & 424! OC ea" ...; ”734421? 014»? of! Jz'qooq

Jam var 64.514”? OA

' ”74/7, gande med qu/ecénd!

Jäla/74 & zcié pie”

fll/Ode QAM.” /' m /ZZ u44/ Agn . ana/e mr ensam / due/' p%mren 56»; &: ”!#/. i:. C#. 64/32. /

(407 of over

756

Ao? .: ås J/e/ ?wåz/em

ago. 32%"; »Jag." '" .5'

åla/,. i

BERÄTTELSER (vöghdikon', vilinc ok)

Vänd _ 1 x . * 8 ( ! vs [_] Vänd _ n |- nu un " nu om ning |? mu nl ggnnd-kungönlnn Skaduléndxlulun lämnad/anim! den Nl (måliagundqnmqmn) war unml dun wu: inkom dm lb unlodu Howard, ' _] N.] |_hu nnan all känd-Inn . Vidar. blyad vbn pollnn nlll undcukrlll

F run /|nå Vunnit-nm ugn-nl |:

. Dun/arus. _l N-l Ja man

:! Fu inl-dl || % å _ Fu nudligqi = E E] Mal . n luluhdulum beh undunlulll Fbvundusöknlngul-dun Sign-uppg | SCB Damm Slgn Pkpm' Lars Bengtsson | lokal vä ||| nd

TRAFIKOLYCKSANYECKNINGAI M M

tlyzlun

= ..Q/rowxe Veryä£255faV/ef.ux'47157i40dzzäs .széé/a/ 1/4/2 40

( _|

och vinnuh .llunumn-

_ eller Vagnummer olyckan

| "MOMS ! Vögbonun vi! Fordon hrhllölllghulu . 2 Au ullm våg huvudled : :: |D" ! An allm v uj huvudl-d 3 " " lll! På Wigh-""|" 4 Enlklld vag ' $ Gulu Olyckan! lvllrulll "|” 6 Uvr | own.."

| GluIVåg ? SVG-| P-uomkudu Såukildu omllöndlghular bolt vig-n ('briulalllghohl lk) 2 Aaloll- ul oll—gm" 3 Lindrig Ponomkqdu

! Bllongvbg 4 Oom-n _.

”?"-| ok?-nd - Slkllörhållunden Gulu/V!|hlylnln| | Tänd Luk hulllgh-llbngvånm 4 1 gagn 00 El lok — 3 Sol"" "| sama u" llunm: ' | normal luuilicn , Yållbubyggl m,”. ' ' : mama-famnen l-Handllymlog h &. Vldlvlok 6 lugn ! Förbud mol våniluuvönq ' ! Ul Mm lunhlon, gul bllnk. 7 Id" ' lKIu'I ] Uudukyll ngn 4 Slapp vöd vigkouning . .hknllllhl | Damill" - Halvklud ! Snbblundol $ Lamm: lönhådl ' . llåzkl Hulll 9 Snölull _ & Holdrug-n liui- . Won—"ull : Möll-r Dimmu Hård vln'd 1 " 3— "

/

P.llonhll Låll luulhll Rugllluvinga.

% I ..

Bilaga 1 BFK 2 FURUNDEISUKNINGSPIOTOKOEL KSÅNTECKNINGÅR " " (Sminkad

Datum Prolokolllömnnx undenluiIIINumnlörlydligunddlilnl/lul ]

naima." ' ' :...... ”"' &, , Mlnnuanlncknin av B 000 ' )7

o Polhmon lanlönd- u'l'_i| p_lulnn |.|_ m Vukudug Dalum ||.| (...... ......) - ns '- 729 xZQ/IQZÄSOD ";d-|| 2 6. 67 / #00 _ F "mag?"... rillluliKumncl markera!) "malm" ( ”A;/,,?

. Ilhl /%I'IDMO/) |HI // Å;-

%Äan Syon ÅWJT ååå/15” Fam.. _ Gama. / / |...a../ Idag l'" a......

| Z Io)lud1ulnu,lol Furdunulag "2' 5/4/44/7044 4,97 %5 Å4r56'44 L/ 15244 (20 00" 00 'i Arb—nplulx. hl _/ mum, lyp ; 0554! ;?ooåé/er 144444». 4727 &%f; 404- 444049 *; Körkorl :( år nunna.. ... b. ' , mi..."-.3..: ...| ru 23.15 om ulred- Åumadall g 37 440 ; m.... om mlulunh Tar. _ m.....» w_gu _, ludd i =... Längd | uu ." nm.... l—l .i "han. _ __

Xguruu ”|... ..umn Slylnlnq

_l våmln lj hbgu

Adnu', hl

Yllul, namn. nduss. lol (Om |: SKRIFTLIG EERÄTTELSE ogh svunkuvul lq'mnqli. unlecknm 5 vid namn-l)

anåhut |

_ El!-|namn-

_____.5'!4//e/ _Jémbode 44 cv”/44 mp 4.4 gem Llc-45174 ua” fn nie/7. Sian/76014 .9/4 427 &A' (107.400? 42 (':'/74 745444»; 41! 04/47:

Br Fam.-mm (han | _ ”""" lZQFUKiqungnu) .. ...?.64456'6'” -' ..... _.._ såm-.ky. mama.-i .. . ..._..__....

'4ren 41/ ?é/en Of. 'roy/ 4»; fb/Oc'hZOSJem/f 4/4

P/oz'ä'en 79/0” & av),-' Ä'é'v'm ron _?af'o—Sq/ ”'ö'/bagge

åar/'oo'e 44. %'r mannen 64.7»1/ 44; >»- rna/er u/m' / 4.14; JM/eé/ Åf/o'n ae 444 .57' 045417? 4444' 7 44bäm'4 "ZZ/i" 229 gå)/nå) eb roc? 24 m 446 4rsu4nn' mot 44/4éorz— )hO//€Z( Manne/J Ja,—"J få 5.1 nära 44% b'/. Afa/'o' au/zo- zl/eé, Som 15404 _rq?! ho f oil/un 51/16" 60- _ 0 -m

ode 72,5 4»! 439404 74” en / ]??er'J/o/o/o [yennq/lcé/of)

BERÄTTELSER (vöglrulikonl, villna ulc)

" ... .. 0 D 4 * ... .... lll l—l Vänd Tull:-nun un uran-d om Anmuulng m li? mul'laulöggund-kungénlnn _ , Skadeuanduqlun ' ' lämnad/avuänd dan lil (mdlxågundenl namn) war lena" dun "ut inkom du- e" höndnlnn .] låmnlodur Buvuva ' .. Mgåvd ms.. pollun _l N.. . (_l m....- olimuu unduxkrill Hmmm: 11475” _] N_oj ”Ja man Tåg-männa ngxlcdev-m/åklugnnm bulul [ Fu inlods |) å_ Fu nedläggs & Ej blu] ” Inlulldulum och undcnkrlll Fårundluökningxllduru !Slal-uppg I SCB Dulum $lgn l .. | lokal vå m nd

mmoucmmcmmon N' "

nod ||.|-v m.m-lm av

Vågnumn- '

| Vögbomn väl Ridom blli'lölll_ahnhr

! Maluvåg : An un... vo. hum—:|... : ., |on_ ! Än ullm v .] huv'udlud , " " "la Då djärv-n' ! Enlllld vån 4 Soda (Un

| Omlvåg 2 Allull- ol ollogvvlv

'olychml "(knull lblld | bulla" 2 m.. pununlhdu ! Llndrlg punonlludq

Sår-kilde om!|ånd_lghuO-r bcltylpn (hlmlållluhhr uk)

! luhn-yv'åg (| Dum-n ! Uv! || okänd

. i i F

Smlirhållundcn OCh/Vuhlyulu | Tänd : pl.—.eu ! Sulman

Lok hullghnllhgv'åmn N lvl ! Hub-bygd! omvåd'l

| Förbud al! "unna | | normal luv-Him : Omkörning mm...]... : Nundllymlng ) Förbud mol vån-Innan: ) Ur nam lunkllon, gul blink I Slapp vid vaginan-Ing ' —_—..'—- .khlok| lol : La...... m..-.u— —.'.— ' . ...nu ” ' ; Wang... lin]. ' —_-,.-. ' .av-nacu , . .

VII-II.! _llarl Halvklorl Mulul Dimma -

6 hun . 7 Underkyll ngn I Subblundul , Snålull Nerd vind

I Dau-lla ! Mick" !

Aim! Imllhhmunl Eo'gllhgrlnpo— '

' l !

menas "_" n 0000/67

.|||..- ur 2

; Fdrhåndelum ' (locken (m...—ml)

'3.6.1967 1015-1100

' lövhbnplun .

nm.... iPolisstationen , Borås

Fulhk'mdlgl namn (Iilllellnemn-O markant) [ Fårhånleeure

Lasseman-mumsa _. frp; Nil--Hspsson

i ”MME... .H.. ....an närvarande i- _ _

; , v.t./m.! _ | F-bv ] -måu i' dag ! -nv ! rum..... (låna-nm.; och lån)

åå Försäljare . 300115-' ?

gå Bonludtudnu. nu _"—

gå Svenljunga-Egen 15 , Borås, 033-00000 :E Albehpluh, nl

:*; magnum... .1 ' BMW ...... _ .. , :.? Rörken m 61 1 hol klen m är SIåIlning llll mililånl' mållåguude — anmäld" 5.5 ? cocoa-59 | - - -

Anlednlng llll lbrhöld

Und-"&nu! en. nun-mk. IM

%% vårdslöshet 1 trafik den 2.6.1967 i Strandvik ! :

%% Förnamn (bell i (2 !. FUK ink'lugnu) '" . 'i'—| lsgöml e]

”IK 1.

leran-In

.Förnelcsr vårdslöshet i trefik.

I går kväll den 2.6.6”! vid 19—tiden passerade hen Strendviks— skola och körde pb P 0000, röd Opel Rekord/1962. v...— pa. vag frln s.;- rås till Göteborg.

Kom inte iväg från Borås förrän vid 18—tiden och skulle vara på. ett sammanträde i Göteborg kl 1930. Var ensam i bilen.

Såg skylten om fsrt'bergränsning 10 km vid skolan i Strandvik och minskade farten till ca 60-km. Någon ennen skylt, förbud mot omkörning, lade .han inte märke till'. Längre fram på vår- gen, ungefär mitt för skolan, stod en pb på vänster sida. Trodde att bilen på vanligt sätt stannat vid vägkanten. Kör— de därför om. Vid en bensinstation på höger sida. av vägen se 100 meter längre fram mot göteborgshållet stod några ungdo— mar vid ett per raggar-biler, som Just skulle körs' ut på vl- gen. Hede sin uppmärksamhet 'på. dette, då han körde om den stillastående pb. Såg'ej något övergångsställe och ej help ler någon fotgängare där."

Har vid några tillfällen tidigare i år passerat Strandvik med bil. Ej heller då fäst sig vid. något övergångsställe.

Uenomläst - godkänt

! re. _lullnh unges lyrto- e mhlllhlmlngled en inne är annan än bool-daaim &

nämda Dnr s coca/67

Den 536.1267 kl 1515:

Larsson ringde till polisstationen ooh hördes av pa Thorsten Nilsson.

Förnekar alltjämt vårdslöshet i trafik.

Her efteråt varit på platsen och konstaterat, att övergångs- stället är markerat genom skzltar och målning & vägen. Att han inte sett mannen i övergångsstället berodde på att han hade sin uppmärksamhet riktad på ungdomar längre fram på vä— gen. Mannen skymde: av den stillastående bilen, och L blev i något bländad av solen.

Uppläst — godkint.

Kl/if |”. "|...” % .. .::

|

|

!

Mein inkan-n ":.—.:"... | Hemmavnvendu han" I ogsn ini. ental-...Inmuo |

Annes iåuörinlnupuh neoeneeeeoe i l'ebbllen | __ finnas-alm hu...-..... Steklar _ ihåg.-...å

!

I

c'mln. En Del 0 .... ___-_—

DAGCIO'SUYIEDNING

ni om sESL_u'T

Wmmuxpunosnotoxou.

Damn

_A—nlel an..... _

Pm'ekellllluveu und-'shiWNamnlånydligonielluelliel

J YIAFIKOLYCKSANIICKNINGAI H "

'I'ID

Ian nlånde! [;

4.54

lr _ elytna

Exempel 7 l:_'_'.__" ; + _| Inn-kod

g-[lnendl | ung-hmm.... man... (ӊ;/' :

_a'z'é

Pul-u(emve _ l'dran -

' I-Ql

] -må|'|

"Z 4449

BERKTYELSER (vägtrafikant. villne e'lc)

_| Erkonnn

önskan.--- _

12 & FUK lelllugnc)

' ' 444 44

l-så'd-Hi . . .

7 _ / _ Fords ; Emgwméy/å 44; 445444 9:72; ,.../22). A.»... |. . _ Fab ||. |... ; % ”.z _ 444454 %$%?7å4 = ..?. ., . n......" ., .. &???” ... mmm—% 51—004”? 54 #64 ; U endl lad en militanta IM erinran bilaga _" ludd 5 nu _ Längd i om A _ aj arimun ' '_' ei uvhörll _ _ _ __ _ Igar rie, nanm Siymlng , % %$?!” % 440401 21 va...... mms.... Adres Fån" 4444" få .? % 444444 . - ' . Ti |||. luften., ,lel (Om bl SK FTLIG IERlT 5 ed! "anti: vad |åmnall,annlec1nuu ?! vid nnnnn |) % > _ Ellemumn' Fine-rule (hm |

44

Hvem

SKADOR '

NX

Aamu——

an ”hind- Inn

iw "we'll-dev judar. Main!

Aa"- I. | limmad/snön.!"

nu | illa nlugquude ku Oilfpnåhågande mnamn) ngél ellen

av er senox'l uen

"ai Inkom den

I—I va_n_d

I Skadeuån duolon

7 N.. Fhu [_| 5:32?!"

”1 N. "D...—13:51"

Fu nedlägga | li Mal

___nm ndzuiinlngiledcnm leo-lem beslut

Förundeuökningdedare

_L_ SOFI-u uppg I SC!

Dslura Sign __

| Intel så;".x—nd

måga

TIAFIKOLYCKSANIICKNINGAI " "

lm

. m i

' vld lou-langi cc?. Nonpll % i

|||

Il Vögnummor :ly'g'kqn 4 | Vinbuuau vu Fnrdam bmllilllgholu

| Nanna, : An .u- vi] huvudI-d ! .. Ion ! An ull- v _ol hmdlod ! ll cl |||! på vägbanan | Emklld '|' 4 ! Oulu Olychml no.-.|- mu

' U" M: | wuqu ' Omvåw * 2 Mr venen-inde sankndu uun'mdlghun Ink veg.. (hmlållluhclu .||) 2 AIHI- ol ollognuv ! Lindrig punouhdo : mmm.

| Ouf-Inn

! Uv! || okänd

null/"lhar!!!" 0 , | "M 7.7" WW ca år)” W .

Lek Mlilghcllbtgfå'llll ! slam N I"! , Suknul I Förbud un llunnn I | nn||nal lunklion ”m,-”,". "M. ' I'Omkåmlng (ålbludou : Hundllyming _ Vliulok 6 kan ! F5|hud nm! vann-nväng 3 U| nom lunkllun, gul hlmk Klall 7 Undukvll man I slapp vid vågtonning , luknhk! ||| | Dunlljul l Snöblcndol $ Lämna lör-häda , lliickl . | , Snålull 6 Nuldmum lin]. . . 2 " Hård vlnd 7 )

lull"-Ihmi—

LG" lullbll Mmmm

Pnnonbll

Exempel 7 |:!" > ?.

FUIUNDIRSUKNINGSPIOTOKOLL TIAFIKOLYQKSANTECKNINGAI " " Iro|l|lod

Bellum Immkolllbmunl undanhllVNumnlinydllgondollllolllul . .. ' ”fs 0 aan/6? % """" ' 2530 '"" Ö; få"; 4; ”5152?

på? ' mm "2.0; 3444 %&?” _ _ '— :::/'N" ? anna. ,. ',, _ ragg-"22 p% I-m |..." /

2 | || |, | , ' _ Ford-mull. : , WW 6 ,é mmm E Arb-uden I / Fublliuh _lyp & I Kbyte" ||| av man... ... |. Må:-"...; .|| W | nu om ulnd- Arnaud-|| ; ' ning-n dun ' .. 0 |. _ . ; Und-"Miu! om nu || en åt _ . i bilaga ludd ! nn _ lånad _! en '! "må MLM—___ _..-,,_=._-__ "__| lam-||| yrk.. nu|nn S|y|nlng . _] |||-|||" n'hbqu Milou. lol * ' ' "nemo |

_—

BERÄTTELSER (våghalikum, vinne de)

Til. I, . and .|| |, (Om bl SKIIFYLI ERXTTELSE ockl vnnluv .|| låmnuh, en ln: :lnul s'hln Munn-|) % %% %),/,,, ; //zw :, % '.. . ÅT. %% 44.44 .. ; _| um, .:?fummg' , _|.|'_n._|a_|______ ___] | ouqåvd .i __

%

, ' '” Jå,/44 '; fm; / [_a—é €£$/mé &? äär/dala, & Må. w/Äéé' »"44 '&' %"

llVånd

622, QDM4 %% M % z AM./%;,» %4/

! O' å-.-? 4941”?! Ö % å'Z/m ;faz' m/ å,,wg Mä % & Méa' d/"érr %% Wåge/age” nya,. 'ful ulc- n .||| om | urlåasq nd. kun % skud—| |år- |I| wlan låmn udluvx én Tu"... Ill må|| mulen nlnrl luomu) lm '|':na|'|_d o'n "url "|||0 _] 53135" "37323 '|'"'"" "" ':'-n' " '_'-hu; F]:- Hum-' uuden | _, - . ' ' V '( . _l". 1— :331" . ru unblnin deinem/Md |.||| ulu| ' _"— __!h. m.a.- ":| m & &_ vn. mulm- ! & || |I|E|||::lll och und-"hill ' Fövyndlglbknlnglldan [ ||: 41pr m.a— | ., | Inkl völmlnd

TRAFIKOLYCKSANTECKNINGAI M M

||| olyck-

ze'a/

| . Jordan.! och vmn-l | .

oll" Végnumm-r glygknn

| Våghnun VM ! . ! h .! ml ph michan-|| I

1 ”Marvin Fmdnnl brl|llö|l|ghu|lr

2 An ulln vån hmdlld ! An .||» vi ej huvudled | Intill! väg i Och

6 On

Ion

Olyckan svårmk Blid I Dåd|lull

2 $vå| p-uunskadu

3 Lindrig p-numhdc

ulc

101."an Söuklldu omuöndlqhuor belv våg-n (b|i|llällighllu lk) I Mkll- nl ollngmlv ) lnl-ngvåg

| Oehlun

! Uvr ul okänd

i . '. | i . :

Sikllérhéllund-n Oulu/Vuhlyulq ! Tänd

2 Släck! ) Suknu 4

Lok hal'lghthbogåmn 00 lok ! Förbud nu Hannu ! | nermnl lunklion

, ”Why”, "nu. : Omkörning lörbluden : Hunddyrning

Vid-lla 6 lugn 3 Förbud mo| vänn-mång ! Ur noun lunkilon, gul bllnk : Klart 7 Underkyll ngn 4 s|o|=p vid vågkeunlng | . l-knlxkl Ill 1 null]... Nulvklnll ! SnöblunduI 5 Lämna lörelvöd. 5 , |låc||l : nu» Mum 9 Snölnll- & mang... linje . | . _.._- .övouach

Dimmu Nåni vind 1

|||-|; |.|||" Reghlnll'ngn.

Iunonbll numm'

:::. :: FÖRUNDERSUKNINGSPROTOKOLL TRÅFIKOLYCKSÅNTECKNINGÅI " " ]Bro om k: d ; __ Dulum Prolokolllåluluni undeukrilI/Numnlörlydlignude/lihl/lul | RWF-Enigo'i ._ Orb _ Aula il aug | J 67[ o Po ln man anlända & plahun kl Du »u & I ...... '- få. / 67 ”430

000 näää AZJÖ )

(7232. .. ., 55:23: """ — eä/ÄÄ we?/"Ma,? ' 95 ' ng/gaw 1 % e.../å.. & gå... &m- mmm f' . ...! ..é. Ev få %&»; Moa/5 få... JLäääå ' ' "- Kirke vn! Wiel kko an Ivö Un "dev få": "de nl ii.—B 23:1800mu'red Årsmodell M/wa »M 15 ååå a'/ /%5 ; Un du Inb" d om mk !u' nh 06! _ "iman bilaga ['i'—l Brldd i :m L gd i m ei tv!-nm |] avhöll: . - , - _ ___f ___

.|.

%% & 2121... r» .a... 21%

BERÄ'ITELSER (våghufikunt, viHne de)

A

m- [, ann» und .|. | (Om bl SKRIFTLIG BERÄTTELSE och lvuukuvurl Iömnulx, unluknns ;ELviä nnnnn |)

[U 2 .. ': >

Fån nrr-vuo (bc sH

_L— Ek" nnnnn . ugwxxunkouag =)

___... . 9.1...»le =.- m».- .-». _. _ .. '

_.j;;;_; ........................... .. .”... ...... .. _____ 7. . .. _ -.7

.../%.. .. ..... .. Zi .. ' /% .? of! // ... &” m 4 ”% få! 47 Ma

mWadZa/aeåm Mwai % W 42% %% was/År fana 4.- [4

ÄA/é ”VÄL/%%Mfå//4%M

Hvar-_u

SKADOR

IK uu”

I

ÄZf/Ä/#M%MMM//u

,/%ée/ M ”»»/14," W & 2 2 M ” ww- H ”";/”%&.” C.. %%4'4'54 då?" ägg,” %% näää "|" . . ' om lämnad/54,5," dd" .||?(MÖ159TI W:)" ”4 ku" " ur ::qu xnhi. xvuv "...and ”== 'i- lön d | lr—

_|... å" ?"".inujä'. "».. "'"'å'udå - _] N.] I—hul—l 33:71” (% , . _| N_q Eli—:D 3:31”

mnd-nåknlngxlqdaumBilagan"_ llui Fu Inlodi ,]

' Fu nudleggx - El Mal

Iul uuhdu! vill och nh rm/ Fbmndcuänlngxlodau IUI—uppg | &R Datum Slgn

me? _/e4a% _ ' ; ,, ”...g... sou 1968. 19 97

ung"

med mnl" Bucilclsu ov

ltmll

Vagnummlr

| Molonåg 2 Au ullm väg huvudlod 3 Au nllm v ni huvudlnd 4 Enskild väg 5 Gula 6 Övr 1 Own/Eg 2 Aalull- ul oll—gtuzv ! lclongvåg | Ochlnn : va || okänd kmll Lak huxllghnlxbngrbnsn 00 E] lok 1 Tålibnbyggl omlådu 1 områd- l Duglljut 2 Mörk-r. !

Lä" laxlbil

TlAFIKOLYCKSANTECKNlNGAI M "

Ill nlyck-n

olyckan

Vldullk Klar,

Hu Mulul Dimma

Annal lmllkolamenl

0

ulc. vid lovdounl och villnuh ullnmumn vld _

n' 1 ( Végbanun väl 2 " . 3 || nl mö på vägbanan ! olyckuns wåra". Iålid | Dödllull I'var pursonxkuda

Furlan: hlellälllghnlu

ion

Sauklldu emllåndlghohr holy vågnn (brisllålllgh-lu ni:) 3 Llndrlu plrlonskudu

Silllörhållundon Gulu/Viubolylnlnu 1 Vind 2 Släck! 3 Suknu: 4

1 [ normal lunklion 2 Nandxlymlng I Ur norm luukliun. gul bllnk . leknhkl l-l , xlåtkl . fav-michi

| Förbud uu slunnu : Omkömlng förbluden 3 Förbud mol vönshuvång 4 Slapp vid vögkouning !! Snåblundul ; Lämna lämnad-' 9 Snålull & Heldrugen linj-

Hävd vlnd 7 6 Regn 1 Undukyll ngn lvklurl

Rnglllrnrlqgs-

Blad .. nr >

. FölUNDERSÖKNINGSPIOTOKOLL TRAFIKOLYCKSANTECKNINGAR M M

Raps-MI . / / , A 7 _ olyckan "2. Å.

Föra"

0440 dMÖ

ningen

ulnron bilaga nr:

Erkänn”. |: ; FUK lakllugnu) Fan—kur.. law.-*. vi

BERÄYTELSER

om . - gnnqli den nar Inkom dan

lålanlodor * . * luvan"

!nvonu Fu inlndl pl"

Fu nudlåggs El Mal

TRAFIKOLYCKSANYECKNINGAI M "

10% "år 5

al:. ' mad mollv ull vllln-lx alla|-nanm Nunn"

Bcrillulnr av

I

ull-r olyckan

Vågnumrnur

1 Molorvåg' I Vanhanen väll" Far-lent brllllålllgh-lar

% . [ !

1 All alla| vag hmdlnd 1 n 90” ; An an.. . .| : ls .! ml po vägbanan 4 4 Enskild vån 5 Gala i Uvr

olyckans "Granl- lilld_ 1 punou '

2 Svår pnrrmkada * 4"! lindrig namnskydd

||:

Särskilda hall våg-n (brilllålllglwlar al:)

| Grusvåg

: Aslall— .: en,.mv & Inlonmlg 4 Gallhn :" nu .I aklnd Slkllörhblland-n

I Gall/Vlnulyulu

| Tand | Lak hmllgllalllngrånm : Släck. ” ' W El Iak , "ha I Förbud all'llanna ! ! normal lunklion . & vllulak Klarl

1 Handllymlng. ! Ur narrn lunklian, gul blink 4 _.._. . lo'knl'lkl kl 5— —..— , !lizkl ' ( —..—- _ . låvlrlöcll' '

2 Omklmlny lårbludnn ! Farlmd rnal vönsl-nvöng 4 Slapp vid _vpgkanalng ! Lämna lånlråd. | Huldrag-n llnla

7 .

| "Hb-bygg! omrad- ' lugn

1 Und-rkyll ugn ! Snöhlandal , Snålall. we'd vin!!

! Dagtilul 2 Mörker !

lyollkoltmenl Roglilnrl ngn- nur-mu

Annell

munnzlsummosnoronou.

Ze Ä/M

nr

549006?— 60

namn

Erkån'nu "gapa-u '.|

llad nr > mimou'clumcxmuon " M mma

laåporl V/ZJ é' ..?, ' 42/0

-nr

' Kama yoga)”

bilaga nr '

Fu lnlpdl .] ' Fu nodlbaai !] enn

walli-ri war_lnlunn din

Fallldixlrlkl Arbelxanh-l TRAFIKOLYCKSANTECKNINGÅI M " g-D-lairlkl KomlOmrådu := wr/ockadag Ar | mer. ] Dag .| ki Elim. mln) Dnr ; ' olyckan Kommun Olychpra x (ang:. noga l lnrillllland. ll-il rnlar-nlpunki lamm hamling. huinummur, l)"! punkl i larröng ni:)

l/.__—_4 _n... .m 0447 May/er

ändå/n)»?

Pb xkisun ungas galunamn/vagnr med Iiiiäggsbnieckning A, ! ||: #61 våglrallkani/Iardan uimérkl med | 2 ok. Dura bahiåvor och siiirar wmmanlailcr mad mahv bllackningar n-dnn, Däriåmla unga! på skiason :vöglruiv a ions ollornamn vid luraonui och villn namn vid hunx plain. Narrail Beralialnr av vagiralikunl/viiinaE ale (loriu). . ' :

%%??de får./??)?Wå 09/01

”(åf/()fgå

SKISS (Berällelser mrn lorls)

(72752 '»éc2/7 År”/BL!

56,47! .äaäéaååé? ' " " ' ' '

_.2f2../7.. Ȏ/ /44VC?

__! Folo

Våg A Våg! » Fordon | nr I nr Flygandc lrup Förbud anl VTF Uv-rgånguiauo _ '— all-r * ”SWM” olyckan llyllal .] llyllai _l Nel l—l Ja _| 235 F"! 99 Obav nu»;

, Molorväg | Vögbanan våi Fordom brilllåillghlier

: An ailm våg huvudled 2 ... 'n" _ ....... ! Ån allm v ei huvudled _ 3 '! el "& P6 "isbanan

4 Enxklld väg 4

s Gala , __ Olyckanuvarolillöljd

6 Uvr väg, iarg ||: ! Dbdxiali

! Gruivég ___ 2 Svår pusanskudu Särlkiidn omsländlghllur b-ir vågen (brilliöllighclar. air.)

, ”h.,". ollesmv _ : Lindrig parmnskada ; manga,, 4 E sndomukada 4 Gam-n SUvral okänd .. .. .... . km/l km" A B Oulu/Vlgbclymlng . ! ram-l . . k. .. . . . _ " i _. 2 $'"" A 5 mm A n l'ullll ' 00 El lok hemsk-begr ': ”"'"” l Förbud all sianna | | normal lunkiian lTåiIhabYQQlområda 4 . ' 2” '! ' ' L; J 2 "”M"";"9 * _ __ Vldnrink _ 6 Regn _ _ 3 Förbud moi vanaiorxvang ! Ur norm iunkllan. gul blink 7 Ei lullb-b områd- _ iKlarl . 7 Underkyll regn 4 Slapp vrd ' 4 —..— .l-knlxkl M | dagallul _ ZHalvklarl _ ! Snöbiandai ragu 5 Lämna lör-hade l_ 5 _.._-' niåzkl "* 3Muln| 7 Snöinli "_l & Hnldragnn |inia _! 6 _.._ ,öv-riéckl _ ”"M" :lDlmma __ Hård vind _— j 7 | 7 3 iDis . 4 10 ' 'ralltzirl arln av all: l ,! _ ___ Sann ga oda . oc | a a | nnan-r E ' T_r =%>E % Fördbdaoeh . ? E = ? g . ; år '; 33.03; ' =.” "år! !kadada =E? .: = ' 13 g,»— = - __ " = — ' _ — 'u U Ena = Mhr—.a » . 5 325 's '— vuå'z ! :* å..— _ =E: NE?-i Egg—E 33 -="E :; åa%_gå.ååä'315aoåå-v'55E'? ?FEB' El:.M-—mn._'a. _ .Tra' '=' :=z.—u J=a..1.:—.- =25_=_a=-'. _- a—Cr*=o,—"a =— U—_,. alE =-u_—_ _u_ —g_=9 =2—.._'— 423 _— 5.=:335.sxsao &_! åå; === ';';—3:2552:55551533453235535M .::S &TFEEEEmaoroem - lo- -- -oo-oorza..-1zsnrzs-- - - 1 1 :> . . .l - _ 5 , _ ,v___ | - 5 2 ,_ , _ A = 3 '" 4 s _? * | a _ l

Blad nr L» FURUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL TRAFIKOLYCKSÅNTECKNINGAR M M Braliskod " Daium Pralokolilörurem undarskriil/Namniåriydliganda/iiielliai — _| .. — Anrnl bilagor "P"" Minnasuniackninaar 424/67 o Palilman [anländer | Mahle—n ki— Tid Veckodag Duium ||.| (lin. min) ,: lar * olyckan Fullsiöndigl namn (lilllulmamnnl markerat) Larsson SVEN Lennart _ ”man" '— 9 X Förau cand. Yrka/iilal F-br |2rnbn l-dag -nr Regnr IngenJOr 15 12 06— P 15161 !osiudsudress, lei Fardannlag % Villa Dalvik, Huskvarna, OOO—000000 Pb 'i Arbelwlais, lel Fahrikal. lyp ( ! _ _ : Körkorl nr ar Trulikkarl nr av Updarrållad anl KB 23:10 am ulrad- Åumadell EB OOOOO—OO ””"d" n li undmannd om missianke lör _ . med i :m Längd i cm > _ nrlnran bilaga nr .] erinran l_l .; ”han. . _ ugnren. yrka. namn ' _ Siyrnlng Foraren _l vånsier l—l högar Adm.. iei Förxäkrai i ansa ___—___. i Tiiel, namn. adrcu, inl (Om bl SKRIFTLIG BERÄTTELSE och avunkuveri lämnaix, anincknax SB via namnal) l ul [ E = > Eiiamamn _ Fönvarura (bnsl i _. E'ku'm" n 5 FUK iakliagna) Earnekar j Begärdex aj

BERÄTTELSER (vöglrnlikanl, vilina elc)

L kom kl 1230 till polisstationen i X—stad.

Mi Fick 1 snöväder möte med en stor — okänd — lastb1l___ OCh körde med låg fart ner i ett dike. Törnade lätt mot. en stolpe .

Jag .Såg P.? bil????liador vid anmälan De var ,ej rostiga

”th

e stötfångaren intryckt på v side. , ___________

BESLUT

! o ............... & Stolpe med varnlngsmarke - fig 6 avsmalnande väg - böjd enl L. .. ................. [_| Vänd Trallkanlan underrlilad om Anmaning lnli i _ sirallbuiaggandakungöraisan , Skadaniåndxialan lämnad/aviönd den |i|f(målxågandonsnamn) war sonas! den har inkom don Sfååfmåiäå'ä 'rla'f'i'å'riii' _| N.. nu: 522233”

Pallum-ru underskriil

Baxvaras W Jul- != l...... _— _ Förun ers" ning1|l man: åklagaren: bellul

' r.. inl-ds ei | r.. nadiöggj

_| E] alal Eaalulrdalum och undankrill Förundauökningliadare Sini-uppg ' SCB | Dal-un Sign

,. i lukaiva m nd

Pollldixirlkl Arbaiuuhll TRAFIKOLYCKSANTECKNINGAR M M

:: mnrrkr KarnlOmrado nd ' . 4 År Iman long lkl (Tim. rain) Dnr & lar i' | olyckan

Kommun Olycksp als (ang-s noga i inrhbllandn lill rei-ranspunkl mmm kanning. humumm-r. lan punki i iarrang al:) '” ' a .. .. . ,. ';. X—koPing,.,,,,.,,._.._.__. ..,._,,X-,_vagen ca..50__.m....s...vagskalet..nd, Y—vagen,,,. ,, , _, . L

På skiuan an .; gaiunumn/vägnr med lillöggsbaiackning A, ! ni: och véglraiikanl/iordon ulmérka med 1, 2 ek. Dana boksiövar och sillror xammanluliqr med mollv bl nckningar nldun. Döriåml. anges på skiss-n vågimiikanlam allarnamn vid [ordan-i och vinn-ii ell-|namn vld han; Flair. Narrpil Boröll 1 r av vägiralika l/villn air. (lnrlr). — ' ' ' : ; z ;

SKISS (Baräiielser mm loris)

_ Fnla . - : . ; . . . , . Väg A 69! Fordon | nr | nr Flygande Insp Förbud ani VTF Uvnrgenguiå la _ oil-r ("_— V"9"""""" olyckan llylial alilylial _| No] lj Ja _? 135 f_l 99 | Obav l—luw . Mmm-,; l vagbdndn vel Fordons brisiiällighnnr : An allm våg huvudled 2" .. lo" _ _. . : An alim v a] huvudled _. 3 '! ul snö på väst-unm- 4 Enskild våg ' ; odla __ Olyckan! warmi- iöiid & Uvr våg. larg oic _ ! Duxiali lGruiväg ___ ZSvår pulat-skada ' ' 'J ' ' ' b.lr vag-n * ' "” * aic) 1 Allali- _| olingruxv _ 3 Lindrig panomkada ; laiongvåg 4 E undomukada 4 Gabi-n SUV! nlakånd p. r- .... 1 kmli inn/i A 8 Oulu/Väihclylnlnn L k h h b I ' ! Tand o arr » "nm — — - '9 '.' 'g'" ___—l 7 $'"" A i: mm _.5 a _Trallkllanaiar 00 El lok hushghrb-gr _l" : 3 $"” _l_ | Förbud ail Hanna l 1 | normal lunklian ”mmh,”. om”. ' . ; : Omkörning lérbiudan _ 2 Handllyrnlng |: b Vad-rill _ 6 Regn l 3 Förbud mal vönslerxväng _ 3 Ur narin iunklion, gui blink "a" ' ”""Gd' _,lKlu'i _ 7 und-rkyll regn 4 Slapp vid vägkorsning | .iaknixkl l-l ' Dagriius _iZHanklall _ ! Snöblundul ngn _ s Lämna lörairöda 5 , llacll : Mörk-r _ 3M_"'." _ 9 Snö'u"_ 6 ' ' linia 6 —..— . överläckl _ mrrnmu _ Hård vrnd 7 ' _7 I'll—l— ! Svit 0 ' Tru r Ewing dv Ba || 1 _ = > _ Sann! lga 6 ad. ac lk- | . nnan-r j :' Tz - rd — rdr döda acll ? ? _. - = * : BJ! ; 5 -— l.., "5 [vår. lkadada :.- .5 ! I '— : o o 0 = * a '! " : > E £ = ; 1, a _ __ - .: _ g_ _ .g :: £.; : f ...väså » . . .es. 's = nu:.- 2 =*— åg :=" ' nr.:—u itä 1» -Tr -" i ! .,: :$ .se—do:: g.- 1'5 & 1, E ala"? * i—läEmI-mg.-7$ == =; E rang:, c:.; =%==.-_ ialla—lät:- ' - - &. &!=åzåå=5£c ET: 52— & äras— 35=_'ng.="o.ä gång;»??? 7= Oplp—Jni—IJUU (: Ocr : x(szEs—zuzazwix udroynnmz'L & ; g-olozosmososloroem |lo-— - - - no mrTTTTl- 11,3,4rlzs _ - - - | 2 . =.: ' ' | l l _ i ._ _ _ _ _ ! 5 ” l l -. ' VI . l 5 .. | 6 | [

' llud _ nl >

FU]UNDERSÖKNINGSPIOTOKOLL . TRAFIKOLYCKSANTECKNINGAR " N' ”#70" 49 .6

Föra n

wow

ning—n dan »

arlnmn bilaga m

Erkännar pu:

www/> äga?/:Jag &l/ér -åvm.$'/€/ / / /

' ?, (är/5 ' cd'-Å” ', fan?/ofefadé ,

5

I)

ZMåZ'as/eo

BERÄTTELSER

SKADOR

nnan-ion wa: Inkom dan luvavas la laman: Fu inleds” *al ' Flf Ilndlåggp El Mal

Fallldlllllkl Arbalnnh-I _ TMFIKOLYCKSÅNTECKNINGÅI " M & mmm n.....lonnm. v: "koda; A. IW] on...: [TW-nin) nn. 2 ' alyckan Kwnun olyzhplail (ang-| noga l ra Onnlpunkl låtom kannlng. hmnummu. lall punkl i Innan; al:)

A/ana/q ' . KfJ/y'nfén" %ÅSV/ké— ;0/5/02999449/42'7,"

PLATS

. I ul: och vå lullknnl/lordan ulmåvlu med 1.1 ale. Dana bohlt'lvar lag:; llllm mmmnlnllav

P6 ill-nn ung-| galunanm/vågnr med llllöggihaluklnlnq A Halmllhmlanl mann vid lardon-I ozh ylllnah Ilhmmn vid hum po Nanni! mad ml" bal lutningar undan. aa. imla ana-| på lll u. luvan-luv av våghallkanl/villn-l .: (laulu) .

SKISS (Berällalsor mm Iom)

;;] ..... - i - . a ; ; . . _ 9 A va." Fordon In. ! |" Hyland. lmp Fall-...nu vn: Uvargånqulåua _ .l llyllul (_— Vösnumm-r ::.;c'llan Hylla! N.] |E] Ja 1! 5 n 9 ! j 05" ml"

, m.m.,? _ l vägbanan val mde... bllillallighnlu -| 2 0000: __ _ ZAn allln vag huvudled __ 2 -- ""' ,,_,_ ,,

: An allln v .; huvudled __ 3 " " "'5 Pdl "isbn" __ 4 Enllllld våg '

_ 5 Gala Olyckans lvavaxlu lölid _ 6 U" väg. lara ale _ I Dådliall 2 Svn'u pauonlkudu sönkllda amilåndigholor ball vågen (brixllöllighulll llt) I Gnuvåg ; Aiiull- .| ali-gm" '! Llndrlq pauoulkqda 3 Iolongvég | E andamukada

4 Oulu-n

$vaa| okänd .. u . .. J A ! Gam/Vlghlpnln. Inn/l hull _ . khllhlh & I , ”tand Lo ai - I | run '_' - _ ! . '! ___. 1 $'"” __hallkanvlulu | A ! 'rrallhlanalu WElluk haxllghbagr _ J Sah-=- l l Förbud al. xlanna _ ' | I normal lunklinn . . Te,,hbygghmmh ' . __| : Omkörnlng lårbiudan : Hondxlyming _— , E '5 |: |: & _vadlrlcl_ 6 Regn _l ! Förbud mol vånllauvång _ ! Uv norm lunklion. gul blink ! " ' om & _;lxlnn _.7 Undarkyll vagn ! : Slapp vid vdgkauning 4 .l-knixklful 1 Duglllul .2Halvkluvl | Snåblnndul regn ' s Lämna laulu". . ' ; ,.lackl __ _. . _ ,,, ,

”mk" _.lMulol _.9 Snåinll- 6 Haldragan l..... . & ,åverlåell

_— mlnnnu ,__. Hård ...nu . 7 l 1

3 | in *. | ' Trallulli uin av all:

_ ; | i 5] | . _ | inl ;- Ida . a: | a a . paria-u

= . | _ ' ' - -u - l m duu och _

? ? . ; 5 'I :. £" ! 34:55 ä;? | l 1, % wall nkadadn & z = . , . ; nål ." — _ ' giåi' "_ F '!| %? = ..,-5 =E ; . . ; 3213 "=. " i . g-g;;25.' 5 E:. .:? 5 &" - ”5 "'="'-5 ""E—E —' -ZE ' 15.07. =:. man!-£ a-av v'glå ? 1: s ' lz—Evl==za=:i- Sä d_n & in-l'fw :=» =..:a—I usa:-Eur ' _gzgl..,=,o.n>o =.; ..::-_l , .., as:..an=_7._= 9.531550;32=3 * oply—iJID—s-IU10 (: 0.43 : x4=x:|31|=:lu=lxmp184=msobnw5L [ ,_ ___—___.—_ _ l-olnlnsuosnaovwm _ 10.-i- . .. ...... m113_.__.;,...,,_ . . _ .,, = | I l _Tl _ _l : , _ _ _ _ » __| _| | . in 7 l i ' ' '— f _ ' W _ ' '_' _ ( a 1 | = .— _ ' _ A, __ , A | | . ; * i 6 l . i i | |

FURWDRSUKNINGSPROTOKOLL

Datum | ===—hl m lalll'yllul mun.-m.m rl Anv-al bmi 3 . 4. 67 100/67 ' ln Ivan av 'ockl kan !! Fina. Tage Jansson/pk Jarl Wessberg 27": ”5. 67 2250 Veckodag Dal-un | klockan Mellow av F 27'.5.67 2210 Pac-Sven Stenberg å Flall . Polll anlbn'd- llll plalnn klockan % Färjan Örnen vid Stora x-holmen _ _ gm r] MM i i x-lmda kommun Vaulyp cell vägnummer !" ' _ I Sin-uma. ...-.... (Iilllalmamnol MM) » "...,...— | 1 stberg, ROSA Irene _x "__ [_l ” , ! ' Ylla/lllal F:;TIIIYÖIII dag 4" inom ' Chaufför —- fru 300331-480 X 00000 | Iolladmdnil. lol _ _ Fardomlag | Box 000 , X—vägen 11, X-torp , 00 00 00 Pb : Arb-"plan,— m ' Fobrikal. m. ; Minktamare Eliasson _ ' tharl nr av ; I'alikkcm |" år man"... ,,,. " n .. .. M Anund—|| ; ): oooooo—57 3 _._,.. ma. 4.67 mi om uiulank- löv erinran bilaga nr ludd ] om | Längd I en rattfylleri T: .. ......” [_l'.- ...a... - _ l "ql-nl yrka, namn Slyming * _| '!!'!'L rl nu... __ Ådran, lol sa.-emo | ; Fulman-digi nmhnamnol mation") ? Puma-run . 2_ Eliasson, Kurt Anders OVE _ n,... Fl Gaud- Yrku/Iilul F-åv utlån Jag -nr ltlnf . % Minkfaxmare 300101-489 x 00000 3 Ialladladnu, lol __ Faldannlag ! Box 000, X-vägen 41 , x-torp, 00 00 00 ___ Pb imo-plan.,l-l Fahrlkal. hp _n- Egen företagare Kmö'Ölöö'O—SZ mum—nm. 511121?! .,.5. :54122'? ...,... Ann-ou." Un nuiliad om minlanka Iål uiman bilaga nr ludd ! en | Längd I en edhjälp till rattfylleri _x! .. ...man l-| uvhöm _ Igar-nl yrka. namn Slyming .E _] vann-v n luger Ådran, 1.1 * 76758ka | ' .: Namn Fkrilluhlnråvandom Fri & 12210 beslut på platsen om blodpr >_v_k1 2550 ; Ei h.,.u, u., mm all ' ' ' cv ' * , ' "" aimå'iamiggu NN undan den = 703323?" :f£:':: m m...". 3 - 4- 67 3- 4- 57 "=? 3. 9. &; Illana M Fsmndtylöknlnqlladgl; Åklagarmyndlnllslul "&an MiESt' Rosa östberg " Pkom Sven Persson uu * Eliasson 2 Fam-uduuökninqnledaren/Åklagaren! hulul % Vt: Fpa J ansso'n 3 _: Läkarprotokoll 4 & åaslagsprotokoll 5 5. evnadsberättelsa ; . _ ;? Rosa Östberg 6 ""'" "*"" & Eliasson 7 |: .- EMHBNVW ndonkrlll/Numnlötlydligundalllhlllul Dahll/Umm" ! ' Sven WSvensso%pa/oo 00 00-000

[fl Minlånkl rl Mollösund. [_l vm...

FURHUI Dnr lllaga nl ' B ooo/67 1 ; Fbrhöudalum Klockan (iran—lill) | 28. 3”. 67 1115-1200 Fårliöuplols Polisstationen

Fulinlbndlgl namn (lllllallnamnal mark-ra!) Fårhbnladan Östberg. ROSA »Pa Sven Svensson " "iFårhänvilIv—a all-r annan närvarand- én Yrke/lila! & F-br j-mlln i—dag |-n| lif—Malar-O'llörwnling ull lån) %% Bailadmdreu. lsli—*" : | %% Arbahalail. lsl &; lull")" '" Öl Tmilkkarl nr &! Slållnina llll nuiulånkl — målnåaandn anmälan """ Anladning lill förl-inl _ Undurötlad am minlankl lår _; rattfylleri %% Fönvaran (bnl i ll ; FuK iakilagna) "" 'i lagårn .; lualialu Varken erkänner eller förnekar rattfylleri. Anställd hos Eliasson sedan 1965. Sedan 1964 förlovad med Har de senaste två. månaderna haft nervösa magbesvär'och av läkare ordinerats lugnande medicin - mepr'oban. Enligt läkaren skall Rosa Ö ta en tablett varje. dag. Ibland har hon tagit två beroende på. hur hon känt sig. Om förtäring av alkohol m m berättar Rosa ö följande: 26.3 Ej druckit alkohol. kl 2300 Gick till sängs, sov oroligt under natten. 27.3 0700 Steg upp 0800-1545 Utförde flera transporter med fästmannens skåpbil. lo-tiden Tog en tablett meproban på. grund av nerv— besvär - värk i magen. 1715-1745 Fästnannen var på besök hos henne i bostaden. : Hon bjöd honom på en öl, klass 11 B. Samti- .- 1 För niulönkl ang-| kyrka- a manlaiukrivninglarl om denna är a'nnan än baxladladnuan.

FÖRHÖR Dnr ooo/67 Bilaga .1 s

digt drack han två snapsar renat bränn- vin, ca 10 cl, ur en butelj, som han hade med sig. Rosa ö drack ingen alkohol eller öl.

27.3 kl 1800 ' Körde på uppdrag av fästmannen dennes pb ! till en gemensam manlig bekant (vill ej | uppge vem han är) i X—stad, dit de var I bjudna. Fästmannen hade med sig en butelj

57,5 01 svart vinbärsbrännvin och en öppnad butelj med ca 25 cl renat brännvin. Fäst- mannen bjöd deras bekant och henne av spri- ten.

1830 Rosa Ö drack ca 4 cl svart vinbärsbrännvin till måltid - middag hos deras bekant. Männen drack flera snapsar, hur mycket vet hon inte.

I 19—tiden En grogg, ca 5 cl renat brännvin och socker- dricka, samt en tablett meproban för att sö- ka lindra magknip. Hon kände sig inte påver— kad av spriten.

1915 Rosa Ö körde pb därifrån till festplatsen i Y-stad, ca 5 km. Fästmannen och deras bekant ville dit. Fästmannen bad henne köra pb.

1940-

2040 5-6 cl svart vinbärsbrännvin, som hennes fästman bjöd henne på och som hon drack ur ett vanligt dricksglas. Detta sked— de i ett klubbrum på iestplatsen. Männen ha- de spriten med sig. Det var fästmannens sprit. Hon kände sig nu trött och något påverkad ef- ter den sista spritförtäringen.

2040 Rosa Ö körde pb från festplatsen till stans centrum, ca 7 km, och var på väg hem till X-holmen. Fästmannen kunde ej köra på grund av att han druckit för mycket sprit. Det var inget annat att göra än att köra.

. 2100 De drack kaffenmdtbröd på ett konditori i stadens centrum.

FÖRHÖP. Dnr ]; OOO/67

27.3 kl 2115 Rosa Ö körde pb därifrån till färjeläget, ca 1,5 mil. Fästmannen åkte med, och det var självklart, att hon körde utan att han bad henne.

2140 Kom de i pb till färjeläget.

I väntan på färjan satt fästmannen och hon och slumrade till. Vid 22-tiden väcktes de av att någon knackade på bilrutan och sa till ; henne att köra ombord på färjan. Körde därefter ombord på färjan ; - 30—40 meters sträcka - utan missöde. Fästmannen satt bredvid ; henne.

Uppläst - godkänt.

Den 2.4.1967 kl 1200-1230: Rosa östberg hörd av pa Svensson på polisstationen med kontors- biträdet Greta Larsson som förhörsvittne:

och säger, att den är rätt.

I I | | Erkänner rattfylleri. Hon läser igenom sin tidigare berättelse * Tillägger: I läkarprotokollet är antecknat osäker gång. Hon | hade emellertid den dagen skor med påfallande höga och smala klackar. Hennes gång blev på grund av detta osäker. Vidare [ talade hon om, att illamåendet med magknip berodde på att hon var nervös och att hon'var gravid. ' I !

Uppläst - godkänt.

FUN-IUI! ”"' llioqu nr

B ooo/67 2 : Förhöudslum Klockan (iran—lll!) . 1000—1100 Farhönpluh Mln'ånk) [_l Måltågund. rl vm". Poli S S tati onen Fulliländigl namn (Iilllulsnomn-l mark-rel) Fdrhan-dur- _...Eli season--.. _. .. _ . . . ,. .. _. .,lia, Svanjzans sop_,_________,__ Förhör—will": eller annan närvarande

& _ yrk./m.! ; här | mrbn .dsg l—nl Födolxeurl ('öuumling och lan) . =

, ..

& ; _ . , _lx—bergs fors X—stad = g Bostadsndreu, nu > : G 0 G 5 g v »— _u ,, husmor-, r.! Tho .- D. få Körkort ." år ' makron M är planning lill rriiuiéT-ll fanan.—_. "Russia)?— _ ' _P” _" åå !

Aulan."; nu (an-a...

Underrallud am minlunk. lör

medhjälp till rattfylleri

Förnamn (bm I |! | FUK iulllognu)

Enda" lm. lkållgon mlulanu

'_' Begår—| ei Bolåtlolu

Förnekar medhjälp till rattfylleri.

Har körkort för traktor sedan 1962. Hans fästmö Rosa Östberg är anställd hos honom sedan våren 1965 och kör bl a hans bilar. Under besöket i fästmöns bostad den 27.3.67 kl 17-18 drack han ett par supar brännvin ur en flaska, som han hade med sig. Dessutom drack han en mellanöl, som fästmön bjöd på. Hon drack ingen sprit eller öl. Fästmön körde därefter E:s pb till en gemensam manlig bekant (vill ej uppge vem denne är) i X-stad, dit de var bjudna.

Kl 1915-2000 bjöds de på middag. E hade med sig två buteljer om resp 37,5 cl svart vinbärsbrännvin och renat brännvin, som han bjöd på under besöket. Alla tre drack av brännvinet.

Till middagen slog E upp i ett snapsglas en liten sup, ca 5 cl renat brännvin, till fästmön, som hon drack upp. E och deras bekant drack flera supar till maten samt öl klass II B. Därefter drack alla tre grogg. E blandade en grogg, som in- nehöll renat brännvin och även något svart vinbärsbrärmvin, 5-6 el, till fästmön. Detta drack hon upp.

E har ej körkort för bil. Han bad därför Rosa 0 att köra

IK il

1 Får mlulbnlt ung-| kyrko- o mnislnbivulngswl om denna är sann En haladlodluun.

Porsön Dnr B OOO/67

dem till en festplats i X—stad. Detta gjorde hon. Dit tog han med sig vad som fanns kvar av brännvinet. I ett klubbrum ställde E fram den ena buteljen, troligen den med svart vin- bärsbrännvin, och alla tre drack därav. Brännvinet blandades med sockerdricka. E hällde upp i vanliga dricksglas. Han såg, att fästmön Rosa Ö två gånger läppjade på glaset. Hur mycket hon då drack, kan han inte säga. Det kanske rörde sig om ca 5 cl.

| 1 I | I | ! Märkte inte på något sätt, att Rosa Ö var påverkad av alko- hol. Hon gick stadigt. Han märkte ej heller, att hon luktade alkohol. | % Rosa Ö och E fortsatte strax före kl 2100 i bilen genom ' stan och vidare till färjeläget och ombord på färjan. Fäst-

mön körde pb utan anmärkning. Det var hela tiden klart mel— lan honom och Rosa 0 att Rosa Ö skulle köra bilen.

Genomläst - godkänt.

(

SKRIFTLIG BERÄTTELSE nu.../.....

fbes/67" Fullulndlnl nnmn (lilllulmumnul mylu under) - FBC-år | -mdn | de: ' _gansson,mfnGE Evert _ 250502 ' Yrkcllilll Fpa

lol-Ion

Fulllldndin bollamudrul ,

Arbetsplan ' ' | mm..

Polisstationen, x—gatan 15 , X—stad oo 00 60-000 Körkorl för [ undrdul År ?runkkurl vllårdu' år _] bll |_l .. . _ lim.?" 133322:

Karuna —- lreflkvunu

Angiv tv bekonl- ell-r sldklrknp med någon uv de inblandade punou-rna

Ej tidigare sett Rosa Östberg eller Ove Eliasson

m och plull lör handeln"

27.3;67 på färjan-Örnen vid Stora X-holmen rattfylleri

Ken r-dogör-lulör Ereluknugllur .. handel:-n (bl uvur Ni befann Endoinblundnduh "4an a I I |: -|| r |. | 5 | ' ' lill. lkqdor. väglag). Redogör-ller: kan kompltlkrlu med enkel lki”. sum tydligt. (" " ' a" o " "" u " " "mm "' man' "MM hur amkm "I'd:-

Pk Wessberg och jag Stod på färjan. En pb, förd av Rosa Ö körde särskilt sakta in på färjan. Detta orsakade något stopp i kön. Vi talade därför med henne.

Jag kande da spritlukt inifrån pb. Jag bad nenne stiga"ur bilen? Dettavgjorde "hon.-"Hon—uficktanda s.. mc t...me.j., _.nchag..kände.._tydlig..s pritd .o.f_t._.f.x:ån_h.e_llne._$__..anda: dräkt. Hennes ögon var matta. Hon verkade nervös och var fumlig i sina rörel— 'ser. Pk Wessberg tog hand om Eliassons pb och ställde den vid färjeläget. Jag

tog hand om Rosa 0. De hon giök"frånmfärjänmtillmpolisbilenwvfdmfärjeläge-%m* »mgickfhcn_något—osäkentgusnuhblademoch"tappadewenalskanlnhögklågkaåQmäkgägmHER hade svårt att ta på sig skon, varför jag hjälpte henne.-Från polisbilen gick hon dock utan anmärkning, mycket sakta_in på polisstationen. Hon föreföll va-

ra .osäker—"senansträs'gu'e—szt—g-"förwatt kunna gå.

Jag fick den uppfattningen, att hon var påverkad av alkohol.

Eliasson, som åkte med Rosa Ö, luktade sprit 6557;££"E££?£E ES?I€5Ä;Ä?EZECT"_

nm.»;

!]!

, . Damm | ' .... und

27.5.67 c/2%?6 43449977L/ Tage Jansson

Bilaga

Fe. mmm lem.." PROTOKOLL Ilden |år lnh du:- "när. Lämna» Olll leka!-n, nedan om alkoholpåverkan |. .,, 4" frånällheåklllh l vad mm anda"” av rubriken ”Fylle. l" m .. : sönd» | odelel .llcl. om m, n.... ml. | OOO/67 gmuzmmlng begärd av (polledlelllh—uvbelnnhll, sedan). Fylle I av Veckodag. ' Dahm l klockan i F 27 .5 . 67 2210 _ i : : nuo. ”"'—*")— __ . %% Färjlan Örnen vid Stora Vxl-holmen Polisen i nå , 5 " .1_X:1,aaåa_,k_onm35_,,_ _ __ Box ooo | % X-TORP : ll- Fullllåndlgl namn (Oilllulmulunel numera!) i . T Hk I , : %srg,,R0$L_Tr-pnp_ * " V F-o. .men »den .... T.I.,: fl??? ! "% Chaufför - fru 300331-480 X 00000 ”2 losludmdven, lel '_— "fA " ' '>'—'— #» ' ' _. ' "' "Am—'" _ 5 Box 000, X—vägen 11 , X—torp , .00 00 00 Pb Akele" Låkovundoubkning belluhd av klockan . 'W.dm, Elina" Fpa Jansson på platsen

Dernhelm av polllmun. bvvlgc emxlöndlgheler. andra bro", Omllkinhnlllllllk

l .

lPk Wessber : Ppa Jansson sa till mig, att pb-föraren luktade sprit. Eon fick därför andas mot oss. Jag kände epritdoft från hennes ande- dräkt. Hon var något osäker-och fumlig i sitt uppträdande, föreföll ha lätt för att snubbla. Hon verkade nervös. Fick intrycket att hon var spritpåverkad. Det fanns ingen anmärkning på hennes sätt att-köra.Eliasson var onykter, dock inte berusad. Genomläst - godkänt * [ ' und-"ökningen nde (po' alu Oil- nm . , . I % Undersökningen började * Idaéåänh/ T' ?! ÄÄW Fyll; i i , Dahn! [ Nocken . Urinprov | lagligheten | lolnl mängd rill-el a namn på annan pwvhgur. ån Iglar-n ' ...—l.... ä - | fall”” 3 22.9. 4; 2.3/5 2540 %m/ ; ".c... % Blodprov . klockan (kupillemnu Urinprov : nog. klockan ' ]Yolul mängd mu o nom. in?-nu.. provmgun a.. lag;.” *' z lyll. minll lll m) . l : 2.3/5 | 15 ha.-.|||. alkohol unllgi ADH-meloden Ankdalum [Elpdatum % ::..-n * E' Kapllln. Analynuullul . Keplllår Analyuelullul » En?) " " ”"'"" Ä " * & E' 1 2 'g 2 o 09 2 , 22 % _ , ___ ,! 'Medelvårdo % Blod 3 2.28 4 2,09 2,19 o i A _” " ., __",A ___—. E ! 5 6 2 , 28 £ | l .a i _ _ f- um. : l . % kl 2300 3,04 3.00 5 = 2 41 [promille '” ' n......lll, : md ha"... lill &. med unalyxldrhmndoi lör-node 0 13 l..... ulkohulkenzoulmllonen ! du Inlands hlodpm... mod ml. ! felmblllghehnw, vilka :lulixllly_hnråknuh |I|L_ * L__ läckllg gmgygy dahlin! (1931-23-95 hu uppgå" Nll mlnnl_f2 *06___ h '5 Anmärkningar 8 E : £— :% , 5 D . Å " "') :ä ? Avg", "», ”dy!” Slazkholm so. dalum obey—.., ,. NnmnIMydllqunde ';; ; so kronor 4. 4. 67 & Stig Åqvist/laboratol. & ; klugovmyndlqh-hnl "&li nan.... na......l :

Underlöknlngllynd

Uppger den und-nun ell lule Iller ur någon eluuu-

__l ln m Nel Tecken po eluhdeln Tecken på ull-anning

] Inllepel [] :Håll»; l:] Cen-helle D Pryl" Elle] D le

] skeden

E luca. a... undanskl. medlzln |vuk... ; e..-ka. aan und-um. elkoleelhulliqu amka. dagligen ;xv-nnm ( (idé/'>'

_l Nel l—X—l la lil Ne; lj le

Uppulll III den ukluellu ” * eller/ * ”' medel)

_.ÅÅ/éw Ä/Zfo fé'aW/v Me,.» 454 e../_ __5' mzz/ &%%'Z a.../2. MW _ %? ”mia/é, a/a- på,-gaar

&

lrepn-konrlllullen / Hull __| Krelllg RI Ordlnår l—l Klen _l llkliql M Nurme" n Knapp! Levnad (med utan vm (man vil-Mid") Pul/ ' . Kvalilel Anlul nu l ml.. 157 07 %*;ch /52 Anellle / / * Ul j annullårknlng l_l |!!!an lZl lleh l—l Slappt Dunn Ule _l unfun-5 lj Ilunia [_l Dlnuelgo [Zl Mem: l—l llodenrångdn Puplller _leuktlen lör liul normal _l Slam % Normale l—l Små _l Nel . lm le Sprlllull eller annan lmmlröduede lukt Iran andedräkten | Klein Uppkullnlng _l u-l IYI la DZ] Nol Fl :— fl N-l Fl .. KIM-r [ Nedllbuhlde ned Ule» en-nrlnlng l—l l oerdnlng |Ghng ven lr-n över 'olrel . m ”l.! m men: l—l FMlkllg ' ' ) l—l 'redbenl Vdndnlu under gång inMelng på nalle! ! I lM-å " "' '- _l sek-. Kl om» x_l sak.. l_l olen... Romberg; rkårplu prov / _l sekan ' M oket-n MM Finner — nål- (elulne mn) [ Flngee lluger (I'ma Den) j sek... [Zl mak... _l sak-n Pil mun Alanl upplåddnde !äuw lrnnue-imlnlnu, lenhllyll eller Ilknunde . ] Neluvllgl D Lear-l El Sl!” D Uverlågnl lZl Unry-l . låg.. Mt... . . _

_l run-... l_l Sunnulen Awlmnde & u....l... &( %% Making”

heten på eler! elnnenrhrelu fur-Aeneid- mulen upp llg / '_l m] Fl Unni-keel Omlumlud lj checked lm om.. !] , yt". ! haga ou Old och ru- (belvuru ned ln ell nemi. unnun genom ull Merge umluw

&» . Il (den underline lhar wp lldnlngenolll eller delull ur lelelenkehleg eller upprepar "åra ord. lou unrlnde | dagllal lul)

mmm l_l own.. l—l s...... l—l awake. l_l Sluddrunde

[”mini-munen (ne—n. enl. edrener eller llknende)

4.4 Inkl Invåhlng (_lllll 30 lel, lrhn el lm meldllnlnvlldrmew M lll Z Klev l—l Oelker l—l lull '.'"- l_l Svumllg

Slulmls _ Inllll Iln upplullnln. ur den undenukle ] el påverkad lm penn-.a a.. ulkellel' l_l len W _ [_l hhgmdl!

vev-rh! "

- endre lllmelerunde

rj llukde- n ul-ulhln! rl linn—del eller bedövande lnedel

erg-nllk villig. Vld dellnlekllunen hur unvlln ll

9

w, '" "”'”” ! hymen"- |.|||: ur _.._ & Mnlbben __D "målen-nn men all hed eeh lnllrurnenl el deelnleuerele led lprll eller eeeen ort och ear— / kaka.-... anda.-kan . z- %, 274 ,../7 ' %.... lira-er Nf-ellrlydllqeede " ' m.m * it'_ 65:—

Bilaga & PROTOKOLI. Alkoholhaltlga drycker u.. (Stämpeltext) över D leele SFS 20515 (21716!) B lule II 7 D Om" den- ende NrLG ' ' ' " ' 13 oooo/67 l:] Huwnnwken II 2; l:] Kropplvllllullon |! 2." :] Kreepebe-lllvnlno ll 8:12 ' ' Dom- _ ArmrlAnmElnanmerlenr

1. BESLUTSANTECKNINGAR, DIARIUM 27-3-57 A 0000-67 Weeldnh pereon Födeleelld (dr, me..., den) Getberg, ROSA Irene 300331-480 _lenedeedreu,” Ielelen .' I ' Box 000, X-vigen' 11 , X-torp, 00 00 00 Iron varom rnlnlunlle uppnå" DMI—M Anna! bra" Dam,, DM". . Vill.verlcen erkänna eller förneka brottet. m..-l...... verhlålld ev Fpa Tage Jansson Ovrlan närvarande A_Pk'Jerl Wessberg AFömlnnlngurölle Klockan | Dqluln Pb ): ooooo färjan örnen vid Stora X—holmen "2210. 27.3.67

* Flalelör godernörlleneleng

Person hol vllken Kulm-Ingen lårelonl Ndrverende vid lörrdnningen

De'n mleel. El ller ennen: lil Je lj Nel Vid lbrrännlngen beeleg'euel gode (eng. I punkter !, 2. J 0. |. v.) nm nalle ddr gode" engrålleu (eng. Heb-Iller»).

Annlv mangd I el och varurlug eurnl om ev. kvalnelrundeuöllnlnu ellen. code:-Me .|..

En butelj med en 1001 renat brännvin 00000000 i handekfaoket i. pb X 00000.

Rosa Östberg sa, att spriten tillhör "hennes fästman Ove Eliasson. Hen-äger pb och åkte med i bilen.,

Förvaringsplats : Poliastationen.

l:] va...;

unoeusoleNelen/lnm; ucswr. ovan.-amma kula, ha. 'l"?;???-V%V.l"ä'£"i"' m..... & J & El FASYSI'ÅLLTS. Del kulu'alaana gedlel .kall Ta neuen/fpa ' 00 00 OO—OOO

Föredragande polirmen lelelon- l:l l&ulöree l:] föredllel E] ärver-| llllevldefe

AKLAGAIENS lESLUl'. (Om beeked lnkommer er lelefen nulerae datum, uppglllelllnnerene namn, Mulan-rene bellul ec monegerene vndenkrlfl)

D "RWS—

Del-ring | Un?rlh WW)

') " . . va?. -67 - 452,» ...................................................... IE lUT. _ mhdnde ende [ml NvL hor

nam—ms ' El .a... ...................... Deterlng [ Underlki'lll

MOTTAGET ldr ....................

l:] larverlnu tillsvidare B för-dun!" Förvurlnuuldlle [3 n...

Delerlnq | Under-krm ÅTGÄID. Ovan-'dende gode hur . , RJRSTUHS ln". pul-kl QTREDNING ung. verse vlrde mun 'FUISALTS bilr- PW" . 'Atsklxm'rs e.o.-. pvnkl ............................................................ _ Belerlnu | Under-krm KVITTO. Alerldmned vara kvlmrol Delerlng | Under-ellr!"

Gbg lll: ! e. spoon. :. 67. Aulm konk.,oeo '

mmeseeumkse Bila & 6 med davhei-uppg!!! Delen 28.3.67 B OOO/67 Ehernamn eeh eemlline damerna (lllllalmemnel markerat). Iidigere eller-namn F-Ar l-rndn | -da| | -nr östberg, Rosa; ' ' Födelleen (lllrsamlmg och ned] lån) Kyrko- oei mluukrlvnlnglerl (förramllnn. kommen. lna) X. förs", 0 X förs, 0

Ballad (adress, lelelon)

Area:.plan (arbelsgivare. adresx, Nalen) ellrnenehue och er

vm] lilel Frdaunende nallen-nu | Rikon utan. nr. om!) nunna.-r (...-, anal) Cirileldnd. make. nernn. minderåriga barn (amd edt—Wer). emulda knullar-Wlad—

Og .ft

Färlldren namn. yrke och adl-en

östberg, carl Axel o Axma'lllaria, föddlarsson; Hus nr 50, I—holmen

tmnl— eller utomaklenekeplln börd. unlollren och l&mmm

Iä, uppfostrad i föräldrahemmet

| Deglbolsuppgln

man»: elin.! inom-x.

Skol-och yrknulbildninn. mlllllrljdrulnärlnl. n'll lla-' ...a

Folkekola och 2 klasser i realskola

Anxiellnlnaer (lid, arl. arbelralvare) .

1945—1951 kortvariga anst. som hembiträde 1951-1963 kioskbitra'de', affärsbiträde 1963- chaufför hos minkfarmare Ove Eliasson

(uven ' ' rn m hee

Kulllunl avlöning —Andre lbnelörmdnef (lri bonad. lrln vlvre c d) Pen-'len. llvrunle ed 14.ooo:-a/år _ —-__ _ _ .. Ann-n lnkenul (av losligh. färska. kapiva . lilll urbelr: c d) Mrrnbunllel över JDM kr Henna-v |||-ku inkom"

.- — _ _ _ _ Hemmav aldnäride tern a deree Alder Sör-kilde emellndin mel-r .ru åberopar .. _ _ _ .— _ . Ten-red inkomll. egen kr hemmae |||-ku kr | Tal-dr Uppgillen elyrkl genom . ' (Gril- har :=:7::' lax-rnynd m I

(Mu-”"m" :(Här ”tas endast den misstänktes egna uppgifter upp.)" 1966 bötat 200:- för fortkörning

Und-retri! (unanimnin)

MS .a.._....-..._-..-._

|_e .; ”sadana-31.4 10000qu ' Daglbofsllppgln

Bilaga 1

LEVNADSBERÄTTELSE med dugebolsuppgm Dow- 28.3.67 B OOO/67 Mumma och lemlllgo förnamn ill] lolsnomnel markens). "Alger- ellernomn 'F-dr I man | Jag | -nr 11 million (församling och riod I lan) Kyrko- och muh-ukrivnlnuwrl (lörwnllnq. kommun. län) _ber &. Y _ström, Y Ballad (adress. lelolon) "så llpluu (urbelsgivore, omen. lelefon) eidnwnuluu och nr Yr el mu Frlmmande nellonell-Ier Im (1105. nr. Anal) Tanum (nr. onan)

cmmm. meka nanm. mlnlereriue born (cruel och när). llnklklu Mumlenden

Ogift

Fbrllldren namn. yrke och ddr—|

Eliasson, Sven Gustaf 0 Karin Margreta, född Palmgren, lägstan 4, Y-ström '

|namn eller utomdklenlkuplig börd, uppburen och Hrhalenden I (amanie-nun!

Iä5 uppfostrad i föräldrahemmet

sm- och yrkuulbildnlng, mlliumianngmng. ...m mn

Folkskola och 2 årig handelsskola i Y—ström Furirskola 1949; befordrad till furir samma år

Anudllnlngnr (lid, on. orbelsgivore) . 1946-1949 fast anställning vid I 00 i H—stad 1949-. minkfarm i x—torp*

Allverllne liuluiomur (om menldlzivkdom. ulkohollxm m m m memo?)

Kenlanl uvldnina Andre Idnelörmener Url bonad. lrlll vivre e :l) Fenllnn. llvrlnle e e _ _ _ Annan Inkom:! (ov losligh. rörelse. lnupilo , lilll orbele ed) Förmögenhel över 30000 kr Hemmev mnkse Inkom" Ca 16.000:-/år Hemmev oiörsbrldu hem o denn Alder Sinklldo omrllndlmeler nun dhempu Tuurud inkom". egen kr. hemmav mukee kr [ Tax-dr Uppgiften elyrlu genom Tux-uppg (där hon uppvlwd hllogu lu—mynd debelsedd

om""”m"(Häf'tas endast den misstänktes e & u ifter u . Ej tidigare straffad ' gn Ppg pp )

Sven Svensson/pa

aln-en Undenknll (ujredningsmen)

!( CIM

FURUNDERSUKNINGSPROTOKOLL

Dolum ! _] "'"" [5 RaMyll-rl rl Runnvth rl Aum-| bum 8 . 5 - 66 OOO/66 .;- Ingivan av . Dalum | klockan ' :! Pk Bengt Anderberg/pk Tore Berg 30.4.66 2110 * " Veckodag Dulum | klockan Hollow av . E L 50.4.66 ' 2105 ' Fpa Curt Svensson E Pluh ' Poli; anlände llll planan klockan %, iväg,,__ _ _ - __ __å __ 33531 ”muy-d 'i Ving|” och vägnummer få ,_ _ ___- _, , _ _ ruuuandlgr namn mlenamnei markera!) hmmm,. L Svahn;_LEIE_Anderanenning__",_.______ ,___, nu» Flann- Yrke/mel F-bv "nån dag -nr Regnr Varysarbetare .-,,_.__. ., ___,,__.k42_09_0.5=581u , _ __ 4 luladmdreu. hl Fardanulag SkansenA , 4!th ._ QC),_OQrQQ,,., _.-_ Moped Arbalwlolx, nl Fabrikat. pr , AB _FartygLAB ,,X—stad ., ,QQQ) __Oog-QQQ Kanon nr år l leilkovl ... år mama,,” ,,,, ,. ,,". ,,... ",,,; Åhlund-|| ningen den __ _ , .,, . & ___- _ ___. __ Undanöllad om miulauke T ' l..;mun bllzgusm' 6, ' _Bredd | cm [Ege—IT..." rattfylleri xi .; en_ru_ l_| .] ung... Ägaren: yrke, namn Slyjning & __ _] vanner m hbger Tar-"fm *"A* " '” anåkral | _ Fullilåndlg' namn malmen-nal mark-rm) Fuelagerare 2. __ ,,,,,A . fy____y______f , __. Förare Gående __ Yrkellilel lF-år -m6n du; _|" Regnr råd;-53721; hl " * '—— ”_ Q— __ W" XFX Hu.;mTo-i”* _" ' _ i' "_ ” _ mmm, typ 3575??? "=*le "Tårä— _ IUndmonad enl ne une om uilod- Ånmodt" '— Mugen den Und-nallar! om minianka le. Ieriman bilaga n|_ Bredd i nu | Längd l mi M ” : ovhlm Igar-nl yrke. namn styrnlng __ __ f_ __ v____4_ "_ _..__, , _ _ _] vänner [_| högern Ahlin; lol" ___ 'i ' '—* H ' Fåniltrall _: Namn ' Frihallbavbvande m m F'i 2" , __ reese-——_—_—_—_—_å_kl_21054beslu-t—på—pM9V— MMO—___— _— ! l 25 =: 1; mm ur"—; senil on 7 " ';..— '.' L'v' 'l 4 '— '," Bellan I&rallgger NN und-n den ': ok".-35331!" !”l 532131?" |_l mage.... "] Bilaga 1 nr ÅWdenökningslagq-ul Ållagarmyndlghelenl nen-p.] Misstänkt l Pkom Hugo Larsson ' ål Vt : Pk Andersson/pk Berg 2-3 hämndanåknlngeledaremlÄklagarens bellul __ . & Läkarprot 4 :o . __ ?; Levnadsberattelse 5 __g låna- "in,-| &

Prolaialllbmrem undeukrllllNamnlårlydl lgandelll'el/Oel

Arvid Eriksson7pa/oo oo oo-ooo

Datum/Underlkrlll

FURHUR ”"' B OOO/66 . Förhöndalum , Klockan (nen—nu) [1.5.66 1000-1100 ; Farhanplau ' . - _ [Polisstationen & mmsuu |__] Mdlxöganda [_l vmn. Fullsländigl namn (lilllulsnamnal markera!) Förhåuladure Svahn Pa Arv1d Eriksson Förhörsvillna .H.. annan närvarande ,. Yrke/mel F-år | .men I _dag .." | Födelxeorl (lönamling och lön) (YU u.: _. = _g Basladsodreu. om > : = ” & jr: Arbelsplah, m ”a _ n. 75 Kårkovl m a. i Yrafikkorl M är Sléllning lill mlulanu _- målsägande _ anmälare åå ] uno ,

Anledning lill lövhörel

skäligen mlnlånkl

Endml helt

fria

rättfållörihw'

fl angav.". ai BaråNella 29.4 kl 2245 50.4. 0700

12- tiden

18- 2030

2030

2045

Försvaret. (hur i |: 5 rux iukltagnu)

Vill varken erkänna eller förneka rattfylleri, eftersom han inte vet, om han gjort sig skyldig till något brott.

Drack inga alkoholhaltiga drycker. Gick till sängs, Steg upp - var ledig från arbetet

Körde med moped från bostaden till X-stad och handlade

Besökte tillsammans med två arbetskamrater, namn- och adress. ville han inte'säga, restau- rang Xéet, där de_drack tre helflaskor Vino Blanco. Drack ungefär lika myoket var - ca 75 cl. De drack.dessutom var sin Pripps Blå starköl strax innan—ae gick därifrån.

Lämnade restaurangen. Kände sig något påver- kad av vinet- och .ölet;

Hämtade sin mbped vid X—magasinet och körde till X—gatan; ca 2 km, för att söka en arbetsf kamrat. Frågade några småpojkar om vägen dit.

IFér mlnlänkl ange; kyrka- o manlalukrivnlngsorl om denna'år annan än besladxodregsen. - . , - .

rönsön Dnr B OOO/66

Bilaga 1 s2

Strax efter det han från en sidogata kört in på. S-vägen, stoppades han av polis.

Att han körde sakta och kanske något osäkert berodde på att motorn krånglade. Han fick aldrig riktig fräs på den.

S. ansåg, att det måste vara svårt för polismännen att kunna uttala sig om huruvida han körde vingligt, efter- som de såg honom köra så kort sträcka - endast 75-100 meter. Det är alltid svårt att hålla balansen, innan man kommer upp!. fart med en moped.

Uppläst-godkänt .

l l * Den 7.5.1266:

* Svahn hörd per telefon av pa Eriksson. l

l l

Erkänner rattfylleri .

Ätergivet - godkänt.

SKRIFTLIG ssnÄ'ruLel u.../... ..

Fullnlndlgt namn mtl-mm...: mu under) Bengt ERIK Andersson

th/Iilal ! pk !

Iullellndlu badadradrus Helan !

Arb-spla- T.”... ! Polisstationen, X-getan 1 , X-sted 00 00 00-000

Körkort för I nam-da! dr TMM qurdal år

Innehar el Innehar ei - HI Ine kö!-kar! Ifallkkar' 5 . Köl-vana -- lrallkvana :

MalvevbekaM-ellerellklekapmedndaonavdelnblandadepemma Ej tidigare sett den misstänkte himmla-Madelen

66 S—vö n - ratt! eri Kari Maud!—lla as.- Era laklkweber av |:de (u . var nu befann Er: de mumsa- mw- wc- olydun: nation-l. bron-nina. tod-nn. nianubr. hur omm- eld: till, skador. vlalag). Redogörelsen kan kunpldw med enkel skill. Skriv tydligt. Pk Tore Berg och jag tjänstgjorde på radiobil och fick kl 2055 larm om en ev ,kanyl—ite):..mnpadförnMLSeläganJå.1Lkam_diLMd£_9n..litML..DQJKQJIJLSLQAN..._.._.-- misstänkte (Svahn), som vi på ca 40 meters avstånd såg köra moped. Han körde "335! från en mindre gata _ X—gatan _ ut på. S—vägen. Han körde inte fort 10—15 ”km/timmen"h"ade'"sv&rt*utt"'mIs”bntsnsen'."1!an**vsr'"osäker—ooh—vtnglmmnågot'rv" __s.tötte....oeh...slä.psds."oftastföttsrnslpåmmarken..._Hsn..snsddsds...i_korsningen.noh__..,.._ fortsatte S—vägen söderut på den högra delen av'körbsnan — mot trafiken. Det ! var ingen trafik. Han fortsatte på ungefär samma sätt ,som förut med att söka hålla "'B'äl'äiiä'ön'"gänö'in'mä'if"m11'f"fmäfiii"'iiiö't"iiäi'1€än"="'KÄF'E'iEth'äi efternamnen" """ _ ....tiden...Dst..vsrkada.som_hsn..körds..på..lägata_växsl_—..det—kom..kraftig..rök_från__.__ avgasröret. Jag körde upp radiobilen till vänster om honom, och pk Berg ropade

till honom att stanna., Han stannade omedelbart. Den Sträcka vi sett honom köra ”VEFWS$-"10036"tör't'llin's'mköi-"ifing var osäker och något vinglig -- hogst en halv ...msisr._ i...sid1sd.. ................................ ..

""Jäg' talade” med'—KGKSYFFGH'EÄ'ÄÖE "'ä'i'I"IIB'1"' " liikTåäVWEIEÖÄÖTMffEK'hifiämä'lfd'édfälff-T—A' ...vin._.ooh .öl._.1'__ö.vr.igt.gående..3sg.:.f.öl;lande..iskttsgelssu_Blsk,...glansigajgon,__._..__ ögonvitorna röda, sluddrade och tog snedsteg samt var alkoholpåverkad. Han hade svårt att hålla. mopeden ooh stiga av, Pk Berg måste därför hjälpa honom

..Hsnanxppträdanda..ysr4.slöt.t...Eramma...nidqolisstationen..mås.te._.vi...tamilhonomföru— att han skulle kommm- - han var alltjämt lika 'slö. Från radiobilen fick han

gå. själv énca'ZO meter _ han gick mycket sakta, tog ett och annat snedsteg, och ""KB'IE"hÄRB'"Ti'P'ii't'TEöEä—d'rfä'fosäkert." '

Fam på baksidan

TK 21b

Datum Ugn 'llllmnamu und-"krm 30 .4 .66 ä;?q/ &%%'/JW

! i ! !

TK 211)

SKRIFTLIG BERÄTTELSE Igen/aid nr

Fulhländid numn (Illllabnemnel "ryka under) m.a.- | ana.. | dag

Sven TORE Berg 42 11 01 Yrke/mel . pk FuIMdndiu bulndludrna vel-len

Arbe'eplets | lol-lm Polisstationen, X-gatan 1, X—stad 00 00 00-000 Körkort sar Wan er Trenkkorl mm & _] Innehar .! Innehar el Nl mc kbfkor' Miikka-4

Körvel-a kolik-ene

. re : TW %%"?Öfié'årängå'? "??n'fmi'htänmm'

N och plan Iör handsken

30.4.66 S—vågen - rattfylleri

m redogorelse lör Era Wonk-r av händelsen (bl ever NI helena Er: de * " ' Bredyekan: * ' * . ,, locken, signaler. hur olyckan % "||. skedar, våning). Redogörelsen kun kecnpleileru med enkel Ikke. Skriv 'rdllgl.

Tjänstgjorde tillsamans med pk Bengt Andersson. Under den sträcka av närmare —---100mete:—-sem—3ag—e_åg-—Svahn—köre—moped—körde—han—esäkert—ooh—litet—vingligt. ----- — Han körde inte fort '10—15 km/tim. Upptäckte honom, då han svängde från X-gatan_ in på. S—vågen och fortsatte söderut. nan sneddade i korsningen och fortsatte "iden högra delen av körbanan ca 75 meter, innan Jag stoppade honom. Det var ———i—nge-t-möte--oeh-—i-ngen——tre—f—ik». ----------------------------------- »

""Pk"'1'r_idö'rsson.körde upp till vänster om honom. Genast jag ropade till honom att

. , ”stanna-,mgJordsu-hanndettaeuvndermzkden_slipade—han-mest-åöt—terna—pr—narkerh—Rär

han stannat stod han gränsle över mopeden. Försökte lyfta över enaabenet men kunde inte. Han var _näraatt falla omkull. Jag fick tag i honom och hjälpte honom lyf— ta över 'ena benet ochkomma av mopeden. Hela hans gång och hållning var'osäker ----eeh- trevande-;-—-viiket—e&uk-ilt--—mä-rktee';akten—gick—win-'i—radi-ohiien—och—dåvhan—f— utan. hjälp gick in på polisstationen.

.Jag-_kände"tydligt—linet—sur—alkohol».—f—r&n—--hene—endedröktr=det—var—win—ooh—öl—rtelet ver "otydligt,.åhan var..'blek och slapp samt alkoholpåverkad,

[_l man"

Den-

' Um utskrift 30.4.66 | 702 ' ma,"

lilage I: |

rer mmm lelllal: "Otoxou' 4

lluden lår lnle drar här. Lämnas llll läkaren, redan lk h ] k » pmoomm lyllln . vad Iom omlumu uv rubriken 'ryu- "' " " " ""' '" " " I av pollxen." " El | a : lanar » odelol mu lill su Kem. ml. 3 OOO/66

! Berålleln ov palleman. Ovriga omslindighelev, andra brell, lmlllinlenxllel ale

iäa Svensson: Svahn luktade tydligt sprit från andedräkten, var blek, ! hade röda ögonvitor, talade otydligt, gick osäkert och slött samt gav klart intryck av att vara påverkad av alkohol.

. ! i i !

himmelnlng begärd uv (pellldlxlrIH—erbehenhel, edra-e). Fy"! | av v.?noåég'M""!'oAEå » "' !iEää-"" _ ' ! I, _3_o_. 4 _66 ___21q5 , i : : 'Ploh ___—_ _." f— ! %% ..äryägen .. __ .. __ ... Polisen . ;?: X—gatan 4 | ; x—smn ! & Fulluéndigl namn (lilllnlmumnel markerat) ! Svahn, LEIF Anders Henning "_|Trulikolycko £ fyr./m.! _ ”4 !r-er -mbn .es; nr __, *"”! V— " ""-'_' : Skansen _4, F-to____rp, go oo_ _o_o__ _!42 09 05-581 % Beiludxcdleu, lel '. .W.__-_____om_ '— Moped n iläävå_— _" '”"'—;L'simiiéiääkT-ugTiuuwd uv klockan _! Poslliv ha :| lagen ! ! ! ! I ! ! !

* ; Mcs. dersökning-n !mrvomnW ! Undersökningen började V/MM % %

lb FY"! l % Dalunl ! llsskun Urinprov 1 log! klockan __ ?nlul mangd .I, illa o nolnn på en prev'ugore än läkaren _ sedan :( . sno: % äééé Z/ZÖ ! W! ”1 ' ___., ___—___— ::..:: g Blod_ rev ' : klockan (knpillireme Urlnprov 2 lng—ken; ” Muang—"wii ram?-nån?; på annan preview'. ön läkaren % . lylll mlnll || I 2/3) ! ' ,Z/Za ! 'a' !Premllle alkohol "||.| ADH-meloden Husum-n payson... . % $nav-lll . 2-5-66 6.5.66 E' ! Ka "|år ! Amy-mulm Knplllår Anulyuetullul m—ÖVTA "*— e * ! g ! v , 1.75 2 1.61 000-66 '5 ; ! , Medelvärde ! ' ! 3 Blod .! 3 ! 1 . 63 4 l . 5 6 l , 65 i _; ' » _ - . . "5 ! :: 5 | ! 6 £ , ! . tll A __, ,,,,,,_,, ___,__ _A_ ! ': Urin ; _ ! = | . i % ' ! Ej insänt ; — ! ! '2 2 . _ - '! | promllle | pre-llle ' _ Ilrla (! |år ud ke lkhlk lll ldlllåndc blod | edllll- 3 nfåam;&!;2,11.£'fålmhm.?! ml... . 0 #] män:”, ånga =""? ”59.9 V') " lou 3:33" 7!!! nun-| 1, 49 v— : '=' Anmärkningar 3" ' E ! I : _'_>'— ! _, ! e "5 ! å * _ 0 T.; > Avglll lö! analysen Slockholrn 60, datum Und-nh . ' Namnlbmdll få % 50 kronor 6.5.1966 Stig Xqvist nä ! legormyndlglnleru Manuel nan-m llårnpel u. :

! Sit-Me-

! Umar den underline en nu "du av nege- .nu.-

j la la Nel Tecken |. slut-len ! Tecken pe inne”-l" ] I'll-ul l:] nå'n-Inu !] :..—.||. D Flyt-| 18 Nel D le !

|

|

! & Inter den undenåkle noeleln IVlIken ! lrukur den undellbhe ulkollolliull drycker nullgel !(vln'lhl (

!:? Nel n |: |__! x.! H ). 6!” 'L |||" * ' medal)

ålen få»! ;c4mée %

! Kropnikonllilulion ,Hull ! 7 rum; DZ! om!!!" nu.» _! mnqo !—! Norran !_! Knapp. ! [Enid (_.d II.!) ! Viki (mn 'Helklådoll Ifull 4 Knlllel Ånll'll llu' | lll! ' ! ! ! 474! ! 735” - z/a //.8 ! elkle ! Ul ! !j unrarknlnq l.] Håglöh !? ll-kl % Sluppl ! Oqar- Ä Ulan ! _! ' , l—l Ilunka !_! Dllruniqa R! Malla W! lloduprångda ! , Puplller ! leaklleu lår llui normal ! !m Slora m Normala l—l Sma 12! Nel l—l la ' ! Sprlllukl ollor ennen llamlluund. lukl lvén undld'aklon ' Nicki: ! Uppkmlnlng

Juan.- ”neue e. med =!—! Ulan ' l—llooldninq vår/447 Må ! ! ! !—! N-i l?! ls Yin! l_!1- V—l n.! ' n Je ! !

!:

! >! ! oeng mh lren en, golv-| ” -! . ! '” ('_'! sek.! !_! onan. IF! re:-in!. !_! vacklande l—l Imdb-nl ! E'! ! Vendnln| under .a" o Våndnin' pa nell-| | ! is 5 . ! =; = .... _ '. !j sek-v Fl mer. 1445 & _! sek—r oxar.: !J! ! Romberg- ekarplu prov

.! Flugor — nån: (llulne Geen) u -Flnger — lln ulno Egen) ., . .

' 41:34." nader-[dj om." / & (277 l—l Sök." Ela-fu" | k || M?" h .|| nu e. ' : :!: Nalurllq' 3 Luqul ESI”. D Overléqul lj pun-l ' %% % . : , ! _l lruhml l—l Sunlulen !_! Awlwnde Uppriven (åå/%& '

lawn” 1mark linn-crerelu _ Fin & n und-nell. || (aa upp lh Zl Nel l—l Uppikukod r! Omlumlnd checked ! !/ Oråler

WD! ?erin; l Irena em tid och rum (huvor: led |G eu normal,. ennen genom en Merge uuelandey/

! ! ! ! 37 lugn/144 ! ! !

! ! ! ! -e! !—l sann !_! osann (idag,, / Z/ flå/47414», &:”! ! !

lZwen undenlkle leser I"! IIQninqmelix eller delull ur Ielelenkahlec eller upprepar "Myrna—ds [ danllgl Iul) ' : E_l OrBligl suddig) l—l Ldspende l—l " * &?!” Wrede dé,

Ingram", omega (namn, lul, udreuer eller liknande)

än; mm:/gå. (|: glgålnlng (nlnll » lal. hen .: m) !rmmueunlnquemegu _ 62 ?idé 'é _l Klar .p—l omr-| !_l m=new". ”jämn; ?

å...... /

inllnl .|.. upplullnlnu s. a... und-nm. 3 .! pemkaa [E! pevukuu ev ulkohel l—l lan !_! * ' ' - m höggradlal

”verk-d Ir nd [ ' d . || ere ju!-M.- F] ... r! . _ , ! =": |... .. . "w

, Hörru-d' m Igel en blodprov-|" : kapillärer” laulu ur . !] annibken llnqevblon-en rann all hud eeh lnolrum-nl el dulnleklerull ned rull eller lnnun || er,.nllk våhkn Vid dellnleklienen hur envinll'

MÅM om

342/44/ 50/4 %; ! " " få; !

Numnlln'dllounde

%! &&

! Kroner

75,

' ' ) lår låkerundeuökningen (,

Bilaga 5

LEVNADSBERÄTTELSE med dag-honung"! Del-nl 1.5.66 B OOO/66 Elllrnumu och mmllinu lärnumn unuulsnumnel Mrkerus). Illigm dnm-nm r-er | -mAn ! du. [nu- Svahn Födeluerl (lemmling och med] kan) Kyrk» och mullvllkrlrningmn (församling. kommun. !an) X förs, X F-torps förs, X

Rollei (adrest, telefon)

Arbehpleh (urhelsqivare. adress, Melon) lien-mkv. och nr

vm! m.! Frlmmende Mm.!!!- ! lärka! blog. nr. Am!) Tur-uk." (nr. ene!) Civil-lind. mle- nemn. minderårl|l hm (anlal och Ålder). MH. wuuunulunu Gift. Hustru: Elsa Maria, född Hansson. Två barn 6 och 10 år

Förulrun numn, yrk. och elr-|

lnoln- nl nr ulomiklenxkuplin uns. upplellrun eeh mail!-Mu. ! lirat-hemn-

Sknl- och yrk-iulbilluinl. ntilllmidnllgårinm milillr [nd Enhetsskola

1 år verkstadsskola - kvällskurs Vpl-tjänstgöring I 00, menig

Anllallnlngar (nu. en. arbetsnivum)

1957— varvsarbetare, AB Fartygs AB, X-stad

Allvarlig. ' ' , (even ' mm hu ' _ Knnlenl avlönlnu Andre löneldrmlner (Tri beem. mn vivre .a) Puman. livrinle . & 25.000:-/år - - - - - Almen inkom" (av (uslioh. rörelse. kupilal, !illl urbcle ed) Förmögenhll iver 10000 kr Hernmlvr maken Inkom" Eg .. _ .. _ _ _ .. .. _ ;. Henum-r elbrsöridl turn : duu Alder Sir-kilde ernltlndig ueler mm hempu- ev Ervå600h10år -—- & Tollerud inlwrrul. egen kr * kommer mukel kr ! Tux—Gr Uppgilten llyrkl genom o 7 .. Qrir han uwvlmd D Dåligt:”. lux-mynt! debuted-|

Ovri|| ”"in..-

(Här tas endast den misstänktes egna uppgifter upp.)

Arvid Eriksson/pa

Unn-nuna (vlrcdningsmun)

”mzlnlwwgJimmm

! ! ! i ! ! I ! ! ! ! !

FURWDISUKNINGSPROTOKOLL

Dum. Ij ' —1 hn" * ' ” luMyllorl m.a.o.-m.m.. [_1 A...... b.... 5 o 3 . 67 OOO/67 ' lnglun uv Dahn. 1 Hoel” !! Pk Sven Berglund 28. 2. 67 2050 ' Vukodug nu...... | u...-.. "mm...... ... ' """""" E I. 28 . 2 . 67 201 5 E rlah Poli! unlånd- |l|l plchnn klockan % gpgergatan yid_X—platsen ,_ __ R1=3=, [juggu , 1 ___,l,,_ _ _____ T1 väg.... .... ..o............. I '.!" 1 [ Full-Oöndigt mmlmemnd Nerium) Paluu-m.- | 1. Hedström' JAN OVE ,,,, , , ,, _ _ % Fömn _, _ Gåqndcv ff m../m.. 'r. &. '.'...4... ...i, .... R.,... [ Kontorist 340308-5 21 i-Tvådma'... lol ' ' " ' " R...—......la; '; 1 X—gatan 54, X-Zköpingy Moped | A.W.»... w " ' " " ' " _ "A" " " Tu......äi, _|; i 1 qupar-Spont, Linnégatan 3 , X-k'öpi 7, 00 00 00 __ . ,, . _. , u...... .. &. mi...... .. A. "m.m,” ,.., " nm __ "M, Ahmad." ' "" , nlngu du. 5 . 3 . 67 unanannd .... nluhnk. us. ';Eåilnufn. ' "' " 37.21". =... " '| (a...... F.,?" " f::fgrynäferhet ' "LM HM Siv'nin'u' ' ' ""' ' ' ' , , _ _] vann.. _ ”JES”, __ Adnu. u.. ro......» . Fullxlåndigi mmllnumnd mark-ran) Punugmn 2 , _ ,____ : Falun .,, *DF'Ö'WUHhM _.

' 'Vrh/lilol ' ' ' "Tr—e. ....in'läu'q'Ju h,...

Bolludmdru'l. ..l '— -n— - » 195.715; ,,,,_ lm,.

Arb-hala". 1.1 ' ' * " ' ' " ' ' , . - . .- Em, af 1 "'"" '" '" ...nu... "" '" "" ' ' u......mnnd ...l " nu. o... MM— in:—Jill "'_— ' ning-n du

Undurållud o... mink-mh lö. ] '151...Tn&1£ga '... ' " i..-'d'd'l :... | Li.-JTS..—

_Lol ollnmn n .] avhévh _ _ _ ..._ _ _ .

lga.....y.i....o..... :cy'...|..g . , , V _ ,,_, , i _, ,,,,__,,_., .__,_'1an-1-' ,__ DNs-v _ Adm", ||| Fbuåhull = Namn fång—"bålen". m n Fvi =: 627 kl 2015 beslut om alcotest kl 2150 '25 .'2'8 ' pa Wen " "" ' """""' g != ' ;: ';; gäng," ' 1 l'n'l'ul uiv'"' " 1' ' ' ... _'v' ""i" 'i'?" ' " "' 'iiil'ug i'ål'il'iq'q;'|" EN'u'wälTåå" ': "323321" 1—1 512331? [7 ...a”... , '_1 ägs-|; Hedström [ n].- F£;4.,,aknEmggj|-.En.s Ålluunmyndlghcluu sul-pul ' ' om ! vensson ,, Vt' . Pk Berglund 2 Fövundeuöknmgilndunm/Ållugunm Gli? % Fpa Sällman 3 "ä Läkarprotokoll 3 & å. nu..... up.—,.. ; n 2 Fiol " cnkvll'lNumnlhlydllqnnd.[Melllol Dalun/Undulklm o/ % ,- ,— Lars Carlsson/pa/OO oo oo-ooo

FÖRHÖR nn". Bilugu nr B ooo/67 1 , Fbrhbndaium Kiockun (Irbn—lltl) 128.2.67 2035—2115 Förhöuphll ' |z_| Mu...—..... m Måhaw. [_| vm... ! Polisstationen 1 Fullnlöndigl nanm ("Malma-nuet marken:!) ' Förhåuledave 1 594536». _ _. _ f_FpLSä; han i * 1 Förhönvlllru eller annan nårvumnde ! i _ Vlh/IIhI F-år 1 -mbn 1-dug 1 -nr " Fideli-url (lövxarnling och län) 1 få Boxludmduu. tull " ! =.; :E, 'Arhellplun, IeI "' ' 37. _ få u...... .. a. ' ' * TmHkla" .. ... Slållnlng nu minlénkl _ mållägunde _ anmälare 1 :».ä r 1 Anledning Illl Ibrhånl ' _ Und-nillud om miulvnke |år få rattonykterhet' 1 : E ' Elg" F&nvulul. (b... i n g Fux mmm......) " " ' _" __ ' 1 n.'" ? hia... .; Benin-ln : Förnekar rattonykterhet 1 Känner sig inte på något sätt påverkad och har därför ingen . anledning erkänna rattonykterhet. . 27.2 EJ förtärt alkoholhaltiga drycker. 1 kl 2000 0113]: till— sängs; sov gott under natten. 1 28.2. 0700 Steg upp. 1 0850-1630 Var på. sitt kontor. 1700-1730 Dra'ok ca 5 cl renat brännvin och en Pripps Grön till smörgåsar i bostaden. 1750 Körde moped från bostaden till Idrottsvallen - en 5" km. 2000 Var på hemväg från Idrottsvallen och stoppades" i av polis. ! .- ' || . % igen lnlremn (%#.ng & Malm inkemn Mm..—...... '" Hemmavumml: r du g egln ink. evaluäÄ. _ :: Almen förzörhzincxplih "m..."... 2 lehållen _ n fömögenhu kz........-.. 3 $kulder hmm..... ” cm!... m o_Doo'El Uppläst - 'godk'a'nt = = | FM mln'åukl unges kyko- e me'n'ulnhtvnlnglm pm denne &. ennen En beslududlm

SKRIFTLIG BERÄITELSE m.../.... ..

.SE—___._.__

B 000 / 67 man nu... (emm.... ...-.|.. under) Fed-a- | ...en | 4... Berglund, SVEN Herbert 31 07 18 namn Pk

Fvllndndlg huluåulnn

let-Ion

Awaun ]uHm Polisstationen, !-gatan 1, X-köping 00 00 00-000 Körkort lör I'M dr Tanum "Hårde! år 1'_| Innehar |! Henkko" Körvel-s

Amlv ev bekom- eller slåklskap med neuen av de lukion-inde Har ej tidigare sett Hedström

”I'M adl plan för hdmi—ben

28.2.67 kl 2015 på Södergatan vid X-platsen

Kon redogörelse för En: iakttas-lur uv hdndelun (bl en var Ni befann Er; de Inblundudu handhade (Bee olyckan; banal.-l. bromsning, tecken, linnulu'. hur olyckan gick lill. skadar. ynglen). Redogörelsen km templen-ml med enkel lklu. Skriv tydligt.

Dirigerade trafiken vid övergångsstället på Södergatan vid X—plateen.

1 :|... ...å" ham-'

En stormatch på Idrottsvallen hade nyligen avslutats. Trafiken var liv-

lig. Jag hade stoppat fordonstrafiken för att släppa fram gående pd

meter in på örergångsstållet. Jag talade med honom och kände lukt av

alkohol från hans andedräkt. Jag frågade honom och han sa, att han

trädande eller i övrigt märka några tecken på alkoholpåverkan.

1 I några timmar tidigare druckit en öl. Jag kunde varken på hans app- 1 1 1

TKr21b

Fam” . b'ksldun Datum Up i mnuren. enkrin 28.2.67 34-444 %,!

se. uhluill laulan PROTOKOLL '"”? Bladen lor ana dras isär. lämnas Illl läkaren. nedan 5 prolakollel lyllls i vad som amlollus uv rubriken "Fyll: am alkoholpåverkan " "'

'a': gång:; i odelal m.). 1111 sn... x.... ovd. | Boog/67 Ungenökning bagard av (pallsdlslrlkl_urbelunhel, adm"). Fyll! I av pa nn Veckodag Damm , klockan_ " I. 28.2.67 2015 , % _._. T.... "' " ' ' " __ Polisstationen .. 2 ? f_Södergatan Avid X—platsen _ X—gatan 1 '_0 E'" __ _ . ... ______ ”__.-. X—KÖPING "i; Fulluåndigl namn (ni......numnu mori-rut) Hedström, JAN OVE —1Tralikolycko £ WMI—"' ' """"""" ' " WWW—' 159? "" ' ' " " Kon...... -—- =.. 03—08—-=521- - -..—.— å _ 5 _ .. d. ååå" 4,"'X_kgp'jl:å5undenölning beslutad uv * 1 ”532196 ; mm.. 1_| :| ...g... 1 En " 2030 Beröhelre av polisman. övriga amblöndigbeler, andra bra". Irslikinlenrilet ek Fpa Sällman: Hedström uppträdde korrekt och hövligt.- Han luktade en aning alkohol, .möjligen en blandning av sprit och öl och hade något röd ansiktsfärg. Hans gång och hållning utan anmärkning. Inga tecken på alkoholpåverkan i övrigt. H sa, att han vid 17—tiden i bostaden druckit en liten sup ren " ' ' 6 k ass II. r * |: | |år .. er:-ökningen M ' bli: ”2. och norm-) % Undersökningen började 1 VM274ÅZWW %% ij/X'f/(ffww ,,", i ? Dulum | klacken " u......" " ...g. klackar. in...» mängd "fhm a namn på nu'n då...—95:35. m../ER" "'"" sedan :; , , ' / 'in'." 5 202 57 Z/då ' 2240 552»! få v/fZ/Zåzfzmw | In _ -_ '. _, .,... _ _ | ,_ . ,..._______.,_.A _ 11.4... % Engman/Ifa? 2kllnglmn (kapnllorerna . Urinprov 2 lag: klockan IYolaI mangd 1 cl 0 nomp po annan pravlsgore a.. lakoren ,2/00 1 '; ' h Pramllle alkohol enlig! ADH-melodan Ankdaium 1Expd'olum u G:av- . _. ..... ' å ' Kspillir Anulynesulla' Kapillår A....ly......1...1 31.13.2ij ' 5'3'6'7'" ! g” . 1.02 2 1.00 0000'67 & _, , ___. _,_____ __ _ __ Medelvärde & 0 i ”'” 3 0.95 4 0.95 _; ,. __ 5 5 ? . 1.05 0.99 .3 | _ _ __ __ _ _ Urin ': 'I 0 ; kl 2040 1.19 1.25 : 2 g _ Ipramilll _ _ _ ”"mini—" 5 "råka"!" "". ".1..'".'L"T"ff"j'”j"fi'_1111'""d' () _13 få."...32212713151137£99.2; Mr” mm:. 111”..1.11L__g. 8_6__ _ '; .Anmörknlngar ' ' = ?; 1 : å- " 0 % 1 & A &" — > A ." 15 "01 Stockholm 60. damm Und-nh . ' , Namnlbrlydligande %% Spårar-o:" y"" 5.5.67 1%%£f/[%Zdå Stig Äquist/Laboratm & '; / Åklagurm 'ighlhlll iiåmpel na...... slampol

Uppe-r do- nal-niki- au nu lldu " nogon muo-

_ln- lxlu.

Tuck-| på "utda-

' ] lull”-l Cl Emil... D Col-oliv

ISM-

Elm- Ein-I

Tack-n på |||—”lila

El...

Inlar don undanbkl- lodlzln

alla [_| In

Uplulk o. don "' "

l Vllkun

Anamn-

Olltr

&%%'/43406an MawwéyJ/CZZ / f/

71 Nor

lmknr den und-Mkh alkaholhulllan dryck-r agila-n lKv-nllh'

[_lla

rn cl)

%;

Kroppuknnlll Iullnn

m ordna: m Klin

Mull

_] llkligl zl Norma"

l _'l Krama ? uno-l (nod nhr)

är 7.3

VIH (man ylbrllådu)

[_l Knappt

| lellll Antal ||" I min

/.50

_l sim Kl l_l s-ub

| Mum. - ' _l Uiun Pauw f_l alm [_l Slapp. | Uven ' 1 U'." L ' M |lunku r—l Dlnmiga l—l Mum: l—l .lodxprångdu Puglllor ' ' ' ' lnkllan lb! |||” lamell l

_l NOl l—lla

Spillluki oll-r nnnun run-rm ' Inkl "än undedrdkhn "leka j N.; lZ la ;wzdå' Wåäé/ [Zl No) Upphllnlnn

Zl N-l

[_l]: nu

'n nu" / [Nodllåckado nad Ulan : E anndrkning' l—l l oordning >" Gång uk! Inu! Dnr golv.! ; FEI sem l—l man. l_l ra,-m:! l_l Vuklandc l_l Gudhem 1 : Våndnllw under gång [ Vdndnlng pd mum _ lalanllår-Ag. l ; : sak-r 'l_l om” [_| m.: l_l omm , ] lan-berg: lkérpla prov ' no _ Z Sakari , l._l Oxåkui _ Flngu— nål- (llulnn ögon) | Finger —- "naar (lluma buon) ' | l 1, sann |__| om." sann FI om.-( 1 : Allmånl uppirådando Föra uf'lv-nuar-kmlnlna. laukdlyki alla liknand- = = f * ] Nahrllgl Luqnl l:] sum El Overland l] Unn-l ”1.7. l _l a...... Fl - l"l ' ) Fl luhn pe nm slnnosrdrolu Fdroåk _ a undondh- url-a upp lll Zl mi l—l ' ' * l—l Omlumlad [_| chockad l_l om.» 69

lll

"_l ller! Orbligl n Suddlqi

Ori-nl ing i Iraq—z nu Ild och ru- (buvuru lad la en normal, annan gulor" all Clara. uttal 4- . ul (inn undondkl- lnlu upp lldninglnorh ull-r d-lull ur hlolnnkaraloa ull-r uppllpur svåra »:

l—l Lblpund.

Inprdgllnalllr-agu (namn. Dal, udrunr ollu "hand-)

om anwa-nn | duallal lui)

|—|.. : ,Mdg /

_l llukda- l—l ulrnlhlna l—l * '

Hår-ud | nu |:” blodprov-l l kuplllånmu luglh ur __ annan Ila omunllk vinka. Vld dulnhklionon har und

(AQ, . Inkl! råknlng (min!! 30 Del, iren u IGT] Manuellningllåmå'u åå?!» fälg W/ _| Klar l_l cent., i'i'”""" [_l Svamlig Slulsah / Enllgl lln upplannlnq år den und-utkl- ] al påverkad pdvdrkad av alkohol ml” l—l l-l häggmdlgr plurkad av

andra nlmulomndu ull-r

HDI- Önnlhhn

.Cl ling-runnin- nam alt nu och lnllrunn-nl ni Juhl-Huan n-d wu! eller

Ori och delu-

Målade/gym"? /

&%%q Z/zåé/7

Lökar-m und-rskr"!

%%]. %*!zzc

'.;

lör låkurundnrsök

[ Kronor

!- "_

Naun'åriydl iwndl

1 Nils Philåen

["Folixdirlrikl och av arbolnnlul SKADA orsakad av molodo'don & ' vid urkerin :D'" ? "_." " . f ': " ' 00/67 Motlagarr' uv Dalum j klockan Regnr Fpk Göran Larsson 4.1.6? 1510 _A 00000 _ Fullständigl namn (tilllulmumnnl markera») .X' Fame Fordormlag Göransson,KNUT Emil x:um. Pb : Yrke/litul ' F-dr -mån .dug Körkort ur en Fabrikat. typ %; Postiljon 270810— X 00000—57 Kolkswagen 1500 = : Bosiudmdreu. m "modell 5 ' %; X—gatan 4, X—köping, 00 00 00 1959 % _é Arb-hplulr, lol - _ F'org % Poeten, X-köping, 00 00 00—000 f,,__mörkblå > Ägaren; yrka, namn. adress, rel Fårrökral i : ansvar _! : Fordonet | Datum 1 Klockan skar-lan | Dalum 1 Klockan .* av E % från... 4.1 .67 0950 lååns 4.1 .67 1500 Göransson ___ __ ! Wwwmhwww Parkeringsplatsen på Stortorgets norra sida vid Centrumhuset, * Y—köping il- Omlallning. ullaenrle, laga % ( Anmälan upptagen i utredningsbuss på platsen) = Vlltnen till all lor-done! var olkudul då dal slulldel på platsen 5 & Uvrigu villnun Polirman, nom underrökl ikudun, plukunm nu | puh,," | Klockan Fordnnel Fpk Göran Larsson/pk Lars Andersson 4.1.67 1510 Länumu Finnm Spår på lordan och plalr, larguvsåttning, lårguvxkrup. skudariklning rn m . Mitt på v dörr 40 cm över marken ca 20 x 20 cm intryckning; på djupaste ; stället ca 2 om. I skadan runt fördjupningens kanter färgavsättningar. & Skadorna utan rost färska. Färgen något avskavd vid skadan. På angräns— g ande parkeringsruta till vlhjulspår i snön, som ledde mot skadan och där— : ifrån. : Förhir, spur-ing rn rn . Göransson för fpk Göran Larsson på platsen: Ställde pb där omkr kl 0930. Den var då oskadad. Var ensam. I parkerings— rutan närmast till vänster stod en grön Fiat. Lade ej märke till regnr. Återkom omkr 1500. Upptäckte skadan på v dörr. Kallade genast på polis. Uppläst — godkänt ? 3: ==. x / Gå rån 530 '.', ?b qq 00000 E KOPIA , _ . Baslulsdnlurn Undlvlklill : 5 ? Lömnad till anmälaren l_l så;:ra'rl-iuden = % '"'äi'å."lf.';".'2?..*"d""' Xl E' vidare nu Grd " 2 Åk : ; " ; ; j_Pinladg ?_l 21152; "1 " 9 ä. /r &; W p .fr"?- Kika”

("Poll-alllrlkl och av arbalunlrol SKADA onakud av "todoldon KOFIÅ _x__l vid park-rln D'" "" ' _ , ' 00/67 Manegen av Dulurn | Klockan Regnr _ Fpk Göran Larsson 4.1.6'L 1510 0 _ Fulluåndlgt namn (lilliahnarnnot markant) x Förare Fardanulog Göransson. KNU'B' Emil : Ägar. Pb : Yrke/titel ' F—år -mån Jag Körkort nr år Fabrikat. _ryp % ; Postiljon 270810— x 00000-57 wwe : 5 s Baumdmdnn, lll Amund-ll g'z X—gatan 4. X—köning. 00 00 00 1959 E _E_ Arb-Isplah, ul Färg % Posten, X-köping. 00 00 co.-000 > Ägarlnl yrka, namn, adnu. ||| Försäkrat i .? va'! 5 = fred-on.. | Dalum ] Klockan Ekot-lan | Datum [Klockan 1 av .r % ..?-in.. 4.1.67 0930 1554" 4.1.67 1500 Göransson _" "PP*""""*"9'P'"" Parkerin s latsen på to:-tor ets norra sida vid Centrumhuse EY—köp ing 5 P 1 g . t, Omlaltning. ulleondn, laga % ( Amnälan upptagen i" utredningsbuss på platsen) _ Vlllnan nu alt lardan-t var alkadat de det ställd" pa plulun & ; Uvrlgc vlllnan Pnllsrnun. tam undurlnszkndan, plclun rn rn Fordon-t Fpk Göran Larsson/pk Lars Andersson 4.1.67 1510 "lrruruuo marna- Spår på lordon och plan, lårguvxålining, lårqavxkrap. lkndoriktnlng rn rn Mitt på v dörr 40 om över marken ca 20 x 20' cm intryclming; på djupaste ; stället ca 2 om. I skadan runt fördjupningen kanter'färgavsättningar. ; Skadorna utan rost — färska. Färgen något avskavd vid skadan. På angräns- 5ande parkeringsruta till v,hjulspår i snön, som ledde mot skadan och där— ; ifrån. Förhör, maning rn rn Göransson för fpk Göran Larsson på. platsen: ställde pb där omkr kl 0930. Den var då oskadad. Var ensam. I parkerings— rutan närmast till vänster stod en grön Fiat. Lade ej märke till regnr". Återkom omkr 1500. Upptäckte skadan på v dörr. Kallade genast på polis. Uppläst — godkänt %" x : s ) / Gåronsson ?b a 3 00000 .. ä 8 . _ _ Isamu Ol.—Phi. Lämnar till anmälaren eller råndl till ägaren

["Pnliulillrikl och av arbnhanhll SKADA ofiqkud av mo'orfo'don

? .vldår arkerin Dm ' ;xj på ta'lcet is ooo/67 Maltogln ov ' Dulum | Klacken sugrrr Fpk Erik Svensson 35067 1415 _ Nuur-angry numrl (lilllalmarnnul mork lm) ), mm Foldarlulag " Magar” 74 za. ”nee. lx r.... F ” : wara—_l F—dr .men dag, xerkarl rrr år :: rl ur, Iyp % ; väta, (JMZÖ/ % : norrudrudrm. lul Årxmadell 54 _: Z..()r3./4»n» sz Afa/x' magma E ; Arbehpl ,lul Färg ; Ägoram yrka, namn, odrrm, tel Försäkral i E' = Fordonol IDaIum lklotkon Skodon [Datum [Klockan » :>— %_ :'l'z'r'l'l'der lååm Zj.) é; ä/JÖ ”m . Upprrauningrplan '! |- ; vi,/42 få)?! mfl,/J 74/77 från?! f— får) då! fdc/cf/ //'/// 'u tad å #f/Åm. mai/0264 fair f/ (me'/Z ca / 093” ”x'/»: vmrurr'lill all lordorlai var oskudul då det "alla” på plulun : i ' ! gåta-W ' 7 _ f ,. . . ,g, * ,, * ”((/,,,7W 42% '.!/%$me 72%” »; /4- ,r'zåcz', www l Polinmon. som undersökt skadan. plolsan rn m | Datum | Klozkon Fardanat Fpk Lars Larsson 23.5.67 1500 Termer l—lFlyttaI Spar på lardon och plan, larguvrällning. larguukrup, xkadariklnlng m m Skador på staketet enl Linnéa Anderssons uppgifter: E' På det vitmålade staketet fanns gummihjulsavtryck och ljusblå färgavsättning. & Skadorna färska., Staketet ca 120 cm högt. = 0 . ; Linnéa Andersson kunde inte lämna ytterligare upplysningar.. Förhör. rpunlng m rn Den 24,5.1261: Anna Svensson hörd av fpk Elof Persson per telefon: Den 23.5 vid S—tidsn kom hon ut'från sin bostad mitt emot Anderssons, Sågpå ca 50 meter en ljusblå personbil, som stod med vänstersidan mot staketet. : Hon fortsatte och lade inte märke till reg—nr, någon person eller vad som hänt. ; % Ätergivet -— godkänt. ' '=' 5 E KOPIA Bululxdolum Undeukrill " E _| Lärnrrud lill anmälaren |_l så;:rc'r'rllden " " * ' rönln . or 9 & T; ""F'r—rul'rrszukaknlgrr'åd ', Å sr vidare regard, ”Äta/7 &;VW/JÅÄÄAZ ; 11.... m fler.".— 1 !

[_Polltdlslrlki och ev arluhlnho] SKADA ouukad av melano'don KOPIÅ qäåp'å'gket B ooo/67 Molloy-n av Datum | Klockan Regnr Fpk Erik Svensson. 3.5.67 1415 "" Fullllåndig' nsmn ("Hmmm..-r mork .) Fordonnlug . ) ,-'/ _ rom. så Jégiw'r %wéå ignnäe & x.... : VAc-rW—Ä * F-år "nen 359 Körkort nr år fabriken |" % ; :—_-, .,5-54 | 0.5.5'20/ * E : Iol'admdnu, m . Amund-Il &( ; !; om , 22; A&M amma Tå & Arbelm'o , lol ' / ' Fälg % ' _ : Ägarens yrke, namn, adress, lol FBrlerul i U ; = Fordonet |namn. IKlockun Skodon IDqurn IKIockun |." E— % 33.15... 1551" 75547 0730 07244 'i Uppslallmngxplulx nämna-Mondo. låg. & ,"vå //'dcé/e/cÄ 077616 jdf & maj f'/Ö 57" ”% %ÖÖÅ/é ff/c/å/ ;. mé/ & meta/0247! ”474—741! az // one/åå Vinnerr'lill oll [ordern! vet olkudo! då du nande: på plulson : 5 . ;WÅJWW %% % M:t»; ?Är; 24 rä- ååå/, 555050 Pollxmon,_:.om und-nok! lksdon. plan-n m rn ' | Doium | Klockan Fordon-l Fpk Lars Larsson 23'.5.67 1500 _| :; rryuur |—| Fryuur Spår på fordon och plan, lömouåiinlng, (årguvlkrop. ikndorlklnlng rn rn Skador på staketet enl Linnés Anderssons uppgifter: 5 På det vitmålade staketet fanns: gummihjulsvtryck och-ljusblå färgevsättning. .; Skadorna färska. Steketet os. 120. cm högt. = I . 3 Linnea. Andersson kunde inte lämna ytterligare upplysningar. _ Förhör. lpunlng Il rn . Den 295.126] ! Anno Svenssonlhörd sv fpkL'loL Persson;;rer telefon: Den 23. 5 vid Sgtiden korn hon ut från sin bostad mitt emot Anderssons. Sågpå. ca 50 meter en ljusblå. personbil, som stod med 'vänstersidan mot steketet'. Hon fortsattes och lade inte märke till reg-nr, någon person eller vad som hänt. . Åtal-givet --godk£11t . å' % ! 5 & å : |- _

Ägarens exemplar. Lån-no: "|| unnålornn oll-r söner llll ägor-n

FUIUNDERSUKNINGSPROTOKOLL _ TRAFIKOLYCKSANTECKNINGÅI " M |eyoiHa?' Dnlum Protokolllbrurom und-rlkrillfNuIlmlårlyd!Ignndl/Ilhllhl

___,4 Dnr Arm-.|| bilagor ? Rupporl !/

Minnolonleeknln ur ”åå 6; ; Polllmun [anlände rmmn— Ä—n _:tueg—L' unfun. ||| (n..., min)

400 ååå :IYn-n /4Ö' /gfé7 /;|.90 5

iulm _|g| namn W %& ”2 :::LTAI'A _ Mud. ' %% MQÅ 'å'”! år?” ?444 445244 444444/444449444144 :

TID

& z % |. |.| / / Febrlkui, lyp f __. 444444 %. 444224 %%; 44%44 : : namn! .. &. nu." .. år / Und-rröliud .nl |?! x:: .a .... ulrud- Armed-II & ! ningen den | |— i 0 U d | d | | |A i ; n o & Is om min en . '1/ , "man bilaga M Irodd | om Lengd ! cm _

/ 01% maga"— _, -, » ___V W , '!

Igor. yrke. :. / Slyrning __] vändor [_] neg.. . Adrou. |ol Fånåkrui |

___—- Tilol. namn. ndrou, lol (Om hl SKKIFTLIO lEllYTELSE och worslruverl lömnnh. sul-olmos ET; vid namne!)

VITTNE

Ellemum Fbrsveroro (hur | _E'ku'm" |: ; FUK Iuk'lugno) ' 44% ! ram-nu.. 3 more.. .|

% /44 444444/44444 %% (% ...i-"...."r %%. _Å4/44, %%4/ 074 våld/näää , __2 få., Säf äte/44% 44.474! å%%%_

BERÄTTELSER (rågiruiikbm, vilino etc)

& O O ( ål vr -. [_| va..—d _ noll:-nun una-HIM! om Arun-|.||| men"? nlmmruläggundlkungörelnn , skudTIÖndslolun lämnad/ovxånd ||| (målsägandonxuomn) svor senoildon svuripiom den nu hansen-u | löronlod-r Besvara! 'gärd )rån pollun .—| N.] nu. nnan :. r Illrn | thi" , losvurox . / %% Ära-_| [_]Jo sen—oro

jorm! snö lunga arom/åklagarens bulul

8 |». inl-d. .; = 5 Fu undlåggs _: _— ' . = & Ei Mal a unlulsdolum och und-rskr"! Förundouåkningslodsr- | SIM—uppg ! SC! Dahm ' git

1 .. 'lokulvömud

r.||.d|m||.| A.|..|..n|..| YIÅFIKOLYCKSÅNTECKNINGÅI " " gm. :..-no...... ||| ..kmg . A. |”? | Dag ||.| (Fn.—|.) a... ; ' ätt-n

Kommun Olyckspmll ang.! noga | ' M! a . Ii nkunlpunkl samm Running, hmnummov, lan punk. i lurrång de)

_ Fula ög A Våg Fb til en uu .: mod " bug-ch? m ngar nedan. Mriåmi- uu Iniö". ” uv vågimllkuM/vlllnn ol: (Iom).

uiunumn/vågnr und "Hända-inning A. l-cl: och mumillwnl gå; på lllnonyåg'rulllunhnx ofinrnunn vid lungan-i och vinn"; .IMrnugnn vid h_unl plutt.

Norden ulmörks mud |, 1 ole. Dun: bokliåv-r uch tillval wm-cnhllu Norm" ')

SKISS (Deröiielser mm karl.)

Uvugångulåun

Flordon | nl [ nr Flygand- lnlp ' || .||! VTF _ | in * 4— VNWM" olyckan 'nym-n mmm _| ||.| |__| |. * _] 135 mn oh-v |...

| Våghunun vå! 2 .. 3 || ol må på vägbanan

Iorr

__ _ ! Moimyåg _ _ iA. ullm'vag huvudI-d __ :Anclllmvnlk ”* _ | tunna våg'

. _! Gula

6 Uv! våg. lng olc

4

inden: brllilållighciu

Olyckan! "bron- iblld

! Gmxvåg '

2 Aniali- tl n!!-grum:

__

! 056170" 1 Svår puwmkudu ! Lindrig ponenskudc

4 E ondomnluda

Såuklldn emllåndigheiu hnlr väg-n (britilaliighohr lk)

_, .. . [_Gullion ! Uw ul okänd . . . . Inn/| hull L E oun/Vlgbclymlu Lkhl'hilnå "and 0 nu : ' n ' _ 9 ' _ 9 "' Z Siäckl A . ".|||. A ! YIIHI ' 00 Ellok hours'-hav 1 _5='""" _ _| | Fm... .|| .|.... | | nwmul m.m.-.. | rsubobyw omrbd- __ _' 7 " ' ' ' ' * ”="d"Y"""9 1 E låilbob bd Vldulnk _ | lugn . 3 Förbud mot " , ) Ur noun (unkiion, gul blink | om ' _lKlurl _ _ 1 u....kylo..." | 4 s..” vid vägkouning . , .- _ , nun-kun "909111"! __INulvllurl _ : Snöblundul ngn 5 Lämna Månad. 5 ,slåck! , m.... _ m.m _ 9 Snölull & mm...... ||.|. |. .övulåckl . _ wi...... _ Hård vind 7 7 3 ml: . u w.li'länl uln " olll _ | | _ ä| ._ | | )| Sununu 45.1. ocg 55%qu nnan-| : g ' , . _. c — : Fa. döåu och - —= *__ _ * _ g —| ;— l . '.!-=]; _: | | L:?» "||.| lindad. :- ..". . |5 = 5 17 E' ' ? 2 o| ' ' ] I*I.u ?: E _ _|... & _ n- .. _. ": _ * Fo.— E SI | 11.3 : &” : 51-325*5|= " .. . 0 35.5 _ o ; =>|...,2. _| a'. -o gl =;a lugg.—2 EuE_-u _; _"E _|; I'ct =.. EP.—'n? åå] ,'"I— .E 1 : .nu'i' EE2u-—m'å-'5 u: ===| & V vas "=; =? == | ' ' *E- _szåzsäosåc ET: Bea: & åäö—”f*u—Eo ”'n :'3 » —= 0.._..._.....:_.uo (: o(>! . .. =x553=33-' m.: £|o | 33 å-mmosmosoewoum _ L” :| - - - _ oo—TIIIE 33" | .|—-'- - . z 5 l _ _ _ ' | | | |_| |_ .,. . | | | I ' = . _ __ .. __ __ 4 | | | | ' *.; .! —' — ' — 1_ | | I 5 _ ___ | __ | | | _ . | | | ! | |: |

lida nr *: FURUNDEISUKNINGSPIOTOROLL TRÅFIKOLYCKSÅNTECKNINGAR " M Riikka / i '—

Dulum Pr q uuuuuu dun mnnlåriydllgundt/th/lul ' 19 .||. 67 ' m.! 46 __ .|.... ...a... Bix-ser reson/flak

00 00 oo;ooo

Polllmun

Z ”&_/%$? ; _ . _ ”29.447 ? ...”: 24. 43% " '— m;» /4 léd'm % 'ÄZ %% ?41444'

| unlånd- || p nlun EI '

_TID

.. %” Z / . = % dår/Z %.»; dddäåå & 4 .

'Z'A |., |. | _ __ . — , Fabrikui, |". |

; 4. %% 44%, %44/447444 % . .

u. X ut nr & ||: ko III år vi unä :| .|| : om und- Åumodoll '

é )( | i / | |||. .. / i'å'"|?'"=6-7T_"-z—l |: | _

% Und-vvåilod .... ......|u..|.. |5. grov olovlig korning, "im" Huga __ n...:d | .... : Längd i =... ." ej återlämnat återkallat körkort. ? Hmm,, FL,; man. ' | ..... _ _ arr—_ ——”—"'- | % _| va.—.|.. F] nu; | A_drun, ||| Fbru'llu a! I | Tilul, n, adm in | (Om bl SKIIFYLIG .IEIXTYELSE nthx lku en 16 namn ul !

54%.454'4 4444% 4 /444 %%4 4444! % 44444 ; 44% %/ 44444 då.-4 107/465

E_liov rutinm— _ _Ev'k nnnnn IFngUKqunkllg In') _|_=_|_|... nurk En? "*** "

. _BERÄTTELSER (vagimtikonilvmno lic)

4444—44 4444—44.

MA/ MM! n_.,._..

”54% wÄmz/a 244444/11 .7/4%/% 64/7”! '

in: O O ( )( *." , [_| Vänd _ fnul-nin ...l..=||.rom Aum-|.||| ung ||? humla”: )nd- ku ungöulun ;" skud-sland'slulu lämnna/cv:n 'onndd lil (malta gundun uuuuuuuuu idon "av inkom don * . iöruu'l-du luvu en .. — .|.. .. I.... 'I u. . ”||.|—| ......l ( ! llll .! ' . Bu ”vara: % 4444 _? .._',.- |_|.m__ ...... nun/ÖM ung lbulul s __ Fu nndlåggx & . _ :| ålol " luluisdalum och und-nh"! Förundonölninglledun |_ sial-uppg | SCB Dulum aan

Pkom Carl Hansson * _* | "_H_:=u

TIAFIKOLVCKSANTECKNINGAI " "

||| olytlun

! _ vid |o|dn|u| och v|||n|'||_ vid han:

mod mahv noden. lorållolxcr uv /v|||||u_

Vågnummar _ 1 Nghi-459 - | Vagbanun VM Pardon: bykllälligh-hr ] An cllm väg huvudled 2 .. lor! ! || ol sn! på vägbanan

3 All ullm v ni huvudled 4 Enxklld väg 4 5 Oulu Olyckmu "brush Mild & Uvr ||”; ||: | Dödzlull | Glulvåg 1 Svål puuonskudn b.". väg." : Aslull- ll ollcguuv 3 Lindrig pusnnskadu

.! lolongvåg 4 anno" 5 U" " okänd simarheuunden Gulu/Vlghlylnlll 1 Tänd Lok hulllghdxhlglönm 2 Slickl W El lvl! 3 sak"” | Fåvbud oll namn | | novmal lunkliun . mmm,” "nu. 4 : Omkörning lörbluden : Hund||ymlng_ _ VII-thi 6 Regn ! Förbud mo| vömlnrxvang 3 Ur non-n luukhaul gul blmk 7 Han 7 Undukyll ngn 4 SIopp vid vågkonnlng . Inknlxkl ||| | Daudi-|| Halvklun | Snablundul ; Lämna |ån||adu , sladd Mum 9 Snölull 6 Heldmgun ||nla . överlåclgl : mm" Dimmu Hård vind 7 3

Personbil

Lå" lmlbul ||a|lke|emun| Ruglslrnlngt—

FURUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

. Johansson, Nils GUNNAR

Fullnlåndigl namn (|illlulmumnol mmkum)

Yrt- llllol

Damm !

1315»... mammi-|| l—luanonykhmnMAm—mbmn 7- 8. 67 2—0000/67 E

.' = Inglvtn av Damm ; klockan _

5.- Fpk Christer Carlman/fpk Håkan P_e__1_: ei'sson _ _ _ _31. 7,31 18_(_)_5___ ___ i Voclodug Duhun I klockan E F 31.7.67 1750 Fpa Anders Andersson _

Han Poli: unIEnd. |ill pluuun Hockun .

__; X—gatansisiceljokalkorbana vid _ m=: mmm,", 1755 __ __ ? Y-gatan och på. X-gatan vid nr ""'” "" "”m"" _

'U

,: 15 __.,,*__.__ _. ._ ..-.._ _ h-... _ .____ _l. __.._i__.__ ,

i &

ÄFuuugumm mFbvun __ rl anna_ Fa. mån .|||", .|..

rattfylleri_ m m

Eldare 90419—381 Xm 00000

lo||od|ud|ui. ||| Ferdnnnlug

A-vägen 6_/__I, X—'s_ten,_ 00 _00 _00 Skåpbil ' Ananas... |.| Fnbriku|, |yp

X-torps Skrot AB, B-vägen 10, _X—inge, 00 00 00 VW röd _ %*"öö'ö'oo- 58, åtquåii*ä%"'i'965 Hmm: '"'6'1' 67""'*'1*9'”5"å", md .... mmm. ||. ram.. mäss—,T" —"'" 7.44 | en färg...—

Dt [ ., orlnrun n e, uv___|.5||.

ngar-rum.. nanm _leTnIJQ_ , Be_n_gtsson__ - se punkt 2. jan.... ljus,” ' Adm" lcl—Ä'f— ' — __, '_'—_. i_ . ___ ——___4_' ' _W- , *** FÖMEIM __|—"_ '# få.” S-bolagen

Fullnlandlm namnmulmumnd mark-nu) Lill "nu.,"

2. Beng'qsfon, Bengt ARNE - _ _________ _ _ 43519 .. __.DLo—ng-.-_ VIh/"lll '_'6' -|||å|| dug— -||| Regn! i Våguästare 10_907-_12_'l_ ? Iollndde-x—s, |||—___ _ _ fw '_' i __ _V— V i — ÄFQWT'I:!iG—s__ % s-gatan 19/1'V,S S-holm Sö, _qqo-oo 09 _09 * Arb-union. hl

Vägbyggnads _AB, X-bro, OOO—00000 Körkoyl ||| bv

Z OOOOOO-OO

Tmlikkon nr år—

Fubrlkul. |yp

l __ _ ”n__ _ä.,______________ ' |

Und-mim .||| ll nu om |||r-d— A""Wd'” nlllglll den 6 . . o

Undurällud um minlonko |ö|

medhjälp till rattfylleri m m

|.|im'un'bnogu nr '" *5;aä'1';..."""*| Lengd Tun—' ' '

Xci uimon n e] uvherh

Rum-||| nh, nanm Eblnlng

B . ..,, ,. . ,.____._.__ __,.v_. ..-. __,_,_._..__. .. __....-._,____ EEE-L,. ., n.'—,är: ..

Adm". lol Försäkra! ! , 2

Namn Fvihuhhuöwndo n- m "i

Johansson ;kl 1800 beslut på platsen om blod— _ki 2040 _ |

NN TndiFäZn

7.8.67

=., "_”— * ' prov åå Bengtsson omhändel'tagen i sin bil för fylleri och ins tt i arrest. ; g;,;_,,_,,;,.' * mm;" | ) ”Tf—"=; *A— vi"-"**”— rani-gas?" 'f- "575533" 753331: Hmm.., alluqu ||| Rapporter 1-2 Pkom Lars Andersson gl Målsäg Hansson 3 oga,..sm;.m.m;mu.;7.;ramr * "5 Misst. Johansson 4 i Bengtsson 5 132 Vt: Fpk Carlman/Svens— & son/Ulla Svahn 6—8 ?.? Läkarprotokoll 9 Levnadsberättelser 10-11 Beslagsprotokoll 12

vgåmudonölnlfqiludare Åklugmmyndlqhohnl man»!

Rin-||| ӊmm

F|u|okol||6ra|en| uadéjhmlNumMårlydligundo/Hlul/hl Sven Göransson/pa/OO oo oo-ooo

Duhlll/Undoukrlll

"IK 6700

Bilaga 1 151"> |onunousöxumosnoroxou mAFlKOLYCKSANTECKNI urna ***——

Damm thkolllömum und-nhill/NamnIörlydliguudo/lihlh-I |

TlD

Tania?— hppa" Dnr Z _— Minnclun |: || || ut _ 5000 6 Pullman [ ”'&an En _ H "'_' [__/:S 000

6100 Luck"! Z "(?/Z 47 /7430

amn (iliulmumncl mal rm) Pt'zuaeru _ ggg/' Mm %% ;; |.|||". cw.

|.||| |.|||». |.|||; |.|||

33/39 449.455? / 47 då jo" » "Z ww &%%')” »? JJ C/D-M dääääd ;aJ/

%&Wzåéféé? ?» äe); && maa %% ”Jai/£ ”' Kö| nråv m.m |e| mansnamn?— Z waawém/p/ / /

VÄGYRAFIKANT NRLR

Bredd i cm Längd i cm

ningen dun /?é/ ylllåuud om miulunku |år

svimuu bilaga || |] "Iman m Q' avhölls

Wi. namn s&ining " ' ' ' __"' ' Z vänxlnr IT |.|||."

vurma |

Aduu. hl Föuålu ,ÄZW % 'L |||-|. nur-|||. annu, ||| [amy andr-luv uzxAlltLÄEpGH lvuukuvlrljomnun, |.|||-|.|||.» :o ||| "w...-|)

.%QQHQPB Elf-'It. Ekman_ %..Ccu'l SJancv' quhshnsj,.237...xl 'ha'lm QXI' GJ tel., föf iciev'iorb. ?erÄSs—s'mcnll- va en så k- cm en_ 00 OOQQ :For' år med gk'rnan o. +ovsm n :$an 'no. ?O'lfSG-r)

Föuvuruu (|| | |

BERÄITELSER (vögiraiikuni, vmno eic)

El!-|namn

Elkönncr |; ; FUK iuhlugnu)

—]_a_g_ga|du ei

F?!!!EKEI...

Fok Pettersson i diktafon.på polisstationen: Tjänstgör med fpk Carlman på radio- 'bi1'. Ej tidigare settÄnännen. Föraren .av skåpbilen,'äonånsson, luktar "ga'm'n'å'l "ij- u-law-o-ch öl,» "är”—rödbrusig', *ä'rff'li't'e os'ta'dig'i gången" och""hållnin'gen";'"Pratar mycket ”

_oon säger _bl a_,_ a_i-__|: det är'__de'n_a_nd__z_—_e___foi1iförarens fel,__Tslar otydligt-”samt:

faller på grund därav påverkad auf/alkohol. Avlyssnat-lätt, " Rätt "'u't'skrivé'é'zg'z

,.SPGdow Tå tgb ,?foooo:...3uqk_lqc.._iaå--.h ...—sida och *Ydmfbinngå 'h'ökäm; ex» main | sko—demon J FIM SKADOR _

.5kä.(ab|'lenz?eg9—:och ”noir/vek nin'aarjfååhl';.)....Sflfå.1_k95EQCQ....2lf-t m....bokåis' Sq &

"kg?; "unga? 'OLl'n cvshu-apnlnqqr' m Vänd

.' Å oil I' | . | |! | dlhm & | Stud-IM dslalon "' """ "" "" " '”" amma/J=—3'."'Tiif(m|||;aåå=g.|=|?||?å" ?|;.':::.,,..|.| "mmm ||.|. " || | ||.| Ben tsson, 8-8 5-8' . umam' ålgå|d | uggla-n 1 ' 8 g _ 3?! Nol [_]la nnan ' -' Hansson '-"- 6.8 _ ' _ Åtf/do'dtf/ 31:37 ' TIM FIM—71 "Tmi" guild-Härifngl—fodanm[bilagor-ru bnlul [ Fu inlods' .i ' Fu nudläqgl [:| om" _ _ Iulu'sdaium ash und-nh!" Fålundcuökningsledqu SMI-uppg | SCI Dahm Slgn _ ., | lokal vélmznd

Zenith"?

TRAFIKOLYCKSANTECKNINGÅI M M

PLATS

(_

??imxu Kom| Omrbd. :|: * År |)?” |»qu | in (__|-m. mln) Dnr lv ; ' olychn . Kommun Olychpvuh (ongn noga i Inrhaliund- u'Ti ..vmmpum Iom konnlng, humummnr, |...» punkl i i.ueug m)

SKISS (Berånalsnr mm forts)

ääälSé—Cm '-

Fb )kiucn ung.! guiunumn/vögnr med | ggsb. md mahv bei-:kningar man». Dårläml ngn av våglmlikunl/vliinn nlc ( m).

__.Våäiref—Vgnäzn _ Råå

iuen'vöqimllkunllns .".mumn vid lavflora-l och vjlinoh ulhrnomn vid h-uns plnh. tkr-ing Å, ! ut: och vbghullkqnl/lavduu uimö'h med |. I II:. Dum buhlåvu och nillrm wmmunlallu Nounll

Fo li

'D...U.g'.. XHqi-uss : Svahn

1'1

Flygnndq imp Ör ud lrll VIF Uvugångniåll-

Fordon 1... |". " 4"— Va9"""'"*” :'7110" 1 O 5 uyuao eillyllc! _] Nol IZI Ja 38 235 rh; .? Ob" [_lm

| Moinrvög

4 Enskild väg 1 An'ullm våg huvudled 3 An uilm v ci huvudlud _

! Vågbcnun väl

& 1

3 I; :| snö på vägbanan 4

., lo"

Fordon: bvhllöiligheler

XYOCCC)

)( : Gulu Olyckan: "a.m. löljd 6 U" våg, lovg ut: 1 Dbds'ull | G""yåg V,”- 2$vår pounmkudu söukildu omslåndigh'hr bei! vig-n (brisliålllgheler lk) )( : Axlall- .! ull-grunt _ : Lindrig namn...-J.. ! 4 E ondamukada __ _ _" (cum-n ' SUvr-lckänd . . ... .. . km" hull _A _L ouv/Vl,hnlymln_u 50 5 Lv _ . ___—ltånd O " 4 3 1 $'"” "A 5 mm A : mur 0" Ei 'vk **M'lsh-h's' ___ : sak"" . | Förbud alk Hannu 1 | ! nprmul funklion X iTiilbubygglområdu ' __|__ 7 " ” ' ' ' * *2 Hundwmlns '" , [_ Vil-"'I |_[6 han _'__Y : Fövbud mol vånshnwång _; : Urunrm lunhlon, gul blink ”"a" 'b ""åh Zum-m x_n Undovkyl'mgå __!_ 4 Slapp vid végkonning ___; : —,,_ .ukuim Ial _)54 | aug."... _izuulvuun _ s Snöhlundul regn _1__ s Lama (helröd— , s ,xlickl , Mill., _ _iM_ul—I . _ 9 snåla" _* 6 Heldlugtn nu;. & .övuläckl —— _ ADunmu _! Hård vind 7 I 7 3 .SE l 0 ! Tubulll mln " elli _ * : | 9; ; > knulla: da:-:=. och l:.älai pun-Inu = : . T_z ! —o - .,, Fårdådu och _ E 1 i ; g _ :. ; &%ååg 1 [ gg "lm :kadad. 3.--5 . » .. 1. 3 v- _ 2 ; - =; n .. 'å % 5==a . 4 5 så: % -5 : page"-3 .. H sm fw SE?—"j.i-ug_-G _; :..-E !; EW": :: 32-53'2 otal-3.1:å—åE'u E Ju".— cigg?-.ga_;s g: 53: .35 gégåö 355 :?:-åzzhäggguggg ' ?. ___ __ D'— 4, _ x_f __-_ -u_ —-_.._. ==... - .n _: o..:aBE-Ep'fiöo åå oå> å-ä 2452552;352n25534€£ååååååk 318 å-o-mosmw'movwm - mn - --_m—oons-..in..zs-_- .. |: :> . . _ _ =.: ' . l ! rv». : | , ! |— '|'— 4 ! ; |— __ __ _ _ '” 4 T 5 l e

TK 67”

Exempel 20 Bilaga 2 |3|=d___

FURUNDEISÖKNINGSPROYOKOLL TRAFIKOLYCKSANTECKNINGÅR M M |aro||1k3d” ' ' *

Du hun Pyoiokolllövur-m undeukriiI/Numnlérlydligundu/li ul. Iul

__|- . _ I.;lniäiingw'” X|nnppon ”B &_ 00 DÖ é" MiunuunI-(knin ur :: Polisman IulJimd—lo nli nu..".n u 'na "två?—_; Dalum (Hm. min) _ . ,, . . '— Wöää nlyckun kt (_j/,7: g)? /;13() rullsiandäo nomn ("wille mumnel mmm.) / ;( I Panu m. Fårole Gömd. m../um F.n. | _mdn | dag | -M Rugnr

Baniadmdreu, lel Fordonnlug

VÄGTRAFIKANT NR

Aibauplou. m Fcbrikni, Iyp Kårkovl nr n.' Irulikkovl M är Undunöilud rl R.! 23: ua om med. Årxmadell

ningen u... Undanåliud om miuluuie lör . _ Bredd i cm Längd i (m

_ arlnrnn b.lngn nr

ei erinran W ei minä"; . Ägar-ru yrke. namn Slyming _] våniltv F? hågev Adreu. m Fånökra' i

Tiiel, nanm, udreu. lel (Om bl sxmnua snurras: ench "duman laman. unlulnux 51 vid namnet)

BERÄTTELSER (vögirulikanl, viline eic)

Lu Z ,. = . > mundmn | _ Fåuvovan (ball i _ f'kafm" 12 g FUK iukllugnn) In...... __ |? a...-...... ..

Fuk Carlman i diktafon pu pl: PlatsundersUkning tillsammans med fpk Pettersson. X—gatan svänger vid X-bryggeriet i ca #50 österut/söderut. Ca 40 m från svängen ustår_skåpbilen på that n yiq_nor & trottcaren, mitt för huset nr 15 vi? brygge— riet, vänd i riktning öscerut och ca 125 m från den plats, där personbilarna sammanstötte enl Hansson. _ . _, _..-H. ._. _ Från mitten av svängen och till skyddsräcki vid norra trottoaren fanns sladdspår 22 m långa. Skåpbilen-rödlackeradv-Skyddsräcket skadat. Röd färgavsättning i räckets Skador. Räckets grå färg delvis aVSkavd, ej rost. Grå färgavsättning i ”skåpbilens skador på vänster del av frampartiet. Avlyssnat—rätt. Rätt utskrivetÅzga

Evy

" ' å ; ;;, 5 _aåjzéäéacåel: (Zn/a- %Z/a Ain ,PZZZ'CÅQ . 624? (6 rm céz. . Ci o' ( ' ' . ;, .mfåa/dyazar/ /' M.. ., .. . .. . ..... ' I—l Vänd Vulkan-n und-namn om Anm-ullig nnli i '. muHårelaggcndakungsulun skud-nåndxiqlun lämnad/anar"! den Iil?(måhägund|mnornn) Wurnnusv den xvur Inkom d... h'd lö | - _ . . - a ;;..z";åzr.".'.'...':=.:.:.' 1-8 X holms Gatu 8 8 5 8 lamm.. .::;fr” |- ' dmlum f(tgngor )( d d k dd .. k t) '. ' _ e r s a a e y srac e & ; ”Åådäfulry _] & [_]:n mg:? _ _Fgund-nokningxhduumlåklaguron: bulul Fu inlcdl ni 5 r.. nudlåggl JW & 'Ei ml 0 lnluudulum och und-"hill Fölundnrsökningllldnr. | Sini-uppg | SCB Dulum ggn

Folixdislrikl Arben: Zg TRÅFIKOLYCKSÅNTECKNINGAR M M "3— Kom | Område |: v.;ioåg A. | Män | vag | in mmm) Dm ; ' olyckan xanimun ' Olycklplsh (ange. unga i inrhuilum releianspunkl men. kcrmmg. humummu. lasl punlu i lennng :||:) & Z— Älä»? ,Z— 92/27, cuz” 1974 m” # /'

På xkinen unge) gulunamnfvagni med lll

uniaimm av vagliallknnigvllln. nl: (lem mod maisv hol-:knlngur nedan. Dalian-la anges på skiss-n'vågimllkunion: I'lurllamn vid lordonui och viHnols .llnnnmn vid han. pluh.

A, ! lh: och vögilulikuni/lmdou ulmévh med |, 2 ak. Dem: boksldvar och silhuv summunlullnr

läggxbuhckning Nonpil |__...

SKyécisréc-i/Åfåbwcicnétij '

- av».

” "7 ;> 7 " , . . - , _ . . _D :: vi f)./anwa»)

SKISS (Beråiielser mm levis)

lFolu

Sladds ån och Edén-___ _ buen J lut en] $%, So'f l *iilä » . .

HUSCL "m" 15—

VSKQ biler) )(QLCCQK—[chqu gr.-åå gumman-men ”amkm ?i

: An ullm väg huvudled 3 An allm v ej huvudlud | Emkild väg

. . -_ , Vag A VögB Fordon |... | I" Flygande hip rbud .nl vw ma.gangulan- ' ” ” ef!" 4- Vagnummor olyckan ] ..,..u. ei "Yun, N.; [”La _| 23 5 |—| , 5 om |—|m 1 Mohwög ! vagbanan val Fordon: brisilåiligheiey

2 ., Ion ! || al snö på vägbanan |

s Gola 9 Övr våg. lolq ul:

! Grulvåg : Axiull- .l aliagmu ..

_ Olyckan; wämll. lålid ! Dödiiall 2 Svår pumnslladu

sänkilda cmxléndlqhaler belv vågen (blixliäliighnler al:)

3 Lindlig porlar-skeda

; ...,ngväg 4 : .ndomukada __ _ . lcnlslm s cw el ukönd =.. ,._ . .. . lim/| [(m/| A B _ omu/quh-lylnlng " .,, A Lkh h b "mud o asllg als e lämn ' _ 9 _| : S'?” _A B.. Ilulilnnvltnlnuul _a & _nalilulgnulu _ 005: lok hahah-heslt , _. | 5" '"" __ | 1 Fölbud all nanna | ! nounnl lunklion _ ITållbebyggiområde : , . ., 1 ' '" ' *; * _ 1 Hundl'vminq : E. _ Ib h M , Vidal-k __ 6 R-sn : Förbud mol vånslersvång _ : U' norm lunklian, gul blink _ "=' ' ="" ' _ iKlu'l _ 7 Undnvkyliregn . 4 Slapp vid vågkcrsning ' _,,_ .laknlilillul | Dasxliux _ZHulvklarl _ | Subblunduingn _ | ; Lämna lör-irådn __ .xlåcki : MM" _;Mulni _:9_5nl5|oll _ | _ . övuviäcki __ _.4 niininn _ Hård vind | 7 - 3 15 Din 0 . - . huanlliåednå " Ball: | | ' | | |, Sum gu duu | oc sku | ' punou-u . ' ' ;o '" : '——- - ”rna—'FÅf'— _ | A 4 | . _: r : in | ? |E % ix. . | älv-2". ?; 1 kg.”? när! lindad. 3?le l ' .13 * , -:. |.) . ., ——+——,v——— .” : ac i l-, _5 "! ' :: ==iä I? 35 ä 8 _ iii: '" |—.E —" 2- ' 5 5.135” riv-'å' vi""å ? '? = *”” :; .::; &; nu;, .,å :. :o- m.: 839'5'9-83335 ' 5- _ >— : :: _.. ._ l a. _. *. " _: 2 . | |i|0| =(: ;O,1=>| åå |: i:? u:: .?!åäågååu. '='-2 ':'," lil Ing! - 2 l 1 -oal ||1341?3—- _ . 12 == i i 1 I ' | I - |— | - > ** * A * * —' ."Jl1 ' | |_ _|,_ _LJ ' =; = ' ! ' | l ' J | I __ __ |___._._|___.____ ___ _ ___ ”' ' ' l ' ' l *——-'_.*, |, , . _ s . ”_|—”_? .! ' _ ' _ _ 5 i ; | . *I ' | I

6 6 Dnr Bila : m F "" ' 32-000/67 3 ,

Fbrhiudulum * Klockan (iron—lill)

51.7.67 1800-1830

Färhånplul)

P 'i'. tio l—lMlulankl mMåhögonde l_lvulna 01185 & n.!

Fullilöndigl namn (illllulsnumnsl markeras) Förhbnlcduvs

Hansson .. . .. .m-.mm._m ”. Pa Sven Göransson i diktafon

Förhöuvillns eller annan närvarande

Viksfll'el F.ö: —mån 409 . —nr . Födslxsorl (lölzumllng och lön)

n- 9

'soTädiadmÅTinl ? ' _ AEclElélan-l 4

"åTa'llning lill misslankl"; '...alia'gand'n _ "a.;alari '

; Ej tidigare sett de andra männen

kanin" ... a'. _ nonan. m ör- '

deviloz på annan hundan

Fyll; .) i då molw upp

Anledning. lill lövhöysi traf kolycks m m 31.7.1967

Undelröllod om miulunke lår

samm"... (bssl l I2 5 FUK lnknagnu)

Rugarn ei

Bcrållelle

Körde X-gstans östra lokalkörbana söderut mot Y-gatsn. Ringa trafik på Y—gstsn. Stannade vid Y-gstsn med avsikt ett fort-

* sätts till höger västerut. En skåpbil körde Y-gatan västerut

med låg fart och svängde åt höger in på lökalkörbansn, där Hans- son stod. Då skåpbilen var i Jämnbredd med Hanssons pb, kände

. han en stöt och en skakning i sin bil. Skåpbilen backade genast 5-4 meter, svängde först åt vänster-västerut och omedelbart där— på åt höger. Skåpbilen körde sedan till höger om en trafikdelar-

tavla och fortsatte ned-hög fart X-gstsns huvudkörbsna norrut.

xkåligun mlulonkl

Endml halv

Föraren av skåpbllen måste ha märkt påkörningen.

På platsen fick Hansson av en dem en papperslapp med skåpbilens reg-nr, X OOOOO. På lappen var dessutom antecknat fru Ulla Svahn, tel 00 00 00. Han gick ut på Y-gstan och stoppade en radiobil. talade om för konstaplsrne vad som skett. Lappen med bilnumret lämnade han till konstsplarna. Gick därefter till polisstationen. Där fick han sa en man, som han kände igen som förare av skåpbi- len. Hansson talade med skdpbilsföraren i vaktrummet och gjorde följande iakttagelser: Eöraren luktade sprit från andedräkten, gick fram och tillbaks, vinglsde till flera gånger och var osäker i gång och uppträdande. Vidare var hsn.högljudd och verkade upp- riven. Talade otydligt. Gav klart intryck av att vara onykter.

Avlyssnat godkänt. Rätt utskrivetégÅl TK il

| För minIånkl ung-l Ilyvllq- c mnlulukrivnlnmod sin denna &. ennen du beiludiudruun.

FÖRHÖR Om lilnga m B 2—0000/ 67 4 ' Förhöudulum ] Klockan (Ilon—lill) " 6 .8. 67 1000-1100 ,?annangfs" *'** "*"" **" " *—————"_'*'*— [Xl Mlu'ånkl [_l Mbllägnnde lj Villne 1P011 Sstationen Fullllåndlgi namn (Illllulmcmnel markeras) Förhörlledure Johansson IPa Sven Göransson i diktafon *” 'W'"M'” "* '%äeamnnmammnanen." —' ***—__”"* _ g__ & m Vrka/lllnl l F-lär ; -mén ; .dng ; -nr l Föll-Inurl (lönumling och län) —— — ,__ A * — ———— —— ,, * — ______ ___—_ %% Arb.lsplull, l.| _ " ' ”"* * "** _ * åå 'x'sTkel'l'lTl-T. ' j_” "'rllil'l'kTélFÅl-Asi ' _ " , Slullnlng llll miulänkl _ målsägande 47.345."— ”—"— _— så * Anledning lill lövhöni ! ' % rättfällgry;mtrafikovarsamhet, grov olovlig körning, smitning och under- _5 låtgpet att följa trafikdelarmärke. ; E %% Försvcrnre (hull i |: 9 FUK iuknagna) _" _"—AW "__—'_._*f '—*4_—*""*Å”"M—_ "' " 'I] s.;am ei Snäll-ln Erkänner rattfylleri, grov olovlig körning, smitning och trafikförseelsen. Förnekar trafikovarsamhet. Säger att den första berättelsen den 31.7 inte är riktig, Han har där lämnat felaktiga uppgifter. (Anteckningar- na finns hos polisen.) 50.7 Drack ej någon alkoholhaltig dryck. kl 2100 Gick till sängs; sov oroligt och låg mest vaken. 51.7 0450 Steg upp. Hade en arbetskamrat som gäst under natten - vill ej säga vem han är. 0500- Johansson drack i bostaden ca 10 cl renat bränn- 0700 vin som s k kaffegök och två öl, klass II B. Hans gäst drack ungefär lika mycket alkohol. J bjöd honom. De hällde brännvinet från buteljen direkt i kaffet. 0750 Gästen lämnade J:s bostad. Strax Johansson träffade enl överenskommelse Bengts- före son på ölhallen Druvan vid X—gatan 19, dit J åkt 0900 med buss. : EE

I För misxlånlll angel hyllm— o manlulnku'vnlngsoll om denna är annan än besladtudnuen.

FÖRHÖR Dnr B 2-0000/67 Bilaga 4 s 2

Bengtsson hade en kamrat med sig, Erik Ekman. Dessa drack var sin öl, klass II B. Båda nyktra. J drack endast kaffe.

i ! ! 31.7 kl 0945 Alla tre lämnade ölhallen och åkte därifrån i ' Bengtssons skåpbil till Bis villa i X—borg. B | körde. De kom dit vid 1030-tiden.

? 1

Vid 11- J drack en liten snaps, ca 4 cl renat brännvin, tiden ur ett snapsglas, och en mellanöl, som B bjöd på. B och E drack ungefär samma mängd alkohol vid detta tillfälle.

1 1530- B bjöd på starköl Pripps Blå och ostsmörgåsar. J | 1600 drack två öl och åt tre smörgåsar. B och E drack förutom öl även brännvin, men hur mycket lade J inte märke till.

B och E föreföll trötta och slöa, förmodligen på- verkade av alkoholförtäringen. J kände sig inte trött eller påverkad av spriten och ölet som han druckit.

1600 Alla tre åkte i skåpbilen från 323 villa tillbaka. till stan, ca 5 mil. J körde skåpbilen på uppdrag av B. B och E låg baktill i bilen under färden till stan.

J känner väl till vägen och har flera gånger passerat X—gatan och Y—gatan. Av någon anledning styrde han åt höger för tidigt, då han från X-gatan skulle-svänga in på Y-gatan, och kom in på den östra lokalkörbanan mot fel körriktning. Just då mötte han en pb, Y 0000, och skrapade lätt mot denna på höger sida med skåp- bilens högra främre del. Stannade genast. Backade omedelbart för att därefter stanna och tala med föraren av pb. J ångrade sig och fortsatte från platsen. Tog

FÖRHÖR Dnr B 2—0000/67 Bilaga 4 s 3

chansen att smita, eftersom han tidigare på dagen druckit sprit och öl.

!

! Fortsatte med ökad fart 100-150 meter och kom till svängen I på X-gatan vid bryggeriet. styrde rätt hårt åt höger och kom på så sätt för snävt i kurvan. Farten var då 35—40 km. Skåpbilen välte åt vänster och törnade emot ett skyddsräcke vid bryggeriet. Inga fordon eller fotgängare i vägen.

Ingen av dem skadades. Betr den olovliga körningen berättade Johansson: J är bekant med Bengtsson sedan 5—6 år. B har tidigare åkt med J' i bil.

B vet inte om att J:s körkort är återkallat.

Avlyssnat - godkänt. Rätt utskrivet/jz.

FURHU. n'" Bllugu nr 3 2-oooo/67 ,5

, Fbrhbndolum' lv Klockan (hån—ll")

_5,8.67_ 1100-1150

farhsupluls"

Bauman» rjMMmew- rjvmu 'Polisstationen

Fulllländigl namn (lilllslxnnmn-l markerna) . | Fdrhöulndura

Bengtsson_W-_V_dwmmm__nl lgPa Sven Göransson f_diktafon

' ] sambal"... .nu annan nåvvorande

m../nm P.s. ;.man ;.dug I-nl FödeluorlUånomling ozhlån)

" 9

Bolludmdmu, om Irieiilänfm

'""l” ”***”! *wnugmr'u—uLnuraa'IleFF""" _"l- läekåntmgedan 5 är'hdd Bohsnsson.drbetskam-

» 'rnf sedan 8 år med Ekman.

kåuko'n'nFEF— —Mr;äiikori'?.7or "

devisen på annen halvdan

Fyll; ej i då mol" upp

Anledning lill l&rhönl

medhjälp till rattfylleri och olovlig körning den 31.7.1967

l l

i

| Undenållad om miulonkl låt l

, *

Försvunn- (b'm i n g 'Fux iukllogns)

fl login: ei

Envall-li.

skäligen minlonkl

Endosl belv

Förnekar.

Bengtsson säger, att han lämnat felaktiga uppgifter i sin första berättelse den 1.8.(Anteckningarna förvaras hos polisen.)

Den 31.7 kl 0900 träffade Bengtsson enl överenskommelse Johansson och Ekman på ölhallen Druvan vid X-gatan 19. Där drack Johansson kaffe, och Ekman och Bengtsson var sin mellanöl. Johansson och Ekman följde med Bengtsson i skåpbilen till X-borg och hjälpte ho- nom med reparationsarbete i dennes tills. De stannade där hela dagen till vid 16— tiden. Under tiden drack alla tre öl, klass 'IIB, och renat bilnavin, som Bengtsson bjöd på. Han hade också med sig smörgåsar, som de åt. Det var meningen, att de skdlle stanna i villan över natten, men det blev ej så.

Bengtsson vet inte hur mycket Johansson drack under besöket i vil- lan. Såg honom ta en sup renat brännvin, ca 5 cl, strax efter det de kom dit vid 11—tiden samt två öl.

Bengtsson kände sig trött och påverkad av spriten och ölet. Bad därför Johanssonsköra skåpbilen tillbaka till stan, ca 2,5 mil. Det gjorde Johansson. Tror att klockan då var strax efter 1600. -Anser Johansson lämplig köra bilen, även om Johansson druckit en sup och två öl på förmiddagen. Frågade ej Johansson om körkort, eftersom Bengtsson tog för givet, att Johansson fortfarande hade körkort. Har inte så ofta träffat Johansson de sista 6—7 månaderna men vet i varje fall, att Johansson tidigare haft körkort och kört bil.

' Fbr miulänkl anget kylke- :; Inunloluhivnlngmvl om denna är annan än boiludmdrunn.

TK 10

FÖRHÖR Dnr B 2-0000/67 Bilaga 5 s 2

Ekman och Bengtsson lade sig i utrymmet baktill i skåpg bilen. Bengtsson somnade samt vaknade, då bilen välte.

Vet inget om vad som hänt.

Avlyssnat - godkänt. Rätt utskrivetögk

SKRIFTLIG BERÄTTELSE $'"-I'M "? ' qg; ............... __ I diktafon på platsen och polisstationen 2-0000/57 Fullelindiql namn (Iilllnllnamnel stryks under) ' Föd-dr | -mdn | .Jag Carlman, CHRISTER 361025 ' - " Yrke/Iilel

Fpk

Fulltldndiq buludludresl telefon

Arbelxplah [ lelelon

Polisstationen, X-gatan 4, X—stad 1 OC'OÖ OO-OOO Kövkorl ns. | Un...... dr Trdlikkorl mmm.. a.» I . ?Wbu rj." . __lönågd | 3353:

Korven: — lrulikvdnu

Ej tidigare sett de inblandade Tid s(h plull lör hand-Isen

31.7.67 rattfylleri/trafikolycka

KD" 'Gdovbfilie lör Ef: luklluqelur av händelsen (bl o var NI befann Er; de inblandade: handlande lare olyckan; hulinhel, bromsning. tecken, liluullr. hur olyckan gick nu. skador. väglag). Redogörelsen kan kamplellerus med enkel xkiu. Skriv lydllnl.

Tjänstgör med fpk Håkan Pettersson på radiobil. Vi stoppas på Y-gatan i närm

”EV X-gatan av pbgs förare Hansson: han säger till oss. att föraren av

* Anglv " bekonl- eller eldklskep med någon av de inblandade penonernn l l

skapbilen kört på hans pb i korsningen av dessa båda gator och därefter smi—

tit X—gatan norrut. Det var endast för ett par minuter sedan. Hansson anmodas

»gå till—polisstationen. ww

"Pettersson—ochmjagmfortsättermomedelbaftwmed—radiobilen—X-gatan—norrutswEfter—

150-175 meters körning anträffar vi skåpbilen på X-gatan vid bryggeriet. Vid

l l l l skåpbilen står en man, Johansson, som säger, att han kört skåpbilent Baktill i 'skåphilenwliggermtVå men; som vi"tar heia Bh"f8?"fyiléril " "Ett—Vitthetmbryggeriarb Carl ÅXEIWSvenssonIVanställdmpå_BryggerieEÄMEÄger_tili

_oss1mattlhanwnyligenmsettiskåpbilen_körawomkullmimkurvanmoch_törna_emotmskydds—

räcket vid bryggeriet och att den som säger'sig heta Johansson körde skåpbilenäp

! $ säger vidare,—att han och en arbetskamrat, Per Arne Forsman, hjälpt skåpbilsl

Tföfåren att-resa bilen och rulla aga framåt ett stycke.

Johansson luktarwöl”bch sprit fran andådfäktEHf"ärfrödbrusig”i"353iktetimhär”" _glansigamögon,"pratarloch gestikulerar samt verkar någotmosäker i gången.—Jag-

får det intrycket, att han år påverkad av_alkohol.

Vid undersökning av skåpbilen finner vi: En 1/3—butelj_med etikett Renat Bränn- " vin, en söndrig helbutelj med etikett Skåne—Akvavit, sju flaskor öl, klass II;

' ööh nagra laskedrycksflaskor, samtliga"Tläskor tomma.”

De bada berusade mannen enl egen nppgift Arne Bengtsson och Erik Ekman satts 1

arrest för fvlleri._

Avlyssnat - rätt.

TK 21b

Fed: pl _ buksidan Delum Uppuilhldmnuren: undenkrill

31;7.67 _ ChriSter Carlman' Rätt avskrivet/ÄgÅ,

FURHÖR Dnr Bilaga m n 2-0000/67 7 J Fålhåndulum ' | Klockan (hen—ll") 31.7.67 . 1830-1900 Fålhövspluls rjnmwni rjumw nu FqVMM På platsen i diktafon Fullllåndlgl nanm (lllllelmumnel mm!-ms) Fårhöuledure . ' Svensson, Carl AXEL Pa Sven Göransson Förhölsvillne eller annan nårvumnde

; m Vrhllllel F-år |...” l-dog -nr Födelseort (lånomling och lön)

E% Bryggeriarb 081105-

=_g Huxludmdven, i.u '

åå X-gatan ll/II. X—holm SV. 00 00 00 55 Albalsplols. lel

få X-bryggeriet, 00 00 00-000 _ f'g' Kbrkoil m &. nunnan m är Slållning nu miulänkl _ målxögunde unmalun *— äé för bil 1957 _ Ej släkt eller bekant

Anledning lill lövhörel Trafikolycka m m 31.7.1967

Undenölled om miulunke löv

Förevarore (besl i II & FUK iukllognn)

r—1 Begå": e] Belållelse

zköligen mlllldnkl

Enduil ben

Gick på norra trottoaren ngatan västerut och'var på väg in till bryggeriet. .En skåpbil, röd, kom söderifrån i svängen på X—gatan med bra fart, uppskattningsvis-hO—SO km. Sladdade och välte åt vänster mot ett skyddsräcke vid X—gatans norra sida. Skåpbilens hastighet var för hög med hänsyn till'väg— förhållandena. Ingen trafik.

Svensson ropade till en arbetskamrat, Per Forsman, i bryggeriet att komma. När Forsman och Svensson omedelbart därpå kom fram till akåpbilen, kröp föraren ur bilen. De talade med honom. Svensson kände då spritlukt från hans andedräkt. Föraren upp— trädde något osäkert, talade oavbrutet och otydligt. -Var aggres- siv och sade, att "det var de andras_fel", samt verkade onykter. Två onyktra män; okända, höll på att ta sig upp baktill i skåp-

, bilen.

_ Svensson och Forsman och även föraren hjälptes åt och reste n

uppékåpbilen och rullade fram den ett stycke på X-gatan.

Omedelbart därpå kom en radiobil med två konstaplar. För des-4 sa pekade Svenssbn ut skåpbilens förarer— Svensson hade hela tiden haft sin uppmärksamhet på skåpbilsföraren.

Avlyssnat -.godkänt. Rätt avskrivetåaé

"( "

| För miulånkl unges kyrko- o mnhlnkrlvnlngwrlvem denna ir annan än bonadlådruun.

? u dovlml på tunnan hund lng

Fyll: oi i då mol-v upp

FÖRHUR D'" E a-oooo/67

Bilaga nr

8

Förhöudolum ; Klockan (Mm—lill) 2.8.67 1245-1310 ; Fårhånplmla Polisstationen

Mlulånkl |__| Målsöändo m Villa.

Fullnlåndlgl namn (lllllelmomnd mork-ml) ; Förhönloduro

Svahn, ULLA Karin Agneta Fpk Helge Martinsson i diktaren

' l'F'ayhamluue .nu annan namn-nd; '_' _ _ Yrke/mel F-or l-men I-dng -nr lFöd-lumldövmmliug ochlån)

Fru/kontorist 1400916

Boslodmdnn, nu |

Blomstervägen # A/II, X-holm K, ej tel__

Arbelsploh, ul h_åxanströn, Vasagatan 9, X—holm VA, 00 00 00 körkorl »: år l Truliklwrl nr år

"" l

] Slållning nu mailen?! __ mal-agua??— *$(—måla?—

Anledning lill lövhöml

Trafikolycka m m 31.7.1967

Enduxl bel:

:käligen mlxxlånkl

IK "

Und-"Elim! om mlulunk- lår

Föuvomye (hu i 11 ; rux iokllugno) |__l Begå": oi Belållolls

Kom ut från skoaffären i hörnet av Y-gatan/X-gatan. En person- bil, Volvo Pv ###, mörkblå, stod stilla på lokalkörbanan när- mast henne och vänd mot Y—gatan. En skåpbil, Volkswagen, röd,

med motsatt körriktning stod tryckt mot pbzs högra sida. Ulla

Svahn förstod, att bilarna kört ihop.

Föraren av skåpbilen satt kvar, kastade en hastig blick bakåt i bakrutan samt backadetwåptre meter ut på Y-gatan. Inget an- nat fordon passerade bakom just då. Ej risk för ytterligare på- körning. Ulla.var endast ett par meter från honom och såg två män ligga i skåpbilens baksäte. Skåpbilens förare verkade osäker i sitt körsätt'och såg ängslig ut. Ulla fick därför den uppfatt- ningen att han inte var nykter. Han fortsatte därefter med skåp— bilen under rusning med uppdriven fart norrut på x-satan, stora körbanan, och försvann. Vid starten kördes bilen till höger om

en trafikdelare.

Ulla Svahn förstod, att skåpbilsföraren smet. Hon antecknade därför på en.?apperslapp skåpbilens regnr X 00000. Lappen lämna- de hon till personbilsföraren. Pb stod kvar på lokalkörbanan och hade skador på höger sida, repor och mindfe intryckningar.

Avlyssnat-godkänt Rätt utskrivetÅjåf

| För mlulånlnl ung-1 kyrko- o moulululuivnlnguerl om denna är ennen; än bmhdulmnn.

en i: ! FOI ullhill ioklluu PROTOKOLL 9 990 llad-n lår inl. duu när. lämnas till lblnnn. '"an om olleholpåvlriun II |" fr::olzllllcl lyllh | ved xem omlellm av vubrlhn' 'Pylls .. El I :)"" låndl' | Molol skick lill SRL. (om. M. _2_owo/67 "1 =-*,b.ga.u.._ — adm-).Fylhlov pollun '" "filéa; _ "_l'öålmw” " MSS.-4 ? *” 51-7-67 1730 >. 5 % T..."'*— ' "' "'" *" —"—'*—'**—"'_"*'"_ '” 2:a »vaktdistriktet %'5 ngatans östra lokalk'o'rbana vid X—Eatan 10 315 X-gätänTéh"p'å—Xlgåtänfvi'd 'nr "IS—_— 5 ", X-HOLM Sö 21 Fullllöndlgl namn (Hillel-namns! mod-ron) Johansson, Nil! GUNNAR _x—lTrullkolycku _.._ Yrke/IHH * " ”_f' ' ' ""Ä' *"" _"—F-5f lib—5415; in? ' '_'—"'" a.,... _" ___—_"— __"— -o . 5 Eldare , ., ”__"- __,,,_, .__ __ ,390419-381 X 00000 % lubdwdnn. 0.1 "_"_ Farao-Gili." '"— ; A-vägen 6_/_1, X-_s_ten, 00 00 oo Skåpbil Anu... ** * LéRmMmthlng i..luTud ov ___—' "'" ***l' '"” klockan ' ' _lr..;||. lli—lim..- . fpk Carlman på platsen om blodprov 1800 Iuölhln ev polisman, dvylgo umlbndlgluhr. andra brun, luliklnlsnllm ol: lea Andersson: Tre mån förs in. Två av dessa, Bengtsson och Ekman, sätts i 'arrest för fylleri efter beslut av mig. Det tredje, Johansson, som enl fpk Carl— man och Pettersson kört skåpbilen, luktar sprit och öl från andedräkten, är rödbrusig, har rödsprängda ögon, pratar mycket, är upphetsad, verkar osäker i. ,gång och hållning. Jag får den uppfattningen, att Johansson är påverkad av al- kohol. ' Narva _ud- (penn-gum || oc namn % Undersökningen började ;; MYM/l & m %% £!!! alffz/f'f'p. m- ,. E imo—___l/ileikon— ' u'Tlnyiv'on ro,. klockan ' '" gm." mängd Tllclonomnp annan provlugoro dnlohnn _ mln ! » f & ”1.15 3.1. gå?/%? MH) / 05 ; 5; _ ___ "||. % "i". de:.f'nful lll/lådor. (kaplllånmo lenprov Z loan klockan [ ”Idol mängd l'lll- ...är. på annan provinsen en letur—on - = I 15 ' '.' Promlllc alkohol onllglÅFH-meloden & Aamu... !:.pdain 5.17," _4_ ,___f____,1.8.67 _ll..867_ % Koplllar Anal ("mer Anal mulm sin. diiiA *_ 000036? 5 ' 2,40 2 2,51 .5 _.-___ l E ! " ' _ _' l_—_'| ' M i 0 j Blod 3 2,35 14 (2 39) 12,45 _; _ _ ,,____,,___ , l ,, _ _- _ __ _; 5 . 6 2 , 46 . 5 __ : ,, "2.52, __ _ Urln ; _ !- å | 141805 » 3,51 2,39 ': 2 2 ”.H.. " | pro-nl". ___; n _ [ mill-_— i m...". . T.J.,dånå'lålillilli'flåi'ål liir”? 0.13 =2||i2lålåå'2'23lflltl'ö.fyåi' ""W" 221.133. lll-ldmlvll; 2,32 = ? Innertnlngur . : % I detta fall har ADH—värdet 2,89 'o/oo uteslutits "3 S % % _q_ . 4 (7 ; 1!) i , ;;?!" lör mm." slott,-alm u, damm | Undonbl [ 4 ( Namnllnydllgsndc %& "”"” 3.8.6? ! ' ': ! ,; Istig Äqvist/laborator lo; (, (klo myndlghohnl slånpil lån-nl nån-pol IL

i .UPPqn dan und-niklo all han lldcr av nagon llukdom

lj |. Mani l "luckan pb siukdon

i;]Epilapsi lj Ela-lng //

[ SIuUam

D Commolio D !lykec

lacken på ulmonnlng

Nai la

'lnlor den und-niklo |||-dich:

NXl_-J l—l la

ÄZW

% * E, ' : vm... (Xl—

eller

frut/ %% Of ;! 524/J/f'jll

' Nai

' ? CVC lå/ftfjj/ (1/4/[4/ //Z/f,,/// cfz/ f.../i

lrukur den und-mölla olkohelhclllgo dryck-| dugllgon , Xvanlllol

l—lla

//&

Klåd-r - '|' chllöckud. med

& KlonosM-limlan Mull ' m.m. Flodman f_lm... __ ? mum Mu...... l—llnnppl - _ __ ; Långdygan | Vlkl (ulan yllorklådu) Pull lylllol '. Anlal )jag | In"! ! _ - : »: / 7 / | ' 6; 1 ** Ul; % | Anllkla ' Ul _l anmaning MHöngl l__lB|lH l—lsluppl Ugon ' U| ' _| nu:?årkning [Xl-mn. l—lDlmmlga mm.". |_| ' J ,1. PupllI-r leakllon lår llux normal - su..- *] Normala l—lme Nui !"] |. l . Spilllukl eller annan lmmlrbdundl lukl Iron andedrållon ! High: Upplmlning * _l ||.| MJ: Ove '— JM ||.| l_l|. Xl N-1 rl...

D Silli mA.—.|....-

g Uvorldgul

l—l &Evlnn

]Naluvllg'l D Llignl

Pnllull n Sunnulan

Du...... ww WL...

'! Uluru :| . m. .. N'- ' - Mag mk. lmm övat golv-l ' , "C _| sek.. ' mom.. Mummy |_l ' J 1 "' Vdndnlug und-. gena |vandn|ng pe nella : lolarulöuaåga ' ; '; n Sälar Menar-v Xsan. . noun. l _. Ramborg: nen-.|. prov 7/ & % 0 i ' l .. H..-.... m om." Z C %% * , : Flugor—nåra |Iulna Egan) T 'Flng-r llngor (rlulna ögon) l * ; 1: _l sek—n Moan-n l_l Söhd gom." 1 | = Alanl upplrådanda rm", lyan—som Zulu. lankaulllykl alla| liknande = | |

Toebn pd Ilari linn-naveln

YN-l l—lUpplkokad l—lOmlunlud rlchaclud .

man

” Grhlu

Orla larlng | lrega om lid och nun (huvan: med ha om normal, annan genom oll elevg- ullalendoa)

NWWHGn ol IW)

" (dan und-nåt!- låur upp lldnlngmallr Ill.! dal-|| ur laolenkelolog all-r upp-par wåra avd. lam anvandn l dagllgl lal) __| Klan Moyen." l—lSuddl ! l—luspanda ' mysa; (nu?. ||.|, ..?. .||-%

11

Frunulållnlmlårmåga

__l ||ul|den| ” lömnmdol

l—lulmallnlng

Härmed lnlYgul ull blod'Erovh-lv'd I kaplllår'llnu laglll ur

_D annlhbon .....

' Manage".- |j Klar l_l om... l_| lull & Svumlig Slulmls Enllgl mln upplallnlng er den und-nail. 2 ___ln pa.-rna 2 påverkad av alkohol M |.||| . |_l modslrndlllgl l—lhöggradlgl påverkad av

ondm lllmulorunslo r.] aller * * * modul

Kling-Momma null ell hud och lnllrumanl .] dulnlaklarolx med lprll alla

...... u,... |.|||..." |... ..”... Mif) BCM 5/ 7/ W " lig? %% v ' = anal. ' " '_ %.g/N_ng.# G E 724ch (77 ICC; [V]

"smålumwg.nooooo.n.-

& .

...,2, ';'Ax LEVNÅDSBE RÄTTELSE ' mud dagsbohuppgm Damn 31.7.67 B ooo/67 Ellarnamn och lamlligu (Brnamn (Illllalsnamml markeras). lidinara llhrnnmu Rdr l-mdn I dag | —nr J

Födehwn (församling och sind I ldn)

X—köping, X

Baslad (adress, telefon)

Kyrko- och manla-nkrivningwrv (lörmmllng. kommun, lan)

Högalids förs, A

Arb-luplalx (urbelsgivarc, adress. lglefon) liåmanlhuu och nr

Yrkallilcl Frimmanda nalionalilll | lärkor! (slag. nr. Mal) Trankkorl (nr. (anal) Civilsldnd, make: namn, mind-rhrina barn (anlal och Cldar), linkilda Iamllhlårhållandon

Gift. Hustru: Linnéa Margareta, född Lundström. Ett barn 6 år

Fdraldrars namn. yrk. och mina

%ohaässon, Axel Bernhard o Hedvig Ingeborg, född Larsson, X—gatan 12, —ho m

m...... .||-|- mmammkapli. hörd. uppiollran och förhallandcn ”emir-hmmm

Iä, uppfostrad 1 föräldrahemmet

Skol- och ylkuulblldning, mlllmnidnngårlng, milillr grad '

Folkskola. Vpl-tjänstgöring T O, menig

Anuillningar (lid. an. urbelsgivare)

1945-1955 lärling o "målare i faderns firma 1955-1958 färgsättare hos Färg 0 Ferniss AB, S-köping 1958—1959 VDI—tjänstgöring

1960— eldare hos X—torps Skrot AB, X—inge

Allvarliga liukdumur (liven menmlsiukdorn. alkoholism m m has ndrslhnde)

| Dugsbolxuppgifl

Kunlanl avlénlng Andra Iöneldrmnnar (lri bonad, [rill vivre ed) Pansion, livrlnla . d

A&Mu-ÅL " _ '- - - Annan inkamxl (av a.ilgh. rörelse. kupllcl, lilll arbele ed) Fårmöglnhul över 10000 kr Hlmmav mall:! inkanul

_ _ _ _ _ _ 5.000:—/år Hommav olönörida barn 9 deras eldnr Särskilda omxlandigulnr mm åberopa:

Ett 6 år Ett barn uä - underhåll 900:-/år

T......" mm...... ..... |. h...-...... malm |..- | Tal—or Umm... mm ...om

Tax-uppg ' (en. han uvpvilad bilaga: lax-mynt! ' dehelzedel

(Här tas endast den misstänktes egna. uppgifter upp.) 1965 dömd för rattonykterhet av R 1 X—stad * '

Own-||- uppgillnr

Sven Göransson/pa

".. man Under-kull (ulredninusm-n)

Bilaga 11

LEVNADSBERÄ'ITELSE mod dagsbotwppglft Dalurn 3.8.67 B 2-oooq/67 Eller:-amn och samtliga lörnamn (|illtalsnamnex markeras). lidinan ollornamn F—dr | -|nln I dag | -nr Bengtsson ' FöJolseorl'Uörsamling o=h sladl lan) Kyrko- och manlalukrlvnlngwrt (församling. kommun.—len) Y förs, Y förs, A Ballad (adress. Melon) ' Arbullplah (arbelsgivarc, adress. telefon) Håman-hun och nr

Yrkol lilel Frlmmanda nuionunm | luckan (slag. nr. anal) Trankkon (nr. årtal) Chusma. maka! namn, mind-rkiga barn (antal och ålder). umuua lamillaiörhdllaå;

Gift. Hustru: Svea Kristina, född Larsson. Två barn 11 och 14 år

thildran namn. yrka och adrul >

Bengtsson, Victor Emanuel 0 Karin Maria, född Palmquist, S—vägen 9, Orlösa

lnom— gu..- ulomdklmkaplig börd. uppialtran och ria-halland... | |Em..."—

Iå, uppfostrad i föräldrahemmet

sm— "|. yrkuulbildning. mililmjdnunöring. mmm- .rad

Folkskola och sex månaders vägmästarekurs. Vpl—tjänstgöring F 00, menig

Anslulnlngu uid, an. arbalsaivare.)

1928-1930 lärling/byggnadsarb 1930—1951 Vpl—tjänstgöring 1931-1942 Vägarbetare 1943—1959 vägförman l959— vägmästare hos Vägbyggnads AB, X—bro

Allvarllga :iukdamar (ut... menmlsiukdum. alkoholism m m hos nama-de)

_ Konton! avlaning Andra lönalörnunlr (fri bostad. irill vivro a d) Pen-lan. li'ranla . d

22;OOO:-/år _ - _ . — - -

Annan inkom" (cv ioslrgh. rörelse. kapital, |i||| arbele od) Förmögcnlm önr 30000 kr Hmm-v makan inkomu

: ?,, _ _ _ _ _ .. _. .. _ _ _ ?. Hm...... oförzörlda han. :) uma dldor - ' . ;o... .. å-Två-ll och 14 år - - - & _ Taxerad inlumul. agan kr hommav makan kr | Tan-dr Uppgiften nyrlu genom ' *? lart |». | || - ” 153-ff." _ lax-'lnyn'd 323153...

Qui. uppgiilor __ : . ..

'$ (Har tas endast den misstanktes egna uppgifter upp.)

mmm-.nu "Mmm...

Sven Göransson/pa

IRA-tl Und-"ktm (ulredningunan)

rx. 671å

Poliadistrikt och "-a-betunhet

D Iellag SFS 35/5 MIG) El Intag u'w

E] Hulrannsalan I! 78 [] Kropplvllitatian ll Hi"

'I. BESLUTSANTECKNINGAR, DIARIUM

Bilaga 12 PROTOKOLL - Ålkoholhaltlga ryc er

över

lj Omhändertagande NVLCI

_l Kropplbenlitnlng ll 8:12 Datum ArrnrlAmlilnnr/Bi'arlenr

Mlnlönkt parson rad-lund (.|., ma..., dag)

loeladladress. ieleion

Iran varom min-tanke uppstart

El Fyllori D Rartlyllori Annat brott El Erkänner D Nekar

Förrdrtningen verkalilld av

Ovriga minaret-ida

Hrrinninguiåll- Klockan | Datum

Person hos vilken Hrréltnlngenjöreloga D Den mint. Ho: annan: Vid förrättningen bnlagraget gods (ang. ! punlaerJ, 2, 3 e. s. v.) sami nilla dar gulnar anhållan (ang. irabellhm). Anglv mangd ! el och varullag samt om ev. kvaligemrnderlökning IkI".

Närvarande vid flrrlttninqon lj Ja D Nel

El HÄVTS

Datering | Undenlrm | Sign. (korn)

Godunlrle nr Uppgifterna ej ifyllda i detta exempel. '. l D vana Plantor godunårkeaialang unousommosumuus usswr. Ovannämnde mm; har ”min"" mmm" av (nm.-mm Tri-fon D FASTSI'MLTS. Det beslagtagna gadur :kail _ Föredragande polisman Telefon D fåniöral D törsEHas lj förvar-| tilllvidare

ÅKLAGARENS lESlUT. (Om hackad inkommer rr telefon natural daluln, " namn, " ' . bealui o: ,, * ',

IESLai. Omhändertagande-inl Nvl. har

I:] nsmxurs El nxvrs Datering | Underskrift.

M A för

El förrallning

lil "nering tillsvidare Hrvarlngntalle

HBX ,

Datering | ”Merriam

. ATGÄRD. Ovanlidenilejod: har

FURSTUITS betr. punkt

ullEDNING IW varae vårda rara

XVI O. Andrum vara kwirr-ras Datering | Under-hitt

FUISÅLTS betr. punkt ÅTERKMNÅTS bW- Funh ............................... Datering [ Underskrift

B 2-0000/67

' Klockan (iran—lill)

_____.0lOQ:Qllå-

FöRHöR Bilaga ». (Tas ej med i fu-prot; ant görs till åkl'att.berättelsen finns hos polisen)

Förhörxdolum

_1,8167

Famafxolä. *

Flammni Fauna ma rjvmm Polisstationen Fulllländigl namn (tilltalanamnel markant!) Förhönledore Bengtsson "__ .:EPk.HelselMartineåon_i dikta??? ______ Förhörxvillne eller annan närvarande .- _ - i ? mmm-| r-a. man , dag . nr Fådeixearl (lénamllng och lön) %% Wiihi— —""__'* _ ' ' —'_*' "_""'—' "" "" 'i %: :S Arhelsplall. Ial Av _ ________ * få—f * *_ f— i _ '%'g' kodein? af.—— ** Timm; ' _' ** '— g'åli'äiäiäni|'— Äåiäänäii'_mäii __ ” | 55 | 'Känner ej Johansson el Ekman | Anledning lill lama.-| ' Trafikolycka m .. 31 .7. 1967 _ Underrättad om miutanka lör 23% roma.... (t.-n i 12 ; rux iakliagna) * ' ' ' —'* l '" " '_l !egåre! .; ' Baron-Ile , Äger skåpbilen. Hade ej träffat de andra två männen. Johansson 1 och Ekman, tidigare och vet inte, vilka de är. Minns att han ' tillfälligt träffade den på ett ölkafé någonstans i stan och % att de därefter följde med honom i skåpbilen till ett bygge l utanför stan. ' Vem som körde skåpbilen tillbaka till stan då bilen välte, vet l l han inte. Bengtsson drack en del öl och sprit den dagen. Minns l dock att han åkte i skåpbilen och vaknade då den välte. Avlyssnat-godkänt Rätt utskrivetzjäc : = | ru. mir-tank! angel kyrka- o mantaluluivnlngsorl om denna år ennen ln Damar-tell.

FÖRHUR om Bilaga ." (Tas ej med i fu-prot; ant görs B 2—0000/67 till åkl att berättelsen finns ; Fblhöudalum. | Klockan (hdn—|||!) hos polisen) »31.7.67 2010—20k0 E'] Mlu'änkl [_| Mållåguudn [_] vm... POliSStationen Fullnändlgl namn (|illlalmomnol (Hulk-Nl) [ Förhörllodaro Johansson A_upjpa Anders Andersson i diktafon

Förhönvillna .|||! unnnn närvarand-

I'l- "! ylll ej i då malsv upp? |

dovhol på nonan hand

;

Win/mol ; F—ål .men k-dng ; -nr ' Föd-Iuod (lönen-linn och län) . . 1 I Benludladreu, hll Arbehplan. m KBrkorl nr ål Trufllknn nr år Slillning "|| "linkin" målsägandl anmälar-

)

Anledning ml lövhönl

lköligon minlönkl

Enda" belv

"IK. (.

Undenållad om misnonko lör

rattfylleri, trafikovarsamhet. grov olovlig körning, smitning och underlåten- het att följa trafikdelarmärke

Fåuvaran (bl" i |] ! FUK iakuogno)

FI Eugén! oi

luéllolu Körde Bengtssons skåpbil och erkänner grov olovlig körning.

Tidigare haft S-bilkörkort, som återkallats i mars 1967. EE?- nekar rattfylleri, trafikovarsamhet, smitning och trafik- förseelsen.

Den 30.7 drack Johansson inte några alkoholhaltiga drycker. Gick till sängs vid 21-tiden och sov till kl 5. Kunde ej sova längre. Arbetade inte den 31.7 på grund av magbesvär. Drack sex pilsner, klass II. under eftermiddagen. Kom vid 9-tiden till ölkafét Dru— van vid x-gatan 19. Träffade där tfå män (Ekman ooh Bengtsson) , som han endast kände till utseendet. Deesa var nyktra. Drack en öl på katåt.

En av männen sa, att han hade bil, och frågade Johansson, om han kan köra dem till Söder. Johansson kände sig inte påverkad av

ölet han druckit. Körde därför skåpbilen med de båda männen i bak- sätet. De talade aldrig om Johansson hade körkort.

Tror att han körde på x-gatan, vet ej säkert, men körde inte på någon bil någonstans. Att skåpbilen välte i svängen vid bryggeriet berodde på att Johansson tog svängen för snävt, vred till för hårt i ratten åt höger.

Avlyssnat-godkänt. Rätt utekrivetéjå:

| För miulonu annu kyria- o manhlukvlvnlngloll om denna år 00an än 59110de

FÖRHUR Dnr Bilaga nr (Tas ej med i fu-prot; ant görs B 2'0000/67

till åkl att berättelsen finns I Förhöudnlum Klozkan (Iran—ml)

hos polisen) käl.2,67 1900—1920

l Misslönkl ” Mälxagaud. [EI vmn- ] POllSStatl-Ollen Fulhlåndigl namn (lllllalmomuel mull-nu) ; FårhörsI-dare

.FqäåqåPx PER APR? _mm om. ”M-M.NWm.ulPa Göransson i diktafon

" » Förhöuvillne .H.. annan närvarande v.t./line! f F-år l-mån ' . ' — | :öderseo: (församling och lån) _bryggeriarbetare 080706 a.mdähéu, ,J- '_" ' "_ ' ' _

X—vägen 15, X—ängen, 00 00 00 Arbusplån'sfm X-bryggeriet, 00 00 00-00

Körkorl J..—a. ;Tralikkorl nr år isuallning llll miulänkl -— malxaiäd- _ anmälare | ' '

; ;Ej släkt eller bekant

Fylle .] I do molw uppg lu— dovleal på annan handling

Anlednlng uu tema:-|

Trafikolycka m m 51.7.1967

Undanällod om minlenk- ldr

Fåren-run (but i I! 5 FUK iokllogna)

r—l n-gam .;

Envall-ln

skäligen minlåukl

Endml belr

Höll på att lasta i bryggeriet vid entrén mot Y-gatan. Svensson ropade till honom att komma ut på gatan. Det gjorde Forsman. Vid räcket i svängen låg en skåpbil på vänstersidan. En man kröp ur skåpbilens förarhytt, samme man som senare sa för polismännen, att han hette Gunnar Johansson. Baktill i skåpbilen låg två män. Dessa verkade

omtöcknade och onyktra.

skåpbilens förare, Johansson, luktade öl och fylla från andedräkten. Detta kände rorsman, då han och Svensson ta— lade med honom. Johansson pratade högt och otydligt, var forcerad, sprang runt skåpbilen flera gånger, föreföll osäker i gång cch hållning och verkade inte nykter.

Avlyssnat-godkänt Rätt utskrivetåäåi

' FB: minldnkl ange: Rynko- o manleluhlvnlngaarl om denna & annan dn bolladwdmnn.

FURHUR Dnr Bilaga nr (Tas ej med i fueprot; ant görs B 2-0000/67 till åkl att berättelsen finns hos FeWuamm ixhdulha—mn polisen) 1.8.6? 0115-0150 Ean;mi"' v4”*"ä*""'"*"”*—"* " n,, rj ._. rj .. . Eavmm .Polisstationen Fullsländigl namn (lllllolmumnel markerat) 1 Fåvhönledme _EKQQE: ERIK Reinthd . lPa Erik,FranSSQn,i diktafon__,,,,, _ ? Fövhéuvillne eller annan närvarande ån Vrkn/lilel - ! F-åv _ -mån l-dug l—ur - ,:öd:h=;l (lålsnmling ..h lön) %% areella—(isabejcare, ,QQOEJJ, , ___,___l, ,,,_ , ,,, ,, ,, , ,, , _,,_,____ 3.2 Buslndmdreu, lell åå c/o Carl Svanberg,_Bautastensgatan_gjlgnb,AX:holm_SV, ej tel, _-._, _ _ _q % Albelspluh, kl 1153 saknar _måste_ ,,,i,__,,,,, ___an ,. _ ,,,, _ , , ,, , _ ,,, . , , :E Körkorl m är ( Trnlikkovl |" år l Slöllning lill miulönkl — mållågonda —- anmälare %& _ - - ! ! Anledning nu lörhöml Trafikolycka m m 31.7.1967 _ Undenöllad om mink—mk: lör 33% Förnamn-(bull i n 5 FUK iakllagun) "_" ' '" " r—l Begär-s .; Envall-ln Den 31.7 vid O930—tiden träffade Ekman sin f d arbets- kamrat, Arne Bengtsson, och en annan man, som kallade sig Gunnar Johansson, på ölkafét vid X-gatan 19. Där drack Bengts- son och Ekman kaffe. Vad JohanSSon drack, minns inte Ekman. Alla tre nyktra. Därefter följde Johansson och Ekman med Bengtsson i dennes skåpbil till X—inge, där alla tre hjälptes åt med ett plåt- jobb. Alla tre drack öl under arbetet. Hur mycket vet han inte. Bengtsson och Ekman drack även sprit där. Det var Bengts- son, som hade med sig ölet och spriten. Ekman fyllnade till och har endast svagt minne av vad som sedan skedde. Vet inte om Jo— hansson drack någon sprit. Påminner sig att Johansson körde skåpbilen därifrån och att Bengtsson och Ekman låg baktill i bilen under vägen tillbaka till stan. Ekman slumrade till, och det gjorde säkert också Bengtsson. Ekman vaknade av att bilen stannade. Någon gick ur bilen, men vet ej vem. Somnade igen och vaknade då skåpbilen sladdade och välte på Y-gatan. Avlyssnat-godkänt. Rätt utskrivetliäl : = ' Fåv mlnlånkl anges kyvto- u mcnhlnklivnlnguyl om denna &: ennen an Bcsledlcduncn.

FURUNDERSUKNINGSPROTOKOLL

Dulum B mi...»... m luMyllud nlunonyllcåd ” Anm:! bmn 9 ' 1 ' 67 GOOD/67 .- lnqlv-n uv Dulum kl...." ' 5 5" Flak Olof Frisk/Dk Carl Lareqnn , 2.1.6? 2550 , , ,. Vcdnoda; Du'um | klockan Mining-n av

E L 2.1.67 2340 fpa Jan Rundberg

E Ha,, Polis .nland. lill plchon klockan .; Gångbanan i X-p arken _ [131232 FI ”,...... '_' ,A ,,,,,,_ ,, 'i Våqup och vägnummer

E' , ,, _ , , ,

Fullnåndlgl namn m.m.-uni markens) . Samuelsson, STEN Lennart 'V'Ik".l.i|.'l ' " ' ' " ' ' '

lolhdludvu'u, lel

l l l l l l Byggnadslärling, l l l l

F—ér _mén dog

500813-000

.ul

] Fuuuguarc

m,F,'LN_",,, ,, D ga,-99, , ,, lugn '

F'Sr'dunulug '

X—gatan 22 D, X—stad , 00 00 00 Moped Arla.].plan, lol '_' '— Knulla," Gp"'"""_" ' AB Byggnadstjänst , X—gatan, 00 00 00 xerka'rl nr år ' ' Yrolikknyf ru år ' män"—,,,". "' " 23," om ""$ Anmod'ell " "' I'm" '”" 8.1.67 1962 Undmanad om milslunko lår mm.... bilaga nr " nan.;— '| Langd'l'iin ' tillgrepp av m0ped m m x..n.. rl..qp. , , Ägunnl yrke, namn Slyrni'ng . _ ___ , , j * "| ' j yin—nn , , m hög.. i 'åiåhl'sson se bllaga 1 ' Fönåkmli " Hansa Fullslåndigl namn (lilllolmnmnul mmm...) hmmm,, 2- ,, ,, , , , ,:l,",6,'=,'-,,,,, lj Gård,-,, Ydu/lilol en. .men .de; -nr chnr ' ' l

l , ,,

l menad-adv.". |.l .

l T&EEIäC'oäl '

I&R.] :..-T " ' lmlikTuTni 'a':

Undenä'lud om miulonk- lå!

' ra......"

' ämm...” '

Undulållud .||| RB 23:” om lund- ningun den

I erinran bilaga nr l—l .j when. _

.j "in..." _

Igar-m vik-. namn

_l ...... ,

Ånmodcll' " anda'l E.?" "|' Lå'nge'l'nn

” neg..

Slymlng

Misstänkt Samuelsson Vt: fpk Frisk Läkarprot - vt fpa Rundberg Levnadsberättelse

U'l-PXNMl—l

Bilogolörleckning

_ o _ . :: .-

'Förundenökningxlldnvuns/Åklaguml'i bexlul

m...". i.u nu:-mn : Namn Flik-Isbalavond. .. m Fri _- % , kl 2340 beslut på 101 om blodprov 3 .1 . 67 kl _Ol.05__, E , 35 ) __ __ _ . _, LiA ; Ei'bcslul ull * Bullul'o" 'L; 4 i "av 'v"' "Di"; " ;" "' " " 'B'ellug låv'ullggol' NN under: den 't _| O'Th'auduh *—| 5733: m alla...... '_1 lil-lao '" 'Fsmndmakningxl-dun Aklngermyndlghclonn nlempcl Anmäl an/ Nilsson k,om,lyar,s,t,r,öm ,,, ,,

lånen! HiMD-l

Wallon: n?n-Möllyéngund-Illhlllul W (% M

Lennart 'Wikström/fkra/OO 00 00-000

Dufull/Undcnhlll

Arkrvaxemplar

ol Pollsdlstrikt ANMÄLAN 3

Bilaga 1

(13 Referensnummer

02 Distriktskod X—s t a d 0000 ""0'4'"Ärl$'ersenfiel

.XVD

Fordon 06 Datum

3.1.6?

”& 036188

05 An'malnmgsuoptegäre "

Fpk Sven—Erik Larsson

07 Klockan

1000 . x] 05 Besök :2 en -mån man

201008

* _09 Telefon [”Mag-

13 ink datum I 14 K nr

00000—67

15 Handling:-ra. sektion/rotel '

Målsägande (efternamn tilltalsnamn. titel/yrke)

Nilsson, SVEN Arne, byggnadsarb. Betong AB

_ 'Adre'és. telefon till bostad och arbetsplats " "

X—gatan 6 D, X—stad, 00 00 00, X—stad 00 00 00 Fkra ]. Wikström, 1R Brottskod 26

" 0804

Anmälare (efternamn. tilltalsnamnT adress. telefon), annan än mdlslqande nlal

Misstänkt/Beröm! person (efternamn och om möiliot samtliga lörnamn)

1

Brott] Händelse samt brottsobjekt (! ex »Inbrott i bil». 'Tillorepp av motorcykel»)

Tillgrepp ”av moped Piatakod 33 strikt

Dao Det Men M 02 01

Plats (adress)

År Klockan

6.7,,07 30

Ar Klockan + Tid —+ 32 i Den Det men

67 _2_200 0 03 ,01

34 Kom | Omrlde

Gården till X—gatan 6 D |

Fordonets art

202

_] 200Personbil F] 201 Lastbil &

208 Reoistrerinuanummer 209 F-

204

m Vivi—__otorcykai l—l

kul och (yo Då— fordon eller ram'

Eggvena

206 207 m Herr koi Barncykel ] 211 Chassi-[Ramnr

00 000

214 Motorn! (endast betr moped)

100.000

_m Moped

: 210 Årsmodell 11962

lv213 Fabrikat och typ nA motor

] Husqvarna

212 Färg på fordonet Blå. 215 Ovriga kännetecken/Särskild utrustning En mässing-shit ca 1 ,5 x 3 cm fastsatt under baklyktan på skärmen Fordonet ' Stöidiås _| 216 LAst [:| 217 EJ låst [ 218 Låst [_| 219 Ej låst m 220 Finns ei 94 Tid och plats för aniräfiande av icrdonel : Underrättelse om anlr till 96 ägaren 96 förs-bot

03,01,61 kl 2340 1 X-parken l'H

100 Ovriga uppgiiler om brottet/händelsen samt qodsförteckning (ange i ordnmq: lllivä annan?”, spår, vittnen m m sami signalement; där- efter no 5. fortecknat i varugrupper med beskrivning, identifiermqsbetecknlnu och vår euppo fl

m

97 Datum. Ilan

Se rapport 2.1.1967 om trafikonykterhetsbrott - Dnr B 0000—67

Eilas

,:_l Forls- blad

110

W' "' E" 108 Brpi» unrot

Mä isiauundetuian

?] 107 No;

104

'_l , Fl1mJ.

Flea _] 101 #* Godsuppaili . SkriveisL 106Försiikrlnosbolag Hansa

! os Kronor ' S:ak uodsvärde (ink 221) 111 |Spån". datum 116 Anm konlr

Önskas lörd av kl l

_ 109 Besv senare

ANMÄLAN 3 (arkivexemoiar)

IEDDELANDE 'I'ILL RREG. SPÅR! || || ' Walmaa rn rn li i Rrec TAvlysndaium Muddoiande om larm. apa" etc Minn-am

Pamuafhdymino . . .. .. Lokalt uplrreqlater

Egna arbeuuruppar ................

Separat aodsuppolft .............. .

Hmmm-underton hour-dv

Tull — Poul-.."...

"SLUT., om Manuoeanoz' av Fönuupansoxume ul u Undenittaiu enl Fuk 514- . Underabknlnoliadarene (Ul) beslut | Boel-datum l Beslut meddelat av- Tlll mllalqand'a' Till mMnkl lFu Inled: .] l—i Fu nedlägga __| Pmynd [_l Ämynd um " Datum El spanlnasrasulial Åtal ei påkallat U| namnlecknlno/slonatur — ur allmän synpunkt

__ Bronze] styrkt __ Annivelse sakn [Mark ”ålanaiur Signatur _ Mlaeilnkl oskyldlo __ Brolf'preskribarai Ani— . ' Glrnlnoon el mu __ Mléslllm avildon. Ant. __ mammi mir-_qp'ra'ria

Annat:

ANIÅLAN I (arkivoxemplar)

FURHÖR Dnr Bilaga nr B 000;(67 2 , F&rhbndaium Klockor- (Iran—lill)' ! 2-3.1.67 2355 _ 0030 ?a'm'a'rälålän m Miulånkl Målxögunde [_l Villne ' POI isstationen

Fullxlåndigl namn (lililaimnmnei markeras) Förhöuledera

Samuelsson .. _Fpa_ an_.andb_er&___ __ ______

' ”"" r.,hanvll n. .||" annan närvarond.

pk Bengt Davidsson

Yrke:/illa! i ["-er I-men l-dog | -nr- 1 Födslseori (lönumling och län)

i . i Bosladsodreu, lait

Arbeispluis. ial

Fyllt a] ; de. mnlw uppg re- dovisa: på annan handling

[hulikkon nr &. lslaniiäg lill miutdnkl _ Managua. _- anmälar- ( l l

Anledning lill lörhårei

Underröllod om misxlunka lör

Tillgrepp av moped och rattfylleri

Fbuvurore (besl i 12 5 FUK iokilugue)

Begärs! ai

Barällelxe

Erkänner tillgreppet och rattfylleri.

skäligen miulånki

Endcql bair

1_ .1 För-tärde ej alkoholhaltig dryck. kl _2345 Gick till sängs ..

2.1 0830 Steg upp. Köpte på'morgonen en flaska 37'cl Vodka Explorer.

1800-12100 Började vid 18-tidentilleammans med en-kamrat attdrioka av" vodkan i bostaden. Drack spriten i små. snapsglas, oa 4 ol. Ät samtidigt lagad mat. Därtill var sin 81, klass IE. De var ensamma i Sss'bostad. Drack den sista snapsen vid 21—tiden. S hade under tiden-sammanlagt druckit 3 snapsar

oa 12-01 och en "mellanöl.

S och kamraten lämnade bostaden. De skildes utan- för. 8 gick mot oentrum.- Var rätt trött ooh kände sig påverkad av spriten. Gick in på en gård vid X—platsen för att ta igemsig. Fick då se en mo- ped på. gården och fick ingivelse att ta den och

l:a på. den till centrum. Mopeden var olåst. gärde från X-plstsen till X-parken, oa 4 lan, där han stoppades av polis. Slängde ifrån sig flaskan med vokka, han sökte undkomma polisen. Uenomläet godkänt

| För miulönkl ungas kyrlo- :; inunioluhlvnlngsori om denna är annan än besiodsodreuan.

SKRIFTLIG BERÄTTELSE Bunau/sid nr Dnr B ooo/67 Fullslendiyl namn (tilltalsnamnet stryks under) Föddr | -mdn | den OLOF Arne Frisk 450227 Yrke/mel Eopk

Fullslfmdig besladmdrass lcle'on

Arbmpluls | lelcion Polisstationen, X—gatan 4, X—stad 00 00 00—000 Körkort (ör | utlördul år Truflkkorl ull'erdnl år Innehar al innehar .- —l bil [_| In: körkort |rsi'ikk:rl'

Körvuna lrai'lkvunq

Angiv " bcksnl— eller slaerkup med någon av de inblandade personerna Ej tidigare sett den misstänkte ful och plul: lar hdndalnn

291,67 kl 23A0 i X—parken

Kort redogörelse löl' Ern lok! ugnlm av händelsen (bl o var Ni helan" Er. de inblandades handlande lör. olyckan; hastighet bromsning. lacken, signaler. hur olyckan uid: .ill. skador. väglag). Redogörelsen kan komplemm med enkel skiss. Skriv tydligt.

Pk Carl Larsson och jag fotpatrullerade i X—parken. En mopedist körde på gång— banan utan tänd belysning- Jag.gsv. .stopptscksn7mmsnmmnpedisten;Mäjde_undanamu”_ Han klarade inte detta utan välte med mopeden och sprang från platsen. Sam—

mopeden från en gård 'vid X—platsen. S luktade alkohol från 'andedräkten, 'hade

rödsprängda ögon och 'täläde' otydligt 'öch' 'något sluddrigt. Han verkade" onykter.”—

"(Pk Larsson'lämnade en likalydande berettelse, men denna bifogas BJ förundersokä

»ningsprotokollet,”utanvförvaras hos polisanånmmmmWNWMmmwm"mum"mum-m m-— ww_-

Bilaga 4

nr unlnm lakllau. - "OTOKOLL ll den låt l !. d lör. Lån-nu: llll likna ladan lk '. | E N: rrglokolllal Öl": lud'mm amlallax av mb'lhn' 'hlll om . ' a " " " " _ av pol l.:an

Ex | a 2 sand! I odalal :lllcll llll SRL. Kom. avd. JF 0000/67 . , ! | . . . nu"). Iylll I Ir

Fylls | av pollsan

v.:llaaag Dalunl ' | klockan L 12.1.67 -234o _, "=" ' '_' Polisstationen .Qångbanan i X-parken X—gatan

X —STAD

Dan undanbkla

Fullslåndlgl namn (lllllalmanmul murkna-) . Samuelsson, STEN- Lennart . : Ljrlallkalycka ml./mal rial—Inan'A-aFT— lagar ___'"

malar—ling 50081 .3-000

Bailadwdnis. hl ' ' " ' Fordanulag

X—gatan 22 D, X-etad, 00 00 00 Moped

Alcalul E&kamnd-nåknlng aula—lad av " ' . klockan

'_l n,.”ln. 561 E. E.,. _ pa Lennart Rundberg 2 3 55—

lerallulu av palilman, åla-lga Mlndlghalu. andm bro”, lrallklnl-nllal ale

S misstänkt för tillgrepp av mope en. F a Rundber S luktade sprit från andedräkten, hade rödaktiga ögon, sEuddrade något under förhöret, gång och hållning något osäker. Jag kan ej göra något bestämt uttalande om hans spritpåverkan. S medgav, att han på. kvällen druckit vodka samt att han olovligen tagit mopeden.

0 E 2 ! D U) M lll-l n 2 ::

|mnln un Nenamnda (pallmans l-H'ul och namnf Undersökningen började ; 0/155/1/017311 . $% 606» Z'é

'Öa'lum_ - | klockan Urinprov 1 |om— kla'zkan | Tola] mangd lil-I 19 namn på annan p'avlagan än lbkann

3.1 67 MW 2359" x/M/ 74 öva,, [_a

Hi!/3 klockan (kaplllånula | Urinprov 2 logs. klackan' [Rimmad "Ylln—l :u— namn' på annan _plovla'g'an ln lekar—n- _

am [

wav ly'lll mlnll ll

'Försöksblclnkall 1967

|Analysresullal från Slalom källskunlska Iaboralorlum. Kam. avd.

Promille alkohol unllglÅDH-molodan Anbdalum l' Elpdalum

;?vols ,.. 3.1 67 __'8_.'1.67_

Kaplllar Analyuuullal Kaplllår Analyuuullal . 'S'IL dl'uA '

1 1,71 2 1,70 0000—67 ___[___._.A, n__—_ ..- , . __ _ . ___>__-. ___. 4 , ,. . Modalvårde s * 1,65 4 , 1,59

Urin ? l 2,02 2.14

i 2 l

[ promlllo ' "' | p110mllla iM-d hankyn llll du med analyxlerlavandol llnnad. o 14 kan alkoholkanunlrallonan i del" inlånda hladprov'o'l medl lll- 52 'lolmblllglularna, vilka xlullnlukl bevaknull llll , rackllg grad av sallam-| (99.9'Io) beräkna! ha uppgå" llll mlml1,

| Anmärkningar

& . l'—"| | |' —' '] Släckhalm 6'0. vd'a'lum' "'— WWF—" "; ,_' ' ' ' —' ' ' N'a'mnlånyd'll'ganda "— _l'—_' släng: "" "" 8.1 . 67 L %; ; ' lStig Äqv1st/ laboratozl

// / Åklagamxndlglulon: "amp-l Rahal-ls "bmm!

; uppg-' dan undanokln all han "det av någon aiukdau

ll-l J- WN-l luckan pb olukiam ljepilaan D " ""'

b adl-lng

D Commune

”utan på ulmallnlng

Å'!0_"'_"93__

Up

"_.. (;

&?

ladan'

l—lslappl l'l Malla

'U—I ar'lmårknl'nq Egan Ulan_ .

Inlar den und-nalle medlem l—l la "| om dan aklualla (ml/Az anna,, 42%." _ 2 /.. _ €// . ca 25 ? nå'n/%% zman/';, l Klappkkonulllmlan "m fjollig l—IOrdlnår ' nKl-u * Längd (med' k'k'nr) : Vlkl (wlan yll- /571 697) I få "hallå:- mHöqvell [Enl-kl [Zlnlanka ” olnnnlga ruplllu _l Slam Nannala man! $pvlllukl alla annan Irarnlrådanda Iukl han andadréklen _l Nol & la Kläder ? Ulan

| A .

loans rak! lvam kan golv-l

lx. saka, moln.. Naudain; undar M '? saka: l—louh:

lamb-rg: :k'lrpla prov

lm sak-n l—l makan

Fluga: nöta llulna lean)

? sann &&”

Allmånl applåder-da

3'N0N|||q| D |.||an m Plenum nian-luhn

Tack-n på "ark llnnasrauha

” unulllg

lulanllåfmaga

-a = >. .. in :

':

_! »lo .. .. . 1: = :

D Slbll mAWINnd.

D Unilagul r—l Upprinn- l—l chockad

.... l—l

'_l Klarl melon l [_l !uddlgl rl Lenand-

lnprdgllnyxlbrmbga (namn. lal. advau-r .||-r liknande)

.dd, 'laklängplråbllngéminll [] M /

's/nä

!nllgl mln upplallnlna av Han und-nen.

% ,'varkad av alkahal Fl : - l—l

gat ull blad rav-l I kaplllånrna lag": av Dåunibban lg avganlak uta. Vld dulnlokllam har url;/dn ||

kal, från u l07)

ol nav-vkad pbv-find av

'_l tili'dam m ulmallnlng

Hämnd anna

..:f ;/ ”Jag .?åm/

Bmk'av den und-uma alkaholhalolga dryck-r daqlluan ! Kula-mH

'?l No] mk

* modal)

ärvt/éna/ fd? W Nan-ull

Tull-lav 'l (Valli-l

Puli (1.4

” lnappl

i Aula! lla. | ml-

n?n

Iladlprånqda

laakllan lör llln nama!

? Nnj r-l Ja : Uppkallnlng [_| In l—l N-i

Mån

[_l Vacklanda [_l Imdb-nl Ivana-lng på slillal

l-_'| sell-n I—lonallu

Fluga: "ngar (I'll"!!! han)

_| Sik-rl DUwryn-l

!Fönbk då undanökla "rama upp 119 [_l alal-l :'7

Ovlanlvlng I haga am lla och rum (huvan: med la om normal. annan genom all Marua ullalan'dar/

/(d|n und—niklo låuv any lldnlnmnalll alla| dual] ut lulalankalalag alla| upprepar wåra ord, nu använd! | dagllgl lal)

l—l'” ,

% Franulallnlnglldmdga

Mall | "le Flam—l ' lull ”n.' mmm-lll!

nian Dil " ' lol l—lhöuvadlql

andra illum—fana. alla! bodövanda modal

_ Kl llngarhlamnan ml all hud och lnslrumanl nl dulnfaHuall Und nu!" alla

f(— éywéw m #4;

| Låtar-m undonkrlll

Gymay

* Kronor

7.5.7—

. J

lår löL * il '

Namnlidydllgfndu Olof Andersson

LEVNÅDSBERÄTTELSE Bil g & moddagabalsuppgm & & Dalum 3.1.6? 3 OOO/67

Ellurnumn och samlligu förnamn (lilllulmamnel markeras). lldiaan ullarnqmn F—Gr | annu | du; | -nr

Samuelsson Födelmm (församling och slodl Ion) S förs, U förs, X

Bound (adress. lelelon)

Kyrka- aeh manlauukrivninglan (församling. kommun. län)

Arbullylau (arbelsgivqre. adress. lalefon) liömunlluu och nr

Yrkn/ lllal Frlmmunda nalianalllll | Körkort (slog. nr, arla!) Trankknrl (nr, érlal) Civilsllnd. maku namn. mindorAriaa barn (onlul och (Ida-). särskilda Inmlllllörhållauam

Ogift

Fdrdldrars namn, yrke och adress

Samuelsson, Rolf Anders, X-gatan 22 D, X—stad, o Elsy Maria, född Bred— berg, numera omgift Svensson, F—vägen 3, Ö—stad

Inom- |||-r ulamlklnnlkaplig hörd, uppfostran och förhålla-am | larmas-mum Iä , uppfostrad i föräldrahemmet

Skal— och yrkawlbildning, milillnidnslgörinn, mm grad

Folkskola

Anslulnlnlar (lid. on, abelsgivare)

1966 - byggnadslärling hos AB Byggnadstjänst, X—stad

Allvarliga ' '4 (även

Kanlam avlöninu Andra Mulan-enn (lrl beslad. (rill vivre ed) Pennan. Iivranlu . d 12 . 000: -/år __ __ Hammav makzs lnkamxl Annan inkamll (cv laugh, rörelse. kopilul. nm qrbele ed) Förmögenhu över 30000 kr

Sdrlkilda amllandlg um- lam lharapal

Hummuv aiörsllrida barn 0 dem old-r

Tax-rad inkom». egen ur lummav Inaku kr | Tax-Ar Uppgiflln ny.-nu genom

1533" mm ' 32:12:34 ”"i"”"m" (Här tas endast den misstänktes egna. uppgifter upp.) 1965 tillgrepp av fortskaffningsmedel m m, åtalseftergift Juli 1966 utskriven från X-henunet. Övervakare: Konsulent Nils X-berg, 00 00 00

| Ddgsbolsuppglll

Lennart Wikström/fkra

Uudonkrm (ulreiningsman)

"5401511965 uan ”000001.

UPPGIFTER OM TRAFIKOLYCKA

Om Ni råkar ut för trafikolycka bör Ni som hjälp vid skaderegle- ringen göra anteckningar på denna blankett. Förvara den gärna i bilen.

Anteckningar-no avser parterna och_ inblandade fordon som händelsen.

Sedan blanketten ifyllt; bör Ni lämna ett exemplar till motparten, Vid skada genom okänt, olörsökrat eller utländskt motorfordon kan ni vänddEr till Trailklörsökrlngsföreningen, som upplyser om ersöttningsmöilighetema.

Har Ni skadeståndsansprok mot annan trafikant ön lörora'ov motorfordon bör Nl för uppgörelse vånda Er till denne.

Datum Klockan

/d,7./Vé4* /— Jc)

Ovriga/anteckningar (spår altar feminina al:)

v:,” .::: JMMÄZZ %

? **: :

L.?ÄWM Raa nr [%%/' nu rhadn latolllau nr

mwcäzfmfrym .

”%%/' / /%o—

Ägarens namn, adrou

Mo— damag- F

Skadar S:?åa I

MW %%mfww

%%! %%f 45%: ggg/%,, våg?/:::” :»

////ZZZ dia- m'ääää

Har Nt skaduDAndlannyrék mot läran av motorfordon bör Ni mavan vånda Er till fordonet- lörsölrrinq-l bolag. Har Ni _nir'ilv lart motorfordon vid skadotllliallot bör Nl dnuutara snaran inga skadaanrnalan till En nagot länSkåne-bala ;.

nn una

VK 63. 4. 65. 1.000

Halmstad E 6

Hurtigs bensin! station

Skala 12200

Bilagor

Blad ' nr :- FUIUNDERSÖKNINGSPIOTOKOLL TRÅFlKOLYCKSÅNTECKNlNGAR M M kränka-.m-

bEE'g'o—r'" lubpcvl

olyckan

Pauagarara

F Era ra

nlngln

lan

VÄGTRAFIKANT NR

arinrun bilaga nr g?r-1.1: _"

vånslor

E'könnu |: 5 rux iakllagna) . _ Förnakar . __ Hegårdea .; .

, BERÄTTEISER

SKADOR '

lömnud/uvtånd ' ' namn) svar una|l_dan Ivar Inkom den

all '. _ Buvara's Vidar. Ja

Besvaras ! Fu inl-dn ai

! Fu nedlöggx lei ml

mad malw Iarbllalur av

TlAFlKOLYCKSANTECKNINGAI '" M

vid [ordan-I

Vågrlummar

| Malawi;

. : An pllm vag huvudled ! An allm v al huvudlad I Enlklld våg : Gala , ( Uvr al:

| Gru-våg '

) Allall- al allogmw ! Ialannvaa

4 Galnlan

! Uvr el

Lak halllglulslug'ibnm N lok l'Tållbabygal oanad.

! Daglllul 2 Miri"

Ännul

vumn

lur.-hamn

l Vågbanan val z_. ,, la"

Far:!anl' brlsllålllqhalal

vltln a'ls

! || ul rna 76. vägbanan

Olyckan: "trail. ldljd l Dldxlall ll Svår ponenlkada

! Llndrlg panamkada

sllrllerhållandln

Oala/Vlgbalynla. l Tänd 1 Slhékl ) Saknar 4 6 [|ng ' Klan 7 Underkylt ugn

!,Snablandal Mulal _ , Sndlall Dlrnma' Hard vlnd

l Förbud all slnnna 2 Omkdrnlng ldrhludan ! Förbud mal vann-avin; 4 Slapp vid vdgkannlng 5 l.!rnna lår-träde & Naldragan llnia 1

I | normal _lunkllan ] Handuyrnlng . '! Ur nam lunlllan. gul bllnlt

—;.—- , lalnllll lll _u— . llåcll _..—- . hutlös"

_lh'm' * ' nunnan”! rlnunonm-M f_l Annol brott

Bilagalårlackning

FURUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

Dalurn

lnalvan av

Veckodag Datum | klockan

Dalum _ klackan

Mallag'annav

Plats

E E = 2 . D. i ..

v'iåly'p' Jil. vignummar

Palli anlända llll plalnn klockan 7601505 område

"uzvdled_

———__. Full-låndlgl namn (lilltalsnamnal mark-ras)

Fauna-vara l. ,, ,_,, , , , , , , , 451330, , jig-nd- v|k./|||.| F.n. -mån du -nr Raan 1 Endwariiir—u' ' ' ' ' ' ' ron—luftning ' ' ' ' , Åmiw'lu'n, |.|— '_ "" 'r'ähäår'ji'y'p' ' ' " ' I . ____, _ __ _ __ _ ___—_.._ __.__- _ _ karl-un nr m lralikkart nr a, Mana,," "_| " ”_ . om ,,,", Ånmodall ; nlngan an Und-noun om lrllulanka rer * ' erinran åtaga nr 'un'—dd | om Vini-541 cm l , l .] url-ngn l—l ai uvhbm , ,, _ Igar-nl yrka. namn _ ,, , , _ ,, , ., _ _. .l_'l_l'L=.-r_, l Ådran, m Fursåkral | , Fullständigt namn (Walmann-| markaras) | ”Hum,. _l l 2. ,,, ”_ , , ,, _, ,, , _likérara _ rl Gdanda * v.t./mn F-ör .men dag _|" a.m.: l |m|ud.a'd:'.u."|:| ' ' 'For'dcäilåg' l 1:535EE1.|" ' ' Fab'rlkal, Gy? ' ' i ' l l kalkon nr"b| _ munen nr a. Arrmadall _" '# Underrättad ". miularrka Ior arlnran bilaga nr Ira'dd' | (ru "'|'—Latina |Em" ' q arinran l—l :| avhan- lgaram yrka. namn Slyrnlng __ , . , , , , , ,_l "i"-'". , ,l_l_ äv.—', _ Ådran, lal Försäkrall = Nanu- Frihahbardvanda m ... m . E- : ,- , , - . ,,,_,, , .,__,_,_,_..___,, ,. .___ _, , 2 E ! 2 E ; > , ___ , _, , , | , , ,, _, , , , ,.__, _____,, ,,,—__. __ E E, |__|", ,,,, a.:lur ull amhåndarla kbrkanal av Bulut-damm Dalgivninqldalum antag lbrallggar NN und-n dan :. ..

? amkdndarla

lj Balilmyn- ” ”_ ,

'_l

lllaaa nr

% =

Förunduiakninguledcm Aklaaarmyndlqholuns norr-pol

'rayuhdiu'urni"gleddlekalathm beslut

lillan- llimpal

Plalokalllåraralrl undankrlll[Namnlårlydllqanda/Illal/lal

Dalun/Undarlkrlll

ANVISNINGAR FRAMSIDAN för utskrift av blankett TRAFIKULYCKSANTECKNINGAR N N (TK 6700] Ledtext i s i v 1 d Anteckningar vänster rapport/anmälan den fortsatta för- underr till mrund unWräanun olycksstat

1. Blad nr Fylls i om flera blanketter används 101. Datum w2.AMalezmr 103. Protokollförar- ens underskrift 2. Rapport/Ninnesantsckningar

106. Bruttskod w5.mr TID 3. Polls-an Namn och/eller tjnr anlände till platsen kl #. lid för olyckan VÄGTRAFIKANT 5. Vägtrafikant nr Fylls i om flera våg- NR trafikanter är in- blandade i olyckan

&. Fullständigt nann

7. Yrke/titel

8. F-år, -män, -dag, -nr

9. Bostadsadress, tel 10. Arbetsplats, tel 11. Körkort nr årllrafikkort nr år 106. Underrättad ou misstanke för 107. Underrättad enl RB 23:18 nu ut- redningen den 108. erinran etc 12. Ägarens yrke, namn 13. Adress, tel 14. Passagerare etc 15. Regnr 16. Fordonsslag 17. Fabrikat, typ 18. Årsmodell

19. Bredd i ca etc

20. Styrning 21. Försäkrat l VlllNE 22. Titel, namn adress, tel etc BERÄTTELSER 23. Efternamn (vägtrafikant 109. Erkänner etc vittne etc) 110. Försvarare etc SKADOR 26. Skador

25. lraflkanten underrättad etc 26. Polismans underskrift

111. Anmaning etc 112. Skadestånds- talan etc

BESLUT

113. Förundersöknings ledarens/åklaga- rens beslut 11%. Beslutsdatum och underskrift 200, Stat-uppg ': Fyllsi när statistik— 115, Förundersöknings' SCB etc uppgifter expedieras ledare (titel och efternamn)

Bilaga 3 . röhunn'nsöxnmosnomxou.

loppor!

703 lIYClull

Förut.

15

16

nlngnn ' 16

urinrun Snaga. .. i cm.

snymin'g' vänster

21

BERÄTTELSER

SKADOR

om lämnad/uvsånd namn) Ivar med du". i»... inkom den

25 . ull .] föranleder . knivman vlduu åIgörd nan »

26 I Edsvann r.; inlade .]

Fu nedlägga El Mal

ANVISNINGAR ' för utskrift av blankett BAKSIDAN TRAFIKOLYCKSANTECKNINGAR Ii Ii IIK 6'00l Ledtext i Fylls i ud Anteckningar vänster" rapport/annålan den fortsatta för-' under: till mon-al undersökningen olycksstat 27. Polisdi strikt 28. Arbetsenhet PLKOD 201. Distrikt etc Se RPS anvisningar . Tid för olyckan: 202. Veckodag . 301. Fylls i av SCB 203. Är/Nån/Dag etc Jfr punkt'k 20%. Dnr Jfr punkt 105' 302. Fylls i av SCB PLATS 29. Konnun .30. Olycksplats etc SKISS (Be- 31. På skissen anges etc Norrpilen fylls rättelser alltid i n forts)" 32. Platsundereökni ng Anteckningar angå. ende vägtrafikanten, fordonet, vägen och spårsäkringen (se . , ARBETSANVISNINGAR ) 33. Foto ___ Bk. Vägnunoer 35. Fordon efter olyckan etc 36. Flygande inse/Förbud enl VTF 31. Övergångsställe etc ' .38. Fordons bristfälligheter 39. Särskilda onsiändigheter-betr vägen etc ' 40. Siktförhällanden kl. Motorväg etc 62. Gru'sväg etc #3. Lok hastighetsbeprånsn etc Mr.- Tättbebyggt område etc 105. Dagsljue etc 56. Vägbanan våt etc 205. 01 yckans evlraste följd 303. Fylls i av'SCB 167. Gatu/Vägbelysning 58. Väderlek #9. Trafikanvisningar 50. Trafiksignaler _ 51. lrafikdirigering av polis SiATISilK- 206. Trafikelenent nr UPPGIFTER Personbil etc 207. Saltlfga dödade och skadade personer etc 208. Bef såkarhcts- Vid personskad : bälte använt Fanns säkerhetsbälte etc på den skadades plats anges en det använts eller ej. Fanns ej säkerhets- bältepä den skadades plats skall detta ej antecknas

I I I

TRAFlKOLYCKSANTECKNINGAR M M

? m...... x....il ...se. nu ackodn A. na.. [Dog I" ('.—Hmmm) e...

0 |

; | 201 ] .i;.....I 202 301 2035 Kommun olycksplats (ung-x_nogä i ' ”" 4 till ' r ' sälom ' ' ' trut punkt i Iorräng utr.)

2".

I.

SKISS (Berättelser mm Iortl)

PO llisun unges gotunumn/vägnr med tilläggebetockning A, 5 etc och vögtrotillunt/Iordun utmärks ....d 1, 2 med mahv beteckningar nedan. Däriämte unge: på thlnen vägtrotikcntem |||-|namn vid fordonet och vittnet loråilelur uv vigtrutikunt/vitln- etc (torts). » 5 s .

Norm"

etc. Desm bokstäver ort. eltlmr mmmntuller 'It-mornn vid h_una plutx.

91

|... © |... ru...—...a. Irup ' me...! enl vi 36 m.m.—...and”— QIIOI * . '. "'" olyckan "ut elllyttot Nel Ja 139 os.». e..

! Motorväg : An en... våg humana ': An uIIm v el huvodled

( Eneklld vä

! vägbanan våt I 3 Il el snö på vägbanan |

.. Inn

Fordon: bnmanlgh-m

©

! Gulu '

6 Uvr väg, torg et:

Olyckan! svåraste tälid t Dödsfall 2 Svär perxanskudo

205

Särxkildu omständigheter betr vägen (brlsltälllgtletor at:)

! Grusväg ; Aeloll- _| oliegruw _ ] Lindrig permmkadu & 3 . F© 4 E ondamukuda '''''''' V [Gotllen 3 3 5 Uvr el okänd s;..." .. 4 km,. kni/t 4 _A _BV_ Gelu/Vlgbeiyxnlng © - |. u. r |. 3 " "** —I I mud o en ig e ronsn - _ ,__. ; S'?" © A B Tnllkenvllnlnger A ! .Tretll 00 E! lek hel'leh-beer __I__ 4 5" "” | Fame att stanna I | normal funktion ”Ö,,hbygg, om, "64 ' 1 r förbjuden : Handslyrnlng .- __ Z EI |"th b ad Vldellei ,,. 6 Regn ' 3 Förbud mot vänstersväng 3 Ur norm funktion. gul blink = ' ="" _lKIurt _ 7 Underkylt regn 4 Stopp vid ' ' ' ' 4 — — .t—lmhkllel | Dogtllue __2 " _ B * regn : Lämna företräde 5 . släckt : um... ' _ aminer _ 9 snaran & Heldragen in.]. 6 & ,ovmacu _— _ dDimmn _ Hard 7 1- 51 3 SDS; o ml tri ng ! |: _ I ! i I ä , ' Ill' QC ! . 0! I I G . personer . : E . _ c — För döda och — E 5 _| I i I % 5 1 — å ;; E%; % ; . %:? "en skadad. %? (å eff??? vI 5 Så "5 T' 3 :* 6535"- s i ; u 'E'Eå ='=;—" SIW—..”! ..?-: s: 52 ä-sE—så-ååH-å Heini”??? '? få” ". _.. n- n _ ,u = .- ..a ——o —-u'—-- FV” =.-Ut" -0 EE*=*.—.' t.o-m." =_ n__ mg .='u=—_ _._.__ _ 5" =u=2"— v . _: O...!Eiäiräöol 22 52. :E 3252352åsaååzwå$2=2586åååå 3.3 å-mozmuiosmeloroam - w -; . -- -oo ooize- -|234I73- ___". | 1 ' _ >_£ ' I ., i_|_ _ _ I 5 2 | , _ E ,_ _ . . 1,5 1_ [zoo] I 297 7 U m _ 4 s _ . _ | . e _ __

n. utskrift loktlos: Bladen får Inte dras isär.

PROTOKOLL

Lämnas tlIl talaren. sedan om alkoholpåverkan Il m

rrutokollletn fyllt: l vad som omfattas av rubriken "Fylle ov poll En i o ? sänds I odelat skick tlll SRL. Kem. avd.

Bilaga

IDI

polisen

Ve: koden ' | klockan

.,I

Flats

Fylls i av polisen

Undersökning begärd av (pollldlstrlkt—orbetsenhet. adress). Fylle I "

Fullständigt namn (tllitolsndmnet mork-ros)

Yrke ltitel _ me?"-ine?» ".de-.; i... " Regnr

lastadmdresst tel—

Dln undersökte

Alcotest

j Posl'iiv

"I—] EI ta en

1 Tmfikolyiko

"i.u—om;; *

Lekumndaraöiirkflsäliuläd 27 _ l-klrieken

.!vrlga .. andra brott. trafikintensitet etc

Undersökningen började

Flats II. undendknlngen

.m'srvarun e (polismans tft-I oc: namn)

' Datum ] klockan

'_Urlnpr-ov | Iogl klockan lintu] mängd—

fylls minst II

0 E 2 & D Vt 8 nu a 2 : li odprov tom,,” klockan (kopiliärernu Urinprov 2 logs klockan [total mängd

Titel :: namn på annan provtagare ån Idkonn

" titel?: ...är pic—u.?”nTs'roviäguFå—rilokåiif

Försöksblunko'ft 1967

Promille alkohol enligtÅDH-melodlt'l

Kupillär Analysresultat

Kaplildr

'i___ ___—_ StiL dnr A

Ankdufum ; Espdatum

2

4

De tre sista bladen i den35äpskiida blankettsat 6(TK 6701 + Med styr V), som_ används vid utredning av trafik—

2

onykterhetsbrott, utgörs av blanket— ten Med styr V.

falmölllghetnrna, vlllw Anmärkningar

Analysrosultot från Statens Rättskemiska laboratorium. Kom. avd.

Med hänsyn till de med onalyslårfarandet förenad.

[ promille

Tberäknats Il III räeklfg gra av

I promille

kan olkatlolkon:ontrulinnn(l;,, ! de; insända hlodprovet med till- hu uppgå" till minst

Avgift för analysen 50 kronor

Stockholm 60, datum Underskrift ! Numniärtyditgunde

Åklugermyndlnhefens stämpel nen.... stämpel

urna-r den underrbkte att han lider av någon riukdom

' l—lla |—|N.;

. ! Slukdam

Tecken på elukdoln

]Epllapil l:] Elm...

D Commatlo D hykas

Yecken ob utmattning

Nel l:l la

Anamner

lutar den undenokte medicin | Vilken brukar den und-neue alkoholhaltiga drycker dagligen | Kvantitet _l Nll ” ia l—l Nel l—l la Umm om den aktuella " ' " (ev ' *' allarf " * medel)

_l Stora l_l Normala ”Smb

Spritlukt eller annan tramtrådande lukt Iran andedräkten

? Nel l-_l Ja Kinder

Utan j anmärkning l—ll oordning Gang rakt tram över golvet ij sek.: [_l Olåker

>Vandning under gang _| Söker notan-r

, lamb-rgr ikårpta prov i in Säkert l-l enat-n

Finger ndra llulna agan)

_l ”kert noun-rl

Allmänt uaatradande :l Naturligt ' D Lugnt-

r—l Försiktig

lala nxlörmåga

Under—;d—knlngetynd

D Overiagxet

! ] Kroppskonrttlutton Hull ! :l Kunis "Jigain-gi” __” ,,, ? Rikligt Vil—_lVNorrnall mkv-uppl ! längd (med rkar) ! Vikt (ulan ytt Puls | Kvalitet , Antal etag I min i i ! Aneikle

Ul

_] ”=.-mm, ”Hogia" l—lIIekt I—lsluppi Ugan

Uta _ _] anrrl'årkning r-lllanka nDimmiga . [_lMatta l_l ' ' J ' Puplller Reaktion tår ljun normal

_l N-I

Uppkanlnlng

_l N-I

[”i]. 'I'Wm

1 Hicka

|__| Nei

| Nedtlåckade med

l—lla

IVåndnlng på nan-| l'—| sak" [_l men:

Finger_— Ilnger (llutna ögon)

_l sak.-| l—lOsakert

Förekommer lynnetomkaltnlng. tankeuttlykt eller liknande DUppryn-t

Elsa" * __ _lrmnum ' I—l '

[_llvvilanae Tecken på etark Ilnnelrörelxe

_lNel [_anpskakud' |_lf ' *

|__l Upprlven [_l chockad

Fönöker den underelkte etrarna upp rig—

l—l Oråter

Orientering l trbga om tid och rum (besvara med la am normal. annan genom att återge uttalanden)

_l Klart H&m. l—l Suddial [_| Lamar-de

lnprägllngllörmaga (namn, lol, adreuer eller liknande) 'lal (den undenlkte ther upp tidningrnoli: eller detail ur lelelankatalog eller upprepar svara ord, som används i dagligt tal)

m..;

laklöngerraknlng (min" 30 tal, nen ex till)

Slutsats Enligt min upplailning år den undersökte ei påverkad rl påverkad av alkohol påverkad av. _l :iukdoln D årmibben Härmed intygar all bladprovet i kaalllårerna tagit; ur annan llyklig olganlik vätska. Vld deslntektionen har använts

! Framrlalinlnaelbmaga

M la | . _] Klar ”man: . r—llufi! ""

[_l Svamiig

[_llair |_l " = ' - nhlggradlgt'

andra ltlmulerande. l—l' " ' l—l * ' [_] eller bedövande medel

El tlngerblamman ran-t att hdd och lnllrumant ei deelntekterats med iprlt eller '

on och datum Läkarens undenkritt

Kronor

".J

lör [ä' * '" ' _

Namnlörtydligandu

: 2 _" IO E : O _."' ;. u.

vld parkering

. | || p- upp- rl'ålldu täcktes

Kopia av denna blankett utgör ägarens exemplar, som lämnas till anmälaren eller sänds till ägaren.

Sänd till

'! Förundeuökning El vidare åtgärd mi- : El .

'I'K 6704 a

Malet avler (gaming. tid, plate)

"Maarten lerdee (avlar tratikeebl) Motpart-ne tereökringrbelag (avser Iratikmet)

Härmed " Nii _ ' r av *"," ' all senort inom åtta dagar eller det Nl latt denna skrivelse komma in med besked om Ni .tör skadertåndstalan eller e]._Eltersom brottet är av sådan art, att utratlårelåggande kan använda:, är

nämligen denna tröga av betydelse.

Åmnar Nl begära skadestånd ? anledning av brottet, kon-Ni vånda Er till motparten ett., tramt'örailt i tralikmål, aven till han: terrakringxbolog 'eiler'eget törsöhingsbolag lör uppgörelse. .Ni kan även tara rhodesiandrlalan vid domrtol.

Ni kan här nedan lämna :var genom att sätta _kryu i avsedd ruta. Svaret kan såndat till- du i det pertolria kuvert. som vi samtidigt lander Er.

Underrkrlll Nmidrtydligende och titel

$ VA ! : Skadutåndetolon

') D Jag lör ingen lkodeeténdstalon.

') [:] Jag lör el talan _vld domstol utan vänder mig till motparten eller törsåkringslsolag lör uppgörelse.

D Jag ämnar löra talan vid dometol.

l) Sätter Ni kryss i någon av dessa rutor eller inkommer ei ivar på denna anmaning inom löretagd tid, kan rtratlöreläggande uttårdaz lör den mintönkle.

| Datu- I Uppgltnlamnarenl undenkriit

Freie-emma

BEGÄRAN OM SKRIFTLIG BERÄTTELSE

Tamm

anr

Tid och plats för händelsen

Enligt uppgift har Ni sett händelsen.

Polisen vill gärna medverka till att Ni skall föronakas sd litet besvär som möjllglflitdtlet för att kolla Eder till polisstationen för att höras föreslår vi att Nl skriver en kort redogörelse rdr Edra iakttagelser.

Redogörelsen kan skrivas på bifogad blankett. gärna med skiss. och sändes till oss i det partotrio kuvert. som vi samtidigt sänder till Eder.

' Om Ni vill använda den föreslagna möjligheten. är det viktigt. att redogörelsen lnkommer hlt snarast möjligt och helst inom ) dagar.

Underskritl | namnflrtydtlgende och titel

lleleten

sxanruc BERÄTTELSE

FF:-Jm nu ("Mm—namn under)

M

? W ”m=? rama-mmm» :|». Fl... "m.—"”'" nm Kurvan-trafikant

Nick-v bekant- lli-r slimline-ud någon 'de

Wan-:p hm.....

Kortndogönl lurE "alm eller hlndelun NlbetmnErgie' ' * " 'ta—olyckan.” * led-LW” . olycka | m.,-.a... ..?..rMuJL—w—uoåå'åummm "" &

TK 211)

Nu— Upnifluldmnann- underskrift

Datum Klockan

Ovriga ant-elminger (spår eller bromsning ete)

Blanketten består av två blad? med ennångskarbon. '

i. Föraren] namn, udllu o tel hg nr ll. Föraren: namn, adreno tel I leg er '

Ägarens namn, adreu |: tel Ägaren. Mein. air-u . tet

| ' Försäkringsbolag försäkringsbolag * : Skadar n n Skadar n II i i » % Vittnen namn, adress . tel * =; i .; . i a'

:e

.— _

Har Ni skadestånd-ons i mot terar. av motorfordon hör NI snarast ':ånda & till terdenet: tönåkri bolag. Har Ni slilv rtnotorterdoa vid rkadetilltlllet bår Ni tons manet inge ekade-null" ll En eget töreåkringebolag.

UPPGIFYE! OM TRAFIKOWCKA

Om Ni råkar ut för trafikolycka bör Ni som hiålp vid skaderegle- ringen göra anteckningar på denna blankett. Förvara den gärna i bilen.

Anteckningama avser parterna och inblandade lordon samt händelsen. '

Sedan blanketten ilyllts bör Ni lämna ett exemplartill motparten. Vid skada-genom okänt, oförsökrot eller utländskt motorfordon kan ni vända Er till Trafikförsökringsföreningen, som upplyser om ersättningsmöiligheterna. Har Ni skadeståndsansprak mot annan tralikant an löuare' ov motorfordon bör Ni för uppgörelse vända Er till denne.

Nordisk udredningsserie (Nu) 1968

Kronologisk förteckning

1. Nordisk petenuåd. Tredje instans i petentseker. 4. Kopenhevna lufthavns framtid.

Statens offentliga utredningar 1968

Systematisk förteckning

Jus'tistiedepertamentet

Handläggningan pv säkerhetsfrågor. [41] Tratikmåleutradningar. [19]

Försvars'd'epartementet

Ekonomisystem för töreveret. ['1 Ekonomisystem för försvaret. Bi. eng. [21] Säkerhetspolitik ooh .förevereutglfte'r. [10

Kommunikationsdepartemontet

Allmänna väger. [17] Parkering. [18]

Finenedepartem'entat

Konoentrationeutredningen. ". Kreditmarknedene struktur och funktionssätt [3] ill lndustrine struktur och konkurrens- förhållunden'. [5 W. Strukturutveckling och konkurrens inom handeln. [, 4] V; Ägande och inflytande inom det pri- veta näringslivet [7] , ,

Utbildningsdepartementet

1958 tre utredning kyrke-etet: Xl. Svenske kyrkan och staten. [11]

Förvaltningen ev kyrklig jordmm. [1.2] Skolbokslevoraneer. [1 ]' Mueikmbiidnin'g i Sverige. [16]

Jordbruksdepartomontot Sko ebrukots lenl nin rå or. & Virkgebelamorp196$f91 gaf g [ ] Fritidefieket. [13]

Renniringen i Sverige. [16]