SOU 1971:39

Den svenska köpkraftsfördelningen 1967

Till Statsrådet och chefen för inrikesdepartementet

Låginkomstutredningen skall enligt sina direktiv bl.a. kartlägga och analysera den svenska välståndsfördelningen och fördel- ningspolitiken.

Utredningen får härmed överlämna före— liggande empiriska kartläggning av in- komsternas fördelning och sammansättning. Denna kartläggning avser såväl förvärvs- inkomster som disponibla inkomster och kan ses som en fristående studie av det svenska transfereringssystemets inpassning i inkomststrukturen. I föreliggande undersök- ning dras inga fördelningspolitiska slutsatser av de förhållanden som presenteras.

Undersökningen har utförts av forskar- assistenten vid Nationalekonomiska institu- tionen i Lund, fil. lic. Lars Söderström, och är baserad på ett kombinerat register- och intervjumaterial, vilket insamlats av Utred- ningsinstitutet vid Statistiska Centralbyrån och bearbetats vid Uppsala universitets datacentral.

Stockholm den 11 juni 1971

På låginkomstutredningens vägnar: Rudolf M eidner

] Lars Söderström

». i, - mixa: dagarna.

de" n'ms- ab; nu!

"näää—inf» amn- iéel'iäfl än

- alla

1'L ql.

rF" "

1. Undersökningens syfte jämte vissa resultat

1.1. Undersökningens syfte

Föreliggande undersökning ingår som en del i låginkomstutredningens kartläggningar och är därför begränsad, dels med hänsyn till låginkomstutredningens direktiv, dels med hänsyn till de övriga kartläggningar som gjorts eller görs i låginkomstutred- ningens regi. Till dessa övriga kartlägg— ningar må särskilt nämnas betänkandet Svenska folkets inkomster, SOU 1970: 34, vilket behandlar inkomst- och förmögen- hetsfördelningen år 1966, den s.k. levnads- nivåundersökningen, vilken hittills publice- rat sju preliminära rapporter samt en av låginkomstutredningen initierad undersök- ning av den lokala lönebildningen.

I levnadsnivåundersökningen beaktas i vad mån en persons inkomst kan tas som indikator på personens levnadsnivå och görs en omfattande kartläggning av det svenska folkets levnadsvillkor med utgångspunkt från ett flertal s.k. levnadsnivåkomponenter. Denna sida av låginkomstutredningens verksamhet blir därför ej närmare berörd i föreliggande undersökning, men det bör i detta sammanhang framhållas att det finns ett påtagligt samband mellan föreliggande undersökning och levnadsnivåundersök- ningen. Detta samband består dels däri att de båda undersökningarna utgår från ett gemensamt statistiskt material, dels däri att befolkningen ofta struktureras på analogt sätt i de båda undersökningarna.

Utgångspunkten för föreliggande under- sökning är det avsnitt i låginkomstutred- ningens direktiv, vari sägs att:1

»Kartläggningen av inkomstförhållandena bör avse de faktiska inkomsterna. Den bild som erhålls ur inkomst— och lönestatistiken måste därför kompletteras med uppgifter om inkomster som inte medräknas i nämn- da statistik, t.ex. socialförmåner.»

Den bild som inkomst- och lönestatisti- ken ger har presenterats i låginkomstutred- ningens betänkande Svenska folkets in- komster. I föreliggande undersökning läggs tonvikten vid personernas inkomst efter skatt och bidrag, vilken benämnes deras erhållna köpkraft. Detta begrepp, som blir närmare definierat i avsnitt 3: 4, svarar ungefärligen mot vad som vanligtvis kallas en persons disponibla inkomst. Det har be- dömts vara av särskilt intresse att samban- det mellan personernas inkomster enligt taxeringsstatistiken och deras erhållna köp- kraft belyses, varför undersökningen genom- gående ger en parallell redovisning av de enskilda inkomstkomponenterna samt en jämförelse av förvärvsinkomsternas fördel- ning och den erhållna köpkraftens fördel— ning. Huvuddelen av denna redovisning sker i en särskild tabellbilaga.

För struktureringen av nämnda kartlägg- ning har undersökningens karaktär av del— projekt varit avgörande. Föreliggande

1 Direktiven i sin helhet finns återgivna i Svenska folkets inkomster, SOU 1970: 34.

undersökning är en del i ett större projekt, som har sin utgångspunkt i det avsnitt i direktiven, vari säges att:

»Undersökningen bör gå ut på att dels statistiskt kartlägga den reella inkomstför- delningen med särskild inriktning på av- vikelserna nedåt från genomsnittet, dels be— lysa orsakerna till att vissa grupper inte fått den andel av den allmänna standard- stegringen som framstår som rättvis. Den bör söka skapa en grund för att bedöma vilka metoder som kan komma ifråga för att höja inkomstnivån för de personer och grupper det gäller. Det bör i möjlig mån klarläggas huruvida den låga inkomsten be- ror på personliga förhållanden eller på mera allmängiltiga omständigheter.»

Det som här sägs åsyftar i första hand en fördelningsteoretisk analys med särskild tonvikt på möjligheterna att nå en mera rättvis inkomstfördelning. Diskussionen av vad som härmed kan avses liksom sagda analys skall utföras i en särskild rapport. Här bör endast framhållas att föreliggande undersökning i möjligaste mån strukturerats med hänsyn till möjligheterna att under- lätta nämnda diskussion och analys. Det har dock bedömts lämpligt att redan här genomföra en tämligen ingående statistisk kartläggning av inkomstfördelningen, dels vad gäller förvärvsinkomsterna, dels vad gäller den erhållna köpkraften. I övrigt innebär anknytningen till den nämnda ana- lysen att föreliggande undersökning ger en detaljerad kartläggning av inkomststruktu- ren för ett osedvanligt stort antal socio- ekonomiska klassificeringar av befolk- ningen.

Undersökningen beaktar också den punkt i direktiven som säger att:

>>Olika sidor av låginkomstbegreppet måste uppmärksammas såsom låg in- komst per arbetad timma och låg årsin- komst på grund av kort årsarbetstid.»

Vad gäller personer med låg inkomst per arbetad timma har levnadsnivåundersök— ningen publicerat en särskild rapport om detta, varför detta mått ej används i före— liggande undersökning. Vad gäller personer med kort årsarbetstid skall en särskild redo-

visning göras i det följande. Dessutom an- vänds måttet låg (disponibel) familje- inkomst för belysning av de grupper som i inkomsthänseende avviker nedåt från ge- nomsnittet (för hela den studerade befolk- ningen). I det material som presenteras kan även andra mått, exempelvis avsaknad av likviditet, urskiljas och göras till föremål för närmare granskning. Materialets möj- ligheter härvidlag kommer inte att uttöm- mande beskrivas.

Sammanfattningsvis kan sägas att före— liggande undersökning har till syfte att (1) komplettera det tidigare avgivna betänkan— det Svenska folkets inkomster vad gäller inkomsterna efter det transfereringar be- aktats, (2) anknyta till levnadsnivåunder- sökningen och i det sammanhanget utgöra en partiell studie av den levnadsnivåkompo- nent som benämnes >>ekonomiska resurser» samt (3) utgöra en likaledes partiell ut- gångspunkt för en närmare diskussion och analys av den svenska fördelningspolitikens möjligheter. Undersökningen är partiell så till vida att den ensidigt berör monetära förhållanden. För att ge en god bild av det svenska folkets ekonomiska resurser samt fördelningspolitikens möjligheter behöver även icke-monetära förhållanden, exempel- vis tillhandahållandet av offentliga tjänster, beaktas. Detta skall göras i en efterföljande rapport.

1.2 Vissa resultat

I avsnitt 2 diskuteras kortfattat olika in- komstbegrepp och deras relationer. Det har framhållits att vi inte vill betrakta den er- hållna köpkraften, varken som ett väl- ståndsmått eller ett mått på välståndsför- ändringen, men att vi hellre ser den erhåll- na köpkraften som en grov indikator på välståndsförändringen än som en, likaledes grov, indikator på välståndsnivån.

Som ett grovt mått på personernas väl- stånd har vi föreslagit dock efter stor tvekan att man kan använda personernas totala förvärvsinkomster. Dessa kan kompletteras med vissa >>bidrag>> i den mån som dessa kan betraktas som ersättningar

för vissa aktiviteter med positiv social vär- dering. Med ledning av de svenska natio- nalräkenskaperna kan ett ungefärligt mått på personernas totala bruttoförvärvsinkoms- ter bruttonationalprodukten till faktor- kostnad beräknas. Hur denna fördelar sig på de enskilda personerna går emeller- tid inte att fastställa med hjälp av befint- lig statistik. För att inte helt avstå från att belysa välståndsfördelningens utseende ut- tryckt i förvärvsinkomsttermer, har vi pre- senterat data rörande de skattepliktiga för- värvsinkomsternas storlek och fördelning inom den egentliga hushållssektorn. Efter- som vi härigenom- begränsat kartläggningen till blott ca 2/3 av nationalprodukten till faktorkostnad säger det sig självt att be- skrivningen av välståndsfördelningens ut— seende måste ges med starka reservationer. Dels behöver inte den återstående tredje- delen vara proportionellt fördelad med de två tredje-delar som medtagits, varför för- delningsbilden kan ha blivit missvisande. Dels kan, som nämnts, själva måttvalet ifrågasättas.

Med hänsyn till de svårigheter, som här nämnts, vill vi rekommendera att förelig- gande undersökning helst inte betraktas som en studie av den svenska välståndsför- delningen och fördelningspolitiken. Vi före- slår att den i stället ses som en studie av hur den fördelningsbild, som taxeringssta— tistiken ger, ändras när skatter, bidrag och vissa andra korrigeringar tas i beaktande. Det får anstå till en senare rapport att gå närmare in på välståndsfördelningen och dess förändringar samt dessas beroende av den ekonomiska politiken.

Angående förhållandet mellan personer- nas skattepliktiga inkomster och erhållna köpkraft har det för år 1967 kunnat konsta- teras

att ojämnheten i de senare är ca 35 pro- cent mindre än ojämnheten i de förra och att detta förhållande varierar något mellan olika befolkningsgrupper,

att storleken på de förra är ca 25 procent större än storleken på de senare och att även detta förhållande varierar något mel- lan olika befolkningsgrupper,

att det offentliga skatte— och bidrags- systemet — förutsatt att de skattepliktiga inkomsterna är oberoende av detta system1 — har en progressiv karaktär och att detta gäller såväl skattedelen som bidragsdelen av systemet,2 samt att den föregående slut- satsen ej gäller om alla de enskilda kompo- nenterna i skatte- och bidragssystemet.

Angående samspelet mellan inkomst- ojämnheten och personernas fördelningar med hänsyn till ålder, civilstånd, bostads- ort, kön, social status, yrkesställning, för- värvstid per år, skattepliktiga tillgångar, skattepliktig nettoförmögenhet och bostads- utrymme har det kunnat konstateras

att indelningsgrunderna förvärvstid och yrkesställning (ekonomisk status) ger de kraftigaste utslagen,

att indelningsgrunderna bostadsort och bostadsutrymme samt (med undantag för vissa befolkningsgrupper) även antal skolår, utbildningskategori, kön, ålder och social- grupp ger svaga utslag,

att indelningsgrunderna skattepliktig för- mögenhet (brutto eller netto) och civilstånd ger måttliga utslag samt

att ifrågavarande utslag kan tolkas så att den totala inkomstojämnheten står i ett starkare beroendeförhållande av veder- börande variabel (ålder, kön etc.) ju kraf- tigare utslag som erhålles.

Våra iakttagelser ger vid handen att en »homogenisering» av svenskarnas bostads- orter, utbildningsnivåer, kön (om det vore möjligt), ålder (om det vore möjligt), bo- stadsutrymme och sociala status ej skulle medföra en mera betydande minskning i den totala inkomstojämnheten i Sverige. En reducerad ojämnhet i de skattepliktiga förmögenheternas fördelning skulle enligt våra iakttagelser ge en måttlig reducering i inkomstojämnheten som resultat. Den kraf- tigaste reduceringen skulle enligt våra iakt- tagelser erhållas om personernas förvärvs—

1 Denna förutsättning, som blir föremål för diskussion i en senare rapport, kan i allmänhet inte anses uppfylld. ” Jämför dock vad som sägs om låginkomst- tagarnas behållning av det sociala bidrags- systemet.

tider kunde utjämnas. Då skulle ca hälften av den totala inkomstojänmheten försvinna. Den återstående hälften beror av förmögen- hetsfördelningens ojämnhet, av timför- tjänsternas ojämnhet samt faktorer som vi ej kunnat klarlägga. Trots att löneläget är ca 50 procent högre för männen än för kvinnorna, har vi kunnat konstatera att ej mindre än ca 94 procent av den totala in- komstojämnheten bland helårsarbetande skulle kvarstå om kvinnornas löneläge kom i paritet med männens.

Det bör i detta sammanhang mycket starkt framhållas att de slutsatser som an- getts i föregående stycke endast gäller under förutsättningen att styrkan i beroendeför- hållandet mellan inkomstojämnheten och de nämnda variablemas fördelning är separabelt med avseende på varje faktor för sig. Om det exempelvis är så att tim- förtjänsternas variation ökar när olikheter- na i förvärvstider minskar, erhålles givetvis en mindre minskning i den totala inkomst- ojämnheten till följd av en jämnare för- värvstidsfördelning än vad vi angivit. Huru- vida så är fallet —- eller det omvända för- hållandet föreligger — skall bli diskuterat i en efterföljande rapport.1

Vårt presenterade material ger möjlig- heter till särskilda studier av drygt 1 000 olika befolkningsgrupper. För vissa grupper kan mera inträngande analyser göras. En- dast i ett fall har en sådan möjlighet ut- nyttjats i den kommenterande texten. I öv- rigt hänvisas läsaren direkt till tabellbila- gan. Den i texten gjorda kommentaren av- ser den befolkningsgrupp som har relativt låg erhållen köpkraft sedan hänsyn tagits till eventuella makars erhållna köpkraft. Alla ensamstående med högst 10000 kr i erhållen köpkraft och alla samtaxerade (gifta) med högst 20000 kr tillsammans i erhållen köpkraft har karakteriserats som personer med relativt låg erhållen köpkraft (personer med låg familjeinkomst). För- utom denna begränsning har en begräns- ning till åldersintervallet 20—67 år gjorts. Med dessa kriterier har ca 1 600 000 perso- ner klassificerats som låginkomsttagare.

Angående den socio-ekonomiska sam-

mansättningen av personer med låg familje- inkomst kan inga drastiska skillnader iakt- tagas vid en jämförelse med den socio- ekonomiska sammansättningen av alla per- soner i åldern 20—-67 år. Det kan emeller- tid konstateras

att låginkomsttagarna är överrepresente- rade i åldersintervallen 20—25 år och 50— 67 år,

att låginkomsttagarna är överrepresente- rade i det lägsta utbildningsskiktet (6 skol- år respektive enbart folkskola),

att låginkomsttagarna är överrepresente- rade i förvärvstidsintervallet 0—2 000 tim- mar per år, samt även i intervallet över 2 600 timmar per år,

att låginkomsttagarna är överrepresente- rade bland jordbrukare, studerande, med- hjälpande i familjeföretag, hemmafruar och bland pensionärer m.m. (>>övriga»),

att låginkomsttagarna är underrepresen- terade bland tjänstemän i såväl privat som offentlig tjänst,

att låginkomsttagarna varken är över- representerade eller underrepresenterade bland arbetare i såväl privat som offentlig tjänst eller bland egna företagare (småföre- tagare exklusive jordbrukare),

att låginkomsttagarna är något över- representerade bland ogifta såväl män som kvinnor, dock med undantag av ogifta kvin- nor med barn,

att låginkomsttagarna är överrepresente- rade i landsbygdskommuner samt

att det inte föreligger någon skillnad i fråga om bostadsutrymmet för låginkomst- tagarna och befolkningen i dess helhet.

Det skall observeras att när vi säger att låginkomsttagarna exempelvis är överrepre- senterade i landsbygdskommuner, så impli- merar detta att de i motsvarande mån är underrepresenterade i andra kommuntyper.

Angående låginkomsttagarnas monetära förhållanden har presentationen skett i form av en jämförelse post för post med icke-låginkomsttagarna i olika yrkesgrup- per. Det har därvid kunnat konstateras

1 Jämför även den regressionsstudie som redovisats i SOU 1970: 34, kapitel 5.

att skiljaktigheterna i deklarerade in- komster till den allt övervägande delen ut- görs av löneskillnader,

att de absoluta inkomstskillnaderna mel- lan låginkomsttagarna och andra personer ökar när hänsyn tas till andra än deklare- rade inkomster och att de minskar när hän- syn tas till skatterna och avgifterna samt

att det sker en minskning i inkomstskill- naderna om både andra än deklarerade inkomster och skatter m.m. beaktas.

Av skillnaden i genomsnittligt deklare- rade inkomster för låginkomsttagarna och icke-låginkomsttagarna elimineras ca 20 procent vid en övergång till en jämförelse av den genomsnittligt erhållna köpkraften för grupperna. Då har en korrigering gjorts för att den erhållna köpkraften är något lägre än de deklarerade inkomsterna.

Vid tolkningen av ovanstående resultat bör man beakta att pensionerna ingår bland deklarerade inkomster i den mån de är deklarerade och bland andra inkomster i den mån de inte är deklarerade samt att låginkomsttagarna är mottagare av något större pensionsbelopp än övriga personer. Skillnaden i pensionsbelopp är tillräcklig för att neutralisera ökningen i inkomst— skillnaderna till följd av att sociala bidrag läggs till, varför konstaterandet i punkt 2 ovan kan omformuleras så att låginkomst- tagarna i form av pensioner och sociala bidrag ej mottar större genomsnittsbelopp än andra personer. Detta gäller även om familjebostadsbidrag räknas in bland de sociala bidragen.

En särskild presentation har gjorts av köpkraftsfördelningens bottenskikt, vars övre gräns satts lika med 5 000 kr för en- samstående ej sammanboende och 10000 kr för gifta par. Om studerande m.fl. undantas omfattar denna grupp ca 175 000 personer i åldern 20—67 år. Gruppen kännetecknas av sjuklighet, hög genom- snittsålder, obetydlig vidareutbildning över folkskola, stark anknytning till jordbruks- näringen och hushållsarbete, obetydlig barnförekomst samt av en inte alltför ogynnsam förmögenhetsfördelning.

De konstateranden som här påpekats

hänför sig till vad som finns behandlat i den efterföljande texten. Avslutningsvis vill vi framhålla att föreliggande undersökning har den bifogade tabellbilagan som tyngd- punkt och att denna sammanställts med tanke på att den skall kunna ge informa- tioner vid ett praktiskt taget oändligt antal frågeställningar, som olika intressenter i låginkomstdiskussionen och den fördel- ningspolitiska debatten kan tänkas vilja ha belysta. Den kommenterade texten skall ses som exemplifieringar på tabellbilagans möj- ligheter att utgöra underlag för en fortsatt och fördjupad fördelningsteoretisk diskus- sion. De presenterade siffrorna kan i och för sig inte förklara den fördelningsbild som råder i dagens svenska samhälle och de avser inte att belysa alla sidor av den politiskt relevanta fördelningssituationen, men siffrorna kan underlätta valet av hypo- teser och de kan rätta till vissa missför- stånd som råder om inkomstfördelningens och andra fördelningars utseende. Härige- nom äger den ett självständigt intresse. I en senare rapport skall de fördelningsteore- tiska slutsatser och fördelningspolitiska be- dömningar, som vi finner anledning dra på grundval av tabellbilagan, presenteras.

2 _ Undersökningens objekt

Enligt direktiven avser låginkomstutred- ningens uppdrag en kartläggning och analys av det svenska folkets livsvillkor i mate- riellt avseende. Det sägs uttryckligen att »det i första hand är påkallat att överväga vilken information som erfordras för att ge låginkomstdiskussionen ett godtagbart un- derlag». Det förutsätts att låginkomstdis- kussionen inte i första hand gäller en dis— kussion av låginkomstgruppernas villkor utan att diskussionen gäller de grupper som har besvärliga materiella villkor. Det över- låtes på låginkomstutredningen att pröva huruvida den senare gruppen sammanfaller med den förra och således i vad mån in- komstmåttet är ett adekvat uttryck för de materiella villkoren.

För att kunna genomföra studier av detta slag samt i övrigt belysa förhållanden av intresse i samband med en utvärdering av det svenska folkets livsvillkor i materiellt avseende, har låginkomstutredningen ställts inför uppgiften att närmare definiera en persons livsvillkor samt att föreslå mått på dessas mätande. Dylika mått bör med hän- syn till det fördelningspolitiska perspektivet vara sådana att olika personers livsvillkor någorlunda enkelt kan jämföras. Denna uppgift har ställt låginkomstutredningen in— för svåra avvägningsproblem, vilka bara delvis kunnat lösas på ett tillfredsställande sätt.

Utan att föregripa utredningens diskus- sion i denna fråga, skall här några synpunk-

ter anläggas på inkomsten som mått på en persons materiella livsvillkor. Det skall framgå att olika inkomstmått härvidlag bör ges fundamentalt olika tolkningar. Genomgången i detta avsnitt avser att belysa olika möjligheter vid definitionen av en persons inkomst. Framställningen har begränsats till vad som därvid kan anses vara fördelningspolitiskt relevant. Från denna synpunkt kan det synas fördelaktigt, om än inte nödvändigt, att uttrycket »per- sonen A har större inkomst (välstånd etc.) än personen B» implicerar påståendet= värderingen att personen A (i någon när- mare angiven mening) »har det bättre ställt» än personen B. Hur den sistnämnda värderingen skall formuleras är givetvis en politisk bedömningsfråga. För att inte be- höva gå alltför djupt in i de möjligheter som föreligger härvidlag tas här samma ut- gångspunkt som i levnadsnivåundersök- ningen, där den engelske ekonomen och sociologen R. A. Titmuss' definition på en persons levnadsnivå används. Enligt denna avses med en persons levnadsnivå perso- nens förfogande över resurser (i form av ägodelar, kunskaper, psykisk och fysisk energi, sociala relationer, säkerhet m.m.) med vars hjälp personen kan kontrollera och medvetet styra sina livsvillkor.1 Genomgången avser inte att vara uttöm-

1 R. A. Titmuss, Essays on the welfare state, Unwin university books, London 1958.

mande. Bl.a. lämnas alla de inkomstdefini- tioner som används i olika länders skatte- lagstiftning obeaktade. Här skall bara på— pekas att man i den ekonomiska litteraturen kan träffa på ett stort antal inkomstbegrepp och att vardagsspråkets användning av ter- men inkomst på intet sätt är oproblematisk. Som exempel på olika inkomstbegrepp må nämnas inkomsten (1) som konsumtion, (2) som ränta, (3) som produkt, (4) som en »standardström», (5) som skatteförmåga, (6) som utdelning, liksom skillnaderna mel- lan inkomsten ex ante och ex post, den personliga inkomsten och nationalinkomsten m.m. Under dessa rubriker finns ett flertal varianter.1

2.1 Om välståndets innehåll

Det förutsättes här att en persons livsvillkor i materiellt avseende är avhängiga perso- nens aktivitetsmöjligheter eller handlings- frihet. De restriktioner som gäller för perso- nens handlingsfrihet bestäms av personens tillgångar. Som ett sammanfattande mått på tillgångarnas värde används termen väl- stånd.

Denna mycket allmänna (men icke desto mindre speciella) utgångspunkt bjuder vissa svårigheter. För att ange en persons hand- lingsfrihet kan en mer eller mindre detalje- rad beskrivning av personens möjligheter att utföra aktiviteter av olika slag begagnas. Att ge en detaljerad beskrivning av bara en persons aktivitetsmöjligheter innebär ett mycket omfattande arbete och blir dess- utom lätt oöverskådligt, varför denna me- tod är olämplig i samband med en fördel- ningspolitisk studie, där ett stort antal per- soners aktivitetsmöjligheter inte bara skall fastställas utan även jämföras. Det ligger därför nära till hands att renodla någon särskild aspekt på aktivitetsmöjligheterna och ta denna speciella aspekt som utgångs- punkt för de interpersonella jämförelserna. Riskerna med en dylik partiell utgångs- punkt är uppenbara.

Vid val av aspekt kan man bl.a. ta fasta på att aktiviteterna tar en viss tid, att de tar i anspråk vissa resurser (i vid mening),

att de kan vara förbundna med obehag eller tillfredsställelse (nytta) för aktören och eventuellt också för andra personer. Den sistnämnda aspekten kan kallas utbytet av aktiviteterna.

Om endast en aspekt på personernas aktivitetsmöjligheter skall väljas, måste den första av de här nämnda aspekterna lämnas åt sidan, ty tas denna som måttstock kom- mer alla personer att ha definitionsmässigt lika stor handlingsfrihet, t.ex. 24 timmar per dygn.

Även den sistnämnda aspekten kan i detta sammanhang lämnas åt sidan, ty det går ej att mäta olika personers handlings- frihet på ett jämförbart sätt med denna utgångspunkt. Obehag eller tillfredsställelse kan endast de enskilda personerna för sin egen del bedöma. Opartiska bedömningar måste grundas på personernas nyttomöjlig— heter i stället för den faktiska eller förvän- tade nyttan som sådan.2

Av de nämnda aspekterna återstår så- lunda endast den andra. Enligt denna är aktiviteternas resursanspråk avgörande för deras bedömning. De legitima anspråk, som en person härvidlag kan ställa, är med den ovan införda terminologin personens till- gångar. Här skall tre slags tillgångar sär- skiljas. De benämnes bundna, obundna och allmänna. En persons aktivitetsmöjligheter beror i hög grad av vederbörandes för- foganderätt till den egna kroppen och dess rörelseförmåga, styrka, intellektuella färdig- heter m.m. Dessa tillgångar säges vara bundna emedan de endast kan nyttjas i innehavarens personliga närvaro. Deras

1 En komprimerad framställning om de nämnda samt ett antal andra inkomstbegrepp återfinns i R. H. Parker och G. C. Harcourt (red.), Readings in the concept and measure- ment of income, Cambridge university press, Cambridge 1969. Där ges bl.a. en översikt över den rikhaltiga tyska diskussionen på orm'ådet. ” I den välfärdsteoretiska litteraturen har denna fråga varit föremål för ingående diskus- sion. Det är numera allmänt accepterat att interpersonella nyttojämförelser är menings- lösa. Vanligtvis ses personernas inkomster som mått på deras nyttomöjligheter, men åtskilliga konkurrerande inkomstdefinitioner förekom- mer. Se vidare moment 2.6.

nyttjanderätt kan emellertid avyttras för längre eller kortare tid, vilket i så fall sker på arbetsmarknaden. Om det funnes en slavmarknad, skulle även deras äganderätt kunna avyttras. För slavägaren får då dessa tillgångar en obunden karaktär emedan de kan nyttjas av honom utan hans personliga närvaro. Exempel på obundna tillgångar är personernas förfoganderätt till fastigheter, fordon, maskiner osv. I allmänhet gäller för dessa att såväl äganderätten som nyttjande- rätten kan avyttras.

Med allmänna tillgångar avses sådana resurser som endast indirekt står till perso- nernas förfogande. Som exempel på all- männa tillgångar kan nämnas ambulanser, polisbilar, stridsvagnar etc. Huruvida per- sonernas indirekta förfoganderättigheter skall tas med vid en fördelningspolitisk be- dömning eller inte, skall vi tillsvidare låta vara en öppen fråga. Inställningen härvidlag varierar beroende på hur man uppfattar polisens och andra myndigheters roll i sam- hället. Angående den inställning som gör gällande att t.ex. polisväsendet mera gyn- nar personer med stora än med små obund- na tillgångar, skall i detta sammanhang bara anmärkas att, om detta är riktigt, så torde det återspeglas i de obundna till- gångarnas värden relativt bundna tillgångar och således i viss mån bli beaktat vid värde- ringen av personernas välstånd. Huruvida omvändningen till detta gäller om sjuk- vårdssystemet m.m. kan också diskuteras. I föreliggande undersökning lämnas denna diskussion åt sidan och uppmärksamheten inriktas på de två förstnämnda tillgångs- slagen.

Som regel gäller att äganderätten ger innehavaren större befogenheter, dvs. hand- lingsfrihet, än nyttjanderätten, varför det vid värderingen av en persons välstånd är av betydelse att veta huruvida hans för- foganderättigheter avser ägande eller enbart nyttjande. Vidare är det av betydelse att nyttjaren och ägaren kan vara olika perso- ner. Detta aktualiserar frågan om vem som i så fall skall tillräknas ifrågavarande hand- lingsfrihet. Eftersom sådana fall ej lag- enligt kan uppkomma med mindre ägaren

ger sitt samtycke även om detta stundom kan ske motvilligt har vi funnit det rim- ligt att låta äganderätten väga tyngst, dock med det förbehållet att ägaren skall vara en fysisk person. Detta innebär att det är de resurser som personerna är ägare till och inte de resurser som de genom förhyrning el.dyl. har rätt att nyttja, som här anses konstituera gränserna för deras handlings- frihet. Härigenom gör vi det likgiltigt hur personerna väljer att begagna sig av den handlingsfrihet resurserna medger.

Vad angår resurser med juridiska perso- ner som ägare, exempelvis det allmänna vägnätet eller de resurser som ägs av stif- telser el.dyl., räknar vi ifrågavarande nytt- jare som förmånstagare. Dessa resurser skall emellertid inte beaktas i föreliggande undersökning, utan tas upp i samband med att de allmänna tillgångarna behandlas i ett senare sammanhang. Denna begränsning har varit nödvändig med hänsyn till de empiriska svårigheter som föreligger när det gäller att kartlägga exempelvis familje- stiftelsernas och enskilda föreningars för- månstagare. Det skall dock understrykas att de resurser som är knutna till Skytteföre- ningar, studentorganisationer, fackförening- ar etc. etc. är betydande och onekligen ut- gör ett viktigt inslag i vederbörande för- månstagares aktivitetsmöjligheter.

Den hittillsvarande framställningen har avsiktligt hållits på ett allmänt plan och har endast avsett att belysa den art av över- väganden som blir aktuella vid den an- givna utgångspunkten. Det torde ha fram- gått att det studerade tillvägagångssättet gör flera godtyckliga avgränsningar nödvändiga, både vad gäller valet av restriktioner för en persons handlingsfrihet och den konstella- tion av dessa restriktioner som tas med vid den slutliga värderingen av personens hand- lingsfrihet. Detta är emellertid ofrånkom- ligt oavsett vilken utgångspunkt som väljes. Annorlunda uttryckt kan man säga att för- delningspolitiken måste grundas på en poli- tisk bedömning både när det gäller valet av kriterier för jämförelser av det rättvisa i en viss fördelning av »välståndet» och när det gäller val av definitioner och mått på

de enskilda personernas »välstånd».1 Det har i låginkomstutredningens direktiv inte givits några närmare klargöranden i vare sig den ena eller andra av de här nämnda bedömningsfrågorna. Det är därför ofrån- komligt, att ovan angivna utgångspunkt skall betraktas som rapportförfattarens egen bedömning eller, än hellre, hans tolkning av vad som kan anses vara en politiskt intres- sant bedömning. Denna innebär —— med de avgränsningar som gjorts för föreliggande undersökning att meningsfulla fördel- ningspolitiska resonemang kan baseras på en jämförelse av den del av personernas handlingsfrihet som är avhängig deras ägan- de av vissa resurser.

2.2 Om välståndsjämförelsernas grunder

Även om den angivna bedömningen skulle anses acceptabel skall det framhållas att den verkligt svåra bedömningen gäller hur olika personers välstånd skall värderas på ett jämförbart sätt. Hur skall exempelvis personernas hälsa, utbildning, sociala rela- tioner el.dyl. jämföras? I levnadsnivåunder- sökningen görs sådana jämförelser, men rapportförfattarna undviker att fastställa enkla mått för de enskilda levnadsnivå- komponenterna. Detta synes tillrådligt, men det är ofrånkomligt att metoden inte löser det fördelningspolitiska problemet. Förr eller senare behövs ett mera integrerat syn— sätt. Detta behövs redan när man står in- för problemet att jämföra livsvillkoren för en välutbildad trångbodd person med den sämre utbildade men mindre trångboddas livsvillkor. Sådana bedömningar är ofrån- komligen godtyckliga och dessvärre legio i samband med fördelningspolitiska över- väganden.

Dessbättre är dylika bedömningar inte strikt nödvändiga för handhavandet av den fördelningspolitiska verksamheten. Proble- met kan kringgås därigenom att man av- står från att knyta de fördelningspolitiska resonemangen direkt till välståndsfördel- ningen och i stället gör denna anknytning indirekt. Detta ligger också nära till hands därför att fördelningspolitikens målsätt-

ningar (operativa mål) rimligtvis inte gäller välståndsfördelningen som sådan utan för- ändringarna i välståndsfördelningen. De operativa målen gäller alltså en rättvis för- delning av förändringarna i olika personers intellektuella färdigheter, fysiska hälsa, innehav av bilar, fastigheter och andra obundna tillgångar. Detta underlättar också i hög grad värderingsproblemet, ty nämnda förändringar äger rum i tiden och är till sin omfattning begränsade av samhällets väl- ståndsproducerande kapacitet under en gi- ven tidsperiod. När kapacitetsgränsen är nådd innebär utökningar på ett område och/eller för någon persons räkning in- skränkningar på ett annat område och/eller för en annan persons räkning. Det är då i princip möjligt att fastställa vad en hälso- förbättring för personen A betyder i form av en försämring i bostadssituationen för personen B osv. Genom att uttrycka alla kostnader av detta slag på ett enhetligt sätt erhålles ett prissystem med vars hjälp de totala förändringarna i olika personers väl- stånd kan beräknas på ett för alla personer enhetligt sätt.”

Den angivna jämförelsemetoden kan till- lämpas på flera olika sätt. Tre precise- ringar skall nämnas. För det första skall det framhållas att förändringen i en variabel kan beräknas på två olika sätt. En möjlig— het är att förändringen beräknas som dif- ferensen mellan variabelns värden i de två tidpunkterna. Eftersom den berörda varia- beln är personernas välstånd och vi ovan kunnat konstatera att en direkt beräkning av denna variabel är förenad med stora svårigheter, måste denna beräkningsmetod bedömas som mindre lämplig. Alternativet innebär att totaliteten av välståndsföränd- ringarna under den studerade perioden summeras (och eventuellt diskonteras) allt- eftersom de inträffar. En konsekvens av detta är att även förändringar av kortvarigt värde kommer att tas med i beräkningarna.

* Dessa val är rimligtvis inte oberoende av varandra.

* Om kapacitetsgränsen inte är nådd är det diskutabelt om de fördelningspolitiska avväg- ningar-na skall få vara utslagsgivande vid ut- formningen av den ekonomiska verksamheten.

(Vid den punktvisa jämförelsen kommer sådana tillgångsinnehav som uppstår och förintas under mätperioden att helt lämnas utanför beräkningarna.)

För det andra behöver en distinktion göras mellan brutto— och nettoförändringar- na i personernas välstånd. De senare erhål- les om värdet av de förändringar som upp- kommer till följd av glömska, olycksfall, materiell förslitning etc. subtraheras från de värden som beräknas enligt ovan. De svå— righeter som är förknippade med värde- ringar av sådana negativa förändringar är väl kända från den rikhaltiga litteraturen om olika avskrivningsregler vad gäller obundna tillgångar. Beträffande bundna till— gångar torde svårigheterna vara större, var- för det ligger nära till hands att välja bruttoförändringarna som utgångspunkt. Man bör då emellertid beakta att dessa kan vara missvisande. Om exempelvis två per- soner upprepade gånger byter äganderätten ,

till ett par tillgångar sinsemellan, så kom- mer deras registrerade välståndsökningar att mångfaldigas. Sannolikt är dock detta inget praktiskt problem. Av större intresse är att personerna t.ex. i syfte att förvärva obund- na tillgångar råkar ut för yrkesskador m.m. och härigenom förorsakas negativa föränd- ringar i de bundna tillgångarna och att sådana negativa förändringar inte alls registreras i bruttoförändringen. Det synes därför vara tillrådligt att i den fördelnings- politiska bedömningen ta viss hänsyn till de negativa förändringarna även när brutto— förändringarna tas som allmän jämförelse- grund.

För det tredje behöver en distinktion göras mellan en persons faktiska och poten— tiella välståndsförändring under en viss period. Det är osannolikt att personerna eftersträvar att maximera sina välstånds— ökningar. Detta sammanhänger med att väl- ståndsökningarna (»investeringarna») i viss mån konkurrerar med nöjsammare aktivi- teter (»passivitet», >>konsumtion»), att per- sonerna kan ge bort sina möjliga välstånds- ökningar till andra personer etc. Detta är en ofta återkommande problemställning i den fördelningspolitiska diskussionen och

meningarna om dess behandling synes gå isär. I den fördelningsteoretiska litteraturen brukar man räkna med att det är den potentiella nettoförändringen som är av störst fördelningspolitiskt intresse.1 Denna jämförelsegrund har egenskapen att vara neutral med avseende på det sätt på vilket de enskilda personerna väljer att utnyttja sina aktivitetsmöjligheter. I allmänhet torde detta anses vara en fördel. Framhållas bör dock att beräkningarna av personernas po- tentiella välståndsförändringar är förenade med stora svårigheter, vilket gör att det rättvisa i denna jämförelsegrund kan ifråga- sättas. Beräkningssvårigheterna har också medfört att man i empiriska undersökningar brukar inskränka sig till att se på de fak- tiska förändringarna.

De gjorda preciseringarna har givit tre jämförelsegrunder som resultat, nämligen

1. den faktiska bruttoförändringen 2. den faktiska nettoförändringen 3. den potentiella nettoförändringen.

Enligt de begränsningar som tidigare an- getts för föreliggande undersökning avser de åsyftade förändringarna (Värdet av) för— ändringarna i personernas (ägda) bundna och obundna tillgångar. Valet mellan dessa (eller några andra) jämförelsegrunder är en fråga om politiska värderingar och kan där- för inte avgöras här. Det skall emellertid understrykas att den statistik som står till buds inte medger någon nämnvärd valfri- het. Sålunda är den svenska inkomststatis- tiken otillräcklig oavsett vilken av de tre uppräknade jämförelsegrundema som väl- jes. Detta är i högsta grad en begränsning vad gäller genomförandet av föreliggande undersökning. Detta problem diskuteras närmare i det följande.

2.3 Inkomsten som välståndsförändring

De tre ovan uppräknade jämförelsegrunder- na kan med fördel tas som definitioner på

1 Den potentiella bruttoförändringen är som lätt inses ingen meningsfull jämförelsegrund.

en persons inkomst. Med de ovan angivna begränsningarna och med en snäv tolkning används då termen inkomst i betydelsen förmerande av ägda bundna och obundna tillgångar. Det är då fråga om resurser av olika slag som kvantitativt ökar eller kvali— tativt förbättras. Med denna tolkning talar de tre preciseringarna om en persons fak- tiska bruttoförmerande under en viss period respektive personens faktiska eller poten- tiella nettoförmerande av tillgångar under perioden. I de två sistnämnda fallen görs avdrag för de kvantitativa minskningar eller kvalitativa försämringar de innehavda tillgångarna genomgår under perioden. Ge- nom en enhetlig värdering av tillgångarna under hela perioden kan personens väl- ståndsförändring eller inkomst beräknas. Den sålunda beräknade nettoinkomsten kan vara negativ.

Det finns emellertid möjligheter att ge termen inkomst en vidare tolkning, som även innefattar ett beaktande av att till- gångarnas värdering ändras under perioden. De välståndsförändringar som härigenom uppkommer brukar benämnas kapitalvins- ter respektive kapitalförluster. Det är en kontroversiell fråga huruvida dylika för- ändringar skall inkluderas i inkomstdefini- tionen eller inte. På grundval av den ut- gångspunkt vi tagit i moment 2.1 kan det argumenteras för att kapitalvinster och kapitalförluster skall inkluderas i den för- delningspolitiskt relevanta jämförelsegrun- den och att således den fördelningspoli— tiskt intressanta inkomstdefinitionen bör innehålla även dessa.1 Som skäl kan anges att inkomsten enligt utgångspunkten i mo- ment 2.1 skall vara ett mått på föränd— ringarna i personernas handlingsfrihet och att värdeökningar eller värdeminskningar i allmänhet uppkommer därför att en viss resurs fått ett ökat eller minskat använd- ningsområde.

En värdeförändring behöver dock inte innebära att ifrågavarande resurs får en absolut sett ändrad användbarhet, utan det räcker att resursen genom ändrade tekniska förhållanden eller ändrade intressen i sam- hället får en högre eller lägre efterfrågad

utnyttjandegrad. Om exempelvis fördel— ningspolitiken inriktas på att förbättra de sämre utbildades livsvillkor och samhällets välståndsproducerande kapacitet härför i ökad omfattning tas i anspråk av utbild— ningssystemet, kan det förväntas att de redan befintliga utbildningsresurserna ge- nomgår en värdeökning till följd av ökad relativ knapphet. I nominella termer åter- speglas detta i en relativ välståndsökning för ägarna till de befintliga utbildnings— resurserna. Denna kan vara rent nominell, men torde i allmänhet innebära att ägarnas möjligheter att utnyttja de befintliga ut- bildningsresurserna förbättras.

Det framgår således att man har att fatta avgörandet i valet mellan det snävare och vidare inkomstbegreppet på osäkra grunder. För att undvika att tillräkna per- sonerna ändringar i deras handlingsfrihet som endast är skenbara kan man i stället för en löpande beräkning av kapitalvinster och kapitalförluster begränsa sig till att endast registrera dessa i samband med att de omsätts och ägaren sålunda kan realisera sin vinst eller förlust. Denna metod är emellertid endast tillämpbar i fråga om avyttringsbara tillgångar och kan därför inte användas när det gäller vinster och förluster på innehav av bundna tillgångar.

Beräkningen av en persons inkomst i nu aktuell mening måste givetvis anpassas till vilken mera preciserad definition som väl- jes, men det torde vara enklast att utgå från det sätt på vilket personerna erhåller sina välståndsökningar i det samhälle studien gäller. Här begränsar vi oss till svenska förhållanden och kan då konstatera att de svenska medborgarna huvudsakligen reali- serar sina välståndsökningar (inkomster) genom köp av varor och tjänster. Perso- nernas innehav och mottagande av betal- ningsmedel kan därför tas som ett grovt

* Se exempelvis Report of the Royal Com- mission on the taxation of profits and incomes, Cmnd 9474, H.M.S.O. 1955, Memorandum of Dissent undertecknat av G. Woodcock, H. L. Bullock and N. Kaldor. Där ges en ingående argumentation för fallet att betrakta kapital- vinster som fallande under inkomstbeskatt- ningen.

mått på deras möjligheter att nå välstånds- ökningar. För att få personernas faktiska välståndsökningar under en viss period måste deras innehav av betalningsmedel vid periodens slut räknas ifrån och deras mot— tagande av varor och tjänster utan betal- ning läggas till. Acceptabla jämförelsemått torde dock även erhållas om man förut- sätter att personernas ingående och utgående balans av betalningsmedel tar ut varandra samt att gåvor av varor och tjänster mellan enskilda personer likaledes tar ut varandra.

För beräkningen av den faktiska netto- inkomsten (nettovälståndsförändringen) be— höver man från den ovan beräknade brutto- inkomsten subtrahera alla negativa väl- ståndsförändringar.

Beräkningen av den potentiella netto- inkomsten kräver en teoretisk modell med vars hjälp personernas möjligheter att mot- ta betalningsmedel m.m. kan fastställas. Om dessa möjligheter, såsom i Sverige, är av- hängiga personernas tillhandahållande av resurser i välståndsproduktionen behöver en sådan modell bl.a. kunna ge svar på vad personernas icke-deltagande i denna produktion (s.k. fritid) motsvarar i form av betalningsmedel. En dylik modell behöver konstrueras utan att dess slutsatser är empi- riskt prövbara, varför dess meningsfullhet är avhängig den tilltro man kan ge de förut- sättningar modellen vilar på.

2.4 Inkomsten som jämförelsenorm

I det föregående har välståndsfördelningen, välståndsförändringarnas eller inkomsternas fördelning samt den erhållna köpkraftens fördelning berörts. I detta moment skall det normativa sambandet mellan dessa fördel— ningar påpekas. Speciellt skall de olika fördelningspolitiska implikationerna i de tre ovan nämnda inkomstmåtten påvisas. För detta ändamål antas att fördelningspolitiken avser en jämn fördelning.

A. Jämn välståndsfördelning

Om målet gäller en jämn välståndsfördel- ning och denna i en viss tidpunkt inte be-

döms vara jämn, implicerar detta en ojämn fördelning i de faktiska nettoinkomsterna. Denna ojämnhet bör vara sådan att perso- ner med relativt lågt välstånd erhåller en relativt stor faktisk nettoinkomst. Beträf- fande de två andra inkomstmåtten ger denna målformulering inga allmängiltiga implikationer. Beroende på hur utnyttjande- graden av inkomstmöjligheterna varierar med den potentiella nettoinkomstens stor- lek, blir implikationen att de potentiella nettoinkomsterna bör vara mera eller mindre ojämnt fördelade än de faktiska nettoinkomsterna. Beroende på förhållan- det mellan negativa och positiva välstånds- förändringar vid olika storlek på välståndet blir implikationen att de faktiska brutto- inkomstema bör vara mera eller mindre jämnt fördelade än de faktiska nettoin- komsterna. Det sistnämnda gäller även den erhållna köpkraftens fördelning.

B. Jämn fördelning av de faktiska nettoinkomsterna

I detta fall är värderingen att de absoluta välståndsskillnaderna i samhället skall be- stå över tiden. Förutsatt att den allmänna välståndsnivån stiger eller sjunker implice- rar detta en successivt jämnare respektive ojämnare välståndsfördelning. Några all- mängiltiga implikationer angående de fak- tiska bruttoinkomsternas, de potentiella nettoinkomsternas eller den erhållna köp- kraftens önskvärda fördelning går inte att dra i detta fall.

C. Jämn fördelning av de potentiella nettoinkomsterna

Denna målsättning implicerar ingenting all-

mängiltigt om någon av de andra nämnda fördelningarnas önskade utseende.

D. Jämn fördelning av bruttoinkomsterna

Enligt vad som tidigare sagts kan denna målsättning approximeras med en målsätt- ning om jämn fördelning av den erhållna köpkraften. Angående välståndsfördelningen

eller dess förändringar ges i detta fall inga allmängiltiga implikationer.

Det framgår således att det inte finns någon allmängiltig lösning i valet mellan de fyra angivna måttformuleringarna samt att det kan ge betydande skillnader i sam- hällsutvecklingen om den ena eller andra målformuleringen realiseras. Genom att in- föra vissa antaganden om sambanden mel- lan de olika inkomstmåtten kan dock val- problemet göras trivialt. Antages att alla personer utnyttjar sina potentiella inkoms- ter i samma grad blir det oviktigt att i den fördelningspolitiska bedömningen skilja mellan fallen B och C ovan. Antages i stål- let att förhållandet mellan netto- och bruttoinkomsterna är likartat för alla per- soner, blir det likaledes oviktigt att skilja mellan fallen B och D. Görs båda dessa antaganden samtidigt sammanfaller fallen B, C och D, varvid den fråga som återstår gäller om man önskar den välståndsfördel- ning som anges i fallet A eller den som anges i fallet B.

De gjorda antagandena förefaller onek- ligen godtyckliga, men man bör inte ute- sluta möjligheten av att det kan råda rela- tivt enkla samband mellan de tre inkomst- måtten. Vad gäller sambandet mellan netto— och bruttoinkomsterna synes det realistiskt att räkna med att kvoten (n/b) mellan dessa är negativ för små värden på b, omkring noll i de »normala» inkomstlägena och där- efter positiv och växande. I så fall kanske fallen B och C kan fås att sammanfalla efter en enkel korrigering av den ena varia- beln.1

Beträffande sambandet mellan personer- nas potentiella och faktiska nettoinkomster är det svårare att a priori ange något enkelt samband. För flertalet yrkesverksamma per- soner torde differensen mellan de två in- komstmåtten vara ganska liten. Detsamma torde gälla för arbetslösa, minderåriga, sjuka, gamla m.fl. grupper. Man torde dock få räkna med att somliga personer bedömer sina potentiella nettoinkomster vara alltför dåliga eller alltför bra för att ge incitament till fullt utnyttjande, varför det är vanskligt att generellt påstå att utnyttjandegraden är

hög. I detta sammanhang kan erinras om den diskussion som förts om skattesystemets inverkan på incitamenten att förvärva be- talningsmedel eller accumulera obundna tillgångar.

Det synes alltså ofrånkomligt att ett politiskt ställningstagande behöver göras både vad gäller valet mellan olika inkomst- mått och vad gäller den slags målformule- ring dessa används i. Som ovan nämnts är en målsättning om ojämn inkomstfördel— ning ingalunda oförenlig med ett mål om jämnare välståndsfördelning. Detta betyder att inkomstmåtten var för sig kan vara otillräckliga för en målprecisering och att man således genom att betrakta välstånds- förändringarna ej gör det obehövligt att också göra direkta välståndsbedömningar.

2.5 Inkomsten som aktivitetsmöjlighet

I detta moment återvänder vi till frågan om de direkta välståndsbedömningama och skall påvisa en tänkbar (om än inte helt till- fredsställande) metod för sådana bedöm- ningar. Metoden utgår från förutsättningen att ingen enskild levnadsnivåkomponent är tillräcklig för att göra välgrundade väl— ståndsjämförelser mellan olika personer samt att välståndet uppfattas som personer- nas handlingsfrihet eller aktivitetsmöjlighe- ter. Metoden innebär enkelt uttryckt att den faktiska aktiviteten i fråga om vissa aktiviteter antas kunna representera perso- nernas totala aktivitetsmöjligheter. De akti- viteter som därvid ligger närmast till hands att välja är personernas deltagande i väl- ståndsproduktionen. Antagandet innebär då att ju större insats en person gör i väl- ståndsproduktionen, desto större är hans aktivitetsmöjligheter. För att ytterligare för-

1 Ett tänkbart (men ej prövat) enkelt sam- band mellan b och n med angivna egenskaper är följande: n=alog b, där a är en lämpligt vald parameter. Ett än enklare fall erhålles om de negativa förändringarna genomgående antas utgöra en viss procent av bruttoförändringarna och ev. alltid överstigande ett visst belopp (existensminimum). Då gäller att: n=min (xb, b—y) där x är andelen av b som ej behövs för tillgångarnas underhåll och y är existensmini- mum.

enkla metoden kan det antas att de en- skilda personernas insatser i välståndspro- duktionen är proportionella mot deras to- tala aktivitetsmöjligheter. Med detta anta- gande, som inte är nödvändigt vid en mera omsorgsfull bedömning, reduceras de inter- personella välståndsbedömningarna till en jämförelse av deras faktiska produktiva in— satser. De utomordentligt drastiska förenk- lingar som ligger i detta förfaringssätt är uppenbara.

De förenklade antaganden som här gjorts är inte tillräckliga för att den skisserade metoden skall kunna användas. Två av- göranden återstår, dels beträffande avgräns- ningen av välståndsproduktionen, dels vad gäller värderingen av de enskilda personer- nas insatser i denna produktion. Den princi- piella frågan i det första avgörandet gäller hur mycket av personernas egen produk- tion (»fritidsverksamheter» el.dyl.) som skall räknas till välståndsproduktionen. I princip är varje aktivitet som gäller skötsel, under- håll eller förmerande av såväl bundna som obundna tillgångar att betrakta som Väl- ståndsproducerande, vilket innebär att mat- lagning, byggnadsreparationer m.m. i lika hög grad som förvärvsarbete i trängre me- ning är att betrakta som välståndsproduce— rande. Det är emellertid vanligt att barna- vård, hushållsarbete m.m. endast betraktas som produktiv verksamhet i den mån som det är socialt, vad med i detta sammanhang förstås att någon annan person än aktören kan tillgodogöra sig viss del av eller hela det produktionsresultat som framkommer i verksamheten. I denna mening är tillredning av andra personers föda en socialt produk- tiv verksamhet medan tillredning av egen föda är en privat produktiv verksamhet (egen produktion). Det är uppenbarligen tvivelaktigt att begränsa välståndsbedöm- ningarna till enbart den socialt produktiva verksamheten.

Den andra bedömningen som behöver göras gäller värderingen av de produktiva insatserna. Beträffande de socialt produk- tiva verksamheterna ger de registrerade för- värvsinkomsterna en sådan möjlighet, men detta är inte den enda möjlighet som ges.

Som alternativ kan förädlingsvärdet av de produktiva insatserna tas som utgångspunkt. Detta kan uppdelas i tre komponenter: lön (ersättning till bundna tillgångar), ränta (er- sättning till obundna tillgångar) och vinst. Den exakta relationen mellan dessa kompo- nenter är av mera tillfällig karaktär och beror bl.a. av arbetsmarknadsorganisatio- nernas agerande. Detta understryker att det finns flera möjligheter för värderingen av de produktiva insatserna och att varje vär- dering, som tar en viss lön-ränte—vinst-kon- stellation för given, i någon mån är god— tycklig.

Ett oproblematiskt antagande synes vara att en persons aktivitetsmöjligheter är lik- artade vare sig personen är sysselsatt i social eller privat produktion. Den yrkes— skicklighet m.m. som personen äger är ju i båda fallen lika. Härav kan emellertid inte slutsatsen dras att värdet av personens pri- vata produktion skulle kunna uppskattas med hjälp av den lönesats eller annat mått som används vid beräkningen av värdet av vederbörandes insats i den sociala produk- tionen. Det är nämligen inte uteslutet att personen i den sociala produktionen kan kombinera sin yrkesskicklighet m.m. med av andra personer ägda tillgångar och häri- genom nå ett högre förädlingsvärde per in- sats än vad som är möjligt i den privata produktionen. I Sverige, där huvuddelen av de förvärvsarbetande arbetar i en långt dri— ven specialisering av aktiviteterna, är detta förhållande viktigt att beakta. Innebörden i detta är att det inte synes legitimt att vid värderingen jämställa resursernas sociala och privata användande, utan man bör ge den senare ett förhållandevis lägre värde. I gränsfallet ges den privata verksamheten värdet noll.

Det framgår således att utrymme ges för politiska bedömningar om vad som är ade- kvat även vid en grov välståndsjämförelse av detta slag. Vi vill här understryka att, om de här införda förutsättningarna gillas, så kan personernas förvärvsinkomster ses som ett grovt mått på deras välstånd. Dessa in— komster måste i så fall ges en helt annan fördelningspolitisk innebörd än de inkomst—

mått som tidigare berörts. De tidigare måt- ten avsåg förändringarna i personernas väl- stånd, medan förvärvsinkomsterna med här antagen innebörd ger uttryck för välståndet självt. I moment 2.4 är det alltså möjligt att ersätta det som där sägs om välstånds- fördelningen med motsvarande utsagor om fördelningen av förvärvsinkomsterna. Det bör därvid observeras att en ojämn fördel- ning av den erhållna köpkraften i fallet A skall ses som ett medel att nå jämn fördel- ning av förvärvsinkomsterna (i en påföljan- de period) och att en jämn fördelning av förvärvsinkomsterna i fallet D skall ses som ett medel att nå en jämn fördelning av den erhållna köpkraften. Eftersom fallet A 10- giskt föregår fallet D följer att en ojämn fördelning av den erhållna köpkraften idag skall ses som ett medel att nå jämn fördel- ning av den erhållna köpkraften i morgon. Det följer också att en jämn fördelning av den erhållna köpkraften idag varken är ett medel för jämn fördelning av förvärvs- inkomsterna eller den erhållna köpkraften i morgon. I någon fas måste fördelningspoli- tiken inriktas på att neutralisera den ojämn- het som existerar. Detta måste ske genom en balanserande ojämnhet.1

Även om den innebörd som här givits personernas förvärvsinkomster är möjlig och alls inte ovanlig, skall det påpekas att den fördelningspolitiska betydelse som kan ges detta välståndsmått är öppen för dis— kussion. Så som måttet vanligtvis används innebär det ett negligerande av personernas privata verksamheter och ett accepterande av de lön-rånte-vinst-relationer som till- fälligtvis råder. Om måttet används på detta sätt är det ingen garanti för att det ger en korrekt ordning av personernas väl- stånd. En relativt låg faktisk förvärvsin- komst är varken ett nödvändigt eller till- räckligt villkor för att vederbörande person skall ha ett relativt litet välstånd (relativt begränsad handlingsfrihet). Däremot synes det realistiskt att räkna med att ett litet välstånd inte kan förenas med en stor fak- tisk förvärvsinkomst och att en stor faktisk förvärvsinkomst inte kan förenas med ett litet välstånd. Detta säger emellertid ganska

lite om sambandet mellan välståndets och de faktiska förvärvsinkomsternas fördel- ning.

Ett betydligt klarare samband skulle er- hållas om både den sociala och privata verksamheten beaktades vid beräkningen av personernas aktivitetsinkomster. Den kan exempelvis ske på så sätt att personernas potentiella istället för deras faktiska för- värvsinkomster i den sociala produktionen beräknas. Om i motsvarande mån korrige- rade faktorpriser tas som vikter i beräk- ningen anger den potentiella förvärvsin- komsten hur mycket andra personer skulle behöva betala för rätten att få disponera en enskild persons aktivitetsförmåga (till— gångar) och tillgodogöra sig resultatet av personens aktiviteter.

2.6 Inkomsten som utbyte

Vid sidan av de två slag av inkomstdefini- tioner som omtalats i det föregående före- kommer ofta en tredje typ av inkomstdefi- nition, som tar fasta på den aspekt av per- sonernas aktiviteter som gäller utbytet av dessa. I äldre ekonomisk litteratur används termen inkomst i denna bemärkelse som synonym till en persons nytta. Mellan detta inkomstbegrepp och inkomsten i betydelse av konsumtion kan ingen skarp gräns dras. Sålunda talade I. Fisher” om en persons inkomst som liktydig med alla de förmåner (»benefits») personen under en tidsperiod tillgodogör sig (konsumerar) och han till- lägger att fördelarna inte är någonting an— nat än mänsklig tillfredsställelse.a

Senare gjordes invändningar mot Fishers inkomstdefinition. Det sades att det är fel att som Fisher jämställa en persons inkomst

1 I detta resonemang har förutsatts att för— delningspolitiken arbetar inom ramen för en given inte alltför avlägsen tidshorisont och att den initiala välståndsfördelningen är ojämn. Om tidsperspektivet utsträcks till 40—50 år är det möjligt, men inte säkert, att en neutralise- rande ojämnhet i den erhållna köpkraftens för- delning kan undvaras. * I. Fisher, Elementary principles of econom— ics, Macmillan, 1912. »Benefits are simply human satisfaction. »

med personens faktiska konsumtion. Med motiveringen att den person som frivilligt avstår från att konsumera allt han har möj- lighet att konsumera utan sparar en del har det bättre ställt (har högre nytta) än vad hans faktiska konsumtion anger. I stället föreslogs att en persons inkomst skulle definieras som personens potentiella konsumtion, dvs. den största möjliga kon- sumtion personen kunde ha utan att få sin förmögenhetsställning (välstånd i vår termi- nologi) försämrad. Denna definition fram- fördes först av E. Lindahl1 och senare av ]. R. Hicks,a den senare dock främst med syftet att förklara varför man i den stringenta nationalekonomiska analysen gör bäst i att över huvud taget ej ta med be- grepp av detta slag.

I analogi med Lindahl—Hicks” inkomst— definition kan en persons inkomst definie- ras som det maximala sparande en person kan ha under en period. I detta fall behövs ingen bestämning av konsumtionen, ty någon konsumtion i vanlig bemärkelse måste personen ha för att kunna underhålla sina tillgångar. Denna definition är tydligen i överensstämmelse med det inkomstmått som vi tidigare kallat den potentiella netto- inkomsten. Förutsatt att kombinationen konsumtionen= noll ingår i personernas spa- rande—konsumtionsmöjligheter ger denna inkomstdefinition och Lindahl—Hicks' in- komstdefinition samma värde på en persons inkomst. I verkligheten är emellertid per— sonernas minsta möjliga konsumtion (som innefattar underhåll av tillgångarna) större än noll,' varför det maximala sparandet är mindre än den maximala konsumtionen vid oförändrat välstånd. Detta gör ett val mel- lan de två definitionerna meningsfullt. Vi vill förorda att Lindahl—Hicks” definition därvid får stå tillbaka för den potentiella nettoinkomsten i ovan angiven mening. Motiveringen härför är att man genom att se på sparförmågan kan ta vederbörlig hän- syn till att olika personer har olika konsum- tionsbehov. Exempelvis behöver en skogs- arbetare normalt konsumera mera (dyrare) livsmedel än en kontorist. Denna skillnad i levnadsvillkoren framträder inte i inkomst-

måttet om konsumtionsmöjligheterna i stål- let för sparmöjligheterna beräknas.

2.7 Sammanfattning

Den föregående framställningen har, med utgångspunkt från värderingen att perso- nernas materiella livsvillkor bör bestämmas med hänsyn till personernas aktivitetsmöj- ligheter och att därvid värdet av deras ägda bundna och obundna tillgångar kan tjäna som bedömningsgrund, berört några olika inkomstdefinitioner. Flera avvägningsprob- lem, som endast kan lösas med hjälp av en politisk bedömning, har påvisats och det har vid upprepade tillfällen understrukits att det i det fördelningspolitiska perspektivet inte finns någon objektiv jämförelsegrund vid bedömningen av olika personers materiella villkor (handlingsfrihet).*

Tre typer av inkomstmått har varit före- mål för diskussion, nämligen inkomsten som välståndsförändring, inkomsten som aktivitetsmöjlighet och inkomsten som ut- byte av aktiviteter. Vi har tagit ställning mot den sistnämnda typen och påpekat att flera preciseringar är tänkbara vad gäller de olika typerna. Syftet med denna genom- gång har inte varit att uttömmande belysa inkomstbegreppens mångfald, utan att ge ökad förståelse för de inkomstmått som användes i föreliggande undersökning. Här skall nämligen två sådana mått användas, dels personernas faktiska förvärvsinkomster, dels deras erhållna köpkraft. Det första av dessa inkomstmått är möjligt att tolka som en grov indikator på personernas absoluta välstånd, men måttet är som framhållits i

1 E. Lindahl, The concept of income, ingår i Economic essays in honour of Gustav Cassel, Allen and Unwin, London 1933. J. R. Hicks, Value and capital, 2:a uppl., Clarendon Press, Oxford 1946. ' Termen konsumtion används här i den gängse betydelsen av inköp. På senare tid har termen börjat återfå sin ursprungliga betydelse av förbrukande. Derma terminologi används alltså inte i föreliggande undersökning * I den mening vi här använder beteck- ningen politisk är det en politisk fråga huru- vida exempelvis en förkylning eller ett ben— brott skall anses innebära det svårare sjuk- domstillståndet.

moment 2.5 öppet för kritik. Det andra av dessa inkomstmått svarar ungefärligen mot vad som i moment 2.3 kallas personernas faktiska bruttovälståndsförändringar. Även detta mått är som där framhålles öppet för invändningar.

Rapportförfattaren är av den åsikten att invändningarna mot båda inkomstmåtten är berättigade och förordar därför att dessa mått ej okorrigerade används vid bedöm- ningar av levnadsnivåfördelningen eller de enskilda personernas materiella livsvillkor. Detta understryks av de beräkningsmässiga kompromisser som senare skall göras. Det skall dock här påpekas att de framförda invändningarna ej gör ett studium av de nämnda inkomsternas fördelning onödig eller ointressant från fördelningspolitisk syn- punkt. Även om man intresserar sig för nettovälståndsförändringarna är det ofrån- komligt att bruttovälståndsförändringarna måste tas i beaktande och även om man intresserar sig för personernas totala akti- vitetsinkomster är det ofrånkomligt att man inte kan gå förbi de faktiska förvärvs— inkomsterna. Personernas erhållna köpkraft är deras främsta medel att vidmakthålla och förbättra sina materiella livsvillkor i det svenska samhället, varför det ligger nära till hands att i den fördelningspolitiska verk- samheten betrakta denna variabel som stra- tegisk. Det är vidare odiskutabelt att de faktiska förvärvsinkomsterna spelar en stor roll i den pågående fördelningspolitiska dis- kussionen och att dessa i praktiken uppfat- tas som en välståndsindikator, varför ett studium av dessas fördelning likaledes är av intresse.

Den främsta motiveringen för vårt val av de två nämnda inkomstmåtten ligger på det beräkningsmässiga planet. Det är endast om de faktiska förvärvsinkomsterna och den erhållna köpkraften som någorlunda tillför- litliga empiriska uppgifter står att få. Be- räkningar av faktiska eller potentiella netto- välståndsförändringar eller potentiella för- värvsinkomster ligger för närvarande på räkneexemplens plan. För att understryka detta har vi bedömt det tillrådligt att först presentera vad man med någorlunda säker-

het kan säga om de svenska inkomstför- hållandena. Föreliggande undersökning har detta begränsade syfte. I ett senare sam— manhang skall möjligheterna att modifiera de här använda måtten prövas och fördel- ningspolitiken diskuteras från en mera nyanserad utgångspunkt än vad som här är fallet.

Till sist skall nämnas att även om den efterföljande redovisningen ger möjligheter till studier av inkomstmått som ligger mel- lan de två valda, exempelvis >>förvärvs- inkomsterna efter skatt», skall inga sådana studier genomföras. Vi finner dem ogrun- dade. Som ovan påpekats har en persons förvärvsinkomst och erhållna köpkraft olika mening. Den erhållna köpkraften för en person anger personens tilldelade rätt att genom köp tillgodogöra sig resultatet av den samlade välståndsproduktionen. Perso- nens förvärvsinkomst anger hur mycket personen utnyttjat av sina aktivitetsmöjlig- heter vid sagda produktions framkomst. Det är därför uppenbarligen meningslöst att göra hybrider mellan dessa mått. En annan sak är att man meningsfullt kan tala om och studera förhållandet mellan de två måtten.

3. Beskrivning av det empiriska materialet

Vår redovisning av personernas faktiska förvärvsinkomster och erhållna köpkraft av- ser år 1967. Detta år har valts med hänsyn till det önskvärda i en direkt anknytning till levnadsnivåundersökningen. Låginkomst- utredningens tidigare publicerade betänkan- de Svenska folkets inkomster avsåg 1966. I detta avsnitt beskrivs det empiriska material som används i föreliggande undersökning. En förteckning över de använda variabler- na ges i avsnitt 4.

3.1. Den empiriska bilden i stort

Det allmänna ekonomiska läget i Sverige framgår av Nationalräkenskaperna (SNR).1 Dessa ger emellertid inga exakta data om olika sektorers produktionsvärden, löner, investeringar osv., utan de siffror som pre- senteras är i vissa fall framräknade ur ett ofullständigt källmaterial och delvis med användande av vissa schabloner. Oaktat detta är SNA den mest ingående beskriv- ning av den svenska ekonomin som regel— bundet görs. Här skall vi speciellt intressera oss för köpkraftsfördelningen år 1967. Det har därför bedömts lämpligt att ta SNR's data för detta år som utgångspunkt för den efterföljande diskussionen om köpkrafts- måttet och presentationen av den svenska köpkraftens sammansättning och fördelning.

SNR uppskattar bruttonationalprodukten till marknadspris (BNPm) år 1967 till 127 143 milj. kronor.1 I detta värde ingår

indirekta skatter och subventioner till före— tag med beloppen 15 833 milj. kronor res— pektive 1633 milj. kronor. Om de förra dras ifrån och de senare lägges till erhålles bruttonationalprodukten till faktorkostnad (BNPf). I SNR är denna uppdelad på föl— jande komponenter:

löner och pensionsförmåner 78 503 milj. kr avskrivningar 12 420 driftsöverskott 22 020 BNPf 112 943 milj. kr

Beräkningarna av avskrivningarna bygger på skattningar av kapitalstocksvärdet inom olika näringsgrenar samt livslängdsantagan— den för olika kapitaltyper. Värdet av för- slitningen av s.k. konsumtionskapitalvaror är ej inkluderat, varken i BNP eller i av- skrivningarna. För beräkningen av löner och pensionsförmåner används taxerings- statistiken. De deklarerade inkomsterna av tjänst kompletteras med skattade belopp för avdragsposterna under inkomst av tjänst samt ett uppskattat belopp för deklarations— fria inkomster. I pensionsförmånerna inklu- deras arbetsgivaravgifter samt en tillräknad kostnad för framtida pensionering. Det som

1 Nationalräkenskaper 1950—1968. Statis- tiska meddelanden N 1970: 21. 1 Vi har ej kunnat ta hänsyn till de löpande omvärderingar som ständigt görs av national- räkenskapernas poster, utan håller oss till 1970 års beräkningar genomgående.

Tabell 3: 1. Den disponibla inkomstens fördelning år 1967.

Disp. ink. Konsumtion Sparande milj. kr milj. kr milj. kr Icke-finansiella bolag m.m. 1 522 — 1 522 Finansiella bolag m.m. 1 238 1 238 Staten 12630 10819 1811 Kommunerna 21 030 16 298 4 732 Socialförsäkringarna 5 156 353 4 803 Hushåll m.m. 73 040 69 003 4 037

Källa: Statistiska meddelanden N 1970: 21.

därefter återstår av BNPf kallas driftsöver- skott och motsvarar nettoöverskotten i rö- relser.

Genom smärre justeringar för utlands- transaktioner (som ej har med handel, tu- rism och kreditgivning att göra), tillägg av indirekta skatter och fråndragande av sub- ventioner (med ovan angivna belopp) er- hålles den inom landet totalt disponibla in- komsten. År 1967 beräknas denna ha varit 114 616 milj. kronor. Denna inkomst, som definitionsmässigt endast kan användas för inköp av konsumtionsvaror och sparande, fördelade sig på det sätt som framgår av tabell 3: 1.

Till hushållssektorn räknas i SNR för- utom egentliga hushåll även enskilda före— tagare och hushållens ideella organisationer, exempelvis alla arbetsmarknadsorganisatio- ner.”L Inkomst- och utgiftsförhållandena i denna sektor skall närmare presenteras nedan.

De sparbelopp som anges i tabell 3: 1 gäller vem som finansierar den nettokapi- talbildning som görs. Eftersom det i all— mänhet inte är finansiären utan ägaren, som kan tillgodogöra sig vinster och värde- stegringar av det investerade kapitalet, är det av större fördelningspolitiskt intresse att studera vem som erhåller äganderätten till det kapital som nybildats. Av särskilt intres- se är därvid att studera hur denna för- delas på offentliga myndigheter och före- tag samt privata företag. Tyvärr ger inte SNR fullgoda möjligheter till en sådan studie.” Med uppdelning på sådana subjekt

redovisas endast bruttoinvesteringarnas stor- lek, medan avskrivningarna och därmed nettoinvesteringarna endast framgår för å ena sidan näringslivet i sin helhet och å andra sidan offentliga myndigheter. De data som härvidlag kan utläsas i SNR återges i tabell 3: 2. Vid jämförelse med tabell 3: 1 framgår att de privata företagen har en väsentligt större andel av investeringarna än av sparandet, varför man kan dra slut- satsen att såväl allmänheten som den of- fentliga sektorn uppträder som finansiärer av investeringar i privata företag. Huru- vida den offentliga sektorns finansiering av privata investeringar visar en ökning eller minskning över tiden eller i vilket förhål- lande den står till offentliga finansieringar av annat slag (studiebidrag el.dyl.) är omöj- ligt att fastställa på grundval av det statis— tiska underlag som SNR utgör. Det får emellertid anses vara av vikt att denna finansiering beaktas i den fördelningspoli- tiska diskussionen och att dess omfattning blir föremål för närmare utredning.a

I föreliggande undersökning har inte den nämnda frågan kunnat närmare utredas. Här må endast nämnas att, om förhållandet mellan nettoinvesteringar och bruttoinveste-

1 I 1971 års version har SAF m.fl. organisa- tioner, som huvudsakligen finansieras av före- tagen förts från hushållssektorn till företags- sektorn. 2 Detta säges delvis sammanhänga med svå- righeterna att dra en skarp gräns mellan of- fentliga och privata företag. 3 Den officiella statistiken medger tämligen ingående studier av detta.

Tabell 3: 2. Investeringarnas fördelning år 1967.

Brutto- Avskriv- Kapital— Lager invest. ningar ökning ökning milj. kr milj. kr milj. kr milj. kr Offentliga myndigheter 6 001 1 198 4 803 Näringslivet 24 590 11 222 13 368 121 Därav privata företag 17 149 ? ? ? statliga företag 2 350 ? ? ? kommunala företag 5 091 ? ? '! Totalt 30 591 12420 18171 121

Källa: Statistiska meddelanden N 1970: 21.

ringar är likartat inom hela näringslivet, så måste enligt tabell 3: 1 och 3: 2 den offent- liga sektorn bidraga med minst 900 milj. kronor till finansieringen av de privata företagens kapitalbildning. Detta är en dryg tiondel av dessas nettokapitalbildning.

3.2. Inkomstförhållandena i hushållssektorn enligt SNR

I föreliggande undersökning är vi främst intresserade av fördelningssituationen för fysiska personer, vilka i SNR utgör majo- riteten inom hushållssektorn. Inkomster och inkomstfördelning för denna sektor fram- går av tabell 3: 3. Tidigare har SNR's be- räkningssätt vad gäller löner och pensions- förmåner samt driftsöverskott kort angetts. Det driftsöverskott som här redovisas gäller vad som brukar kallas företagarinkomst. Posterna erhållna och erlagda räntor samt aktieutdelning torde inte behöva någon när- mare kommentar. Dessa poster tillsammans brukar kallas inkomst av kapital. I posten socialförsäkringsutfall ingår folkpensioner, tilläggspensioner, ersättningar från sjukför- säkring, olycksfallsförsäkring och arbetslös- hetsförsäkring. I socialförsäkringsavgifterna ingår även arbetsgivareavgifter. Bland öv- riga sociala bidrag kan barnbidrag och studiebidrag nämnas. Transfereringar till och från utlandet samt skadeförsäkringsut- fall och skadeförsäkringspremier torde inte behöva närmare kommentar. Däremot skall det framhålles att SNR räknar t.ex. fordons-

skatten som en direkt skatt. Debetposten tillräknade pensionsavgifter ingår i sin hel- het i pensionsförmånerna och utgör den ovannämnda tillräknade kostnaden för framtida pensionering. De utbetalda pen- sioner som särredovisas härrör från sta- ten och kommunerna.

Den korrektionspost på 5 682 milj. kro— nor som upptas på kreditsidan utgör ett störande inslag i bilden. Denna post erhål- les sedan man i SNR beräknat inkomster och utgifter var för sig och funnit att ut- gifterna överstiger inkomsterna. Den skill- nad som konstateras fördelas sedan schab- lonmässigt på hushåll och företag. Orsa- kerna till restpostens uppkomst är okända. Som tänkbara förklaringar kan nämnas att avskrivningarna är överskattade, att SNRls uppskattning av företagens och av deklara- tionsfria inkomster är för låg samt att viss falskdeklaration föreligger.

Av tabell 3: 3 framgår att hushållen (och deras ideella organisationer) år 1967 hade en totalinkomst på 110 790 milj. kronor och en disponibel inkomst på 73 040 milj. kro- nor. Dessa belopp kan jämföras med be- loppet 81 621 milj. kronor som var hushål- lens deklarerade inkomster (sammanräkna- de nettoinkomster) samma år. Mellan dessa belopp råder det alltså skillnader på knappt 30 miljarder kronor respektive drygt 8 miljarder kronor. Dessa skillnader är av stort intresse att observera, ty den svenska fördelningsstatistiken har hittills gällt för- delningen av de sammanräknade nettoin-

Tabell 3: 3. Inkomster och inkomstfördelning för hushåll m.m. år 1967.

Kredit milj. kr Debet milj. kr Löner och pensionsförmåner 78 503 Erlagda räntor 1 312 Driftsöverskott, netto 7 793 Skadeförsäkringspremier 577 Erhållna räntor 3 084 Direkta skatter 23 328 Aktieutdelning 697 Socialförsäkringsavgifter 8 872 Korrektionspost 5 682 Nominella avgifter 852 Skadeförsäkringsutfall 526 Tillräknade pensionsavgifter 2 161 Utbetalda pensioner 1047 Transfereringar till utlandet 648 Socialförsäkringsutfall 9 656 Disponibelt 73 040 Övriga sociala bidrag 3 761 Transfereringar från utlandet 41 Summa 110 790 Summa 110 790

Källa: Statistiska meddelanden N 1970: 21.

komsterna. Det är troligt att de redovisade inkomstfördelningarna sett annorlunda ut om statistiken i stället gällt fördelningen av totalinkomsterna eller de disponibla in- komsterna enligt SNR. I det förra fallet skulle fördelningarna sannolikt uppvisat större ojämnhet medan de i det senare fallet sannolikt skulle uppvisat större jämnhet.

3.3. De officiella inkomstmåttens relevans

Den fråga som här måste ställas gäller i vad mån nationalräkenskapernas olika in- komstmått är relevanta med avseende på det val av inkomstdefinitioner som gjordes i avsnitt 2 ovan. Det kan lätt konstateras att så inte är fallet. Vi ser här först på den erhållna köpkraftens avvikelser från det mått på de disponibla hushållsinkomsterna som SNR använder.

För det första är man i SNR intresserad av att mäta vilken varuefterfrågan som de svenska hushållen kan utverka inom och utom landet. Det är därför som transfere- ringar till utlandet och vissa försäkrings- premier frånräknas. Från fördelningspoli- tisk synpunkt finns det givetvis ingen an- ledning att göra dylika avdrag. Att en per- son väljer att skänka bort viss del av sin erhållna köpkraft innebär inte att veder- börande från fördelningspolitisk synpunkt hamnar i en sämre position. Detsamma kan sägas om den person som frivilligt försäkrar

sig mot brandskador el.dyl. I sammanhanget kan också nämnas att det inte synes vara fördelningspolitiskt relevant att räkna hus— hållens nominella avgifter som en debet- post. Denna post avser hushållens köp av varor och tjänster från statliga och kommu- nala myndigheter och kan jämställas med andra konsumtionsutgifter.

För det andra har man i SNR inklude- rat fordonskatten mm. i hushållens direkta skatter. Att göra generellt avdrag härför synes vara fördelningspolitiskt omotiverat. För flertalet hushåll är inte innehav av beskattat fordon, husdjur etc. en nödvän— dighet för inkomsternas förvärvande, varför ifrågavarande skatter bör ses som en form av inkomstanvändning. Det kan emellertid inte uteslutas att dylika innehav för vissa personer är nödvändiga för inkomsternas förvärvande. I så fall görs enklast en kor- rektion på så sätt att de avdrag för intäk- ternas förvärvande som görs i inkomst— deklarationema dras ifrån. Detta förfarings- sätt används i föreliggande undersökning.

Den tredje erforderliga förändringen gentemot SNR's inkomstredovisning gäller subjektens avgränsning. Vi skall här endast studera inkomstfördelningen för egentliga hushåll. Det betyder att ej utdelade drifts- överskott, skatter m.m. som hänför sig till hushållens ideella organisationer samt i någon mån till de enskilda företagarnas rö- relser skall frånräknas. Detta går ej att

göra på grundval av de uppgifter som för närvarande ingår i SNR”s kontoplaner, var— för vi inte här kan ange något närmare be- lopp för vad som skall dras bort från hus- hållssektoms disponibla inkomst.1

Det kan således konstateras att de egent— liga hushållens erhållna köpkraft var i stor- leksordningen 75 miljarder kronor år 1967. Detta belopp skall jämföras med den för hela landet disponibla inkomsten, som enligt tabell 312 var ca 115 miljarder kronor. Skillnaden på ca 40 miljarder kronor sak- nar naturligtvis inte fördelningspolitiskt intresse. Av detta belopp erhöll hushållen direkt eller indirekt via företagen förmåner i form av utbildning, sjukvård, försvar m.m. på ca 33 miljarder kronor från staten och kommunerna, ca 5 miljarder kronor i form av rätt till pensioner och andra social- försäkringsförmåner samt ca 3 miljarder kronor i form av innehållna vinster i före- tagen. Det sistnämnda beloppet kan avläsas i stigande aktiekurser m.m. Det är således av vikt att här observera att en studie av den erhållna köpkraftens fördelning inom hushållssektorn endast täcker knappt 2/3 av den totalt disponibla inkomsten.

Vad sedan gäller de faktiska förvärvs- inkomsterna kan det konstateras att den officiella statistiken ger en uppgift om deras totala storlek, men ingen som helst väg- ledning angående deras fördelning på per- sonerna.”I Det totala beloppet anges av bruttonationalprodukten till faktorkostnad (BNPf), som år 1967 var 112 943 milj. kro- nor. Häri ingår löner och pensionsförmå— ner, driftsöverskott och avskrivningar (på obundna tillgångar) enligt den fördelning som tidigare angetts. Eftersom den enda tillgängliga officiella statistiken om för- värvsinkomsternas fördelning gäller de skattepliktiga förvärvsinkomsterna och dessa endast omfattar ca 70 % av de totala förvärvsinkomsterna, är det nödvändigt att vi i föreliggande undersökning tvingas göra en kompromiss härvidlag. Denna innebär att vi uppskattar personernas förvärvsin- komster med hjälp av deras skattepliktiga inkomster. Detta ger en överskattning av arbetsinkomsterna i förhållande till kapital-

inkomsterna (inklusive vinsterna), som be- ror på att skattelagstiftningen medger gene- rösare avskrivningsregler för obundna till- gångar än för bundna tillgångar. En mot- vikt till detta är att utbetalda pensioner räknas som skattepliktiga inkomster av tjänst, men denna motvikt är inte tillräck- lig för att upphäva den nämnda snedvrid— ningen.

3.4. Den erhållna köpkraftens mätande

I det föregående har nämnts att SNR upp- skattar hushållsinkomsterna på grundval av taxeringsstatistiken. Detta är också basen för mätningarna i föreliggande undersök— ning. Taxeringsstatistiken är emellertid otill— räcklig och måste kompletteras med andra inkomstuppgifter. Taxeringsstatistikens otill- räcklighet består dels i att inte alla in- komster är skattepliktiga enligt Kommunal- skattelagen, dels i att vissa personer ej be- höver inlämna självdeklarationer. Till detta kommer att taxeringsstatistiken med hänsyn till falskdeklaration m.m. i viss mån är otillförlitlig. Den sistnämnda omständighe— ten har vi ej kunnat göra en systematisk korrektion för, men taxeringsstatistikens otillräcklighet har vi kunnat komma till rätta med på ett tillfredsställande sätt. Vårt tillvägagångssätt härvidlag skall nu presen- teras.

I Kommunalskattelagen stadgas vad som inte är skattepliktig inkomst. Det framgår där att till denna kategori räknas bl.a.”

a) vad som vid bodelning eller eljest på grund av giftorätt tillfallit make eller vad som förvärvas genom arv, testa- mente, fördel av oskiftat bo eller gåva

b) vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning på här i riket utfärdade

* Jämför fotnot, sid. 25. ” Statistiska centralbyrån planerar en utvid- gad nationalräkenskapsstatistik, vari personer- nas (hushållens) disponibla inkomster samt eventuellt även deras andel av offentlig kon- sumtion skall kunna avläsas.

J. Bratt, Deklaration och beskattning, 14:e uppl. P. A. Norstedt, Stockholm 1968, sid. 25—33, och 19 & Kommunalskattelagen.

premieobligationer och ej heller sådan vinst i utländskt lotteri eller vid vinst- dragning på utländska premieobligatio— ner, som uppgår till högst 100 kronor

c) vinst å totalisator och tipsvinster

d) ersättningar som hänför sig till sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet och som utgår i annan form än pension eller annan livränta med undantag av ersätt- ning som utgår på grund av trafikför- säkring eller annan ansvarighetsförsäk- ring och avser förlorad inkomst av skattepliktig natur

e) alla utfallande kapitalförsäkringar och utfallande egendomsförsäkringar utom i det läget att köpeskilling, vilken skulle ha influtit om egendomen fast eller lös _ i stället försålts, varit att hänföra till intäkt av jordbruksfastighet, annan fastighet eller rörelse

f) periodiska understöd o.dyl. i den mån givaren ej är avdragsberättigad

g) stipendier och andra utbildningsbidrag, dock ej docentstipendier el.dyl.

h) socialhjälp, begravningshjälp osv.

i) allmänt barnbidrag

j) inkomst som beskattas enligt förord— ningen om sjömansskatt

k) kontantunderstöd som utges av arbets- löshetsnämnd med bidrag av statsmedel 1) invaliditetstillägg eller invaliditetsersätt- ning enligt lagen om allmän försäkring

m) hemsjukvårdsbidrag av kommunala eller landstingskommunala medel

n) familjebostadsbidrag

0) Vissa utbildningsbidrag m.m. till arbets- lösa och partiellt arbetsföra

p) bidrag från Dag Hammarskjölds Min— nesfond givna för mottagarens utbild- ning

q) bidrag till barns underhåll för vilket givaren åtnjuter avdrag med högst 1 000 kronor per barn och år

r) moderskapspenning, vilket lagen dock ej uttryckligen säger

s) ersättning, som utgått på grund av sär- skild lagstiftning i främmande stat samt

t) ersättning till offer för nationalsocialis- tisk förföljelse.

I den efterföljande kartläggningen kom- mer huvuddelen av de här uppräknade icke skattepliktiga inkomsterna att medtagas. De uteslutningar som görs betingas i första hand av det empiriska materialets beskaf- fenhet, men även av att enstaka av ovan- nämnda poster ej är att betrakta som kon- tanta inkomster för fri disposition.

Beträffande utgifterna föreskriver Kom- munalskattelagen att »alla omkostnader under beskattningsåret för inkomsternas förvärvande och bibehållande är avdrags- gilla». Till denna regel anförs emellertid vissa undantag, som framför allt begränsar avdragen under inkomstkällan tjänst. Som inte avdragsgilla omkostnader räknas1

a) levnadskostnader och därtill hänförliga utgifter, däruti inbegripet vad skattskyl- dig utgivit såsom gåva eller såsom perio— diskt understöd eller därmed jämförlig periodisk utbetalning till person i sitt hushåll eller där understödet icke utgör skadestånd m.m., till annans undervis- ning eller uppfostran

b) premier för egna personliga försäkringar och avgifter till kassor, föreningar och andra sammanslutningar, i vilka den skattskyldige är medlem

c) värdet av arbete, som i den skattskyl- diges förvärvsverksamhet utförts av den skattskyldige själv, andra maken, hem- mavarande barn under 16 år eller hem- mavarande barn, som fyllt 16 men ej 18 år och som ej anses tillhöra arbets- personalen

d) ränta å den skattskyldiges eget, i hans förvärvsverksamhet nedlagda kapital

e) svenska allmänna skatter

f) kapitalavbetalning å skuld

g) förlust, som är att hänföra som kapital- förlust, exempelvis förlust genom borgensförbindelse, prisfall å eller för- störing genom brand eller olyckshän- delse av fastighet, förlust genom stöld och annat som man kan värja sig mot genom att ta försäkring

1 Jfr Bratt, a.a., sid. 34—39 och 20 & Kom- munalskattelagen.

h) böter och rättegångskostnader samt

i) erlagd utländsk skatt under förutsätt- ning att skatten utgör omkostnad i för- värvskälla och inget dubbelbeskattnings- avtal föreligger.

Beträffande avdragsgilla och icke av- dragsgilla utgifter skall vi följa Kommunal- skattelagens anvisningar, dock med det vik- tiga tillägget att inkomstskatter, förmögen- hetsskatter och avgifter för sjukförsäkring, folkpension och allmän tilläggspension skall räknas som minusposter vid beräkning av personernas erhållna köpkraft.

Med den vida innebörd som här lagts i begreppet erhållen köpkraft är det ofrån- komligt att det stöter på vissa statistiska svårigheter att exakt fastställa hur stor en persons erhållna köpkraft är. Av naturliga skäl är den officiella statistiken främst in- riktad på data som är av betydelse för den offentliga verksamheten. När det gäller in- komst- och utgiftsstatistiken innebär detta att i princip endast data rörande skatte- pliktiga inkomster och icke skattepliktiga inkomster som belastar de offentliga utgif- terna samt enligt skattelagstiftningen av- dragsgilla utgifter finns tillgängliga. För föreliggande undersökning medför detta främst svårigheter när det gäller kartlägg- ningen av vissa icke-skattepliktiga inkomster samt när det gäller sådana skattepliktiga inkomster, som av olika skäl ej blir redo- visade i den officiella statistiken. I dessa fall har vi förlitat oss på de inkomstupp- gifter som framkommit i Levnadsnivå- undersökningens intervjuer med ca 6000 personer.1 Dessa uppgifter avser inkomst- året 1967, varför vi valt detta som under- sökningsår. För samma ca 6000 personer har också uppgifterna i 1968 års inkomst- längd och debiteringslängd, de lokala för— säkringsregistren samt kommunernas social- register för kalenderåret 1967 inhämtats. Härigenom har huvuddelen eller 93 % av de inkomstbelopp samt samtliga utgiftsbe- lopp som ingår i vår kartläggning kunnat baseras på officiellt registrerade uppgifter.

(Anknytningen till Levnadsnivåundersök- ningens intervjumaterial är emellertid be-

tydligt mera långtgående än så. I kartlägg- ningen ingår även redovisningar av socio- ekonomiska förhållanden av intresse i sam- band med att de iakttagna köpkraftsförhål- landena skall analyseras. Därvid har Lev- nadsnivåundersökningens rikhaltiga mate- rial angående urvalspersonernas uppväxt- förhållanden, egna familj, bostadsförhållan- den, hälsa, kostvanor, sysselsättningsförhål- landen samt fritids- och organisationsaktivi- teter kunnat utnyttjas. Bland dessa upp- gifter har i första hand sådana valts ut som på ett mera avgörande sätt kan förmodas vara av betydelse för personernas förmåga att förvärva köpkraft, men i variabelurvalet ingår även variabler som kan belysa fråge- ställningar som behandlats i låginkomst- diskussionen.)

I Levnadsnivåundersökningen ställdes frågor till intervjupersonerna angående stor— leken på deras egen samt, om de var gifta, deras maka eller makes inkomster enligt följande specifikation:

inkomster av uthyrda rum till andra än hus- hållsmedlemmar2

sjukpenning, inklusive moderskapspenning familjebostadsbidrag studiemedel, inklusive studielån studiebidrag i övrigt stipendier omskolningsbidrag, flyttningsbidrag, start- hjälp m.m. arbetslöshetsunderstöd socialhjälp fickpengar från föräldrar och periodiskt understöd lotterivinster, arv, gåvor och övriga större kontanttillskott.

Av de uppgifter som framkom vid inter- vjuerna har uppgifterna angående sjukpen- ning och socialhjälp kontrollerats genom

1 Urvalet är representativt och omfattar 6524 personer i åldern 15—75 år, varav 601 personer eller 9,2 % utgör bortfall. Till detta kommer ett överurval av invandrare. För detal- jer, se Levnadsnivåundersökningen, kapitel 2. ” Dessa är endast i begränsad omfattning ej skattepliktiga, men har ändå förts under denna rubrik.

Jämförd variabel

A B C D E

Sjukpenning exkl. moderskapspenning Sjukpenning inkl. moderskapspenning Socialhjälp till uppehälle Socialhjälp till uppehälle och annat

3 570 483 473 1 435 215 3 544 500 388 1 525 168 5 954 6 41 68 31 5 919 8 37 107 27

A = antal fall då registrerat belopp = 0 och i intervjun uppgivet belopp = 0 B = övriga fall då registrerat belopp och i intervjun uppgivet belopp är lika C = antal fall då intervjuuppgift föreligger och denna är väsentligt större än registrerat belopp D = antal fall då intervjuuppgift föreligger och denna är väsentligt mindre än registrerat belopp E = antal fall då registrerat belopp >0 och i intervjun uppgivet belopp =O

jämförelse med motsvarande uppgifter i de lokala försäkringsregistren och kommunala socialregistren. Motiveringen för att just dessa uppgifter kontrollerats är dels att registeruppgiftema i dessa fall varit lätt tillgängliga, dels att sjukpenningarna repre- senterar den största posten under rubriken ej skattepliktiga inkomster och att intervju- uppgifterna om socialhjälp kunde förmodas vara underskattade. Resultatet av dessa jämförelser framgår av ovanstående sam- manställning.

Tablåns siffror baseras på kontroller av samtliga 6691 individer som ingår i Lev- nadsnivåundersökningens material, inklu- sive överurval av invandrare och bortfall i intervjuerna. Med väsentliga avvikelser av- ses avvikelser av storleksordningen 10 % eller mera. Kolumn C och D är här av speciellt intresse. De avslöjar betydande av- vikelser mellan intervjuuppgifterna och registeruppgifterna samt en tydlig tendens till underskattningar i de förra. De stora avvikelserna torde delvis bero på att inter- vjupersonerna vid intervjutillfället (försom- maren 1968) i viss mån glömt bort hur stora bidrag de mottagit under kalenderåret 1967, men detta är sannolikt inte den enda förklaringen. Oavsett orsaken är avvikel- serna så betydande att en generell reserva- tion måste ges beträffande intervjuuppgif— ternas tillförlitlighet.

Efter vad som framkommit vid dessa kontroller beslöts att endast registeruppgif- terna skall beaktas vad gäller sjukpenning och socialhjälp. Detta beslut innefattar även de fall då positiv intervjuuppgift föreligger

och registeruppgiften är noll. Anledning till detta är att det efter en särskild kontroll av dylika fall, som utfördes av Utrednings- institutet vid Statistiska Centralbyrån, kunde konstateras att intervjupersonerna förväxlat år för mottagandet av angivna bidrag el.dyl. I några fall kunde även konstateras att den ursprungliga register- uppgiften var felaktig. Dessa har då efteråt justerats.

Motsvarande kontroller har ej genom- förts beträffande övriga icke-skattepliktiga inkomster som ingår i intervjumaterialet. Dessa har på grundval av de uppgifter som där finns slagits samman i tre poster be- nämnda studiebidrag, övriga bidrag och annan inkomst. Till studiebidragen har stu- diemedel och studiebidrag i övrigt förts. Studiemedlen har maximerats till 1 750 kro- nor för att vi så långt det är möjligt skall kunna utesluta den återbetalningspliktiga de- len av dessa. 1 750 kronor är övre gränsen för bidragsdelen till studerande utan barn. Till övriga bidrag har omskolningsbidrag etc. samt arbetslöshetsunderstöd förts. De senare dominerar beloppsmässigt i denna post. Slutligen har till annan inkomst förts inkomster av uthyrda rum, stipendier samt lotterivinster, arv, gåvor och andra större kontanttillskott. Av dessa poster kan lotteri— vinster sägas vara irrelevanta att ha med i våra redovisningar, ty rimligtvis saknar de- ras fördelning fördelningspolitiskt intresse. Men därför att de samredovisas med arv m.m., som inte saknar fördelningspolitiskt intresse, har de medtagits. En närmare kontroll ger dock vid handen att antalet

personer i urvalet som uppgivit att de vun- nit på lotteri, tips, totalisator el.dyl. är obetydligt, varför detta störande inslag ej kan sägas i nämnvärd grad förringa värdet av våra redovisningar. I posten annan in- komst visar det sig att arven, åtminstone beloppsmässigt, spelar en dominerande roll. För de personer som mottagit arv av mera betydande storlek under år 1967 är givet- vis konsekvensen att de hamnar högt i den erhållna köpkraftens fördelning. Denna för- delning kan härigenom tyckas få ett utseen- de av mera tillfällig karaktär, men så be- höver inte förhållandet uppfattas. Det är visserligen riktigt att de enskilda personer som mottar arven får en tillfälligt stor er- hållen köpkraft, men detsamma behöver inte gälla om den befolkningsgrupp som dessa personer tillhör. De mera betydande arven är inte slumpmässigt fördelade över befolkningen utan utgår med få undantag till personer inom en relativt liten befolk- ningsgrupp. Härigenom kommer vår redo- visning av arvens socio-ekonomiska lokali- sering inte att spegla ett tillfälligt utan ett permanent förhållande, vilket närmare skall belysas i det följande.

Förutom de nu nämnda tre posterna har från Levnadsnivåundersökningens intervju- material inhämtats uppgifter om barnantal på vilken grundval barnbidragen beräknats. Dessa har påförts barnens vårdnadshavare, varmed förstås i första hand mödrarna. Härigenom kommer barnbidragen att fram- stå som hemmafruarnas viktigaste inkomst.

Dessutom har uppgifterna om familje- bostadsbidrag utnyttjats. De belopp som dessa motsvarar särredovisas och inkluderas inte i den erhållna köpkraften emedan de ej kan betraktas som kontanttillskott eller till kontanter utbytbar storhet. Dessa bidrag är närmast jämförbara med rättshjälp el.dyl. och skall behandlas i ett senare samman- hang. De medtas här endast därför att de ger en antydan om storleksordningen på de icke-kontanta bidragen.

Av taxeringsmyndighetemas noteringar framgår inte skattepliktiga inkomster för skattskyldiga under det s.k. skattestrecket. För personer som enbart mottar folkpen-

sion el.dyl. gäller dessutom utvidgad be- frielse från deklarationsskyldighet. I befolk- ningen i åldern 15—75 år var det 12 % av personerna som härigenom ej redovisades i inkomstlängden 1968, trots att de uppbar skattepliktig inkomst.1 Dessutom utgör de i detta sammanhang förekommande inkoms— terna betydande belopp. I inkomstlängden 1968 är det endast inkomst av tjänst m.m. samt inkomst av rörelse som totalt översti- ger de ej registrerade skattepliktiga inkoms- terna beloppsmässigt. Det har därför fram— stått som angeläget att även beträffande ej registrerade skattepliktiga inkomster in- hämta uppgifter från Levnadsnivåundersök- ningens intervjumaterial. Detta har gjorts på så sätt att de där redovisade uppgifterna om skattepliktiga inkomster tagits i alla fall då uppgift i inkomstlängden saknats eller då denna varit noll för de skattepliktiga in- komsterna som helhet,2 dock med undantag av sjöfolk, för vilka ett särskilt förfarings- sätt används. För dessa har i stället de officiella uppgifterna om beskattningsbar inkomst använts. Dessa har emellertid ej inkluderats i posten ej registrerade skatte- pliktiga inkomster utan redovisas tillsam- mans med uppgifterna om personernas sam- manräknade nettoinkomst i annat samman- hang.

I Levnadsnivåundersökningen finns de skattepliktiga inkomsterna redovisade med uppdelning på löneinkomst, inkomst av företag eller jordbruksfastighet, realiserade kapitalvinster, inkomst av annan fastighet, inkomst av kapital, folkpension, ATP och bostadstillägg till pensionärer samt livräntor och andra pensioner. Av dessa uppgifter har de två senare utnyttjats på så sätt att vi särskilt redovisar personernas mottagande av pensioner, vari då inkluderas folkpensio- ner, ATP, andra pensioner, livräntor och därmed jämförliga inkomster. I viss mån

1 Denna befolkningsgrupp särredovisas i tabellbilagan i tabellerna 202, 502, 602, 802, 902, 1002, 1102 och 1302. ” Enligt vad som framkommit vid jämförel- serna mellan registerdata och intervjudata, synes det troligt att inkomstuppgifterna i Lev- nadsnivåundersökningens material kan vara något överskattade.

ingår även bostadstillägg till pensionärer, vilka intervjupersonerna dock synes ha underskattat. Däremot har vi ej tagit med realiserade kapitalvinster, främst därför att uppgifterna härom kan bedömas vara sär- skilt osäkra.

Som nämnts omfattar de inkomstuppgif- ter som tas ur Levnadsnivåundersökningens intervjumaterial endast en mindre del av de inkomstbelopp som ingår i vår kartläggning. I övrigt är inkomstuppgifterna tagna från offentliga myndigheters register. Dessa upp- gifter omfattar förutom posterna sjukpen- ningar m.m. och socialhjälp (till uppehälle) även i inkomstlängden 1968 upptagna skattepliktiga inkomster med den uppdel- ning som där används, dock med inkomster- na av tjänst och inkomsterna av annan för- värvsverksamhet sammanslagna. Till detta kommer för sjöfolk deras beskattningsbara inkomst. För en mera detaljerad redogö- relse för de monetära variablernas kartlägg- ning hänvisas till avsnitt 4. (Där presenteras även de socio-ekonomiska variabler som in- går i vår kartläggning.)

3.5. Bortfallets behandling

Det totala antalet individer som ingår i Levnadsnivåundersökningens material är 6 524. Av dessa kunde av olika anledningar intervjuer endast genomföras med 5923 personer. Härigenom uppkom ett generellt bortfall i Levnadsnivåundersökningens upp— gifter på 9,2 %. Beträffande de insamlade registeruppgifterna föreligger inget motsva- rande bortfall, men dessa är, som nämnts, ändå att betrakta som ofullständiga.

I möjligaste mån har det här påtalade bortfallet eliminerats genom sekundära mät- ningar av viktigare variabler. Sålunda har ofullständigheten i registeruppgifterna näs- tan helt eliminerats på så sätt att när regis- teruppgift saknats motsvarande intervjuupp— gift satts i dennas ställe. Med ledning av folk- och bostadsräkningen 1965 samt ar- betskraftsundersökningen i februari 1967 har vidare ett flertal av de socio-ekonomiska variablerna i intervjumaterialet kunnat ges fullständig täckning för de 6 524 urvalsper-

sonerna. Härigenom har vårt material med hänsyn till bortfallet sönderfallit i tre delar omfattande variabler för vilka finns täck- ning för 100 %, 97,3 % respektive 90,8 % av urvalspersonerna. Detta ger en splittrad utgångspunkt vid bedömningen av materia- lets tillförlitlighet och de gjorda beräk— ningarnas statistiska generaliserbarhet.

Den statistiska användningen av ett mate- rial som detta kan ske efter två principer. Å ena sidan kan man acceptera det största förekommande bortfallet och genomgående göra beräkningarna på det mindre antal observationer som så erhålles. Å andra sidan kan man acceptera att olika variabler har olika stort bortfall och i varje enskild beräkning utnyttja så stor del av det be- fintliga materialets information som möj- ligt. Vi har använt oss av den senare prin- cipen. Därvid har det grundläggande anta- gandet vid bortfallets handhavande varit att individerna i bortfallet ej på något systema- tiskt sätt avviker från de individer för vilka uppgift om den studerade variabeln finns.1 Antagandet innebär bl.a. att genomsnitts- beloppen för studiebidrag, pensioner etc. etc. för personerna i bortfallet förutsätts vara lika med motsvarande belopp för de personer för vilka uppgift föreligger.

Även om detta antagande skulle vara helt i överensstämmelse med faktiska för- hållanden är det ofrånkomligt att existen- sen av bortfall bidrar till ökad statistisk osäkerhet i de skattningar som görs. Det kan vi inte göra något åt, men vi har ansett det angeläget att på något sätt låta den sta- tistiska osäkerheten i skattningarna komma till uttryck i den redovisning som ges i tabellbilagan. Därvid har vi eftersträvat en redovisningsmetod som i någon mån tar hänsyn till att vissa beräkningar till följd av bortfall är statistiskt sett mera osäkra än andra. Ett flertal vägar har stått öppna, alltifrån redovisningar av konfidensintervall till angivandet av enkla tumregler för be- räkningarnas tillförlitlighet. Av utrymmes-

1 En särskild bortfallsstudie har genomförts på Levnadsnivåundersökningens material. Den visar att vårt här gjorda antagande är rimligt. Se Levnadsnivåundersökningen, kapitel 2.

och kostnadsskäl har redovisningar av kon- fidensintervall ej kunnat ske. En annan möjlighet är att det i ett särskilt avsnitt redovisas hur konfidensintervall beräknas samt ges vissa anvisningar om de redo- visade beräkningarnas »allmänna» osäker- hetsnivå. Detta har bedömts överflödigt.1

Vår ambition har varit att ge en redovis- ning som mera direkt förhindrar neglige- rande av den statistiska osäkerheten. För detta syfte har det ej förelegat något lämp- ligare tillvägagångssätt än att sådana beräk- ningar som vidhäftas stor osäkerhet helt enkelt utelämnas i redovisningen. Av kost- nadsskäl har därvid en grov tumregel an- vänts innebärande att beräkningar baserade på mindre än ett visst antal observationer utelämnats.

Frågan har då uppkommit vilket antal observationer som i detta sammanhang skall anses lämpligt. I den statistiska diskussionen finns synpunkten framförd att inga beräk- ningar bör göras med mindre antal obser— vationer än 400. Denna ståndpunkt måste emellertid betraktas som extremt fordrande och skulle, om den efterföljdes, innebära i det närmaste oöverkomliga kostnader inom exempelvis medicinsk och samhällsveten- skaplig forskning. Bland sociologer brukar antalet erforderliga observationer sättas till 10———20 och åtskilliga läkarrapporter inne- håller uppgifter som baseras på ännu färre observationer. I föreliggande undersökning har vi gått en medelväg och satt 50 obser- vationer som kritisk gräns. Detta motsvarar ett krav som innebär att knappt 50 000 per- soner eller ca 0,8 % av totalbefolkningen måste uppfylla ett villkor för att detta skall bli registrerat. Detta kan synas krävande och bl.a. med tanke på att låginkomst- populationen är heterogen har vi funnit det lämpligt att också ge en »sekundär» redo- visning av beräkningar som grundar sig på ända ner till 15 observationer. I tabellbila- gan redovisas de sekundära beräkningarna inom parentes, medan fall då antalet obser- vationer ej överstiger 15 redovisas med två prickar (. .).”

Jämfört med andra undersökningar av liknande typ kan vår redovisningsmetod så-

gas vara restriktiv, men i jämförelse med vad som kan anses tillfredsställande från rent statistisk synpunkt och med bortseende av kostnadsaspekten, kan vår redovisnings- metod sägas vara föga restriktiv och i någon mån inbjuda till missbruk. Det får emeller- tid anses falla inom ramen för denna under- söknings syfte att denna risk tas. Vårt syfte är inte främst att formulera statistiskt säkra utsagor om verkligheten utan främst är det att ge informationer, som dels kan berika låginkomstdiskussionen, dels kan ligga som underlag när riktlinjerna dras upp för fort- satta och mera ingående undersökningar på detta område.

3.6. Uppgiftemas tillförlitlighet

I en relativt begränsad urvalsundersökning som den föreliggande har man att räkna med en icke obetydlig statistisk osäkerhet. Innan vi går vidare är det därför lämpligt att här avstämma materialet så långt det är möjligt mot andra statistiska uppgifter för det studerade året. Det ligger i sakens natur att detta bara kan ske på ett allmänt plan, men de iakttagelser som här görs torde vara tillräckliga för att ett allmänt omdöme om materialets tillförlitlighet skall kunna fällas.

Materialet omfattar 23 olika komponen- ter i den erhållna köpkraften. För flertalet av dessa gäller att deras totala belopp kan utläsas av annan och grundligare statistik. Här skall de olika posterna genomgås i tur och ordning. Helhetsintrycket är att vårt material är överraskande representativt på denna nivå. Vad som gäller för enskilda befolkningsgrupper i detta avseende kan vi ej uttala oss om.

1 För vissa beräkningar av detta slag, se Levnadsnivåundersökningen, kapitel 2. ” 15 observationer motsvarar ca 0,25 % av befolkningen i åldern 15—75 år. Observera att tecknet (. .) inte alltid betyder att osäkerhet råder om ifrågavarande beräknings innebörd. På logiska grunder kan man ibland sluta sig till att detta tecken skall utläsas »n'oll» eller »obetydligt» antal. Den senare tolkningen är riktig då antalet möjliga observationer är stort i förhållande till antalet faktiska observationer, som alltså är högst 15.

Tabell 3: 4. Deklarerade inkomster enligt taxeringsstatistiken och vårt material.

Taxeringsstatisti-ken Vårt

Inkomstkälla a b material Differens Jordbruksfastighet 2 183 360 400 0 Annan fastighet 627 100 100 0 Rörelse 4 721 790 700 — 100 Tjänst m.m. 73 674 12 080' 12 200 + 100 Kapital 1 781 300 300 0 Sammanräknad nettoinkomst 81 621 13 400* 13 400 0 a= totalbelopp i milj. kr. b = genomsnittsbelopp i kr för hela den studerade befolkningen. * = justerat värde. Tabell 3: 5. Sociala bidrag enligt officiell statistik och vårt material.

Officiella statistiken Vå rt Inkomstpost a b material Differens Sjukpenning m.m. 2 080 350 400 0 Barnbidrag 1 570 260 300 0 Socialhjälp 160 30 0 0 Studiebidrag 410 70 100 0 Övriga bidrag 630 110 0 —- 100 Totalt 4 850 810 900 + 100

Av tabell 3: 4 framgår de deklarerade inkomsternas storlek enligt taxeringsstatisti- ken och vårt material. Genomsnittsbeloppen i kolumn b har skattats utifrån antagandet att befolkningen uppgår till 6 miljoner per- soner. Vid beräkningen av differenserna har först de taxeringsstatistiska genomsnittsbe- loppen avrundats till närmaste hundratal kronor. Beträffande inkomst av tjänst m.m. har det antagits att personer i åldern över 75 år deklarerat för 1 200 milj. kr. Detta belopp har fråndragits före beräkningen av såväl inkomst av tjänst m.m. som samman- räknad nettoinkomst i kolumn b. Om de- klarationerna för personer över 75 år är lik— artade med deklarationerna för personer i åldern 70—75 år, innebär detta förfarings- sätt en viss överskattning av beloppen i kolumn b. Sannolikt är emellertid de allra äldstas deklarerade inkomster något lägre än för personerna i åldern 70—75 år.

Med ledning av Nationalräkenskaperna för 1950—1968 och Statistisk Årsbok 1969 har jämförelsetalen i tabell 3: 5 framtagits. Därigenom att utbetalda belopp, administra- tionskostnader m.m. ej alltid särredovisas har talen avrundats. Några väsentliga av- vikelser är det dock inte fråga om. I sjuk- penningar m.m. ingår förutom sjukersätt- ningar även barntillägg och moderskaps- penning. Socialhjälpen omfattar endast hjälp till uppehälle. Studiebidragen och öv- riga bidrag har tagits ur SNR's konto för staten. Smärre belopp faller också på kom- munerna, men dessa har ej beaktats.

Den differens som uppkommer beträffan- de övriga bidrag kan förklaras av att vissa av bidragen under denna rubrik förs till posten annan inkomst i vårt material. Ut- betalda arbets]öshetsersättningar, vilka do- minerar posten övriga bidrag i vårt mate- rial, uppgår endast till knappt hälften av

Tabell 3: 6. Skatter och avgifter enligt officiell statistik och vårt material.

Nationalräkenskapema

Vårt Utgiftspost a b material Differens Direkta skatter 22 000 3 670 3 700 0 Folkpensionsavgifter ] 560 260 300 0 ATP-avgift 220 40 100 + 100 Sjukförsäkringsavgif t 1 260 210 200 0 Slutlig skatt 25 040 4 170 4 200 0

Tabell 3: 7. Antal personer i olika inkomstklasser, sammanräknad nettoinkomst.

Antal personer (tusental) taxerings— vårt Inkomstklass statistiken material differens Ej reg! 591 1 642 + 1 051 1— 4 999 500 449 — 51 5 000—— 9 999 966 850 - 116 10 000—14 999 690 616 — 74 15 000—19 999 718 691 — 27 20 000—24 999 665 684 + 19 25 000—29 999 411 438 + 27 30 000—49 999 445 430 — 15 50 000— 127 123 — 4 Totalt 5 114 5 923 + 809

* I taxeringsstatistiken innefattar denna klass endast personer som avgivit självdeklaration och som påförts beloppet noll. I vårt material innefattas i denna klass både personer som ej avgivit självdeklaration och personer som påförts beloppet noll för sammanräknad nettoinkomst.

det redovisade beloppet i kolumn a. Beträf- fande summan av de sociala bidragen har ett restpostförfarande använts, vilket gör att de sociala bidragens summa sannolikt över- skattas med knappt 100 kronor per person i våra redovisningar.1

Under 1967 inbetalades enligt SNR 8 872 milj. kr i socialförsäkringsavgifter. Hela detta belopp redovisas som inbetalat av hushållen (och deras ideella organisationer). Eftersom vi inte räknat arbetsgivareavgifter- na som löneförmån skall vi inte heller på utgiftssidan ta upp de belopp som dessa motsvarar. Av det totalt inbetalade beloppet till ATP, som är 4160 milj. kr, har vi räknat med att 5 % betalas av hushållen. Folkpensionsavgifterna, som totalt uppgår till 1 560 milj. kr har i sin helhet förts som

utgift för hushållen. Av avgifterna till all- männa försäkringskassor har 1 250 milj. kr förts på hushållen och 1 540 milj. kr som arbetsgivaravgift. Dessa tre poster uppgår till totalt 8 530 milj. kr. Återstoden, ca 340 milj. kr, gäller yrkesskadeförsäkring m.m. Detta belopp har negligerats.

Enligt SNR uppgick de direkta skatterna till 25 430 milj. kr under år 1967. Av detta redovisas 2 100 milj. kr som direkt skatt för icke-finansiella aktiebolag m.m., statliga affärsverk, finansiella aktiebolag och insti- tutioner, medan återstoden, 23 330 milj. kr, redovisas på hushållen och deras ideella institutioner. I detta belopp ingår såväl stat-

1 Detta beräkningsförfarande anges närmare i avsnitt 5.

lig inkomstskatt och förmögenhetsskatt som kommunalskatt samt vissa smärre skatte— belopp, exempelvis fordonsskatter. För att nå närmare överensstämmelse med Våra uppgifter har hushållens direkta skatter reducerats till 22 000 milj. kr.

Dessa överväganden har lett fram till de jämförelsetal som ges i tabell 3: 6. Det framgår där att vi med dessa beräknings- metoder erhåller god överensstämmelse på den noggrannhetsnivå som genomsnittsbe- lopp i hundratal kronor innebär.

De belopp som gäller ej registrerade skattepliktiga inkomster, annan inkomst och pensioner har ej kunnat kontrolleras. De gjorda jämförelserna torde emellertid vara tillräckliga för det generella omdömet att vårt material på den noggrannhetsnivå som här använts kan användas med tillförsikt. Detta understryks av en jämförelse av an- talet personer i olika inkomstklasser enligt taxeringsstatistiken och vårt material. Av tabell 3: 7 framgår att överensstämmelsen är förvånansvärt stor. I inkomstlägena över 15 000 kronor redovisas exakt samma total- antal personer i de två materialen. I in- komstlägena 1—14999 kronor finns det 241 000 personer mera i taxeringsstatistiken än i vårt material. Då är emellertid att märka att taxeringsstatistiken omfattar per- soner i alla åldrar, medan vårt material är begränsat till åldersklassen 15—75 år. Om det antas att 1/3 av personerna över 75 år, som totalt utgör ca 350000 personer, ej deklarerar någon inkomst och att de övriga deklarerar för en inkomst kring 5 000 kro— nor, följer att de båda materialen visar god överensstämmelse. Detta antagande får an- ses rimligt varför ingen annan slutsats kan dras av tabellerna 3: 4—7 än att vårt mate- rial är representativt även vad gäller de monetära förhållandena. Genom urvalsför- farandet och den särskilda bortfallsstudie som gjorts vet vi att materialet är represen- tativt vad gäller de socio-ekonomiska för- hållandena.

4. Presentation av de i undersökningen ingående

variablerna

I detta avsnitt presenteras såväl de mone— tära som de socio-ekonomiska variablerna i föreliggande undersökning. Denna presenta- tion sker på sådant sätt att en direkt anknyt- ning till tabellbilagan erhålles. I bilagan finns två typer av tabeller, dels tabeller som avser spridningen i förvärvsinkomster och erhållen köpkraft inom olika befolknings- grupper, dels tabeller som avser en kart- läggning av befolkningens socio-ekono- miska sammansättning samt de enskilda- monetära variablernas storlek inom olika befolkningsgrupper. Framställningen i detta avsnitt avser de senare tabellerna. Sprid- ningstabellerna kommenteras i avsnitt 6.

De nu aktuella tabellerna har en iden- tisk uppbyggnad vad gäller den radvisa presentationen. Varje tabell omfattar 105 rader och är uppdelad i två delar, A och B. Här presenteras först variablerna på dessa 105 rader. För varje variabel anges den typ av bortfall som är aktuell. Med hänsyn till bortfallet särskiljes tre variabeltyper, på så sätt att variabler av a-typ har bortfallet 0 procent, variabler av #-typ har bortfallet 2,7 procent och variabler av y-typ har bort- fallet 9,2 procent.1 Det gäller att individer som ingår i ,B-bortfallet även ingår i y-bort- fallet. I fråga om den erhållna köpkraften gäller att bortfallsprocenten varierar något. Detta förklaras nedan.

4.1. Variablerna i tabelldel A

Rad 1 . Respektive kolumns medlemsantal. De antal som redovisas är uppvägda till totalpopulationens nivå. De vikter som där- vid kommit till användning är för variabler av a-typ 907,77, för variabler av B-typ 933,19 och för variabler av y-typ 999,98. Dessa vikter anger hur många personer i totalpopulationen som varje individ i urva- let representerar.

Rad 2. Respektive kolumns andel av total- populationen. De tal som redovisas är avrundade procent- tal.

Rad 3—7. Taxerade inkomster i respektive kolumn (a-typ). Genomsnittsbelopp i 100-tal kronor anges för respektive kolumn. Uppgifterna har in- hämtats från taxeringsmyndigheterna och överensstämmer med vad som upptagits som nettointäkter under respektive för- värvskälla i taxeringen för statlig inkomst— skatt. Beloppens summa i varje kolumn ut- gör vad som kallas sammanräknad inkomst, dvs. inkomsten före avdrag för underskott

1 Dessa procenttal är riktmärken. Ett mindre internbortfall tillkommer för vissa variabler. Storleken på detta kan för de enskilda variab- lerna avläsas i tabellbilagan genom en järn- förelse av skattningarna av totalbefolkningen i respektive befolkningsgrupp (rad 1). Tabellerna 501—516 ger de korrekta antalen vid en sådan jämförelse.

i förvärvskälla. I beloppen för inkomst av tjänst m.m. ingår eventuella pensioner samt inkomster av tillfällig förvärvsverksamhet. Beloppen för inkomst av kapital redovisas efter de avdrag om 400 eller 800 kronor som medges i skattelagstiftningen.

Rad 8. Ej registrerade skattepliktiga inkoms- ter i respektive kolumn (y-typ). Genomsnittsbelopp i 100-tal kronor anges för respektive kolumn. Endast personer utan skattepliktig inkomst enligt taxerings— myndighetemas noteringar har påförts be- lopp på denna rad. De påförda beloppen utgör de skattepliktiga inkomster som för dessa personer framgår av levnadsnivå- undersökningens intervjuer.

Rad 9. Sjukpenning i respektive kolumn (a-typ). Genomsnittsbelopp i 100-tal kronor anges för respektive kolumn. De redovisade upp- gifterna är hämtade från lokala försäkrings- register och omfattar förutom grundsjuk- penning och tilläggssjukpenning även barn— tillägg och moderskapspenning.

Rad 10. Barnbidrag i respektive kolumn (y- typ)- Genomsnittsbelopp i 100—tal kronor anges för respektive kolumn. Beloppen är beräk- nade på grundval av uppgifter om barnföre- komst och påförda vårdnadshavaren, dvs. vanligtvis modern.

Rad 1]. Socialhjälp (till uppehälle) i respek- tive kolumn (a-typ).

Genomsnittsbelopp i 100-tal kronor anges för respektive kolumn. Uppgifterna är häm- tade från de kommunala socialregistren och avser endast vad som där kallas hjälp till uppehälle. I viss utsträckning kan det vara fråga om icke—kontanta förmåner. (I social— registren redovisas även s.k. annan hjälp, vilken framför allt avser hjälp i samband med sjukdom och normalt utgår som natu- raförmån.)

Rad 12. Studiebidrag i respektive kolumn (7— typ). Genomsnittsbelopp i 100-tal kronor anges för respektive kolumn. Uppgifterna är häm-

tade från intervjumaterialet och täcker för- längda barnbidrag, studiebidrag och studie- medel, de senare dock maximerade till 1 750 kronor, vilket är den övre gränsen för studiemedlens bidragsdel till studerande utan barn.

Rad 13. Övriga bidrag i respektive kolumn (HS/P)- Genomsnittsbelopp i 100-tal kronor anges för respektive kolumn. Uppgifterna är häm— tade från intervjumaterialet och avser dels arbetslöshetsersättningar, dels olika arbets- marknadspolitiska bidrag såsom utbildnings- bidrag, flyttningsbidrag och starthjälp. Ar- betslöshetsersättningarna svarar för merpar- ten av de redovisade beloppen.

Rad 14. Annan inkomst i respektive kolumn (t'-typ)- Genomsnittsbelopp i 100-tal kronor anges för respektive kolumn. Uppgifterna är häm- tade från intervjumaterialet och avser (a) intäkter vid uthyrning av rum till annan person än hushållsmedlem, (b) stipendier samt (c) lotterivinster, arv, gåvor och andra större kontanttillskott. I den sistnämnda posten ingår bl.a. premier till värnpliktiga.

Rad 15—20. Skatter och avgifter i respek- tive kolumn (a-typ). Genomsnittsbelopp i 100-tal kronor anges för respektive kolumn. Uppgifterna är häm- tade från taxeringsmyndigheterna.

Rad 2] . Sammanräknad nettoinkomst i res- pektive kolumn (oz-typ). Genomsnitsbelopp i 100-tal kronor anges för respektive kolumn. De redovisade be- loppen, som härrör från taxeringsmyndig- heternas noteringar, redovisar dels samman- räknad nettoinkomst, dvs. summan av ra- derna 3—7 minus avdrag för underskott i förvärvskälla, dels för sjöfolk, i den mån de ej påförts sammanräknad nettoinkomst, dessas beskattningsbara inkomst enligt SjF.

Rad 22. Andra inkomster i respektive ko- 1umn(7-typ). Genomsnittsbelopp i 100-tal kronor anges för respektive kolumn. De redovisade be— loppen utgör summan av raderna 8—14

plus de skattefria inkomsterna av kapital, vilka beräknats till 100 kronor för personer som ej taxerats för inkomst av kapital och ej samtaxerats med person med sådan taxe- ring, till 400 kronor för ensamstående per- son som taxerats för inkomst av kapital och för person som samtaxerats med annan person som också har taxerats för inkomst av kapital samt till 800 kronor för sam- taxerad person som taxerats för inkomst av kapital och den med vederbörande sam- taxerade personen ej taxerats för inkomst av kapital. Personer som samtaxerats med person som enligt denna beräkning påförts 800 kronor har själva påförts 0 kronor.

Rad 23. Slutlig skatt i respektive kolumn (WWF)- Genomsnittsbelopp i 100-tal kronor anges för respektive kolumn. De redovisade be- loppen utgör summan av raderna 15—20.

Rad 24. Erhållen köpkraft i respektive ko- lumn (y-typ). Genomsnittsbelopp i 100-tal kronor anges för respektive kolumn. De belopp som redo- visas utgör summan av raderna 21 och 22 minus rad 23. Endast de personer för vilka samtliga delposter är kända har medtagits.

Rad 25. Familjebostadsbidrag i respektive kolumn (y—typ). Genomsnittsbelopp i 100-tal kronor anges för respektive kolumn. Uppgifterna har er- hållits genom intervjuer. Beträffande gifta personer har de uppgivna beloppen halve- rats mellan makarna. Bidragen ingår ej i de redovisade beloppen för erhållen köp- kraft.

Rad 26. Pensioner i respektive kolumn (y- typ)- Genomsnittsbelopp i 100-tal kronor anges för respektive kolumn. Uppgifterna, som erhållits genom intervjuer, är inkluderade i de redovisade beloppen för erhållen köp- kraft samt antingen i beloppen på rad 6 eller i beloppen på rad 8. Vid intervjun uppmanades intervjupersonerna att inklu- dera även bostadstillägg till pensionärer. En granskning av de svar som givits ger vid handen att man endast i undantagsfall gjort

detta, varför de redovisade beloppen lämp- ligen tolkas som folkpensioner, livräntor, sjukbidrag och privata pensioner exklusive bostadstillägg.

Rad 27—40. Förekomst av diverse inkoms- ter i respektive kolumn (a- och y-typ). Andelen i procent av medlemmarna i res- pektive kolumn som har registrerats för eller i intervjun uppgivit sig ha viss in- komst redovisas. Procenttalen kan genom multiplikation med antalen i rad 1 över- sättas till antal personer. Beräkningar av hur stora genomsnittsbelopp som mottagar- na av olika inkomster erhållit kan också göras. Härför räcker det att dividera respek- tive inkomst med motsvarande procenttal för de som mottagit inkomsten och multipli- cera det tal som då erhålles med 100 eller 10 000 beroende på om man vill ha belop- pet uttryckt i 100-tal kronor eller i kronor.1

Rad 41—44. Arbetsinkomstens (inklusive pensionernas) fördelning i respektive ko- lumn.

Andelen i procent av medlemmarna i res- pektive kolumn redovisas i de fyra klasser- na. De belopp som redovisas är hämtade dels från taxeringsmyndighetemas register, dels genom intervjuer. Registeruppgiftema har tagits i de fall noteringar om inkomst av tjänst m.m. eller, för sjöfolk, dessas be- skattningsbara inkomst förelegat. I andra fall har intervjuuppgifterna angående löne- inkomst och pensioner tagits. I det senare fallet föreligger ett y-bortfall, men det om- fattar endast ett femtiotal personer eller cirka 0,8 procent av befolkningen i åldern 15—75 år. Observera att inkomst från till- fällig förvärvsverksamhet, som emellertid är sällsynt, ingår i redovisningen av inkomst av tjänst m.m.

Rad 45—51. Den erhållna köpkraftens för- delning i respektive kolumn (y-typ).

* Om A betecknar antalet medlemmar i en kolumn, G betecknar genomsnittsbeloppet för dessa vad gäller en viss inkomst samt X be- tecknar andelen som mottagit ifrågavarande in- komst, erhålles den genomsnittliga inkomst- summan för mottagarna (g) genom sambandet

g: 100 % (i hundratal kronor).

Andelen i procent av medlemmarna i res- pektive kolumn redovisas i sju klasser. Till rad 45 har individer med negativt saldo förts. Beträffande definitionen av erhållen köpkraft, se kommentaren till rad 24.

Rad 52. Andelen utan kontantmarginal i respektive kolumn (y-typ). De som redovisas har svarat nej på föl- jande fråga: »Om ni plötsligt hamnade i en situation där ni på en vecka måste skaffa fram 2 000 kronor, skulle ni klara det och i så fall på vilket sätt?» Svarsalternativen och svarsfrekvenserna framgår av följande sammanställning:

nej 1 139 genom uttag från eget bankkonto

el.dyl. 3 158 genom lån från familjemedlem 645 genom lån från släkt eller vänner 450 genom lån från bank el.dyl. 476 på något annat sätt 42 svar saknas 10

4.2. Variablerna i tabelldel B

Rad 1—2. Samma som rad 1 och 2 i tabell- del A.

Rad 3—6. Respektive kolumns åldersfördel- ning (a-typ).

Andelen i procent av medlemmarna i res- pektive kolumn redovisas i fyra klasser, omfattande personer födda 15/1 1948— 15/2 1953, 15/1 1923—15/12 1947, 15/1 1901—15/12 1922 respektive 15/3 1892— 15/12 1900. I den högsta klassen ingår per- soner som en viss del av år 1967 ännu ej fyllt 67 år. I den lägsta klassen ingår per- soner som under en del av år 1967 var endast 14 år. Samtliga personer i urvalet är födda den femtonde dagen i någon månad.

Rad 7. Andelen män i respektive kolumn (lx—WP). Av uppgifterna kan enkelt andelen kvinnor i kolumnerna beräknas.

Rad 8. Andelen invandrare i respektive ko- lumn (a-typ).

Med invandrare förstås här person som (a) är född utomlands, (b) vars föräldrar ej båda var svenska medborgare och (c) har flyttat till Sverige före utgången av år 1966. Även personer som erhållit svenskt med- borgarskap klassificeras enligt denna defini- tion som invandrare.

Rad 9—15. Respektive kolumns civilstånds- fördelning (a-typ).

Andelen i procent av medlemmarna i res— pektive kolumn redovisas i sju klasser. För klassificeringen är personernas boendeform avgörande. Som ensamboende räknas per- son som ej bor samman med annan vuxen person. Som samboende räknas person som bor samman med vuxen person av samma kön eller vuxen släkting. Som gift eller sammanboende räknas person som bor sam- man med vuxen person av motsatt kön som ej är släkting. Med barn avses personer som ej fyllt 20 år.

Rad 16—21 . Respektive kolumns fördelning på utbildningskategori (a-typ). Andelen i procent av medlemmarna i res- pektive kolumn redovisas i sex klasser, om- fattande (1) enbart folkskola, (2) folkskola samt minst ett års yrkesutbildning, (3) exa- men från realskola eller motsvarande (högre folkskola, flickskola, folkhögskola), (4) dito samt minst ett års yrkesutbildning vid fack- skola, handelsskola, sjuksköterskeskola, folkskoleseminarium, tekniska institut eller motsvarande, 5) examen från mellanskola, dvs. gymnasium, folkskollärarutbildning el.dyl. samt (6) examen från högskola eller universitet.

Rad 22—32. Respektive kolumns fördelning på ekonomisk status (a-typ).

Andelen i procent av medlemmarna i res- pektive kolumn redovisas i elva klasser. Rad 22 och 23 redovisar andelarna egna företagare inom jordbruk respektive övriga näringar. Endast företagare med högst 20 anställda är medtagna på dessa rader. Före- tagare med ett större antal anställda än 20 redovisas under rubriken direktörer på rad 24. Till denna rad har även fria yrkesut- övare (tandläkare m.fl.) samt högre tjänste-

män i privat tjänst förts. Övriga tjänstemän i privat tjänst har förts till rad 25. På raderna 26, 27 och 28 redovisas arbetare i privat tjänst, tjänstemän i offentlig tjänst respektive arbetare i offentlig tjänst. Till rad 29 har personer förts som själva kallar sig studerande. Deras studietid är i vissa fall kortare än den tid de förvärvsarbetar. Personer som bedriver studier återfinns även på andra rader. Raderna 30 och 31 redovisar personer (främst kvinnor) som är sysselsatta i familjeföretag respektive sköter hushåll för minst två personer. Till hemma— fruar räknas således personer som har hand om en eller flera andra personers vård eller tillsyn. I vissa fall är detta betalda arbets- uppgifter. På rad 32 redovisas övriga perso- ner. Merparten i denna kategori utgörs av pensionärer.

Rad 33—38. Respektive kolumns fördelning på yrkesverksamma timmar per år (;?-typ). Andelen i procent av medlemmarna i res- pektive kolumn redovisas i sex klasser. An- talet klasser är inte uttömmande. Genom subtraktion kan andelen i respektive kolumn som ej har någon yrkesverksam timma under 1967 beräknas. De redovisade upp- gifterna gäller ej enbart arbetstid utan inkluderar semester samt i vissa fall tjänst- ledighet och arbetslöshet. Härigenom har de redovisade uppgifterna blivit approxima- tiva och medger inte en kalkylering av tim- förtjänsternas storlek i de olika klasserna. Som normal årsarbetstid kan enligt denna beräkningsmetod 2 100—2 200 timmar sät- tas.

Rad 39—42. Respektive kolumns fördel- ning på sjukdagar (a-typ). Andelen i procent av medlemmarna i res- pektive kolumn redovisas i fyra klasser. Observera att klassen 0 dagar ej medtagits. Uppgifterna är hämtade från de lokala för— säkringsregistren och gäller därför enbart personer som är berättigade till sjukpenning.

Rad 43. Andelen arbetslösa i respektive ko- lumn (;?-typ). Med arbetslös avses här varje person som någon gång under 1967 varit arbetslös,

arbetssökande eller för längre eller kortare tid, dock minst en vecka, varit permitterad.

Rad 44. Andelen tjänstlediga i respektive kolumn (;?-typ).

Uppgifterna avser andelen personer i res- pektive kolumn som för längre eller kor- tare tid, dock minst en vecka, varit tjänst— lediga under år 1967.

Rad 45—48. Fördelningen av kapitalinne- hav i respektive kolumn (y-typ).

Andelen i procent av medlemmarna i res- pektive kolumn redovisas i fyra klasser. Uppgifterna gäller vad som vid intervjuerna framkommit om personernas skattepliktiga nettoförmögenhet.

Rad 49—53. Fördelningen av maka/makes erhållna köpkraft i respektive kolumn (y- typ)- Med make/maka avses här person med vilken man är gift eller som man vid in- gången av år 1967 och under större delen av sagda år levt tillsammans med och med vilken man tidigare varit gift eller med vilken man har eller haft barn, fött före år 1967. Detta är den skattemässiga defini- tionen på gift person. Beräkningen av make/ makas erhållna köpkraft är analog med motsvarande beräkning för individerna i ur- valet, se tabelldel A, rad 24. Till rad 49 har de individer förts, vilka i skatteteknisk mening är att betrakta som ensamstående. I övrigt ges en indelning i fyra klasser.

4.3. Variabler som ingår i den kolumnvisa indelningen

Den kolumnvisa indelningen av befolk- ningen sker med hänsyn till individernas

ålder skattemässiga civilstånd försörjningsmässiga civilstånd antal skolår

utbildningskategori

ekonomiska status

sociala status, kön, härkomst, arbetslöshet och likviditet yrkesverksamma timmar per år bostadsort och bostadsutrymme

skattepliktiga tillgångar skattepliktiga nettoförmögenhet sammanräknade nettoinkomst

Flertalet av dessa variabler återfinnes även i den radvisa indelningen och har så- lunda berörts i det föregående. Följande

erhållna köpkraft. hänvisningar kan ges:

Variabel Tabelldel A Tabelldel B ålder rad 3— 6 skattemässigt civilstånd rad 49—53 försörjningsmässigt civilstånd rad 9—15 utbildningskategori rad 16—21 ekonomisk status rad 22—32 kön rad 7 härkomst (invandrare) rad 8 arbetslöshet rad 43 likviditet (kontantmarginal) rad 52 yrkesverksamma timmar per år rad 33—38 skattepliktig nettoförmögenhet (kapitalinnehav) rad 45—48 sammanräknad nettoinkomst rad 21 erhållen köpkraft rad 45—51

De förut ej berörda variablerna är:

Antal skolår (a-typ)

Denna variabels innebörd torde vara själv- klar. Det kan vara av visst intresse att veta fördelningen av skolår i skiktet upp till sex är, varför svarsfrekvensen härvidlag skall återges:

0 skolår 10 personer i urvalet 1 >> 2 >> » >> 2 >> 5 » >> >> 3 >> 20 » >> » 4 >> 35 » >> » 5 » 64 » » >> 6 1 637 >> »

Social status (oz—typ)

Härmed förstås den gängse indelningen i tre socialgrupper enligt följande schema: Socialgrupp I omfattar företagsledare, fria yrkesutövare, offentligt anställda högre tjänstemän, hemmafruar till personer i

socialgrupp I, högskolestuderande samt pen- sionärer som tillhört kategori i denna grupp;

Socialgrupp II omfattar bönder, småföre- tagare, förmanspersonal, kontorister, offent- ligt anställda lägre tjänstemän, hemmafruar till personer i socialgrupp II, gymnasister eller motsvarande samt pensionärer som tillhört kategori i denna grupp;

Socialgrupp III omfattar småjordbrukare, fiskare, skogsarbetare, industriarbetare, offentligt anställda arbetare, biträdesperso- nal, övriga (ca 50000 personer), hemma- fruar till personer i socialgrupp III, skol- elever som ej studerar i gymnasium, hög- skola el.dyl. samt pensionärer som tillhört kategori i denna grupp.

Bostadsort

Indelningen av individerna med hänsyn till bostadsort har skett utifrån ortens storlek. Fem klasser särskiljes. Förutom Stockholm och Göteborg—Malmö särskiljes två tät- ortstyper, nämligen »övriga större städer», varmed förstås städer som har minst 30 000

innevånare respektive »mindre tätorter». Till detta kommer ren landsbygd omfattan- de landsbygdskommuner.

Bostadsutrymme (y-typ)

På grundval av officiella trångboddhets- definitioner har en femgradig skala kon- struerats enligt följande1

trångt=mindre än ett halvt bostadsrum per person, köket oräknat, dvs.

knappt=större än trångt, men högst ett halvt bostadsrum per person, köket och ett rum oräknat, dvs.

r 1 r—l — å — och — ( 1 p 2 p normalt=större än knappt, men ej ett bo— stadsrum per person, köket och ett rum oräknat, dvs.

SF—l(1 p

IQIF—l

rymligt=större än normalt, men ej två bo— stadsrum per person, köket och ett rum oräknat, dvs

r — 1 1 g — ( 2

P

stort=minst två bostadsrum per person, köket och ett rum oräknat, dvs. r — 1 -—22 P

Det första steget i denna skala överens- stämmer med 1945 års trångboddhetsdefi- nition. De två första stegen tillsammans sva- rar för 1965 års trångboddhetsdefinition.

Skattepliktiga tillgångar (y-typ)

Härmed förstås värdet av skattepliktiga för- mögenhetsobjekt utan avdrag för skulder.

4.4. Särskilda populationsavgränsningar. T abellplan

I det totala materialet ingår personer i ål- dern 15—75 år. För dessa används den ovan presenterade radvisa och kolumnvisa indel- ningen. Det har bedömts önskvärt att även presentera motsvarande tabeller för mindre grupper av befolkningen. Av kostnadsskäl har därvid ett urval till några särskilt intres- santa grupper samt för dessa ett urval av rad- och kolumnindelningar behövt göras. Vi har stannat inför följande grupper:

Individer i åldern 15—75 år Individer i åldern 20—67 år Män i åldern 15—75 år Kvinnor i åldern 15—75 år Ensamstående i åldern 15—75 år Individer med högst 7 skolår i åldern 20— 75 år Arbetare i åldern 15—75 år Löntagare i åldern 15—75 år Individer med minst 8 sjukdagar i åldern 15—75 år Individer med högst 900 yrkesverksamma timmar i åldern 20—67 år Individer med minst 2 000 yrkesverksamma timmar i åldern 20—67 år Glesbygdsbor i åldern 15—75 år Storstadsbor i åldern 15—75 år Individer utan kontantmarginal i åldern 15 —75 år Individer utan registrerad skattepliktig in- komst i åldern 15—75 år Individer med låg familjeinkomst i åldern 20——67 år.

Vad som avses med dessa grupper fram— går i flertalet fall av vad som sagts i det föregående. Här skall därför endast några få förtydliganden göras. Med ensamstående avses ogifta i skattelagens mening. Med löntagare avses arbetare och tjänstemän (inklusive direktörer) enligt den indelning som gjorts beträffande ekonomisk status. Med storstadsbor avses personer som är bo-

1 Hämedan betecknar p antalet personer i hushållet och r antalet bostadsrum, köket oräk- nat, som hushållet disponerar.

Tabellplan för tabellbilagan.

Begränsningar i populationens storlek

Indelnings grund

1suro>|urouau peuxgrueurures 112—"151931 "911391'51

.reäugåmr värmldauexs tequoäouuojonou

Jespeuxej [PIHV

”210319 muv

poäerex

Jammu

snims xsnuouoxg

”IFPI/0111 1190 'ugx *smms Ieroos

pugtspAro årssguronexs

lärssgwsäurulrgmgg

pugisuAro

qoo uospeisog

_ N ("1

ärlxtidelmxs sr

Vä 10

-säurupuq1n »

etuuresxroxsexrÅ oo

GN

ieqsgjstaqm '1suro>pgq Q

_: v—a '— N v—l M --|

Individer i åldern 15—75 är alla

personer utan taxerad inkomst personer utan kontantmarginal män

kvinnor

löntagare

arbetare

sjukskrivna minst 8 dagar ensamstående

glesbygdsbor

storstadsbor

Individer i åldern 20—67 är

alla

personer med högst 900 yrkesverksamma timmar

personer med lägst 2 000 yrkesverksamma timmar

personer med låg familjeinkomst

Individer i åldern 20—75 år personer med högst 7 skolår

v—tNM?V$bD(*OOONCv—t

_—

N '—

13 14 15 16

101

112

20 1 202 203 204 205 206 207 208 209 210 21 1

212 213 214 215 216

301 401

410 411 413 414 415

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 514 515 516 601 602 603 604 605 606 608 609

610 611 612 613 614 615

701 704 705 706 712 713 714 715 801 802 803 804 805 806 807 808 810 811 812 815 816 901 902 903 904 905 909 910 911 912 913 914 915 916

1001 1 002 1003 1004 1 005 1006 1008 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1101 1102 1112 1115 1201 1212 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1309 1312 1313 1314 1315 1316

satta i Stockholm, Göteborg eller Malmö med omnejder. Med glesbygdsbor avses per— soner bosatta i landsbygdskommuner eller i tätorter med högst 30000 innevånare. En person anses ha låg familjeinkomst om per- sonen är ogift och ej uppnår 10 000 kronor i erhållen köpkraft eller är gift (i skatte— teknisk mening) och tillsammans med ma— kan eller maken ej uppnår 20 000 kronor i erhållen köpkraft.1 Presentationen av per— soner med låg familjeinkomst är begränsad till individer i åldern 20—67 år.

Urvalet av tabeller för respektive befolk- ningsgrupp framgår av redovisade tabell- plan, vari även tabellernas nummer redo- visas. I planen är 118 tabeller upptagna, vardera omfattande 105 rader. Till vänster i tabellplanen redovisas vilken befolknings- grupp respektive tabell hänför sig till. I tabellplanens överdel redovisas på vilket sätt ifrågavarande befolkningsgrupp klassinde- lats i respektive tabell. Totalt redovisas uppgifter om 1 053 befolkningsgrupper. Vissa uppgifter förekommer i mera än en tabell. Tabellerna redovisas i nummerord- ning, vilket innebär att de sammanförts med hänsyn till vilken kolumnvis indelnings- grund de har. Vid studiet av särskilda be- folkningsgrupper framgår omedelbart av tabellplanen vilka tabeller som är relevanta att beakta.

1 En analog men snävare definition införs i avsnitt 7 nedan.

5. Den erhållna köpkraftens sammansättning

För de i undersökningen medtagna 1053 befolkningsgrupperna ges efter vad som framgått i avsnitt 4 en detaljerad redovis- ning av hur den erhållna köpkraften är sammansatt. Det mest påtagliga intrycket av tabellbilagan är att de icke-skatteplik- tiga inkomsterna är jämnt fördelade i den studerade befolkningen. Det har därför be- dömts tillräckligt att i detta avsnitt begränsa framställningen till de mera allmänna drag som kan iakttagas. Vår genomgång av de enskilda posternas variation mellan olika befolkningsgrupper är därför högst summa- risk.

5.1. Den allmänna bilden

År 1967 var den erhållna köpkraften i genomsnitt 11 100 kronor för personer i åldern 15—75 år. Inkomster och utgifter i genomsnittsbelopp framgår av tabell 5: 1. Som synes där svarar pensioner, sociala bi- drag och arv m.m. (annan inkomst) för ca 20 % av personernas erhållna köpkraft. Huvuddelen eller ca 16 % utgörs av pen- sioner och bidrag. Av den totalt erhållna köpkraften härstammar ca 35 % från den offentliga sektorn och ca 65 % från den

Tabell 5: 1. Inkomster och utgifter år 1967, genomsnittsbelopp för samtliga personer i åldern 15—75 år.

Inkomster* 15 300 Utgifter 4 200 Erhållen köpkraft 11 100

därav deklarerade 13 400 ej deklarerade 500 ej skattepliktiga 1 300 därav statlig inkomstskatt 1500 kommunalskatt 2 000 förmögenhetsskatt 100 vari ingår: sociala bidragT 900 pensioner 1 000 annan inkomst 400 förvärvsinkomster, nettoH' 8 800

Källa: tabell 501 i tabellbilagan.

* Här har sådana avdrag som i självdeklarationerna medges för intäktemas förvärvande dragits ifrån. T) Beräknad som differensenmellan andra inkomster minus ej registrerade skattepliktiga inkomster minus annan inkomst. TT) Beräknad som restpost.

//////////////////////

////////////////

%%//////// %/x

X X

OOOOOOOO OOOOOO 800 ooooo QQQQQQQQ FFFFFFFF

O O O O 8 0 00 (D va- N

r. Personerna

epliktiga inkomsten.

inkomstklasse

rleken på den skatt

oinkomsternas sammansätt

75 år och indelade efter sto

5: ]. Brutt är i åldern 15

ning i olika

Diagram

kronor 40000 35000 30000 28000 26000 24000 22000 20000 1 8000 16000 14000 1 2000 1 0000 8000 4000 6000 2000

bruttoinkomst

%//// I ///////////////

////////// /////////////////

////////%

/////////////////////////////////I///////////////////////////////////////////////////////////////z ,— .”

15 20 25 35

//

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IX)

X

1000-tal kronor erhållen köpkraft är i åldern 15—75 år och indelade efter storleken på den erhållna köpkraften. Diagram 5: 2. Bruttoinkomsternas sammansättning i olika inkomstklasser. Personerna

'0 m = 2. O = m -1

//,. 5 m 28 o ... o: .. ( m: .. ( 2. : >=- 0 3 m FP

:» 7.- m 3 0 U' & 0 'D "U

annan inkomst sociala bidrag

privata sektorn.1 I de offentliga organens andel har då nettolönerna för anställda i offentlig tjänst inkluderats. De uppgifter som återges i tabell 5: 1 gäller för hela den studerade befolkningen. De största avvi- kelserna från det mönster som där fram- träder kan förväntas föreligga inom de olika inkomstklasserna. För att utröna om så är fallet har på grundval av tabellerna 101 och 201 diagrammen 5: 1 och 5:2 ritats.B I det förra har befolkningen indelats efter sammanräknad nettoinkomst (inklu- sive beskattningsbar inkomst för sjöfolk). I det senare har befolkningen indelats efter storleken på deras erhållna köpkraft. Båda diagrammen avser åldrarna 15—75 år och klassbredderna återspeglar respektive klass andel av befolkningen. Diagrammens stap- lar är indelade i fem fält, som nedifrån ut- visar det genomsnittliga beloppet för sociala bidrag, pensioner, annan inkomst (arv m.m.), förvärvsinkomster netto samt skatter och avgifter (till ATP, folkpensioneringen och sjukförsäkringen) i respektive klass.

Vad gäller den erhållna köpkraftens sam- mansättning ger diagrammen en påtagligt likartad bild. De sociala bidragen är endast i de högre köpkraftsklasserna nämnvärt av- vikande från genomsnittet 900 kronor. Medan de sociala bidragen visar en svagt fallande tendens i diagram 5: 1, visar de en måttligt stigande tendens i diagram 5: 2. Vad gäller pensionerna (i vilka även er- hållna tjänstepensioner, livräntor o.dyl. in- går) visar båda diagrammen samma bild. De når största värden i klasserna 5—10 000 kronor för att därefter sjunka och sedan återigen öka något. I båda diagrammen är antalet »pensionärer» i den lägsta och högsta klassen obetydligt. Den största skill- naden mellan diagrammen kan iakttagas be- träffande annan inkomst, som är avsevärt mera koncentrerad i diagram 5: 2 och där tillfaller den högsta klassen. Denna har ej mindre än 14 000 kronor i icke-förvärvs— inkomster, vilket är nästan 12000 kronor mera än för hela den studerade befolk- ningen.

Beträffande sambandet mellan de fördel- ningar som diagrammen visar kan vissa

intressanta drag utläsas ur tabell 202 i tabellbilagan. Där särredovisas personer utan deklarerad inkomst i olika köpkrafts- klasser. Det framgår där att ca 8000 av dessa totalt 1 630 000 personer erhåller en köpkraft som är minst 35 000 kronor och att ca 85 000 erhåller minst 10000 kronor för fri disposition. Det framgår emellertid också av tabell 202 att hälften eller ca 816000 personer i denna kategori har en mycket liten erhållen köpkraft, ej mera än 2000 kronor. Av dessa är dock praktiskt taget ingen helt utlämnad åt att försörja sig med egna medel. 37 % är samboende och 61 % är sammanboende (gifta). Av de gifta är emellertid ca 40 000 gifta med personer som har mindre än 10 000 kronor i erhållen köpkraft. Ett ungefärligen lika stort antal personer påträffas som försörjningsmässigt ensamstående med en erhållen köpkraft mellan 2 000—5 000 kronor, dvs. i den andra klassen i diagrammet 5 : 2.

Det kan kanske verka konstigt att ca 85000 personer har en erhållen köpkraft överstigande 10 000 kr utan att de registre- rats för en skattepliktig inkomst. Av tabell 202 framgår ju dessutom att det i denna kategori finns personer som har 15 000 kr och mera i skattepliktig inkomst. Detta be— höver dock inte tolkas så att det skulle vara fråga om falskdeklaration eller skatte- flykt i större omfattning. Den främsta or- saken är i stället att taxeringsstatistiken ej upptar personer som i statligt taxerad in- komst har mindre än 2350 kr och att en person kan ha både 10000 och 15 000 kr i sammanräknad nettoinkomst utan att nå över taxeringsstatistikens gräns.a Huruvida så är fallet sammanhänger med de avdrag (för betald kommunalskatt m.m.) som per- sonen är berättigad till. Eftersom vi för dessa personer ej haft tillgång till taxerings- myndighetemas råmaterial och därför nöd- gats förlita oss på personernas vid intervju-

1 Dessa uppgifter är överslagsmässigt beräk- nade. Som regel gäller att alla siffror som redovisas i detta avsnitt skall uppfattas som ungefärliga tal. "” Åsyftade tabeller återfinnes i tabellbilagan. I praktiken är detta sällsynt. Ca 95 procent har ej över 5 000 kr i skattepliktig inkomst.

tillfället angivna inkomstuppgifter, bör det emellertid framhållas att det i tabell 202 kan föreligga en överskattning av de verk- liga skattepliktiga inkomsterna för personer utan registrerad sådan inkomst,1 men givet- vis kan det inte uteslutas att somliga av de berörda personerna i sina deklarationer underskattat sina skattepliktiga inkomster. Mera än så behöver här inte sägas. Lev- nadsnivåundersökningen kommer att publi- cera en speciell studie av den aktuella grup- pen, vari gruppens inkomstutveckling under senare delen av 1960-talet undersöks. I rapporten om denna undersökning blir de påpekade tolkningsmöjligheterna mera in- gående belysta.

Som nämnts kan de indelningsgrunder som kommit till användning i diagram 5: 1 och 5: 2 förväntas ge de största variatio- nerna i köpkraftssammansättningen för olika befolkningsgrupper. Eftersom det inte kan uteslutas att det för någon socio-eko- nomisk grupp, exempelvis arbetslösa, in- vandrare, sjukliga, kvinnor m.m. kan råda väsentliga avvikelser från genomsnittet har för dessa och några andra grupper köp- kraftssammansättningen kontrollerats. Vad som därvid är att finna framgår av tabell 5: 2. De medtagna grupperna har där rang- ordnats efter deras genomsnittligt erhållna köpkraft. Som väntat visar det sig att varia- tionsvidden i de sociala bidragens och pen- sionernas storlek ej ökar utan minskar vid denna typ av befolkningsindelning. Av vad som framgått av diagram 5: 2 är det inte heller överraskande att befolkningsgrupper med relativt stora belopp av detta slag både finns i högt och lågt placerade befolk- ningsgrupper. Exempelvis har personer i socialgrupp I, vilka bland de medtagna grupperna har den största genomsnittligt erhållna köpkraften, ej mindre än 2500 kronor i sociala bidrag och pensioner. Vi- dare kan man för dessa notera en exceptio- nellt stor annan inkomst, vilket återspeglar förhållandet i den högsta klassen i diagram 5: 2.

Av tabell 5 : 2 kan vidare utläsas att fler- talet befolkningsgrupper ligger i ett inter- vall iZ 000 kronor kring den för åldrarna

15—75 år genomsnittligt erhållna köpkraf- ten. Till detta intervall hör både socialgrupp II och III, både storstadsbor och glesbygds- bor, såväl arbetslösa och sjukskrivna minst 8 dagar som alla löntagare, liksom även invandrare, ensamstående och personer med högst 7 skolår. Detta understryker att låg- inkomstpopulationen är heterogen och inte kan täckas in med grova socio-ekonomiska kriterier av detta slag. Till de lägsta grup- perna hör personer utan deklarerad in- komst. Som framgått i det föregående är emellertid inte ens denna grupp fri från ett inte obetydligt antal personer med goda köpkraftsförhållanden. Samma sak gäller enligt vad som framgår av tabell 205 även om kvinnorna.

5.2. De enskilda posternas variation

I de avstämningstabeller som presenterats i avsnitt 3 kan de enskilda posternas storlek avläsas. Inkomstkällan tjänst m.m. har som synes en helt dominerande roll. Det belopp som redovisas under denna är t.o.m. större än den totalt erhållna köpkraften. De andra inkomstkällorna kan endast i specifika be- folkningsgrupper mäta sig med lönebelop— pen. Detta framgår omedelbart av tabell- bilagan. Av de mer än 1 000 olika befolk— ningsgrupper som redovisas där är det bara i ett fåtal som inkomstkällorna jordbruks— fastighet, annan fastighet, rörelse och kapi- tal uppvisar större belopp. Jordbruksin- komsterna är mest märkbara för personer med låg familjeinkomst, relativt stor netto- förmögenhet, lång arbetstid, kort formell utbildning och bosatta i glesbygd. Inkomst av annan fastighet går inte i någon av tabellbilagans befolkningsgrupper upp till mera än 1 700 kronor (i genomsnitt). Rö- relseinkomstema är i något mindre utsträck- ning än jordbruksinkomsterna lokaliserade till personer med låga inkomster, medan inkomstkällan kapital helt naturligt är nära förbunden med förmögenhetsuppgifterna. Det största genomsnittsbeloppet, som är

1 Denna möjlighet har betonats i det före- gående. Jämför moment 3.6.

befolkningsgrupper. För- Dekl. Erhåll. värvs-

Befolkn.- Ålders- Totala netto- Slutl. köp- ink. Annan Pen- Soc. grupp klass ink. ink. skatt kraft netto ink. sioner bidrag Soc.grupp I 15—75 31 500 28 800 12 300 19 300 15 700 1 100 1 400 1 100 Sysselsatta minst 2 000 tim. 20—67 24 800 23 500 7 900 17 000 15 800 300 100 800 Mån 15—75 21 600 19 900 6 500 15 100 12 900 400 1 000 800 Löntagare 15—75 21 300 19 800 6 400 14 800 13 400 300 200 900 Storstadsbor 15—75 18 500 16 400 5 400 13 100 10 300 600 1 100 1 100 Arbetare 15—75 16 800 15 300 4 400 12 400 11 000 300 200 900 Soc.grupp II 15—75 16 900 15 100 4 700 12 200 9 900 400 900 1 000 Alla 20—67 17 100 15 200 4 900 12 200 10 100 400 600 1 100 Invandrare 15—75 16 700 14 800 4 600 12 100 10 100 100 500 1 400 Sjukskrivna minst

8 dagar 15—75 15 800 13 300 4 000 11 900 9 200 200 700 1 800 Alla 15—75 15 300 13 400 4 200 11 100 8 800 400 1 000 900 Arbetslösa minst

1 vecka 15—75 12 900 9 800 2 600 10 300 8 200* 300 . . 1 800' Högst 7 skolår 20—75 13 600 11 800 3 300 10 300 7 300 300 1 700 1 000 Glesbygdsbor 15—75 13 200 11 400 3 400 9 800 7 600 300 1 000 900 Ensamstående 15—75 12 400 10 400 3 100 9 300 6 800 300 1 300 900 Soc.grupp III 15—75 12 100 10 400 2 800 9 300 7 100 200 1 100 1 000 Utan kontantmarg. 15—75 9 100 7 100 1 700 7 300 4 800 100 1 300 1 100 Låg familjeinkomst 20—67 8 800 7 200 1 700 7 100 5 000 100 1 100 900 Kvinnor 15—75 8 900 6 900 1 900 7 000 3 400 300 1 100 1 200 Sysselsatta högst

900 tim. 20—67 5 600 3 000 600 5 000 1 600 600 1 400 1 400 Utan dekl. inkomst 15—75 3 500 0 100 3 400 1 200 400 1 000 900 Hemmafruar 15—75 3 700 1 600 300 3 400 1 000 400 600 1 400

" Kan innehålla mindre pensionsbelopp.

7 700 kronor, har registrerats för storstads- bor med minst 100000 kronor i nettoför- mögenhet. Detta kan jämföras med 53 800 kronor som är det högsta registrerade be- loppet för inkomst av tjänst. Det har registrerats för akademiker som var för- värvsverksamma över 2000 timmar under det studerade året.

Jämfört med förvärvsinkomsterna är de sociala bidragen jämnt fördelade över be- folkningsgrupperna. Detta framgår av att man endast i undantagsfall påträffar en befolkningsgrupp som har ett genomsnitts- belopp över 1 000 kronor i någon av bi— dragspostema. Sjukpenningar m.m. når dock över 2 000 kronor för personer utan deklarerad inkomst i köpkraftsklassen 10— 15 000 kronor samt för personer med minst 8 sjukdagar i köpkraftsklassen 25—35 000

kronor, dvs. för personer med över genom- snittligt erhållen köpkraft. Om man undan- tar gifta kvinnor med 3 eller flera barn när inte barnbidragen i någon grupp över 1 500 kronor. Studiebidragen når sitt största ge- nomsnittsbelopp (1 500 kronor) för personer med låg familjeinkomst och studentexamen. För övriga bidrag noteras det största genom- snittsbeloppet 1000 kronor för arbetslösa med högst 7 skolår.

Främst genom sjukpenningarnas lokali- sering kan inte de sociala bidragen på något avgörande sätt sägas komma i första hand personer med låg inkomst tillgodo. Skäl för det omvända förhållandet kan sägas före- ligga; om man exempelvis jämför de sociala bidrag som utgår för personer med låg familjeinkomst i åldern 20—67 år och till alla personer i åldern 20—67, finner man

20—67 år samt i olika åldersklasser. Diagram 5: 3. Fördelningen på 1öne(inkl. pensioner) klasser i olika befolkningsgrupper

Ålder 1 5—1 9 20-24 25-34 35-49 50-54 55— 59 60-64 65—69 70-75 F örvärvstid 0 1 -1 99 200-899 900-1 999 2000-2299 2300-2599 2600-

Status dir pr tjm pr arb off tjm off arb socgr 1 || Ill

[: 04999

13—14

Utbildning

folksk + yrk

realsk + yrk mellansk högsk

Bostadsort

Sthlm Gbg Mö städ

rn tät landsb

,1500024999 _ över 25000

att den förra gruppen ej har högre genom- snittsbelopp för något av bidragen, men lägre genomsnittsbelopp i fråga om sjuk- penningar och barnbidrag. Dessutom har personerna i låginkomstfamiljer lägre be- lopp för annan inkomst (arv m.m.).1

På grund av löneinkomsternas domine- rande roll har fördelningen av dessa (inklu- sive pensioner) i några befolkningsgrupper ritats i diagram 5: 3. Där återges den pro- centuella fördelningen av personerna i olika löneklasser inom olika åldersklasser m.m. Fyra löneklasser särskiljes, nämligen 0— 4 999, 5 000—14 999, 15 000—24 999 och 25 OOO—. Varje stapel i diagram 5: 3 sva- rar mot 100 %. Uppgifterna gäller för per- soner i åldern 20—67 år samt i olika ålders- klasser 15—75 år. Vid tolkningen av dia- grammet bör man beakta att personer med inkomst av jordbruksfastighet och rörelse företrädesvis finns i övre medelåldern, har relativt kortare och lägre utbildning, tillhör socialgrupp II, har relativt lång arbetstid och är överrepresenterade i landsbygdskom- muner. De stora andelarna personer som tillhör den lägsta löneklassen i dessa grup- per kan i viss mån, men bara i viss mån, förklaras av detta förhållande.

1 Detta belyses närmare i avsnitt 7.

6. Den erhållna köpkraftens fördelning

De allmänna dragen i den erhållna köp- kraftens fördelning år 1967 har framgått av diagram 5: 2, där köpkraftssamman som tillfaller olika köpkraftsklasser redovisas. Klassernas bredd i diagram 5 : 2 är propor- tionell mot antalet personer i respektive klass. I diagram 5: 2 har samtliga personer i åldern 15—75 år beaktats.

I diagram 6: 1 åskådliggörs antalet perso- ner i olika köpkraftsklasser för tio (större) befolkningsgrupper.1 Det framgår av detta diagram att köpkraftsfördelningen har ett väsentligt annorlunda utseende för olika be- folkningsgrupper.” Särskilt anmärkningsvärt är de låga antalen kvinnor och arbetare i de två högsta köpkraftsklasserna, dvs. med en erhållen köpkraft överstigande 25 000 kr. Det är emellertid en öppen fråga huruvida köpkraftsfördelningen är ojämnare för dessa grupper än för andra grupper. Diagrammet fäster också uppmärksamheten på den vik- tiga distinktion som måste göras mellan fördelningens ojämnhet inom en grupp och mellan olika grupper. Om man exempelvis ser på de kompletterande grupperna »per- soner med högst 7 skolår» och »personer med minst 8 skolår» framgår det av dia- gram 6: 1 att en betydande del — kanske den större delen — av inkomstspridningen ligger inom respektive grupp och att således det faktum att olika personer har olika många skolår inte betyder något nämnvärt för den totala inkomstspridningens omfatt- ning. Det är den sistnämnda frågeställ-

ningen som i första hand skall besvaras i detta avsnitt. För detta ändamål behövs ett lämpligt mått på ojämnheten (eller jämn- heten) i de studerade köpkraftsfördelningen- na. Bestämningen av ett sådant mått görs i moment 6.1. Det där valda målet används sedan för en beräkning av inkomstsprid- ningen inom och mellan det 1 OOO-tal be- folkningsgrupper undersökningen omfattar. Vi har bedömt det vara av visst intresse att utföra motsvarande beräkningar vad gäller spridningen i de skattepliktiga in- komsterna, varigenom en detaljerad studie av inkomstspridningens storlek före och efter skatt samt olika slags bidrag kan genomföras.3

6.1. Val av spridningsmått

De metoder för beskrivningen av inkomst- fördelningens ojämnhet som diagram 5: 2 och 6: 1 ger prov på är för grova för att

1 Angående befolkningsgruppemas avgräns- ning, se avsnitt 4. * På omslaget till denna volym finns också en illustration till detta. Staplarna där anger antalet personer i respektive köpkraftsklass med samma klassindelning som i diagram 6: l. Fälten har följande innebörd: vitt=personer 15—19 år eller 68—75 år, gult=förvärvsarbe- tande högst 900 timmar, rött=förvärvsarbe- tande 900—2000 timmar och blått=förvärvs- arbetande minst 2000 timmar. De tre sist- nämnda kategorierna avser personer i åldern 20—67 år. ” I de skattepliktiga inkomsterna inkluderas även ej deklarerade sådana inkomster.

35000- Kvinnor M än 2500934999 '575 år 15-75 år 2000924999 1 5000-1 9999 1 0000- 1 4999 5000- 9999 2000- 4999

- 1999

Storstadsbor

Glesbygdsbor 35000- 15—75 år

25000-34999 15—75 år 2000024999 1500019999 10000-14999 5000- 9999 2000 4999

- 1999

Förvärvstid minst 2000 tim . 20—67 år

35000- Förvärvstid

2500934999 33%; 95190 "m

zoom-24999 1500019999 1000014999

5000- 9999 zone 4999 - 1999

Minst 8 skolår 20—67 år

35000- Högst 7 skolår 2500934999 2057 år zoom-24999 1500019999 10000-14999 '

Tjänstemän 15-75 år

35000- Arbetare 2sooe34999 15—75 år 2000024999 1500019999 1000014999 5000 9999 zooe 4999

- 1999

1 OOO-tal personer

1000-tal personer

500 300 1 00 1 00 300 500

Diagram 6: 1. Den erhållna köpkraftens fördelning i några olika befolkningsgrupper.

vara ändamålsenliga i samband med en fördelningspolitisk bedömning. Härför krävs något eller några mått som är tillräckligt känsliga för att registrera även små varia— tioner i fördelningens utseende. Härvidlag kan två vägar prövas. Den ena vägen inne- bär att fördelningens funktionsform be- stäms, varefter det är möjligt att exakt fast— ställa alla förändringar som sker i fördel- ningen genom studier av fördelningens parametrar (moment). För de i den statis- tiska litteraturen vanliga fördelningarna, så- som Paretofördelningen, Gauss normalför- delning m.fl., gäller att de är fullständigt bestämda av endast en eller ett par para- metrar, varför dessa parametrar är synner- ligen lämpliga som mått på fördelningens ojämnhet. Problemet med denna upplägg- ning är att fastställa vilken fördelningsfunk- tion som är lämplig samt svårigheterna att avgöra huruvida denna funktion bibehåller sin lämplighet vid de förändringar (i tiden) som skall studeras.

På frågan om det finns en bestämd funk- tionsform för inkomstfördelningen kan, om härmed avses att varje inkomstfördelning kan formuleras i ett matematiskt samband och en viss approximativitet tolereras, ett jakande svar ges. Men om frågan gäller huruvida inkomstfördelningar i allmänhet har ett gemensamt utseende som ej ändras i tid och rum, måste — med tanke på den mångfald inkomstdefinitioner och fördel- ningspolitiska ingripanden som görs sva— ret bli nekande.

Detta kan förefalla trivialt, men faktum är att det under hela 1900-talet, alltsedan Pareto 1897 fann påtagliga regelbunden- heter i inkomstfördelningar från olika län- der och historiska epoker och på grundval härav formulerade sin berömda »Paretos lag», pågått omfattande efterforskningar efter sådana generella samband.1 Dessa forskningar har främst kretsat kring tre fördelningsfunktioner, förutom den nämnda Paretofördelningen även normalfördel- ningen och den logaritmiska normalfördel- ningen, och en rik flora av hypoteser har förts fram som motiveringar för att den ena eller andra av dessa fördelningar skulle äga

generell giltighet. Numera är forskarna överens om att Paretofördelningen som bäst duger för att beskriva de översta 2/10 av inkomstfördelningen samt att det inte finns någon funktionsform som allmängiltigt ger en exakt beskrivning av inkomstfördel- ningen.

Ett genomgående tema i försöken att motivera varför inkomstfördelningen är eller borde vara normalfördelad eller loga- ritmiskt normalfördelad är att mänskliga egenskaper ofta visar sig vara normalför- delade. De som valt att motivera en log- normal fördelning har stött sig på en sats som innebär att produkten av flera sam- verkande oberoende bestämningsfaktorer är lognormalt fördelad, medan de som valt att motivera en normalfördelning utgått från att det är en enda mänsklig egenskap (»skicklighet») vars fördelning över indivi- derna återspeglas i inkomstfördelningen.2 Därigenom att dessa motiveringar som regel lämnar inget eller föga utrymme för institu- tionella förhållanden av betydelse för för- delningens utseende, lämnar dessa forsk- ningar ett magert fördelningspolitiskt ut- byte. Bland de tre nämnda fördelningarna är det i dagens läge endast antagandet om att inkomstfördelningen är logaritmiskt nor— malfördelad som kan ges hyggligt empi- riskt stöd. Men denna funktionsform ger ingen exakt beskrivning av observerade för- delningar. Därför synes det ej tillrådligt att basera valet av ojämnhetsmått på att denna funktionsform äger generell giltighet.

Den andra av de två vägarna innebär att ett universalmått konstrueras, vilket sedan används oberoende av vilken faktisk för- delningsfunktion den studerade fördel- ningen har. Den statistiska standardlittera- turen erbjuder därvid rika valmöjligheter och valet kan inte undgå att bli i någon mån godtyckligt. Tillvägagångssättet är att man uppställer kriterier för vilka egenskaper

1 En översikt om detta ges i H. Lydall, The structure of earnings, Clarendon press, Oxford, 1968. ” Under vissa förutsättningar kan även addi- tivt samverkande faktorer resultera i en nor- malfördelad beroende variabel. Se Lydall, a.a.

universalmåttet bör ha och sedan succes- sivt ringar in det eller de mått som upp- fyller dessa (eller flertalet av dessa) krite- rier. Detta tillvägagångssätt tillämpas här.

I den statistiska litteraturen återfinnes ett stort antal spridningsmått att välja mellan. De är indelade i avståndsmått, centralmått och spänningsmått. Som regel uppfyller de inte ens de mest elementära krav som kan ställas på ett fördelningspolitiskt universal- mått. Här skall några sådana krav fram- ställas och deras betydelse för valet av spridningsmått diskuteras.

A. Måttet bör vara skalresistent

Härmed avses att en proportionell föränd- ring i alla individers inkomst (eller vad fördelningen avser) ej skall ändra sprid- ningsmåttets värde. Det skall alltså inte spela någon roll om inkomstenheten är kro- nor, dollar eller rupier. Kravet motiveras i första hand av önskemålet att man skall kunna jämföra inkomstfördelningen el.dyl. i tid och rum trots att den totala inkomsten ändras över tiden och är olika stor i olika länder. Kravet är också betydelsefullt vid jämförelser av förvärvsinkomsternas fördel- ning och den erhållna köpkraftens fördel- ning.

Tre ofta använda mått som uppfyller detta krav är (a) Pearsons variationskoeffi- cient, (b) Ginis koncentrationskoefficient och (c) Ricci-Lindahls maximala utjäm- ningskoefficient.1 I litteraturen förekommer ofta även måttet Lorenz koncentrationskvot, som är lika med hälften av (b). Detta mått har erhållit sin popularitet genom sin sam- hörighet med den s.k. Lorenz-kurvan, vil- ken är en vanlig metod att presentera för- delningen med.”

B. Måttet bör vara känsligt för varje förändring i fördelningen

Härmed avses att varje utjämning i två eller flera individers inkomster el.dyl. skall registreras som en total inkomstutjämning. Detta krav motiveras främst av önskemålet att man skall kunna bedöma den totala

effekten av en viss fördelningspolitisk åt— gärd. Av de förut nämnda måtten uppfyller inte Ricci-Lindahls maximala utjämnings- koefficient detta krav. Detta mått registrerar endast omfördelningar som sker från den ena sidan av medelvärdet till den andra sidan. Synpunkten har framförts att denna egenskap hos måttet inte skulle vara en nackdel utan en fördel.& Tanken är för- modligen att inga »verkliga» omfördel- ningar kan undgå att äga rum från en sida av medelvärdet till den andra. Hur man ställer sig till detta är en värderingsfråga. Som exempel må nämnas att den satsning på »låglönegrupperna» som gjordes i 1969 års avtalsrörelse eller de höjningar av folk— pensionernas belopp som då och då genom- förs sannolikt inte skulle tillmätas någon större utjämnande betydelse om Ricci— Lindahls maximala utjämningskoefficient användes som spridningsmått. Åtminstone i samband med värderingar av olika åtgär- ders styrka, kan detta sägas vara en nack- del. Eftersom våra överväganden även gäl- ler fördelningspolitiska planeringsproblem, skall kravet B behållas.

C. Måttet bör vara uppdelbart

Härmed avses att måttet bör kunna ut- tryckas som en summa av spridningar. Detta önskemål motiveras av att man kan vara intresserad att studera hur stor andel av den totala spridningen som hänför sig till olika delar av befolkningen. Om befolk- ningen exempelvis är åldersklassindelad, kan det vara av intresse att veta hur stor andel av den totala spridningen som beror på spridningen mellan klassernas inkomst— fördelningar el.dyl. och hur stor andel av den totala spridningen som beror på sprid-

1 För närmare detaljer om dessa mått se R. Bentzel, Inkomstfördelningen i Sverige, IUI, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1952, bilaga 2 samt M. G. Kendall 0 A. Stuart, The advanced theory of statistics, volym I, kapitel 2, Griffin o Co, London 1958.

” Se exempelvis Koncentrationsutredningen, del V, kapitel VI, SOU 1968: 7, där den svenska inkomst— och förmögenhetsfördel- ningen 1945—1964 presenteras.

” Se Bentzel, a.a., sid. 197.

ningen inom klasserna. Detta underlättar den fördelningsteoretiska och -politiska ana— lysen, därigenom att det blir enklare att lokalisera var en viss spridning finns.

Av de förutnämnda måtten är det inget som tillgodoser detta önskemål. Om emel- lertid variationskoefficienten kvadreras blir det möjligt att med detta mått göra en upp- delning i mellan— och inomklasspridningar, men den sålunda erhållna uppdelningen har en nackdel i det att inomklasspridningen inte blir oberoende av mellanklassprid- ningens storlek.1 Denna nackdel undviks om exempelvis variansen av de logaritmerade inkomsterna eller det mått som nedan skall presenteras väljs som spridningsmått.

I föreliggande undersökning skall ett spänningsmått användas som tillgodoser de tre ovan ställda kraven. Detta mått har framkommit inom informationsteorin och är nära besläktat med det entropibegrepp som används där och i andra sammanhang. Med hänvisning till upphovsmannen skall måttet benämnas Theils ojämnhetsmått. Dess innebörd kan anges på följande sätt:

Betrakta ett samhälle med N individer och en total inkomst lika med Y. Låt rn, n = 1, 1, . . ., N beteckna den n'te individens andel av den totala inkomsten och y,, sam- ma individs absoluta inkomst, dvs.

yn

m=? n=1,2,...,N

Det förutsättes att Y är positiv och att varje r,l är ett icke—negativt tal. Det gäller då att

N 2 rn=la rnZO, n=1,2,...,N n=l

Maximal jämnhet i fördelningen säges före- ligga om alla individer har lika stora in- komster, dvs. då

,n=1,2,...,N ((1) Vidare säges maximal ojämnhet föreligga

om alla individer utom en har inkomsten noll, dvs. då

r,, = 1 för någon individ rn= 0 för alla andra individer

(.5')

Detta är de två ytterlighetsfall som kan föreligga. Av ett mått på fördelningens jämnhet (ojämnhet) kan begäras att det skall nå sitt maximala (minimala) värde i fallet (a) och sitt minimala (maximala) värde i fallet (6). Theil har föreslagit ett mått som har denna och andra önskvärda egenskaper.2 Detta mått, som betecknas H(r), definieras genom

” 1 H(r)= E rn-log— r

n=l 71

Detta mått når sitt maximala värde, log N, i fallet (a) och sitt minimala värde, 0, i fallet (fl). Måttet är således lämpligt som ett jämnhetsmått och kan kallas inkomstande- larnas entropi.

Som alternativ till H(r) har Theil före- slagit ett ojämnhetsmått, som betecknas Q(r) och definieras genom

N Q(r)=logN—H(r)= 2 r,, logNr,I

n=l

Detta mått når sitt maximala värde, log N, i fallet (13) och sitt minimala värde, 0, i fallet (a). Det uppfyller kraven A, B och C ovan och vi kallar det Theils ojämnhets- mått.a Härigenom är Q(r) ett lämpligare mått än H(r), ty det senare uppfyller inte kravet C ovan.

Om individerna delas upp i K klasser (k= 1, 2, . . ., K), exempelvis efter ålder eller antal skolår, och varje sådan klass har en inkomstandel R,, och ett medlemsantal Nk samt klasserna betecknas Gk, k= 1, 2, . . ., K, kan uppdelningen av Q(r) skrivas

* Se H. Theil, Economics and information theory, volym 7 i Studies in mathematical and managerial economics, North Holland publish- ing company, Amsterdam 1967, sid. 125.

” Theil, a.a., kapitel 4. Theil använder själv den engelska termen »redundancy», som emellertid saknar lämplig svensk översättning.

[( Rk Q(r)=ZJR,c logN—+ =1 k K 2 r r + E R —"—10 N _" k=l k "EGk Rk g kRk

Det första uttrycket i högra ledet är ett mått på ojämnheten i klassernas genom— snittsinkomster. Uttrycket inom parentesen är ett mått på inkomstspridningen inom den k'te klassen.

I det, enligt vad som inledningsvis sagts i detta moment, särskilt intressanta fallet att inkomstfördelningen är logaritmiskt nor- malfördelad (och naturliga logaritmer an- vänds) kan det visas att Q(r) är lika med halva variansen för den logaritmerade in- komsten.1 I detta specialfall är det således enkelt att beräkna Q(r).

Det framgår omedelbart av det angivna uttrycket för Q(r) att detta mått ej är obe— roende av den studerade befolkningens stor- lek. Det maximala värdet för Q(r) är log N. Detta är uppenbarligen större ju talrikare den studerade befolkningen är. Detta inne- bär att den maximala ojämnheten ökar ju större gruppen är. Vi finner denna egen- skap tillfredsställande, ty om en person har hela inkomsten i en grupp på 10 respektive 100 personer, synes det legitimt att tala om en ojämnare fördelning i det senare fallet. Än viktigare är att måttet är baserat på inkomstandelarna. Det innebär att måttet visar samma ojämnhet för en stor och en liten grupp om, säg, 90 procent av grupp— medlemmarna har hela inkomsten (och mel- lan sig lika stora inkomster) samt resten har inkomsten noll.”

6.2. En jämförelse av spridningen i skatte- pliktiga inkomster och erhållen köpkraft

I tabellbilagans tabeller 001—014 har Q(r) beräknats för de befolkningsgrupper som ingår i föreliggande undersökning. Beräk- ningarna avser dels personernas (alla) skattepliktiga inkomster, dels deras erhållna köpkraft. Gruppernas avgränsningar har redovisats i avsnitt 4. Det bör observeras

att några av grupperna endast omfattar be- folkningen i åldrarna 20—75 år eller 20— 67 år medan de övriga gäller åldrarna 15— 75 år. På grund härav samt på grund av andra avgränsningar som gjorts är befolk- ningstalen i grupperna varierande. Ju nume— rärt större en grupp eller klass inom grup- pen är, desto större är den maximalt möj- liga spridningen. Talen i tabellerna 001—— 014 avser ] OOO-delar.

Det ligger i sakens natur att ingen full- ständig redovisning av sagda tabellers infor- mation kan ges här, varför detta moment är avsett som en diskussion av mera allmänna drag i den information tabellerna ger. Vi ser först på tabell 6: 1, som sammanfattar viss del av informationen i tabellerna 001—— 014.

(1) En första observation är att grupperna erhåller en likartad rangordning med av- seende på den totala inkomstspridningens storlek vare sig denna gäller skattepliktiga inkomster eller erhållen köpkraft. Av tabell 6: 1 framgår att endast grupperna 12 (per- soner utan kontantmarginal) och 13 (per- soner med låg familjeinkomst) ges en högre rang med avseende på det senare inkomst- måttet. De avancerar därvid tre steg till 9:e respektive 10:e plats medan grupperna 9 (storstadsbor), 10 (glesbygdsbor) och 11 (samtliga personer i åldern 15—75 år) flyt- tas ned två steg.

(2) En andra observation är att spridningen i den erhållna köpkraften i förhållande till spridningen i de skattepliktiga inkomsterna är tämligen olika i de olika grupperna. Som kolumn F i tabell 6: 1 visar varierar detta förhållande mellan 49,8 procent (för grupp 16) och 73,6 procent (för grupp 2). Dessa

1 Theil, a.a., har beräknat sambandet mellan Q(r) och parametern a i Paretofördelningen. Förutsatt att inkomsterna är paretofördelade gäller följande samband: Q(r) 3,21 1,25 0,69 0,44 0,31 0,23 0,18 ct 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 Detta ger en antydan om storleksordningen på Q(r)- ” Se Theil, a.a., sid. 92, för en utförligare kommentar till detta.

Tabell 6: ]. Jämförelse mellan de totala spridningarna i skattepliktiga inkomster och erhållen köpkraft, 1967.

Grupp* A B CT DT E F 1. Heltidsarb. (20—67) 23 700 17 000 135 089 71,7 65,9 2. Arbetare 15 600 12 400 182 134 79,5 73,6 3. Löntagare 20100 14800 239 157 73,6 65,7 4. Män 20400 15 100 282 192 74,0 68,1 5. Sjukliga 13 800 11 900 357 205 86,2 57,4 6. Kort skoltid (20—75) 12 300 10 300 396 274 83,7 69,2 7. Ensamstående 11 200 9 300 398 276 83,0 69,3 8. Alla (20—67) 15 600 12 200 442 288 78,2 65,2 9. Storstadsbor 16 800 13 100 473 323 78,0 68,3 10. Glesbygdsbor 12 000 9 800 480 323 81,7 67,3 11. Alla (15—75) 13 900 11 100 492 325 79,9 66,1 12. Utan kontantmarginal 7 900 7 300 516 310 92,4 60,0 13. Låg fam.ink. (20—-67) 7 800 7 100 517 310 91,0 60,0 14. Kvinnor 7 400 7 000 653 401 94,6 61,4 15. Korttidsarb. (20—67) 3 600 5 000 973 548 138,9 56,3 16. Utan taxerad inkomst 1 800 3 400 1 276 636 188,9 49,8

Källa: tabell 005, 006, 501—516, 612.

" Där inget annat sägs avses åldersintervallet 15—75 år. T För definition, se moment 6.1. A = genomsnittlig skattepliktig inkomst B = genomsnittlig erhållen köpkraft C = totala spridningen i skattepliktig inkomst D =totala spridningen i erhållen köpkraft E = erhållen köpkraft i procent av skattepliktig inkomst F = spridningen i erhållen köpkraft i procent av spridningen i skattepliktig inkomst

procenttal uttrycker hur stor andel av in- komstspridningen som kvarstår inom res- pektive grupp sedan de skattepliktiga in- komsterna korrigerats för skatter, obligato— riska försäkrings- och pensionsavgifter, sociala bidrag samt evenutellt andra före- kommande ej skattepliktiga inkomster. 100 minus dessa tal skulle kunna kallas transfe- reringssystemets >>utjämningsgrad». Denna är som synes positiv i alla de medtagna grupperna och varierar alltså mellan 50,2 procent och 26,4 procent.

(3) En tredje observation är att >>utjäm— ningsgraden>> inte företer någon närmare korrelation med den genomsnittliga komstnivån inom respektive grupp. Sam- bandet mellan >>utjämningsgraden>> spridningens storlek inom grupperna är emellertid påfallande. Med några få undan- tag är talen i kolumn F sjunkande.

* Ett intressant faktum är att det är i grupp . 16 (personer utan registrerad skattepliktig

inkomst) som dels den totala inkomstsprid- ningen är störst (även vad gäller i princip skattepliktiga inkomster) och att det är för denna grupp som >>utjämningsgraden>> är störst, trots att denna grupp endast i undan— tagsfall berörs av skattesystemet.

Denna iakttagelse leder till den allmänna reflexionen att det (i princip) progressiva skattesystemet är av underordnat intresse från utjämningssynpunkt när det är fråga om en från inkomstsynpunkt relativt homo- gen grupp och att >>utjämningsgraden>> då är avhängig de sociala bidragens och andra ej skattepliktiga inkomsters fördelning. Som vi framhållit i avsnitt 5 är dessa påfallande jämnt fördelade mellan grupperna, vilket synes innebära att deras relativa betydelse ökar ju lägre gruppens genomsnittsinkomst är. Om denna förmodan är riktig —— och tillgängliga data tyder på det —— kan >>ut- jämningsgraden>> förväntas vara mindre ju mera homogen en grupp är och ju högre genomsnittsinkomst gruppen har samt att

vara större ju mindre homogen en grupp är och ju lägre genomsnittsinkomst gruppen har. Graden av homogenitet framgår av kolumn C och genomsnittsinkomstens nivå framgår av kolumn A eller B.

Vår förmodan skulle kunna användas som förklaring till att grupp 2 (arbetare) har en påtagligt lägre >>utjämningsgrad» än grupp 3 (löntagare). För de förra mera än för de senare är skattesystemets utjäm- nande förmåga av underordnat intresse. Detta gäller naturligtvis även grupp 16 (per- soner utan registrerad skattepliktig inkomst), men dessa har i gengäld så låg genom- snittsinkomst att bidragen för dem blir ut— slagsgivande och dessa bidrag är relativt jämnt fördelade inom gruppen.

(4) En fjärde observation gäller grupperna 8 och 11. Dessa är särskilt intressanta efter- som de gäller alla personer i åldern 20—67 år respektive alla personer i åldern 15—75 år. Den >>utjämningsgrad>> som kan konsta- teras för dessa grupper är alltså ett mått på transfereringssystemets totala effekt i den begränsade mening vi här talar om utjäm- ning. 34—35 procent är ifrågavarande ut- jämningsgrad. Huruvida detta skall anses vara mycket eller litet behöver vi inte gå in på. Detta är en bedömning som bl.a. torde vara avhängig de intentioner som finns i transfereringssystcmets uppbyggnad.

(5) En femte observation gäller genom- snittsinkomsternas förändring. De procent- tal som återges i kolumn E visar hur den erhållna köpkraften genomsnittligt förhåller sig till den skattepliktiga inkomsten i res- pektive grupp. Eftersom ej skattepliktiga inkomster som ej ingår i det sociala trans— fereringssystemet är av ringa omfattning kan kolumn E användas för en skattning av den faktiska genomsnittsskatten för de olika grupperna. Därvid beräknas 100 mi- nus de i kolumn E angivna talen. För grup- perna 15 och 16 är det fråga om en negativ faktisk genomsnittsskatt. Det framgår efter en jämförelse mellan kolumn A och den beräknade skatteprocenten att transfere- ringssystemet i sin helhet verkar som en

progressiv inkomstskatt. Det är emellertid att märka att variationsvidden i kolumn A är tämligen ringa. En mera direkt beräk- ning kan göras i tabell 101 eller 112 i tabell- bilagan.

6.3. Inkomstspridningens variation i olika åldersklasser m.m.

I tabellerna 001—014 har de olika befolk— ningsgrupperna klassindelats med avseende på personernas ålder, utbildning, förvärvs- tid m.m. För varje sådan klass har vårt spridningsmått Q(r) beräknats. Detta ger oss möjligheter att undersöka om det före- ligger någon systematik i skillnaderna mel- lan olika åldersklassers m.m. inkomstsprid— ning. Som framgått i föregående moment är det ingen större skillnad mellan grupper— nas rangordning med avseende på det ena eller andra inkomstmåttet, varför vi här nöjer oss med att studera Q(r)-värdena för ett av dessa mått. För att få betoningen på den inkomstspridning som kvarstår efter det att skatter m.m. beaktats, har vi valt att se på Q(r)-värdena för den erhållna köp- kraften.

Det kan i tabell 005 konstateras att in- komstspridningen företer en oenhetlig åldersprofil. Om klasserna med mindre spridning placeras först är rangordningen mellan åldersklasserna:

70—75, 20—24 25—34, 65—69, 35—49 50—54, 55—59, 60—64 15—19

thi—to

där nivåsiffrorna anger om respektive Q(r)- värden är 0, 1, 2, 3 eller 4 tiondelar.1

Inkomstspridningen ökar alltså från 20- årsåldern upp mot 65-årsåldern för att där- efter successivt avta. Den yngsta ålders- klassen faller utanför denna systematik.

I tabell 006 har personerna klassindelats med hänsyn till deras antal skolår. Följande

1 Vi erinrar om att Q(r)-talen i tabellbilagan är uttryckta i 1 OOO-delar.

rangordning erhålles för befolkningsgrup- perna 8 (alla i åldern 20—67 år) respektive 11 (alla i åldern 15—75 år):

grupp 8 (20—67 år)

0 1 11 2 minst 15, 10, 8, 7, 9, 12, 6, 13—14 3

grupp 11 (15—75 år) 0 1 2 minst 15, 11, 6, 10, 13—14 3 7, 12, 8, 9 4

Klassiffrorna anger antal skolår. Det framgår att det inte finns något systema- tiskt samband mellan antal skolår och in— komstspridningens storlek, att skillnaderna mellan klasserna, särskilt inom grupp 8, är obetydliga samt att klassernas ordning är olika i grupp 8 och grupp 11.

Till ungefär samma slutsats kan man komma med hjälp av tabell 007, där per— sonerna klassindelats med hänsyn till ut- bildningskategori. För samma befolknings- grupper som ovan erhålles följande rang- ordning mellan klasserna

grupp 8 (20—67 är)

hög real o yrk, folk o yrk, folk real, mellan

#wmi—o

grupp 11 (15—75 år) 0 1 hög 2 folk o yrk, real o yrk 3 folk, mellan 4 real

Vid en jämförelse med rangordningen av skolårsklasserna bör den korstabulering som gjorts i tabellerna 601 och 612 (raderna B: 16—21) i tabellbilagan observeras. Det framgår där bl.a. att av dem som i grupp 11

har 12 skolår tillhör 12 procent utbildnings- kategori folkskola och minst ett års yrkes- utbildning, 10 procent har realexamen eller motsvarande, 63 procent har dito och minst ett års yrkesutbildning och 14 procent har studentexamen eller motsvarande (som här kallas utbildningskategori »mellanskola»). När vi kan se att skolårsklassen 12 har rela- tivt stor inkomstspridning och att motsva- rande gäller utbildningskategorin mellan- skola, kan vi således inte utan reservatio— ner identifiera dessa förhållanden med samma orsaker. Det är emellertid av visst intresse att vi här kan konstatera betydande skillnader mellan studenter och akademiker samt allmänt mellan personer som har och inte har yrkesorienterad utbildning. Detta syns tydligt för grupp 11.

I tabell 008 har personerna klassindelats med hänsyn till den tid de varit yrkesverk— samma under året. För grupperna 8 respek- tive 11 erhålles följande rangordning mel- lan årsarbetstidsklasserna:

grupp 8 (20—67 år) 0 2 OOO—2 299, 2 300—2 599 1 minst 2 600, 900——1 999 2 200—899 3

4 1—199 5 6 7 0

grupp 11 (15—75 år) 0 2 000—2 299, 2 300—2 599 1 minst 2 600, 900—1 999 2 200—899

1—199, 0

OLII-läto.)

Det framgår att klasserna det är an- talet timmar per år som markerar klasser- nas benämning erhåller samma rang- ordning i de två grupperna, men att varia- tionsvidden är något mindre i grupp 11 än i grupp 8. Den förhållandevis ringa sprid- ningen i klasserna 2 OOO—2 299 och 2 300—

2 599 måste tolkas så att nettoinkomsterna per arbetstimme är tämligen likartade. Av tabell 801 och 812 framgår att dessa klasser omfattar 36 procent av grupp 11 och hela 42 procent av grupp 8, varför den ringa inkomstspridningen ej kan förklaras av att vederbörande klasser skulle vara små. Inne- börden är i stället att det svenska samhället har en större inkomstutjämning att vinna på dels en utjämning inom de korttidssyssel- satta grupperna, dels mellan dessa och de heltidssysselsatta, än vad som kan vinnas genom en utjämning inom de heltidssyssel— satta grupperna. Särskilt i åldersintervallet 20—67 år är inkomstspridningen bland de inte alls förvärvsarbetande mycket stor. Till saken hör att ca 75 procent av personerna utan förvärvstid i grupp 8 är kvinnor som sammanbor med män, huvudsakligen hem- mafruar, men även medhjälpande i familje- företag, pensionärer el.dyl.1 Det faller dock utanför ramen för denna undersökning att närmare gå in på de fördelningspolitiska implikationerna av våra iakttagelser.

I anslutning till det föregående ger tabell 009 intressant merinformation. Där är per- sonerna klassindelade med hänsyn till deras yrkesställning (ekonomisk status). Följande rangordning mellan klasserna kan konsta- teras:

grupp 8 (20—67 år)

0 priv.tjm., priv.arb. 1 off.tjm., jordbr., dir., föret., off.arb. 2 övriga 3 4

5 stud 6 hemmafru

7 8 9 medhjälpande

grupp 11 (15—75 år)

0

1 priv.tjm., priv.arb., off.tjm., dir., jordbr., föret., off.arb., övriga 2 3

4

hemmafru

stud medhjälpande

Det är helt tydligt att de förvärvsarbe- tande kategorierna samt klassen >>övriga>>, som främst innefattar pensionärer, dels har en väsentligt mindre inkomstspridning än de grupper som ej utför avlönat arbete, dels att det mellan de förvärvsarbetande grup— perna föreligger tämligen små skillnader i inkomstspridningarna.z Den privata sektorns anställda, som omfattar klasserna privata arbetare och tjänstemän samt direktörer i den senare gruppen ingår även fria yrkes- utövare såsom vissa advokater m.m. har en något mindre inkomstspridning än mot— svarande grupper i den offentliga sektorn, som omfattar staten, landstingen, kommu- nerna samt affärsdrivande verk m.m.

I tabell 010 presenteras personerna inde- lade med hänsyn till dels social status, dels kön. Det framgår att spridningen är störst i socialgrupp I och minst i socialgrupp 111, men att skillnaderna mellan socialgrupperna är tämligen små. Det framgår också att kvinnorna har ungefärligen dubbelt så stor inkomstspridning som männen. Bland de heltidsarbetande är dock kvinnornas in- komstspridning mindre än männens. Den könsvisa inkomstspridningen framgår även i tabell 011 och 012 där personerna civil- ståndsindelats med hänsyn till skattemässigt civilstånd och försörjnings- eller boende- mässigt civilstånd. För åldersintervallet 20—67 år erhålles följande rangordningar:

skattemässigt civilstånd

ngb, gmlb gm3b, gmub, ogm, ogkub, ogkmb

gk3b, gk 2b, gklb

OXM-hbåhJF—IO

gkub

1 Jämför tabell 812. Observera att detta inte utesluter skillnader i de olika gruppernas genomsnittsinkomster.

försörjningsmässigt civilståndl 0 gmmb 1 gmub, ebm, ebk, sbkmb, sbm, sbkub 2 3 ngb 4 gk3b, gk2b, gklb 5 gkub 6

Det framgår här tydligt att de gifta kvin- norna har större inkomstspridning än andra civilståndsgrupper. Störst är spridningen för gifta kvinnor utan barn (gkub). Minst är spridningen för gifta män med barn (gmlb, gm2b, gm3b respektive gmmb). För grup- perna ogifta män och kvinnor respektive ensamboende eller samboende män och kvinnor är inkomstspridningen inom respek- tive grupp tämligen lika.

Inkomstspridningen i olika regiontyper kan avläsas i tabell 013. För grupperna 8 och 11 framgår att spridningen är något mindre i de mindre tätorterna och något större i landsbygdskommunerna än i de tre stadsregionerna. Skillnaderna är emellertid så måttliga att man knappast kan tala om ortstypsdifferenser härvidlag.

Tabell 014 visar inkomstspridningen när befolkningen är indelad efter bostadsutrym- me. Inkomstspridningen synes avta med ökad trångboddhet. Spridningen i den högsta utrymmesklassen är dock något mindre än i mellanklasserna.

Inkomstspridningen inom olika inkomst- klasser finns ingen anledning att här ytter- ligare beröra. Av tabellerna återstår därför endast 003 och 004 som avser personernas skattepliktiga tillgångar respektive skatte- pliktiga nettoförmögenhet. I åldersinterval- let 15—75 år erhålles följande rangordning:

tillgångar 0 1 40—70, 10—20, 20—40, 70—100, minst 100 2 3 0—10, uppg saknas 4

nettoförmögenhet—

negativ, 10—20, 70—100, 40—70 minst 100

0—10, uppg saknas

QWNNHO

Med undantag av klassen 0—10 000 och klassen >>uppgift( om tillgångar och skulder) saknas» är således inkomstspridningen täm- ligen likartad i de olika tillgångs- och för- mögenhetsklasserna. Spridningen är också tämligen låg, men dock inte så låg' att man oreserverat kan tala om en hög korrelation mellan personernas inkomst och tillgångar/ förmögenhet.

Sammanfattningsvis har vi funnit att bara ett fåtal klasser hamnar på O-nivån' och därför kan sägas vara starkt centrerade till klassens genomsnittligt erhållna köp- kraft. Vilka dessa klasser är behöver inte nu upprepas. I stället presenteras här samt— liga de klasser som i tabellerna 003—014 hamnar på O—nivån och härigenom kan sägas vara inkomstmässigt homogena. Detta görs i tabell 6: 2. Endast grupper som är homogena i angiven mening beträffande de skattepliktiga inkomsterna är medtagna. Tabellen visar vilken utomordentligt stor betydelse som måste tilldelas förvärvstidens längd i detta sammanhang. I någon mån är även åldern liksom yrkesställningen viktig. I tabellbilagan kan data om förvärvstiderna erhållas i samtliga tabeller och 29 tabeller har förvärvstiden som speciell indelnings- grund. Här skall bara tilläggas att tabell 6: 2 avser skattepliktiga inkomster och att anta— let inkomstmässigt homogena grupper är större med avseende på den erhållna köp- kraften. Exempelvis kommer då, som tidi- gare framgått, vissa civilståndsgrupper upp på O-nivån.

6.4 Mellanklasspridningens betydelse

I tabellerna 001—014 kan även mellan- klasspridningar utläsas. Dessa tal anger vil-

1 Beteckningen eb står för ensamboende, sb för samboende och g för sammanboende (gift).

Tabell 6: 2. Befolkningsgrupper som är inkomstmässigt homogena.

Heltidsarbetande (20—67 år)

0—10000, 10 OOO—20000 i skattepliktig nettoförmögenhet 20—24 år, 25—34 är högst 6 skolår, 7 skolår, 8 skolår folkskola, folkskola och yrkesutbildning privata tjänstemän, privata arbetare, offentliga arbetare studerande, hemmafruar socialgrupp II, socialgrupp III mindre tätort knappt bostadsutrymme, normalt bostadsutrymme

Arbetare (15—75 år) 70—75 år 2 OOO—2 299, 2 300—2 599, minst 2 600 arbetstimmar

Löntagare (15—75 år) 70—75 år

Män (15—75 år) privata tjänstemän, privata arbetare

Sjukskrivna minst 8 dagar (15—75 år) 2 OOO—2 299 arbetstimmar

Högst 7 skolår (20—75 år) 2 OOO—2 299 arbetstirmnar privata tjänstemän Glesbygdsbor (15—75 är) 2 OOO—2 299 arbetstimmar

Utan kontantmarginal (15—75 år)

70—75 år 2 OOO—2 299 arbetstimmar

Låg familjeinkomst (20—67 år)

2. OOO—2 299, 2 300—2 599, minst 2 600 arbetstimmar

Utan registrerad skattepliktig inkomst (15—75 år)

70—75 år

ken total inkomstspridning som skulle före- legat om varje klass varit inkomstmässigt fullständigt homogen, dvs. om samtliga klassmedlemmar haft genomsnittsinkomsten för respektive klass. Det inses lätt att måttet för inomklasspridningarna är lika med noll i detta fall samt att det då gäller att

x ;( R Q(r)—42071; (r;z log Nrk)=2 R,, log N-—k— k=1 k=1 Nk

där r,, betecknar inkomstandelen för varje medlem i den k'te klassen. En i förhållande till den faktiska totala spridningen i in-

komsterna för en viss befolkningsgrupp liten mellanklasspridning anger därför att ifrågavarande klassindelning är föga rele— vant om man vill lokalisera inkomstmässigt homogena och inkomstmässigt olika befolk- ningsklasser.

Mellanklasspridningens innebörd kan kanske enklast förklaras med hjälp av figur 6: 1. I figuren tänkes alla de individuella inkomsterna vara utspridda på sådant sätt att en punktsvärm (i figuren avbildad med en stapel) erhålles för varje klass, exempel- vis varje skolårsklass. Den första stapeln anger då punktsvärmen för klassen »högst

inkomst

't

L

antal skolår el dyl

6 skolår» osv. Figur 6: 1 illustrerar två möjliga fall som kan uppkomma vid detta förfarande. Det vänstra diagrammet visar läget om inomklasspridningarna är små och det högra diagrammet visar läget om inom- klasspridningarna är stora. De markerade cirklarna i staplarna anger genomsnitts- inkomsten inom respektive klass. Dessa förutsättes vara lika för de båda fallen, varför mellanklasspridningen, (förutsatt att antalet personer i klasserna ej ändras) kan vara lika stor i de båda fallen. Detta illust— rerar att den absoluta storleken på mellan- klasspridningen kan svara mot ett flertal väsentligt annorlunda fördelningsbilder. Frågan är nu om det är möjligt att den totala inkomstspridningen kan vara lika i de båda fallen. Det inses lätt att denna möjlighet inte kan uteslutas. Det är inget som hindrar att inkomstsvärmarna i det vänstra diagrammet är »tunna» i närheten av genomsnittsinkomsterna och i det högra diagrammet är »tunna» i ytterkanterna. I så fall kan den totala spridningen t.o.m. vara större i det vänstra än i det högra fallet. Om det emellertid kan förutsättas att

inkomst 41

L

antal skolår el dyl

inkomstsvärmarna följer samma fördel— ningsfunktion och denna är »enkelpucklad», t.ex. normalfördelningen, i de båda fallen, kan man sluta sig till att den totala sprid- ningen är större i det högra än i det vänstra fallet och att således mellanklasspridningen relativt den totala spridningen är mindre i det högra fallet.

Som nämndes i moment 6.1 brukar man räkna med att inkomstfördelningen är ungefärligen normalfördelad eller logarit- miskt normalfördelad och att detta gäller a fortiori ju homogenare befolkningsgrupp som väljes, varför vi synes vara berättigade att räkna med att förhållandet mellan den totala inkomstspridningen och mellanklass- spridningen ger oss möjligheter att skilja mellan de två fallen i figur 6: 1. I det vänstra fallet skall vi säga att ifrågavarande klassindelning är signifikant och i det högra fallet att den är ej signifikant som »förkla- ring» av inkomstspridningen.

Valet av signifikansgräns görs lämpligen relativt på så sätt att alternativa signifikans— gränser uppställs, t.ex. att mellanklassprid- ningen skall svara för, säg, 10, 25 eller 50

Tabell 6: 3. Mellanklasspridningen i procent av totalspridningen. Skattepliktiga inkomster.

Försörj- Skatte- nings-

Netto- Utbild- Ekono- mässigt mässigt Bo- Bostads-

Dekl. Elhållen förmö- Till— Antal nings- För- misk Social civil- civil- stads- inkomst köpkraft genhet gångar Ålder skolår kategori värvstid status status Kön stånd stånd ort

,E :?

Heltidsarbetande 78,1 12,6 Arbetare 83,0 1 Löntagare 83,5 1 Män 83,6 3 S jukli ga 81,0 Kort skoltid 85,1 Ensamstående 84,4 3 , Alla 20—67 år 93,6 85,5 -— Storstadsbor 84,9 18,6 15,9 Glesbygdsbor 87,9 19,0 1 1,3 Alla 15—75 år 93,3 86,3 17,9 19,7 12,2 Utan kontant-

marginal 83,1 — 13,2 Låg familje- inkomst 85,3 19,1 1,5 Kvinnor 82,3 — Korttidsarbetande 71,1 20,1 8,4 Utan taxerad inkomst 66,9 8,2

22,2 25,2 31,9 36,3 5,9

_ 52,2 _— _ _ 14,6 17,6 36,8 29,3 19,2

6 7 2 1

3 4

0,1 12,1 14,2 35,5 48,6 19,9 3 4

2 0 1 9

'_'Vtv—iax »»th #*qu hNQ'lh

_— 50,4 -— 7,6 21,0 51,8 50,8 2,5 34,8 43,7 —— —— 10,9 53,4 52,0 9,7 28,7 38,5 38,7 49,2 50,5 10,8 22,0 — — 53,5 52,5 8,1 26,3 —-— 11,4 51,0 52,4 10,8 23,1 35,0 37,2 3 -— 53,5 43,2 0,2 13,2 2,3 0,4 1,5 55,5 50,9 2,7 37,1 57,3 0,8 0,4 10,6 48,1 47,6 4,4 5,4 —— 31,6 1,5 11,3 1,0 24

90. h

| |

mage

NNm

vxlnvaqm du bo QONOKFG N

me'—Åh O—iN

N II...— II"1

_q; ”1. --10m m

I—C

ao_

en

30,4 39,1 0,2 9,2 26,4 1,0 1,0

Källa: tabell 001—014.

Tabell 6: 4. Mellanklasspridningen i procent av totalspridningen. Erhållen köpkraft.

Dekl. inkomst

Heltidsarbetande Arbetare Löntagare Män S jukliga Kort skoltid Ensamstående Alla 20—67 år 75,3 Storstadsbor Glesbygdsbor Alla 15—75 år 76,6 Utan kontant- marginal Låg familje- inkomst Kvinnor Korttidsarbetande Utan taxerad inkomst

Källa: tabell 001—014.

Netto-

Erhållen förmö- köpkraft genhet

91,0 9,0 92,5 93,6 93,6 95,6 94,5 93,9 95,1 94,7 17,4 95,0 18,0 95,1 15,6

93,5 -—— 92,6 18,1 93,5 92,2 14,4

89,5

Till- Antal gångar Ålder skolår

,9 15,7 2 _ 15,9 10,8 tal.- 00 %& VN

17,5 13,5

nhhöl— N *. N FÅ wo—wq & ON— .. N, _oom ** O.. N

Utbild- nings- kategori

18,0

12,1 10,4

För- värvstid

38,1 31,8 29,7 44,9 42,3 44,4 39,9 45,5 44,0 44,5 50,5 37,7 19,0

Ekono- misk status

25,8 40,1 42,3 33,3 43,4 39,9 45,2 44,0 39,0 48,9 35,9 19,3 20,6

vqlsddd 6

'in'—?

MEN") ("1 mm?) NO

0

Kön

5,6 18,5

23,4 31,0 27,4 20,7 23,2 21,2 11,6 39,2 11,7

5,7

Försörj- Skatte— nings- mässigt mässigt Bo-

civil- civil- stads-

stånd stånd ort

Qvloofi h—m'n

vag-n Nmm

36,1 36,5

II | I

i; än a4 99 06 19,7 0,5

Bostads- ut- rymme

"Gheo— VOMN

omu- oo—c

Hag—ger;—

VL v—i

procent av den totala spridningen för att man skall vilja betrakta en viss indelnings- grund som signifikant. Vi behöver inte här diskutera valet av signifikansgränser när- mare, utan går direkt över till att undersöka vilka signifikansgränser som indelningarna i tabellerna 001—014 uppfyller. Vad som härvidlag är att finna sammanfattas i tabell 6: 3 och 6: 4, där mellanklasspridningarna i procent av totalspridningarna beräknats för de 15 klassindelningarna av de 16 befolk- ningsgrupperna.

Det framgår av tabellerna 6: 3 och 6: 4 att den procentuella mellanklassspridningen varierar betydligt mellan befolkningsgrup- per, klassindelningar och inkomstslag. Helt naturligt erhålles de högsta värdena för de skattepliktiga inkomsterna och klassindel- ning efter deklarerad inkomst respektive den erhållna köpkraften och klassindelning efter erhållen köpkraft. I dessa fall upp- fylles signifikansgränsen 90 procent för flera av befolkningsgrupperna. Det framgår vidare att åldersindelningen passar något bättre m.a.p. den erhållna köpkraften än m.a.p. de skattepliktiga inkomsterna, och att det omvända förhållandet gäller om övriga medtagna indelningsgrunder. (Detta är den regel som kan iakttagas. Enskilda undantag ges.) De klassindelningar som i övrigt ger kraftigast utslag avser förvärvs- tidsklasser och yrkesställningar (ekonomisk status). De klarar i flera fall signifikans— gränsen 50 procent. Relativt kraftiga utslag erhålles även med indelningarna efter civil— stånd och kön, medan indelningarna efter bostadsort och bostadsutrymme ger ett svagt utslag. Indelningsgrunderna ålder, antal skolår, utbildningskategori, socialgrupp (so- cial status), skattepliktig nettoförmögenhet och skattepliktiga tillgångar intar en mellan- ställning och uppvisar betydande skillnader i utslagen för olika befolkningsgrupper. Dessa indelningsgrunders signifikans är där- för svår att bedöma.

Ser vi på hela befolkningen 15—75 år är indelningsgrunderna förvärvstid och eko- nomisk status signifikanta på 50-procents- nivån. De civilståndsmässiga indelningarna är signifikanta på 35-procentsnivån. På 20-

procentsnivån hamnar könsindelningen. Skattepliktiga tillgångar och skattepliktig nettoförmögenhet ger signifikant utslag på 15-procentsnivån, medan indelningarna m.a.p. ålder, antal skolår, utbildningskate- gori, social status, bostadort och bostads- utrymme måste förkastas på denna (låga) nivå. Allt detta gäller de skattepliktiga in- komsterna, men systematiken är likartad för den erhållna köpkraften.

Bland de förvärvsarbetande är utslagen något annorlunda. För dessa befolknings- grupper (heltidsarbetande, arbetare samt löntagare) visar sig utbildningsvariablerna ge ett kraftigare utslag, medan åldersindel- ningen, könsindelningen och även indel- ningen efter skattepliktig nettoförmögenhet ger ett svagare utslag. Även socialgrupps- indelningen ger nu högre värden. Bilden ändras emellertid inte entydigt. Exempelvis ger könsindelningen av löntagarna ett kraf- tigare utslag än utbildningsindelningarna av denna befolkningsgrupp, medan könsindel- ningen av heltidsarbetande ger ett betydligt svagare utslag än motsvarande utbildnings- indelning. Det synes därför tillrådligt att välja klassindelning med hänsyn till vilken speciell befolkningsgrupp som studeras.

Tolkningen av dessa resultat kan möjli— gen vålla besvär, varför en kommentar kan anses motiverad. Som exempel väljer vi att se på det kraftiga utslag som erhålles om personerna klassindelas efter deras förvärvs- tid. För hela befolkningen kan då drygt hälften av inkomstspridningen hänföras till olikheterna i förvärvstidsklassernas medel- inkomster. Av den återstående hälften måste en del tillskrivas klassindelningens grovhetl och en del tillskrivas olikheter i kapital- inkomster m.m. som ej beror av förvärvs- tiderna. Det som därefter återstår måste förklaras av olikheter i förtjänsterna per förvärvstimme. Hur stor andel som faller på den sistnämnda faktorn kan vi inte av- göra i vårt material, men det synes rimligt att räkna med att denna faktor ej svarar för mera än ca 25 procent av den totala

1 Jämför kolumn 1 i tabell 6: 3 och kolumn 2 i tabell 6: 4.

inkomstspridningen.1 Det är således uppen- bart att förvärvstiderna spelar en utom- ordentligt stor roll för den totala inkomst- spridningens storlek och att denna variabel bör tas med vid en förklaring av inkomst- spridningens bestämning.

Av tabell 6: 3 framgår emellertid att det finns en indelningsgrund som ger ännu kraftigare utslag än förvärvstiden. Detta är variabeln ekonomisk status. Frågan upp- kommer då om inte denna variabel bör väl- jas i stället för förvärvstiden som den grundläggande förklaringsvariabeln. Vid be- svarandet av denna fråga måste man ta i beaktande att de två nämnda variablerna inte är oberoende och att tabellen ger klart besked om att förvärvstiden är den domi- nanta variabeln. Detta framgår av raderna 1 och 2 där den procentuella mellanklass- spridningen beräknats dels för heltidsarbe- tande med indelning efter ekonomisk status, dels för arbetare och löntagare (vilka är två stora klasser i indelningen m.a.p. eko- nomisk status) med indelning efter för- värvstid. De utslag som därvid erhålles visar ett starkare utslag om indelningsgrun— den är förvärvstid än om den är ekono- misk status. Att den senare indelnings- grunden för totalbefolkningen ger ett kraf— tigare utslag kan förmodas bero på att denna variabel är närmare korrelerad med utbildningen el.dyl. som är en av förkla- ringsvariablerna i samband med olikheterna i timförtjänstema. Enligt vår uppskattning ovan kan dessa olikheter antas svara för ca 25 procent av den totala inkomstsprid- ningen. I tabell 6: 3 kan man se att utbild— ningsvariablerna för de heltidsarbetande ger en täckning av totalspridningen med 20—25 procent. Om vår nämnda skattning är riktig är det tänkbart att utbildningsolikheterna förklarar hela olikheten i timförtjänstema, men de gjorda iakttagelserna utesluter inte att utbildningen härvidlag svarar för en mindre del och att det finns ett positivt samband mellan exempelvis utbildningen och förvärvstidens längd.

Sammanfattningsvis vill vi understryka att de behandlade variablerna är inflätade i varandra och att därför en viss försiktighet

är motiverad vid tolkningen av de fram- komna resultaten. Genom att jämföra flera av de beräknade utslagen kan dock tabell 6: 3 och 6: 4 ge god vägledning vid formu- lerandet av hypoteser rörande inkomst- spridningens beroendeförhållanden.

I detta avsnitt gjorda iakttagelser ger vid handen att de vanliga socio-ekonomiska variablerna ålder, utbildning, kön m.m. är av underordnat intresse i samband med en studie av inkomstspridningen. Det framgår klart att inkomstspridningen i första hand måste analyseras med utgångspunkt från de faktorer som gör att olika personer har olika lång förvärvstid per år och att denna variabel förmår avgränsa inkomstmässigt homogena grupper och ensam kan förklara hälften av den totala inkomstspridningen. När det gäller inkomstspridningen inom korttids- respektive heltidsarbetande perso- ner framstår indelningsgrunden ekonomisk status relevant för båda grupperna. För heltidsarbetande är indelningsgrunderna an- tal skolår, utbildningskategori och social status relevanta, medan indelningsgrunden skattepliktig nettoförmögenhet är relevant för gruppen korttidsarbetande. I ingendera gruppen framstår variablerna ålder, kön, bostadsort eller bostadsutrymme som sär- skilt relevanta vid en förklaring av inkomst- spridningen. Dessa variabler synes endast intressanta i den mån som de kan förklara olikheter i förvärvstid, utbildning m.m.

1 Klassindelningens grovhet torde svara för 20—30 procent och olikheter i kapitalinkoms- ter m.m. torde svara för ca 5 procent av den totala inkomstspridningen. Det lämnar 15—25 procent kvar åt timförtjänstemas variation.

7. Låginkomsttagarnas sammansättning och monetära förhållanden

Avsikten i detta avsnitt är att kortfattat presentera vissa data som kan iakttagas i tabellbilagan. Presentationen är på intet sätt uttömmande, men den kan tjäna som exemplifieringar på de möjligheter tabell- bilagan rymmer vad gäller informationer om det svenska folkets monetära förhål- landen och socio—ekonomiska sammansätt- ning. Den grupp vars förhållanden här när- mare granskas, har valts ut med tanke på dess relativt svaga monetära situation.

7.1. Personer med relativt låg familje- inkomst

För att avgränsa de sämst ställda i mone— tärt avseende kan ett flertal kriterier an- vändas. Beroende på vilket inkomstsubjekt som väljes, vilken mätperiod som tas för inkomsten och vilken inkomstgräns som sätts, kommer låginkomsttagarnas antal och sammansättning att variera. Det är sålunda uppenbart att begreppet låginkomsttagare är relativt såväl till sammansättningen som till storleken.1 I detta avsnitt skall vi som inkomsttagarenhet välja familjen och som inkomstmått använda familjens erhållna köpkraft under ett år (är 1967). Med familj avses vad som i skattesammanhang kallas taxeringsenhet. För att nå jämförbarhet räk- nas inkomsten per vuxen familjemedlem. Som låginkomstfamiljer räknas här dels alla (skattemässigt) ensamstående personer som har en erhållen köpkraft under 10 000

kronor, dels alla (skattemässigt) gifta per- soner som tillsammans med maken/makan har en erhållen köpkraft under 20 000 kro- nor. Endast personer i åldern 20—67 år är medtagna.a Om dessa personer ges uppgif- ter i tabellbilagans tabeller 215, 415, 515, 615, 715, 815, 915, 1015, 1115 och 1315. Dessa uppgifter är närmast jämförbara med de som ges i tabellerna 212, 612, 712, 812, 912, 1012, 1112 och 1312, vilka gäller alla personer i åldern 20—67 år.

Ett speciellt problem i samband med be- dömningen av låginkomstfamiljerna skall här nämnas. Det gäller den skattemässiga civilståndsindelningens relevans. På senare år har det alltmer uppmärksammats att åt- skilliga personer, bl.a. av bidragsmässiga skäl, levt samman utan att vara gifta. I den mån som de därvid inte tidigare varit gifta med varandra eller har haft barn tillsam- mans räknas de då som ensamstående. Det kan därför inte uteslutas att man kan på- träffa ensamstående hemmafruar och andra personer med låg eller ingen egen inkomst. Detta förhållande är ägnat att försvåra tolk- ningarna av vad som framkommer vid

1 För en diskussion om detta, se L. A. Epstein »Measuring the size of low-income population», ingår i L. Soltow (red.), Six papers on the size distribution of wealth and income, Studies in income and wealth no. 33, Columbia University press, New York 1969. ” Observera att dessa personer kan vara gifta med personer som är under 20 respektive över 67 år.

Tabell 7: I . Förhållandet mellan skattemässigt och försörjningsmässigt civilstånd. Personer 20—67 år, procenttal.

Skattemässigt civilstånd Ensamstående Gift

_ _ ' Kvinna Man Kvinna Man Försörjningsmässrgt civilstånd Ub Mb Ub Mlb M2b M3b Ub Mlb M2b M3b Ensamb. man 34 3 Ensamb. kvirma 50 (l 1) Samb. man 46 (2) .. _ Samb. kvinna 38 55 Sammanb. man 20 95 98 100 99 Sammanb. kvinna 12 (34) 98 98 99 97

Källa: Tabell 1112.

bestämningen av låginkomstfamiljerna. I föreliggande undersökning utgår vi därför generellt från ett annat civilståndsbegrepp än det skattemässiga. Vi talar om försörj- ningsmässigt civilstånd, varvid i första hand boendeförhållandena är avgörande. Perso- nerna indelas i ensamboende, samboende och sammanboende (gifta).

Förhållandet mellan de två civilstånds- klassificeringarna framgår av tabell 7: 1. Som synes där är det främst för de skatte- mässigt ensamstående som avvikelserna in- träffar. Det är mindre än hälften av de ensamstående, som också är ensamboende. Den största gruppen är samboende, vilket betyder att de bor samman med annan släk- ting än make och/eller med person av samma kön. Särskilt beträffande ensam- stående med barn gäller att de i stor ut— sträckning är sammanboende, vilket betyder att de bor under äktenskapsliknande för- hållanden med person av motsatt kön, vil- ken dock ej behöver vara fader eller moder till ifrågavarande barn.

Med hänsyn till att de ensamstående i viss utsträckning har ett relativt gynnsam- mare försörjningsläge än vad deras erhållna köpkraft anger, kan det antal personer i låginkomstfamiljer som vi funnit behöva en smärre nedjustering. Sannolikt rör det sig om ej mera än ca 100 000 personer, vilket i förhållande till det totala antalet personer med låg familjeinkomst är så litet att det

inte på något avgörande sätt ändrar den socio-ekonomiska och monetära bilden av dessa personer.

7.1.1. Låginkomsttagarnas antal och socio- ekonomiska lokalisering

År 1967 var det ca 2940 000 personer i åldern 15—75 år som hade en deklarerad inkomst under 10 000 kronor. Av dessa var ca 900 000 utanför åldersklassen 20—67 år. I tabell 101 och 112 i tabellbilagan framgår att ca 150000 av dessa personer mottog sociala bidrag m.m. i sådan omfattning att

'deras erhållna köpkraft kom att överstiga

10 000 kronor. I tabellerna 201 och 212 kan utläsas att det samtidigt var ca 200 000 per- soner i åldern 15—75 år och ca 150000 personer i åldern 20—67 år, som genom beskattningen m.m. flyttades till en erhållen köpkraft som ej översteg 10 000 kronor. För åldersklassen 20—67 år tar alltså dessa flyttningar ut varandra, varför det kan konstateras att skatte- och bidragssystemet inte på något avgörande sätt påverkar stor— leken på låginkomstpopulationen. För åldersklassen 15—75 år innebar flyttningar- na en måttlig ökning i denna population. Stöd för hypotesen att taxeringsstatistiken skulle överskatta antalet personer med låg inkomst kan alltså inte ges på grundval av vårt material, åtminstone inte så länge per- sonernas försörjningsläge lämnas obeaktat.

Tabell 7: 2. Tusental personer i olika köpkraftsklasser år 1967.

Erhållen köpkraft

2000— 5000—10000—15000— 20000— 25000— Befolkn-ingsgrupp —1 999 4 999 9 999 14 999 19 999 24 999 34 999 35 000 Totalt Alla 20—67 år 596 566 870 1 085 916 412 197 102 4 744 Med låg familjeinkomst 361 312 577 205 209 1 664 Övriga 235 254 293 880 707 412 197 102 3 080

Källa: tabell212 och 215.

Reduceringen i antalet låginkomsttagare, när hänsyn tas till eventuella makars in- komster, är likaledes måttlig, beroende på att två effekter gör sig gällande. Å ena sidan avgår de personer som har låg egen in- komst och är gifta med person som har relativt hög inkomst. Deras antal är ca 800 000 personer. Å andra sidan tillkommer de personer som har måttligt stor egen in- komst, men är gifta med person som har låg inkomst. Dessas antal är ca 400000 personer, varför den totala reduceringen inskränker sig till ca 400 000 personer (eller ca 500 000 om ovan omtalade justering vad gäller de ensamstående görs). Det återstår således ca 1 660 000 (1 560000) personer i åldern 20—67 år som enligt vårt kriterium har låg familjeinkomst. Dessa personers för- delning på olika köpkraftsklasser framgår av tabell 7: 2.

Angående låginkomsttagarnas antal må här också framhållas att ett frånräknande av studerande och pensionärer, vilket kan synas ligga i linje med begränsningen till åldersklassen 20—67 år, ej reducerar an- talet med mera än ca 300000 personer. Efter justeringen för missvisningen i de en— samståendes situation skulle alltså även efter ett borträknande av studerande och pensionärer antalet personer med låg familjeinkomst uppgå till över en miljon eller närmare bestämt ca 1200 000 per- soner.

Beträffande låginkomsttagarnas socio- ekonomiska lokalisering ger diagram 7: 1 en översiktlig bild. Där anges den procen—

tuella sammansättningen, dels för alla per- soner i åldern 20—67 år (de vänstra stap- larna), dels för låginkomsttagarna i samma åldersintervall (de högra staplarna). Varje stapel betecknar 100 % av personerna. De olika fälten anger alltså den relativa ande- len för olika åldersklasser m.m. Av dia- grammet framgår att det finns en tydlig skillnad mellan låginkomsttagarna och be- folkningen i dess helhet vad gäller den socio-ekonomiska sammansättningen. Skill- naden är dock av den arten att det kan synas tvivelaktigt om »låginkomstproble- met» kan klassificeras som ett åldersprob- lem, utbildningsproblem, sysselsättnings- problem, civilståndsproblem, glesbygds- problem eller något annat dylikt enstaka »problem» som framförts i låginkomst- debatten.1

Vad gäller den fördelningspolitiska frå- gan om hur en jämnare inkomstfördelning kan åstadkommas ger diagram 7: 1 stöd för hypotesen att denna frågeställning ej kan besvaras utan hänsynstagande till samhäl- lets institutionella uppbyggnad. Diagram 7: 1 antyder att individernas inkomster be- stäms relativt oberoende av deras socio— ekonomiska situation i stort. Huruvida in- komstfördelningen bestäms systematiskt eller slumpmässigt i förhållande till indivi— dernas speciella egenskaper återstår att ut— reda. Det förefaller emellertid lämpligt att

1 Jämför tabellerna 623 och 6:4 där det klart framgår att flertalet klassindelningar har föga relevans vid en studie av inkomstsprid- ningen inom låginkomstpopulationen.

Antal skolår Utbildning Förvärvstid

hög mell sk + yrk real sk + yrk fol k sk Ekonomisk Civilstånd Bostadsort Bostadsutrymme status stort _ övr _ me' ligt hem m 1 b lands fru byggd medhj stud off arb mindre off .. tjm tatort n or— malt övr pr .. arb stad Gb, pr M-o t' Jm knappt dir ' .. Stock- for u b holm ibr trångt _

Diagram 7: I . Jämförelse mellan de relativa fördelningarna på olika socioekonomiska klasser för alla personer 20—67 år (vänstra stapeln) och personer med låg familjeinkomst.

på detta stadium i analysen utgå från att inkomstskillnaderna betingas av förhållan- devis små socio-ekonomiska avvikelser mel- lan individerna eller av ett stort antal så- dana skillnader i kombination. I så fall får det anses ogörligt att fastställa några enkla socio-ekonomiska kriterier för att en person skall tillhöra låginkomsttagarna.

Genom att jämföra tabellerna för hela befolkningen i åldern 20—67 år och per- sonerna med låg familjeinkomst kan det konstateras att de senare i en viss befolk- ningsgrupp endast i undantagsfall utgör en majoritet. De senares andel överskrider 50% i landsbygdskommuner, i åldersklas- sen 60——67 år, för personer med en för- värvstid under 900 timmar, för personer utan kontantmarginal samt i yrkesställ- ningarna jordbrukare, studerande, medhjäl- pande och vad vi kallat »övriga». Över hu- vud taget gäller att yrkesställningarna ger klarare utslag än indelningsgrunderna socialgrupp, bostadsort, ålder, förvärvstid och utbildning. Medan andelen personer med låg familjeinkomst är 70—80 % för de nämnda yrkeskategorierna är den bara 53 % för landsbygdsbefolkningen, 53 % för personer utan kontantmarginal, drygt 50 % för personer med kortare förvärvstid än 900 timmar, 49 % för personer med högst 6 skolår, 44 % för arbetslösa, 42 % för socialgrupp III och 27 % för invandrare. I genomsnitt är andelen 35 %. Om man ser på andelen i undergrupper av dessa befolk- ningsgrupper är inte tendensen entydig. Exempelvis är andelen låginkomsttagare bland alla studerande 80 % och bland stu- derande i socialgrupp III ca 40 %.1 Genom att kombinera de nämnda socio-ekonomiska variablerna parvis har vi endast i några få fall kunnat konstatera en andel för låg- inkomsttagarna som överstiger 90 %. Den största andelen (93 %) har beräknats för yrkesställningen »övriga» bosatta i lands- bygdskommuner. Någon ytterligare uppdel- ning i underklasser har inte gjorts, eftersom redan en parvis uppdelning av det slag som här angetts pressar materialets informations- möjligheter till gränsen för vad de statis- tiska kraven tillåter. Det är emellertid up-

penbart att man i här använda termer var- ken kan formulera tillräckliga eller nöd- vändiga villkor för att en person skall vara låginkomsttagare.

7.1.2. Låginkomsttagarnas förhållande till det sociala transfereringssystemet

I detta moment skall de monetära förhål- landena för låginkomsttagarna belysas. Vi har valt att göra detta i form av en jäm- förelse mellan låginkomsttagarna och övriga personer vad gäller deklarerade inkomster, sjukpenningar, skatter etc. etc. För varje sådan post skall vi undersöka om de abso- luta inkomstskillnaderna mellan låginkomst- tagarna och andra personer ökar eller minskar. Härigenom ges en viss inblick i hur det sociala transfereringssystemet funge- rar. För att göra denna inblick mera nyan- serad har vi valt att genomföra studien med personerna indelade efter ekonomisk status.

Först skall något sägas om hur tabell- bilagan kan användas för en studie av detta slag. I tabellbilagan presenteras 1) genom- snittsbelopp (i 100-tal kronor) för de en- skilda posterna, 2) antalet personer för vilket genomsnittsbeloppet är beräknat samt 3) för flertalet poster även antalet personer som är mottagare eller betalare av respek- tive post. Detta ger ett flertal jämförelse- möjligheter. För att klargöra detta införes följande beteckningar:

A = antalet personer med viss status i åldern 20—67 år a=motsvarande antal bland låginkomst- tagarna A'=det faktiska antalet mottagare/betalare av en viss post i gruppen A a' = motsvarande antal i gruppen a Y=ifrågavarande posts storlek i grupp A y = dito för grupp a I tabellbilagan ges direkt information om A och a A'/A och a'/a Y/A och y/a 1 Detta kan bero på att studerande i social- grupp I mottar privata understöd, som här ej registrerats, medan studerande i socialgrupp III i större utsträckning förvärvsarbetar partiellt.

Med ledning av dessa uppgifter kan Y och y samt därmed alla möjliga kvoter, summor och differenser mellan storheterna A, a, A', a', Y och y beräknas. Om man exempelvis är intresserad av att jämföra skillnaden i de belopp (t.ex. Sjukpenningar) som tillfaller låginkomsttagarna respektive icke-låginkomsttagarna beräknas

y—(Y—y)=2y—Y=2a* (!)*—A*(Z)* 0 A

där (*) markerar att ifrågavarande uppgift kan utläsas direkt ur tabellbilagan. Denna skillnad kan bli positiv eller negativ.

Gentemot beräkningar av de absoluta skillnaderna i olika belopp vill vi dock framföra en varning. Beroende på att tabell- bilagan presenterar genomsnittsbelopp i 100-tal kronor innebär varje angivelse en viss avrundning, nämligen inom marginalen 3:50 kronor. Detta är oväsentligt så länge man ser på genomsnittsbeloppen, men när man multiplicerar upp dessa tal till absolut nivå, kan det röra sig om miljonbelopp i avrundningsfel. Ett exempel får illustrera detta. I åldersintervallet 20—67 år finns 461 000 offentligt anställda tjänstemän och dessa mottar i genomsnitt 400350 kr i form av Sjukpenningar. Det totala sjuk- penningbeloppet är alltså för denna grupp mellan 161 350 000 kr och 206 989 000 kr, vilket ger ett avrundningsfel i storleksord- ningen :t23 milj. kr. Till detta kommer att själva antalet 461000 personer är behäftat med viss statistisk osäkerhet eftersom det är ett estimat baserat på ett urval av be- folkningen. Det låter sig således sägas att jämförelser av de absoluta beloppen ej kan göras med särskilt stor exakthet. Vid jäm- förelser av genomsnittsbeloppen kan en del av felmarginalen reduceras därigenom att det spelar mindre roll om estimatet av an- talet personer slår fel på några procent. I den efterföljande redovisningen skall därför jämförelserna göras av genomsnittsbelop- pen.

Om exempelvis skillnaderna i genom- snittsbeloppen för låginkomsttagarna och

icke-låginkomsttagarna skall beräknas blir följande räkneoperation aktuell:

y Y—y_ A* >”” Y* a A_n—A*—a* a A

Eftersom det gäller att A >a för alla de beräkningar som här kan bli aktuella fram- går det att tecknet på den efterfrågade dif- ferensen sammanfaller med tecknet på dif- ferensen (y/a)*—-(Y/A)* som kan utläsas direkt i tabellbilagan. Här nöjer vi oss emellertid inte med att beräkna differensens tecken, utan vi skall även beräkna dess storlek, varför hela det angivna uttrycket måste beräknas. På motsvarande sätt kan ett uttryck för differensen i genomsnitts- beloppen för de faktiska mottagarna/beta- larna anges.

Detta uttryck är

Ales — (91le

J, Y—y A a a A

”* (fw-fe] a A a

Man inser omedelbart att det inte finns något entydigt samband mellan tecknet på denna differens och tecknet på differensen (y/a)—(Y/A). För att skilja de två nu an- givna differenserna åt kallas den första för skillnaden i gruppgenomsnitten och den andra skillnaden i mottagargenomsnitten. Endast de förstnämnda skall beräknas i den efterföljande presentationen.

I tabell 7: 3 har skillnaderna i grupp- genomsnitten för låginkomsttagarna och icke-låginkomsttagarna inom respektive ekonomisk status beräknats vad gäller de deklarerade inkomsterna. Endast de jäm- förelser som är baserade på minst 15 obser- vationer bland låginkomsttagarna är med- tagna i tabellen. De utelämnade skillnaderna är i regel små. Tabellen visar att löne- skillnaderna är helt dominerande, varför orsakerna främst är att söka i olika för- värvstid och lönesatser. I den första frågan ber vi att få hänvisa till diagram 7: 1 samt

Tabell 7: 3. Skillnader i gruppgenomsnitt mellan låginkomsttagare och icke-låginkomst- tagare vad gäller deklarerade inkomster år 1967.

Jord- Hem- bru- Före- Priv. Priv. Off. Off. Stude- ma- Inkomstslag kare tagare tjm. arb. tjm. arb. rande fru övriga Totalt' Ink. av jordbr.fast. 0 . . . . 600 Ink. av annan fast. . 800 0 200 Ink. av rörelse . . 500 . . . . . . . . . . . . . . 0 Ink. av tjänst m.m. 6 700 8 100 6 900 5 700 20 500 8 400 7 600 500 11 000 12 300 Ink. av kapital 0 . . . . 100 . . . . . . . . 2 100 200 Sammanräknad nettoinkomst 7 000 9 900 10 100 5 800 21 000 8 400 11 600 700 14 100 12 200

Källa: tabell 912 och 915.

* Häri ingår även de personer vilka har ekonomisk status som direktör och medhjälpande i

familjeföretag.

Tabell 7: 4. Skillnader i gruppgenomsnitt mellan låginkomsttagare och icke-låginkomst- tagare vad gäller andra än deklarerade inkomster år 1967.

Hem- Jord- Före- Priv. Priv. Off. Off. Stude- Med- ma- Inkomstslag brukare tagare tjm. arb. tjm. arb. rande hjälp. fru Övriga Total? Ejregistr. 2000 .. —1500 200 —l600 —300 Sjukpenning m.m. 0 500 100 100 -— 200 300 400 200 1 000 200 ,

Barnbidrag . . . . . 100 . . . . 400 500 200 Socialhjälp — 100 . . . . . . 0 Studiebidrag . . 500 0 Övr. bidrag 0 . . 0 Annanink. .. .. .. 100 .. .. 9600 .. 900 .. 500 Andra in-k. tot. 3 000 1 700 500 100 — 900 700 9 600 5 700 1 500 3 100 500

Källa: tabell 912 och 915. " Häri ingår även de personer som i tabellbilagan kallas direktörer.

raderna B: 33—38 i tabellerna 912 och 915. Det framgår där att låginkomsttagarna har en något ogynnsammare fördelning än be- folkningen i dess helhet. För de enskilda undergrupperna är emellertid inte bilden entydig. Bland jordbrukare och egna (små-)- företagare, som har anmärkningsvärt hög frekvens för inkomst av tjänst, nämligen ca 60 procent, är de två förvärvstidsfördel— ningarna nästan lika. För de rena löntagar- na är skillnaderna större. För totala antalet personer gäller att andelarna över 2 600

timmar är 9 % både för låginkomsttagarna och alla personer i åldern 20—67 år. I intervallet 2000—2 600 timmar återfinnes 24 procent av de förra mot 42 procent av de senare. I intervallet 200—2 000 timmar är andelarna på nytt lika (23 procent). En viss del av skillnaderna torde alltså kunna hänföras till förvärvstidernas olika fördel- ning. Hur stor denna del är kan inte av- göras i vårt material.1

* Jämför tabell 008 för ytterligare informa- tion.

Tabell 7: 5. Skillnader i gruppgenomsnitt mellan låginkomsttagare och icke-låginkomst— tagare vad gäller debiterade skatter och avgifter år 1967.

Jord- Hem- bru— Före- Priv. Priv. Off. Off. Stude- ma- Utgiftsslag kare tagare tjm. arb. tjm. arb. rande fru Övriga Totalt' Statl. ink.skatt —1700 —2500 —2200 —1400 —4500 —1200 —1500 —200 —2600 —2.300 Kommunalskatt -—1300 —1500 —1700 —1000 —3600 -—1200 —1500 0—2600 —2100 Statl. förmskatt 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Folkpensavgift — 300 300 300 — 300 500 — 200 500 0 500 500 ATP-avgift 0 —200 . . . . . . . . . . . . . . 0 Sjukförsäkring 0 200 100 100 100 0 500 0 500 0 Slutligskatt -3 300 —4600 —4400 —2500 —8 900 —2600 —3 500 —400 —6 300 —4900

Källa: tabell 912 och 915.

" Häri ingår även de personer som i tabellbilagan kallas direktörer och medhjälpande i

familjeföretag.

I tabell 7: 4 har en motsvarande samman- ställning gjorts över skillnader i grupp- genomsnitten för låginkomsttagare och icke— låginkomsttagare vad gäller andra än dekla- rerade inkomster. Minustal anger att låg- inkomsttagarna i genomsnitt erhåller mera än icke-låginkomsttagarna. Endast de jäm— förelser som är baserade på minst 15 obser— vationer bland låginkomsttagarna är med- tagna. Det stora antalet (. .)-markeringar visar att de nu aktuella inkomstslagen är relativt sällsynta. Differenser i storleksord- ning 100——200 är så små att de till bety- dande del kan förklaras av avrundningsfel.

Beträffande ej registrerade skattepliktiga inkomster är som synes låginkomsttagarna som helhet mest gynnade. Skillnaden är emellertid inte större än 300 kr och faller ojämnt på de olika undergrupperna. Anled- ningen till att skillnaden är negativ är främst att 16 procent av låginkomsttagarna mot 8 procent för hela befolkningen i åldern 20—67 år har noterats för ej dekla- rerade skattepliktiga inkomster. Av intresse är här också att låginkomsttagarna erhåller förhållandevis låg annan inkomst (arv m.m.). Särskilt bland studerande är skillna-

lika väl framme som icke-låginkomsttagar- na. Detta innebär att bidragsdelen i det offentliga transfereringssystemet medför att de absolua inkomstskillnaderna ökar mellan låginkomsttagarna och den övriga befolk- ningen. Det bör understrykas att tabell 7: 4 avser personer i åldern 20—67 år och att pensionerna inte räknats som bidrag. I tabellerna 912 och 915 kan det utläsas att låginkomsttagarna erhåller 1 100 kr i genomsnittliga pensioner mot 600 kr för hela befolkningen i åldern 20—67 år. Skill- naden i gruppgenomsnitten uppgår till knappt 800 kr i låginkomsttagarnas favör, varför ett medtagande av pensionerna såle- des skulle neutralisera den ökning i de absoluta inkomstskillnaderna som framkom- mit i tabell 7: 4. Kvar står emellertid som faktum att det vi här benämnt bidragssyste- met har den ovan angivna effekten.

Till tabell 7.4 skall vidare den anmärk- ningen göras, att det faktum att låginkomst- tagarna i genomsnitt får lägre barnbidrags- belopp än icke—låginkomsttagarna, kan tol- kas så att de förras försörjningsbörda är mindre än de senares.

I tabell 7: 5 har motsvarande differenser

den härvidlag betydande. beräknats för det offentliga transfererings- Beträffande samtliga sociala bidrag ligger systemets skattedel. Minustecken anger att låginkomsttagarna med undantag av låginkomsttagarna betalar ett lägre genom-

gruppen offentliga tjänstemän som bäst

snittsbelopp. Som framgår är detta entydigt

Tabell 7: 6. Skillnader i gruppgenomsnitt mellan låginkomsttagare och icke-låginkomst- tagare samt relativ utjämningsgrad.

Dekl. Andra Skatt o. Erhållen Relativ Ekonomisk status ink. ink. avgifter köpkraft utjämning % Iordbrukare 7 000 + 3 000 — 3 300 = 6 700 5 neg. Egna företagare 9 900 + 1 700 4 600 = 7 100 28 10 Priv. tjänstemän 10 100 + 500 4 400 = 6 200 38 23 Priv. arbetare 5 800 + 100 — 2 500 = 3 500 40 25 Off. tjänstemän 21 000 900 — 8 900 = 11 300 46 32 Off. arbetare 8 400 + 700 2 600 = 6 300 28 9 Studerande 11 600 + 9 600 — 3 500 = 18 100 neg. neg. Medhjälpande + 5 700 = 5 700 neg. neg. Hemmafruar 700 + 1 500 400 = 1 800 neg. neg. Övriga 14100 + 3 100 6 300 = 10400 26 7 Alla' 12 200 + 500 4 900 = 7 800 36 20

Källa: tabell 912 och 915.

" Häri ingår även de personer som i tabellbilagan kallas direktörer.

förmånligt för låginkomsttagarna. Den to- tala »utjämningseffekten» är att avståndet mellan den genomsnittlige icke-låginkomst- tagaren och den genomsnittlige låginkomst- tagaren minskar med 4 900 kr. Den största minskningen i inkomstskillnaden åstadkom- mes bland tjänstemännen i offentlig tjänst, men även i gruppen »övriga» (pensionärer m.fl.) är minskningen betydande. De siffror som här anges behöver inte innebära att skatteuttaget är förhållandevis högre bland icke—låginkomsttagarna, men så är ändå fal- let. Skatteprocenten på de deklarerade in- komsterna är för låginkomsttagarna ca 24 procent. Som närmare skall framgå i en senare rapport behöver dock inte detta innebära att skattesystemet i sina totala verkningar är progressivt.

Genom att jämföra de tre föregående tabellerna kan man utläsa hur differenserna inom respektive yrkesgrupp ändras till följd av att andra än deklarerade inkomster samt skatter och avgifter tas i betraktande.

Dessa jämförelser sammanfattas i tabell 7: 6. De tal som anges för differenserna i genomsnittligt erhållen köpkraft har beräk— nats direkt ur tabellerna 912 och 915, var- för de gjorda summeringarna ej alltid följer de matematiska reglerna för addition. Av- vikelserna förklaras av avrundningsfel. I

tabellen anges även hur stor andel av dif- ferenserna i deklarerade inkomster som för- svinner sedan hänsyn tagits till andra in- komster och skatter. Detta är ett grovt mått på inkomstutjämningen. Två värden på detta mått har angivits. De mindre talen anger hur stor andel av differenserna i deklarerad inkomst som elimineras sedan korrigering gjorts för att den totalt erhållna köpkraften är mindre än de totalt deklare- rade inkomsterna. De senare är 1,26 gånger större än de förra. Att måttet är grovt beror bl.a. på att vi endast urskiljt en speciell befolkningskategori och jämfört jämförel- serna inom olika delar av denna kategori. Bättre utjämningsmått har presenterats i av- snitt 6 ovan.

Den viktigaste iakttagelse man kan göra i tabell 7: 6 är att differenserna i grupp- genomsnitten ökar när andra än deklarerade inkomster tas i beaktande. Denna iaktta- gelse är viktig därför att den strider mot en vanlig föreställning om hur de icke dekla- rerade inkomsterna är fördelade. Vi anser att denna slutsats får ökad vikt därför att låginkomsttagarna definierats med hänsyn till deras familjeinkomster. Utan att gå in på de fördelningspolitiska implikationerna av denna iakttagelse vill vi framhålla, dels att vissa inslag i det sociala transfererings—

systemet utgör kompensationer för olikheter i personernas försörjningsbörda (barnbidrag m.m.) och att det faktum att låginkomst- tagarna i genomsnitt får lägre belopp i form av sociala bidrag alltså i någon mån är av- hängigt en lättare försörjningsbörda för dessa, dels att vi vid definitionen av låg- inkomsttagarna utgått från familjemas er- hållna köpkraft och inte deras förvärvs- inkomster. Det är möjligt, men ingalunda säkert, att den låginkomsttagargrupp, som erhålles om man utgår från en viss familje- förvärvsinkomst, exempelvis 25 000 kr för samtaxerade och 12500 kr för ensamstå- ende, kan visas vara mottagare av större andra inkomster än vad motsvarande grupp icke-låginkomsttagare är. Vid tolkningarna av resultaten i detta avsnitt är det av värde att dylika omständigheter beaktas. Vidare bör bostadsbidragens och pensionernas roll i sammanhanget beaktas. Det bör även framhållas att i posten »andra inkomster» ingår ej registrerade skattepliktiga inkoms— ter, dvs. förvärvsinkomster och pensioner. Tabell 7: 4 ger besked om effekten av detta.

7.2. Personer med extremt låg familje- inkomst

I detta moment kompletteras framställ- ningen i föregående moment med en pre- sentation av det lägsta skiktet bland låg- inkomsttagarna. Liksom ovan utgår vi från familjemas erhållna köpkraft under år 1967. Följande avgränsningsförfarande har an- vänts:

Som första avgränsning har de personer valts ut som (om de är ensamstående) har under 5 000 kronor i erhållen köpkraft eller (om de är samtaxerade) tillsammans med make/makan har under 10 000 kronor i er- hållen köpkraft. På detta sätt har knappt 300 personer i vårt material —— motsvarande ca 300 000 personer i totalbefolkningen valts ut. Endast åldersklassen 20—67 år har beaktats. Utanför denna torde ett väsentligt större antal personer uppfylla det nämnda kravet.

Om hänsyn tas till boendeformen kan det

konstateras att speciellt de ensamstående har en med taxeringsuppgifternas klassifice- ring avvikande civilståndsbeteckning. Drygt hälften av de ensamstående är samboende i någon form (på sjukhus, hos föräldrar etc.) och en knapp fjärdedel är sammanboende (»gifta»). Av de senare hör flera till kate- gorin nygifta. Det är därför inte förvånande att yrkesbeteckningen hemmafru el.dyl. på- träffas bland de ensamstående. Av 167 ensamstående personer i vårt material är det bara 43 som är ensamboende.1

Bland de personer som uppfyller det ovannämnda kriteriet är ensamstående per- soner och kvinnor i majoritet. Om emeller- tid ett motsvarande kriterium tillämpas med avseende på de boendemässiga civilståndet, varvid det totala antalet personer med låg erhållen köpkraft minskar med knappt 60 personer, blir de fyra grupperna ensam- stående män respektive kvinnor och gifta män respektive kvinnor ungefärligen lika stora.

Sedan detta konstaterats har följande kri- terium använts för att ytterligare minska ned antalet i den lägsta köpkraftsklassen:

Följande fyra kategorier har uteslutits:

1. bland ensamstående de sammanboende som tillsammans med »make/makan» har en erhållen köpkraft på minst 10 000 kr

2. bland ensamstående de med föräldrar samboende om föräldrarnas deklarerade årsinkomst överstiger 15 000 kr

3. bland samtaxerade de som under 1966 och 1967 blivit änkor eller änklingar och har en erhållen köpkraft (under år 1967) som överstiger 5 000 kr

4. studerande ungdomar samt personer i militärtjänst (dock ej repetitionsöv- ningar).

1 För enkelhetens skull utskriven endast an- talet personer i materialet. Varje sådan person motsvarar ca 1000 personer i totalbefolk- ningen, men en viss försiktighet, speciellt när det gäller uppgifter rörande antal understi- gande 50, bör iakttagas vid omräkningen till totalpopulationsnivån.

Kategorierna 2 och 4 är i stort samman- fallande. Deras uteslutande motiveras av att personerna i dessa kategorier har en svår- tolkad försörjningssituation. Som exempel kan nämnas att flera personer i kategori 4 (universitetsstuderande m.fl.) har en beräk- nad timförtjänst som överstiger 2 000 öre.1 Anledningen till att kategorierna 1 och 3 uteslutits är att vi så långt det är möjligt önskat ha en konsekvent bedömning av personernas försörjningssituation när in- komstkriteriet tillämpas. Här skall under- strykas att ett helt tillfredsställande för- faringssätt härvidlag ej kunnat användas

och att vår skattning av antalet personer i den lägsta köpkraftsklassen är för låg. Så- lunda borde de personer, som genom den ändrade civilståndsaspekten hamnar under den uppsatta inkomstgränsen, läggas till, vilket inte skett. (De eventuella förbätt- ringar i den efterföljande presentationen, som medtagandet av dessa personer skulle kunna medföra, har inte bedömts motivera den extrakostnad ett framtagande av dem betingar.)

Efter den vidtagna reduceringen har per- sonerna i den lägsta köpkraftsklassen föl- jande sammansättning:

Ensam— Sam— Samman- boende boende boende Totalt Ensamstående män 13 18 1 32 Ensamstående kvinnor 12 24 7 43 Samtaxerade män 44 44 _ Samtaxerade kvinnor — — 56 56 Totalt 25 42 108 175

Det kan observeras att de ensamstående genom de vidtagna reduceringarna kommit i minoritetsställning. 75 personer är ensam- stående och 100 är samtaxerade. Vidare är 76 personer män och 99 kvinnor. Här följer nu en presentation av de grupper som ingår i ovanstående tablå. Beräkningar av genom- snitt m.m. kan ej anses välmotiverade i ett så litet material som här föreligger, varför vi valt en redovisning av »fallbeskrivnings- typ». Av hänsyn till intervjupersonemas anonymitetsskydd har fallbeskrivningarna ej kunnat göras särskilt detaljerade.

7.2.1. Ensamboende ensamstående

Till denna kategori hör 13 män och 12 kvinnor. Genomsnittsåldern är hög. 18 per- soner är födda före 1910. 2 personer (båda kvinnor) är födda efter 1920. Personernas sociala bakgrund är ganska homogen. Av

de berörda personernas fäder var 12 jord- brukare, 2 lantarbetare, 6 industriarbetare, 2 hantverkare och 1 offentligt anställd. För 2 personer föreligger ingen uppgift. Av de kända fäderna tillhörde 5 socialgrupp II och 18 socialgrupp III.

Vad gäller den aktuella gruppens utbild- ning är homogeniteten än mera påtaglig. Endast 1 person har högre utbildning än ren folkskola. Denne person har genomgått yrkesutbildning i lantbruk. Männens yrkes- ställning är handlande (1), sjöman (1), väg- eller byggnadsarbetare (3), lantarbetare (3), trädgårdsarbetare (1), bonde (1), fabriks- arbetare (1), diversearbetare (1) och okänd (1). Bland kvinnorna är följande yrken representerade: kioskinnehavare (1), hus- hållerska (3), städerska (3), kokerska (1),

1 Angående beräkningsmetoder, se Levnads- nivåundersökningen: De extremt lågavlönade, kap. 1.

vårdbiträde (1), väverska (1), lantarbeterska (1) och okänt (1).

Vid intervjun har ett flertal hälsobrister kunnat registreras för flertalet i gruppen. I synnerhet personer med utomhusarbete upp- visar dåligt hälsotillstånd. Av de 25 perso- nerna är ej mindre än 16 rörelsehindrade. Detta återspeglas i den höga andelen pen- sionärer inom gruppen. 9 är pensionärer och 5 har längre sjukperioder under det studerade året. Endast ett fåtal har förvärvs- arbete under större delen av året.

För fyra män och en kvinna har genom- snittlig timförtjänst beräknats. Beräkningar- na ger till resultat 90, 250, 350, 370 och 570 öre per arbetstimme. Eftersom gruppen domineras av lantarbetare, hushållerskor el.dyl. bör det framhållas att värdet av naturaförmåner kan vara underskattat, antingen vid inkomsttaxeringen eller vid intervjuerna. Socialhjälp (till uppehälle) har registrerats för två män och en kvinna. En bidragnde orsak till den ringa omfattningen socialhjälp kan vara att många av perso- nerna i gruppen disponerar viss nettoför- mögenhet. 2 män och 6 kvinnor har netto- förmögenhet överstigande 10 000 kr.

Här skall påpekas att de aktuella perso- nerna är ensamboende och i relativt hög ålder (55—67 år) och att deras försörj- ningssituation därför i hög grad beror av de faktorer som här nämnts. Det kan natur- ligtvis vara fallet att någon av de berörda personerna åtnjuter förmåner i form av fri kost, jakt, fiske, fri bostad el.dyl., som ej blivit beaktat vid tillämpningen av vårt inkomstkriterium (5 000 kr i erhållen köp- kraft), men detta torde inte förrycka hel- hetsintrycket, som är att vi här möter en åldrig grupp med anknytning till livsmedels- försörjningen och hemmens skötsel och att denna grupp är påfallande sjuklig samt, om personer i gruppen har anställning, synner- ligen lågt avlönad (åtminstone i form av kontanter). Genom pensioner, Sjukpenningar och socialhjälp svarar den offentliga sektorn för huvuddelen av gruppens monetära till- skott.

7.2.2. Samboende ensamstående

Till denna kategori hör 18 män och 24 kvinnor. Med de informationer som före- ligger måste denna grupp bedömmas som den allra sämst ställda vad gäller ekono- misk handlingsfrihet. Ett stort antal är in— tagna på vårdhem av olika slag. 9 var in— tagna på mentalsjukhus under hela eller större delen av det studerade året (1967). 9 var intagna på ålderdomshem eller mot- svarande. 7 var boende hos föräldrar, me- dan övriga antingen bodde ensamma (den tid de ej var intagna) eller samman med syskon el.dyl.

Jämfört med föregående grupp är ålders- fördelningen bland de samboende ensam— stående mera spridd. Av männen är 6 födda före 1910 och 7 födda efter 1920. För kvinnorna är motsvarande antal 10 respek- tive 8. Sammanlagt 7 personer är födda efter 1930.

Liksom i den föregående gruppen är den sociala bakgrunden tämligen homogen. För— delningen efter fädernas yrkesställning är jordbrukare (17), lantarbetare (1), industri- arbetare (13), hantverkare (4), offentligt anställd (1), verkmästare (1), kontorist (1), handlande (1) och okänd (2). Ingen av fäderna tillhörde socialgrupp I. Bland grup- pens män finns följande yrken represente- rade: bonde (5), lantarbetare, skogsarbetare, byggnadsarbetare, mjölnare, skomakare, hushållsarbetare, sjuk (5), arbetslös och stu- derande (omskolningskurs), dvs. ingen med yrke inom den egentliga industrin. Bland kvinnorna finns lantarbeterskor (2), hus- hållerskor (5), städerskor (2), kokerska, dis- kerska, hushållsförestånderska, sömmerska, fabriksarbeterskor (3), hemmadotter, åld- ringsvårdare, sjuka (4) och hemmafru. Det bör påpekas att dessa yrkesbeteckningar anger vad personerna själva kallar sig och att därför gränserna mellan de olika yrkes- ställningarna är oklara. Den givna uppräk- ning torde likväl ge en god bild av de be- rörda personernas socio-ekonomiska situa- tion.

Angående personernas utbildning kan lik-

som för föregående grupp en påtaglig homogenitet iakttagas. En man och två kvinnor har byggt på folkskoleutbildningen med ett å två års yrkesutbildning. En kvinna har genomgått den nya grundskolan. Hon är född 1947 och rörelsehindrad. Tre av kvinnorna har ej genomgått folkskola och klassificerats som analfabeter. En av dessa var bara delvis intagen på vårdhem.

Som ovan nämnts är gruppens sjukdoms- bild ogynnsam. Följande exemplifiering (endast ett symptom per person) för män- nen illustrerar läget: hjärtbesvär, andnings- svårigheter, mentalsjuk (4), bensår, vård- hem för psykisk sjukdom1 (2), organisk nervsjukdom (2), värk i rygg m.m. (2), psykiskt sjuk1 och utvecklingsstörd. Endast två av männen har ett hälsotillstånd utan allvarligare anmärkning. Dessas yrken är hushållsarbetare respektive skogsarbetare. För kvinnornas del är sjukdomsbilden lika elakartad som för männen.

Endast ett fåtal personer i gruppen var ej pensionerade eller sjukskrivna under huvuddelen av det studerade året. Social- hjälp (till uppehållet) har registrerats för två kvinnor, som båda är skilda, dels en åldringsvårdare med beräknad timförtjänst på 750 öre, dels en städerska med 8 barn (varav 5 hemmavarande) och en beräknad timförtjänst på 600 öre. Tre av kvinnorna och två av männen var registrerade som arbetslösa under hela eller viss del av det studerade året.

Liksom i fråga om de ensamboende före- kommer nettoförmögenheter överstigande 10 000 kr i gruppen, men antalet personer med förmögenheter i denna storleksordning är ringa: 5 kvinnor och 2 män (båda jord- brukare).

7.2.3. Sammanboende ensamstående

Denna grupp omfattar endast 8 personer (i materialet). En person är man. Veder- börande är bonde och född 1915. Han har 6-årig folkskola och är sysselsatt ca 2 000 timmar i sitt jordbruk. För detta erhåller

han en skattepliktig inkomst på ca 3 000 kr. Hans »maka», som också är sysselsatt i jordbruket, erhåller en inkomst i samma storleksordning som mannen. Parets gemen- samma förmögenhet är taxerad till något över 30 000 kr. Beträffande mannens hälsa har inga allvarligare brister noterats.

Av de 7 kvinnorna i materialet är 4 födda efter 1940. De har i tre fall 1 barn och i ett fall 2 barn. Tre har genomgått folkskola och en har genomgått grundskola. Deras yrken är affärsbiträde, sjukvårdsbiträde, kontorist och hemmafru. Deras makar är universitetsstuderande, tekniker (2) och tvättmästare. Inget av paren har någon taxerad förmögenhet. Endast kontoristen har förvärvsarbete och har då en beräknad timförtjänst på 750 öre. Ett par har bostads- bidrag. Ett par erhåller socialhjälp till uppe- hållet. Ett par erhåller bidrag från arbets- marknadsstyrelsen. Det fjärde paret får sina huvudsakliga försörjningsmedel genom stu- dielån. En av kvinnorna har svåra mag- besvär. För de tre andra har inga allvar- ligare hälsohinder registrerats.

Av de tre återstående kvinnorna i grup- pen är en pensionerad (född 1905) och de två andra i åldern 40—50 år. Den yngsta är en sjuklig städerska som bor samman med en förtidspensionär. Hon är njurska- dad, illamående, deprimerad och lider av Sömnbesvär. Hon var sjuk under hela året och registrerad som vårdbehövande under 11 månader. Hon mottog knappt 200 kr i socialhjälp. I gruppen ingår också en dag— mamma, som på grund av ledvärk m.m. var sjukskriven större delen av året Den pensionerade kvinnan sammanlever med annan pensionär och har i moneärt av- seende en normal pensionärssituation.

7.2.4. Sammanboende samtaxerade

Av de olika undergrupperna i detta moment är denna den största. Den omfattar 44 män

* Häri inkluderas alkoholism el.dyl.

och 56 kvinnor, inalles 100 personer i vårt material, vilket motsvarar ca 100000 per- soner i totalbefolkningen. Inget av de be- rörda paren har över 10000 kr i erhållen köpkraft. De sociala bakgrunderna för de berörda personerna framgår av följande sammanställning:

antal män

antal

F aders yrke kvinnor

högre privat tjänsteman — 1 hemmansägare

(minst 10 ha) hemmason till jordbrukare hantverkare handlande verkmästare eller förman sjökapten el.dyl. egen företagare småbrukare lantarbetare skogsarbetare industriarbetare offentligt anst. arbetare övrigt okänt

Nl HmeåHHt—nl låt—l:

summa 56 44

Av denna sammanställning framgår att 1 fader tillhörde socialgrupp I, att 40 fäder tillhörde socialgrupp II och att 59 fäder tillhörde socialgrupp III. Det framgår också att 61 fäder hade direkt anknytning till jordbruksnäringen. Detta kan förefalla myc- ket, men man måste beakta att gruppens genomsnittsålder är hög och att jordbruket ännu på 1880-talet svarade för 80 procent av sysselsättningen i Sverige.

I gruppen ingår ingen person född efter 1925. Även om vårt urvalsförfarande av- siktligt eliminerat studerande och liknande personer är nämnda faktum notabelt. Man kan för de gifta tala om låg erhållen köp- kraft som ett åldersproblem. Följande sam— manställning understryker detta:

antal antal födelseår kvinnor män 1900—1905 19 23 1906—1910 21 8 1911—1915 4 7 1916—1920 10 1 1921—1925 2 5 1925— 0» 0 summa 56 44

I gruppen är således 71 personer (=71 procent) födda senast 1910. Många av dessa är pensionerade eller gifta med pen- sionärer.

Fördelningen av gruppmedlemmarna efter antalet skolår framgår av följande sammanställning

antal skolår antal kvinnor antal män 4 — 1 5 2 5 6 36 23 7 13 11 8 4 3 9 1 — 10 — -— 1 1 — 1 summa 56 44

I gruppen har 7 personer högre utbild- ning än folkskola. Två kvinnor och tre män har minst ett års yrkesutbildning utöver folkskola, en man har realexamen eller motsvarande samt 11 års skolgång och en kvinna (en småbrukarhustru) har realexa- men eller motsvarande samt minst ett års yrkesutbildning. Detta är ett stöd för hypo- tesen att examen från något lärosäte är ett tillräckligt villkor för att en person skall undgå att hamna i köpkraftsfördelningens bottenskikt. (Våra iakttagelser är emeller- tid inget bevis för denna hypotes.)

Som nämnts är majoriteten inom den aktuella gruppen pensionärer eller gifta med pensionärer. I många fall rör det sig

om förtidspensioneringar, vilket indikerar att hälsotillståndet inom gruppen inte är tillfredsställande. Yrkesställningama bland männen framgår av följande sammanställ- ning:

ej pen- sionär

pen-

ekonomisk status sionär

ladugårdsförman småbrukare

bonde

traktorägare

sotare smed

handlande sadelmakare fiskare

renägare trädgårdsmästare bostadsuthyrare skogsarbetare byggnadsarbetare sågverksarbetare verkstadsarbetare gruvarbetare tillsynsman

frisör

åkeriägare pappersbruksarbetare förrådsarbetare försäkringsombudsman plåtslagare (arb.lös) arkivarbetare (sjuk) maskinskötare

summa 26 1 8

Flera av de yrkesbeteckningar som ingår i denna förteckning är förbundna direkt eller indirekt med näringar som under längre tid uppvisat en absolut eller relativ tillbakagång. Åtskilliga personer är eller har varit egna företagare. Det finns alltså an- ledning räkna med att det inte bara är personliga förhållanden som fört dessa per- soner till köpkraftsfördelningens botten- skikt. Även förvärvslivets utstötningsmeka- nismer torde ha spelat en inte ringa roll härvidlag.

Makarna till de kvinnor som ingår i den aktuella gruppen representerar i stort sett samma yrkesställningar som ovan angivits för männen. För kvinnornas del dominerar hemmafru som ekonomisk status. Detta är särskilt markant bland de kvinnor som är gifta med pensionerade män. I övrigt är kvinnorna arbetande i hushåll, städerskor, dagmammor, medhjälpande i jordbruk, hemsamariter, sömmerskor, affärsbiträden, brädräknare, glasarbetare samt i något fall även fabriksarbetare eller egen företagare inom jordbruksnäringen.

För endast tre kvinnor har en beräknad timförtjänst kunnat fastställas. I dessa fall erhölls 710, 795 respektive 1 000 öre per timme. För sex män har motsvarande be— räkning kunnat ske och därvid givit som resultat 400, 715, 835, 855, 800 respektive 925 öre per timme.

För ungefär hälften av personerna har allvarligare hälsobrister noterats. Dessa skall ej närmare anges här.

Makarnas gemensamma skattepliktiga nettoförmögenheter framgår av följande sammanställning:

familjens antal antal nettoförmögenhet kvinnor män

negativ, 0 14 11 1— 4 999 3 1 5 000— 9 999 2 2 10 000—14 999 5 — 15 000—19 999 3 3 20 000—29 999 6 8 30 000—39 999 6 4 40 000—49 999 3 7 50 000—59 999 3 — 60 000—69 999 2 3 70 000—79 999 2 1 80 000—99 999 3 1 minst 100 000 4 3 summa 56 44

Den största noterade familjenettoför- mögenheten i gruppen är över 200 000 kr. Den angivna fördelningen kan synas indi— kera relativt goda ekonomiska omständig—

heter, men man bör hålla i minnet att de större nettoförmögenheterna i allmänhet avser jordbruksfastigheter och att dessas avkastning inte är oberoende av personer- nas egna arbetsinsatser, varför avkast- ningarna kan vara låga. Å andra sidan är det viktigt att ta med förmögenhetsuppgif- terna vid bedömningen av gruppens för— hållanden.

Dels representerar dessa avyttringsbara tillgångar som kanske kan fås att ge högre avkastning vid annorlunda placering, dels förefaller det i många fall otroligt att per- sonerna skulle kunna överleva om de inte hade tillgångar som ger icke-monetära för- måner. Även om man således kan förmoda att många personer har en gynnsammare försörjningssituation än vad den extremt låga erhållna köpkraften ger möjlighet till, kan man inte bortse från det faktum att en fjärdedel i den aktuella gruppen inte har någon positiv nettoförmögenhet samt att de 10000 kronor per makar, som vi här har som övre gräns för den erhållna köp- kraften, var en normal pensionärsinkomst i Sverige år 1967. Den nu aktuella gruppen har emellertid i förhållande till pensionä- rerna en sämre situation i det att de i många fall saknar den inkomsttrygghet som ålderspensionärerna har, samtidigt som pen- sionärerna inom gruppen i stor utsträck- ning är förtidspensionerade på grund av sjuklighet m.m. Det vore därför alldeles för enkelt att tolka de relativt hyggliga för- mögenhetsuppgifterna så att personerna i gruppen skulle ha betydligt bättre försörj- ningssituation än vad deras låga inkomst- uppgifter ger anledning förmoda.

Tabellbilaga

Tabellerna 001—014 avser spridningen i skattepliktiga inkomster (inkl. ej deklarerade eller i taxeringsstatistiken ej registrerade sådana inkoms- ter) samt erhållen köpkraft. Spridningsmåttet och tabellernas användning anges i textens sjätte avsnitt.

Tabellerna 101—1316 avser monetära och socio-ekonomiska förhållan- den för olika befolkningsgrupper. Tabellernas uppställning, de ingående variablernas definitioner samt tabellplanen presenteras i textens fjärde avsnitt.

Samtliga inkomst-utgiftsdata avser år 1967 och förmögenhetsdata avser den 31/12 år 1966. Socio—ekonomiska data om arbetslöshet etc. avser år 1967 medan dylika data om ekonomisk status etc. som regel avser läget vid intervjutillfället våren 1968. Utbildningsuppgiftema avser läget i februari 1967.

I tabellerna 101—1316 har inga beräkningar utförts om antalet urvals- personer i en cell ej överstiger 15. Istället skrivs då . .. Om antalet ur- valspersoner i en cell uppgår till mellan 15 och 50 sätts parentes kring den gjorda beräkningen. Motiveringen till detta förfaringssätt ges i moment 3.5.

Spridningstabell 001. Indelning efter skattepliktig inkomst, kronor.

1— 5000— 10000— 15000— 20000— 25000— 30000— 0 Ej reg. 4 999 9 999 14 999 19 999 24 999 29 999 49 999 50 000— Inom Mellan Totalt

Skattepliktig inkomst

8. Alla 20—67 år 000 500 165 020 006 003 002 001 009 071 028 414 442 11. Alla 15—75 år 000 476 143 020 007 003 002 001 009 070 032 459 492

Erhållen köpkraft

8. Alla 20—67 år 732 358 306 102 073 019 011 019 014 052 071 217 288 11. Alla 15—75 år 785 371 251 078 064 018 011 021 014 056 077 249 325

Anm. Det använda Spridningsmåttet definieras på sid. 59—60. Beteckningen »inom» står för den vägda inomklasspridningen och beteckningen »mellan» står för mellanklasspridningen.

Spridningstabell 002. Indelning efter erhållen köpkraft, kronor.

2000— 5000— 10000—15000— 20000— 25000—— 5 1 999 4 999 9 999 14 999 19 999 24 999 34 999 35 000— Inom Mellan Totalt

Skattepliktig inkomst

]. Heltidsarb. 20—67 år 192 050 034 019 012 014 079 075 029 104 133 Arbetare 15—75 år 595 170 071 030 015 019 017 093 031 151 182 Löntagare 15—75 år 640 186 071 029 016 017 085 082 039 198 237 Mån 15—75 år 1 152 213 087 036 016 015 081 113 046 234 280 Sjukliga 15—75 år 1703 442 126 059 030 019 128 122 068 289 357 Kort skoltid 20—75 år 1 800 332 084 043 019 019 084 324 059 337 396 Ensamstående 15—75 år 1 185 238 073 035 021 058 093 416 062 336 398 . Alla 20—67 år 2213 551 102 041 019 019 101 169 065 376 440 . Storstadsbor 15—75 år 2142 447 124 052 021 017 055 164 071 398 469

10. Glesbygdsbor 15—75 år 1636 354 080 036 018 027 049 207 058 421 479

11. Alla 15—75 år 1793 404 095 039 019 021 098 170 067 423- 490 1 12. Utan kontantmarg. 15 75 år 1425 327 094 068 030 018 134 000 086 427 514 13. Låg familjeink. 20—67 år 1 763 400 084 041 020 000 000 000 077 441 517 , 14. Kvinnor 15—75 år 1986 460 099 042 034 055 246 531 115 536 651 i 15. Korttidsarb. 20—67 år 2274 597 147 158 170 031 381 848 279 686 965 16. Utan taxerad ink. 15—75 år 1 852 637 202 338 102 153 397 649 422 851 1 272

oim'v'vuöhooax

Erhållen köpkraft

. Heltidsarb. 20—67 år 070 034 015 Arbetare 15—75 år 242 030 019 Löntagare 15—75 år 219 029 018 Mån 15—75 år 336 036 020 Sjukliga 15—75 år 255 031 019 Kort skoltid 20—75 år 449 027 020 Ensamstående 15—75 år 382 036 020 . Alla 20—67 år 404 029 020 Storstadsbor 15—75 år 413 030 020 10. Glesbygdsbor 15—75 år 400 029 020 11. Alla 15—75 år 399 030 020 12. Utan kontantmarg. 15—75 år 412 030 019 13. Låg familjeink. 20—67 år 442 030 021 14. Kvinnor 15—75 år 410 028 019 15. Korttidsarb. 20—67 år 407 029 019 16. Utan taxerad ink. 15—75 år 417 031 019

003 002 005 043 008 081 089 003 002 002 098 009 124 134 003 002 005 051 010 147 157 003 002 005 052 011 180 192 003 002 004 018 009 196 205 004 002 005 056 015 259 274 003 002 004 057 016 260 277 054 015 274 288 003 002 005 057 017 306 323 003 002 005 060 016 307 323 003 002 005 053 016 310 326 004 002 001 000 020 290 310 004 002 004 051 026 376 402 003 002 003 041 043 506 549 003 003 003 015 068" 570 637

.

_Nvisrln'ko'l—aoci

%

ä

% åååäåååååäåäååää

Spridningstabell 003. Indelning efter skattepliktiga tillgångar, kronor.

0— 10 000— 20 000-— 40 000— 9 999 19 999 39 999 69 999 Skattepliktig inkomst 11. Alla 15—75 år 547 205 237 185

Erhållen köpkraft 11. Alla 15—75 år 349 153 176 129

70 000— 99 999

196 177

Spridningstabell 004. Indelning efter skattepliktig nettoförmögenhet, kronor.

UPPE-

100000— saknas

306 187

490

366

Inom

395 268

Mellan

097 057 492 325

Totalt

0— 10000— 20000— 40000— 70000—

Negativ 9 999 19 999 39 999

S kattepliktig inkomst

1. Heltidsarb. 20—67 år 109 081 086 133 9. Storstadsbor 15—75 år 260 482 235 286 10. Glesbygdsbor 15—75 år 161 577 170 223 11. Alla 15—75 år 194 544 196 259 13. Låg familjeink. 20—67 år 191 651 174 200 15. Korttidsarb. 20—67 år 591 990 489 474

Erhållen köpkraft

1. Heltidsarb. 20—67 år 071 061 057 107 9. Storstadsbor 15—75 år 177 303 187 261 10. Glesbygdsbor 15—75 år 105 372 112 148 11. Alla 15—75 år 126 350 138 198 13. låg familjeink. 20—67 år 108 364 106 142 15. Korttidsarb. 20—67 år 217 489 582 535

69 999

154 230 221 225 121 307 126 166 189 177 090 384

99 999

209 264 200 247 1 16 34 1 130 173 133 158 088 286

100000—

321 297 226 366 111 388 163 258 128 215 050 198

Uppg- saknas

152 437 518 490 435 646 123 329 356 224 474

Inom

118 385 389 418 776 081 267 274 254 469

Mellan

017 088 091 088 196 008 056 058 05 1 056 079

Totalt

135 473 480 492 517 973 089 322 323 325 310 548

Spridningstabell 005 . Indelning efter antal levnadsår, 1967.

15—19

20—24 25—34 35—49 50—54 55—59

60—6

65—69 70—75

Inom

Mellan

Totalt

S katte pl i ktig in komst

_vadwhm

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Heltidsarb. 20—67 år Arbetare 15—75 år Löntagare 15 75 år

Män 15—75 år

Sjukliga 15—75 år

Kort skoltid 20—75 år Ensamstående 15—75 år Storstadsbor 15—75 år Glesbygdsbor 15—75 år Alla 15—75 år

Utan kontantmarg. 15—75 år Låg familjeink. 20—67 år Kvinnor 15—75 år Korttidsarb. 20—67 år Utan taxerad ink. 15—75 år

Erhållen köpkraft

Heltidsarb. 20—67 år Arbetare 15—75 år Löntagare 15—75 år

Män 15—75 år

Sjukliga 15—75 år

Kort skoltid 20—75 år Ensamstående 15—75 år Storstadsbor 15—75 år Glesbygdsbor 15—75 år Alla 15—75 år

Utan kontantmarg. 15—75 år Låg familjeink. 20—67 år Kvinnor 15—75 år Korttidsarb. 20—67 år Utan taxerad ink. 15—75 år

254 230 699 194 723 774 694 725 810 753 886 177 159 424 125 450 493 436 521 474 512

083 160 089 149 165 252 155 191 220 178 201 454 382

070 146

106 378 414 181

412 412 506 722 833 1 284 2 107

05 7 086 095 082 195 220 1 14 25 5 221 239 204 290 324 428 548

115 175 216 148

394 222 379 41 1 41 1 466 529 662 1 099 1 957 085 137 151 103 162 264 139 258 280 272 317 396 466 641

147 180 224 193 372 416 244 399 482 482 452 588 676 1 170 1 593 103 129 161 124 239 325 203 304 376 350 294 432 596 1 042 988 175 131 239 464 410 237 422 494 494 452 541 719 972 1 671 107 107 155 138 283 335

292 394 355 317 417 561 779 1 216

286 140 368 356 517 475 246 436 544 544 41 1 418 708 709 1 029 112 092 151 146 317 357 183 303 394 362 266 315 566 610 1 065 186 151 221 269 344 353 270 398 398 195 270 383 425 357 104 117 136 141 214 225 148 185 257 1 12 202 261 310 295

035 063 244 231 237 118 251 220 220 066

1 51 oiö

024 031 177 187 162 092 208 128 162 041 092 oié 082 115 132 127 196 267 183 268 284 281 251 307 381 534 586

009 007 019 025 010 093 054 040

'044

059 020 014 050

135 182 239 282 357 396 398 473 480 480 516 517 653 973 1 276 089 134 157 192 205 274 276 323 323 325 310 310 548 636

6 7 8 9 10 1 1 12 13—14 2 15 Inom Mellan Totalt

Skattepliktig inkomst

]. Heltidsarb. 20—67 år 076 087 074 127 116 141 113 206 130 105 030 135 3. Löntagare 15—75 år 180 164 209 274 208 245 201 276 193 204 035 239 4. Män 15—75 år 174 175 296 367 300 314 290 388 259 248 034 282 5. Sjukliga 15—75 år 338 356 352 262 254 347 393 322 261 328 028 357 7. Ensamstående 15—75 år 240 349 517 504 366 331 379 447 424 379 018 398 8. Alla 20—67 år 415 397 410 376 331 342 448 531 354 400 042 442 9. Storstadsbor 15—75 år 303 407 479 510 490 399 451 483 400 428 045 473 10. Glesbygdsbor 15—75 år 423 443 615 564 347 413 473 399 284 441 038 480 11. Alla 15—75 år 399 435 544 541 424 420 493 526 348 446 046 492 , 12. Utan kontantmarg. 15—75 år 395 580 689 681 422 444 628 290 299 505 012 516 13. Låg familjeink. 20—67 år 476 549 603 430 458 398 498 715 502 508 009 517 14. Kvinnor 15—75 år 532 709 747 667 490 465 618 565 412 588 065 653 15. Korttidsarb. 20—67 år 728 1 093 1 113 1 293 1 104 879 1 092 1 072 760 940 033 973 16. Utan taxerad ink. 15—75 år 925 1 715 1 494 1 137 1 376 1 131 1 369 1 338 716 1 233 043 1 276

Spridningstabell 006. Indelning efter antal skolår. Erhållen köpkraft

1. Heltidsarb. 20—67 år 056 068 056 126 098 078 095 081 083 075' 014 089 3. Löntagare 15—75 år 136 112 149 224 155 145 138 126 122 140 017 157 4. Män 15—75 år 112 131 237 307 229 177 205 221 167 174 018 192 5. Sjukliga 15—75 år 214 207 194 163 153 151 197 194 136 192 013 205 7. Ensamstående 15—75 år 160 263 412 326 231 206 195 326 250 260 016 276 8. Alla 20—67 år 295 269 265 276 229 188 280 295 222 266 022 288 9. Storstadsbor 15—75 år 214 282 351 397 339 244 304 330 258 299 023 322 10. Glesbygdsbor 15—75 år 300 320 422 363 211 226 245 240 183 301 022 323 11. Alla 15—75 år 280 304 375 391 286 238 307 292 221 301 025' 325 12. Utan kontantmarg. 15 75 år 250 329 416 420 251 234 306 151 147 301 009 310 13. Låg familjeink. 20—67 år 331 333 318 243 234 210 191 238 146 308 003 310 14. Kvinnor 15—75 år 383 453 439 388 280 260 318 291 241 368 033 401 15. Korttidsarb. 20—67 år 469 653 534 510 632 343 388 607 413 531 017 548 16. Utan taxerad ink. 15—75 år 610 777 605 471 624 355 518 390 610 608 027 636

Spridningstabell 007. Indelning efter utbildningskategori.

Folk- skola

0 Yrk.- utb.

Real- skola

0 Yrk.- utb.

Mellan— skola

Hög- skola

Inom

Mellan

Totalt

Skattepliktig inkomst

4. 8. 11. 13. 14. 15.

Heltidsarb. 20—67 år Löntagare 15—75 år

Män 15—75 år Alla 20—67 år Alla 15—75 år

Låg familjeinkomst 20—67 år Kvinnor 15—75 år Korttidsarb. 20—67 år

Erhållen köpkraft

1. 3. 4. 8. 11. 13. 14. 15.

Heltidsarb. 20—67 år Löntagare 15—75 år

Män 15—75 år Alla 20—67 år Alla 15—75 år

Låg familjeinkomst 20—67 år Kvinnor 15—75 år Korttidsarb. 20—67 år

079 180 211

450 511 634 876 062 130 154 281 316 329 423 537

095 191 153 355 358 479 635 1 057 070 129 118 236 236 277 319 518

134 267 444 425 579 508 631

1 246

143 222 350 307 401 234 382 614

116 190 271 360 397 511 441 997 084 134 222 250 249 245 400 239 295 51 1 594 596 640 899 078 125 272 315 318 153 285 598 102 151 183 223 226 264 330 539 068 123- 154 156 129 234 280

074 1 38 172 265 297 308 368 527

034 042 048 056 008 069 053 016 019 020 028 002 033- 021

089 157 192 288 325 310 548

Spridningstabell 008. Indelning efter förvärvstid, timmar per år.

1_ 199

200— 899 900—— 1 999

2 000— 2 299 2 300— 2 599

2600—

Inom

Mellan

Totalt

Skattepliktig inkomst

Navawa

10. 11. 12. 13. 14. 16.

Arbetare 15—75 år Löntagare 15 75 år

Män 15—75 år

Sjukliga 15—75 år Kort skoltid 20—75 år

Alla 20—67 år

Storstadsbor 15—75 år Glesbygdsbor 15—75 år Alla 15—75 år Utan kontantmarg. 15—75 år Låg familjeinkomst 20—67 år Kvinnor 15—75 år

Utan taxerad ink. 15—75 år

Erhållen köpkraft

Arbetare 15—75 år Löntagare 15- 75 år

Män 15—75 år

Sjukliga 15—75 år

Kort skoltid 20—75 år

Alla 20—67 år

Storstadsbor 15—75 år Glesbygdsbor 15—75 år Alla 15—75 år Utan kontantmarg. 15—75 år Låg familjeinkomst 20—67 år Kvinnor 15—75 år

Utan taxerad ink. 15—75 år

1 486 1 400 594 945 705' 1 297 1 063 951 1 001 766 980 1 152 1 769

554 508 447 370 435 705 725 520 583 399 452 597 703

471 548 666 707 676 688 823 695 764 652 628 802 428

232 288 593 227 538 473 268 672 536 364 233 514 398

273 325 478 363 360 431 553 432 473 320 301 441 397 196 196 299 229 253 229 316 266 279 228 168 244 301

135 . 223 277 165 156 241 261 253 250 130

165 314 145 161 179 101 152 166 161 204 176 103 084 140 294 083 373

052 07 5 074 067 069 080 067 079 063 058 061 320

071 128 135 164 100 132 214 108 145 108 154 185 069 087 092 098 08 5 089 125 089 098 071 06 3 099 15 1 090 184 191 160 112 192 180 167 201 129 076 325 204 072 142 139 077 083 137 158 112 089 055 201 234 087 151 182 177 191' 240 223 241 240 230 338 888 083 106 135 114 158 160 193 176 183 172 154 251 515 095 088 100 180 205 236 233 257 251 276 287 314 388 051 050 057 116 128 129 147 143 138 157 151 121 182 239 282 357 396 473 480 492 516 517 653 1 276 134 157 192 205 274 288 323 323 325 310 311 401 636

Spridningstabell 009. Indelning efter ekonomisk status.

Jord- Före- Priv. Priv. Off. Off. Med.- Hem.- Mel- bruk tag. Dir. tjm. arb. tjm. arb. Stud. hj. fru övr. Inom lan Totalt

Skattepliktig inkomst

1. Heltidsarb. 20—67 år 117 149 172 067 055 134 052 006 000 072 111 092 043 135 Mån 15—75 år 176 193 185 092 098 142 102 917 000 000 295 145 137 282

. Kort skoltid 20—75 år 186 179 176 097 138 129 234 440 1789 1 143 213 195 201 396 * . Ensamstående 15—75 år 229 141 188 144 193 165 162 1 182 230 629 192 224 174 398 . Alla 20—67 år 184 220 215 120 143 207 208 764 2 060 1 456 341 212 230 442 . Storstadsbor 15—75 år - 107 316 173 134 175 237 223 1 261 000 1 391 251 234 239 473 10. Glesbygdsbor 15—75 år 198 172 159 128 161 203 247 1 152 1 899 1 241 262 228 252 480 11. Alla 15—75 år 203 220 214 140 169 213 224 1 165 1 906 1 282 272 234 258 492 12. Utan kont.marg. 15—75 år 268- 122 000 209 248 258 250 1 276 1 946 1 152 134 293 223 516 13. Låg familjeink. 20—67 år 168 127 244 155 216 313 284 516 2051 1 358 190 254 263 517 14. Kvinnor 15—75 år 538 290 193 145 245 194 238 1 529 1 906 1 281 216 342 311 653 15. Korttidsarb. 20—67 år 858 407 463 379 423 485 404 918 2231 1 567 279 666 307 973 16. Utan taxerad ink. 15—75 år 634 277 643 714 557 1 223 718 896 2 538 2 318 147 777 499 1 276

échwm

Erhållen köpkraft

. Heltidsarb. 20—67 år 077 103 109 061 047 081 048 011 000 047 054 066 023 089 Mån 15—75 år 124 142 118 074 074 087 081 848 000 000 160 115 077 192 Kort skoltid 20—75 år 134 135 134 062 094 085 211 186 924 675 149 158 116 274 Ensamstående 15—75 år 172 086 100 127 133 091 108 820 173 397 147 184 092 276 . Alla 20—67 år 128 162 136 092 098 123 173 584 963 647 239 163 125 288 . Storstadsbor 15—75 år 074 245 151 105 118 135 154 1 067 1 218 600 185 194 129 323 10. Glesbygdsbor 15—75 år 137 123 111 095 118 128 229 591 866 620 177 177 146 323 11. Alla 15—-75 år 141 163 135 109 120 127 181 831 920 594 184 182 143 325 12. Utan kont.marg. 15—75 år 206 085 000 177 147 126 153 721 1 021 448 088 189 121 310 13. Låg familjeink. 20—67 år 110 094 162 103 135 089 198 159 684 484 116 159 152 311 14. Kvinnor 15—75 år _382 219 083 112 151 112 224 723 920 593 197 257 144 401 15. Korttidsarb. 20—67 år 590 330 202 218 222 187 211 697 1 000 667 231 443 106 548 16. Utan taxerad ink. 15—75 år 503 288 471 509 373 466 372 675 1 076 637 118 505 131 636

vame

Spridningstabell 010. Indelning efter social status; indelning efter kön.

Soc.gr. I Soc.gr. II Soc.gr.

III

Inom

Mellan

Totalt

Man

Kvinna

Inom

Mellan Totalt

Skattepliktig inkomst

_.vawa

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Heltidsarb. 20—67 år Löntagare 15 75 år

Mån 15—75 år

Sjukliga 15—75 år

Kort skoltid 20—75 år Alla 20—67 år Storstadsbor 15—75 år Glesbygdsbor 15—75 år Alla 15—75 år

Utan kontantmrag. 15—75 år Låg familjeink. 20—67 år Kvinnor 15—75 år Korttidsarb. 20—67 år Utan taxerad ink. 15—75 år

Erhållen köpkraft

16.

Heltidsarb. 20—67 år Löntagare 15 75 år

Män 15—75 år

Sjukliga 15—75 år

Kort skoltid 20—75 år Alla 20—67 år Storstadsbor 15—75 år Glesbygdsbor 15—75 år Alla 15—75 år Utan kontantmarg. 15 75 år Låg familjeink. 20—67 år Kvinnor 15—75 år Korttidsarb. 20—67 år Utan taxerad ink. 15—75 år

141 180 299 521 636 551 520 519 555 417 638 962 1 132 1 508 088 117 199 296 377 377 372 380 203 193 562 702 709 088 142 206 354 418 378 402 439 421 550 496 622 1 211 1 688 068 102 149 220 292 260 291 290 288 327 305 396 659 748 061 182 210 287 357 356 372 427 411 507 503 552 742 1 045

052 134 157 170 248 240 249 303 283 305 313 348 416 551

086 168 225 330 386 399 422 440 439 515 503 623 957 1 273 064 120 161 195 269 268 294 303 298 309 306 386 539 632 049 070 056 027 010 051 039 053 001 014 029 015 002 025 036 03 1 01 1 005 021 028 020 027 001 014 008 135 239 282 357 396 442 473 480 492 516 517 653 973 1 276 089 157 192 205 274 288 322 323 325 310 310 401 548 636

133 172 191 154 199 287 242 282 357 194

440 787 088 111

103 103 127 208 167 192 237 112 317 556

101 256

473 583 670 581 653 594 768

1114 1535

067 171 255 394 405 357 401 321 378 564 629

128 193 281 259 315 368 353 378 448 325 862 1 159

084 128 157 189 210 256 248 256 274 188 484 599

008 075 138 127 104 126 114 068 192 110 117 005 029 048 085 079 067 07 5 069 036 122 064 036 135 239 357 396 442 473 480 492 516 517 973 1 276 089 157 205 274 288 323 323 325 310 31 1 548 636

Spridningstabell 011 . Indelning efter skattemässigt civilstånd.

Ogift Gift Kvinna Man Kvinna Man ub mb ub mlb m2b m3b ub mlb m2b m3b Inom Mellan Totalt

Skattepliktig inkomst

8. Alla 20—67 år 262 374 210 722 724 1043 1 247 209 150 109 175 272 170 442 11. Alla 15—75 år 422 389 371 658 725 1 048 1 247 236 151 109 175 320 172 492 13. Låg familjeink. 20—67 år 246 756 211 847 1 206 1 688 1 760 121 061 072 088 222 296 517 16. Utan taxerad ink. 15—75 år 797 867 750 1 588 2 330 2 975 2 915 430 183 624 608 938 337 1 276

Erhållen köpkraft

8. Alla 20—67 år 177 191 143 604 442 408 403 114 094 076 104 184 104 288 11. Alla 15—75 år 290 198 262 538 441 408 403 135 094 076 104 218 107 325 13. Låg familjeink. 20—67 år 121 233 093 657 512 200 064 061 034 039 033 131 180 311 16. Utan taxerad ink. 15—75 år 588 367 548 1 324 680 202 180 242 139 293 263 511 125 636

Spridningstabell 012. Indelning efter försörjningsmässigt civilstånd.

Gift Ensamboende Samboende Man Kvinna Man Kvinna Man Kv ub Kv mb ub mb ub mlb m2b m3b Inom Mellan Totalt

Skattepliktig inkomst

8. Alla 20—67 år 210 197 251 322 294 200 138 691 724 1 051 1 258 271 171 442 11. Alla 15—75 år 235 207 482 611 295 225 138 641 722 1 056 1 258 308 183 492

Erhållen köpkraft

8. Alla 20—67 år 121 156 186 194 157 112 088 561 434 389 409 183 105 288 0 11. Alla 15—75 år 140 152 349 399 159 130 088 508 429 390 409 209 117 325 xo

Spridningstabell 013. Indelning efter bostadsort.

Stockholm

Göteborg

Malmö Övr. större städer

Mindre tätort

Landsbygd

Inom

Mellan

Totalt

Skattepliktig inkomst

Heltidsarb. 20—67 år Arbetare 15—75 år Löntagare 15 75 år

Män 15—75 år

Kort skoltid 20—75 år Ensamstående 15—75 år Alla 29—67 år

Alla 15—75 år

Utan kontantmarg. 15—75 år Låg familjeinkomst 20—67 år Kvinnor 15—75 år Korttidsarbetande 20—67 år Utan taxerad ink. 15—75 år

Erhållen köpkraft

Heltidsarb. 20—6-7 år Arbetare 15—75 år Löntagare 15 75 år

Män 15—75 år

Kort skoltid 20—75 år Ensamstående 15—75 år

Alla 20—67 år Alla 15—75 år

Utan kontantmarg. 15—75 år Låg familjeinkomst 20—67 år Kvinnor 15—75 år Korttidsarbetande 20—67 år Utan taxerad ink. 15—75 år

133 191 234 287 318 386 407 460 460 519 547 1 078 1 467

100 122 159 204 213 251 267 309 263 270 342 523 703

158 189 250 281 352 407 429 485 523 449 627 919 1 369 104 137 163 212 247 359 293 340 302 225 374 724 753 156 165 261 315 359 407 443 490 422 490 556 841 1 322 077 113 147 187 219 262 253 290 246 285 313 396 585 091 159 178 368 366 372 430 498 474 641 941 1 176 070 125 124 147 252 231 241 284 293 287 364 450 527 108 190 229 258 439 379 470 502 576 547 733

1211

075 150 163 174 314 252 322 342 357 344 488 583 640

125 178 229 266 386 387 427 475 504 513 624

1 264

083 131 151 181 266 266 278 314 301 308 385 536 633

010 010 015 010 011 016 017 012 028 010 012 007 002 006 010 010 010 011 002 016 012 003

135 182 239 282 396 398 442 492 516 517 653 973 1 276

089 134 157 192 274 276 288 325 310 310 401 548 635

Spridningstabell 014. Indelning efter bostadsutrymme.

Trångt

Knappt

Normalt

Rymligt

Stort Inom

Mellan

Totalt

Skattepliktig inkomst

Heltidsarb. 20—67 år Arbetare 15—75 år Löntagare 15—75 år

Män 15—75 år

Kort skoltid 20—75 år Ensamstående 15—75 år Alla 20—67 år

Alla 15—75 år

Utan kontantmarg. 15—75 år Låg familjeinkomst 20—67 år Kvinnor 15—75 år Korttidsarbetande 20—67 år Utan taxerad ink. 15—75 år

Erhållen köpkraft

Heltidsarb. 20—67 år Arbetare 15—75 år Lön-tagare 15—75 år

Män 15—75 år

Kort skoltid 20—75 år Ensamstående 15—75 år Alla 20—67 år

Alla 15—75 år

Utan kon'tantmrag. 15—75 år Låg familjeinkomst 20—67 år Kvinnor 15—75 år Korttidsarbetande 20—67 år Utan taxerad ink. 15—75 år

081 224 223 260 473 495 499 540 563 734 867 1 067 1 071 051 159 157 174 223 283

28 3 277 289 325

391

057 196 191 177 407 379 396 438 550 551 674 839 1 083 041 129 126 124 252 267 235 270 317 312 341 359 475 098 172 192 239 373 372 385 436 480 501 594 936 1 331 073 132 135 172 263 260 261 298 297 302 377 544 654 233 183 325 423 510 533 580 649 681 501 768 1 146 1 304 178 141 239 313 389 371 438 485 431 351 579 848 831 513 287 554 610 299 388 706 719 319 611 737 1215 227 184 281 300 269 271 397 401 164 285 392 5 31 875 125 181 222 270 395 393 430 481 515 515 636 950 1 263 085 133 150 187 273 273 285 322 308 310 397 545 627 011 001 017 011 001 005 012 011 002 002 017 023 012 001 006 004 002 003 002 004 003 135 182 239 282 396 398 442 492 516 517 653 973 1 276 089 134 157 192 274 276 288 325 310 310 401 548 636

Tabe/1101 a. Individer i åldern 15—75 år. 1967. Indelning efter skattepliktig inkomst.

5000 15 0 EJ 1— 99991000019 REG 4999 14999 ANPAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 LOOOfTAL 904 738 449 850 616 6 2 ANDELAR 14 12 8 15 11 TAXERAOE INNUMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HU 3 JORDBRUK .. .. .." 3 6 4 ANNAN FAST .. .. (0) O (0) 5 RDRELSE .. .. .. (2) (6) 6 TJANSF MM .. .. 28 67 112 l 7 KAPITAL .. .. I 2 2 ANDRA INKOMSTERH GENOMSNITTSBELDPP. HUNDR 8 EJ REG .. 41 .. .. .. 9 SJUKPBNNING 3 3 4 4 5 10 BARNBIDRAG 8 2 6 2 2 11 SOCIALHJALP (0) (1) .. (0) .. L2 STUDIEBIDRAG 1 3 .. 1 (I) 13 OVR DPDRAG .. (1) .. (1) (1) 14 ANNAN INK 3 3 (4) 3 (6) SKATTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP- 15 SUATLIG .. .. 0 2 8 16 KOMMUNAL .. 1 1 7 17 17 FORMOGENHET .. .. .. (0) (0) 18 FOLKPBNSION .. .. O 1 2 19 AFP .. .. .. 0 1 20 SJUKFORSAKR 0 0 0 1 2 SUMMATIONER MMf GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRA 21 REG NETTO .. .. 29 74 125 1 22 ANDRA INK 17 55 16 13 17 23 SLUTL SKATT 0 1 2 11 30 24 ERH. KOPKRAFT 17 54 43 76 112 1 25 00ST.BIDRAG 0 (O) (O) (0) (0) 26 PENSIONER .. 13 11 23 13 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FRE 27 JORDBRUK .. .. .. 6 8 28 ANNAN FAST .. .. (4) 6 (6) 29 RORELSE .. .. .. (3) (6) 30 TJANSF MM .. .. 94 95 96 31 KAPITAL .. .. 11 19 16 32 EJ REG .. 100 .. .. .. 33 SJUKPENNING 27 21 34 36 53 34 BARNBIDRAG 46 13 38 15 17 35 SOClAbHJALP (2) (5) .. (2) .. 36 SFUDIEBIDRAG 12 29 .. 7 (4) 37 OVR BIDRAG .. (2) .. (3) (5) 38 ANNAN INK 9 10 (6) 7 (7) 39 BOST.BIDRAG 9 14) (5) (3) (6) 40 PENSIONER .. 28 29 39 16 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING| REL 41 0—4999 100 77 99 13 9 42 5000—14999 .. 20 .. 87 89 43 15000124999 .. (2) .. .. .. 44 25000— .. .. .. .. .. DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING' RELA 45 —1999 74 21 13 .. .. 46 2000—4999 22 42 65 (4) .. 47 5000—9999 (3) 28 19 90 41 48 10000-14999 .. (4) .. (6) 55 49 15000—24999 .. (4) .. .. (4) 50 25000—34999 .. .. .. .. .. 51 35000— .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG 25 34 23 27 17 102

000 25000 50000 999200002999930000— TOTAL 24999 49999 91 684 438 430 123 5923 12 12 8 7 2 100 NDRATAL KRONOR 9 (5) (6) (7) .. 4 0 0 1 2 (29) l (8) (11) (12) (24) .. 7 59 208 253 326 643 125 2 3 2 8 31 3 ATAL KRONOR .. .. .. .. .. 5 4 3 3 3 (2) 4 2 (1) (l) (0) .. 3 .. .. .. .. .. O .. .. .. .. .. 1 (O) (O) .. .. .. 0 (2) (2) (6) (3) (13) 4 HUNDRATAL KRONOR 16 22 31 54 186 16 26 35 43 65 121 21 (0) (O) (1) 2 (15) 1 4 6 8 10 12 3 1 1 (1) 2 .. 1 3 4 4 5 6 2 TAL KRONOR 74 224 273 365 752 138 11 9 12 9 18 18 50 69 89 133 343 43 35 164 196 241 428 113 (0) 0 (0) .. .. 0 11 (6) (8) (12) .. 10 KVENS, PROCENT AV RAD 1 7 (4) (4) (4) .. 4 8 12 13 21 (29) 7 (51 (6) (6) (9) .. 4 95 95 96 95 96 70 15 16 15 26 38 13 .. .. .. .. .. 12 55 50 48 37 (26) 39 11 (7) (5) (4) .. 18 .. .. .. .. .. 2 .. .. .. .. .. 7 (3) (3) .. .. .. 2 16) (7) (10) (6) (16) 8 (7) 9 (4) .. .. 6 11 (6) (8) (8) .. 16 ATIV FREKVENS. PROCCNT AV RAD 1 7 (6) (5) (7) .. 36 (6) .. .. .. .. 26 86 88 (6) .. .. 22 .. (5) 87 90 92 16 TIV FREKVENS, PROCENT AV RAD 1 .. .. .. .. .. 15 .. .. .. .. .. 14 .. .. .. .. .. 22 84 26 .. .. .. 20 15 73 95 68 .. 23 .. .. .. 30 (41) 4 .. .. .. .. 58 2 15 11 (8) .. .. 19

Tabell [0] b. Individer i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter skattepliktig inkomst.

5000 15000 25000 50000 0 EJ 1— 99991000019999200002999930000— TOTAL REG 4999 14999 24999 49999

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 904 738 449 850 616 691 684 438 430 123 5923 2 ANDELAR 14 12 8 15 11 12 12 8 7 2 100 LEVNADSAR. RELATIV FRFKVENS. PROCENT AV RAD l

3 15-19 21 35 .. 12 11 (2) .. .. .. .. 11 4 20—44 45 27 38 30 48 53 54 54 48 (37) 43 5 45—66 33 24 39 34 33 40 42 42 48 60 37 6 67—75 .. 14 21 24 8 (5) (4) (4) (4) .. 9 KUN OCH HARKUMSF. RELATIV FREKVENS, PROCENT AV RAD 1

7 MAN 13 45 (8) 42 45 62 81 86 89 93 51 & INVANDRARE (51 (5) (6) (4) (6) (6) 7 (7) (4) .. 5 FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. (7) .. 9 (5) 8 9 (7) (6) .. 6 10 ENSB KVINNA .. 8 .. 15 13 10 (5) (4) (4) .. 7 11 SAMB MAN 12 28 .. 16 15 12 8 (5) .. .. 12 12 SAMB KVINNA 12 25 .. 14 12 9 (4) .. .. .. 10 13 GIFT MAN .. 10 (5) 16 25 43 65 73 79 90 33 14 GPFT KV UB 23 12 44 13 14 11 (5) (5) .. .. 14 15 GIFT KV MB 51 11 45 17 16 8 (5) (4) .. .. 18 UTBPLDNINGSKAIEGORI, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 69 63 76 72 65 65 65 55 36 (13) 63 17 0 YRKUTB 9 (6) 11 9 11 13 16 18 19 .. 12 18 REALSKOLA 12 15 (5) 8 12 9 8 (7) (11) .. 10 19 O YRKUTB 6 9 (6) 7 9 10 8 13 19 (12) 9 20 MELLANSKOLA (3) (6) .. (2) .. (3) (3) (5) (8) (16) 4 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. (8) 41 2 EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. (5) .. 6 8 (6) (5) (4) .. .. 4 23 FORETAG .. (2) .. (4) (6) (5) (5) (6) (9) .. 4 24 DPREKTOR .. .. .. .. .. .. .. .. 12 40 2 25 PRIV TJM .. (3) (4) 7 12 14 18 24 28 (12) 11 26 PRIV ARB (3) 14 17 26 38 45 44 37 17 .. 26 27 OFF IJM .. .. .. (4) (7) 10 11 16 24 38 8 28 OFF ARB .. (4) 11 10 11 10 11 (9) (4) .. 8 29 SWUDERANOE 22 31 .. (4) .. .. .. .. .. .. 8 30 MEDHJALP 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 31 HEMMAFRU 60 14 44 7 (3) .. .. .. .. .. 15 32 OVRIGA (2) 21 14 32 10 7 (3) .. (4) .. 11 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

33 11L99 .. 11 (8) .. .. .. .. .. .. .. 2 34 2004899 .. 35 33 15 (7) (4) .. .. .. .. 10 35 900-1999 .. 8 (8) 29 29 13 7 (9) 11 .. 13 36 200012299 .. (5) .. 10 32 49 54 52 43 (37) 25 37 2300—2599 .. (3) .. 6 14 19 24 23 20 (14) 11 38 26001 .. (3) .. (4) 8 9 11 13 22 39 8 SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARU. R&LATIV FREKVENS. PROCENI AV RAD 1

39 1—11 9 8 12 13 20 27 28 29 24 (19) 18 40 12-25 6 (5) (8) 7 11 10 10 11 (5) .. 8 41 26—89 (5) (6) (9) 11 16 16 11 (7) (7) .. 10 42 90— (41 (5) (6) 6 (6) (2) .. .. .. .. 4 43 ARBETSLOS (2) 7 .. 7 (7) (5) (4) .. .. .. 4 44 TJANSFLEDIG .. .. .. (4) (5) (4) (3) .. .. .. 3 SKAFTEPUIKTPG NETTOFORMDGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. .. .. .. .. (3) (4) (7) (8) (12) 3 46 019999 98 89 87 73 72 64 58 51 35 (16) 71 47 10000—79999 .. 8 11 24 21 26 33 36 43 44 22 48 80000— .. .. .. (3) (5) (6) (4) (6) 14 (28) 4 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKFUELL 28 70 (6) 59 53 47 32 23 20 .. 40 50 014999 .. 9 (6) 12 17 21 32 40 50 56 19 51 5000—9999 (5) (5) 18 (5) (4) 9 14 16 (10) .. 9 52 10000—19999 38 9 48 20 21 19 19 18 14 .. 22 53 20000— 28 (6) 22 (5) (4) (4) (3) (4) (5) .. 9

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24

26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 41 42

41.

1.5 46 1.7 48

49 50 51 52 53

Tabell 112 a. Individer i åldern 20—67 år, 1967. Indelning efter skattepliktig inkomst.

5000 15000 25000 50000 0 EJ 1- 99991000019999200002999930000— TOTAL REG 4999 14999 24999 49999

ANFAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 713 395 361 565 505 645 662 425 416 121 4806 2 ANDELAR 14 8 8 12 11 14 14 9 9 3 100 TAXERADB INNOMSFER. GENOMSNITTSBELDPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. .. (4) (7) (9) (4) (5) .. .. 4 4 ANNAN FASF .. .. (0) (0) (0) 0 0 1 2 (30) 1 5 RORELSE .. .. .. (3) (6) (8) (11) (12) (25) .. 8 6 TJANSF MM .. .. 24 67 113 160 209 255 328 648 142 7 KAPITAL .. .. (1) 2 1 2 2 2 6 (29) 2 ANDRA INKOMSTERH GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR

8 EJ REG .. 52 .. .. .. .. .. .. .. .. 4

9 SJUKRENNING 3 6 5 5 6 4 4 3 3 (2) 4 10 BARNBIDRAG 10 4 7 3 3 2 (1) (1) (1) .. 3 11 SOCIAUHJAUP .. (1) .. (0) .. .. .. .. .. .. 0 12 SFUDIEBIDRAG (1) 3 .. (1) .. .. .. .. .. .. 1 13 DVR BIDRAG .. .. .. (1) (1) (0) (0) .. .. .. 1 14 ANNAN INK 4 (4) (5) (4) (6) (3) (2) (5) (3) (13) 4 SKAFTSR OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SVATUIG .. .. 0 3 8 16 22 31 54 184 19 16 KOMMUNAL .. 1 1 7 17 26 35 43 59 120 23 17 FORMOGENHET .. .. .. (0) (0) (0) (0) (1) 1 (15) 1 18 FOLKPBNSION .. .. 0 1 3 5 6 8 11 13 4 19 AFP .. .. .. 0 1 1 1 (1) 2 .. 1 20 SJUKFORSANR (0) 0 0 2 3 3 4 4 5 6 2 SUMMATIONER MM» GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO .. .. 26 75 126 175 224 273 364 750 156 22 ANDRA INK 20 72 19 17 19 11 9 12 9 19 19 23 SUUTU SKATT (0) 1 2 1? 30 51 69 89 133 341 50 24 ERH. KOPKRAFF 19 70 43 80 115 136 164 195 241 428 125 25 BOST.BIDRAG 1 (0) (0) (1) (0) (0) 0 (O) .. .. 0 26 PENSIONER .. 12 5 15 (7) (7) (2) (4) (7) .. 6 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER» RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. (7) (8) (7) (3) (4) .. .. 4 28 ANNAN FASU .. .. (5) (3) (6) 7 11 12 21 (29) B 29 RORELSE .. .. .; (5) (6) (5) (6) (6) (9) .. 4 30 TJANSF MM .. .. 93 93 96 94 94 96 94 95 74 31 KAPITAL .. .. (10) 14 14 13 16 13 24 (37) 12 32 EJ REG .. 100 .; .. .. .. .. .. .. .. 8 33 SJUKPENNING 34 31 41 43 56 56 51 49 38 (27) 45 34 BARNBIDRAG 58 24 47 22 21 11 (7) (5) (4) .. 22 35 SOCIALHJALP .. (8) .. (3) .. .. .. .. .. .. 2 36 SFUDIBBIDRAG (3) 16 .. (6) .. .. .. .. .. .. 4 37 OVR BPDRAG .. .. .. (5) (5) (3) (3) .. .. .. 3 38 ANNAN INK 8 (11) (7) (7) (7) (6) (7) (11) (6) (16) 8 39 BUST.BIDRAG 11 (7) (6) (3) (7) (7) 9 (4) .. .. 6 40 PENSIONER .. 28 16 25 (9) (8) (3) (5) (5) .. 10 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 100 73 99 12 10 8 (6) (5) (7) .. 33 42 5000-14999 .. 22 .. 88 88 (4) .. .. .. .. 23 43 15000—24999 .. (4) .. .. .. 87 88 (6) .. .. 26 44 25000f .. .. .. .. .. .. (5) 88 90 92 19 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —1999 69 (12) 16 .. .. .. .. .. .. .. 13 46 2000-4999 26 39 59 (4) .. .. .. .. .. .. 12 47 500019999 (31 32 21 86 36 .. .. .. .. .. 18 48 10000114999 .. (8) .. (9) 59 84 26 .. .. .. 23 49 15000t24999 .. (6) .. .. (4) 15 73 95 69 .. 28 50 25000—34999 .. .. .. .. .. .. .. .. 29 (41) 4 51 350001 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 59 2 52 U KONFMARG 20 29 22 26 17 15 11 (9) .. .. 16 104 SOU 1971: 39

Tabell 112 b. Individer i åldern 20—67 år, 1967. Indelning efter skattepliktig inkomst.

5000 15000 25000 50000 0 EJ 1- 99991000019999200002999930000- TOTAL REG 4999 14999 24999 49999

ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 LOOOfTAL 713 395 361 565 505 645 662 425 416 121 4806 2 ANDELAR 14 8 8 12 11 14 14 9 9 3 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS.'PROCENT AV RAD 1

3 15—19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

4 20-44 58 51 47 45 58 56 56 56 50 (38) 53 5 45—66 42 45 48 52 40 43 43 43 50 61 45

6 67—75 .. (4) (5) (3) .. .. .. .. .. -2

KON OCH HARNOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN (4) 41 (6) 36 42 62 81 86 88 92 51 8 INVANDRARE (51 (5) (6) (4) (7) (6) 7 (8) (4) .. 6 FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTANO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

9 ENSB MAN .. (9) .. 8 (5) 8 9 (7) (6) .. 6 10 ENSB KVINNA .. (8) .. 12 11 9 (5) (4) (5) .. 6 10 11 SAMB MAN (2) 17 .. 13 11 11 8 (5) .. .. 8 11 12 SAMB KVINNA (3) 16 .. 10 12 8 (4) .. .. .. 6 12 13 GIFT MAN .. 15 .. 15 26 43 65 74 79 89 37 13 14 GIFT KV UB 29 15 37 16 16 12 (5) (4) .. .. 15 14 15 GIFT KV MB 64 20 56 25 19 9 (5) (4) .. .. 22 15 UTBILDNINGSKATEGORIr RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 69 64 74 72 67 66 65. 56 36 (14) 63 16 17 O YRKUTB 11 (8) (12) 11 10 13 16 18 18 .. 13 17 18 REALSKDLA 10 (6) (5) (5) 11 9 8 (7) (11) .. 8 18 19 O YRKUTB (7) (10) (7) 9 (9) 9 8 13 19 .. 10 19 20 MELLANSKOLA (3) (10) .. (4) .. (3) (3) (5) (8) (16) 4 20 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. (8) 42 2 21 EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. (8) .. 8 (6) (5) (3) .. .. 5 22 23 FDRETAG .. (5) .. (5) (7) (5) (5) (6) (9) .. 5 23 24 DIREKTOR .. .. .. .. .. .. .. .. 12 40 3 24 25 PRIV TJM .. (4) (4) (7) 13 15 18 25 28 (12) 12 25 26 PRIV ARE (3) 14 21 30 40 46 45 38 17 .. 29 26 27 OFF TJM .. .. .. (6) (8) 11 12 17 24 39 10 27 28 OFF ARB .. (4) 13 13 11 10 11 (9) (4) .. 8 28 29 SFUDERANDE (3) 15 .. (4) .. .. .. .. .. .. 2 29 30 MEDHJALP 13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 30 31 HEMMAPRU 76 23 46 9 (4) .. .. .. .. .. 17 31 32 OVRIGA 21 (6) 18 (5) (4) .. .. .. .. 6 32 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 1- .199 .. (10) (9) .. .. .. .. .. .. .. 2 33 34 200—899 .. 29 41 18 (71 (4) .. .. .. .. 9 34 35 900f1999 .. (9) (10) 38 31 14 (7) (9) (11) .. 14 35 36 2000f2299 .. (6) .. (8) 32 51 55 53 43 (37) 29 36 37 2300—2599 .. .. .. (6) 14 19 25 24 20 (14) 13 37 38 26001 .. .. (6) 10 10 11 13 23 (39) 9 38 SJUKDAGAR. ARBEFSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1—11 10 (7) 14 16 20 26 29 29 24 (20) 20 39 40 12—25 8 (8) (8) (8) 11 10 10 (11) (6) .. 9 40 41 26—89 (7) (10) (10) 13 18 16 11 (7) (7) .. 11 41 42 90— (5) (9) (7) (8) (7) .. .. .. .. .. 4 42 43 ARBETSLOS .. (9) .. 9 (7) (5) (4) .. .. .. 5 43 44 IJANSTLEDIG .. .. (5) (5) (4) (3) .. .. 3 44 SKAFTEPLIKTIG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. .. . .. (4) (5) (7) (8) (13) 4 45 46 0-9999 97 83 87 77 73 66 59 51 37 (16) 69 46 47 10000- 79999 .. (121 (11) 19 20 26 33 35 43 45 23 47 48 80.000— .. (4) (5) (3) (6) 12 (27) 4 48 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKFUELL 9 55 (4) 50 48 46 32 22 20 .. 32 49 50 014999 .. (11) .. 9 16 21 32 40 50 57 21 50 51 5000—9999 (6) (7) (14) (5) (4) 9 14 16 (10) .. 9 51 52 10000-19999 48 16 53 28 26 20 19 18 15 .. 27 52 53 200001 35 (11) 27 (8) (5) (4) (3) (4) (5) .. 11 53

Tabell 20] a. Individer i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 —

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000fTAL 875 821 1300 1184 945 422 205 104 5856 2 ANDELAR 15 14 22 20 16 7 4 2 100 TAXERADB INKOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR

3 JORDBRUK .. .. 3 7 (8) .. .. .. 4 4 ANNAN FAST .. .. 0 0 1 1 (7) (20) 1 5 RORELSE .. .. (3) 7 10 (20) .. .. 7 6 TJAN57 MM (1) 12 60 144 215 280 389 513 122 7 KAPITAL .. (O) 2 3 2 4 16 (11) 2 ANDRA INKOMSTERH GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 1 10 8 (2) (3) .. .. .. 5 9 SJUKPENNING 0 2 3 6 5 5 6 (3) 3 10 BARNBIDRAG 4 7 2 2 1 (2) .. .. 3 11 SOCIALHJALP .. .. (0) (0) .. .. .. .. 0 12 STUDISBIDRAG 1 2 1 (0) .. .. .. .. 1 13 OVR BIDRAG .. .. (0) 1 (1) .. .. .. 0 14 ANNAN INK (0) 1 1 1 2 5 (12) (116) 4 SKAUTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLIG .. 3 14 24 39 77 138 15 16 KOMMUNAL (0) 1 7 23 36 56 70 90 20 17 FORMOGENHET .. .. (0) (0) (O) (0) (8) (4) 1 18 FOLKPENSION .. 0 I 4 6 9 10 9 3 19 AFP .. .. O 1 1 2 (2) .. 1 20 SJUKFORSAKR (0) O 1 3 4 5 5 5 2 SUMMATIONER MMw GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 1 13 67 157 232 305 428 609 134 22 ANDRA INK 8 23 18 14 13 18 30 140 18 23 SOUTL SKATT 1 1 13 46 72 103 172 249 42 24 ERH. KOPKRAFT 8 35 73 126 173 220 286 500 110 25 BOST.BIDRAG (0) 0 0 0 0 .. .. .. 0 26 PENSIONER .. 9 22 11 6 (8) (12) .. 10 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JOROBRUK .. .. 6 6 (5) .. .. .. 4 28 ANNAN FAST .. .. 5 8 11 16 (23) (32) 7 29 ROREUSE .. .. (3) 5 5 (8) .. .. 4 30 ”JANSF MM (6) 38 79 92 93 92 93 83 69 31 KAPITAL .. (3) 14 15 14 17 33 (36) 12 32 EJ REG 17 38 16 (3) (2) .. .. .. 13 33 SJUKPENNING 19 28 35 55 50 46 37 (26) 39 34 BARNBIDRAG 29 38 16 14 9 (9) .. .. 18 35 SOCIALHJALP .. .. (3) (2) .. .. .. .. 2 36 SUUDIEBIDRAG 16 18 8 (2) .. .. .. .. 7 37 OVR BIDRAG .. .. (2) 5 (3) .. .. .. 2 38 ANNAN INK (5) 9 6 5 8 12 (16) (38) 8 39 BOST.8IDRAG (3) 9 4 5 10 .. .. .. 5 40 PENSIONER .. 24 36 12 7 (7) (9) .. 16 LONERNAS (INKL PENSIDNER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 100 96 24 9 8 (6) (8) .. 38 42 5000114999 .. (4) 76 34 (4) .. .. .. 25 43 15000124999 .- .. .. 56 55 (11) .. .. 21 44 25000— .. .. .. .. 34 80 86 76 16 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —1999 100 .. .. .. .. .. .. .. 15 46 2000—4999 .. 100 .. .. .. .. .. .. 14 47 500019999 .- .. 100 .. .. .. .. .. 22 48 10000-14999 .. .. .. 100 .. .. .. .. 20 49 15000124999 .. .. .. .. 100 100 .. .. 23 50 25000134999 .. .. .. .. .. .. 100 .. 4 51 35000— .. .. .. .. .. .. .. 100 2 52 U KONTMARG 26 25 27 17 11 (5) .. .. 19 106 SOU 1971: 39

Tabe/1201 b. Individer i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000-TAL 875 821 1300 1184 945 422 205 104 5856 2 ANDELAR 15 14 22 20 16 7 4 2 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 3 1'5—19 32 19 13 (4) .. .. .. .. 11 4 20-4'4 29 43 34 53 54 55 45 (41) 44 5 45—66 39 24 31 37 42 42 50 55 36

1 6 67-75 .. 14 22 6 (3) .. .. .. 9 KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN 18" 21 42 58 83 86 89 86 51 8 I-NVANDRARB (4) (5) 4 7 6 (7) .. .. 5 FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN ... (3) 7 8 7 (5) .. .. 5 10 ENSB KVINNA .. (3) 14 10 (4) .. .. .. 7 10 11 SAMB MAN 16 14 19 12 6 (4) .. .. 12 11 12 SAMB KVINNA 18 11 14 10 (4) .. .. .. 10 12 13 GI-FT MAN ... (4) 16 38 70 77 83 78 33 13 14 GI-FT KV UB 29 25 13 10 (3) .. .. .. 14 14 15 GI-FT KV MB 35 41 17 12 6 (6) .. .. 19 15 UTBILDNI—NGSKIATEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKDLA 73 63 71 63 63 46 25 (23) 63 16 17 O YRKUTB 7 10 9 13 16 19 (13) .. 12 17 18 REALSKOLA 13 12 10 10 8 (8) (10) .. 10 18 19 O YRKUTB (5) 9 7 10 10 14 (24) .. 9 19 20 MELLANSKOLA .. (5) (3) (4) (2) (8) (11) .. 4 20 21 HDGSKOLA ..Ä .. .. .. .. (5) (16) (32) 2 21 EKONOMI-SK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK ... (2) 7 6 6 .. .. .. 5 22 23 FORETAG .. .. (4) 5 (5) (8) (10) .. 4 23 24 DIREKT'OR .. .. .. .. .. (7) (19) (37) 2 24 25 PRIV T-JM .. (3) 6 14 18 27 (24) .. 11 25 26 PRIV ARB (5) 12 23 41 40 26 .. .. 25 26 27 OFF TJM .. .. 4 10 13 20 28 (25) 8 27 28 OFF AR8 (2) 7 9 10 11 (5) .. .. 8 28 29 STIUDERANDE 30 16 6 (2) .. .. .. .. 9 29 30 MEDHJALP 8 (3) .. .. .. .. .. .. 2 30 31 HEMMAHRU 50 42 8 (3) .. .. .. .. 16 31 32 OVRIGA .. 12 31 9 (4) .. .. .. 12 32 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 1-199 (5) 7 (2) .. .. .. .. .. 2 33 '34 200—899 10 28 15 7 .. .. .. .. 11 34 35 900—.1999 .. (6) 24 18 9 13 (9) .. 13 35 36 2000—2299 .. (2) 13 44 52 46 40 (33) 26 36 37 2300—2599 .. .. 6 15 22 19 (17) .. 10 37 38 2600—. .. .. 5 8 12 17 27 (33) 8 38 SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1—11 8 10 15 26 26 24 (22) .. 18 39 40 12—25 (5) 7 8 11 10 (8) .. .. 8 40 4126—89 (5) (5) 10 14 10 (11) (8) .. 9 41 42 90— .. (3) 5 5 (4) .. .. .. 4 42 43 ARBETSLOS (3) (4) 5 6 (3) .. .. .. 4 43 44 TJANSTILEDI-G .. .,. 4 (4) (4) (5) .. .. 3 44 SKATITEP'UIKTI-G NETTOFORMDGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATI—V .. .. .. (3) (5) (6) (12) .. 3 45 46 019999 97 92 76 68 54 49 29 (25) 72 46 47 10.000-79999 (3) 7 20 24 35 37 43 (43) 21 47 48 80000—. ... .. (3) 5 (5) (8) (15) (26) 4 48 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKT=UEL.L 38 33 56 48 25 18 (13) .. 38 49 50 0-,4999 .. (5) 12 17 36 47 56 (46) 19 50 51 5000—9999 (3) 9 4 (4) 10 (9) (9) .. 6 51 52 10000—.19999 9 10 5 8 13 (10) .. .. 9 52 53 20000—. 50 44 23 24 17 16 (15) (24) 28 53

Tabell 202 a. Individer i åldern 15—75 år utan skattepliktig inkomst, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 ' ANTAL. ABSOOUT OCH RELATIVT 1 1000fPAL 816 502 226 41 17 11 9 8 1630 2 ANDELAR 50 31 14 3 1 1 1 0 100 TAXERADE INKOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 ANNAN FAST .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 ROREDSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 PJANSF MM .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 KAPITAL .. .. .. .. .. .. .. .. .. ANDRA INKOMSTERr GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 2 16 48 (62) (140) .. .. .. 18 9 SJUKPENNING 0 2 6 (38) .. .. .. .. 3 10 BNRNBIDRAG 4 9 (3) .. .. .. .. .. 6 11 SOCIALHJALP .. .. (2) .. .. .. .. .. I 12 SFUDIEBIDRAG 1 4 (3) .. .. .. .. .. 2 13 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 14 ANNAN INK (01 1 (5) .. .. .. .. .. 3 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLIG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16 KOMMUNAL (0) 0 1 .. .. .. .. .. 0 17 FORMOGENHET .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18 FOLKPENSION .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 AFP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20 SJUKFORSAKR (0) 0 0 (1) .. .. .. .. 0 SUMMATIONER MMv GENDMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO .- -. .. .. .. .. .. .. .. 22 ANDRA INN & 33 68 (118) (183) .. .. .. 34 23 SUUTL SKATT (0) 0 1 (2) .. .. .. .. 0 24 ERH. KOPKRAFT 8 33 66 (116) (175) .. .. .. 34 25 BOST.BIDRÄG (0) 1 (0) .. .. .. .. .. 0 26 PENSIONER .. 6 26 .. .. .. .. .. 6 FOREKOMST AV VISSA INKDMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28 ANNAN FAST .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29 ROREDSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 FJANSF MM .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 KAPITAL .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 EJ REG 19 61 90 (80) (94) .. .. .. 45 33 SJUKPENNING 18 29 29 (63) .. .. .. .. 25 34 BARNBIDRAG 30 41 (16) .. .. .. .. .. 32 35 SOCIAUHJALP .. .. (9) .. .. .. .. .. 3 36 SFUDIEBIORAG 18 28 (15) .. .. .. .. .. 20 37 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 38 ANNAN INK (5) 12 (15) .. .. .. .. .. 9 39 BOST.8IDRAG (3) 13 (7) .. .. .. .. .. 7 40 PENSIONER .. 15 48 .. .. .. .. .. 13 LONERNAS (INKL PENSIDNER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 100 100 45 (56) .. .. .. .. 90 42 5000-14999 .. .. 55 (41) .. .. .. .. 9 43 15000—24999 .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 44 25000— .; .. .. .. .. .. .. .. .. DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 -1999 100 .. .. .. .. .. .. .. 50 46 2000—4999 .- 100 .. .. .. .. .. .. 31 47 500029999 .. .. 100 .. .. .. .. .. 14 48 10000—14999 .. .. .. (100) .. .. .. .. (3) 49 15000—24999 .. .. .. .. (100) .. .. .. (2) 50 25000134999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51 35000- .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG 27 26 38 (46) .. .. .. .. 28 108 SOU 1971: 39

Tabell 202 b. Individer i åldern 15_75 år utan skattepliktig inkomst, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 — ANFAL. ÅBSOIJUT OCH RELATIVT 1 1000-.ru 315 502 225 41 17 11 9 a 1030 2 ANDELAR 50 31 14 3 1 1 1 0 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS.= PROCENT Av RAD 1 3 15—19 34 28 (12) .. .. .. .. .. 28 4 20—44 29 50 35 (44) .. .. .. .. 37 5 45—66 35 15 25 1401 .. .. .. .. 29 5 57-75 .. (0) 29 .. .. .. .. e KON OCH HARKUMST. RELATIV FRERveNs. PROCENT Av RAD 1 7 MAN 19 29 45 (55) .. .. .. .. ze & INVANORARE (4) (51 .. .. .. .. .. .. 5 FORSDRJNINGSMASSIGT' CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 ENSB MAN .. (41 (11) .. .. .. .. .. 3 10 ENSB KVINNA .. (41 (13) .. .. .. .. .. 4 10 1,1 SAMB MAN 18 21 120) .. .. .. .. .. 19 11 12 SAHB KVINNA 19 16 120) .. .. .. .. .. 15 12 13 GI-FT MAN .. (4) (151 .. .. .. .. .. 5 13 14 GI-FT KV ua 20 110) (s) .. .. .. .. .. 13 14 15 GI—FT KV MB 35 41 (121 .. .. .. .. 33 15 ursrwm—msmreconr. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 15 FOLKSKOLA 72 55 73 (63) .. .. .. . 57 15 17 o YRKUTB 7 (9) (71 .. .. .. .. . a 17 13 REALSNDLA 14— 15 (91 .. .. .. .. . 14 18 19 D YRKUTB 45) 12 .. .. .. .. .. .. a 19 20 MELLANSKOLA .. (a) .. .. .. .. .. .. 4 20 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. . .. 21 EKONOMI—SK strus. RELATIV FREKVENS. pRDceNr Av RAD 1 22 JDRDDRUR .. .. .. .. .. .. .. .. (3) 22 23 FORETAG .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 23 24 DI-REKT'OR .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 25 PRIV TJM .. .. .. .. .. .. .. (21 25 25 PRIV ARB (4) (101 (13) .. .. .. .. .. a 25 27 OFF TJM .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 27 28 OFF ARD .. (51 .. .. .. .. .. .. (2) ze 29 STUDERANDE 32 25 (15) .. .. .. .. .. 25 29 30 MEDHJALP 9 (4) .. .. .. .. .. .. (> 30 31 HEMMAFRU 49 39 113) .. .. .. .. .. 39 31 32 OVRIGA .. (10) 42 .. .. .. .. 10 32 FORVARVS'TID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 33 1-.199 (5) (.7) .. .. .. .. .. .. 5 33 34 200—899 & 25 (211 .. .. .. .. .. 16 34 35 900—1999 (41 (9) .. .. .. .. .. 4 35 36 2000—2299 .. .. .. .. .. .. .. .. 35 37 2300—2599 .. .. .. .. .. .. .. .. 37 38 2600-. .. .. .. .. .. .. .. .. 38 SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 39 1-11 7. (9) (111 .. .. .. .. .. a 39 40 12—25 (5) (7) .. .. .. .. .. .. 5 40 4126—89 (5) (5) 1101 .. .. .. .. .. b 41 : 42 90- .. .. (91 (411 .. .. .. .. 4 42 T 43 ARBETSLUS (31 (4) (a) .. .. .. .. .. 5 43 l 44 TJANSTLEDIG .. .. .. .. .. .. .. 44 : SKAFTEP-LIIKTIG NETTOFORMOGENHET' RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 ' 45 NEGATIV .. .. .. .. .. .. .. .. 45 45 0-9999 90 93 De (79) .. .. .. .. 94 46 47 10000-79999 .. (6) (9) .. .. .. .. .. 5 47 43 80000— .. .. .. .. .. .. 413 MAKES/MAKAS ERHALLNA KDPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 49 EJ ARDUELL 40 49 55 (53) .. .. .. .. 47 49 50 0—4999 (41 (17) .. .. .. .. .. 5 50 51 5000—9999 (5) (e) .. .. .. .. .. .. 5 51 52 10000-19999 31 23 (11) .. .. .. .. .. 25 52 53 20000- 23 15 .. .. .. .. .. .. 10 53

Tabell 203 a. Individer i åldern 15—75 år utan kontantmarginal, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 _ ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 LOOOfTAL 227 207 355 202 104 20 5 0 1120 2 ANDELAR 20 18 32 18 9 2 0 0 100 TAXERADE INKONSFER. GENOHSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. -. .. .. .. .. .. .. (1) 4 ANNAN FAST .. .. .. .. .. .. .. . (0) 5 RORELSE .- .. .. .. .. .. .. .. (21 6 TJANSV MM .. 13 54 135 212 (251) .. . 69 7 KAPITAL .. .. .. .. .. .. .. .. (0) ANDRA lNKOMSTERf GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 2 13 12 (5) .. .. .. .. 8 9 SJUKPENNING (01 1 5 11 7 .. .. .. 5 10 BARNBPORAG (31 6 3 (3) .. .. .. 3 11 SOCIAbHJALP .. .. (1) (1) .. .. .. . 1 12 SFUDIBBIORAG (1) (2) (1) .. .. .. .. .. 1 13 OVR BPDRAG .. .. .. (2) .. .. .. .. (1) 14 ANNAN INK .. .. .. .. .. .. .. .. (1) SKAFTER OCH AVGPFTER. GENOMSNITTSBELOPPy HUNDRATAL KRONOR 15 SVATLPG .- (0) 2 12 20 (26) .. .. 5 16 KOMMUNAL .. 1 5 21 34 (39) .. 9 17 FORHOGENHET .- ;. .. .. .. .. .. . .. 18 FOLKPENSEON .. .. 1 3 6 (8) .. .. 2 19 AVP .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 20 SJUKFORSAKR .. 0 1 3 4 (4) .. .. 1 SUMMATPONER MM» GENDMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO .. 12 56 141 219 (263) .. .. 72 22 ANDRA INK 8 24 23 23 17 (31) .. .. 20 23 SbUTL SKATT .. 1 8 39 63 (78) .. .. 17 24 ERH. KOPKRAFF 8 36 70 125 172 (216) .. .. 74 25 BOST.BIDRAG .. (O) (0) (2) (1) .. .. .. 1 26 PENSIONER .. 11 29 (9) .. .. .. .. 13 FOREKOMST AW V1SSA INKOHSTERv RELATIV FREKVENSy PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .; .. .. .. .. .. .. .. (2) 28 ANNAN FAS? .. .. .. .. .. .. .. .. (3) 29 ROREUSE .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 30 FJANSW MM .. 36 75 88 93 (90) .. .. 57 31 KAPITAL .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 32 EJ REG 26 44 22 (B) .. .. .. .. 22 33 SJUKPENNING (11) 29 37 66 62 .. .. .. 38 34 BARNBPDRAG (20) 28 16 (20) .. .. .. .. 19 35 SOCIAUHJALP .. .. (8) (8) .. .. .. .. 6 36 SWUDIEBIORAG (191 (13) (5) .. .. .. .. .. 8 37 OVR BPDRAG .. .. .. (9) .. .. .. .. (3) 38 ANNAN INK .. .. .. .. .. .. .. .. (4) 39 BOST.BIDRNG .. (10) (6) (8) (16) .. .. .. 7 40 PENSPONER .. 27 48 (12) .. .. .. .. 23 LONERNAS (INKL PENSIONER] FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 100 96 18 (8) .. .. .. .. 46 42 5000€14999 .. .. 82 41 .. .. .. .. 34 43 15000124999 .. .. .. 50 65 .. .. .. 16 44 25000— .. .. .. .. (25) .. .. .. (4) DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNKNGy RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 45 -1999 100 .. .. .. .. .. .. .. 20 46 2000—4999 .. 100 .. .. .. .. .. .. 18 47 500019999 .; .. 100 .. .. .. .. .. 32 48 10000114999 .. .. .. 100 .. .. .. .. IB 4? 15000—24999 .. -. .. .. 100 (100) .. .. 11 50 25000134999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51 35000— .4 .. '.. .. .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG 100 100 100 100 100 (100) .. .. 100 110 sou 1971: 39

Tabe/l 203 b. Individer i åldern 15—75 år utan kontantmarginal, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 '

ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 1000—FAL 227 207 355 202 104 20 5 0 1120 2 ANDELAR 20 18 32 18 9 2 0 0 100 LEVNADSAR, RELATIV FREKVENS: PROCENT AV RAD 1

3 15—19 53 26 (13) .. .. .. .. .. 21 4 20—44 (21) 34 30 52 54 .. .. .. 36 5 45-66 26 27 30 37 (43) .. .. .. 32 6 63—75 .. (13) 26 .. . .. .. 12 KON UCH HARROMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN 29 27 39 58 88 .. .. .. 43 8 INVANDRARE .. .. (7) (15) .. .. 8 FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS; PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. .. (8) .. .. .. .. .. 6 10 ENSB KVINNA .. .. 21 (11) .. .. .. .. 10 11 SAMB MAN 27 (18) 18 (10) .. .. .. .. 17 12 SAMB KVINNA 29 (17) 15 (12) .. .. .. .. 17 13 GIFT MAN .. .. (13) 41 71 .. .. .. 20 14 GPFT KV UB (19) (21) (9) .. .. .. .. .. 12 15 GPFT KV MB (221 31 16 (13) .. .. .. .. 18 UTBILDNINGSKATEGORI. RELATIV FREKVENS; PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 81 77 81 77 78 (85) .. .. 79 17 O YRNUTB .. .. (7) (12) .. .. .. .. 8 18 REALSKOLA (13) (9) (6) .. .. .. .. .. 8 19 O YRKUTB .. .. (5) .. .. .. .. .. 5 20 MELLANSKOUA .; .. .. .. .. .. .. .. .. 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. .. EKONOMISK STATUS, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. (3) 23 FORETAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 DIREKTUR .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV FJM .. .. .. .. .. .. .. .. (4) 26 PRIV NRB (8) (19) 23 55 63 .. .. .. 29 27 OFF TJM .. .. .. .. .. .. .. .. (3) 28 OFF ARB .. (8) (8) (15) .. .. .. .. 8 29 SVUDBRANOE 46 (14) .. .. .. .. .. .. 14 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU 36 35 (10) .. .. .. .. .. 18 32 OVRIGA .. (17) 43 (8) .. .. .. .. 19 'FDRVARVSTID TIMMAR PER AR, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 11199 (7) .. .. .. .. .. .. .. (3) 34 2001899 (15) 29 (14) (8) .. .. .. .. 15 35 900-1999 .. .. 20 (16) .. .. .. .. 12 36 2000—2299 .. .. (8) 44 59 .. .. .. 18 37 2300-2599 .. .. .. (20) (19) .. .. .. 8 38 2600— .. .. .. .. .. .. .. .. (2) SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 39 1-11 .. (12) (12) 25 (27) .. .. .. 15 40 12-25 .. (8) (9) (14) .. .. .. .. 9 41 26—89 .. .. (11) (13) (16) .. .. .. 10 42 90- .. .. (8) (12) .. .. .. .. 6 43 ARBETSLOS .. (8) (8) (10) .. .. .. .. 8 44 FJANSFLEDIG .. .. .. .. (2) SKAFTEPLIKTIG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. .. .. .. .. .. (2) 46 019999 99 95 89 88 79 .. .. .. 91 47 10.000- 79999 .. .. (9) (9) (17) .. .. .. 7 48 80000—. ' .. .. .. .. MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL 61 46 64 50 (29) .. .. .. 53 50 014999 .. .. (11) (18) (48) .. .. .. 13 51 5000—9999 .. (13) (7) .. .. .. .. .. 9 52 10000€19999 28 28 16 (25) .. .. .. .. 22 53 200001 .. .. .. .. .. .. .. .. (4) SOU 1971: 39

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 1.0 41 42 1.3 41.

45 46 47

49 50 51 52 53

Tabe/1204 a. Män i åldern l5—75 år, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 — ANTAL: ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000-FAL 157 170 543 684 782 361 183 2 ANDELAR 5 6 18 23 26 12 6 TAXERADE INKOMSFER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. 7 12 (9) .. .. 4 ANNAN FAST .. .. (0) 0 1 1 (8 5 RORELSE .. .. (4) 11 (11) (22) .. 6 TJANSP MM .. (7) 57 143 215 286 408 7 KAPITAL .. .. 3 2 2 3 15 ANDRA INKOMSTERH GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 3 20 10 (2) .. .. .. 9 SJUKPBNNPNG .. (1) 2 5 4 4 5 10 BARNBPDRAG .. .. .. (0) (0) .. .. 11 SOCIALHJALP .. .. (O) .. .. .. .. 12 SFUDIBBIDRAG 3 6 2 (0) .. .. .. 13 OVR BPDRAG .. .. (1) (1) (1) .. .. 14 ANNAN INK .. (1) (1) (1) 1 (3) (8 SKAFTER OCH AVG1FTER. GENOMSNITTSBELOPP, HUNDRATAL KRON 15 SFATLPG .. .. 3 14 23 38 79 16 KOMMUNAL .. (1) 8 25 37 58 73 17 FORMOGENHBT .. .. (0) (0) (O) (0) (9 18 FOLKPENSION .. .. 1 4 7 9 11 19 AFP .. .. 0 1 1 (2) (2 20 SJUKFORSAKR .. 0 1 3 4 5 5 SUMMATPONER MHN GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NBTTO .- (7) 70 163 235 312 446 22 ANDRA INK 8 30 18 12 11 13 19 23 SUUTU SKAFT .. 1 14 47 72 104 179 24 ERH. KOPKRAFT 8 36 74 128 173 220 286 25 BOST.BIDRAG .. .. (0) (O) 0 .. .. 26 PENSPONER .. (8) 23 10 (5) (7) .. FOREKOMST AV V1$SA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT 27 JORDBRUK .. .. 12 10 (6) .. .. 28 ANNAN FAST .. .. (6) 10 13 17 (24 29 ROREUSE .. .. (5) 8 (6) (9) .. 30 FJANSH MM .. (15) 74 90 93 93 96 31 KAPITAL .. .. 17 14 13 15 33 32 EJ RBG 35 77 19 (3) .. .. .. 33 SJUKPBNNPNG .. (13) 29 48 49 46 34 34 BARNBPDRAG .. .. .. (3) (2) .. .. 35 SOC1AUHJAUP .. .. (4) .. .. .. .. 36 SFUDPEBIDRAG 43 48 11 (2) .. .. .. 37 OVR BPDRNG .. .. (3) (7) (4) .. .. 38 ANNAN INK .. (14) (7) (5) 7 (12) (14 39 BOST.BIDRAG .. .. (3) (5) 11 .. .. 40 PBNSPONER .. (19) 39 12 (5) (6) .. LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. 41 014999 99 94 27 14 8 (6) .. 42 5000114999 .. .. 72 24 (3) .. .. 43 15000124999 .. .. .. 61 54 (8) .. 44 250001 .. .. .. .. 34 83 90 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENSv 45 11999 100 .. .. .. .. .. .. 46 2000—4999 .. 100 .. .. .. .. .. 47 500019999 .. .. 100 .. .. .. .. 48 10000114999 .. .. .. 100 .. .. .. 49 15000-24999 .. .. .. .. 100 100 .. 50 25000134999 .. .. .. .. .. .. 100 51 350001 .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONFMARG 42 33 25 17 12 .. ..

89 2969 3 100 .. 7 ) (15) 1 .. 12 557 177 (11) 3 .. 5 (3) 4 .. 0 .. (O) .. 1 .. 1 ) (73) 4 DR 150 24 98 32 ) (5) 1 10 5 ) .. 1 5 3 662 198 99 17 270 64 491 150 .. 0 .. 10 AV RAD 1 .. 7 ) (33) 11 .. 6 83 79 (33) 15 .. 11 (29) 39 .. 2 .. (2) .. 8 .. 4 ) (29) 9 .. 5 .. 14 PROCENT AV RAD 1 .. 22 .. 21 .. 30 83 27 PROCENT AV RAD 1 .. 5 .. 6 .. 18 .. 23 .. 38 .. 6 100 3 .. 16 SOU 1971 39

Tabell 204 b. Män i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 1 ANTAL. ABSOOUT OCH RELATIVT 1 10001DAL 157 170 543 684 782 361 183 89 2969 2 ANDELAR 5 6 18 23 26 12 6 3 100 LEVNADSAR' RELAVIV FREKVENSr PROCENT AV RAD 1 3 15119 83 51 17 (4) .. .. .. .. 11 4 20144 .. (24) 32 50 54 54 46 (44) 44 5 45166 .. (15) 24 39 43 43 49 (52) 36 6 67175 .- (10) 27 7 (3) .. .. .. 9 KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 7 MAN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8 1NVANDRARB .. .. (3) (7) (6) (7) .. .. 5 FDRSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. (12) 17 13 8 (5) .. .. 10 10 ENSB KVINNA .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 SNMB MAN 92 68 45 21 7 (5) .. .. 25 12 SAMB KVINNA .- .. .. .. .. .. .. .. .. 13 GPFT MAN .. (19) 37 66 85 90 93 91 65 14 GIFT KV UB .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 GIFT KV MD . .. .. .. .. .. .. .. .. UTBILDNINGSKATBGDRI.- RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 69 52 68 71 70 49 (25) (20) 62 17 O YRKUTB .. .. 10 13 17 22 (14) .. 14 18 REALSKOLA (181 (21) 12 (7) (5) (7) (11) .. 9 19 O YRKUTB .. (10) (5) (5) (6) (12) (23) .. 8 20 MELLANSKOLA .. (9) (4) (3) .. (6) (11) .. 4 21 HOGSKDLA .. .. .. .. .. (15) (34) 3 EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. 15 10 8 .. .. .. 8 23 FOREFAG .- .. (7) 8 (6) (9) (11) .. 7 24 DPREKFOR .. .. .. .. .. (6) (20) (43) 4 25 PRIV TJM .. .. (3) 10 18 30 (26) .. 13 26 PRIV ARB .. (15) 24 51 46 30 .. .. 34 27 DFF TJM .. .. .. (3) B 15 (26) (25) 7 28 OFF ARE .. .. (4) (6) 11 (5) .. .. 6 29 SFUDERANDE 80 45 10 .. .. .. .. .. 9 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 OVRIGA .. (18) 35 10 (3) .. .. .. 11 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 11199 (10) .. .. .. .. .. .. .. .(1) 34 200—899 (18) 45 14 (6) .. .. .. .. 8 35 90011999 .. .. 14 11 (6) (10) (9) .. 9 36 200012299 .. .. 15 43 52 48 40 (36) 36 37 230012599 .. .. 10 20 25 20 (17) .. 17 38 26001 .. .. 10 13 14 19 29 (36) 14 SJUKDAGAR. ARBEFSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1111 .. .. 13 24 26 25 (21) .. 20 40 12125 .. .. (7) 8 11 (7) .. .. 7 41 26189 .. .. 10 12 10 (12) .. .. 10 42 901 .. .. (4) (5) (3) .. .. .. 4 43 ARBETSLOS .. .. (8) 9 (4) .. .. .. 6 44 TJANSTLEDI—G .. (3) (3) .. .. .. 2 SKAUTEPLIKTPG NETTOFDRMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. .. (5) (5) (7) (13) .. 5 46 019999 96 87 65 59 52 48 (25) (22) 57 47 100001 .79999 .. (10) 28 30 37 38 46 (43) 32 48 800001. .. (5) (6) (6) (7) (15) (28) 7 MAKBS/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL 96 85 65 44 20 14 .. .. 39 50 014999 .. (10) 26 29 46 57 66 (55) 37 51 500019999 .. .. (5) 10 18 (14) (11) .. 11 52 10000119999 .. .. (4) 16 16 (13) (9) .. 11 53 200001 .. .. .. .. .. .. .. .. (1) SOU (971: 39

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 1.0 41 42 43 44

45

47 48

49 50 51 52 53

Tabell 205 a. Kvinnor i åldern 15—75 år, l967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL

1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999

ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 718 ' 651 757 500 163 61 22 15 2887 2 ANDELAR 25 23 26 17 6 2 1 1 100 TAXERADE INNOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP' HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 4 ANNAN FAST .. .. (0) (1) .. .. .. .. 0 5 RORELSE .. .. (1) .. .. .. .. .. (1) 6 TJANSF MM (1) 14 62 145 212 245 .. .. 65 7 KAPITAL .. (0) 1 3 (4) (8) .. .. 2 ANDRA 1NKOMSTERv GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 1 7 7 .. .. .. .. .. 5 9 SJUKPENN1NG 0 2 3 6 7 (9) .. .. 3 10 BARNBPDRAG 5 9 4 4 6 (8) .. .. 6 11 SOCPAUHJALP .. .. (0) .. .. .. .. .. (0) 12 STUDPEBIORAG 1 1 (1) .. .. .. .. .. 1 13 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 14 ANNAN INK (0) (1) (1) (1) (3) .. .. .. 3 SKAFTER OCH AVG1FTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATbPG .. 0 3 15 28 41 .. .. 7 16 KOMMUNAL .. 1 7 22 33 41 (43) .. 9 17 FORMOGENHET .. .. (0) (0) .. .. .. .. 0 18 FOLKPENSPON .. 0 1 4 6 8 .. .. 2 19 ATP .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 20 SJUKFORSANR (0) 0 1 2 3 3 (3) .. 1 SUMMATIONER MM» GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 1 14 65 149 219 265 .. .. 68 22 ANDRA INK 8 22 19 16 24 50 (127) .. 20 23 SLUTL SKATT (1) 1 12 43 71 95 (113) .. 19 24 ERH. KDPKRAFT 9 35 72 122 172 220 (287) .. 69 25 BOST.BIDRAG (0) 1 (0) (1) .. .. .. .. 0 26 PENS1ONER .. 9 21 11 (11) .. .. .. 11 FOREKDMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS: PROCEN AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 28 ANNAN FAST .. .. (4) (4) .. .. .. .. 3 29 RORELSE .. .. (2) .. .. .. .. .. (1) 30 TJANSD MM (7) 44 82 96 96 87 .. .. 58 31 KAPITAL .. (4) 12 17 (23) (31) .. .. 10 32 EJ REG 14 27 13 .. .. .. .. .. 14 33 SJUKPENNPNG 23 32 40 64 52 (48) .. .. 39 34 BARNBPDRAG 36 48 27 29 41 (48) .. .. 36 35 SOCIAbHJALP .. .. (2) .. .. .. .. .. (1) 36 SVUD1EBIDRAG 10 10 (5) .. .. .. .. .. 7 37 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 38 ANNAN INK (5) (8) (6) (5) (10) .. .. .. 7 39 BOST.BIDRAG (3) 11 (5) (4) .. .. .. .. 6 40 PENSPONER .. 25 34 13 (12) .. .. .. 18 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 014999 100 97 22 (4) .. .. .. .. 54 42 5000—14999 .. (3) 78 47 .. .. .. .. 30 43 15000124999 .. .. .. 49 59 (28) .. .. 13 44 250001 .. .. .. .. 31 (61) .. .. 4 DEN ERHALLNA KORKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS: PROCENT AV RAD 1 45 11999 100 .. .. .. .. .. .. .. 25 46 2000—4999 .. 100 .. .. .. .. .. .. 23 47 500019999 .. .. 100 .. .. .. .. .. 26 48 10000114999 .. .. .. 100 .. .. .. .. 17 49 15000124999 .. .. .. .. 100 100 .. .. 8 50 25000134999 .. .. .. .. .. .. (100) .. (1) 51 350001 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONFMARG 22 23 29 17 .. .. .. .. 22 114 SOU l97l:

Tabell 205 b. Kvinnor i åldern 15—75 år. 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TDTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999

ANTAL. ABSOLVUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 718 651 757 500 183 81 22 15 2887 2 ANDELAR 25 23 26 17 8 2 1 1 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENSr PROCENT Av RAD 1

3 15—19 20 11 10 (41 .. .. . . 11 4 20—44 33 48 38 58 56 (591 . . 43 5 45—88 48 28 35 34 37 (391 . .. 38 8 87-75 .. 15 19 (41 .. .. . .. 10

KON OCH HARIQOMST, RELATrv FREKVENS. PROCENT Av RAD 1

7 MAN .. .. .. .. .. .. .. .. ..

8 l-NVANORARE' (51 (51 (51 (81 .. .. .. 8 FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1

9 ENSB MAN .. .. .. .. .. .. .. .. ..

10 ENSB KVINNA .. (41 24 24 (251 .. .. .. 14 10

11 SAMB MAN .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11

12 SAMB KVINNA 22 14 24 23 (231 .. .. .. 21 12

13 GI-FT MAN .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13

14 GI-FT KV UD 35 31 23 25 (181 .. .. .. 28 14 15 GI—FT KV MB 42 52 30 29 34 (411 .. .. 38 15 UTBI-LONl-NGSK'ATEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 18 FOLKSKDLA 73 88 73 52 33 (301 .. .. 84 16 17 D YRKUTB 8 11 8 13 (121 .. .. .. 10 17 1.8 REALSKOLA 13 10 8 14 (211 .. .. .. 11 18 19 D YRKUTB (51 9 9 18 (281 (281 .. .. 11 19 20 MELLANSKDLA .. (41 .. (51 .. .. .. .. 3 20 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. (11 21 ERDNDMTSK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1

22 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. (11 22

23 FORETAG .. .. .. .. .. .. .. .. (11 23 24 DI—REKTOR .. .. .. .. .. .. .. .. (11 24

25 PRIV TJM .. (31 9 19 (221 .. .. .. 8 25 28 varv AR8 (41 12 23 27 (131 .. .. .. 15 28 27 OFF TJM .. .. (81 20 38 (521 .. .. 9 27 28 OFF ARE (21 (81 13 15 (131 .. .. .. 9 28 29 sque—RANDE 19 8 (31 .. .. .. .. .. 8 29 30 MEDHJALP 10 (41 .. .. .. .. .. .. 4 30 31 HEMMAFRU 81 52 14 (71 .. .. .. .. 32 31 32 OVRIGA .. 11 28 (71 .. .. .. . 12 32 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 33 1—.199 (4-1 (71 (21 .. .. .. .. .. 3 33 34 200—899 8 23 18 (81 .. .. .. .. 13 34 35 900-1999 .. (81 31 28 (231 (301 .. .. 17 35 38 2000-2299 .. .. 11 44 55 (381 .. .. 15 38 37 2300—2599 .. (31 (91 .. .. .. .. 3 37

38 2800- .. .. .. .. .. .. .. .. (11 38

SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS, PROCENT Av RAD 1 39 1—11 10 11 18 28 (281 .. .. .. 16 39 40 12-25 (81 9 9 14 .. .. .. .. 9 40 4128—89 (81 (81 11 15 (101 .. .. .. 9 41 * 42 90- .. (31 (81 (41 .. .. .. .. 4 42 1 43 ARBETSLOS (21 (21 (31 .. .. .. .. .. 3 43 E 44 TJANSTLEDIG .. (51 (81 .. .. .. 4 44 ( SKATTTEPLIKT'I-G NETTDFDRMDGENHET. RELATiv FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 1 45 NEGATTv .. .. .. .. .. .. .. .. (11 45

46 0-9999 97 93 84 80 87 (581 .. .. 87 48 47 10000-79999 (31 (81 13 18 (281 (271 .. .. 11 47 ,, 48 80000- .. .. (21 48 , MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATrv FREKVENS. PROCENT Av RAD 1

49 EJ AKTUELL 25 20 50 53 49 (381 .. .. 37 49 50 (1—4999 .. (41 (31 .. .. .. .. .. 3 50 51 5000—9999 (81 14 (51 .. .. .. .. .. 7 51 52 10000—19999 40 39 33 33 (291 (281 .. .. 35 52 53 20000— 29 23 10 (91 (151 (281 .. .. 18 53

Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 - ANFAL. ABSUUUT OCH RELATIVT 1 LOOO—PAL 72 204 562 897 793 361 163 82 3134 2 ANDELAR 2 7 18 29 25 12 5 3 100 TAXERADE INNOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 4 ANNAN FAST .. .. .. (0) 0 O (7) (2) 1 5 ROREUSE .. .. .. .. .. .. .. .. (3) 6 TJANSF MM .. 18 78 163 236 303 439 598 195 7 KAPITAL (1) 1 2 2 (17) (8) 2 ANDRA [NKOMSTERy GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG (4) 11 13) .. .. .. .. .. 3 9 SJUKPENNPNG (01 1 4 5 5 5 5 (3) 4 10 BARNBPDRAG .. 4 3 2 1 121 .. .. 2 11 SOCIALHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 12 SFUDLEBKDRAG .. (2) (1) .. .. .. .. .. 0 13 OVR BPDRAG .. .. (0) (1) (1) .. .. .. 1 14 ANNAN INK (1) (1) (0) (1) (4) (7) (68) 3 SKATTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP, HUNDRATAL KRONOR 15 SWATLIG .. (O) 4 16 26 40 86 155 25 16 KOMMUNAL .. 1 10 25 37 50 76 103 31 17 FORMOGENHBT .. .. .. .. .. .. (9) (3) 1 18 FOLKPENSION .. (0) 2 5 7 9 12 11 5 19 AFP .. .. .. (0) (0) (0) .. .. 0 20 SJUKPORSANR .. 0 2 3 4 5 5 5 3 SUMMATPONER MMH GENOHSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NBTTO (3) 18 79 164 236 308 455 675 199 22 ANDRA INK 9 21 14 11 11 16 19 85 15 23 SUUTU SKNFT (0) 3 18 49 74 103 187 279 65 24 ERH. KDPKRAFT 11 36 76 126 173 221 288 481 149 25 BOST. BlDRAG .. .. (0) (1) 0 .. .. .. 0 26 PENSPONER .. .. (2) (Zl .. .. 2 FOREKOMST Av VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS, PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. .. .. (1) 28 ANNAN FAST .. .. .. (5) 11 15 (20) (28) 8 29 ROREUSE .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 30 TJANSU MM .. 53 92 98 99 97 98 88 92 31 KAPITAL .. .. (6) 11 12 15 (28) (30) 11 32 EJ REG (36) 40 (71 .. .. .. .. .. 6 33 SJUKRENNING (251 36 53 61 53 48 40 (27) 51 34 BARNBPDRAG .. 30 25 15 9 (10) .. .. 15 35 SOC1AUHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 36 STUDPEBIDRAG .. (16) (6) .. .. .. .. .. 3 37 OVR BPDRAG .. .. (3) (5) (3) .. .. .. 3 38 ANNAN INK ..' (9) (4) (3) (6) (12) (15) (33) 7 39 BOST.BIDRAG .. .. (4) (5! 10 .. .. .. 5 40 PENSIONER .. (4) (4) .. 4 LONERNAS (INKL RENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS; PROCENT AV RAD 1 41 0f4999 ?? 89 13 .. .. .. .. 11 42 5000—14999 .. (11) 87 31 (3) . .. .. .. 26 43 15000-.24999 .. .. .. 67 58 (11) .. .. 36 44 25000-. .. .. 38 87 96 91 27 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —.1999 100 .. .. .. .. .. .. .. 2 46 2000—4999 .. 100 .. .. .. .. .. .. 7 47 5000-9999 .. .. 100 .. .. .. .. .. 18 48 10000-14999 .. .. .. 100 .. .. .. .. 29 49 15000—24999 .. .. .. .. 100 100 .. .. 37 50 25000—34999 .. .. .. .. .. .. 100 .. 5 51 350001 .. .. .. .. .. .. .. 100 '3 52 U KONTMARG (33) 32 24 18 11 (5) .. .. 16 116 SOU 1971: 39

Tabe/1206 b. Löntagare i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 - ANTAL. ABSObUT OCH RELATIVT 1 LOOOäTAL 72 204 562 897 793 361 163 82 3134 2 ANDELAR 2 7 18 29 25 12 5 3 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 3 15—19 (38) 29 22 (4) .. .. .. .. 8 4 20—44 (24) 39 50 60 58 57 51 (43) 54 5 45—66 (39) 32 28 35 40 41 47 (56) 37 6 67—75 .. .. .. .. .. .. .. .. (1) KON OCH HARKDMST. RELATIV FREKVENS, PROCENT AV RAD 1 7 MAN (241 (23) 31 54 82 86 91 91 61 8 INVANDRARE .. .. (5) 8 7 (7) .. 6 FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTANDo RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 ENSB MAN .. .. (3) 8 8 (5) .. .. 6 10 ENSB KVINNA .; .. (7) 10 (4) .. .. .. 6 11 SAMB MAN .. (16) 22 13 (6) .. .. .. 11 12 SAMB KVINNA (26) (18) 15 11 (4) .. .. .. 9 13 GPFT MAN .. .. (6) 33 68 77 86 87 44 14 GPFT KV UB (24) (18) 18 12 (3) .. .. .. 10 15 GPFT KV MB (24) 37 28 13 (6) (6) .. .. 14 UTBILDNINGSKATEGDRI. RELATIV FREKVENS» PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA (67) 59 60 60 62 45 (20) .. 56 17 O YRKUTB .. (15) 13 14 17 19 (11) .. 15 18 REALSKOLA .. (14) 14 11 8 (8) (11) .. 11 19 O YRNUTB .- (9) 10 10 10 14 (26) .. 11 20 MELLANSKDLA .. .. .. (4) (2) (9) (13) .. 4 21 HOGSKOLA .. .. (5) (19) (38) 3 EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JOROBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23 FORETAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 DPREKTOR .. .. .. .. .. (8) (23) (46) 4 25 PRIV TJM .. (13) 15 18 22 32 (31) .. 20 26 PRIV AR8 (58) 50 54 54 48 30 .. .. 46 27 OFF TJM .; .. 10 13 15 24 36 (32) 15 28 OFF ARB (25) 29 21 13 13 (6) .. .. 14 29 STUDERANDE .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 OVRPGA .. .. .. .. .. .. .. .. .. FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 1—199 .. .. .. .. .. .. .. .. .(1) 34 200-899 (38) 51 20 (5) .. .. .. .. 9 35 90011999 .. (20) 43 20 9 (14) (10) .. 19 36 200012299 .. .. 24 54 60 53 48 (39) 45 37 2300—2599 .. .. (8) 17 22 21 (18) .. 16 38 26005 .. .. .. (4) 7 (12) (23) (41) 7 SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARD, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1—11 .. (17) 23 29 28 26 (28) .. 26 40 12—25 .- (11) 11 12 11 (8) .. .. 10 41 26—89 .. .. 14 15 11 (11) .. .. 12 42 90- .. .. (6) (5) (3) .. .. .. 4 43 ARBETSLOS .. (8) 10 6 (3) .. .. .. 6 44 TJANSFLEDIG .. (8) (4) (4) (6) .. .. 5 SKAHTEPLIKTIG NETTOFDRMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. (3) (5) (6) (14) .. 4 46 0—9999 91 96 92 77 60 53 32 (24) 70 47 10.000—79999 .. .. (6) 19 33 36 42 (46) 23 48 80000- .. .. (2) (5) (12) (22) 3 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT' RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKPUELL (51) 47 51 51 26 18 (14) .. 38 50 0—4999 .. .. .. 10 34 48 59 (51) 22 51 5000—9999 .. .. (4) 7 17 (13) (10) .. 10 52 10000119999 (22) 29 32 27 20 15 .. .. 24 53 20000— (22) (17) 9 (5) (3) (5) .. .. 7

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 4.0 1.1 42 1.3 4.4

45 46 47 48

49 50 51 52 53

Tabe/1207 a. Arbetare i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 — ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 LOOOfFAL 60 160 420 603 486 131 17 8 1885 2 ANDEbAR 3 8 22 32 26 7 1 0 100 TAXERADE INKOMSFER. GENDMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .; .. .. .. .. .. .. .. (1) 4 ANNAN FAST .. .. .. (0) 0 (0) .. .. O 5 RDRELSE .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 6 FJANSF MM .. 19 77 161 232 282 (318) .. 154 7 KAPITAL (0) 1 1 (2) .. .. 1 ANDRA INKOMSTERN GENOMSNITTSBELDPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG (4) 11 (4) .. .. .. .. .. 3 9 SJUKPENNING .. 1 4 6 5 6 .. .. 5 10 BARNBPDRAG .- (4) 3 2 (1) .. .. .. 2 11 SOCIALHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 12 STUDIEBIORAG .. L1) .. .. .. .. .. .. (0) 13 OVR BI—DRAG ... .. (1) (1) (1) .. .. .. 1 14 ANNAN INK (0) (1) (7) .. .. 3 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLIG .. LO) 4 15 23 32 (42) .. 15 16 KOMMUNAL .. 2 9 25 37 45 (50) .. 23 17 FORMOGENHET .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18 FOLKPENSION .. (0) 1 4 7 8 (9) .. 4 19 AFP .. .. .. (0) .. .. .. .. (0) 20 SJUKFORSANR .. 0 2 3 4 4 (5) .. 3 SUMMATIONER MHN GENOMSNITTSBELDPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO .. 19 78 162 232 287 (329) .. 155 22 ANDRA INK 9 20 14 12 11 19 (43) .. 15 23 SUUTL SKATT (0) 3 17 48 70 89 (106) .. 45 24 ERH. KOPKRAFT 11 36 75 127 172 217 (267) .. 125 25 8087. BIDRAG .. .. (0) (1) 0 .. .. .. 0 26 PENSIONER .. .. (3) (2) .. .. 2 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. (1) 28 ANNAN FASF .. .. .. (5) 11 (16) .. .. 6 29 RDRELSE .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 30 TJANST MM .. 54 91 97 99 98 (94) .. 90 31 KAPITAL .. -. (5) 10 11 (13) .. .. 9 32 EJ RBG (38) 40 (7) .. .. .. .. .. 7 33 SJUKPENNING .. 37 53 62 57 52 .. .. 55 84 BARNBIDRAG .. (27) 24 14 (6) .. .. .. 15 35 SOCIALHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 36 SFUDIEBIDRAG .. (11) .. .. .. .. .. .. (2) 37 OVR BIDRAG .. .. (4) (6) (4) .. .. .. 5 38 ANNAN INK .. .. .. (3) (7) (15) .. .. 6 39 BOST. BIDRAG .. .. (5) (5) 11 .. .. .. 6 40 PENSIONER .. (5) (3) .. .. 4 LONERNAS (INKL PENSIDNER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0-4999 100 88 13 .. .. .. .. .. 14 42 5000114999 .. (13) 86 30 .. .. .. .. 31 43 15000— 24999 .. .. .. 68 63 (18) .. .. 39 44 25000— .. .. 34 79 (94) .. 15 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNINGy RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —.1999 100 .. .. .. .. .. .. 3 46 2000=4999 .. 100 .. .. .. .. .. .. 8 47 5000-9999 .. .. 100 .. .. .. .. .. 22 48 10000114999 .. .. .. 100 .. .. .. .. 32 49 15000124999 .. .. .. .. 100 100 .. .. 33 50 25000—34999 .. .. .. .. .. .. (100) .. (1) 51 35000— .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONUMARG (35) 35 26 24 16 .. .. .. 22

Tabe/1207 b. Arbetare i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 -

ANTAL, ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 60 160 420 603 486 131 17 8 1885 2 ANDELAR 3 8 22 32 26 7 1 0 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS" PROCENT AV RAD 1 3 1,5—19 (40) (31) 20 (6) .. .. .. .. 10 4 20—44 .. (31) 48 52 55 53 .. .. 49 5 45-66 (40) 38 31 41 44 44 .. .. 39 661—75 .. .. .. .. .. .. . .. .. KON OCH HARK'OMS'T. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 7 MAN .. (22) 36 65 91 96 (100) .. 63 8 I—NVANDRARE .. .. (5) 9 (9) .. .. .. 7 FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. .. .. 9 (9) .. .. .. 7 10 ENSB KVINNA .. .. (6) (7) .. .. .. .. 5 11 SAMB MAN .. (16) 26 16 (8) .. .. .. 15 12 SAMB KVINNA (32) (19) (11) 9 .. .. .. .. 9 13 GI-FT MAN .. .. (7) 40 75 85 .. .. 41 14 GI-FT KV UB (27) (19) 19 (7) .. .. .. .. 9 15 GI'FT KV MB .. 36 28 11 .. .. .. .. 14 UTBI-LDNI—NGSK-ATBGORIr RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA (72) 69 70 77 78 72 .. . 75 1,7 0 YRKUTB .. (14) 15 12 15 (20) .. .. 14 1.8 REALSKOLA .. (13) (11) (7) (5) .. .. . 8 19 O YRKUTB .. .. (5) (3) .. .. .. . 3 20 MELLANSKOLIA .. .. .. .. .. .. .. . .. 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. . .. EKONOMI-SK STIATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23 FORETAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 DI'REKT'OR .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV IUM .. .. .. .. .. .. .. .. .. 26 PRIV ARB (70) 63 72 81 78 84 .. .. 76 27 OFF TJM .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28 DFF ARB (30) 37 28 19 22 (16) .. .. 24 29 ST'UDER'ANDE .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 OVRIGA .. .. .. .. .. .. .. .. .. FORVARVS'TID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENSv PROCENT AV RAD 1 33 1—.].99 ... .. .. .. .. .. .. .. .(1) 34 200—899 (42) 50 19 (3) .. .. .. .. 11 35 900-1999 ... (21) 43 17 (4) .. .. .. 19 36 2000—2299 .. .. 23 56 63 54 .. .. 44 37 2300—2599 .. .. (10) 21 26 (27) .. .. 18 38 2600—. .. .. .. (3) (6) .. .. .. 4 SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1—11. .. (19) 21 28 28 (25) .. .. 25 40 Ijz—25 .. (10) (10) 12 12 .. .. .. 11 41 26-89 .. .. 16 17 14 (14) .. .. 15 42 90— ... .. (6) (6) (4) .. .. .. 5 43 ARBET-SLOS .. .. 12 (8) (4) .. .. .. 8 44 TJANS'FLEDIG .. .. (7) (3) .. .. .. .. 4 SKAFTERLIKTI—G NBTTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATI'V .. .. .. (3) (4) .. .. .. (2) 46 0—9999 93 96 93 76 62 58 .. .. 77 47 1.0000—79999 .. .. (6) 20 32 (34) .. .. 20 48 80.000— .. .. .. .. .. .. .. .. (1) MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKFUELL (57). 46 50 50 24 (20) .. .. 41 50 0-4999 .. .. .. 12 40 56 .. .. 19 51 5000-9999 .. .. (5) 9 18 (15) .. .. 11 52 10000-19999 .. (32) 34 26 17 .. .. .. 25 53 20.000— .. (14) (8) (3) .. .. .. .. 5

Tabell 208 a. Individer i åldern 15—75 år, 1967, med minst 8 sjukdagar. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 — ANTAL' ABSOOUT OCH RELATIVT 1 1000—FAL 113 153 353 402 266 115 35 15 1452 2 ANDELAR 8 11 24 28 18 8 2 I 100 TAXERADB INKOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. (2) (3) .. .. .. .. (2) 4 ANNAN FAST .. .. .. (0) (0) .. .. .. 1 5 RORELSE .. .. .. .. .. (33) .. .. 6 6 TJANST MM .. 12 59 134 203 249 (326) .. 122 7 KAPITAL .. .. 11) (1) (1) (4) .. .. 2 ANDRA INKOMSTERH GENOMSNITTSBELOPP, HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG .. (8) 16) (3) .. .. .. .. 5 9 SJUKPSNNING 3 5 9 15 15 16 (34) .. 12 10 DARNBIDRAG (4) 8 3 2 (1) .. .. .. 3 11 SOCIALHJAUP .. .. (1) .. .. .. .. .. (0) 12 SWUDIBBIORAG .- .. .. .. .. .. .. .. (0) 13 OVR BIDRAG .. .. .. (1) (2) .. .. .. 1 14 ANNAN INK .. .. (1) (1) (2) .. .. . 2 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SVATLIG .. .. 3 12 21 34 (72) 13 16 KOMMUNAL .. (1) 7 20 33 45 (64) 19 17 FORMOGENHET .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 18 FOLKPENSION .. .. 1 3 6 9 (9) .. 3 19 AFP .. .. (0) (O) (1) .. .. .. 1 20 SJUKFORSAKR .. (0) 2 3 4 5 (5) .. 2 SUMMATIONER MMr GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO .- 13 64 139 212 285 (392) .. 132 22 ANDRA INK 8 23 23 24 25 30 (63) .. 25 23 SUUTb SKATT .. 1 13 38 64 95 (165) .. 39 24 ERH. KOPKRAFT 9 35 75 125 173 221 (290) .. 118 25 BOST.BIDRAG .. .. (0) (1) (1) .. .. .. 1 26 PENSIONER .. (8) 13 (6) (5) .. .. .. 7 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCEN AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. (5) (5) .. .. .. .. (3) 28 ANNAN FASF .. .. .. (4) (12) .. .. .. 6 29 RORELSE .. .. .. .. .. (14) .. .. 4 30 FJANSH MM .. 40 79 92 95 88 (94) .. 77 31 KAPITAL .; .. (8) 110) (12) (17) .. .. 10 32 EJ REG .. (29) 114) (5) .. .. .. .. 10 33 SJUKPENNING 98 89 91 99 99 100 (100) .. 96 34 BARNBIDRAG (35) 42 21 17 (11) .. .. .. 20 35 SOCIALHJAUP .. .. (7) .. .. .. .. .. (3) 36 SFUDIEBIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 37 OVR BPDRNG .. .. .. (5) (6) .. .. .. 4 38 ANNAN INK .. .. (6) (6) (7) .. .. .. 7 39 BOST.810RAG .. .. (5) (6) (11) .. .. .. 6 40 PENSIONER .. (23) 23 (9) (6) .. .. .. 13 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 100 99 27 (8) (6) .. .. .. 29 42 5000-14999 .. .. 73 46 (8) .. .. .. 32 43 15000124999 .; .. .. 46 66 (18) .. .. 27 44 25000— .. .. .. .. 20 72 (77) .. 12 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNINGy'RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD I 45 —1999 100 .. .. .. .. .. .. .. 8 46 2000-4999 .. 100 .. .. .. .. .. .. 11 47 500019999 .. .. 100 .. .. .. .. .. 24 48 10000—14999 .. .. .. 100 .. .. .. .. 28 49 15000t24999 .. i. .. .. 100 100 .. .. 26 50 25000f34999 .. .. .. .. .. .. (100) .. (2) 51 35000— .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG .. (30) 32 23 (14) .. .. .. 22 120

Tabe/1208 b. Individer i åldern 15—75 år, 1967, med minst 8 sjukdagar. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 -

ANFÅL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 113 153 353 402 266 115 35 15 1452 2 ANDELAR & 11 24 28 18 8 2 1 100 LEVNADSAR' RELAFIV FREKVENS| PROCENT AV RAD 1

3 15—19 .. .. (12) .. .. .. .. .. 6 4 20—44 (29) 43 41 52 51 54 (46) .. 46 5 45—66 65 37 35 41 46 45 (51) .. 43 6 67—75 .. (10) (11) .. .. .. .. .. 6 KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCEN AV RAD 1

7 MAN .. (11) 36 51 82 84 (80) .. 49 8 1NVANDRARE .. .. (7) (10) (7) .. .. .. 8 FDRSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. .. (5) (8) (8) .. .. .. 6 10 ENSB KVINNA .. .. 110) (10) .. .. .. '.. 7 11 SAMB MAN .. .. 16 (8) (7) .. .. .. 8 12 SAMB KVINNA .. .. (13) (12) .. .. .. .. 9 13 GIFT MAN .. .. 15 36 67 76 (77) .. 35 14 GPFT KV UB 45 (29) 17 13 .. .. .. .. 15 15 GIFT KV MB 48 50 24 14 (7) .. .. .. 20 UTBILDN1NGSKATEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 79 73 70 67 65 50 .. .. 67 17 O YRKUTB .. (13) (12) 14 19 (23) .. .. 15 18 REALSKOLA .. .. (12) (8) (6) .. .. .. 8 19 O YRKUTB .- -. (7) (8) (7) .. .. .. 8 20 MELLANSKOUA .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. (1) EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCEN AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. (6) (4) .. .. .. .. 4 23 FORETAG .. .. .. (4) .. (14) .. .. 4 24 DPREKFOR .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 25 PRIV FJM .. .. (8) 13 (16) 124) .. .. 12 26 PRIV ARB .. (14) 32 50 44 (30) .. .. 34 27 DPF TJM .. .. (5) (7) (8) (16) .. .. 7 28 OFF AR8 .. .. 112) (10) (17) .. .. .. 11 29 SFUDERANDE .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 31 HEMMAFRU 73 54 112) (4) .. .. .. .. 16 32 OVRIGA .. .. 18 (6) .. .. .. .. 8 FORVARVSTIO TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS| PROCENT AV RAD 1

33 11199 .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 34 2001899 .. (24) 17 (6) .. .. .. .. 10 35 90011999 .. .. 30 21 (12) .. .. .. 17 36 200012299 .. .. 15 50 56 44 .. .. 33 37 2300—2599 .. .. (9) 112) (17) (23) .. .. 11 38 26001 .. .. .. (6) (11) (21) .. .. 7 SJUKDAGARy ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENSo PROCENT AV RAD 1

39 L—11 .. (18) (13) 15 (14) (22) .. .. 15 40 12—25 (39) 40 30 31 36 (28) .. .. 33 41 26—89 (381 (29) 39 40 37 (41) (46) .. 38 42 90— .. (14) 18 14 (13) .. .. .. 14 43 ARBETSLOS .. .. 110) (8) (6) .. .. .. 7 44 TJANSTLEDPG .. .. .. (4) .. .. .. .. 4 SKAFTEPCIKTIG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATPV .. .. .. .. .. .. .. .. (3) 46 019999 96 89 83 78 60 51 .. .. 75 47 10000—79999 .. .. 15 18 35 (29) .. .. 20 48 80000— .. .. .. .. .. .. .. .. (3) MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS: PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUEUL .. (22) 45 45 25 (21) .. .. 34 50 014999 .. .. (11) 15 36 48 .. .. 19 51 5000—9999 .. (13) (5) (7) (16) (16) .. .. 10 52 10000-19999 (44) 36 31 27 19 .. .. .. 27 53 200001 (35) (25) (8) (6) .. .. .. . 10

Tabell 209 (1. Skattemässigt ensamstående i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 — ANFALy ABSOLUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 329 271 724 560 232 75 27 14 2232 2 ANDEUAR 15 12 32 25 10 3 1 1 100 TAXERADE INKUMSTERy GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. (2) .. .. .. .. . 2 4 ANNAN FAS! .. .. (0) (O) .. .. .. .. I 5 RORELSE .. .. (I) .. .. .. .. . (2) 6 TJANSF MM .. (4) 62 151 222 258 (285) .. 95 7 KAPITAL .. .. Z 4 4 (8) .. .. 3 ANDRA INKOMSTERW GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 3 21 10 (3) .. .. .. .. 8 9 SJUKPENNPNG (0) 1 2 5 5 (6) .. .. 3 10 8ARN81DRAG .. .. (O) 1 (2) .. .. .. 1 11 SOCIAUHJALP .. .. (O) .. .. .. .. .. (0) 12 SVUDIEBIDRAG 3 7 2 (1) .. .. .. .. 2 13 OVR BPDRAG .. .. (0) (1) .. .. .. .. 0 14 ANNAN INK (0) (1) (1) (1) (2) (16) .. .. 3 SKAUTER OCH AVGPFTER. GENOMSNITTSBELOPP, HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLIG .. (0) 3 17 33 47 (62) .. 11 16 KOMMUNAL .. 1 7 25 37 45 (51) .. 15 17 FORMOGENHBT .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 18 FOLKPENSION .. (O) 1 4 7 8 (8) .. 3 19 ATP .. .. (0) (0) .. .. .. .. 0 20 SJUKFORSAKR (0) 0 1 3 3 3 (3) .. 1 SUMMATPONER MMr GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO .. (4) 67 158 233 281 (336) .. 102 22 ANDRA INK B 31 18 14 17 42 (79) .. 20 23 SUUTL SKATT (O) 1 12 49 80 105 (129) .. 30 24 ERH. KOPKRAFT & 35 72 124 170 218 (287) .. 91 25 BOST.BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 26 PENSIONER .. (5) 26 10 18) .. .. .. 13 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. (5) .. .. .. .. .. 3 28 ANNAN FASF .. .. (4) (4) .. .. .. .. 4 29 RORELSE .. .. (2) .. .. .. .. .. (2) 30 FJANSF MM .. (9) 77 93 94 89 (81) .. 64 31 KAPITAL .. .. 15 19 23 (3?) .. .. 14 32 EJ REG 36 81 19 (4) .. .. .. .. 23 33 SJUKPENNPNG (5) 19 29 56 48 (45) .. .. 34 34 BARNBPDRAG .. .. (3) 9 (16) .. .. .. 7 35 SOCIALHJALP .. .. (3) .. .. .. .. .. (2) 36 SFUDIEBIDRAG 43 51 12 (4) .. .. .. .. 18 37 OVR BPDRAG .. .. (2) (4) .. .. .. .. 2 38 ANNAN INK (8) (11) (6) (5) (9) (21) .. .. 8 39 BOST.BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 40 PENSPONER .. (13) 42 12 (9) .. .. .. 20 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 014999 100 96 16 (5) .. .. .. .. 34 42 5000—14999 .. .. 84 34 .. .. .. .. 37 43 15000—24999 .. ;. .. 61 56 (27) .. .. 22 44 25000— .. .. .. .. 36 (64) (70) .. 7 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FDRDELNING. RELATIV FREKVENSy PROCENT AV RAD 1 45 -1999 100 .. .. .. .. .. .. .. 15 46 2000—4999 .. 100 .. .. .. .. .. .. 12 47 5000—9999 .. .. 100 .. .. .. .. .. 32 48 10000—14999 .. .. .. 100 .. .. .. .. 25 49 15000—24999 .. .. .. .. 100 100 .. .. 14 50 25000—34999 .. .. .. .. .. .. (100) .. (1) 51 35000— .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG 42 35 31 18 (13) .. .. .. 26 122 SOU 1971: 39

Tabell 209 b. Skattemässigt ensamstående i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 —

ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 10001FAL 329 271 724 560 232 75 27 14 2232 2 ANDELAR 15 12 32 25 10 3 1 1 100 LEVNADSAR, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

3 15-19 83 56 23 (8) .. .. .. . 29 4 20—44 (11) 28 29 62 61 (64) . .. 40 5 45-66 (5) (13) 23 26 33 (31) .. .. 22 6 67—75 .. .. 24 (4) .. .. .. .. 10 KON OCH HARKDMST: RELATIV FREKVENS: PROCENT AV RAD 1 7 MAN 46 53 48 53 66 69 .. .. 52 8 INVANDRARE .; J. (3) (6) (8) .. .. .. 5 FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. (7) 12 15 26 (23) .. .. 13 10 ENSB KVINNA .. (8) 23 20 (16) .. .. .. 16 11 SAMB MAN 44 43 34 25 (19) (23) .. .. 32 12 SNMB KVINNA 47 31 23 19 (14) .. .. .. 25 13 GPFT MAN .. .. (2) 13 (20) (24) .. .. 8 14 GPFT KV U8 .. .. (4) (5) .. .. .. .. 4 15 GPFT KV MB .. .. .. .. .. .. .. .. (2) UTBPLONPNGSKATEGORl. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 69 45 65 54 48 (33) .. .. 57 17 O YRKUTB .. .. 10 16 (19) .. .. . 11 18 REALSKOLA 21 24 13 11 (10) .. .. . 15 19 O YRKUTd (6) (14) 8 13 (17) .. .. .. 11 20 MELLANSKOLA .. (10) (3) (5) .. .. .. . 5 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. . (1) EKONOMISK STATUS: RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. 7 (3) .. .. .. . 4 23 FORETAG .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 24 DPREKPOR .. .. .. .. .. .. .. . (1) 25 PRIV TJM .. .. 7 15 (17) (23) .. .. 10 26 PRIV AR8 (10) 19 23 41 37 (27) .. .. 26 27 OFF TJM .. .. (4) 11 (19) (23) .. .. 8 28 OFF ARB .. (8) (6) 13 (13) .. .. .. 8 29 SWUDERANDB 79 46 9 (3) .. .. .. .. 21 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. .. (3) .. .. .. .. .. 2 32 OVRIGA .. (11) 39 (9) .. .. .. .. 17 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 33 1-199 (10) (8) .. .. .. .. .. .. 3 34 2001899 18 44 12 (6) .. .. .. .. 14 35 900—1999 .. (8) 17 16 (13) .. .. .. 13 36 2000-2299 .. .. 18 47 51 (49) .. .. 26 37 230012599 .. .. 7 19 (20) .. .. .. 10 38 26001 .. .. (3) (5) (10) .. .. .. 5 SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS| PROCENT AV RAD 1 39 1—11 .. (11) 15 29 24 .. .. .. 17 40 12-25 .. .. (7) 10 (9) .. .. .. 7 41 26—89 .. .. 8 12 (11) .. .. .. 8 42 90— .. .. (4) (5) .. .. .. .. 3 43 ARBETSLOS .- (7) (6) (6) .. .. .. .. 5 44 TJANSFLED1G .. .. (3) (4) (7) .. .. .. 3 SKAFTERLIKT1G NETTOFORMOGENHET' RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATPV .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 46 019999 97 93 79 74 61 (55) .. .. 79 47 10000179999 .. .. 18 21 32 (30) .. .. 17 48 80000- .. .. .. .. .. .. .. .. 2 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL 100 100 100 100 100 100 (100) .. 100 50 014999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51 500019999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 10000—19999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 53 20000— .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Tabell 210 a. Glesbygdsbor i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 — ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 547 490 779 689 475 180 72 27 3259 2 ANDELAR 17 15 24 21 15 6 2 1 100 TAXERADE INKOMSTER. GENOMSNITTSBELDPPr HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. 5 11 (15) .. .. .. 7 4 ANNAN FASF .. .. (0) 0 1 (1) (3) .. 0 5 RORELSE .. .. (3) (8) (13) (27) .. .. 7 6 FJANSV MM (1) 12 55 140 203 262 360 (429) 100 7 KAPITAL .. (0) 2 2 2 (3) (9) .. 2 ANDRA INKOMSTERr GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 1 11 10 (2) .. .. .. .. 6 9 SJUKPENNING 0 1 2 5 4 4 (4) . 3 10 BARNBPDRAG 4 6 2 2 (1) (2) .. . 3 11 SOCIALHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 12 SFUDPEBIDRAG 1 2 1 .. .. .. .. .. 1 13 OVR BPDRAG .. .. (0) (1) (1) .. .. .. 1 14 ANNAN INN (01 1 1 (1) (2) (6) .. .. 3 SKAFTER OCH AVGlFTER. GENOMSNITTSBELOPP, HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLPG .. 0 2 14 22 36 66 (112) 11 16 KOMMUNAL .. 1 7 24 37 49 67 (79) 17 17 FORMOGENHET .. .. (0) (O) (1) .. .. .. 0 18 FOLKPENS1ON .. (0) 1 4 6 9 10 (8) 3 19 AFP .. .. 0 1 1 (2) .. .. 1 20 SJUKFORSAKR (0) 0 1 3 4 4 5 (4) 2 SUMMATPONER MM» GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO (1) 13 65 158 230 298 402 (529) 114 22 ANDRA INK 8 23 19 13 13 23 42 (191) 18 23 SUUTU SKATT (0) 1 12 45 71 100 154 (207) 33 24 ERH. KOPKRAFT 8 35 72 126 172 221 290 (514) 98 25 BOST.BIDRAG (01 (0) (0) (0) 1 .. .. .. 0 26 PENSIONER .- 11 22 9 (6) .. .. .. 10 FOREKOMST AV VPSSA INKOMSTERy RELATIV FREKVENS. PROCEN AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. 10 10 (9) .. .. .. 6 28 ANNAN FAST .. .. (5) 9 12 (18) (24) .. 7 29 ROREUSE .. .. (4) (6) (7) (11) .. .. 4 30 FJANSU MM (6) 37 76 91 90 89 89 (78) 64 31 KAPITAL .. (3) 15 16 16 (17) (43) .. 12 32 EJ REG 17 40 18 (3) .. .. .. .. 14 33 SJUKPENNPNG 20 27 31 53 47 41 (28) .. 36 34 BARNBPDRAG 30 31 13 13 (8) (11) .. .. 17 35 SOCIAUHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 36 SFUDIBSIDRAG 13 14 7 .. .. .. .. .. 6 37 OVR BPDRAG .. .. (2) (6) (5) .. .. .. 3 38 ANNAN INK (5) 11 7 (4) (9) (14) .. .. 8 39 BOST.BIDRAG (3) (9) (5) (6) 14 .. .. .. 7 40 PENSIONER .. 30 39 12 (6) .. .. .. 18 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 41 0-4999 100 97 25 12 12 (11) .. .. 43 42 5000114999 .. (3) 75 32 .. .. .. .. 26 43 15000124999 .. .. .. 56 56 (13) .. .. 21 44 25000— .. .. .. .. 29 72 81 (63) 11 DEN ERHALLNA KORKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —1999 100 .. .. .. .. .. .. .. 17 46 200014999 .. 100 .. .. .. .. .. .. 15 47 500019999 .. .. 100 .. .. .. .. .. 24 48 10000114999 .. .. .. 100 .. .. .. .. 21 49 15000—24999 .. .. .. .. 100 100 .. .. 20 50 25000—34999 .. .. .. .. .. .. 100 .. 2 51 35000— .. .. .. .. .. .. .. (100) (1) 52 U KONTMARG 27 29 24 17 11 .. .. .. 20 124 SOU 1971: 39

Tabe/1210 b. Glesbygdsbor i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TUTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 —

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000—FAL 547 490 779 689 475 180 72 27 3259 2 ANDELAR 17 15 24 21 15 6 2 1 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENSr PROCENT AV RAD 1 3 15—19 29 19 14 (4) .. .. .. .. 12 4 20—44 28 35 31 53 55 52 (39) .. 41 5 45—66 43 28 31 37 42 43 (57) .. 37 6 67—75 .. 18 24 (6) .. .. .. .. 10 KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN 15 22 47 68 87 87 92 (78) 52 B INVANDRARE (5) (4) (3) (5) (6) .. .. .. 4 FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. .. 8 8 (5) .. .. .. 5 10 ENSB KVINNA .. (4) 13 8 .. .. .. .. 6 11 SAMB MAN 14 14 21 14 (5) .. .. .. 13 12 SNMB KVINNA 17 11 15 (7) (4) .. .. .. 10 13 GPFT MAN .. (4) 18 46 78 78 86 (78) 33 14 GTFT KV UB 31 29 11 8 .. .. .. .. 14 15 GPFT KV MB 36 35 14 10 (5) .. .. .. 18 UTBPLDNPNGSKATEGORI. RELATIV FREKVENS: PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 79 73 77 69 70 49 (33) .. 71 17 O YRKUTE (7) (8) 7 12 14 (19) .. .. 10 18 REALSKOLA 10 (10) 8 8 (5) .. .. .. 8 19 O YRKUTB (4) (7) (6) 8 (9) (15) .. .. 7 20 MELLANSKOUA .. -. .. (2) .. .. .. .. 2 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. (11 EKONOMISK SFATUSo RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. (3) 12 9 11 .. .. .. 8 23 FORETAG .. .. (3) (5) (7) (10) .. .. 4 24 DLREKTOR .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 25 PRIV TJM .. .. (4) 11 16 (271 .. .. 8 26 PRIV ARB (4) 12 23 44 40 (23) .. .. 25 27 OFF TJM .. .. (4) 9 12 (20) (31) .. 7 28 OFF ARB .. (7) 7 10 (10) .. .. .. 7 29 STUDERANDE 27 12 (5) .. .. .. .. .. 8 30 MEDHJALP 12 (5) .. .. .. .. .. .. 3 31 HEMMAFRU 50 39 7 (2) .. .. .. .. 17 32 OVRIGA .. 16 33 8 .. .. .. .. 13 FORVARVSTlD TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

33 1fL99 (5) (5) .. .. .. .. .. .. .2 34 200-899 (8) 23 14 (6) .. .. .. .. 10 35 900-1999 .. (6) 20 14 (6) (11) .. .. 11 36 200012299 .. .. 13 45 46 39 (28) .. 23 37 230012599 .. .. 7 18 26 (19) .. .. 11 38 2600- .. .. 7 10 18 (23) (35) .. 9 SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 L-ll (8) (10) 14 27 25 (21) .. .. 17 40 12—25 (5) (8) 8 9 (10) .. .. .. 8 41 26-89 (5) (6) 9 13 (10) (12) .. .. 9 42 90- .. .. (4) (4) .. .. .. .. 3 43 ARBETSLOS (3) (4) (6) (7) (41 .. .. .. 5 44 TJANSFLEDIG .. .. (3) (3) (4) .. .. .. 2 SKAFTEPLIKTEG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. .. .. (4) (6) (9) .. .. 3 46 0-9999 98 90 72 60 47 40 .. .. 70 47 [0000-79999 .. (9) 23 29 40 43 (551 .. 23 48 80000— .. .. (4) (6) (7) .. .. .. 4 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKFUELL 34 33 59 45 18 (17) .. .. 38 50 0—4999 .. (71 16 24 51 57 (65) (59) 22 51 5000—9999 (8) 16 (4) 8 12 (9) .. .. 9 52 t0000f19999 41 33 18 20 16 (12) .. .. 24 53 200001 17 11 (3) .. .. .. .. .. 7

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 1.1 42 43 1.4.

45 46 47 48

49 50 51 52 53

Tabell 211 a. Storstadsbor i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 — ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 LOOOfTAL 196 184 293 296 267 164 89 58 1547 2 ANDELAR 13 12 19 19 17 11 6 4 100 TAXERADE INKOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 ANNAN FAST .. .. .. (1) (0) (11 (1) (29) 2 5 RORELSE .. .. .. .. .. .. .. .. (5) 6 TJANST MM .. 11 67 144 229 288 388 590 156 7 KAPITAL (3) (4) (2) (4) (10) (12) 3 ANDRA lNKOMSTERw GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG (2) 8 (6) .. .. .. .. .. 4 9 SJUKPBNNING (0) (2) 4 7 6 6 (6) .. 5 10 BARNBIDRAG 4 9 (3) (2) (1) .. .. .. 3 11 SOCIAUHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 12 SFUDIEBIDRAG (2) - (4) (1) .. .. .. .. .. 1 13 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. (0) 14 ANNAN INK (1) (1) (4) .. (108) 6 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELDPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SVATLIG .. (0) 4 16 29 40 70 154 23 16 KOMMUNAL .. (1) 7 22 35 65 63 93 26 17 FORMOGENHET .. .. .. .. .. .. .. .. 1 18 FOLKPENSION .. .. 1 4 7 9 10 (10) 4 19 ATP .. .. .. .. .. .. .. .. 0 20 SJUKFORSANR .. (0) 1 3 4 5 5 5 2 SUMMATIONER MHN GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO .. 11 72 154 237 309 407 640 166 22 ANDRA INK 9 24 17 17 14 15 28 131 21 23 SUUTL SKATT (Z) 1 14 45 75 103 150 269 54 24 ERH. KOPKRAFT 9 34 74 125 175 221 285 502 132 25 BOSTJBIDRAG .. .. .. .. (0) .. .. .. (0) 26 PENSIONER .. (41 22 (14) .. .. .. 11 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. 28 ANNAN FAST .. .. .. (6) (9) (13) (18) (31) 8 29 RORELSE .. .. .. .. .. .. .. .. (3) 30 TJANST MM .. 38 84 93 96 95 93 88 74 31 KAPITAL .. .. (14) (15) (11) (18) (28) (33) 13 32 EJ REG (19) 39 (13) .. .. .. .. .. 11 33 SJUKPENNPNG (18) (26) 41 56 54 52 (42) .. 42 34 BARNBPDRAG 28 48 (17) (16) (10) .. .. .. 19 35 SDCIAUHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 36 SVUDIBBIDRAG (261 (27) (9) .. .. .. .. .. 9 37 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 38 ANNAN INK .. .. (6) (5) .. (12) .. (41) 8 39 BOST.810RAG .. .. .. .. (6) .. .. .. (3) 40 PENSIONER .. (11) 33 (14) .. . 13 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD ] 41 0=4999 100 96 21 (8) .. .. .. .. 31 42 5000—14999 .. .. 78 38 .. .. .. .. 24 43 15000- 24999 .. .. .. 54 53 (10) .. .. 21 44 25000- .. 40 85 87 (84) 24 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FDRDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —1999 100 .. .. .. .. .. .. .. 13 46 2000—4999 .. 100 .. .. .. .. .. .. 12 47 5000—9999 .. .. 100 .. .. .. .. .. 19 48 10000f14999 .. .. .. 100 .. .. .. .. 19 49 15000f24999 .. .. .. .. 100 100 .. .. 28 50 25000—34999 .. .. .. .. .. .. 100 .. 6 51 350001 .. .. .. .. .. .. .. 100 4 52 U KONTMARG (24) (17) 32 (141 (13) .. .. .. 17

Tabe/1211 b. Storstadsbor i åldern 15—75 år. 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 -

ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 196 184 293 296 267 164 89 58 1547 2 ANDELAR 13 12 19 19 17 11 6 4 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

3 15119 38 (18) (12) .. .. .. .. .. 10 4 20-44 31 59 37 53 53 59 (54) (43) 48 5 45166 31 (16) 29 36 42 40 (42) (53) 34 6 67—75 .. .. 22 (7) .. .. .. .. 8 KON OCH HARNOMSU. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

7 MAN (211 (21) 34 42 76 85 87 88 50 8 INVANDRARB .. .. (8) (9) (8) .. .. .. 7 FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. .. (7) (9) (10) .. .. .. 6 10 ENSB KVINNA .. .. 18 (14) (7) .. .. .. 8 11 SAMB MAN (20) (14) (16) (9) (6) .. .. .. 11 12 SAMB KVINNA (23) (11) (11) (13) (6) .. .. .. 10 13 GPFT MAN .. .. (11) 23 59 76 80 (78) 33 14 GIFT KV UB (23) (16) 18 (15) (6) .. .. .. 13 15 GIFT KV MB 33 50 19 (17) .. .. .. .. 19 UTBILDNPNGSKATEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 58 45 59 51 55 45 (21) .. 50 17 O YRKUTB .. (12) (12) (14) 19 (20) .. .. 14 18 REALSKOLA (22) (14) (14) (15) (10) .. .. .. 14 19 O YRKUTB (10) (16) (10) (13) (9) (13) (30) .. 13 20 MELLANSKOLA .. (11) .. (6) .. (10) .. .. 6 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. (18) (33) 4 EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23 FORETAG .. .. .. (6) .. .. .. .. 4 24 DIREKTOR .- .. .. .. .. .. (19) (40) 5 25 PRIV TJM .. .. (9) 21 22 (27) (30) .. 15 26 PRIV ARB .. (12) 20 30 42 (29) .. .. 23 27 OFF TJM .. .. .. (13) (11) (17) (28) .. 10 28 OFF ARB .. (9) (14) (9) (12) .. .. .. 8 29 STUDERANDE 38 (24) (6) .. .. .. .. .. 10 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAPRU 50 41 (12) .. .. .. .. .. 15 32 OVRIGA .. .. 28 (11) .. .. .. .. 10 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

33 11199 .- (11) .. .. .. .. .. .. ”(3) 34 2001899 (12) 37 17 (8) .. .. .. .. 11 35 90011999 .. .. 27 26 (14) (16) .. .. 16 36 200012299 .. .. (11) 41 60 49 (47) (29) 29 37 230012599 .. .. (5) (8) (15) (20) .. .. 9 38 26001 .. .. .. (6) (6) (12) (19) (33) 6 SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

39 L-11 .. .. (13) 21 27 (25) (27) .. 17 40 12125 .. .. (10) (13) (10) (10) .. .. 9 41 26189 .. .. (12) 17 (12) (13) .. .. 11 42 90— .. .. (6) .. .. .. .. .. 4 43 ARBETSLOS .. .. .. .. .. .. .. .. 3 44 FJANSTLEOPG .. .. (6) (5) .. .. .. .. 4 SKATTEPLIKTPG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 46 0—9999 94 94 80 78 67 57 (42) .. 74 47 10000179999 .. .. (16) (16) 27 (31) (37) (46) 19 48 80000— .4 .. .. .. .. .. .. .. 4 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL 45 35 55 53 38 (21) (18) .. 41 50 014999 .. .. .. (8) 20 41 (50) (45) 15 51 500019999 .. .. (10) .. (18) (16) .. .. 9 52 10000—19999 (15) (22) 19 24 20 (18) .. .. 19 53 20000— 38 36 (12) (12) .. .. .. .. 16

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24.

26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 41 1.2 43 1.1.

45

47 48

49 50 51 52 53

Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 -

ANTfAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 596 566 870 1085 916 412 197 102 4744 2 ANDEUAR 13 12 18 23 19 9 4 2 100 TAXERADE INKOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. 4 7 (7) .. .. .. 4 4 ANNAN FAST .. .. (0) 0 1 1 (7) (20) 1 5 RORELSE .. .. (4) 7 (10) (20) .. .. 8 6 TIJANST? MM (1) 11 60 145 216 281 393 518 139 7 KAPITAL .. (0) 1 2 2 3 15 (9) 2 ANDRA I-NKOMSTER.I GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG (1) 7 8 (2) .. .. .. .. 4 9 SJUKPBNN I-NG 1 2 4 6 5 5 6 ( 3 ) 4 1.0 BARNBI'DRAG 6 11 4 2 1 (2 ) . . . . 3 11 SOCIAUHJALP .. .. (0) (0) .. .. .. .. 0 12 ST'UDI'EBIDR—AG .. 2 1 (0) .. .. .. .. 1 13 OVR BI'DRAG .. .. (O) 1 (1) .. .. .. 1 1.4 ANNAN INK (O) 1 1 1 1 (4) (12) (116) 4 SKATTTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELDPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SVATLI—G .. 0 3 15 24 39 77 140 18 16 KOMMUNAL .. 1 7 24 36 49 70 92 23 17 FORMOGENHET .. .. (0) (0) (0) (0) (8) (4) 1 18 FDLKPENSI'ON .. 0 1 4 7 9 11 10 4 19 AT-P .. .. O 1 1 2 (2) .. 1 20 SJ'UKF—ORSAKiR (0) 0 1 3 4 5 5 5 2 SUMMATIONER MM.! GENOMSNITTSBELORP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 1 12 68 158 233 306 428 614 153 22 ANDRA INK 8 24 20 14 13 18 31 140 19 23 SUUTL SKATT (1) 1 14 46 73 104 173 253 49 24 ERH. KOPKRAFT 9 34 74 126 173 220 287 501 123 25 BOST.8IDRAG (0) 1 (O) 0 0 .. .. .. 0 26 PENSIONER ... 5 14 7 (3) (5) .. .. 6 FDREKOMST A'Vl VI-SSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. 7 6 (5) .. .. .. 4 28 ANNAN FAST .. .. (3) 7 11 16 (23) (31) 7 29 ROREL'SE .. .. (4) 5 (5) (8) .. .. 4 30 TJANSTl MM (8) 39 78 92 93 92 92 82 73 31 KAPITAL .. (3) 11 13 13 16 30 (34) 12 32 EJ REG (8) 27 14 (3) .. .. .. .. 8 33 S'JUKPENNI—NG 27 36 42 56 50 48 37 (25) 44 34 BARNBI-DRAG 43 54 23 15 9 (9) .. .. 22 35 SOCIALWHJA'LP ..I .. (4) (2) .. .. .. .. 2 36 STIUDI-EBIDRAG ... 9 7 (2) .. .. .. .. 4 37 OVR BI—DRAG .. .. (2) 5 (3) .. .. .. 3 38 ANNAN INK. (4) 10 6 5 7 (12) (16) (37) 8 39 BOST.'8IDRAG (4). 12 (5) 5 11 .. .. .. 6 40 PENSIONER .. 15 23 8 (4) (5) .. .. 10 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 014999 100 96 28 10 8 (6) (8) .. 34 42 5000114999 .. (4) 72 32 (3) .. .. .. 22 43 15000—24999 .. .. .. 58 55 (11) .. .. 25 44 25000— .. .. .. .. 34 80 86 76 19 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —1999 100 .. .. .. .. .. .. .. 13 46 2000-4999 .. 100 .. .. .. .. .. .. 12 47 5000-9999 .. .. 100 .. .. .. .. .. 18 48 1.0000-14999 .. .. .. 100 .. .. .. .. 23 49 15000-24999 .. .. .. .. 100 100 .. .. 28 50 25000-34999 .. .. .. .. .. .. 100 .. 4 51 350001 .. .. .. .. .. .. .. 100 2 52 U KONTlMARG 18 23 26 17 11 (5) .. .. 16 128 SOU 1971: 39

Tabell 212 b. Individer i åldern 20—67 år, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL

1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 —

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 596 566 870 1085 916 412 197 102 4744 2 ANDELAR 13 12 18 23 19 9 4 2 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

3 15—19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 20—44 42 63 51 58 56 56 47 (42) 54 5 45—66 57 34 46 41 43 43 52 56 44 6 6T—75 .. (3) (3) (21 .. .. .. .. 2 KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS, PROCENT AV RAD 1

7 MAN 141 12 36 57 83 85 89 85 51 8 PNVANDRARE (5) (5) (4) 8 6 (7) .. .. 6 FORSORJNINGSMASSIGT ClVlLSTAND: RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. (3) 6 8 7 (4) .. .. 5 10 ENSB KVINNA .. .. 10 9 14) .. .. .. 6 11 SAMB MAN .. (6) 16 11 6 (4) .. .. 8 12 SAMB KVINNA (3) (6) 11 9 (4) .. .. .. 6 13 GIFT MAN .. (3) 15 39 71 77 82 78 37 14 GIFT KV UB 41 21 17 11 (3) .. .. .. 14 15 GIFT KV MB 51 59 25 13 6 (6) .. .. 23 UTBILDNINGSKATEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 73 65 71 64 64 47 (25) (24) 62 17 O YRKUTB 10 12 10 12 16 19 112) .. 13 18 REALSKOLA 9 (7) 7 9 8 (8) (10) .. 8 19 0 YRKUTB (61 9 8 10 9 15 (25) .. 10 20 MELLANSKOUA .. (7) (4) (4) (2) (81 (11) .. 4 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. (4) (16) (31) 2 EKONOMISK STATUS, RELATIV FREKVENS, PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. 9 6 6 .. .. .. 5 23 FDRETAG .. .. (5) 5 (5) (8) (10) .. 5 24 DIREKTOR .. .. .. .. .. (7) (19) (37) 3 25 PRIV TJM .- (4) 6 15 19 28 (25) .. 12 26 PRIV ARB (3) 12 27 43 41 26 .. .. 27 27 OFF TJM .. .. (5) 11 13 21 29 (25) 10 28 OFF ARE (3) (8) 12 10 12 (5) .. .. 8 29 STUDERANDS (3) (8) (4) (1) .. .. .. .. 3 30 MEDHJALP 12 (4) .. .. .. .. .. .. 2 31 HEMMAFRU 73 52 11 (3) .. .. .. .. 18 32 OVRIGA .. (8) 19 5 .. .. .. .. 7 FORVARVSTID TIMMAR PER AR, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

33 17199 (3) (7) (3) .. .. .. .. .. 2 34 2001899 (5) 27 18 6 .. .. .. .. 9 35 900—1999 .. (5) 31 19 9 13 (9) .. 14 36 2000f2299 .. .. 12 45 54 47 40 (33) 29 37 230012599 .. .. 6 16 22 19 (17) .. 12 38 2600— .. .. 7 9 13 18 27 (33) 9 SJUKDAGAR- ARBEFSFRANVARD. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1-11 11 11 16 26 26 25 (23) .. 20 40 12—25 (7) (8) 9 11 10 (8) .. .. 9 41 26-89 (7) (7) 12 14 11 (11) (8) .. 11 42 90— .. (4) 6 5 (4) .. .. .. 4 43 ARBETSLOS .. (31 6 7 (3) .. .. .. 4 44 TJANSTLEDIG .. .. (5) (4) (3) (5) .. .. 3 SKAFTEPCIKTIG NETTOFDRMOGENHET: RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. .. .. (3) (5) (7) (12) .. 3 46 0—9999 95 91 79 69 55 50 31 (25) 70 47 10000-79999 (41 (7) 16 23 35 36 44 (43) 22 48 80000— .. .. (3) (41 (4) (7) (13) (24) 4 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENSy PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKPUELL 9 20 46 46 24 18 (14) .. 30 50 0—4999 .. .. 11 16 38 50 58 (491 21 51 5000—9999 (8) 11 (5) 7 16 12 (10) .. 10 52 10000-19999 48 40 29 25 18 15 (10) .. 28 53 200001 35 27 9 5 (3) (5) (8) .. 12 SOU 1971:39

Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 ' ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 590 520 401 125 24 13 . 14 13 1700 2 ANDEbAR 35 31 24 7 1 1 1 1 100 TAXERADE INKOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 4 ANNAN FAST .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 5 ROREUSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 FJANSF MM (1) 10 45 91 (133) .. .. . 26 T KAPITAL .. 101 1 (8) .. .. .. . 2 ANDRA INKOMSTERw GENOMSNITTSBELOPP' HUNDRATAL KRONOR 8 EJ RES Ill 6 11 (8) .. .. .. .. 7 9 SJUKPENNING 1 2 5 16 .. .. .. .. 4 10 BARNBIDRAG 6 11 5 (3) .. .. .. .. 7 11 SOCIAUHJALP .. .. (1) .. .. .. .. .. 0 12 SFUDIEEIDRAG .. 2 (Zl .. .. .. .. . 1 13 OVR BIDRAG .. _ .. .. .. .. .. .. . (1) 14 ANNAN INK (0) 1 (2) .. .. .. .. 6 SKAFTER OCH AVGIFTER, GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLIG .; (O) 1 8 (15) .. .. .. 2 16 KOMMUNAL .. 0 4 14 (25) .. .. .. 3 17 FORMOGENHET .. .. .. .. .. .. ..4 . (0) 18 FOLKPENSION .. (0) 0 2 .. .. .. .. 0 19 ATP .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 20 SJUKFORSAKR (0) 0 1 1 (2) .. .. 0 SUMMATIONER MM» GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 1 10 47 104 (162) .. .. .. 28 22 ANDRA INK 8 25 28 41 (611 .. .. .. 27 23 SLUTL SKATT (1) 1 6 25 (49) .. .. .. 6 24 ERH. KOPKRAFT 9 34 68 119 (174) .. .. .. 49 25 8OST.BIORAG (0) 1 (0) .. .. .. .. .. 0 26 PENSIONER .. 6 28 (40) .. .. .. .. 14 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 28 ANNAN FAST .. .. .. .. .. .. .. .. (3) 29 ROREUSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 TJANSF MM 18) 37 71 79 (79) .. .. .. 39 31 KAPITAL .. 13) 13 (28) .. .. .. .. 8 32 EJ REG (8) 27 23 (13) .. .. .. .. 18 33 SJUKPENNING 27 36 29 45 .. .. .. .. 32 34 BARNBIORAG 43 58 27 (24) .. .. .. .. 41 35 SOCIALHJALP .. .. (6) .. .. .. .. .. 3 36 SVUDIEBIDRAG .. 10 (10) .. .. .. .. .. 7 37 OVR BIORAG .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 38 ANNAN INK (4) 10 (7) .. .. .. .. .. 8 39 BOST.BIDRAG (41 13 (71 .. .. .. .. .. 8 40 PENSIONER .. 17 46 (39) .. .. .. .. 21 LONERNAS (INKL PENSIONER) FDRDELNING: RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 100 98 36 (21) .. .. .. .. 76 42 5000114999 .. .. 63 60 .. .. .. .. 21 43 15000124999 .. .. .. (19) .. .. .. .. (2) 44 25000— .. .. .. .. .. .. .. .. .. DEN ERHALLNA KORKRAFTENS FORDELNING' RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 '1999 100 .. .. .. .. .. .. .. 35 46 200044999 .; 100 .. .. .. .. .. .. 31 47 5000f9999 .. .. 100 .. .. .. .. .. 24 48 10000—14999 .; .. .. 100 .. .. .. .. 7 49 15000-24999 .. .. .. .. (100) .. .. .. (2) 50 25000—34999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51 35000— .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG 18 23 35 (23) .. .. .. .. 24 130 SOU 1971139

Tabe/1213 b. Individer i åldern 20—67 år, med högst 900 yrkesverksamma tim 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TDTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999

ANTAL. ABSOIJUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 590 520 401 125 24 13 14 13 1700 2 ANDELAR 35 31 24 7 1 1 1 1 100 LEVNADSAIR. RELATIV FREKVENS.| PROCENT AV RAD 1 3 15-19 ... .. .. .. .. .. .. .. .. 4 20-44 43 66 45 46 .. .. .. .. 50 5 45-66' 57 31 48 46 .. .. .. .. 46 667—75 .. (3) (6) .. .. .. .. 3 KON OCH HARKIOMSTl. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN (4) 12 31 46 (71) .. .. .. 17 8 I-NVANORARB (5). (5) (5) .. .. .. 5 FDRSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN ... .. (5) .. .. .. .. .. 3 10 ENSB KVINNA .. .. 17 (15) .. .. .. .. 7 11 SNMB MAN .. (6) 14 .. .. .. .. .. 7 12 SAMB KVINNA (3) (.5) 14 .. .. .. .. .. 6 13 GI—FT MAN .. .. (12) (30) .. .. .. .. 8 14 GI-FT KlV UB 42 20 (12) .. .. .. .. .. 25 15 GI'FT KV MB 51 61 26 (22) .. .. .. .. 45 UTBI'LDNI-NGSKATEIGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 73 64 72 58 .. .. .. .. 68 17 O YRKUTB 10 11 (8) .. .. .. .. .. 9 18 REALSKEOLA 9 (7) (5) .. .. .. .. .. 8 19 O YRK'UTB (6) (91 (8) (13) .. .. .. . 8 20 MELLANSKOLA .. (8) (6) .. .. .. .. . 5 21 HOGSKOLA .. ... .. .. .. .. . (1) EKONOMI-SK STIATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBR-UK .. .. .. .. .. .. .. .. (11 23 FORETAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 DI-REKTIOR .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PR-IV T'JM .. (3) .. .. .. .. .. .. (2) 26 PRIV ARB (31 10 15 .. .. .. .. .. 9 27 OF'F TJM .. .. (5) .. .. .. .. .. 3 28 OF—F A'R'B (3) (6) (6) .. .. .. .. .. 5 29 ST'UDERANOE (3) (8) (8) .. .. .. .. .. 6 30 MEDHJALP 12 (41 .. .. .. .. .. .. 6 31 HEMMAFRU 74 56 18 (13) .. .. .. .. 49 32 OVRIGA (8) 39 (39) .. .. .. .. 17 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 1-199 (31 (8) (5) .. .. .. .. .. 5 34 200—.899 (5) 29 38 54 .. .. .. .. _25 35 900—1999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36 2000—2299 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37 2300—2599 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 38 2600- .. .. .. .. .. .. .. .. .. SJUKOAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1—11 11 11 (8) .. .. .. .. .. 10 40 12—25 (7) (9) (8) .. .. .. .. .. 8 4126—89 (7) (7) (9) .. .. .. .. .. 8 42 90- .. (3) (9) (17) .. .. .. .. 6 43 ARBETSLOS .. (3) (6) .. .. .. .. .. 4 44 TJANSTILEDIG .. .. .. .. .. .. (1) SKATITERLIKTI-G NETTOFORMOGENHET: RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 46 0-.9999 96 92 81 60 .. .. .. .. 87 47 10.000— .79999 (4) '(7) 15 (26) .. .. .. .. 10 48 80000- .. .. .. (2) MAKES/MAKAS ERHALLNA KDPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTIUELL 9 20 50 46 .. .. .. .. 25 50 0—4999 ... .. (11) (24) .. .. .. .. 6 51 5000-9999 (8) 11 (6) .. .. .. .. .. 8 52 10000-.19999 48 40 25 (19) .. .. .. .. 37 53 20000--. 35 28 (9) .. .. .. .. .. 24

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 1.0 41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52 53

Tabe/1214 a. Individer i åldern 20—67 år, med minst 2000 yrkesverksamma tim 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 _ ANFAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 2 16 211 757 815 346 166 79 2392 2 ANDELAR 0 1 9 32 34 14 7 3 100 TAXERADE INNDMSFER, GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. J. (15) 10 (8) .. .. .. 8 4 ANNAN FAS? .. .. .. (0) 0 1 (8) (6) 1 5 RORELSE .. .. (111 (9) (10) (23) .. .. 14 6 TJANST MM .. .. 70 157 220 283 415 602 220 7 KAPITAL .. .. (1) 1 1 (31 17 (9) 3 ANDRA INKOMSTERN GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG .. .. .. .. .. .. .. .. 3 9 SJUKPENNING .. .. 3 4 4 5 4 (3) 4 10 BARNBIDRAG .. .. .. 1 1 (1) .. .. 1 11 SOCIAUHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 12 STUDIEBIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 OVR BIDRAG .. .. .. (0) .. .. .. .. (0) 14 ANNAN INK .. .. .. (0) 1 (3) (6) (55) 3 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SRATUIG .. .. 5 16 24 39 84 160 31 16 KOMMUNAL .. .. 13 26 37 50 75 105 38 17 FDRMOGENHET .- .. .. (01 (0) (O) (9) (41 1 18 FOLKPENSION .. .. 2 5 7 9 12 11 7 19 AFP .. &. 1 1 1 (2) (2) .. 1 20 SJUKFORSAWR .. .. 2 3 4 5 5 5 4 SUMMATIONER MMH GENDMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO .. .. 96 171 236 311 456 689 243 22 ANDRA INK .. (22) 10 8 10 15 18 72 13 23 SUUTL SKATT .. .. 23 52 74 105 187 287 81 24 ERH. KDPKRAFT .. (38) 82 128 173 220 287 474 174 25 BOST.BIDRAG .. .. .. (O) O .. .. .. D 26 PENSIONER .. .. .. (1) (1) .. .. .. 1 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PRUCEN AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. (19) 8 (5) .. .. .. 7 28 ANNAN FASF .. .. .. (6) 11 16 (23) (33) 11 29 RORELSE .. .. (13) (6) (6) (9) .. .. 7 30 TJANSF MM .. .. 77 94 94 93 95 86 91 31 KAPITAL .. .. (10) 11 12 (14) 31 (33) 14 32 EJ REG .. .. .. .. .. .. .. .. 2 33 SJUKPENNING .. &. 47 57 50 48 38 (30) 50 34 BNRNBIDRAG .. .. .. 9 8 (7) .. .. 7 35 SOCIALHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 36 SFUDIEBIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37 OVR BIDRAG .. .. .. (2) .. .. .. .. (2) 38 ANNAN INK .. .. .. (3) 7 (11) (14) (32) 7 39 BOST.BIDRAG .. .. .. (51 11 .. .. .. 6 40 PENSIONER .. .. .. (3) (2) .. .. .. 3 LONERNAS (INKL PENSIONER FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0€4999 .. .. 30 9 7 (6) .. .. 10 42 5000214999 .. .. 69 21 .. .. .. .. 14 43 15000—24999 .. .. .. 69 56 (10) .. .. 42 44 25000— .. .. .. .. 35 82 91 91 34 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FDRDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —1999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46 2000€4999 .. (100) .. .. .. .. .. .. (ll 47 5000—9999 .. .. 100 .. .. .. .. .. 9 48 10000_14999 .. .. .. 100 .. .. .. .. 32 49 15000124999 .- .. .. .. 100 100 .. .. 49 50 25000—34999 .. .. .. .. .. .. 100 .. 7 51 350004 .. .. .. .. .. .. .. 100 3 52 U KONTMARG .. .. (14) 17 11 (5) .. .. 11 132 SOU 1971: 39

Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL

1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999

ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 2 16 211 757 815 346 166 2 ANDELAR 0 1 9 32 34 14 7 LEVNADSAR, RELATIV FREKVENSH PROCENT AV RAD 1

3 15—19 .. .. .. .. .. .. .. 4 20—44 .. .. 57 58 56 55 48 5 45—66 .. .. 43 41 43 44 52 6 67175 .. .. .. .. KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

7 MAN .. .. 66 66 87 90 93 8 INVANDRARE .. .. 8 7 (7) .. FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCEN 9 ENSB MAN .. .. (9) 9 7 .. .. 10 ENSB KVINNA .. .. .. 8 (3) .. .. 11 SAMB MAN .. .. 29 13 (6) .. .. 12 SAMB KVINNA .. .. (9) 9 (4) .. .. 13 GIFT MAN .. .. 28 45 74 82 88 14 GIFT KV UB .. .. (15) 11 (2) .. .. 15 GIFT KV MB .. (6) (5) .. .. UTBILDNINGSNATEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA .. .. 68 66 66 50 (25) 17 O YRKUTB .. .. (151 14 17 21 (11) 18 REALSKOLA .; .. (10) 9 7 (7) (11) 19 O YRKUTB .. .. .. 8 8 (13) (25) 20 MELLANSKOUA .. .. .. .. .. (7) (111 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. (17) EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. 29 8 7 .. .. 23 FORETAG .. .. (14) (5) (51 (9) (11) 24 DIREKTOR .. .. .. .. .. (6) (20) 25 PRIV TJM .. .. (9) 14 18 30 (26) 26 PRIV ARB .. .. 34 50 44 28 .. 27 OFF TJM .. .. .. 10 12 19 31 28 OFF ARB .. .. (8) 10 12 (5) .. 29 SFUDERANDB .. .. .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. .. .. .. .. .. .. 32 OVRIGA .. .. .. .. .. .. FORVARVSTIO TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV 33 1—.199 .. .. .. .. .. .. .. 34 2001899 .. .. .. .. .. .. .. 35 90011999 .. .. .. .. .. .. .. 36 200012299 .. .. 48 64 60 56 47 37 230012599 .. -. 25 23 25 23 (20) 38 26001 .. .. 27 13 14 21 33 SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV 39 1—11 .. .. (22) 29 27 24 (25) 40 12—25 .. .. (11) 11 11 (8) .. 41 26—89 .. .. (12) 14 10 (13) .. 42 90— .. .. .. (3) (2) .. .. 43 ARBETSLOS .. .. .. (2) .. .. .. 44 TJANSTLEDIG .. (4) (4) .. .. SKATTERUIKTIG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCEN 45 NEGATIV .. .. .. (4) (5) (71 (141 46 019999 .. .. 66 67 56 49 (27) 47 10.000- 79999 .. .. 26 25 35 38 46 48 800001 .. (4) (4) (6) (14) MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT 49 EJ AKTUELL .. .. 57 48 23 16 (111 50 014999 .. .. (20) 17 40 53 63 51 5000—9999 .. .. .. 9 17 (14) .. 52 10000—19999 .. .. (15) 24 18 (14) .. 53 200001 .. .. .. (3) .. .. ..

79 2392

3 100 (39) 55 (59) 44 94 79 6

T AV RAD 1 .. 7 .. 5 .. 9 .. 5 89 63 .. 6 .. 5 .. 60 .. 16 .. 8 .. 10 .. 3 (35) 3 .. 8 .. 7 (44) 4 .. 18 .. 39 (29) 13 .. 9

RAD 1 (43) 58 .. 23 (43) 18 RAD 1

.. 26 .. 10 .. 12 .. 3 .. (Zl .. 4

T AV RAD 1 .. 5 (22) 56 (46) 33 (25) 6 AV RAD 1 .. 32 (54) 35 .. 12 .. 18 .. 3

Tabell 215 a. Individer i åldern 20—67 år med låg familjeinkomst, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 - ANFAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 361 312 577 205 209 0 0 0 1664 2 ANDELAR 22 19 35 12 13 o o 0 100 TAXERADE INKOMSTER. OENONSNTTTSBELOPP, HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. 6 1231 1201 .. .. .. e 4 ANNAN FAST .. .. (01 101 (1) .. .. .. o 5 RORELSE .. .. (41 (231 127) .. .. .. e 6 FJANSF MM 111 11 57 108 174 .. .. .. 57 7 KAPITAL .. .. 1 121 111 .. .. .. 1 ANDRA INKDMSTERr GENDMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR & EJ REG 111 11 10 .. .. .. .. .. 6 9 SJUKPENNING 1 2 3 6 5 .. .. .. 3 10 BARNeroRAc 4 6 111 .. .. .. .. .. 2 11 SDCIALHJAUP .. .. 111 .. .. .. .. .. 0 1zswommoms " 3 1 .. " .. .. n 1 13 OVR erRAc .. _. .. .. .. .. .. .. 111 14 ANNAN INK .. 111 11) .. 111 .. .. .. 1 SKAvTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLIG .. (01 2 7 13 .. .. .. 3 16 KOMMUNAL .. 1 e 21 32 .. .. .. 9 17 FORMOGENHET .. .. .. 111 111 .. .. .. o 10 FDLKPENSION .. (01 1 3 5 .. .. .. 1 19 Anp .. .. 0 2 131 .. .. . 1 20 SJUKFORSAKR (01 0 1 4 5 .. .. . 2 SUMMATroNER MMr GENDMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 111 12 68 152 217 .. .. .. 72 22 ANDRA TNK 7 24 19 12 10 .. .. .. 16 23 SUUTL SKATT 101 1 13 37 59 .. .. .. 17 24 ERH. KOPKRAFT 8 35 74 128 168 .. .. .. 71 25 BOST.BIDRAG 101 (1) (01 (21 11) .. .. .. 1 26 PENSIONER .. 9 20 1141 .. .. .. .. 11 FOREKOHST Av VISSA INKDMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAO 1 27 JDRDBRUK .. .. 10 (231 (121 .. .. .. a 28 ANNAN FAST .. .. (41 (131 (16) .. .. .. 5 29 RDREUSE .. .. 151 (16) 1121 .. .. .. 5 30 TJANsv HM (91 35 74 34 86 .. .. .. 55 31 KAPITAL .. .. 12 (16) (12) .. .. .. 8 32 EJ REG 1101 39 19 .. .. .. .. .. 16 33 SJUKPENNING 26 31 34 48 44 .. .. .. 35 34 BARNBIDRAG 34 32 171 .. .. .. .. .. 16 35 SOCIALHJALP .. .. 15) .. .. .. .. .. 3 36 SFUDIEBIORAG .. 16 9 .. .. .. .. .. 7 37 OVR OTORAG .. .. .. .. __, .. .. .. 131 38 ANNAN INK .. (91 (51 .. (8) .. .. .. 6 39 BDST.BIDRAG (6) 1131 (51 1111 (18) .. .. .. 9 40 PENSIONER .. 25 33 1171 .. .. .. .. 19 LONERNAS (INKL PENSIONER) FDRDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAO 1 41 0-4999 100 96 26 28 (18) .. .. .. 54 42 5000—14999 .. .. 74 29 .. .. .. .. 31 43 15000:24999 .. .. .. 42 69 .. .. .. 14 44 25000- .. .. .. .. (a) .. .. .. 111 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 45 —1999 100 .. .. .. .. .. .. .. 22 46 200044999 .- 100 .. .. .. .. .. .. 19 47 5000=9999 .. .. 100 .. .. .. .. .. 35 40 10000—14999 .. .. .. 100 .. .. .. .. 12 49 15000124999 .. .. .. .. 100 .. .. .. 13 50 25000—34999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51 35000— .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 O KONTMARG 25 31 28 (191 1121 .. .. .. 25 134 SOU 1971: 39

Tabell 215 b. Individer i åldern 20—67 år med låg familjeinkomst, 1967. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 —

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 LOOOtPAL 361 312 577 205 209 0 O 0 1664 2 ANDELAR 22 19 35 12 13 O 0 0 100 LEVNADSAR. RELAFIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

3 15—19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 20-44 37 54 46 31 42 .. .. .. 43 5 46-66 62 41 50 64 58 .. .. .. 54 6 67—75 .. (5) (4) .. .. .. .. 3 KON DCH HARKOMST. RELAYIV FREKVENSg PROCENT AV RAD 1

7 MNN (7) 21 52 92 97 .. .. .. 47 & INVÅNDRARE (6) .. (4) .. .. .. 5 FORSURJNINGSMASSIGT CIVXLSTAND. RELAYIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. (5! 9 .. .. .. .. .. 4 LG ENSB KVINNA .. .. 16 .. .. .. .. .. 7 11 SAMB MAN .. (10) 24 .. .. .. .. .. 11 12 SAMB KVINNA (4) (10) 16 .. .. .. .. .. B 13 GPFT MAN .. (5) 19 91 95 .. .. .. 31 14 GLFT KV UB 47 30 11 .. .. .. .. .. 20 15 GPFT KV MS 41 34 (6) .. .. .. .. .. 18 UTBPLDNLNGSKATEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENY AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 81 70 71 84 79 .. .. .. 75 17 0 YRKUTB (8) (B) 11 .. (13) .. .. .. 10 18 REALSKOLA (5) (5) (71 .. .. .. .. .. 5 19 0 YRKUTB .. (7) (7) .. .. .. .. .. 5 20 MELLANSKDLA .. (10) (51 .. .. .. .. .. 4 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. EKUNOMPSK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. 13 (20) (13) .. .. .. 10 23 FORETAG .. .. (6) (15) (10) .. . .. 5 24 DPRENTOR .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRlV FJM .. .. (5) .. (15) .. .. .. 5 26 PRIV ARB (5) (121 23 40 50 .. .. .. 23 27 OFF TJM .. .. (4) .. .. .. .. .. (2) 28 OFF ARB .. 17) (7) .. .. .. .. .. 6 29 SFUDBRANDE (5) (13) (6) .. .. .. .. .. 6 30 MEDHJALP 17 .. .. .. .. .. .. .. 5 31 HEMMAFRU 65 39 (7) .. .. .. .. .. 24 32 OVRlGA .. (14) 28 (121 .. .. .. .. 15 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELAIIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

33 1 199 .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 34 200— 899 (6) 30 15 .. .. .. .. .. 13 35 900-.1999 .. .. 21 (11) .. .. .. .. 10 36 2000f2299 .. .. 13 38 47 .. .. .. 16 37 230012599 .. .. (8) (12) 25 .. .. .. 8 38 2600- .. .. 9 (231 (19) .. .. .. 9 SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENY AV RAD 1

39 1-11 (10) (B) 15 (22) (22) .. .. .. 14 40 12—25 (61 (9) (6) .. (9) .. .. .. 7 41 26—89 (7) (8) 11 (14) (10) .. .. .. 10 42 90— .. .. (6) .. .. .. .. .. 4 43 ARBETSLOS .. .. (8) (9) .. .. .. .. b 44 TJANSFLEDPG .. (3) .. .. .. .. (2) SKAFTEPLIKTPG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. .. (8) .. .. .. (3) 46 0—9999 96 91 74 41 40 .. .. .. 74 47 10000— 79999 .. (7) 21 39 42 .. .. .. 19 48 80000— (3) (16) (9) .. .. 4 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS| PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL 15 37 68 .. .. .. .. .. 34 50 0—4999 .. .. 17 86 100 .. .. .. 30 51 500019999 (12) 20 (8) (14) .. .. .. .. 11 52 10000—19999 71 40 (7) .. .. .. .. .. 25 53 20000— ..

.. oo .. .. .. .. ..

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 1.1 1.2 43 41.

45

47 48

49 50 51 52 53

Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999

ANTAL' ABSOUUT OCH RELATIVT 1 1000—FAL 401 419 808 674 547 172 50 24 3095 2 ANDELAR 13 14 26 22 18 6 2 1 100 TAXERADE INKOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR

3 JORDBRUK .. .. 5 11 (10) .. .. .. 6 4 ANNAN FAST .. .. 0 0 1 (1) (7) .. 0 5 RORELSE .. .. (3) (9) (13) (27) .. .. 8 6 TJANSF MM (1) 18 56 137 204 257 (266) (271) 104 7 KAPITAL .. (0) 2 3 2 (4) (12) .. 2 ANDRA INKOMSTERf GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG (1) 8 10 (2) .. .. .. .. 6 9 SJUKPBNNING 1 1 3 6 5 5 (14) .. 4 10 BARNBIDRAG 5 7 2 l (1) .. .. . 3 11 SOCIALHJALP .. J. (0) (0) .. .. .. .. 0 12 SFUDIEBIDRAG .. .. .. .. .. .. .. . .. 13 OVR BIDRAG .. .. .. (1) (1) .. .. .. 1 14 ANNAN INK .. (1) (1) (1) (2) (4) .. . 3 SKAWTER OCH AVGIFTER: GENUMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR

15 SFATLIG .. 0 3 13 22 31 (51) (70) 11 16 KOMMUNAL .. 1 6 23 36 63 (54) (51) 18 17 FORMOGENHST .. .. (0) (0) (0) .. .. .. 0 18 FOLKPENSION .. (0) 1 4 6 8 (8) .. 3 19 AFP .. .. D 1 1 (2) .. .. 1 20 SJUKFORSAKR (0) 0 1 3 4 5 (4) (3) 2 SUMMATIONER MMw GENOMSNITTSBELDPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO (1) 19 65 156 227 292 (343) (386) 119 22 ANDRA INK 7 19 18 14 13 19 (66) (282) 18 23 SUUTU SKATT (0) 1 11 44 69 92 (125) (136) 33 24 ERH. KOPKRAFT 8 36 72 126 172 219 (284) (532) 103 25 BOST.BIDRAG .. (0) (O) (0) 1 .. .. .. 0 26 PENSPONER .. 17 33 16 9 .. .. .. 17 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORD8RUK .. .. 9 10 (7) .. .. .. 6 28 ANNAN FAST .. .. 7 10 16 (22) (34) .. 9 29 ROREUSE .- .. (4) (6) (7) (11) .. .. 5 30 FJANSF MM (9) 53 77 90 91 90 (82) (67) 71 31 KAPITAL .. (5) 18 18 17 (1?) (46) .. 15 32 EJ RSS (9) 25 17 (3) .. .. .. .. 10 33 SJUKPENNING 29 28 28 52 48 43 (34) .. 38 34 BARNBIDRAG 36 36 14 10 (5) .. .. .. 17 35 SOCIAUHJALP .. .. (3) (2) .. .. .. .. 2 36 SVUOIEBIORAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37 OVR BIDRAG .. .. .. (6) (4) .. .. .. 3 38 ANNAN INK .. (7) (6) (5) (8) (12) .. .. 7 39 BOST.BIDRAG .; (10) (5) (5) 12 .. .. .. 7 40 PENSIONER .. 42 54 18 9 .. .. .. 27 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 014999 100 95 25 13 10 .. .. .. 38 42 5000—14999 .; (5) 74 33 (4) .. .. .. 28 43 15000524999 .. .. .. 54 57 (16) .. .. 23 44 250001 .. .. .. .. 29 74 (62) .. 11 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —1999 100 .. .. .. .. .. .. .. 13 46 2000—4999 .; 100 .. .. .. .. .. .. 14 47 5000—9999 .. .. 100 .. .. .. .. .. 26 48 10000514999 .. .. .. 100 .. .. .. .. 22 49 15000-24999 .. .. .. .. 100 100 .. .. 23 50 25000€34999 .. .. .. .. .. .. (100) .. (2) 51 350001 .. .. .. .. .. .. .. (100) (1) 52 U KONTMARG 21 28 30 21 13 .. .. .. 22 136 SOU 1971139

Tabell 216 b. Individer i åldern 20—75 år, 1967, med högst 7 skolår. Indelning efter erhållen köpkraft.

2000 5000 10000 15000 20000 25000 35000 TOTAL 1999 4999 9999 14999 19999 24999 34999 '

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 401 419 808 674 547 172 50 24 3095 2 ANDELAR 13 14 26 22 18 6 2 1 100 LEVNADSAR' RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD l 3 15-19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 20—4'4 31 34 24 37 41 38 .. .. 33 5 45—66 68 39 41 53 53 56 (60) .. 50 6 67-75 .. 27 35 10 (6) .. .. .. 17 KON OCH HARKJOMSIH RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN .. (11) 41 65 90 94 (88) (75) 50 8 INVANDRARE .. (3) (6) (5) .. .. .. 4 FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. .. 9 (7) (6) .. .. .. 6 10 ENSB KVINNA .. .. 17 9 .. .. .. .. 7 10 11 SA'MB MAN .. .. 12 8 (5) .. .. .. 7 11 1.2 SAMB KVINNA .. (4) 12 (7) .. .. .. .. 6 12 13 GI—FT MAN .. (5) 21 50 80 87 (80) (67) 38 13 14 GI-FT KV UB 50 41 15 8 .. .. .. .. 18 14 15 GI-FT KV ME) 44 41 16 10 (3) .. .. .. 18 15 UTBI-LDNI—NGSKATEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKDLA 96 95 96 94 94 88 (82) (88) 94 16 17 O YRKUTB .. (4) (3) (4) (4) (10) .. .. 4 17 18 REALSK'OLA .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 18 19 O YRKUTB .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 19 20 MELLANSKOLJA .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20 21 HOGSKDLA .. .. .. .. .. .. .. 21 EKONOMI-SK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. 10 9 (9) .. .. 7 22 23 FORETAG .. .. (4) (6) (6) (9) .. .. 5 23 24 DI-REKTUR .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 24 25 PRIV TJM .. .. .. (7) 13 (24) .. .. 6 25 26 PRIV ARB .. (11) 18 50 48 44 .. .. 29 26 27 OF—F TJM .. .. .. (3) (4) .. .. .. 2 27 28 OFF ARD .. (8) 9 9 13 .. .. .. 9 28 29 STIUDE'RANDE .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29 30 MEDHJALP 15 .. .. .. .. .. .. .. 3 30 31 HEMMAF—RU 72 49 8 .. .. .. .. .. 19 31 32 OVRIGA 22 47 13 (6) .. .. .. 20 32 FORVARVSIID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS» PROCENT AV RAD 1 33 1—.199 .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 33 34 200-899 (5) 18 10 (6) .. .. .. .. 8 34 35 900-1999 .. (5) 21 16 (6) .. .. .. 12 35 36 2000—2299 .. .. 7 41 52 48 .. .. 23 36 37 2300—2599 .. .. (4) 16 22 (20) .. .. 10 37 38 2600—. .. .". (5) 10 14 (18) (36) .. 8 38 SJUKDAGAR. ARBET'SFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1—11 (11). (10) 10 23 23 (19) .. .. 16 39 40 12—25 (7) (.8) (5) 10 10 .. .. .. 8 40 4126—89 (8) (7) 11 14 12 (15) .. .. 11 41 42 90— .. .. 6 (7) (4) .. .. .. 5 42 43 ARBETSLOS .. .. (4) (7) (4) .. .. .. 4 43 44 TJANSTILEDIG ... (3) .. .. .. .. 2 44 SKATITEPLIKTIG NETTOFORMOGENHETV RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. .. (3) (4) .. .. .. 2 45 46 0—9999 97 89 68 59 47 44 .. .. 67 46 47 10000— 79999 .. (10) 28 32 42 43 (45) .. 27 47 48 80000— .. (3) (7) (7) .. .. 5 48 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTIUELL (8) 12 48 36 17 (12) .. .. 27 49 50 0-4999 .. (10) 19 27 47 63 (60) .. 25 50 51 5000-9999 (10). 21 6 10 17 (13) .. .. 12 51 52 10000—19999 56 42 22 24 16 (11) .. .. 28 52 53 20000—. 26 15 (5) (3) .. .. .. .. 8 53

Tabe/1301 a. lndivideri åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter skattepliktiga tillgångar.

0— 10000— 20000— 40000- 70000 100000 UPPG TOTAL 9999 19999 39999 69999 99999 — SAKN ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000-TAL 4107 385 404 404 208 307 107 5921 2 ANDELAR 69 7 7 7 4 5 2 100 TAXERADE INKDMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBR'UK .. .. (3) (6) (15) 38 .. 4 4 ANNAN FAST' 0 (0) 1 1 1 17 .. 1 5 RORELSE 2 (8) (9) (12) (18) 53 .. 7 6 FJANSF MM 92 188 185 181 191 223 132 122 7 KAPITAL 0 1 3 5 8 29 (4) 3 ANDRA I-NKOMSTER.' GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR BEJ REG 5 .. (5) .. .. .. .. 5 ? SJUKPENNI—NG 4 5 2 2 3 4 (4) 4 10 BARNBI-DRAG 4 (1) (1) (1) .. .. (2) 3 11 SOCIAUHJALP 0 .. .. .. .. .. .. 0 12 STIUDI-BBIDR'AG 1 .. .. .. .. .. .. 1 13 DVR BIADRAG 0 .. .. .. .. .. .. 0 14 ANNAN INK 2 (5) (6) (8) (9) (5) .. 4 SKAT-TER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 STIATLI-G 9 23 25 22 27 64 20 16 16 KOMMUNAL 13 30 31 38 35 55 25 20 17 FORMOGENHET (0) .. .. .. (0) 11 .. 1 18 FOLKPENSI—ON 2 5 5 5 5 6 4 3 19 ATlP 0 (1) (1) 1 (2) 4 (2) 1 20 SJUKPDRSAKR 2 3 3 3 3 4 3 2 SUMMATIONER MM.I GENOMSNITTSBELOPP: HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 94 198 199 201 228 348 163 134 22 ANDRA INK 18 16 19 17 19 18 24 18 23 SLAUTL SKATT 27 63 64 62 73 144 57 42 24 ERH. KvOPKRAFT 86 151 154 156 174 222 130 111 25 BOST.BIDRAG 0 .. .. (O) .. .. .. 0 26 PENSIONER 7 14 20 21 21 18 .. 10 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER-, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. (9) (11) (19) 26 .. 4 28 ANNAN FAST 1 (8) 18 22 25 39 .. 7 29 RORELSE 1 (5) (5) (8) (10) 20 .. 4 30 TJANSTI MM 62 90 86 87 84 74 62 69 31 KA'PITAL 2 25 39 38 39 52 (14) 13 132 EJ REG 15 .. (7) .. .. .. .. 12 33 SJUKPE'NNI-NG 41 41 33 34 40 28 (37) 39 34 BARNBI-DRAG 24 (7) (4) (4) .. .. (19) 18 35 SOCIALHJALP 2 .. .. .. .. .. .. 2 36 STIUDI'E'BIDRAG 10 .. .. .. .. .. .. 7 37 OVR BI—DRAG 2 .. .. .. .. .. .. 2 38 ANNAN INK 7 (7) (8) (11) (13) (12) .. 8 39 BOSTJBIDRAG 6 .. .. (10) .. .. .. 6 40 PENSI-ONER 13 21 27 25 24 22 .. 16 LONERNAS (I-NKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 014999 44 13 20 21 27 43 (41) 38 42 5000—.14999 28 25 22 22 (17) (11) (18) 25 43 15000—24999 19 30 30 30 (22) (10) (19) 21 44 25000-_ 9 31 27 27 34 36 (22) .16 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —.1999 20 .. .. .. .. .. (23) 15 46 2000—.4999 18 (6) (4) .. .. .. .. 14 47 5000—9999 24 19 22 20 (18) (14) .. 22 48 10000-14999 19 24 22 25 25 21 .. 20 49 15000—24999 17 42 38 42 40 33 (28) 23 50 25000—34999 1 (5) (8) (7) (10) (16) .. 4 51 35000—, (0) .. .. .. .. (14) .. 2 52 U KONT'MARG 25 (9). (7) (7) .. .. (25) 19 138 SOU 197]: 39

Tabell 301 b. Individer i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter skattepliktiga tillgångar.

0— 10000— 20000- 40000— 70000 100000 UPPG TOTAL 9999 19999 39999 69999 99999 SAKN ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 1000-TAL 4107 385 404 404 208 307 107 5921 2 ANDELAR 69 7 7 7 4 5 2 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 3 15—19 14 .. .. .. .. .. .. 10 4 20—44' 48 44 31 29 25 23 53 43 5 45—66 31 41 54 55 59 61 (33) 37 6 67—75 7 13 15 16 (16) (14) .. 9 KON OCH HARKOMST-o RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN 39 67 72 80 84 83 66 50 8 INVANDRARE 6 .. .. (5) .. 5 FORSDRJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 ENSB MAN 5 (10) (7) (5) .. .. (14) 6 1.0 ENSB KVINNA 7 12 (10) (5) (7) .. .. 7 11 SAMB MAN 14 (8) (10) (5) .. (6) .. 12 12 SA'MB KVINNA 12 (6). (7) (7) .. .. .. 10 13 GI-FT MAN 19 49 55 70 75 73 43 32 14 GI-FT KV UB 18 (8) (8) (5) .. (5) .. 14 15 GI-FT KV MB 25 (7) .. .. .. .. (15) 18 UTBI-LDNI-NGSKlATEGDRP. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKDLA 64 62 68 74 63 47 57 64 17 O YRKUTB 12 14 12 (9) (12) (14) .. 12 18 REALSKOLA 11 (10) (5) (6) (7) (9) .. 10 19 O YRKUTB 9 (9) (9) (5) (10) (13) .. 9 20 MELLANSKOLA 3 .. .. .. .. (7) .. 4 21 HOGSK'OLA 1 .. .. (10) .. 2 EKONOMI-SK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK 2 .. (7) (11) (14) 24 .. 4 23 FORETAG 2 .. (6) (9) (12) 17 .. 4 24 DI—REKTDR (.1) .. (4) .. .. 16 .. 2 25 PRIV T-JM 10 17 12 12 (13) (9) .. 11 26 PRIV ARB 27 29 26 29 (21) .. (31) 26 27 OFF TJM 7 12 12 (10) (10) (11) .. 8 28 DFF ARE 8 (8)" (6) (4) .. .. .. 7 29 STUDERANDE 11 .. .. .. .. .. .. 8 30 MEDHJALP 3 .. .. .. .. .. .. 2 31 HEMMAF'RU 21 (6) (5) (4) .. .. .. 16 32 OVRIGA 9 15 20 19 (14) (14) .. 11 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 33 1-.199 3 .. .. .. .. .. .. 2 34 200-899 13 (4) (5) (6) .. (5) .. 10 35 900-1999 14 13 (10) (10) (8) (10) .. 13 36 2000—2299 22 38 35 34 31 (15) (27) 25 37 2300-2599 9 15 14 16 (19) (14) .. 11 38 2600—. 3 (9) 12 15 (20) 38 8 SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARU. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1-11 18 21 18 18 (21) (12) (14) 18 40 12—25 9 (8). (7) (8) (7) .. .. 8 4126—89 10 (9) (9) (9) (10) (9) .. 10 42 90- 4 (5) .. .. .. .. .. 4 43 ARBETSLDS 5 (5), (5) (5) .. .. .. 4 44 T'JANSTLEDI'G 3 .. .. .. .. .. .. 3 SKAFTEPLIKTIG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATI-V 2 .. (4) (7) .. (5) .. 3 46 0-,9999 98 14 (8) (7) .. .. .. 71 47 10000—.79999 .. 83 88 85 68 26 .. 21 48 80000— .. .. .. (21) 68 .. 4 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 49 EJ AKTIUELL 45 42 38 25 (20) 20 (53) 41 50 0—.4999 9 21 34 43 53 50 (23) 18 51 5000—9999 5 (9) (6) (8) .. (8) .. 6 52 10000—19999 8 (8). (8) (9) (8) (6) .. 8 53 20000— 32 19 15 15 (12) 16 .. 27

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19

21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 1.0 1.1 42 1.3 1.4

45

47 :.e

49 50 51 52 53

Tabell 40! a. Individer i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter skattepliktig nettoförmögenhet.

NETA- 0- 10000 20000 40000 70000 100000 UPPG TOTAL TIV 9999 19999 39999 69999 99999 — SAKN ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000€TAL 166 4150 438 436 316 137 172 107 5921 2 ANDELAR 3 70 7 7 5 2 3 2 100 TAXERADE INKOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JDRDBRUK .. (1) (3) (5) 14 (25) 43 .. 4 4 ANNAN FAST .. 0 0 1 1 3 27 .. I 5 RDRELSE (33) 2 (9) (10) (16) .. (59) .. 7 6 TJANST MM 246 94 189 186 186 163 188 132 122 7 KAPITAL .. 0 1 3 7 14 49 (4) 3 ANDRA INKOMSTER» GENDMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG .. 5 (3) (4) .. .. .. .. 5 9 SJUKPENNING 4 4 4 2 3 (2) 4 (4) 4 10 BARNBPDRAG (2) 4 (1) (1) .. .. .. (2) 3 11 SOCIALHJALP .. 0 .. .. .. .. .. .. 0 12 SFUDIEBIDRAG .. 1 .. .. .. .. .. .. 1 13 OVR BIDRAG .. 0 .. .. .. .. .. .. 0 14 ANNAN INK (2) 3 (5) (8) (10) .. (6) .. 4 SKAPTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SVATLIG 36 9 24 26 29 30 68 20 16 16 KOMMUNAL 41 14 31 31 43 34 56 25 20 17 FORMOGENHET .. (O) .. .. .. (1) 19 .. 1 18 FOLKPENSIDN 7 2 5 5 5 4 5 4 3 19 AFP (2) O 1 1 1 (2) (4) (2) 1 20 SJUKFORSAKR 4 2 3 3 3 3 4 3 2 SUMMATIDNER MMu GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NBTTO 263 96 199 202 223 222 359 163 134 22 ANDRA INK 15 18 16 20 20 16 18 24 18 23 SUUTL SKATT 89 27 64 65 73 75 157 57 42 24 ERH. KOPKRAFT 188 87 151 156 170 163 220 130 111 25 BOST.81DRAG (1) 0 (0) (0) .. .. .. .. 0 26 PENSIONER .. 7 13 21 25 (26) 27 .. 10 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JDRDBRUK .. (0) (4) (10) 18 (23) 29 .. 4 28 ANNAN FAST .. 1 11 18 32 36 46 .. 7 29 RORELSE (15) 1 (6) (5) (9) .. (19) .. 4 30 TJANST MM 83 63 89 86 84 79 74 62 69 31 KAPITAL .. 2 23 40 51 66 70 (14) 13 32 EJ REG .. 15 (5) (5) .. .. .. .. 12 33 SJUKPENNING 45 41 40 31 31 (33) 29 (37) 39 34 BARNBIDRAG (9) 23 (6) (5) .. .. .. (19) 18 35 SOCIAUHJALP .. 2 .. .. .. .. .. .. 2 36 SUUDIEBIDRAG .. 10 .. .. .. .. .. .. 7 37 OVR BIDRAG .. 2 .. .. .. .. .. .. 2 38 ANNAN INK (12) 7 (8) (10) (11) .. (11) .. 8 39 BOST.BIDRAG (15) 6 (4) (4) .. .. .. .. 6 40 PENSIONER .. 13 20 26 28 (33) 32 .. 16 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 014999 (20) 43 15 21 27 39 43 (41) 38 42 5000—14999 (10) 28 23 22 21 (15) (16) (18) 25 43 15000—24999 (24) 20 32 30 22 (20) (12) (19) 21 44 250001 46 10 29 28 30 (26) 28 (22) 16 DEN ERHALLNA KORKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 11999 .- 20 .. .. .. .. .. (23) 15 46 2000—4999 .. 18 (6) (4) .. .. .. .. 14 47 5000—9999 .. 24 17 23 20 (20) (18) .. 22 48 10000-14999 (22) 19 24 22 23 (29) (21) .. 20 49 15000724999 45 17 43 39 36 (32) 31 (28) 23 50 25000134999 (15) 1 (5) (6) (12) .. (14) .. 4 51 35000— .. (1) .. (4) .. .. (13) .. 2 52 U KONTMARG (11) 24 (9) (6) .. .. .. (25) 19

Tahell401 b. Individer i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter skattepliktig nettoförmögenhet.

NETA— 0— 10000 20000 40000 70000 100000 UPPG TOTAL TIV 9999 19999 39999 69999 99999 - SAKN ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 166 4150 438 436 316 137 172 107 5921 2 ANDEUAR 3 70 7 7 5 2 3 2 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS.l PROCENT AV RAD 1 3 15—19 .. 14 .. .. .. .. .. .. 10 4 20-44 72 48 42 27 19 (17) (13) 53 43 5 45— 66 28 31 44 57 61 62 63 (33) 37 6 67— 75 .. 7 13 15 19 (21) (22) .. 9 KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN 85 40 71 73 80 75 78 66 50 8 I-NVANDRARB .. (4) .. .. .. 5 FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

ENSB MAN ... 5 (8) (6) (7) .. (14) 6

10 ENSB KVINNA .. 7 11 (9) (5) (11) .. .. 7 10 11 SAMB MAN .. 14 (7) (10) (7) .. .. .. 12 11 12 SAMB KVINNA .. 12 (5) (8) (6) .. .. .. 10 12 13 GI-FT MAN 75 20 56 57 66 63 66 43 32 13 14 GI-FT KV UB .. 18 (7) (7) (7) .. .. .. 14 14 15 GI-FT KV MB .. 24 (7) (4) .. .. .. (15) 18 15 UTBI—LDNI—NGSIQ'ATBGORIF RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 40 64 66 70 67 62 52 57 64 16 17 O YRKUTB (9) 12 13 12 (11) .. (15) .. 12 17 18 REALSK-OLA .. 11 (8) (5) (7) .. (8) .. 10 18 1,9 D YRNUTB (15) 9 (9) (7) (8) (12) (11) .. 9 19 20 MELLANSKOLA (10) 3 .. .. .. .. .. .. 4 20 21 HOGSKDLA (17) (1) .. .. .. .. .. .. 2 21 EKONOMI-SK ST'ATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. 2 (4) (9) 15 (23) (24) .. 4 22 23 FORETAG (13) 2 (5) (7) (11) .. (14) .. 4 23 24 DI—REKTIOR (11) (1) (4) (4) .. .. (15) .. 2 24 25 PRIV TJM (23). 10 17 12 (9) .. .. .. 11 25 26 PRIV NRB (23) 27 28 26 20 (15) .. (31) 26 26 27 OFF TJM 117—) 7 12 (10) (11) (11) .. .. 8 27 28 OF'F AR8 .. 8 (8) (6) .. .. .. .. 7 28 29 STIUDERANDEI .. 10 .. .. .. .. .. .. 8 29 30 MEDHJALP .. 3 .. .. .. .. .. .. 2 30 31 HEMMAFRU .. 21 (5) (6) .. .. .. .. 16 31 32 OVRIGA 9 14 19 22 (17) (22) .. 11 32 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1. 33 1-199 .. 3 .. .. .. .. .. .. 2 33 84 200—.899 .; 12 (4) (5) (7) .. .. .. 10 34 35 900—1999 (13) 14 12 (8) (10) .. (12) .. 13 35 36 2000-2299 38 23 37 35 28 (20) (12) (27) 25 36 37 2300—2599 (20) 9 18 12 15 (12) (14) .. 11 37 38 2600—. (171 4 (10) 16 19 (30) 29 .. 8 38 SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1—11. (26) 18 18 16 17 (15) (12) (14) 18 39 40 12—25 .. 9 (8) (7) (6) .. .. .. 8 40 4126—89 (10) 10 (10) (9) (7) .. (10) .. 10 41 42 90— .. 4 (5) .. .. .. .. .. 4 42 43 AR-BET'SLOS .. 5 (5) (4) .. .. .. .. 4 43 44 TJANSTILEDI-G .. 3 .. .. .. .. .. .. 3 44 SKATITEPUIKTI—G NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV 100 .. .. .. .. .. .. .. 3 45 46 0—9999 .. 100 .. .. .. .. .. .. 71 46 47 10000—.79999 .. .. 100 100 100 40 .. .. 21 47 48 80000— .. .. 60 100 .. 4 48 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ ANFUEUL (20) 44 36 37 27 (26) (28) (53) 41 49 50 0-4999 41 10 27 35 46 45 49 (23) 18 50 51 5000-9999 .. 6 (8) (6) (8) .. .. .. 6 51 52 10000-19999 (16) 8 (10) (8) .. .. .. .. 8 52 53 20000- (17) 32 18 15 (15) (15) (15) .. 27 53 SOU l97l: 39 141

Tabe/1410 a. Glesbygdsbor i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter skattepliktig nettoförmögenhet

NETA— 0— 10000 20000 40000 70000 100000 UPPG TOTAL TIV 9999 19999 39999 69999 99999 SAKN ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 LQOOfTAL 90 2186- 250 260 192 81 91 39 3187 2 ANDELAR 3 69 8 8 6 3 3 1 100 TAXERADE INNOMSTER' GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. (5) (8) 21 (39) 81 .. 7 4 ANNAN FAST .. (0) (0) (1) 1 (3) (111 .. 1 5 RORELSE .. (21 .. (13) (21) .. (46) .. 7 6 TJANST MM 208 76 170 159 142 96 119 (146) 100 7 KAPITAL .. (O) 1 2 6 12 24 .. 2 ANDRA INKOMSTERr GENOMSNITTSBELOPP: HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG .. 7 .. (4) .. .. .. .. 6 9 SJUKPENNING (5) 3 4 2 2 (2) (3) .. 3 10 BARNBIDRAG .. 4 .. .. .. .. .. .. 3 11 SOCIALHJALP .. (0) .. .. .. .. .. .. (0) 12 SFUDIEBIDRAG .. 1 .. .. .. .. .. .. I 13 OVR DIDRAG .. 1 .. .. .. .. .. .. 1 14 ANNAN INK .. 2 (3) (6) (8) .. .. .. 3 SKAFTER OCH AVGIFTERy GENOMSNITTSBELOPP; HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLIG 26 7 18 19 20 16 37 (211 11 16 KOMMUNAL 36 11 28 28 29 25 42 (27) 17 17 FORMOGENHET .. .. .. .. .. (I) 9 .. 0 18 FOLKPENSION 6 2 5 4 4 3 4 (4) 3 19 AUP (2) (0) (1) (I) (2) (2) (5) .. 1 20 SJUKFORSAKR 4 1 3 3 3 3 3 (2) 2 SUMMATIONER MMr GENOMSNITTSBELOPP, HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 235 77 179 180 192 171 273 (167) 114 22 ANDRA INK 16 18 14 17 17 16 14 (18) 18 23 SUUTU SKATT 75 21 54 55 59 50 101 (60) 34 24 ERH. KOPKRAFT 177 75 140 141 151 137 185 (125) 98 25 BOST.BIDRAG (1) 0 .. (Ol .. .. .. .. 0 26 PENSIONER .. 8 13 19 (16) (21) (23) .. 10 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTERy RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. (7) (16) 28 (37) 51 .. 6 .28 ANNAN FASF .. (1) (9) (17) 27 (29) (37) .. 7 29 RORELSE .. (2) .. (8) (12) .. (16) .. 4 30 FJANSF MM 81 57 90 84 78 69 66 (56) 64 31 KAPITAL .- (2) 24 36 49 60 62 .. 13 32 EJ REG .. 17 .. (6) .. .. .. .. 14 33 SJUKPENNING (48) 38 37 31 29 (33) (27) .. 36 34 BARNBIDRAG .. 23 .. .. .. .. .. .. 17 35 SOCIALHJAUP .. (2) .. .. .. .. .. .. (1) 36 SFUDIEBIDRAG .. 9 .. .. .. .. .. .. 6 37 OVR BPDRAG .. 3 .. .. .. .. .. .. 3 38 ANNAN INK .. 7 (7) (10) (9) .. .. .. 8 39 BOST.BIDRNG (23) 7 .. (6) .. .. .. .. 7 40 PENSIONER .- 15 21 28 (25) (29) (35) .. 18 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 (20) 49 (15) 24 37 (541 56 (42) 43 42 5000114999 .. 28 26 23 (23) (181 (17) .. 26 43 15000—24999 (32) 18 37 33 (20) .. .. .. 21 44 250007 (36) 5 22 21 (20) .. (17) .. 10 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENSg PROCENT AV RAD 1 45 €1999 .. 24 .. .. .. .. .. .. 17 46 2000€4999 .. 19 (7) .. .. .. .. .. 15 47 5000—9999 .. 25 (20) 26 (24) (27) (21) .. 24 48 10000114999 (31) 18 28 25 27 (36) (26) .. 21 49 15000f24999 (46) 13 40 37 30 (23) 136) .. 20 50 25000134999 .. .. .. .. (10) .. .. .. 2 51 35000- .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 52 U KONTMARG .. 26 (10) (7) .. .. .. .. 20 142 SOU 1971: 39

up...—___. .» .____._ _

Tabell 410 b. Glesbygdsbor i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter skattepliktig nettoförmögenhet.

NETA— 0— 10000 20000 40000 70000 100000 UPPG TOTAL TIV 9999 19999 39999 69999 99999 SAKN

ANTAL. ABSObUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 90 2186 250 260 192 81 91 39 3187 2 ANDELAR 3 69 8 8 6 3 3 1 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

3 15—19 .. 16 .. .. .. .. .. .. 11 4 20—44 71 45 41 26 (18) .. .. (47) 40 5 45—66 (28) 31 43 59 64 .65 64 (40) 38 6 67—75 .. 8 (15) (16) (18) (20) (22) .. 10 KON OCH HARKOMSW. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

7 MAN 88 38 74 75 82 83 91 (67) 51 & INVANORARB .. .. .. .. .. .. .. 5 FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. 5 (7) (6) (9) .. .. .. 6 10 ENSB KVINNA .. 6 (9) (9) .. .. .. .. 6 11 SAMB MAN .. 15 (9) (9) (10) .. .. .. 13 12 SAMB KVINNA .. 12 (7) (8) .. .. .. .. 10 13 GIFT MAN 81 18 58 60 63 70 80 (40) 32 14 GIFT KV UB .. 19 .. (6) .. .. .. .. 15 15 GIFT KV MB .. 25 .. .. .. .. .. .. 18 UTBILDNINGSKATEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 57 71 73 77 77 76 68 (51) 71 17 O YRKUTB .. 10 (11) (11) (9) .. (18) .. 10 18 REALSKOLA .. 9 (6) .. .. .. .. .. 8 19 O YRKUTB .. 7 (8) (6) .. .. .. .. 7 20 MELLANSKOUA .. (2) .. .. .. .. .. .. 2 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. (1) EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. 3 (8) (14) (23) (37) (43) .. 7 23 FORETAG .. (2) .. (8) (13) .. .. .. 4 24 DIREKTOR .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 25 PRIV TJM (17) 7 (14) (8) .. .. .. .. 8 26 PRIV ARB (36) 27 30 29 (16) .. .. .. 26 27 OFF TJM .. 6 (12) (7) (11) .. .. .. 7 28 OFF ARB .. 8 (9) .. .. .. .. .. 7 29 STUDERANOE .. 10 .. .. .. .. .. .. 7 30 MEDHJALP .. 4 .. .. .. .. .. .. 3 31 HEMMAFRU .. 23 .. .. .. .. .. .. 17 32 OVRIGA .. 11 (16) 21 (22) (20) (20) .. 13 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

33 11199 .. 3 .. .. .. .. .. .. 2 34 2001899 .. 12 .. .. (9) .. .. .. 10 35 90011999 .. 12 (12) (7) (9) .. .. .. 11 36 2000— 2299 (36) 20 36 34 (22) .. .. .. 22 37 2300- .2599 (25) 9 19 (14) (16) .. .. .. 11 38 26001 (18) 4 (10) (17) 26 (40) (38) .. 9 SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARD. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

39 1—11 (27) 17 (16) (15) (16) .. .. .. 17 40 12125 .. 8 (9) (8) .. .. .. .. 8 41 26189 .. 9 (11) (9) (8) .. .. .. 9 42 901 .. 3 .. .. .. .. .. .. 3 43 ARBETSLUS .. 6 (6) .. .. .. .. .. 5 44 TJANSTLEDIG .. 2 .. .. .. .. 2 SKATTEPLIKTI—G NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV 100 .. .. .. .. .. .. .. 3 46 019999 .. 100 .. .. .. .. .. .. 69 47 10000—79999 .. .. 100 100 100 (39) .. .. 23 48 800001 .. 61 100 .. 4 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT: RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKFUELL .. 44 36 36 31 (24) .. (53) 40 50 014999 (50) 11 33 43 52 (58) 67 .. 22 51 5000—9999 .. 9 (11) (7) .. .. .. .. 9 52 10000119999 (20) 28 (18) (12) (8) .. .. .. 23 53 200001 .. 8 .. .. .. .. .. .. 6 SOU 1971139

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 1.0 41 42 43 1.4.

1.5 46 47 48

49 50 51 52 53

Tabe/1411 a. Storstadsbor i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter skattepliktig nettoförmögenhet.

NETA— 0— 10000 20000 40000 70000 100000 UPPG TOTAL TIV 9999 19999 39999 69999 99999 — SAKN

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000-TAL 44 1197 109 106 72 40 49 41 1658 2 ANDELAR 3 72 7 6 4 2 3 2 100 TAXERADE INKOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR

3 JOROBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 ANNAN FAST .. .. .. (1) (2) (4) (44) .. 2 5 RORELSE .. (2) .. .. .. .. .. .. 5 6 TJANST MM L312) 118 210 247 284 (286) (277) (132) 154 7 KAPITAL .. (0) (1) 4 (10) (17) (77) .. 4 ANDRA INKOMSTER» GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG .. 4 .. .. .. .. .. .. 4 9 SJUKPENNING (5) 5 4 (2) (3) .. (5) (5) 5 10 BARNBIDRAG .. 4 .. .. .. .. .. .. 3 11 SOCIALHJALP .. (O) .. .. .. .. .. .. (D) 12 SFUDIEBIDRAG .. 1 .. .. .. .. .. .. 1 13 OVR BIDRAG .. (0) .. .. .. .. .. .. (0) 14 ANNAN INK .. 3 .. .. .. .. .. .. 6 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR

15 SFATLIG (54) 13 32 42 52 (57) (92) (21) 23 16 KOMMUNAL (46) 17 33 39 84 (49) 63 (23) 25 17 FDRMOGENHET .. .. .. .. .. .. 18 .. 1 18 FOLKPENSION (8) 3 6 6 6 (6) (6) (4) 4 19 AFP .. (0) .. .. .. .. .. .. 0 20 SJUKFORSAKR (4) 2 3 3 3 (3) (4) (3) 2 SUMMATIONER MMr GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO L319) 120 222 261 301 (310) 427 (165) 164 22 ANDRA INK (14) 19 24 34 31 (14) (26) (25) 21 23 SUUTL SKADT Lllb) 35 75 90 110 (118) 187 (58) 54 24 ERH. KOPKRAFTL218) 104 170 204 222 (205) (267) (132) 131 25 BOST.BIDRAG .. (0) .. .. .. .. .. .. (0) 26 PENSIONER .. 6 (11) (23) (39) .. .. .. 11 FOREKOMST AW VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28 ANNAN FAST .. .. .. (22) (41) (43) (54) .. 7 29 RORELSE .. (2) .. .. .. .. .. .. 3 30 FJANSF MM (82) 69 85 91 97 (91) (85) (69) 74 31 KAPITAL .. (3) (21) 45 (56) (73) (78) .. 13 32 EJ REG .. 12 .. .. .. .. .. .. 10 33 SJUKPENNING (35) 45 46 (32) (30) .. (33) (38) 43 34 BARNBIDRAG .. 22 .. .. .. .. .. .. 18 35 SOCIAUHJALP .. (3) .. .. .. .. .. .. (2) 36 STUDIBBIDRAG .. 11 .. .. .. .. .. .. 9 37 OVR BIDRAG .. (1) .. .. .. .. .. .. (1) 38 ANNAN INK .. 6 .. .. .. .. .. .. 8 39 BOST.BIDRAG .. (4) .. .. .. .. .. .. (3) 40 PENSIONER .. 10 (16) (22) (34) .. .. .. 13 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 014999 .. 37 (18) (15) .. .. (30) (36) 32 42 5000—14999 .. 26 (20) (20) .. .. .. .. 24 43 15000124999 .. 21 (22) (21) (25) .. .. .. 21 44 250001 (61) 16 (41) 44 (48) (55) (41) .. 24 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 11999 .. 16 .. .. .. .. .. .. 13 46 2000-4999 .. 15 .. .. .. .. .. .. 12 47 5000-9999 .. 21 (15) (19) .. .. .. .. 19 48 10000114999 .. 20 (16) .. .. .. .. .. 19 49 15000—24999 .. 24 (46) (39) (43) .. .. .. 28 50 25000134999 .. (3) .. .. .. .. .. .. 6 51 350001 .. .. .. .. .. .. .. .. 4 52 U KONTMARG .. 21 .. .. .. .. .. .. 17 144 SOU 1971: 39

Tabell 411 b. Storstadsbor i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter skattepliktig nettoförmögenhet.

NETA— 0— 10000 20000 40000 70000 100000 UPPG TOTAL 71v 9999 19999 39999 69999 99999 - SAKN ANTAL. ABSDDUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 44 1197 109 100 72 40 49 41 1658 2 ANDELAR 3 72 7 e 4 2 3 2 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS» PROCENT AV RAD 1 3 15—19 .. 12 .. .. .. .. .. .. 9 4 20—44 1711 51 43 (33) .. .. .. (001 47 5 45-66 .. 31 47 52 (se) (591 (56) .. 3. . 67—75 .. . .. .. (231 .. .. .. & KON OCH HARKDMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 7 MAN (82) 41 63 70 75 (66) 1.31 (071 49 & INVANORARE .. 7 .. .. .. .. .. .. 7 FURSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 9 ENSB MAN .. 7 .. .. .. .. .. .. 7 10 ENSB KVINNA .. a (141 (141 .. .. .. .. 9 11 SAMB MAN .. 12 .. .. .. .. .. .. 10 12 SAMB KVINNA .. 12 .. .. .. .. .. .. 10 13 GIFT MAN (69) 23 46 54 07 1521 (40) (441 32 14 0157 KV UB .. 1. .. .. .. .. .. .. 14 15 ch1 KV MD .. 22 .. .. .. .. .. .. 18 UTBILDNINGSNATEGDRI. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 1. FOLKSKDLA .. 54 56 54 (52) (411 (351 (58) 52 17 D YRKUTB .. 13 (18) (14) .. .. .. .. 14 13 REALSKOLA .. 14 .. .. .. .. .. .. 13 19 0 YRKUTB .. 12 .. .. .. .. .. .. 12 20 MELLANSKDLA .. . .. .. .. .. .. .. b 21 HDGSKOLA .. (21 .. .. .. .. .. .. 4 EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 22 JDRDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. (11 23 FORETAG .. (2) .. .. .. .. .. .. 4 24 DIREKFOR .. (21 .. .. .. .. .. .. 5 25 PRIV FJM .. 14 (18) (17) .. .. .. .. 15 2. PRIV ARB .. 2. (251 (211 (24) .. .. .. 25 27 OF—F I'lJM .. 9 .. .. .. .. .. .. 10 23 OFF ARB .. 9 .. .. .. .. .. .. e 29 SDDDERANDE .. 11 .. .. .. .. .. .. 9 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. 18 .. .. .. .. .. .. 14 32 UVRIGA .. a .. .. (22) .. .. .. 10 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 33 1-199 .. (3) .. .. .. .. .. .. (3) 34 2001899 .. 13 .. .. .. .. .. .. 11 35 900.1999 .. 1. (141 .. .. .. .. .. 1. 3. 2000—2299 (40) 27 (371 1351 (38) .. .. .. 20 37 2300—2599 .. 9 (171 .. .. .. .. .. 10 aa 26001 ... (3) .. (201 .. .. .. .. . SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 39 1-11 .- 19 (221 (151 .. .. .. .. 18 40 12—25 .. 10 .. .. .. .. .. .. 9 41 26-89 .. 12 .. .. .. .. .. .. 11 42 90— .. 5 .. .. .. .. .. .. 4 43 ARDETStDs .. (41 .. .. .. .. .. .. 3 44 TJANSFLEDIG .. (41 .. .. .. .. .. .. 3 SKAFTEPUIKTIG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 45 NEGATIV 1100) .. .. .. .. .. .. .. (3) 4. 049999 .. 100 .. .. .. .. .. .. 74 47 10000—79999 .; .. 100 100 100 (41) .. .. 19 48 80000. .. .. .. .. .. 159) 100 .. 4 MAKES/MAKAS ERHALLNA KDPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 49 EJ AKFUELL .. 48 (421 (401 .. .. (43) (56) 45 50 014999 .. 10 (1.1 (27) (35) .. .. .. 14 51 5000-9999 .. s .. .. .. .. .. .. a 52 10000-19999 .. 10 (151 (171 .. .. .. .. 18 53 20000. .. 16 .. .. .. .. .. .. 15

Tabell 413 a. Individer i åldern 20—67 år, med högst 900 yrkesverksamma tim 1967. Indelning efter skattepliktig nettoförmögenhet.

NETA— 0— 10000 20000 40000 70000 100000 UPPG TOTAL TIV 9999 19999 39999 69999 99999 - SAKN ANTAL. ABSDUUT OCH RELATIVT 1 LOOOfTAL 20 1474 47 77 45 21 30 20 1732 2 ANDELAR 1 85 3 4 3 1 2 1 100 TAXERADB INWONSTER, GENDMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. (O) 4 ANNAN FAST .. .. .. .. .. .. .. .. 1 5 RORELSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 TJANSF MM .. 19 (49) 64 (88) .. (89) .. 26 7 KAPITAL .. (0) .. (4) (10) .. (65) .. 2 ANDRA INKOMSTERN GBNOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG .. 6 .. .. .. .. .. .. 6 9 SJUKPENNING .. 4 (6) .. .. .. .. .. 4 LG BARNBIDRAG .. 7 .. .. .. .. .. .. 7 11 SOCIALHJALP .- 0 .. .. .. .. .. .. 0 12 SVUDIEBIDRAG .. 1 .. .. .. .. .. .. 1 13 OVR BIDRAG .. (ll .. .. .. .. .. .. (1) 14 ANNAN INK .. 3 .. .. .. .. 6 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP' HUNDRATAL KRONOR 15 SVATLIG .. 1 (3) (4) (9) .. (33) .. 2 16 KOMMUNAL .. 2 (6) 9 (15) (12) (30) .. 3 17 FORMOGENHET .. i. .. .. .. .. (16) .. 0 18 FOLKPENSION .. 0 .. (1) (1) .. .. .. 0 19 AFP .J .. .. .. .. .. .. .. (0) 20 SJUKFORSAKR .. (1) (1) (1) .. (1) .. O SUMMATIONER MHN GENOMSNITTSBELDPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO .- 20 (51) 75 (103) (88) (195) .. 30 22 ANDRA INK (33) 24 (47) 41 (45) (34) (20) (37) 26 23 SbUTU SKATT .. 3 (10) 15 (27) (24) (85) .. 6 24 ERH. KOPKRAFT (76) 41 (88) 100 (121) (99) (130) .. 50 25 BDST.81DRAG ... 0 .. .. .. .. .. 0 26 PENSIONER .. (30) (48) (73) .. .. .. 14 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTERy RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JDRDBRUK ... .. .. .. .. .. .. .. (1) 28 ANNAN FAST .. .. .. .. .. .. .. .. 3 29 RORELSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 FJANST MM .. 35 (56) 70 (67) .. (72) .. 39 31 KAPITAL .; (2) .. (50) (63) .. (69) .. 8 32 EJ REG .. 18 .. .. .. .. .. .. 17 33 SJUKPENNING .. 33 (34) .. .. .. .. .. 32 34 BARNBIDRAG .. 44 .. .. .. .. .. .. 40 35 SOCIALHJAUP .. 3 .. .. .. .. .. .. 3 36 SFUDIEBIDRAG .- 7 .. .. .. .. .. .. 8 37 OVR BIDRAG .. (2) .. .. .. .. .. .. (2) 38 ANNAN INK .. 7 .. .. .. .. .. .. 8 39 BOST.BIDRAG .. 9 .. . .. .. .. 8 40 PENSLDNER .. 16 (421 (55) (67) .. .. 21 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING' RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 .. 80 (56) (46) (44) .. .. .. 76 42 5000f14999 .. 18 (36) (46) (33) .. .. .. 21 43 15000— 24999 .. (2) .. .. .. .. .. .. (3) 44 25000— .. .. .. DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FDRDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAU 1 45 —1999 .. 38 .. .. .. .. .. .. 35 46 2000—4999 .. 32 .. .. .. .. .. .. 31 47 5000f9999 .. 22 (40) (42) .. .. .. .. 24 48 10000—14999 .. 5 .. .. .. .. .. .. 7 49 15000—24999 .. (1) .. .. .. .. .. .. (2) 50 25000134999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51 35000— .. -. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG .. 26 .. .. .. .. .. .. 24 146 SOU 1971139

Indelning efter skattepliktig nettoförmögenhet.

NETA— 0- 10000 20000 40000 70000 100000 UPPG TOTAL TlV 9999 19999 39999 69999 99999 — SAKN ANTIALr ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000-TAL 20 1474 47 77 45 21 30 20 1732 2 ANDELAR 1 85 3 4 3 1 2 1 100 LEVNADSAR- RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 3 1.5—19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 20-44 (761 52 (34) (28) .. .. .. (76) 49 5 45—66 ... 45 (64) -(60) (79) (86) (69) .. 47 661—75 .. (3) .. .. .. .. .. .. 3 KON OCH HARKOMSTn RELATIV FREKVENS: PROCENT AV RAD 1 7 MAN .. 14 .. (35) (46) .. .. .. 17 & ['NVANORARE .. 5 .. .. .. .. .. .. 5 FORSDRJNINGSMASSIGT CIVlLSTAND. RELAYIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. (2) .. .. .. .. .. .. 3 10 ENSB KVINNA .. 5 .. .. .. .. .. .. 7 11 SAMB MAN .. 6 .. .. .. .. .. .. b 12 SAMB KVINNA .. 5 .. .. .. .. .. .. 6 1,3 GI-FT MAN .. 5 .. (23) .. .. .. .. 8 1.4 GI—FT KV UB .. 28 .. (20) .. .. .. .. 26 15 Gl—FT KV MB .. 48 .. .. .. .. .. .. 44 UTBI'LDNINGSK-ATEGORI' RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA .. 70 (62) 73 (67) .. (50) .. 69 17 U YRKUTB .. 10 .. .. .. .. .. .. 9 18 REALSKOLA .. 8 .. .. .. .. .. .. 8 19 0 YRKUTB .. 8 .. .. .. .. .. .. 8 20 MELLANSKOLA .. 5 .. .. .. .. .. .. 5 21 HOGSKaOLA .. .. .. .. .. .. .. .. (1) EKONOMI—SK STlATU-S. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBR—UK .. .. .. .. .. .. .. (11 23 FOREYAG .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 24 DI-REKTDR .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV TJM .. (2) .. .. .. .. .. .. (3) 26 PR—IV ARB .. 10 .. .. .. .. .. .. 10 27 DFF TJM .. (3) .. .. .. .. .. .. 3 28 DFF ARB .. 5 .. .. .. .. .. .. 4 29 ST'UDEåR-ANOEI .. 6 .. .. .. .. .. .. 6 30 MEDHJALP .. 7 .. .. .. .. .. .. 6 31 HEMMAPRU .. 53 (36) (29) .. .. .. .. 49 32 OVRIGA .. 12 .. '(41) (52) .. .. .. 16 FDRVARVSTlD TIMMAR PER AR, RELATIV FREKVENSI PROCENT AV RAD 1 33 1'199 .. 5 .. .. .. .. .. .. 5 34 200—899 ..? 24 .. (26) (35) .. .. .. 25 35 900—.1999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36 2000—2299 ..: .. .. .. .. .. .. .. .. 37 2300-2599 ...' .. .. .. .. .. .. .. .. 38 2600—. .. .. .. .. .. .. .. .. .. SJUKDAGAR. ARBBTSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 L-11. ... 10 .. .. .. .. .. .. 10 40 1.2—25 .. 8 .. .. .. .. .. .. 8 4126-89 .. 8 .. .. .. .. .. .. 8 42 90— .. 6 .. .. .. .. .. .. 6 43 ARBETSLUS .. 4 .. .. .. .. .. .. 4 44 TJANSTILEDPG .. (1) .. .. .. .. .. .. (1) SKAY'TEPUIKT'l—G NETTOFDRMDGENHET' RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV (.100) .. .. .. .. .. .. .. (1) 46 ().—9999 .. 100 .. .. .. .. .. .. 86 47 10000—79999 .. .. (.100) 100 (100) .. .. .. 10 48 80000—. .. .. .. .. .. .. l100) .. (2) MAKES/MAKAS ERHAiLLNA KOPKRAF—T. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL .. 24 (50) (42) (43) .. (57) .. 27 50 0.—.4999 .. 4 .. (23) .. .. .. .. b 51 5000—9999 .. B .. .. .. .. .. .. 8 52 10000-19999 .. 40 .. .. .. .. .. .. 36 53 20000-. .. 24 .. .. .. .. .. .. 23

Tabell 414 a. Individer i åldern 20—67 år, med minst 2000 yrkesverksamma tim 1967. Indelning efter skattepliktig nettoförmögenhet.

NETA— 0— 10000 20000 40000 70000 100000 UPPG TOTAL TIV 9999 19999 39999 69999 99999 ANTAL, ABSOUUT OCH RELATIVT 1 1000-TAL 129 1436 290 284 196 84 94 2 ANDELAR 5 56 11 11 8 3 4 TAXERADE INNOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. ;. .. (6) (19) (38) (67 4 ANNAN FAST .. (0) (0) 1 1 (2) (27 5 ROREUSE (39) (4) (12) (14) (24b .. (89 6 TJANSF MM 276 197 235 239 239 204 226 7 KAPITAL .. (0) 1 3 5 11 40 ANDRA INKOMSTERN GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG .. (3) .. .. .. .. .. 9 SJUKPBNNING 4 5 5 3 3 (2) (5 10 BARNBPDRAG .. 2 .. .. .. .. .. 11 SOCIALHJALP .. (0) .. .. .. .. .. LZ SFUDPEBIDRAG .. .. .. .. .. .. .. 13 OVR BIDRAG .. (O) .. .. .. .. .. 14 ANNAN INK .- 2 (4) (6) (8) .. SKAFTER OCH AVGIFTER: GENOMSNITTSBELOPPg HUNDRATAL KRON 15 SFATLPG 40 22 31 35 41 39 86 16 KOMMUNAL 46 31 40 41 45 43 69 17 FORMOGENHET .. .. .. .. .. (1) 24 18 FOLKPENSION 8 6 7 7 7 6 8 19 ATP (3) 0 (1) (1) 2 (2) (8 20 SJUKFORSAKR 5 3 4 4 4 4 5 SUMMATIONER MMv GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 294 201 249 259 286 271 438 22 ANDRA INK 12 12 12 16 16 12 18 23 SUUTL SKATT 101 62 83 88 100 96 202 24 ERH. KOPKRAFF 205 151 179 187 203 186 254 25 BOST.'810RAG (1) 0 .. .. .. .. .. 26 PENSIONER .. (1) .. .. FOREKOMST AV VI—SSA INKONSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT 27 JORDBRUK .. .. (10) (20) (31) (38 28 ANNAN FAST .. (2) (13) 20 33 (36) (45 29 ROREUSE (17) (3) (8) (8) (12) .. (28 30 FJANSF MM 87 93 94 91 84 78 63 31 KAPITAL .. (2) 16 35 40 59 60 32 EJ REG .. (2) .. .. .. .. .. 33 SJUKPENNING 48 58 45 38 36 (38) (35 34 BARNBPDRAG .; 12 .. .. .. .. .. 35 SOCIAUHJNLP .. (2) .. .. .. .. .. 36 SFUOPEBIDRAG .. .. .. .. .. .. .. 37 OVR BIDRAG .. (1) .. .. .. .. .. 38 ANNAN INK .. 5 (8) (9) (11) .. .. 39 8057. BIDRAG (16). 6 .. .. .. .. .. 40 PENSIONER .. (.Z) .. .. .. .. LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. 41 0—.4999 (15) 7 (7) (12) 25 (40) (50 42 5000—14999 .. 20 (13) (9) .. .. .. 43 15000124999 (25) 48 41 41 26 (19) .. 44 25000— 54 25 40 39 43 (37) (33 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS' 45 t1999 .. .. .. .. .. .. .. 46 2000—4999 .. .. .. .. .. .. .. 47 500019999 .. 10 .. (6) (10) .. .. 48 10000114999 (231 38 27 26 (18) (28) (18 49 15000-24999 51 46 59 55 47 (38) (39 50 25000—34999 (18) (3) (7) (7) (17) .. (18 51 35000f .. (1) .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG .. 17 (6) .. .. .. ..

SAKN 67 2580 3 100 ) .. 7 ) .. 1 ) .. 14 (177) 214 .. 3 .. 2 ) (2) 4 .. 1 .. (0) .. (O) .. 3 OR 28 30 35 37 .. 1 6 6 ) .. 1 4 1. 225 235 (22) 13 79 79 (168) 170 .. O .. 1 AV RAD 1 ) .. 6 ) .. 11 ) .. 7 (69) 90 .. 14 .. 2 ) (40) 50 .. 8 .. (1) .. (1) .. 7 .. 6 3 PROCENT AV RAD 1 ) (32) 12 .. 15 (26) 41 ) (33) 32 PROCENT AV RAD 1 .. (1) .. 9 ) .. 32 ) .. 49 ) .. 7 .. 3 .. 11 sou 1971: 39

Tabell 414 b. Individer i åldern 20—67 år, med minst 2000 yrkesverksamma tim 1967. Indelning efter skattepliktig nettoförmögenhet.

NETA— 0— 10000 20000 40000 70000 100000 UPPG TOTAL TIV 9999 19999 39999 69999 99999 - SAKN ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT I 1000—TAL 129 1436 290 284 196 84 94 67 2580 2 ANDELAR 5 56 11 11 8 3 4 3 100 LEVNADSAR, RELATIV FREKVENS.I PROCENT AV RAD 1 3 15-19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 20—44 70 66 51 34 25 (23) (16) (56) 54 5 45—66 (30) 34 48 65 73 76 82 (44) 45 667—75 .. .. .. .. .. .. .. (1) KON OCH HARKOMST' RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 7 MAN 93 67 86 86 95 90 93 82 77 8 INVANDRAREI .. 9 .. .. .. .. .. 6 FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTANO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. 9 (8) (7) .. .. .. .. 8 10 ENSB KVINNA .. 7 (5) (6) .. .. .. .. 5 10 11 SAMB MAN .. 11 (6) (10) (8) .. .. .. 9 11 1.2 SAMB KVINNA .. 8 .. .. .. .. .. .. 5 12 1.3 GI-FT MAN 847 47 72 70 80 77 82 (61) 59 13 14 GI-FT KV UB .. 10 .. .. .. .. .. .. 7 14 15 GI-FT KV MB .. 9 .. .. .. .. .. 6 15 UTBI—LDNI—NGSKATEGORI' RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 1.6 FOLKSKOLA 46 60 65 67 66 62 55 (58) 61 16 17 O YRKUT8 .. 17 (14) (14) (13) .. (17) .. 15 17 18 REALSKOLA .. 9 (7) (6) .. .. .. .. 8 18 19 O YRKUTB (14) 10 (9) (6) .. .. .. .. 9 19 20 MELLANSKOLA .. (3) .. .. .. .. .. .. 3 20 21 HOGSKOLA (14) (1) .. .. .. .. .. .. 3 21 EKONOMISK STATUS: RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. (3) (5) (11) (20) (33) (35) .. 8_ 22 23 FORETAG (14) 4 (6) (9) (15) .. (21) .. 7 23 24 DI—REKTIOR .. (2) .. (5) .. .. (18) .. 4 24 25 PRIV TJM (26) 18 22 (15) (12) .. .. .. 18 25 26 PRIV ARB (28) 47 37 38 27 (18) .. (35) 39 26 27 OFF TJM (17). 13 (14) (12) (14) .. .. .. 13 27 28 OFF ARB ... 11 (10) (8) .. .. .. .. 9 28 29 STUDBRANOB .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29 30 MEOHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 31 HEMMAFRU .. (2) .. .. .. .. .. .. (1) 31 32 OVRIGA .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 32 FORVARVSTID TIMMAR PER AR, RELATIV FREKVENSv PROCENT AV RAD 1 33 1—199 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 33 34 200—.8'99 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34 35 900—1999 .. ..4 .. .. .. .. .. .. .. 35 36 2000—2299 51 63 57 56 45 (32) (22) (55) 57 36 37 2300-2599 (26) 26 28 19 25 (19) (26) .. 25 37 38 26001 (23) 11 (15) 26 30 (49) (53) .. 18 38 SJUKDAGAR' ARBETSFRANVARO' RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 39 1—11 (28) 29 22 19 (20) (20) .. .. 25 39 40 12—25 .. 11 (9) (7) .. .. .. .. 10 40 4126—89 (12) 14 (11) (10) (9) .. .. .. 12 41 42 90- .. 4 .. .. .. .. .. .. 3 42 43 ARBETSLOS .. (2) .. .. .. .. .. .. 2 43 44 TlJANSTlLEDI-G .. 4 .. .. .. .. .. .. 4 44 SKAT'TEPUIKTI'G NBTTOFORMOGENHET, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV 100 .. .. .. .. .. .. .. 5 45 46 0-9999 .. 100 .. .. .. .. .. .. 57 46 47 10000- 79999 .. .. 100 100 100 (37) .. .. 32 47 1 48 80000—. .. .. 63 100 .. 6 48 l MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 ; 49 EJ AKTUELL (15) 44 28 31 (20) .. (18) (50) 36 49 . 50 0—4999 47 22 36 40 57 (58) 66 (43) 33 50 '; 51 5000—9999 (13) 12 (14) (12) (8) .. .. .. 12 51 ? 52 10000119999 (21.) 19 18 (16) (12) .. .. .. 17 52 | 53 20000— .. (3) .. .. .. .. .. .. 3 53 SOU 1971: 39 149

Tabe/1415 a. Individer i åldern 20—67 år med låg familjeinkomst, 1967. Indelning efter skattepliktig nettoförmögenhet.

NETA— 0— 10000 20000 40000 70000 100000 UPPG TOTAL TIV 9999 19999 39999 69999 99999 SAKN ANFAL: ABSOUUT OCH RELATIVT 1 LOOOfFAL 42 1212 92 119 92 47 44 16 1664 2 ANDELAR 3 73 6 7 6 3 3 1 100 TAXERAOE INNOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JDRDBRUK .. .. .. (8) (30) (57) (112) .. 8 4 ANNAN FAST .. (0) .. (0) (1) .. .. .. 0 5 RORELSE .. (2) .. .. (26) .. .. .. 8 6 TJANSF MM L106) 48 96 99 81 (45) (35) .. 57 7 KAPITAL .. (0) .. (2) (3) (7) (10) .. 1 ANDRA INKOMSTERH GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG .. 6 .. .. .. .. .. .. 6 9 SJUKRENNING (3) 3 (5) (2) (2) (I) .. .. 3 10 BARNBIDRAG .. 3 .. .. .. .. .. .. 2 11 SOCIALHJAUP .. I .. .. .. .. .. .. 0 12 SVUDTEBIDRAG .. 1 .. .. .. .. .. .. 1 13 OVR BIDRAG .. (1) .. .. .. .. .. .. (1) 14 ANNAN INK .- 1 .. .. .. .. .. .. 1 SKAUTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP, HUNDRATAL KRONOR 15 STATLIG (7) 2 6 6 7 (5) (9) .. 3 16 KOMMUNAL (191 6 17 16 19 (17) (23) .. 9 17 FORMOGENHET .. .. .. .. .. .. (10) .. 0 18 FOLKPENSTON (3) 1 2 2 2 (2) (3) . 1 19 AFP .. (0) (2) (1) (2) (3) (6) . 1 20 SJUKFORSAKR (4) 1 3 2 3 (3) (3) . 2 SUMMATIONER MMN GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO L1411 49 124 122 139 (133) (170) .. 72 22 ANDRA INK (15) 17 15 10 11 (11) (10) (20) 16 23 SUUTL SKATT (36) 10 29 28 35 (33) (56) .. 17 24 ERH. KOPKRAFTLIZD) 56 110 104 114 (112) (124) .. 71 25 BOST.8IDRAG .. 0 .. .. .. .. .. .. 1 26 PENSIONER .. 10 (9) (23) (15) .. .. .. 11 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. (20) (39) (53) (73) .. 8 28 ANNAN FAST .. (1) .. (16) (22) .. .. .. 5 29 ROREUSE .. (2) .. .. (17) .. .. .. 5 30 FJANSF MM (67) 50 75 77 67 (60) (52) .. 55 31 KAPITAL .. (2) .. (26) (30) (47) (43) .. 8 32 EJ REG .. 19 .. .. .. .. .. .. 16 33 SJUKPENNTNG (43) 35 (38) (29) (33) (38) .. .. 35 34 BARNBIDRAG .. 21 .. .. .. .. .. .. 16 35 SOCIAUHJAUP .. 4 .. .. .. .. .. .. 3 36 SFUDIBEIDRAG .. 9 .. .. .. .. .. .. 7 37 OVR DPDRAG .. (2) .. .. .. .. .. .. (3) 38 ANNAN INK .. 6 .. .. .. .. .. .. 6 39 BOST.BIDRAG .. 9 .. .. .. .. .. .. 9 40 PENSIONER .. 19 (17) (30) (20) .. .. .. 19 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNINGy RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 (38) 57 (28) (34) (53) (74) (75) .. 54 42 5000114999 .. 33 (39) (32) .. .. .. .. 31 43 15000124999 .. 10 (32) (30) (26) .. .. .. 14 44 250001 .. .. .. .. .. .. .. .. (1) DEN ERHALLNA KORKRAFTENS FORDCLNING. RELATIV FREKVENS: PROCENT AV RAD 1 45 -1999 .. 28 .. .. .. .. .. .. 22 46 2000—4999 .. 23 .. .. .. .. .. .. 19 47 500019999 .. 35 (39) (39) (36) .. .. .. 35 48 10000-14999 .. 7 (22) (22) (28) (45) (41) .. 12 49 15000424999 (40) 7 (30) (25) (28) .. .. .. 13 50 25000134999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51 35000- .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG .. 30 .. .. .. .. .. .. 25 150 SOU 1971: 39

Tabell 415 b. Individer i åldern 20—67 år med låg familjeinkomst, 1967. Indelning efter skattepliktig nettoförmögenhet.

NETA— 0— 10000 20000 40000 70000 100000 UPPG TOTAL rtv 9999 19999 39999 69999 99999 - SAKN ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000—ML 42 1212 92 119 92 1.7 1.1. 16 1664 2 ANDELAR 3 73 6 7 6 3 3 1 100 LEVNADSAR. RELATIV'FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 3 15-19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 20-44 (67-) 1.9 (39) (19) .. .. .. .. 43 5 45-66 .. 40 61 75 84 (83) (75) .. 54 6 67-75 .. (3) .. .. .. .. . 3 KON OCH HARRDMsr. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 7 MAN (86) 31. 78 73 91 (07) (91) .. 47 & I—NVANORARE .. 6 .. .. .. .. .. 5 FORSURJNINGSMASSIGT— CIVILSTAND. RELATIV FREKVENSu PROCENT Av RAD 1 9 ENSB MAN .. 4 .. .. .. .. .. .. t. 10 ENSB KVINNA e .. .. .. .. .. .. 7 11 SAMB MAN .. 12 .. .. .. .. .. .. 11 12 SAMB KVINNA .. 9 .. .. .. .. .. .. a 13 GI-FT MAN (791 17 61 64 73 (77) (82) .. 31 14 GI-FT KV ua .. 26 .. .. .. .. .. .. 20 15 GI-FT KV MB .. 23 .. .. .. .. .. .. 10 UTBl-LDNI—NGSKIATEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 16 FOLKSKOLA (64) 73 77 87 90 (81) (77) .. 75 17 0 YRKIUTB 10 .. .. .. .. .. .. 10 18 REALSKOLA .. 6 .. .. .. .. .. .. 5 19 O YRKiUTB .. 6 .. .. .. .. .. .. 5 20 MELLANSKOUA .. 5 .. .. .. .. .. .. I. 21 HDGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 22 JORDBRUK .. (31 .. ((e) (35) (53) (66) .. 10 23 FORETAG .. (2) .. .. (17) .. .. .. s 21. DI-REK'FOR .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV TUM .. 1. .. .. .. .. .. .. 5 26 PRIV ARB 22 (321 (271 (22) .. .. .. 23 27 Dr—F TJM .. (31 .. .. .. .. .. .. (21 28 OFF ARB .. 6 .. .. .. .. .. .. 6 29 ST'UDERANDE .. 7 .. .. .. .. .. .. 6 30 MEDHJALP .. 6 .. .. .. .. .. .. 5 31 HEMMAFRU .. 31 .. .. .. .. .. .. 21. 32 OVRIGA .. 15 .. (251 .. .. .. .. 15 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 33 1—199 .. (31 .. .. .. .. .. .. (2) 34 200—899 .. 16 .. .. .. .. .. .. 13 35 900—1999 .. 10 (17) .. .. .. .. .. 10 36 2000—2299 .. 13 . (27) (29) (251 .. .. .. 16 137 2300-2599 .. 6 (17) .. .. .. .. .. a 39 2600—. (21 .. (18) (29) (511 (501 .. 9 SJURDAGAR. ARDerSFRANVARD. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 39 1—11 ... 13 .. .. .. .. .. .. 11. 40 12—25 .. a .. .. .. .. .. .. 7 4126—89 .. 10 .. (131 .. .. .. .. 10 42 90- 5 .. .. .. .. .. .. 9 1.3 ARBETSLOS .. 6 .. .. .. .. .. .. 6 1.4 TJANSTILEDI-G .. (.21 .. .. .. .. (2) SKATTEPLJIKTIG NETTOFDRMOGENHET' RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 45 NEGArr-v (.1001 .. .. .. .. .. .. .. (3) 46 0-.9999 .. 100 .. .. .. .. .. .. 74 47 10000—79999 .. .. 100 100 100 (301 .. .. 19 48 80000— .. (62) (100) .. 1. MAKES/MA'KAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS, PROCENT Av RAD 1 1.9 EJ AKTUELU .. 37 (33) (271 (241 .. .. .. 34 50 0-.4999 (711 17 55 63 70 (771 (771 .. 30 51 5000—9999 .. 13 .. .. .. .. .. .. 11 52 10000—19999 .. 33 .. .. .. .. .. .. 25 53 200001

.. .. .. .. .. o.

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33

35 36 37 38

39 40 41 42 1.3 44

45 46 47 48

49 50 51 52 53

Tabe/1501 a. Individer i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal levnadsår.

15'19 20-24 25—34 35—49 50—54 55—59 60—64 65-69 70—75 TOTAL

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000=TAL 616 636 957 1509 526 524 441 372 340 5921 2 ANDELAR 10 11 16 25 9 9 7 6 6 100 TAXERADB INKOMSTER, GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. (3) 5 (7) (6) (5) (5) (3) 4 4 ANNAN FAST .. .. (0) 1 3 2 1 2 (1) 1 5 ROREUSE .. .. (3) 10 (13) (11) (10) (9) .. 7 6 TJANSF MM 30 105 144 158 141 145 115 89 71 122 7 KAPITAL (1) (11 1 1 3 4 7 6 8 3 ANDRA INKOMSTERr GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG B 6 4 3 (5) (3) (5) 7 10 5 9 SJUKPENNING 1 4 5 4 5 4 5 2 (0) 4 10 BARNBIDRAG (O) 3 7 5 1 .. .. .. .. 3 11 SOCIAUHJALP .. .. (0) (0) .. .. .. .. .. 0 12 SPUDIBBIDRAG 4 3 (Il .. .. .. .. .. .. 1 13 OVR BIDRAG .. (O) (1) (1) .. .. .. .. .. 0 14 ANNAN INK 1 (4) 3 5 (6) (4) (4) (1) .. 4 SKAFTER OCH AVGIFTERy GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLIG 2 10 16 21 22 22 18 12 6 16 16 KOMMUNAL 5 16 22 26 25 25 21 15 18 20 17 FORMOGENHET .. .. .. 0 (1) 1 (3) (1) (1) 1 18 FOLKPENSION 1 3 4 4 4 4 3 (1) .. 3 19 AFP .. .. O 1 1 1 (1) .. .. 1 20 SJUKFORSANR 1 2 2 3 3 3 2 1 (0) 2 SUMMATPONER MM» GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 32 108 149 172 165 166 138 111 86 134 22 ANDRA INK 16 21 22 19 19 14 17 14 15 18 23 SUUTL SKATT & 31 46 56 56 57 48 30 17 42 24 ERH. KOPKRAFF 40 98 126 135 128 124 107 94 84 111 25 BOST.BIDRAG .. (1) 1 0 .. .. .. .. .. 0 26 PENSIONER .. .. (1) 2 (4) 9 20 52 70 10 FOREKOMST NV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. (2) 4 (6) (61 (7) (7) (6) 4 28 ANNAN FAST .. .. (2) 7 10 14 13 15 (13) T 29 RORELSE .. .. (2) 5 (6) (6) (6) (4) .. 4 30 TJANST MM 31 72 72 75 70 72 65 76 80 69 31 KAPITAL (3) (4) 7 9 14 22 22 31 34 13 32 EJ REG 39 14 6 4 (7) (6) (10) 14 18 12 33 SJUKPENNING 22 50 51 44 43 40 39 24 (6) 39 34 BNRNBIDRAG (3) 23 39 30 11 .. .. .. .. 18 35 SOCIALHJALP .. .. (2) (2) .. .. .. .. .. 2 36 SFUDIBBIORAG 41 19 (4) .. .. .. .. .. .. 7 37 OVR BPDRAG .. (3) (3) (3) .. .. .. .. .. 2 38 ANNAN INK 9 (7) 8 8 (8) (8) (8) (5) .. 8 39 BOST.BIDRAG .. (5) 13 9 .. .. .. .. .. 6 40 PENSIONER .. .. (2) 4 (6) 14 30 77 100 16 LONERNAS (INKL PENSIONER FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 69 28 34 32 38 36 41 39 34 38 42 5000—14999 28 37 15 19 19 20 27 40 54 25 43 15000-24999 (3) 31 28 24 23 24 20 13 (7) 21 44 250001 .. (4) 23 24 20 20 13 (8) (4) 16 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING' RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —1999 42 (7) 10 12 18 19 16 (7) .. 15 46 2000=4999 24 15 16 10 (7) (6) (12) 20 22 14 47 5000—9999 26 28 12 16 16 18 24 37 58 22 48 10000114999 (7) 36 22 20 22 19 21 19 (11) 20 49 16000124999 .. 12 35 34 28 29 22 (13) (6) 23 50 25000—34999 .. .. (3) 6 (5) (5) (4) .. .. 4 51 350001 .. .. .. (3) (4) (3) .. .. .. 2 52 U KONTMARG 36 18 15 15 19 15 19 23 25 19 152 SOU 1971: 39

l ( (

Tabe/1501 b. Individer i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20—24 25—34 35-49 50—54 55-59 60—64 65-69 70-75 TOTAL

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 616 636 957 1509 526 524 441 372 340 2 ANDELAR 10 11 16 25 9 9 7 6 6 LEVNAOSAR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 3 15—19 100 .. .. .. .. .. .. .. .. 4 20—44 .. 100 100 64 .. .. .. .. .. 5 45—66 .. .. .. 36 100 100 100 45 .. 6 67—75 .. .. .. .. .. .. .. 55 100 KON OCH HARKDMST, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN 52 51 51 50 50 50 48 49 46 & INVANDRARE (4) (4) 8 8 (3) (4) (5) .. .. FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. 8 6 4 (5) (8) (6) (9) (10) 10 ENSB KVINNA (5) (7) (4) (3) (6) 10 14 15 21 11 SAMB MAN 49 27 7 5 (4) (4) .. (6) (5) 12 SAMB KVINNA 39 14 (5) 5 (6) (4) (6) (7) (lll 13 GIFT MAN .. 17 38 41 41 38 39 35 31 14 GPFT KV UB .. 10 5 9 22 29 30 29 21 15 GPFT KV MB (2) 18 35 33 17 (7) .. .. .. UTBILDNINGSKAIEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 54 35 50 66 75 77 82 84 84 17 O YRKUTB (7) 18 16 14 10 9 (6) (6) (8) 18 REALSKOLA 30 16 10 7 (6) (5) (4) .. .. 19 0 YRKUTB 9 18 14 8 (5) (6) (5) (5) .. 20 MELLANSKOLA .. 12 6 (3) .. .. .. .. .. 21 HOGSKOLA .. .. (4) (3) .. .. .. .. .. EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. (2) 5 (8) (6) (7) (5) .. 23 FORETAG .; .. (3) 6 (7) (6) (6) (4) .. 24 DIREKTOR .. .. (3) 3 (3) (5) .. .. .. 25 PRIV TJM (6) 17 15 13 10 (8) (7) .. .. 26 PRIV ARB 23 33 31 29 28 28 24 (10) .. 27 OFF TJM .. 9 12 12 9 (8) (4) .. .. 28 OFF ARB (7. 9 6 10 9 9 (5) .. .. 29 SFUDERANDE 56 14 (3) .. .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. (2) (3) (3) (3) .. .. .. 31 HEMMAFRU .. 12 22 17 ' 20 22 17 (11) 32 OVRIGA .. .. .. (2) (4) (7) 19 55 80 FORVARVSTID TIMMAR PER AR, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 11199 (7) (3) (2) (1) .. .. .. .. .. 34 200—899 24 17 9 8 (9) (7) (5) (9) (5) 35 900f1999 11 18 12 15 13 13 13 (7) .. 36 2000—2299 15 30 32 30 29 30 20 (11) .. 37 2300—2599 (6) 14" 13 14 14 13 (11) .. .. 38 2600? .. (31 8 13 11 9 (8) (4) .. SJUKDAGAR' ARBEUSFRANVARO. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 39 1—11 13 28 24 20 16 14 15 (10) .. 40 12-25 (6) 9 12 8 9 9 (5) (6) .. 41 26—89 (3) 8 9 12 12 12 15 (9) (5) 42 90— .. (3) (2) 4 (7) (5) (7) (5) .. 43 ARBETSLOS (6) (6) (5) 5 (4) (4) (4) .. .. 44 FJANSWLEDIG (3) (6) (5) (2) .. .. .. .. .. SKATTEPLIKTIG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. (3) 7 4 .. .. .. .. .. 46 019999 98 91 78 69 62 59 56 53 54 47 10000179999 .. (5) 14 24 30 30 34 36 36 48 80000- .. .. .. (3) (7) 9 (9) (11) (10) MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL 99 78 28 19 22 28 33 37 48 50 0—4999 .. (4) 19 20 22 26 25 27 30 51 5000-9999 .. .. (4) 7 (5) (7) 14 (13) (10) 52 10000-19999 .. (4) 8 10 13 10 (9) (10) (7) 53 20000— .. 13 41 44 37 28 20 (13) (6)

5921 100

10 43 37

9

50 5

6 7 12 10 32 14 18

64 12 10

9

NH Nå

HONG—lmfr—Nåä

...,.

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

Tabe11502 a. Individer i åldern 15—75 år utan skattepliktig inkomst, 1967. Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20—24 25-34 35—49 50—54 55-59 60-64 65—69 70—75 TOTAL

ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 1000-PAL 418 171 248 302 123 114 123 75 2 ANDELAR 25 10 15 18 8 7 8 5 TAXERAOE INKOMSFER. GENOMSNITTSBELDPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. 4 ANNAN FAST .. .. .. .. .. .. .. .. 5 RORELSE .. .. .. .. .. .. .. .. 6 FJANSF MM .. .. .. .. .. .. .. .. 7 KAPITAL .. .. .. .. .. .. .. .. ANDRA INKOMSTERN GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 12 25 15 14 (22) (14) (19) 37 9 SJUKPENNING (0) 4 5 4 (6) (4) (3) (2) 10 BARNBPDRAG .. 5 15 12 (3) .. .. .. 11 SOCIALHJALP .. .. .. (1) .. .. .. .. 12 SFUOIEBIDRAG 5 7 .. .. .. .. .. .. 13 OVR BIDRAG .; .. .. .. .. .. .. .. 14 ANNAN INK 2 (3) (5) (2) .. .. .. .. SKAFTER OCH AVGIFTER. GENDMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SWATLIG .. d. .. .. .. .. .. . 16 KOMMUNAL 0 (0) (0) (0) .. .. (0) . 17 FDRMOGENHET .. .. .. .. .. .. .. . 18 FOLKPENSION .. .. .. .. .. .. .. .. 19 AVP .. .. .. .. .. .. .. .. 20 SJUKFDRSAKR 0 (0) (0) (0) (0) (0) .. SUMMATIONER MMf GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO .. .. .. .. .. .. .. .. 22 ANDRA INK 20 46 44 36 35 24 37 40 23 SUUTU SKATT 0 1 (1) (0) (1) (0) (1) (1) 24 ERH. KOPKRAFF 20 45 43 35 35 23 36 39 25 BOST.BIDRNG .. .. (1) (I) .. .. .. .. 26 PENSIONER .. .. .. (2) .. .. (13) 33 FDREKOMST AV VISSA INKOMSTERu RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. 28 ANNAN FAST .; .. .. .. .. .. .. .. 29 ROREUSE .. .. .. .. .. .. .. .. 30 TJANSP MM .. .. .. .. .. .. .. .. 31 KAPITAL .. .. .. .. .. .. .. .. 32 EJ REG 58 58 24 24 (35) (32) (43) 77 33 SJUKPBNNING (8) 29 44 30 (34) (37) (27) (20) 34 BARNBIDRAG .. 38 81 65 (26) .. .. .. 35 SOCIALHJAUP .. .. .. (6) .. .. .. .. 36 SVUDIBBIDRAG 52 42 .. .. .. .. .. .. 37 OVR BPDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. 38 ANNAN INK 12 (11) (9) (9) .. .. .. .. 39 BOST.BIDRAG .. .. (19) (13) .. .. .. .. 40 PENSIONER .. .. .. (5) .. .. (29) 73 LONERNAS (INKL PENSIONER) FDRDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT 41 0ä4999 97 87 93 93 95 96 88 67 42 5000114999 .. (10) .. (6) .. .. (121 (33) 43 15000€24999 .. .. .. .. .. .. .. .. 44 250001 .. .. .. .. .. .. .. DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENSy 45 51999 62 (28) 38 55 66 75 54 (29) 46 2000—4999 31 46 45 26 .. .. (24) (32) 47 5000—9999 (6) (19) (10) (10) .. .. (16) (38) 48 10000f14999 .- .. .. (6) .. .. .. .. 49 15000—24999 .. _. .. .. .. .. .. .. 50 25000134999 .. .. .. .. .. .. .. .. 51 350001 .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG 40 (23) (18) 23 (27) (27) (28) (32)

65 g

54

55 55

52

100

100. AV (42 (58

PROCENT AV RAD 1

(31 (69

(43

1640 100

45 25 31

20 (1)

12. RAD 1 I 90 l 9 (1)

50 ) 31 ) 14

(3) (2)

) 29

Tabe/1502 b. Individer i åldern 15—75 år utan skattepliktig inkomst, 1967. Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20—24 25—34 35-49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—75 TOTAL

ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 IOOOTTÅL 418 171 248 302 123 114 123 75 65 1640 2 ANDELAR 25 10 15 18 8 7 8 5 4 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1

3 15-19 100 .. .. .. .. .. .. .. .. 25 4 20-44 .. 100 100 64 .. .. .. .. .. 37

5 46—66 .. .. .. 36 100 100 100 (54) .. 31

6 67—75 .. .. .. .. .. .. .. (46) 100 6

KON OCH HARKOMSF. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 7 MAN 50 38 (11) (12) (19) (17) (21) (23) (38) 27

8 TNVANORARE (4) .. (7) (8) .. .. .. .. 5 FORSURJNINGSMASSIGT_ CIVILSTAND; RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4

10 ENSB KVINNA .- .. .. .. .. .. .. .. .. 4 10 11 SAMB MAN 49 (26) .. .. .. .. .. .. .. 18 11 12 SAMB KVINNA 44 (15) .. (7) .. .. .. .. .. 17 12 13 GIFT MAN .. .. .. (6) .. .. .. .. .. 5 13 14 GIFT KV UB .. .. .. (14) (37) 63 57 (48) (25) 19 14 15 GIFT KV MB .. 35 7? 66 38 (15) .. .. .. 32 15 UTBILDNINGSNATBGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

16 FOLKSKOLA 60 29 51 79 84 88 90 89 97 68 16 17 O YRKUTB .. (12) (17) (8) .. .. .. .. .. 8 17 18 REALSKOLA 28 (16) (14) (5) .. .. —.. .. .. 13 18 19 O YRKUTB (8) (20) (10) (6) .. .. .. .. .. 7 19 20 MELLANSKOUA .. (22) (7) .. .. .. .. .. .. 4 20 21 HOGSKOLA .. . .. .. .. .. .. .. 21 EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

22 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 22 23 FORETAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 23 24 DIREKTOR .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 25 PRIV TJM .. .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 25 26 PRIV ARB 12 (12) (8) (10) .. .. .. .. .. 9 26 27 OFF TJM .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 27 28 OFF ARB (3) .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 28 29 SFUDERANDE 77 37 .. .. .. .. .. .. .. 24 29 30 MEDHJALP .. .. (6) (12) .. .. .. .. .. 6 30 31 HEMMAFRU .. 30 69 61 59 63 51 (31) .. 40 31 32 OVRIGA .. .. (6) .. .. (19) (58) 82 11 32 FORVARVSTIO TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 1—.L99 (10) (9) .. .. .. .. .. .. .. 5 33 34 200—899 31 31 (7) (6) .. .. .. .. .. 15 34 35 90011999 (51 i. .. .. .. .. .. .. .. 4 35 36 200012299 .. .. .. .. .. .. .. .. . (31 36 37 2300—2599 .. .. .. .. .. .. .. .. .. (II 37 38 26001 .. .. .. .. .. .. .. .. . (2) 38 SJUKDAGAR, ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS- PROCENT AV RAD 1 39 1-11 (7) (12) (11) (9) .. .. .. .. .. 9 39 40 12—25 .. .. (14) (7) .. .. .. .. .. 6 40 41 26—89 .. .. (7) (8) .. .. .. .. .. 6 41 42 90— .. .. .. (6) (15) .. .. .. .. 4 42 43 ARBETSLOS (5) (9) .. .. .. .. .. .. .. 5 43 44 TJANSTLEOIG ... .. .. .. (1) 44 SKAFTEPUIKTI-G NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV ., .. .. 45 46 019999 99 94 93 94 89 93 85 87 87 94 46 47 10000—79999 .. .. .. .. .. .. (13) .. .. 5 47 48 80000— .. .. .. .. .. .. 48 MAKES/MAKAS ERHALLNA KDPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

49 EJ AKVUELL 99 69 (17) (15) (19) (18) (32) (49) (55) 49 49 50 0f4999 .. .. .. .. .. .. .. .. (27) 5 50 51 500019999 .. .. .. .. .. (14) (13) .. .. 5 51 52 10000—19999 .. (21) 41 40 (42) (41) (29) .. .. 24 52 53 20000- .. .. 37 36 (26) (20) (14) .. .. 17 53 SOU (971139 155

Tabe/1503 a. Individer i åldern 15—75 år utan kontantmarginal, 1967. Indelning efter antal Ievn adsår.

15—19 20—24 25-34 35-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70—75 TOTAL

ANTAL. ABSOLUT OCH R I LOOOfFAL 238 2 ANDELAR 21 TAXERADE INKOMSTERc 3 JORDBRUK .. 4 ANNAN FAS? .. 5 RORELSE .. 6 TJANSF HM 23 7 KAPITAL .. ANDRA INKOMSTERp GEN 8 EJ REG 9 9 SJUKPENNING 1 10 BARNBIDRAG .. 11 SOCIAUHJALP .. 12 STUDIEBIDRAG 3 13 OVR BIDRAG .. 14 ANNAN INK .; SKAFTER OCH AVGIFTER 15 SFATLIG 1 16 KOMMUNAL 3 17 FORMOGENHET .. 18 FOLKPENSION 0 19 AFP .. 20 SJUKFORSANR 0 SUMMATIDNER MMN GENO 21 REG NETTO 23 22 ANDRA INK 14 23 SUUTL SKATT 6 24 ERH. KOPNRAFF 32 25 BOST. BIDRAG .. 26 PENSIONER .

FDREKDMST AV VISSA I 27 JORDBRUK 28 ANNAN FASF 29 RORELSE 30 TJANSW HM 31 KAPITAL 32 EJ REG 33 SJUKPENNING 34 BARNBIDRAG 35 SOCIALHJALP 36 SFUDIEBIDRAG 37 OVR BIDRAG 38 ANNAN INK 39 BOST. BIDRAG 40 PENSI—ONER ..

LONERNAS (INKL PENSI 41 0—4999 74 42 5000114999 23 43 15000— 24999 .. 44 25000-.

DEN ERHALLNA KORKRAF 45 —1999 52 46 200014999 23 47 500019999 (20) 48 10000114999 .. 49 15000=24999 50 25000-34999 51 350001 52 U KONUMARG

25 42 22 30

100

ELATIVT 117 143 221 95 77 81 85 85 1142 10 13 19 8 7 7 7 7 100 GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR .. .. .. .. .. .. .. .. (1) .. .. .. .. .. .. .. .. (0) .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 88 94 90 90 (87) (63) 52 46 68 .. .. .. .. .. .. (O) OMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR .. .. (5) (7) .. (12) (13) (19) 8 5 7 6 (8) (6) (9) (3) .. 5 (51 10 6 .. .. .. .. .. 3 .. .. (1) .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. (1) .. .. .. .. .. (1) .. .. .. .. .. .. .. .. (1) | GENDMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 7 8 7 9 (8) (4) (2) .. 5 13 13 13 15 (13) (9) (4) (3) 9 2 2 2 3 (2) (1) .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 2 2 2 2 (2) (1) (0) .. 1 MSNITTSBELOPPI HUNDRATAL KRONOR 89 97 94 99 (90) (69) 54 47 71 20 24 22 20 14 27 18 20 20 24 25 24 29 (24) (16) (7) (4) 17 85 96 92 90 81 80 65 64 73 .. (1) (1) .. .. .. .. .. 1 (6) .. (27) 52 63 13 NKOMSTER. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 .. .. .. .. .. .. .. .. (2) .. .. .. .. .. .. .. .. (3) .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 65 66 68 63 (61) (57) 69 66 57 .. .. .. .. .. .. .. .. (2) .. .. (10) (17) .. (23) (24) (34) 22 56 59 53 (44) (36) (33) (22) .. 38 (37) 52 35 .. .. .. .. .. 19 .. .. (9) .. .. .. .. .. 6 .. .. .. .. .. .. .. .. 8 .. .. (7) .. .. .. .. .. (4) .. .. .. .. .. .. .. .. (4) .. (18) (16) .. .. .. .. .. 7 .. (11) .. (48) 89 100 23 ONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 (36) 43 41 (43) (42) (42) (38) (24) 46 (39) (22) 32 (25) (27) (40) (56) 75 34 (20) (30) (19) (27) (23) .. .. .. 15 .. (9) .. .. .. .. (4) TENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 .. .. (15) (20) (21) .. .. .. 20 (18) (22) (15) .. .. (20) (23) (20) 18 (31) (20) 29 (24) (29) (35) (56) 76 32 (30) (27) (22) (27) .. (20) .. .. 18 .. (23) (19) (19) .. .. .. .. 11 100 100 100 100 100 100 100 100 100 sou 1971: 39

Tabe/1503 b. Individer i åldern 15—75 år utan kontantmarginal, 1967. Indelning efter antal levnadsår.

15-19 20—24 25—34 35-49 50—54 55-59 60-64 65—69 70—75 TOTAL

ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 238 117 143 221 95 77 81 85 2 ANDELAR 21 10 13 19 8 7 7 7 LEVNADSAR. RELAIIV FREKVENSr PROCENT AV RAD 1 3 15—19 100 .. .. .. .. .. .. .. 4 20—44 .. 100 100 66 .. .. .. .. 5 45-66 .. .. .. 34 100 -100 100 (41) 6 67—75 .. .. .. .. .. .. .. (59) KON OCH HARKOMST, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN 48 (43) 38 43 (39) (48) (42) (45) 8 INVANDRARE .. .. (15) (14) .. .. FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 9 ENSB MAN .. .. .. .. .. .. .. .. LO ENSB KVINNA .. .. .. .. .. .. .. (22) 11 SAMB MAN 47 (22) .. (10) .. .. .. .. 12 SAMB KVINNA 43 (15) (11) (10) .. .. .. .. 13 GIFT MAN .. (17) (25) 28 (25) (30) (30) (27) 14 GIFT KV UE .. .. .. (9) (25) (27) (30) (25) 15 GIFT KV MB .. (28) 43 35 (19) .. .. .. UTBILDNINGSNATEGURI. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 66 50 73 84 95 92 93 96 17 0 YRKUTB .. (22) (13) (9) .. .. .. .. 18 REALSKOLA 24 .. .. .. .. .. .. .. 19 O YRKUTB .. .. .. .. .. .. .. .. 20 MELLANSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. 21 HDGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. EKONOMISK SFATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. 23 FORETAG .. .. .. .. .. .. .. .. 24 DIREKTOR .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV TJM (7) .. .. .. .. .. .. .. 26 PRIV ARB 23 44 38 40 (34) (34) (21) .. 27 OFF TJM .. .. .. .. .. .. .. .. 28 OFF ARS (T) (14) .. (11) .. .. .. .. 29 SWUDERANDE 57 .. .. .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. (20) (32) (22) (22) (23) (27) (20) 32 OVRIGA .. .. (10) .. .. (33) 67 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 33 1 199 (8) .. .. .. .. .. .. .. 34 200t899 23 (21) (15) (13) .. .. .. .. 35 90011999 (13) (17) .. (16) .. .. .. .. 36 200012299 (13) (23) (31) (20) (26) (23) .. .. 37 2300—2599 .. (15) .. (12) .. .. .. .. 38 2600— .. .. .. .. .. .. .. .. SJUKDAGAR: ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1-11 (131 (31) (25) (17) .. .. .. .. 40 12—25 (7) .. (15) (12) .. .. .. .. 41 26—89 .. .. .. (15) .. .. .. .. 42 90— .. .. .. (10) .. .. .. .. 43 ARBETSLOS (11) .. .. (10) .. .. .. .. 44 FJANSFLEOIG .. ..

SKAFTEPUIKTIG NETTOFDRMOGENHET, 45 NEGATIV

RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD

e:. 81.

..

(48) (27)

(41) (28)

85 7

100 (38) 1 (33) (19)

..

95

67 (19)

46 o—.9999 99 98 9i 90 se av

47 Loooo— 79999 .. .. .. (7) .. .. 45 80000- ..

MAKES/MAKAS ERHALLNA KDPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKT'UELL, 99 69 (29) 28 (291 (39)

50 0—4999 .. .. (14) (14) .. .. 51 5000—9999 .. .. .. (10) .. ..

52 mace-19999 .. (14) 42 1.0 (1.1) (22)

53 20.000- .. .. .. (7) .. ..

1142 100

21 36 32 12

(3) (1) (4) 29 (3)

13 18 19

(3) 15 12 18

(2) 91

53 13

22 (4)

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 1.0 1.1 1.2 .; 4.1.

45 46 47 48

49 50 51 52 53

Tabe/1504 a. Män i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20—24 25-34 35-49 50—54 55—59 60-64 65—69 70—75 TOTAL

ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 LOOOTTÅL 320 328 488 762 261 261 212 182 158 2973 2 ANDELAR 11 11 16 26 9 9 7 6 5 100 TAXERADB [NKOMSTERy GENOMSN1TTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. (6) 9 (13) (11) (10) (10) .. 7 4 ANNAN FAST .. .. (0) 2 (6) 4 1 (2) (1) 2 5 RORELSE .. .. (61 17 (26) (20) (21) .. .. 12 6 WJANSF HM 33 127 221 237 210 217 176 128 93 177 7 KAPITAL .. (1) (1) 1 (2) 4 11 8 12 3 ANDRA INKOMSTERw GBNDMSNITTSBELOPP, HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 8 9 (3) (2) (6) (2) (4) (5) (8) 5 9 SJUKHENNPNG 1 2 4 5 7 6 6 2 .. 4 10 BARNBPDRAG .. (1) (0) .. .. .. .. .. .. 0 11 SOCIALHJAUP .. .. .. (0) .. .. .. .. .. 0 12 SFUDPBBIDRAG 4 3 (1) .. .. .. .. .. .. 1 13 DVR BPDRAG .. .. (1) (1) .. .. .. .. .. 1 14 ANNAN 1NK (1) (5) 6 4 (4) (4) .. .. .. 4 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLLG 2 13 26 34 34 34 30 18 10 24 16 KOMMUNAL 5 20 36 41 40 39 34 24 33 32 17 FORMOGENHET .. .. .. (0) (1) (2) (5) (1) (11 1 18 FDLKPBNSPON 1 4 7 7 6 6 5 (1) .. 5 19 AFP .. .. 1 1 2 (2) (2) .. .. 1 20 SJUKFORSAKR 1 2 4 4 4 4 3 2 (0) 3 SUMMAYLONER MMH GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETYD 34 130 230 262 253 252 217 163 118 199 22 ANDRA INK 15 22 17 15 19 16 16 14 15 17 23 SUUTU SKAFT 9 39 72 88 88 88 80 47 27 65 24 ERH. KDPKRAFT 41 114 175 189 185 180 153 130 106 151 25 BDST.BIDRAG .. (0) O 0 .. .. .. .. .. 0 26 PENSPONER .- .. .. (1) .. (31 (171 58 79 10 FOREKOMST AV VISSA INKDMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. (3) 8 (11) (10) (13) (13) .. 7 28 ANNAN FAST .. .. (4) 13 (171 24 23 (22) (19) 11 29 ROREUSE .. .. (4) 8 (11) (10) (12) .. .. 6 30 TJANSU MM 33 79 91 88 80 84 74 85 84 79 31 KAPITAL .. (51 (8) 12 (16) 24 26 35 43 15 32 EJ REG 39 16 (3) (3) (8) (61 (8) (9) (15) 10 33 SJUKPENNING 18 45 49 45 43 43 44 25 .. 39 34 BARNBPDRAG .. (8) (4) .. .. .. .. .. .. 2 35 SDCIAbHJAuP .. .. .. (2) .. .. .. .. .. 2 36 SWUDIBBIDRAG 43 20 (6) .. .. .. .. .. .. 8 37 DVR BPDRAG .. .. (5) (5) .. .. .. .. .. 4 38 ANNAN INK (10) (10) 10 8 (10) (9) .. .. .. 9 39 BDST.BIDRAG .. (5) 11 9 .. .. .. .. .. 5 40 PENSIONER .. .. .. (3) .. (8) (20) 72 100 14 LONERNAS (INKL PENSIONER FDRDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 67 17 19) 14 23 20 26 (19) (22) 22 42 5000?14999 29 36 11 10 (12) (11) (19) 46 59 21 43 15000—24999 .. 39 39 33 28 35 32 (22) (11) 29 44 25000- .. (7) 41 42 37 33 23 (13) .. 27 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FDRDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —1999 39 .. .. .. .. .. .. .. .. 5 46 200044999 26 (9) .. .. .. .. .. .. (10) 6 47 500019999 28 30 (8) (71 (11) (121 (18) 38 60 18 48 10000—14999 (7) 38 23 22 22 23 29 30 (16) 23 49 15000124999 .. 18 59 55 48 48 37 (23) .. 38 50 25000134999 .. .. (6) 10 (10) (8) .. .. .. 6 51 35000- .. .. .. (51 .. .. .. .. .. 3 52 U KONFMARG 34 (15) 11 12 (14) (14) (17) (20) (20) 16 158 SOU 1971: 39

Tabell 504 b. Män i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20—24 25—34 35-49 50-54 55—59 60-64 65—69 70-75 TOTAL

ANFAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 LOOOfTAL 320' 328 488 762 261 261 212 182 158 2 ANDELAR 11 11 16 26 9 9 7 6 5 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD ]

3 15—19 100 .. .. .. .. .. .. .. .. 4 20—44 .. 100 100 64 .. .. .. .. .. 5 45—66 .. .. .. 36 100 100 100 44 .. 6 67-75 .. .. .. .. .. .. .. 56 100 KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCEN AV RAD 1

7 MAN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8 INVANORARB .. .. (8) 8 .. .. .. .. .. FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 ? ENSB MAN .. 15 12 9 (10) (17) (13) (18) (21) 10 ENSB KVINNA .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 SAMB MAN 95 52 13 10 (8) (7) .. (11) (11) 12 SAMB KVINNA .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 GIFT MAN .. 33 75 82 82 76 81 71 67 14 GIFT KV UB .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 GIFT KV MB .. .. .. .. .. .. .. .. .. UTB1LDN1NGSKATEGDRI. RELATIV FREKVENS. PROCENY AV RAD 1 16 FDLKSKOLA 55 39 50 63 70 76 78 86 78 17 O YRKUTB (7) 19 18 17 (14) (9) (8) .. (12) 18 REALSKOLA 29 15 (7) 6 .. .. .. .. .. 1? O YRKUTB (8) 14 12 7 .. .. .. .. .. 20 MELLANSKOLA .- (12) (7) (3) .. .. .. .. .. 21 HOGSKDLA .. .. (6) (4) .. .. .. .. .. EKONOMISK STATUS. RELAIIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. (4) 9 (15) (13) (14) (10) .. 23 FDRETAG .. .. (6) 10 (11) (9) (121 .. .. 24 DPREKTDR .. .. (5) (6) (6) (8) .. .. .. 25 PRIV TJM .. 17 20 18 (15) (14) (9) .. .. 26 PRIV ARB 28 48 44 36 32 40 34 (16) .. 27 OFF TJM .. .. 11 11 (10) (6) .. .. .. 28 DFF ARB (5) 19) (5) 7 (7) (6) .. .. .. 29 SFUDERANDE 59 15 (4) .. .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 OVRIGA .. .. .. (2) .. .. (18) 56 85 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENY AV RAD 1

33 15199 (6) .. .. .. .. .. .. .. .. 34 2001899 26 19 (4) .. .. .. .. (111 (11) 35 900—1999 (10) 15 10 7 (8) (6) (11) (11) .. 36 2000f2299 15 32 46 43 42 47 34 (20) .. 37 2300ä2599 (8) 21. 23 22 22 20 (20) .. .. 38 2600— .. 16) 14 23 21 (18) (14) .. .. SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

39 1—11 (11) 27 29 23 (161 (16) (19) (11) .. 40 12—25 (51 (8) 10 B (7) (8) .. .. .. 41 26—89 .. (8) (81 12 (12) (14) (16) (10) .. 42 90— .. .. .. (4) (91 (6) (8) .. .. 43 ARBETSLOS (7) (91 (6) (6) .. (6) (8) .. .. 44 TJANSTLEDIG .. (6) (4) .. .. .. .. .. .. SKAFTEPLIKTIG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. (41 12 7 .. .. .. .. .. 46 0—9999 97 88 67 47 38 38 37 33 36 47 10000-79999 .. (7) 20 41 47 44 47 50 47 48 BOODOf .. .. .. (5) (11) (15) (14) (17) (17) MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENY AV RAD 1 49 EJ AKVUELL 100 89 35 21 22 25 (22) 30 34 50 0—4999 .. (6) 36 41 44 51 53 56 56 51 500019999 .. .. 12 18 (16) (121 (11) (8) .. 52 10000719999 .. .. 16 18 (17) (10) (10) .. .. 53 200001 .. .. .. (2) .. .. .. .. ..

2973 100

11 41. 31

9

100 5

12 24 64

62 11.

&.»me

H.. Ull-4 _.uooqwbbum

w .— mom.-

HH ba)

»— N NU"-S*O—IO

42 35

11 (1)

Tabell 505 a. Kvinnor i åldern 15—75 år,.l967. Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20—24 25—34 35-49 50—54 55-59 60-64 65—69 70—75 TOTAL ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 10001FAL 296 309 468 747 264 262 230 190 182 2948 2 ANDEUAR 10 10 16 25 9 9 8 6 6 100 TAXERADB INKOMSTER. GENOMSNITTSBELDPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 4 ANNAN FAST .. .. .. .. .. .. .. (2) .. 1 5 RORELSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 6 TJANST MM 27 82 64 78 72 74 59 52 53 66 7 KAPITAL .. (1) (1) (4) 4 (4) 4 4 2 ANDRA INKOMSTERH GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 8 (3) (4) (3) (3) (3) (5) (8) (11) 5 9 SJUKPENNING 1 5 6 3 2 2 4 (1) .. 3 10 BARNBIDRAG (1) 5 14 10 2 .. .. .. .. 5 11 SOCIALHJALP .. .. .. (0) .. .. .. .. .. (0) 12 SFUDIEBIDRAG 3 3 .. .. .. .. .. .. .. 1 13 DVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 14 ANNAN INK IZI .. (1) 5 14) (7) .. .. 3 SKAUTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 STATLIG 2 8 6 8 9 10 7 5 3 7 16 KOMMUNAL 4 12 9 11 11 12 9 7 5 9 17 FORMOGENHET .. .. .. .. .. .. (1) .. .. 0 18 FOLKPENSION 1 2 2 2 2 2 1 .. .. 2 19 AFP .. .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 20 SJUKFORSAKR 1 2 1 1 1 1 1 0 .. 1 SUMMATIONER MM» GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NBTTO 28 84 65 81 78 81 65 60 58 69 22 ANDRA INK 17 20 27 23 20 13 19 13 15 20 23 SUUTU SKATT 7 23 18 23 24 26 19 13 8 19 24 ERH. KOPKRAFF 38 81 74 81 73 68 65 60 65 70 25 8057. BIDRAG .. (1) 1 0 .. .. .. .. .. 0 26 PENSIONER .. .. (2) (6) (14) 22 45 62 11 FOREKDMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 28 ANNAN FASF .. .. .. .. .. .. .. (9) .. 3 29 RORELSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 30 FJANSF MM 29 66 52 62 60 61 56 67 77 58 31 KAPITAL .. .. (6) (5) (13) 19 (18) 26 27 10 32 EJ REG 39 (13) (9) (6) (7) (7) (13) (20) (21) 13 33 SJUKPENNING 27 55 52 43 42 36 35 (22) .. 39 34 BARNBIDRAG (6) 39 77 61 22 .. .. .. .. 34 35 SOCIALHJALP .. .. .. (2) .. .. .. .. .. (1) 36 SFUDIEBIDRAG 39 17 .. .. .. .. .. .. .. 7 37 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 38 ANNAN INK (8) .. (6) 9 .. (7) (10) .. .. 7 j 39 BOST. DIDRAG .. (6) 15 9 .. .. .. .. .. 6 40 PENSIONER .. .. (5) (8) (19) 39 82 100 18 l LONERNAS (INKL PENSIONER) FDRDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 71 40 59 51 53 52 54 58 45 54 42 5000114999 27 39 20 28 25 28 33 33 50 30 43 15000— .24999 .. 21 16 16 18 (131 (9) .. .. 13 44 25000— .. (4) (6) .. (7) .. .. 4 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —1999 46 (12) 21 23 36 38 31 (13) .. 25 46 200014999 22 22 31 20 (13) (10) (17) 39 33 23 47 500019999 24 27 16 25 21 25 30 36 57 26 48 10000—14999 (7) 34 21 17 21 (161 (13) .. .. 17 49 15000724999 .. .. 11 13 (7) (9) .. .. .. 8 50 25000—34999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 51 35000— .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG 39 21 19 17 23 (16) (22) (26) 29 22

Tabell 505 b. Kvinnor i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20-24 25—34 35—49 50—54 55—59 60—64 65-69 70—75 TOTAL

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 LOOOfTAL 296 309 468 747 264 262 230 190 182 2 ANDELAR 10 10 16 25 9 9 8 6 6 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 3 L5—19 100 .. .. .. .. .. .. .. .. 4 20—44 .. 100 100 64 .. .. .. .. .. 5 46-66 .. .. .. 36 100 100 100 45 .. 6 61—75 .. .. .. .. .. .. .. 55 100 KUN OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 INVANDRARE (6) .. (7) 9 .. .. .. .. .. FORSDRJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 ENSB KVINNA (10) (14) (7) (6) (11) 20 26 29 40 11 SAMB MAN .- .. .. .. .. .. .. .. .. 12 SAMB KVINNA 82 29 (101 9 (11) (9) (11) (13) (21) 13 GIFT MAN .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14 GIFT KV UB .. 21 11 19 43 58 58 57 39 15 GIFT KV MB (5) 36 72 66 35 (13) .. .. .. UTBILDNINGSKATEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 52 31 49 68 79 78 86 83 90 17 O YRKUTB (7) 18 14 10 (7) (9) .. .. .. 18 REALSKOLA 30 17 13 8 (7) .. .. .. .. 19 D YRKUTB (10) 21 16 10 .. (7) .. .. .. 20 MELLANSKDLA .. (12) (6) (2) .. .. .. .. .. 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. .. EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .- .. .. .. .. .. .. .. .. 23 FURETAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 DIREKTOR .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV TJM (10) 17 (9) 9 .. .. .. .. .. 26 PRIV ARB 18 18 17 21 24 (16) (14) .. .. 27 OFF TJM .. 16 12 12 (7) (10) .. .. .. 28 OFF ARB (10) (8) (8) 13 (12) (12) (6) .. .. 29 SFUDERANOE 54 (13) .. .. .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. (4) (5) (6) (6! .. .. .. 31 HEMMAFRU .. 25 46 34 36 39 42 33 (21) 32 DVRIGA .. .. .. (2) .. (9) 21 54 76 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 1ä199 (7) (51 (4) (2) .. .. .. .. . 34 2001899 21 16 15 14 (14) (10) .. .. . 35 90091999 (131 20 15 22 18 20 (15) .. .. 36 2000f2299 (15) 28 18 17 (17) (12) (7) .. .. 37 230012599 .. (71 .. (5) .. .. .. .. .. 38 2600— .. .. .. (2) .. .. .. .. .. SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1—11 16 30 19 17 (15) (11) (101 (9) .. 40 12—25 (6) (9) 13 9 (10) (10) (8) .. .. 41 26-89 .. (7) (10) 13 (11) (11) (13) (81 .. 42 90_ .. .. .. (4) (51 .. .. .. .. 43 ARBETSLOS (6) .. .. (31 .. .. .. .. .. 44 FJANSPLEDIG .. (7) (6) (3) .. .. .. .. .. SKATTEPLIKTIG NBTTOFORMDGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46 0-9999 98 95 90 90 85 80 73 72 70 47 10000—79999 .. .. (8) 8 (13) (17) 22 (23) 26 48 80000- .. .. .. .. .. .. .. .. .. MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKUUELL 98 65 21 16 23 32 43 45 59 50 0-4999 .. .. .. .. .. .. .. .. (10) 51 5000—9999 .. .. .. (3) .. (10) (17) (20) (17) 52 10000119999 .. 24 45 51 47 38 26 (21) (12) 53 20000- .. (7) 30 29 23 (18) (9) .. .. sou 1971: 39

2948 100

10 43 38 10

14

20

37

65 10 11 10

3 (1)

,—

N N & q 0 o & & H H _

Hu»

16 15

4 (1) 16

10

(1) 86 11

40

34 17

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39

41 42 43 1.4

45

47 48

49 50 51 52 53

Tabe/1506 a. Löntagare i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal levnadsår.

15-19 20—24 25—34 35—49 50-54 55-59 60-64 65-69 70—75 TOTAL

ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 LGOOäFAL 240 440 635 1017 313 306 186 68 14 3219 2 ANDELAR 7 14 20 32 10 10 6 2 O 100 TAXERAUB INNDMSTERv GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 4 ANNAN FAST .. -. (0) 0 (3) 4 (1) (1) .. 1 5 RDREUSE .. .. .. (3) .. .. .. .. .. 3 6 PJANSF NH 68 138 204 217 212 226 210 178 . 192 7 KNPIWAL .. (1) 1 1 4 5 12 (6) .. 3 ANDRA INKOMSTERN GBNOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 9 (4) (3) (1) .. .. .. .. .. 3 9 SJUKPENNING 2 4 5 5 6 5 7 (4) .. 5 LG BARNBPDRAG .. 2 4 3 ll) .. .. .. .. 2 11 SDCIAUHJALP .. .. .. (0) .. .. .. .. .. (0) 12 SVUDIBBIDRAG (1) (1) .. .. .. .. .. .. .. 0 13 OVR BPDRAG .. m. (0) (1) .. .. .. .. .. 1 14 ANNAN INK .. (2) (2) 5 (4) (3) .. .. .. 3 SKAFTER OCH AVGPFTER' GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATUPG 5 14 23 29 31 34 35 27 .. 25 16 KOMMUNAL 10 21 31 34 35 38 36 32 .. 30 17 FORHOGENHET .. J. .. (0) (1) (21 .. .. .. 1 18 FOLKPENSPON 2 4 6 6 6 6 5 (2) .. 5 19 AFP .. .. (0) (0) (0) (O) .. .. .. 0 20 SJUKFORSAKR 1 2 3 3 3 3 3 3 .. 3 SUMHATIONER MH» GENDMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 69 139 206 219 224 240 224 207 .. 198 22 ANDRA INK 15 14 16 17 14 13 15 9 .. 15 23 SUUTU SKATT 17 41 63 72 77 84 84 66 .. 64 24 ERH. KOPKRAFT 66 112 158 165 161 169 155 150 .. 148 25 BOST. BIDRAG .. (1) 0 0 .. .. .. .. .. 0 26 PENSIONER ... .. (1) .. (41 .. (25) .. 2 FOREKOMST AW VPSSA INKOMSTER, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JDRDBRUK .. .. . .. .. .. .. .. .. (1) 28 ANNAN FAST .. &. (3l 9 (13) 18 (19! (24) .. 8 29 ROREUSE .. .. .. (Zl .. .. .. .. .. 2 30 TJANSF HM 67 89 93 94 94 95 91 95 .. 91 31 KAPITAL .. (4) 7 10 15 26 27 (39) .. 12 32 EJ REG 28 (7) (3) (2) .. .. .. .. .. 5 33 SJUKPENNING 46 58 56 50 51 45 55 (43) .. 52 34 BARNBPDRAG .. 15 24 22 (7) .. .. .. .. 15 35 SOCIAUHJALP .. .. .; (2) .. .. .. .. .. (1) 36 SFUDIBBIDRAG (18) (8) .. .. .. .. .. .. .. 3 37 OVR BPDRNG .. .. (3) (3) .. .. .. .. .. 3 38 ANNAN INK .. (5) (7) 7 (8) (8) .. .. .. 7 39 BOST. BIDRNG .. (5) 9 8 .. .. .. .. .. 5 40 PENSIONER .. (2) .. (9) .. (50) .. 4 LONERNAS llNKL PENSIONER) FORDELNING' RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 41 0— 4999 32 (10) 10 10 (10) (9) (10) .. .. 12 42 5000—14999 60 43 17 22 23 20 (24) (24) .. 27 43 15000424999 (8) 41 39 33 34 38 40 (39) .. 35 44 250002 .. (6) 34 34 32 33 26 (24) .. 27 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 11999 (11) .. .. (21 .. .. .. .. .. 2 46 2000—4999 24 (7) (4) (5) .. (6) .. .. .. 7 47 500019999 48 29 11 14 (14) (12) (14) .. .. 18 48 10000114999 (16) 47 29 23 27 27 32 (34) .. 29 49 15000f24999 .. 15 50 45 39 41 38 (42) .. 37 50 25000—34999 .. .. (5) 7 (7) (Bl .. .. .. 5 51 350001 .. ;. .. (4) .. .. .. .. .. 3 52 U KONTMARG 37 18 13 13 18 (13) (141 .. .. 16 162 SOU 1971239

Tabell 506 b. Löntagare i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal levnadsår.

1.5-19 20—24 25—34 35—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—75 TOTAL

ANTALy ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 240 440 635 1017 313 306 186 68 14 3219 2 ANDEL'AR 7 14 20 32 10 10 6 2 0 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

3 1.5—1.9 100 .. .. .. .. .. .. .. .. 7 4 20—44' .. 100 100 63 .. .. .. .. .. 53 5 45—66 .. ... .. 37 100 100 100 (63) .. 38 6 67—75 .. .. .. .. .. .. .. (37) .. (1) KON OCH HARKOMSTy RELATIV FREKVENS. PROCEN AV RAD 1

7 MAN 49 58 65 59 59 64 64 72 .. 60 8 I-NVANORARB .. (4) 8 8 .. .. .. .. .. 6 FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. (8) 7 6 (6) (9) (81 .. .. 7 10 ENSB KVINNA (10) (8) (5) (3) (6) (11) (16) .. .. 7 11 SNMB MAN 44 28 8 (4) .. .. .. .. .. 11 12 SAMB KVINNA 37 15 (6) 5 (6) .. .. .. .. 9 1.3 GI'FT MAN .. 22 50 49 48 51 56 (51) .. 43 14 GI-FT KV UB .. 11 (6) 8 18 18 (13) .. .. 10 1.5 GI-FT KV MB .. (7) 19 24 (12) .. .. .. .. 14 UTBI-LDNl-NGSKiATEGORh RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 41 36 48 60 70 73 75 79 .. 56 1.7 0 YRKUTB (16) 22 17 15 (12) (8) .. .. .. 15 18 REALSKOLA 34 17 9 8 (6) (5) .. .. .. 11 19 0 YRKUTb (10) 18 15 10 (6) (8) .. .. .. 11 20 MELLANSKOLA .. (71 (6) (3) .. .. .. .. .. 4 21 HOGSKOLA .. .. (51 (4) .. .. .. .. .. 3 EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

22 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23 FORETAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 DIREKT-OR .. .. (4) 5 (5) (8) .. .. .. 5 25 PRIV TUM (17) 24 22 20 17 (15) (16) .. .. 20 26 PRIV ARB 60 48 46 43 47 48 56 (57) .. 47 27 OFF TJM .. 14 18 18 15 (14) (10) .. .. 15 28 OFF ARB (19) 12 9 15 16 15 (12) .. .. 14 29 SFUDEIRANDE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 OVRIGA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. FORVARVSTIO TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 1—199 ... .. .. .. .. .. .. .. .. (1) .34 200-.899 (16) 12 9 8 (10) (8) .. .. .. 10 35 900—1.999 23 20 16 20 18 18 (20) .. .. 19 36 2000—2299 35 42 48 42 46 48 42 (49) .. 44 37 2300-2599 (14) 18" 18 17 16 17 (18) .. .. 17 38 26001 .. (4) (7) 10 (7) (7) (8) .. .. 7 SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO' RELATIV FREKVENSq PROCENT AV RAD 1

39 1-11. 26 34 30 23 21 16 (22) .. .. 25 _ 40 1.2—25 (13) (10) 12 8 (10) (101 .. .. .. 10 4126—89 (7) (9) 9 15 (14) (14) (201 .. .. 12 42 90— .. .. (3) (4) (6) (5) (8) .. .. 4 43 A'R'BETSLOS (11) (8) (5) 5 .. (5) .. .. .. 6 44 TJANSFLEDI-G .. (7) (7) (3) .. .. .. .. .. 4 SKATTTEPLIKTl-G NETTOFORMDGENHET' RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATI-V .. (3) 9 5 .. .. .. .. .. 4 46 0—.9999 98 91 75 67 57 53 44 (41) .. 70 47 10000—79999 .. (5) 16 27 37 37 44 (44) .. 23 48 80.000: .. .. .. (2) .. (9) (10) .. .. 3 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL 99 83 34 21 23 31 33 (36) .. 41 50 0-.4999 .. (5) 25 23 23 33 33 (39) .. 21 51 5000—9999 .. .. 9 13 (141 (111 (14) .. .. 9 52 1.0.000—.19999 .. (8) 25 33 30 18 (17) .. .. 22 53 20000—. .. .. (7) 11 (9) (6) .. .. .. 6

Tabell 507 a. Arbetare i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20_24 25-34 35—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—75 TOTAL

ANFAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 LOOOEFAL 189 266 352 583 197 194 127 47 5 1960 2 ANDELAR 10 14 18 30 10 10 6 2 O 100 TAXERADE INKOMSTERv GENOMSNITTSBELOPP: HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 4 ANNAN FAST .. .. .. (0) (O) (O) (ll .. .. 0 5 RORELSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 6 TJANSF MM 66 136 174 164 152 166 150 (162) .. 151 7 KAPITAL .. (0) (l) (1) (2) (2) (5) .. 1 ANDRA INKOMSTER" GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 10 (3) .. (2) .. .. .. .. . 3 9 SJUKPENN1NG 2 4 5 6 7 5 8 (3) .. 5 10 BARNBIDRAG .. (2) 4 3 (1) .. .. .. .. 2 11 SUCIALHJAUP .. .. .. (0) .. .. .. .. .. (0) 12 SFUDPEBIDRAG (1) .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 13 OVR B1DRAG .. .. (1) (1) .. .. .. .. .. 1 14 ANNAN INK .. (2) (5) .. .. .. 3 SKAFTER OCH AVGPFTER. GENOMSNITTSBELOPP' HUNDRATAL KRONOR 15 STATLPG 5 13 16 16 15 16 13 (17) .. 14 16 KOMMUNAL 10 20 26 25 23 26 23 (25) . 23 17 FORMOGENHET .. .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 18 FOLKPENSION Z 4 5 5 4 5 4 (2) .. 4 19 AFP .. .. (0) (0) .. .. .. .. .. 0 20 SJUKFORSANR 1 2 3 3 3 3 3 (2) .. 3 SUMMATPONER MMH GENOMSNITTSBELOPP' HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 68 137 177 165 155 171 152 (166) .. 153 22 ANDRA INK 15 13 15 18 12 12 17 (91 .. 15 23 SLUTL SKATT 17 40 51 48 46 50 43 (471 . 44 24 ERH. KOPKRAFT 66 110 141 134 122 133 127 (128) .. 124 25 BOST. BIDRAG .. .. (0) 0 .. .. .. .. .. 0 26 PENSIONER .. (5) .. (23) .. 2 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER- RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. . .. .. .. (1) 28 ANNAN FAST .. J. .. (6) (8) (14) (16) .. .. 6 29 RDREUSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 30 FJANSU MM 64 89 92 93 94 94 89 (94) .. 90 31 KAPITAL .. .. (5) (7) (101 (20) (19) (33) .. 9 32 EJ REG 30 (7) .. (3) .. .. .. .. .. 6 33 SJUKPENNING 44 60 61 55 56 48 56 (44) .. 55 34 BARNBIDRAG .. (161 25 22 (9) .. .. .. .. 15 35 SOCIAbHJAUP .. ;. .. (21 .. .. .. .. .. (2) 36 SVUDPEBIDRAG (17) .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 37 OVR BPDRAG .. .. (5) (4) .. .. .. .. .. 5 38 ANNAN INK .. .. (5) (7) .. .. .. .. .. 6 39 BOST. BIDRAG .. .. (12) 10 .. .. .. .. .. 6 40 PENSPONER .. .. .. .. (11) .. (44) .. 4 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNINGy RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 41 0— 4999 35 (11) (13) 14 (13) (12) (13) .. .. 15 42 5000f14999 56 45 21 28 33 25 (30) .. .. 32 43 15000124999 (9) 39 44 40 39 45 44 (44) .. 38 44 25000— .. (6) 22 19 (15) (181 (13) .. 15 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENSo PROCENT AV RAD 1 45 -1999 (12) .. .. .. .. .. .. .. .. 3 46 2000—4999 (26) (6) (5) (7) .. .. .. .. .. 8 47 500019999 44 33 (14) 19 (21) (15) (181 .. .. 22 48 10000114999 (17) 42 31 30 35 32 (38) (42) .. 32 49 15000—24999 .. (16) 48 39 32 41 (36) .. .. 33 50 25000134999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 51 35000— .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG 36 25 20 20 (24) (17) (18) .. .. 22 164 sou 1971: 39

Tabe/1507 b. Arbetare i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20—24 25—34 35-49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—75 TOTAL ANFAL; ABSOLUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 189 266 352 583 197 194 127 47 5 1960 2 ANDELAR 10 14 18 30 10 10 6 2 O 100 LEVNADSAR: RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 3 15—19 100 .. .. .. .. .. .. .. .. 10 4 20-44 .. 100 100 60 .. .. .. .. .. 49 5 45-66 .. .. .. 40 100 100 100 (73) .. 40 6 67-75 .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) KON OCH HARNOMST' RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN 56 70 68 57 52 62 63 (71) .. 61 8 INVANDRARE .. .. (10) 11 .. .. .. .. 7 FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTANO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. (9) (6) (7) .. (12) .. .. .. 8 10 ENSB KVINNA (10) .. .. (4) .. (9) (14) .. .. 6 11 SAMB MAN 50 37 (10) (6) .. .. .. .. .. 15 12 SAMB KVINNA 32 (11) (7) (5) .. .. .. .. .. 8 13 GPFT MAN .. 25 51 43 41 46 54 (50) .. 39 14 G1FT KV UB .. (7) .. 9 (21) (21) (17) .. .. 10 15 GIFT KV MB .. (8) 19 26 (16) .. .. .. .. 14 UTBILDNINGSKATEGORI. RELATIV FREKVENS: PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKULA 45 52 71 81 91 92 91 (92) .. 75 17 O YRKUTB (17) 24 18 14 (7) .. .. .. .. 14 18 REALSKOLA 30 (16) (6) (3) .. .. .. .. .. 8 19 O YRKUTB (8) (9) (4) .. .. .. .. .. .. 3 20 MELLANSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. .. EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23 FORETAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 DIREKTOR .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV TJM .- .. .. .. .. .. .. .. .. .. 26 PRIV ARB 76 80 83 74 75 76 82 (83) .. 78 27 OFF TJM .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28 OFF ARB (241 20 17 26 25 24 (18) .. .. 22 29 SFUDERANDS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 OVRIGA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 1—199 .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 34 2005899 (16) (13) (10) 10 (14) (10) .. .. .. 11 35 900—1999 (22) (15) 14 20 (20) (20) (231 .. .. 19 36 2000f2299 32 40 46 41 44 53 42 (43) .. 42 37 2300-2599 (17) 25 21 20 (16) (13) (17) .. .. 19 38 26007 .. .. (5) (4) .. .. .. .. .. 4 SJUKDAGAR. ARBBFSFRANVARO. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 39 1—11 26 34 31 22 (19) (14) (16) .. .. 24 40 12—25 (11) (10) 15 9 (14) (12) .. .. .. 11 41 26—89 .. (12) (11) 18 (17) (19) (24) .. .. 15 42 90— .. .. .. (6) .. .. .. .. .. 5 43 ARBETSLOS (13) (11) (8) (7) .. .. .. .. .. 8 44 TJANSTLEDIG .. (6) (3) .. .. .. 3 SKAFTEPLIKTIG NETTOFORMOGENHET: RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. (6) (3) .. .. .. (2) 46 019999 98 92 82 75 68 62 53 (50) .. 77 47 10000—79999 .. (6) (12) 21 30 34 44 (42) .. 20 48 80000- .. .. .. .. .. (1) MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL 100 84 37 24 (23) 33 (32) .. .. 44 50 0—4999 .. (7) 24 18 (19) 29 (32) (38) .. 18 51 600019999 .. .. (10) 13 (14) (14) (15) .. .. 10 52 10000—19999 .. .. 26 38 35 (19) (19) .. .. 23 53 20000— .. .. .. (8) .. .. .. .. .. 4

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 1.3 4.4

45 46 47 48

49 50 51 52 53

Tabell 508 a. Individer i åldern l-5—75 år, 1967, med minst 8 sjukdagar. Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20'24 25—34 35—49 50-54 55—59 60—64 65—69 70—75 TOTAL

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 LOOOanL 76 158 263 433 161 155 130 84 41 1501 2 ANDELAR 5 11 18 29 11 10 9 6 3 100 TAXERADE INKOMSTERu GENOMSNITTSBELDPP: HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. .. (2) .. .. .. .. .. 2 4 ANNAN FAST .. .. .. (0) .. (6) (1) .. .. 2 5 RORELSE .. .. .. (8) .. .. .. .. .. 6 6 UJANSF MM 67 123 134 141 120 133 109 87 (77) 123 7 KAPITAL . (1) (1) (6) (5) (5) .. 2 ANDRA INKOMSTERy' GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG (7) (7) (4) (3) (9) .. .. .. .. 5 9 SJUKPENNING 6 10 13 13 16 13 16 8 (1) 12 10 BARNBPDRAG .. (3) 7 4 (1) .. .. .. .. 3 11 SOCIALHJALP .. .. .. (1) .. .. .. .. .. 0 12 SVUDIEBIDRAG .. (1) .. .. .. .. .. .. .. (0) 13 OVR BIDRAG .. .. .. (1) .. .. .. .. .. 1 14 ANNAN INK .. (3) (2) .. .. .. 2 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLPG 4 11 14 15 15 19 15 (9) (4) 14 16 KOMMUNAL 9 18 20 22 20 23 19 14 (10) 19 17 FORMOGENHET .. .. .. .. .. .. (I) .. .. 0 18 FOLKPENSION 1 3 4 4 3 4 3 .. .. 3 19 AFP .. .. (0) (1) .. .. .. .. .. 0 20 SJUKFORSAKR 2 2 3 3 2 3 2 2 .. 2 SUMMATIONER MMu GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 67 124 137 149 135 150 130 104 (90) 133 22 ANDRA INK 18 24 30 25 30 25 26 19 (12) 25 23 SbUTL SKATT 16 34 40 45 43 52 41 26 (15) 40 24 ERH. KOPKRAFT 69 113 127 130 122 123 115 97 (87) 119 25 BOST. BIDRAG .. .. (0) (1) .. .. .. .. .. 1 26 PENSIONER ' .. (3) .. (5) (13) 39 (74) 7 FOREKOMST AW VISSA INKOMSTER' RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. (4) .. .. .. .. .. 3 28 ANNAN FAST .. .. .. (6) .. (11) (12) .. .. 6 29 ROREUSE .. .. .. (4) .. .. .. .. .. 4 30 TJANSU HM 73 84 74 81 73 74 71 77 (87) 77 31 KAPITAL .. .. .. (6) (10) (16) (20) (29) .. 10 32 EJ REG (21) (9) (8) (5) (9) .. .. .. .. 9 33 SJUKRENNING 95 99 100 99 99 98 94 84 (49) 96 34 BARNBIDRAG .. (26) 39 29 (10) .. .. .. .. 20 35 SOCIALHJALP .. .. .. (5) .. .. .. .. .. 3 36 SWUDIBBIDRAG .. (10) .. .. .. .. .. .. .. (2) 37 OVR BIDRAG .. .. .. (6) .. .. .. .. .. 4 38 ANNAN INK .. .. (6) (8) .. .. .. .. .. 7 39 BOST. BIDRAG .. .. (11) (11) .. .. .. .. .. 6 40 PENSIONER .. .. (5) .. (12) (26) 73 (100) 13 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS, PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 (29) (13) 31 25 36 33 . 41 (40) .. 29 42 5000-14999 65 48 21 29 (25) (26) (29) (39) (58) 32 43 15000—.24999 .. 34 29 32 31 (24) (21) .. .. 26 44 25000— .. 19 15 (9) (17) .. .. .. 12 DEN ERHALLNA KDPKRAFTENS FORDELNING, RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 45 -1999 .. .. (7) (7) (14) (15) .. .. .. 8 46 200014999 .. .. (14) (7) .. .. (14) .. .. 11 47 5000ä9999 (54) 33 (14) 21 (18) (21) (23) (33) (51) 24 48 10000—14999 .. 42 28 28 (32) (21) (23) (23) .. 28 49 15000—24999 .. (16) 34 34 (24) (32) (23) .. .. 26 50 25000—34999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 51 35000— .; .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG (40) (23) (18) 21 (23) (17) (21) (24) .. 22 166 SOU 1971: 39

Tabe/1508 b. Individer i åldern 15—75 år, 1967, med minst 8 sjukdagar. Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20-24 25—34 35-49 50—54 55—59 60-64 65—69 70—75 TOTAL

ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 76 158 263 433 161 155 130 84 41 2 ANDELAR 5 11 18 29 11 10 9 6 3 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD I

3 15—19 100 .. .. .. ' .. .. .. .. .. 4 20—44 .. 100 100 62 ... .. .. .. .. 5 45—66 .. .. .. 38 100 100 100 (54) .. 6 67-75 .. .. .. .. .. .. .. (46) (100) KON OCH HARKOMSF. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

7 MAN (421 51 47 48 49 53 48 (50) (44) B INVANDRARE .. .. (9) 11 .. .. .. .. FORSORJNINGSMASSIGT CTVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. .. (6) (6) .. (10) .. .. .. 10 ENSB KVINNA .. (9) .. .. .. (9) (15) .. .. 11 SAMB MAN (40) (21) (6) (4) .. .. .. .. .. 12 SAMB KVINNA (35) (14) (7) (7) .. .. .. .. .. 13 GIFT MAN .. (22) 35 39 37 36 37 (39) (38) 14 GIFT KV UB .. .. (8) 12 (25) (29) (28) (33) .. 15 GIFT KV MB .. (17) 34 30 (17) .. .. .. .. UTBPLDNINGSKATEGORIr RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA (46) 38 54 71 82 80 83 86 (82) 17 D YRKUTB .. (22) 19 15 .. (10) .. .. .. 18 REALSKOLA (30) (22) (8) (5) .. .. .. .. .. 19 O VRKUTB .. (14) (12) (6) .. .. .. .. .. 20 MELLANSKOUA .. .. (6) .. .. .. .. .. .. 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. .. (4) .. .. .. .. .. 23 FORETAG .. .. .. (4) .. .. .. .. .. 24 DIREKTOR .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV TJM .. (18) (17) 14 .. .. .. .. .. 26 PRIV ARB (44) 44 37 38 37 37 (33) (17) .. 27 OFF TJM .. (9) (8) (9) .. .. .. .. .. 28 OFF ARB .. (11) (8) 12 (15) (10) .. .. .. 29 SFUDERANDE .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. (10) 20 13 (17) (18) (20) (22) .. 32 OVRIGA .. .. .. .. (14) (42) (76) FDRVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

33 1'199 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34 200—899 .. (12) (10) (8) (14) .. .. .. .. 35 900—1999 (231 (21) (16) 18 (16) (17) (19) .. .. 36 200012299 (35) 39 38 35 34 31 (20) .. .. 37 2300—2599 .. (16) (11) 12 (12) (13) (14) .. . 38 26001 .. .. (7) (10) .. .. .. . SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

39 1—11 (19) (24) (16) 14 (10) (10) .. .. .. 40 12—25 (46) 35 43 29 29 31 (18) (25) .. 41 26—89 (27) 30 32 43 38 42 50 (39) (38) 42 90- .. (11) (9) 14 (23) (17) (22) (21) .. 43 ARBETSLOS .. (10) (7) (8) .. .. .. .. .. 44 TJANSFLEDIG .. .. .. .. SKAFTEPUIKTPG NETTDFORMO GENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .". (6) .. .. ..

46 0-.9999 99 96 79 75 69 64 58 58 (49) 47 10000— 79999 .. .. (14) 20 (25) (26) (31) (32) (42) 48 80000- .. .. .. .. MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL 96 75 31 22 (24) 34 (33) (29) .. 50 0f4999 .. .. (17) 16 (18) (22) (31) (37) (44) 51 5000—9999 .. .. (9) (11) .. (11) (13) .. .. 52 10000—19999 .. (11) 30 35 37 (26) (18) .. .. 53 200005 .. .. (13) 16 (13) .. .. .. ..

1501 100

DKK)—lo

34. 20

67 14

(2) (1)

(I) 12 36

10 (1) (1) 16

(1) 10 17 32 12

15 32 39 15

(3) 74 19

37 18

26 10

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36

38

39 40 41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52 53

Tabe/1509 a. Skattemässigl ensamstående i åldern 15—75 år, l967. Indelning efter antal levnadsår.

15-19 20—24 25-34 35—49 50—54 55—59 60-64 65-69 70—75 TOTAL

ANTAL. NBSODUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 608 482 257 258 106 136 131 130 155 2263 2 ANDELAR 27 21 11 11 5 6 6 6 7 100 TAXERADE INKOMSTER. GENDMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR

3 JORDBRUK .- .. .. .. .. .. .. .. .. 2 4 ANNAN FAST .. .. .. .. .. .. .. (2) (0) 1 5 RORELSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 6 FJANST HM 30 111 157 156 125 136 95 85 66 96 7 KAPITAL (1) (1) (1) 3 (10) (8) (5) (8) 7 3 ANDRA INKOMSTERN GSNOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR

8 EJ REG 8 6 (8) (7) .. .. (8) (12) (12) 8 9 SJUKPENNING I 3 5 5 (9) 6 (5) (2) .. 3 10 BARNBPDRAG .. 1 2 (3) .. .. .. .. .. 1 11 SOCIAUHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 12 SUUDIEBIDRAG 4 4 (1) .. .. .. .. .. .. 2 13 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 14 ANNAN INK 1 (4) (5) (3) .. .. .. .. .. 3 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATUIG 2 12 21 21 19 20 11 10 5 11 16 KOMMUNAL 5 17 25 25 23 23 15 13 7 15 17 FDRMOGENHET .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 18 FOLKPENSION 1 3 5 5 4 4 3 .. .. 3 19 AFP .. .. (0) (0) (0) .. .. .. .. 0 20 SJUKFORSAKR 1 2 3 2 2 2 1 (1) .. 1 SUMMATPDNER MMr GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 32 115 166 166 146 154 105 99 75 104 22 ANDRA INK 16 20 25 22 34 17 25 18 19 20 23 SLUTL SKATT 8 34 54 54 51 51 30 25 13 31 24 ERH. KOPKRAFT 39 100 137 134 129 119 100 91 81 93 25 BOST.BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 26 PENSIONER .. .. .. (8) (13) (25) 35 56 72 13 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 28 ANNAN FAST .. .. .. .. .. .. .. (12) (11) 4 29 ROREDSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 30 TJANSF MM 31 76 82 79 73 84 70 71 77 65 31 KAPITAL (3) (5) (12) 19 (31) (31) (28) (35) 36 15 32 EJ REG 39 17 (10) (9) .. .. (18) (21) (21) 21 33 SJUKPENNING 21 47 49 47 (38) 40 (34) (15) .. 34 34 BARNBIDRAG .. 11 18 (14) .. .. .. .. .. 7 35 SOCIAUHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 36 SFUDIEBIDRAG 42 22 (8) .. .. .. .. .. .. 18 37 OVR BIORAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 38 ANNAN INK 9 (7) (9) (7) .. .. .. .. .. 8 39 BOST.8[DRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 40 PENSIONER .. .. .. (15) (21) (37) 51 84 100 20 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 69 22 (15) (17) (26) (22) (28) (19) (16) 33 42 5000114999 28 42 23 29 (33) (32) 46 62 77 38 43 15000124999 (3) 32 42 36 (27) (33) (19) (13) .. 22 44 25000— .. (3) 20 18 (14) (13) .. .. .. 7 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —1999 43 (5) .. .. .. .. .. .. .. 15 46 200014999 24 13 .. .. .. .. (14) .. .. 12 47 5000-9999 26 30 (16) (19) (28) (33) 45 61 85 32 48 10000-14999 (7) 42 38 35 (33) (31) (22) (18) .. 25 49 15000—24999 .._ (9) 37 33 (23) (24) (16) .. .. 14 50 25000—34999 .- .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 51 350001 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG 36 15 (17) 26 (28) (24) (28) (31) 37 27 168 SOU 1971139

Tabe/1509 b. Skattemässigt ensamstående i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal levnadsår.

15-19 20—24 25—34 35—49 50—54 55—59

60—64 65—69 70—75 TOTAL

ANTAL. ABSODUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 608 482 257 250 106 136 131 130 155 2 ANDELAR 27 21 11 11 5 6 6 6 7 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENSN PROCENT AV RAD 1 3 15—19 100 .. .. .. .. .. .. .. .. 4 20-44 .- 100 100 61 ..V .. .. .. .. 5 45-66 .. .. .. 39 100 100 100 41 .. 6 67-75 .. .. .. .. .. .. 59 100 KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN 53 60 63 57 50 46 (33) 40 33 & INVANORARB (4) (4) (6) (11) .. .. .. .. .. FDRSDRJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. 10 20 23 (24) (30) (19) (24) (20) 10 ENSB KVINNA (5) (9) (13) (16) (24) 37 44 41 43 11 SNMB MAN 50 35 24 26 (17) (14) .. (15) (12) "Lz SAMB KVINNA 40 18 (15) 24 (24) (15) (19) (17) (23) 13 Grrr MAN .. 15 19 (e) .. .. .. .. .. 14 ch7 KV ua .. ca) .. .. .. .. .. .. .. Ls GIFT KV ND .. (4) .. .. .. .. .. .. urerLDNiNGSNAreGDRr. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 16 FDLKSKOLA 54 31 47 68 74 76 83 54 se 17 o YRKUTB (7) 18 (16) (15) .. (11) .. .. .. 18 REALSKOLA 30 16 (8) .. .. .. .. .. .. 19 D YRKUTB 9 20 (14) (8) .. .. .. .. .. 20 MELLANSKDLA .. 14 (10) .. .. .. .. .. .. 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. .. EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .- .. .. (8) .. .. (11) .. .. 23 FORETAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 DIREKFOR .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV vJN (6) 17 (141 (11) .. .. .. .. .. 26 PRIV ARB 24 36 39 38 (32) 34 (20) .. .. 27 OFF TJM .. 11 (15) (11) .. (13) .. .. .. 23 DFF ARB (7) (9) (8) (11) .. .. .. .. .. 29 snuDeRANDe 57 17 .. .. .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP ., .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. (4) .. .. .. .. .. .. .. 32 OVRIGA .. .. .. (10) (16) (21) 39 73 94 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 1-199 (7) .. .. .. .. .. .. .. .. 34 200—899 24 18 (7) .. .. .. .. .. .. 35 900—1999 11 17 (15) (15) (15) (16) (17) .. .. 36 2000—2299 15 34 42 36 (32) (341 (17) (14) .. 37 2300—2599 (6) 15 (17) 19 (16) (13) .. .. .. 38 2600. (3) (a) (12) .. .. .. .. . SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 39 1-11 13 23 24 20 .. (12) (12) (12) .. 40 12—25 (6) (a) (11) (7) .. .. .. .. .. 41 26-89 (31 (e) (10) (17) .. 115) (15) .. .. 42 90- .. .. .. .. .. .. .. .. .. 43 ARBETSLDS (6) (e) (7) (7) .. .. .. .. .. 44 TJANSTLEDIG (2) (6) .. .. .. .. SKAFTEPLIKTIG NETTOFDRMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 45 NEGATIV .. .. .. .. .. .. 46 019999 98 91 76 68 57 60 51 54 58 47 10000—79999 .. (7) (18) 27 (30) (32) 41 36 35 48 80000- .. .. .. .. MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 49 EJ AKTUELL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 014999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51 5000—9999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 Lecce—19999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 53 20000. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2263 100

27 40 23 10

52 5

14 18 31 25

(2) 58 11 14 11

(1)

(1)

UOåO—l—l

(1)

18

100

15

21

Tabe/1510 a. Glesbygdsbor i åldern l5—75 år, 1967. Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20-24 25—34 35-49 50-54 55—59 60-64 65-69 70—75 TOTAL ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 1000—FAL 360 310 486 777 294 279 252 220 210 3187 2 ANDELAR 11 10 15 24 9 9 8 7 7 100 TAXERAUB INKOMSTERn GENOMSNITYSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. .. 8 (12) (11) (9) (9) (5) 7 4 ANNAN FAST .. .. .. 0 (3) (1) (1) (1) (1) 1 5 RORELSE .. .. (3) 12 (11) (9) (11) .. .. 7 6 TJANSH HM 31 103 133 127 115 107 88 69 57 100 7 KAPIVAL .. .. (1) 1 (2) 2 4 4 7 2 ANDRA PNKOMSYERr GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 9 (7) (4) (3) (6) (3) (6) 10 13 6 9 SJUKPENNING 1 4 4 3 4 2 3 1 .. 3 10 BNRNBPDRAG .. 2 7 5 (2) .. .. .. .. 3 11 SOC1ALHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 12 SFUDPEBIDRAG 4 (Zl .. .. .. .. .. .. .. 1 13 OVR BPDRAG .. .. (1) (1) .. .. .. .. .. 1 14 ANNAN INK (1) (2) (ll 4 (5) (4) (4) .. .. 3 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLPG 2 9 14 15 16 13 11 7 5 11 16 KOMMUNAL 5 16 21 22 22 20 16 12 B 17 17 FORMOGENHBT .- .. .. (0) (0) (1) (1) .. (1) 0 18 FOLKPENSION 1 3 4 4 4 3 2 (1) .. 3 19 AFP .. .. (O) 1 (1) (1) (1) .. .. 1 20 SJUKFORSANR 1 2 2 2 2 2 2 1 (O) 2 SUHMATPONER MM» GENOMSNIYYSBELOPP. HUNDRAYAL KRONOR 21 REG NETTO 31 104 138 146 140 127 111 87 I3 114 22 ANDRA INK 17 19 1? 18 19 13 17 17 17 18 23 SLUTL SKAYT 8 29 42 44 45 40 35 21 14 34 24 ERH. KOPKRÅFP 41 94 116 120 114 101 93 83 76 98 25 BOST.'BlDRNG .. (0) 1 1 .. .. .. .. .. 0 26 PENSPONER .. .. (2) (4) (6) 19 46 61 10 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENSc PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. 7 (10) (11) (12) (12) (10) 6 28 ANNAN FASF .. .. .. 7 (8) (13) (13) (14) (14) 7 29 RORELSE .. .. (3) 6 (6) (bl (6) .. .. 4 30 FJANSU HM 32 73 71 70 65 64 56 68 73 64 31 KAPPTAL .. .. (7) 9 (15) 19 21 26 30 13 32 EJ REG 39 (12) (6) (5) (9) (8) (15) 22 25 14 33 SJUKPENNING 24 51 50 41 39 33 36 21 .. 36 34 BARNBPDRAG .. 21 39 31 (13) .. .. .. .. 17 35 SOCIAUHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 36 SFUDPEBIDRAG 36 (15) .. .. .. .. .. .. .. 6 37 OVR BPDRAG .. .. (4) (4) .. .. .. .. .. 3 38 ANNAN INN (10) (8) (7) 8 (7) (7) (8) .. .. 8 39 8057. BIDRAG .. (6) 17 12 .. .. .. .. .. 7 40 PENSIONER .. (4) (7) (11) 32 80 100 18 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 66 26 34 39 48 46 49 44 40 43 42 5000114999 31 41 14 19 16 19 26 42 53 26 43 15000—24999 .. 30 35 24 23 21 (17) (10) .. 21 44 25000— .. 16 18 (141 (14) (9) .. .. 10 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 45 -1999 41 (8) 12 14 21 25 (19) .. .. 17 46 2000-4999 24 (12) 15 11 (10) (6) (15) 24 27 15 47 5000—9999 28 31 12 16 (17) 21 26 38 58 24 48 10000114999 (6) 39 26 23 21 20 (19) (20) (10) 21 49 15000-24999 .. (9) 32 32 25 24 (17) (9) .. 20 50 25000f34999 .. .. .. (3) .. .. .. .. .. 2 51 350001 .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 52 U KONFMARG 37 21 16 15 18 18 (18) 25 23 20 170 SOU 1971139

Tabe11510 b. Glesbygdsbor i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20—24 25—34 35—49 50—54 55—59 60-64 65-69 70—75 TOTAL

ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 LOOOfTAL 360 310 486 777 294 279 252 220 210 3187 2 ANDELAR 11 10 15 24 9 9 B 7 7 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENSw PROCENT AV RAD 1

3 15—19 100 .. .. .. .. .. .. .. .. 11 4 20—44 .- 100 100 63 .. .. .. .. .. 40 5 45-66 .. .. .. 37 100 100 100 45 .. 38 6 67—75 .. .. .. .. .. .. 55 100 10 KON OCH HARKOMSF. RELATIV FREKVENS, PROCENT AV RAD 1

7 MAN 51 54 51 51 52 49 49 50 49 51 8 INVANDRARE ... .. (7) 7 .. .. 5 FDRSORJNINGSMASSIGT CIVILSTÅND, RELATIV FREKVENSo PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. (6) (6) (4) .. I?) .. (9) (10) 6 10 ENSB KVINNA (7) (61 .. (2) .. (71 (9) (13) (19) 6 11 SAMB MAN 49 30 (7) (6) (51 .. .. (7) (7) 13 12 SAMB KVINNA 38 (14) (5) (4) (6) .. .. (7) (11) 10 13 GPFT MAN .. 17 38 42 43 36 39 35 32 32 14 GPFT KV UB .. (9) (6) 9 21 31 34 29 (20) 15 15 GPFT KV MB .. 16 36 33 18 (8) .. .. .. 18 UTBILDNINGSKATBGORI' RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 57 45 56 73 82 85 87 89 90 71 17 O YRKUTB (9) 16 16 12 (8) (7) (6) .. .. 10 18 REALSKOLA 25 17 (91 (5) .. .. .. .. .. 8 19 O YRKUTB (9) 17 12 7 .. .. .. .. .. 7 20 MELLANSKOUA .. (6) (5) .. .. .. .. .. .. 2 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. (1) EKONOMISK STATUS, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. (41 9 (15) (111 (12) (81 .. 7 23 FORETAG .. .. (4) 7 (6) (7) (61 .. .. 4 24 DIREKPOR .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 25 PRIV TJM (51 (14) 12 9 (7) (6) .. .. .. B 26 PRIV ARE 27 40 33 29 24 26 21 (7) .. 26 27 OFF TJM .. (91 10 11 (7) (71 .. .. .. 7 28 OFF ARE (B) (8) (5) 10 (10) (6) .. .. .. 7 29 STUDERANDE 52 (10) .. .. .. .. .. .. .. 7 30 MEDHJALP .. .. (4) (4) .. (6) .. .. .. 3 31 HEMMAFRU .; (12) 21 18 20 23 24 (17) (11) 17 32 OVRIGA .. (2) .. (7) 19 58 80 13 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1

33 1— 199 (71 .. .. .. .. .. .. .. .. 2 34 200—899 22 (15) (8) 7 (10) (7) .. (8) (7) 10 35 900fL999 13 (15) 10 13 (9) (11) (12) (7) .. 11 36 200012299 15 33 32 26 25 25 (17) IB) .. 22 37 2300-2599 (8) 17 14 15 (15) (10) (10) .. .. 11 38 2600— .. .. (9) 15 (13) (11) (9) .. .. 9 SJUKDAGAR. ARBETSFRÅNVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

39 1—11 14 31 24 18 (151 (121 (12) (11) .. 17 40 12—25 (61 (81 11 8 (91 (B) (6) .. .. B 41 26—89 .. (71 10 12 (9) (11) (15) (8) .. 9 42 90— .. .. .. (4) (7) .. .. .. .. 3 43 ARBETSLOS (8) (7) (5) 6 (5) .. .. .. .. 5 44 TJANSVLEOIG .. 161 (4) .. .. .. .. .. .. 2 SKAPTEPLIKTPG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. .. (81 (4) .. .. .. .. .. 3 46 019999 99 91 76 66 56 58 54 55 54 69 47 10000- 79999 .. (6) 15 27 35 32 36 36 36 23 48 80000-. .. (41 (7) (9) (9) (9) (10) 4 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL 99 77 29 18 19 25 28 36 48 40 50 014999 .. (5) 19 26 26 30 34 36 33 22 51 5000—9999 .. .. (7) 10 (121 (13) (15) (16) (10) 9 52 10000119999 .. (14) 34 36 34 26 (18) (7) (9) 23 53 200005 .; .. 11 10 (9) (6) .. .. .. 6

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 41 1.2 1.3 44

45 46 47 48

49 50 51 52 53

Tabe/1511 a. Storstadsbor i åldern 15—75 år, 1967 Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20—24 25-34 35-49 50—54 55—59 60—64

ANTAL: ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 153 211 281 437 132 154 115 2 ANDELAR 9 13 17 26 B 9 7 TAXERADE INKOMSFER, GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR

3 JORDORUK .. .. .. .. .. .. ..

4 ANNAN FAST .; .. .. (21 (1) (1) (1)

5 RORELSE .. .. .. (61 .. .. ..

6 TJANST MM (25) 110 158 209 164 204 164 7 KAPITAL .. (11 (11 (61 (6) (5) ANDRA INKOMSTERN GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR

8 EJ REG 8 (71 (4) .. .. .. ..

9 SJUKPENNING (11 3 6 5 6 7 6 10 BARNBIDRAG .. (3) 7 5 .. .. .. 11 SOCIALHJALP .. .. .. .. .. .. .. 12 SVUDIEBIDRAG 4 (3) .. .. .. .. .. 13 DVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. 14 ANNAN INK .. (7) (7) ..

SKAUTER OCH AVGIFTERu GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SUATLIG (2) 13 20 33 27 36 26 16 KOMMUNAL 4 17 23 32 27 33 26 17 FORMOGENHBT .. .. .. (0) .. .. .. 18 FOLKPENSION (1) 3 5 6 5 6 5 19 AFP .- .. .. (1) .. .. .. 20 SJUKFORSAKR 1 2 3 3 3 3 3

SUMMATLONER MMw GENOMSNITTSBELOPP' HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO (29) 117 164 215 183 225 179 22 ANDRA INK 15 25 27 23 22 19 14 23 SUUTU SKAFT 7 36 52 74 64 80 60 24 ERH. KOPKRAFT 36 107 140 164 141 164 133 25 BOST. BIDRNG ... .. (0) (01 .. .. 26 PENSIONER .. (12) (16)

FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER' RELATIV FREKVENS, PROCENT A 27 JORDBRUK .. .. .. . .. 28 ANNAN FAST .. .. .. (7) (14) (17) (13) 29 RORELSE .. .. .. (41 .. .. .. 30 TJANSF MM (29) 71 72 82 74 81 76 31 KAPITAL .. -. (6) (8) (12) (261 (21) 32 EJ REG 41 (18) (71 .. .. .. .. 33 SJUKPENNPNG 121) 47 55 47 48 46 42 34 BARNBIDRAG .. (20) 40 29 .. .. .. 35 SOCIAUHJAUP .. .. .. .. .. .. .. 36 STUDIEBIDRAG 53 (21) .. .. .. .. .. 37 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. 38 ANNAN INK .. .. (9) (10) .. .. .. 39 8057. BIDRAG .. .. (7) (4) .. .. .. 40 PENSIONER .. .. .. .. (16) (22)

LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING' RELATIV FREKVENS: P 41 0—4999 75 29 34 25 (28) (23) (26) 42 5000114999 (23) 32 (16) 17 (23) (221 (28) 43 15000—24999 .. 32 17 23 (21) (24) (25) 44 250001 .. (7) 33 35 (28) 31 (21)

DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS: PR 45 11999 48 (7) (9) (8) (15) .. .. 46 2000—4999 (21) (181 (161 (8) .. .. .. 47 500019999 (23) (21) (10) 14 (15) (14) (18) 48 10000114999 .- 36 (16) 16 (211 (18) (271 49 15000-24999 .. (14) 40 38 (341 (34) (30) 50 25000f34999 .. .. .. (9) .. .. .. 51 35000% .. .. .. (7) .. .. .. 52 U KONTMARG (32) (15) (14) 13 (19) (12) (20)

65-69 70—75 TOTAL

94 83 1658 6 5 100 (5) .. 2 .. .. 5 133 97 154 (11) (11) 4 .. .. 4 (3) . 5 .. . 3 .. .. (01 .. .. 1 .. .. (O) .. .. 6 19 (91 23 21 44 25 .. .. 1 .. .. 4 .. .. 0 1 .. 2 150 110 164 8 13 21 45 22 54 114 101 131 .. .. (0) 65 84 11 V RAD 1 (17) .. 7 .. .. 3 90 92 74 (38) (43) 13 .. .. 10 (34) .. 43 .. .. 18 .. .. (2) .. .. 9 .. .. (1) .. .. 8 .. .. (3) 72 100 13 ROCENT AV RAD 1 (25) (26) 32 (37) (55) 24 (20) .. 21 (17) .. 24 DCENT AV RAD 1 .. .. 13 .. .. 12 (38) (58) 19 (20) .. 19 (24) .. 28 .. .. 6 .. .. 4 (201 (26) 17 SOU 197lz39

Tabe/151] b. Storstadsbor i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal levnadsår.

15-19 20—24 25-34 35—49 50—54 55—59 60—64 65-69 70—75 TOTAL

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000-TAL 153 211 281 437 132 154 115 94 83 1658 2 ANDELAR 9 13 17 26 8 9 7 6 5 100 LEVNADSAR. RELAFIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1

3 15—19 100 .. .. .. .. .. .. .. .. 9 4 20—44 .. 100 100 65 .., .. .. .. .. 47 5 45166 .. .. .. 35 100 100 100 (46) .. 36 6 67-75 .. .. .. .. .. .. 54 100 8 KON OCH HARKOMSF' RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

7 MAN 48 53 51 52 43 49 46 (48) (40) 49 8 INVANDRARE ___ (71 (9) (9) .. .. .. 7 FORSDRJNINGSMASSIGTI CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN ... (101 (9) (61 .. (91 .. 7 10 ENSB KVINNA .. (7) .. (4) .. (15) (24) (18) (24) 9 11 SNMB MAN 46 27 (5) (3) .. .. .. .. .. 10 12 SAMB KVINNA 46 (14) (5) (5) .. .. .. .. .. 10 13 GPFT MAN .- (16) 37 42 36 36 (391 (32) (271 32 14 GPFT KV U8 .. (11) (5) (9) (26) (26) (24) (28) (26) 14 15 GPFT KV MB .. (15) 34 30 (18) .. .. .. .. 18 UTBILDNINGSKATEGORIy RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 46 23 39 52 66 62 74 80 76 52 17 O YRWUTB .. (191 18 17 (14) (13) .. .. .. 14 18 REALSKOLA 42 (17) (11) (10) .. .. .. .. .. 13 19 O YRKUTB (101 (21) (16) 12 .. .. .. .. .. 12 20 MELLANSKOLA .. (17) (91 (4) .. .. ... .. .. 6 21 HOGSKDLA .. .. (6) (5) .. .. .. .. .. 4 EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS, PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 23 FORETAG .. .. .. (5) .. .. .. .. .. 4 24 DIREKTOR .. .. .. (81 .. (10) .. .. .. 5 25 PRIV TJM .. (18) (16) 21 (121 (131 .. .. .. 15 26 PRIV ARB (141 25 27 26 (33) 31 (28) (18) .. 25 27 DFF TJM .. (13) (12) 12 (11) (11) .. .. .. 10 28 OFF ARE .. (10) (71 (101 .. (101 .. .. .. 8 29 SFUDERANDE 64 (19) .. .. .. .. .. .. .. 9 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. (10) 25 13 (17) (151 (161 (16) .. 14 32 OVRIGA .. .. .. .. .. .. (18) (48) 79 10 FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

33 11199 .. .. .. .. .. .. .. .. .. (3) 34 200—899 (28) (201 (9) (8) .. .. .. .. .. 11 35 90011999 .. (191 (15) 18 (201 (19) (14) .. .. 16 36 200012299 (14) 31 31 35 (34) 34 (21) (19) .. 28 37 2300—2599 .. (10) (10) 13 .. (16) (17) .. .. 10 38 26001 .. (7) 11 .. .. .. .. .. 6 SJUKDAGAR' ARBETSFRANVARD' RELATIV FREKVENS, PROCENT AV RAD 1

39 1—11 (11) 23 24 21 (17) (13) (14) .. .. 18 40 12—25 .. (11) (14) (8) .. (12) .. .. .. 9 41 26—89 .. (8) (10) 14 (14) (12) (16) .. .. 11 42 90- .. .. .. (41 .. (9) .. .. .. 4 43 ARBETSLOS .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 44 TJANSPLEDIG .. .. .. .. .. 3 SKAFTEPL'IKTIG NETTDFORMOGENHET' RELATIV FREKVENS, PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. (5) (4) .. .. .. .. (31 46 019999 95 93 80 72 74 59 61 (49) (56) 74 47 10000— 79999 .. .. (14) 22 (21) (281 (28) (37) (32) 19 48 80000-. .. .. (11) .. .. .. 4 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUEUL 99 83 30 23 (25) 39 (42) (40) (491 45 50 014999 .. .. 18 17 (16) (21) (171 (20) (191 14 51 5000—9999 .. .. (6) (111 .. .. (15) .. .. 8 52 10000—19999 .. ;. 22 27 (25) (15) (19) (22) .. 18 53 200001 .. .. 24 23 (21) (16) .. .. .. 15

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22

Tabe/1513 a. Individer i åldern 20—67 år, med högst 900 yrkesverksamma tim l967. Indelning efter antal levnadsår.

15-19 20—24 25—34 35—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—75 TOTAL

ANFAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 0 230 339 436 171 185 207 164 0 1732 2 ANDELAR 0 13 20 25 10 11 12 9 0 100 TAXERADE INKOMSFER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDäRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. (01 4 ANNAN FASF .. .. .. .. .. .. .. (1) .. 1 5 RORELSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 TJANSF MM .. 26 18 20 21 25 35 57 . 26 7 KAPITAL .. (1) (01 (5) (1) (2) (6) 2 ANDRA INKOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG .. 8 (4) (41 (10) (5) (9) (101 .. 6 9 SJUKPBNNING .. 4 5 4 4 3 4 (21 .. 4 10 BARNBPDRAG .. 5 15 11 (3) .. .. .. .. 7 11 SOCIAUHJALP .. .. .. (1) .. .. .. .. .. 0 12 SVUDIEBIORAG .. 7 (2) .. .. .. .. .. .. 1 13 OVR BPDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 14 ANNAN INK .. (7) (5) (4) .. (7) .. .. 6 SKAWTER OCH AVGIFTER' GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SUATLPG .. 3 1 1 (3) (2) 2 5 .. 2 16 KOMMUNAL .. 4 2 2 (31 (31 4 8 .. 3 17 FORMOGENHET .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 18 FOLKPENSION .. 1 O 0 (0) (0) (I) .. .. 0 19 AFP .. .. .. .. .. ., .. .. .. (0) 20 SJUKFORSANR .. O 0 (0) (0) O O .. 0 SUMMATLDNER MMv GENOMSNITTSBELOPP' HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO .. 31 20 20 27 28 38 65 .. 30 22 ANDRA INK .. 32 33 25 31 17 22 17 .. 26 23 SUUTL SKAVT .. 8 4 3 (8) 6 8 14 .. 6 24 ERH. KOPKRAFP .. 56 49 42 49 40 53 69 .. 50 25 8057. BIDRAG .. .. 1 (1) .. .. .. .. 0 26 PENSIONER .. (4) (10) (17) 35 55 .. 14 FOREKOMST AW VISSA INKOMSTERn RELATIV FREKVENS| PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 28 ANNAN FASF .. .. .. .. .. .. .. (10) .. 3 29 ROREtSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 TJANSP MM .- 34 32 37 36 38 44 65 .. 39 31 KAPITAL .; .. (51 (4) (9) (13) (13) (251 .. 8 32 EJ REG .. 33 (13) (111 (171 (15) (21) (21) .. 17 33 SJUKRENNPNG .. 30 40 32 33 32 27 (24) .. 32 34 BARNBPDRAG .. 39 80 66 (24) .. .. .. .. 40 35 SOCIALHJAhP .. .. .. (4) .. .. .. .. .. 3 36 SFUDPEBIDRAG .. 41 (9) .. .. .. .. .. .. 8 37 OVR BPDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 38 ANNAN INK .. (111 (91 (9) .. .. (8) .. .. 8 39 BOST. BIDRAG .. .. 18 (10) .. .. .. .. .. 8 40 PENSIONER .. .. (81 (14) (25) 53 80 21 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING' RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 41 0—.4999 .. 74 84 82 81 76 65 51 .. 76 42 5000114999 .. 23 (13) 16 (16) (20) 30 40 .. 21 43 15000— 24999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. (3) 44 25000— .. .. .. .. .. DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING' RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 45 —.1999 .. (21) 29 40 55 53 34 (13) .. 35 46 200014999 .. 42 44 31 (18) (13) (23) (28) .. 31 47 5000—9999 .. 28 17 21 (18) (25) 29 35 .. 24 48 10000—14999 .. .. (8) (6) .. .. .. (18) .. 7 49 15000124999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. (21 50 25000—34999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51 350001 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG .. 22 20 24 (27) (24) 28 (26) .. 24 174 SOU 1971139

Tabe/l 513 b. Individer i åldern 20—67 år, med högst 900 yrkesverksamma tim l967. Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20—24 25—34 35-49 50-54 55—59 60-64 65-69 70-75 TOTAL

44 TJANSFLEDIG

SKAUTEPUIKTIG NETTDFORMDGENHETy

RELATIV FREKVENS'

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 100011AL O 230 339 436 171 185 207 164 2 ANDELAR 0 13 20 25 10 11 12 9 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENSN PROCENT AV RAD 1 3 15-19 .. .. .. .. .. .. .. .. 4 20—44 .. 100 100 66 .. .. .. .. 5 45—66 .. .. .. 34 100 100 100 65 6 67-75 .. .. .. .. .. .. * .. 35 KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN .. 39 (12) (8) (11) (13) (211 30 8 INVANDRARE .. .. (7) (6) .. .. .. FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND' RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 9 ENSB MAN .. .. .. .. .. .. .. 10 ENSB KVINNA .. .. .. .. .. (101 (141 (17) 11 SAMB MAN .. 26 .. .. .. .. .. .. 12 SAMB KVINNA .. (13) .. (4) .. .. .. (9) 13 GIFT MAN .. (6) (5) (4) .. .. (14) (20) 14 GIFT KV UB .. (7) (5) 14 39 59 53 43 15 GIFT KV MB .. 36 78 71 36 (13) .. .. UTBILDNINGSKATEGORI. RELATIV FREKVENS, PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA .. 29 49 75 83 85 89 87 17 O YRKUTB .. (12) 16 (8) .. .. .. .. 18 REALSKOLA .. (16) (13) (5) .. .. .. .. 19 O YRNUTB .. (17) (11) (8) .. .. .. .. 20 MELLANSKDLA .. 23 (7) .. .. .. .. .. 21 HDGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. * EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. 23 FDRETAG .- .. .. .. .. .. .. .. 24 DIREKFOR .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV TJM .. (7) .. .. .. .. .. .. 26 PRIV ARB .. (15) (11) 12 (111 (8) .. .. 27 OFF TJM .. .. (4) (4) .. .. .. .. 28 OFF ARB .. .. .. (7) .. .. .. .. 29 SVUDERANDE .. 35 (7) .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. (51 (9) (9) .. .. .. 31 HEMMAFRU .. 29 62 55 52 55 46 (28) 32 OVRIGA .. .. (71 (12) (181 35 62 FDRVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVCNS' PROCENT AV RAD 1 33 , 1 199 .. (9) (6) (4) .. .. .. .. 34 200—899 .. 49 26 26 (27) (191 (101 (IZI 35 900—1999 .. .. .. .. .. .. .. .. 36 200012299 .. .. .. .. .. .. .. .. 37 230012599 .. .. .. .. .. .. .. .. 38 2600— .. .. .. .. .. .. .. .. SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 L—11 .. (13) (12) (10) (91 (8) (7) .. 40 12—25 .. .. (10) (7) .. (10) .. .. 41 26—89 .. .. (8) (7) (9) (11) (10) (9) 42 90— .. .. .. (7) (111 .. (7) .. 43 ARBETSLOS .. ... .. (5) .. .. .. ..

PROCENT AV RAD

45 NEGATIV .. .. .. .. .. .. .. 46 0-9999 .. 92 91 92 88 82 77 68 47 10000— .79999 .. ;. (6) (7) (9) (14) (19) (25) 48 80000-. .. .. .. .. MAKES/MAKAS ERHALLNA KDPKRAFT. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKFUELL .. 67 (14) (12) (20) (23) 34 36 50 0—4999 .. .. .. .. .. .. (15) (23) 51 5000-9999 .. .. .. (4) .. (11) (17) (19) 52 10000119999 .. 21 44 47 42 39 (251 (16) 53 20000— .. (7) 36 34 (26) (19) (101 ..

0 0

.. .. .. .. .. .. .o .. .. ..

oc...-......- ut....

1732 100

49 47 3

H WN

() (FN r-utmm—D—o 350—(170048)!

—& |—-—o __— o—oo—o—kuow- HF—

N UIU'

»— . &()(DCDO .

...

(1) 86 10 (2)

27

36 23

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30

32

33 34 35 36 37 38

39 40 1.1 42 4.3 44

45 46 47 48

49 50 51 52 53

Tabell 514 a. Individer i åldern 20—67 år, med minst 2000 yrkesverksamma tim 1967. Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20-24 25-34 35—49 50—54 55-59 60—64 65—69 70—75 TOTAL

ANTAL: ABSOUUT OCH RELATIVT 1 LOOOtTAL 0 314 530 893 302 285 189 68 0 2580 2 ANDELAR 0 12 21 35 12 11 7 3 O 100 TAXERADE INKONSTER. GENOHSNITTSBELOPP, HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. (6) 8 (11) (10) (11) .. .. 7 4 ANNAN FAST .. .. (O) 1 5 4 (1) (1) .. 1 5 RORELSE .- .. (5) 15 (23) (19) (21) .. .. 14 6 TJANSU MM .. 159 220 232 212 226 203 166 .. 214 7 KAPITAL .. (0) (1) 1 2 5 14 l6) .. 3 ANDRA INKOMSTERN GENOMSNITTSBELDPP. HUNDRATAL KRONOR & EJ REG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 9 SJUKPENNING .. 3 4 4 5 5 5 (4) .. 4 10 BARNBIORAG .. LI) 2 2 .. .. .. .. 1 11 SOCIALHJAUP .. .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 12 SFUDIBBIORAG .. ;. .. .. .. .. .. .. .. .. L3 DVR BIDRAG .. .. .. (0) .. .. .. .. .. (0) 14 ANNAN INN ... (3) 4 (4) (4) .. .. .. 3 SKAFTER OCH AVGI—FTBR- GENOHSNITTSBELOPP, HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLI—G .. 17 25 32 34 36 37 29 .. 30 16 KOMMUNAL .. 25 35 39 39 41 39 34 .. 37 17 FORMOGENHET .. .. .. (O) (1) (2) (7) .. .. 1 18 FOEKPENS1ON .. 5 6 7 7 7 6 (3) .. 6 19 AFP .. .. (1) 1 2 (2) (2) .. .. 1 20 SJUKPORSAKR .. 3 4 4 4 4 4 3 .. 4 SUMMATIONER MM» GENOMSNITTSBELOPP, HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO .. 162 228 251 250 261 247 216 .. 235 22 ANDRA INN .. 12 15 14 14 13 11 9 .. 13 23 SUUTL SKATT .. 49 71 84 86 92 95 71 .. 79 24 ERH. KOPKRAFT .. 125 172 181 177 182 163 154 .. 170 25 BOST. BIDRAG .. (O) 0 O .. .. .. .. .. 0 26 PENSIONER .. .. (11 .. .. .. (11] .. 1 FOREKOMST AV VISSA INKOHSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. (3) 7 (10) (7) (13) .. .. 6 28 ANNAN FAST .. .. (3) 11 16 21 (20) (22) .. 11 29 ROREUSE .. J. (4) 8 (11) (10) (10) .. .. 7 30 TJANSF HM .. 94 93 89 85 90 82 82 .. 90 31 KAPITAL .. (5) (9) 12 17 25 31 (37) .. 14 32 EJ REG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 33 SJUKPENNING .. 61 55 48 48 42 48 (37) .. 50 34 BARNBIDRAG .. (13) 12 10 .. .. .. .. .. 8 35 SOCIALHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. (I) 36 SFUDIBBIDRAG .- .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37 OVR BPDRAG .. .. .. (2) .. .. .. .. .. (1) 38 ANNAN INK .. .. (8) 8 (9) (8) .. .. .. 7 39 BOST. BIDRNG .. (5) 10 9 .. .. .. .. .. 6 40 PENSIONER .. .. (3) .. . (30) .. 3 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNINGo RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0-4999 .. .. (7) 13 18 (15) (20) (26) .. 12 42 5000114999 .. 37 10 11 (13) (11) (17) .. .. 15 43 15000124999 .. 53 45 38 35 39 38 (37) .. 41 44 25000— .. (7) 37 39 33 35 26 (23) .. 32 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FOROELNINGy RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —.1999 .- .. .. ... .. .. .. .. .. .. 46 2000f4999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 47 500029999 .. 21 (5) 6 (8) (8) (11) .. .. 9 48 10000—14999 .. 57 28 25 31 27 34 (35) .. 32 49 L5000124999 .. 19 59 56 47 50 42 (40) .. 49 50 25000-34999 .. .. (6) 9 (8) (9) .. .. .. 7 51 35000- .. .. .. (4) .. .. .. .. .. 3 52 U KONFMARG .. (15) 12 10 (14) (10) .. .. .. 11 176 SOU 1971: 39

Tabe/1514 b. Individer i åldern 20—67 år, med minst 2000 yrkesverksamma tim l967. Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20—24 25—34 35—49 50-54 55-59 60—64 65—69 70—75 TOTAL

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000-TAL 0 314 530 893 302 285 2 ANDELAR 0 12 21 35 12 11 LEVNAOSAR. RELAFIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

3 15-19 .. .. .. .. .. .. 4 20—44 .. 100 100 62 .. .. 5 45-66 .. .. .. 38 100 100 6 67—75 .. .. .. .. .. .. KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 7 MAN .. 64 79 77 76 80 8 INVANDRARE .. .. (8) 8 .. FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS; 9 ENSB MAN .. (9) (7) 6 (7) (12) 10 ENSB KVINNA .. (8) (5l (3) (5) (7) 11 SAMB MAN .. 27 10 6 .. .. 12 SAMB KVINNA .. (15) (4) (4) .. .. 13 GPFT MAN .. 28 62 65 64 64 14 GIFT KV UB .. (10) (5) 6 (10) (8) 15 GIFT KV MB .. .. (7) 9 .. UTBILDNINGSNATEGORIy RELATIV FREKVENS: PROCENT AV 16 FOLKSKOLA .. 42 52 61 70 71 17 O YRKUTB .. 21 17 17 (13) (10) 18 REALSKOLA .. 17 (8) 8 (6) (6) 19 O YRKUTB .. 16 14 8 (5) (7) 20 MELLANSKOUA .. .. (5) (2) .. .. 21 HOGSKOLA .. (4) (4) .. EKONOMISK STÅTUSv RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 22 JORDBRUK .. .. (4) 8 (11) (10) 23 FORETAG .. .. (5) 9 (10) (8) 24 OIREKTOR .. .. (4) (5) .. (8) 25 PRIV TJM .. 20 21 18 (15) (13) 26 PRIV ARB .. 48 43 35 35 41 27 OFF TJM .. (11) 15 15 (12) (11) 28 OFF ARB .. (13) (7) 10 (9) (9) 29 SFUDBRANDE .. .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. .. .. .. .. .. 32 OVRIGA .. .. .. .. .. .. FORVARVSTID TIMMAR PER ÅR| RELATIV FREKVENSv PROCE 33 ' 1—199 .. .. .. .. .. .. 34 200189? .. .. .. .. .. .. 35 90011999 .. .. .. .. .. .. 36 2000f2299 .. 64 61 53 55 57 37 230012599 .. 29 24 24 25 24 38 26001 (.7) 15 23 20 18 SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO' RELATIV FREKVENSv PROCE 39 1—11 .. 38 31 23 20 17 40 12—25 .. III) 13 9 (10) (8) 41 26-89 .. (9) (9) 13 (14) (13) 42 90- .. .. .. (3) .. .. 43 ARBETSLOS .. .. .. (2) .. .. 44 FJANSTLEDIG .. (8) (6) (2) ..

SKAFTEPUIKTPG NETTOFORMOGENHET.

RELATIV FREKVENS.

45 NEGATIV ... .'. 11 (5) .. 46 0-.9999 .. 92 68 54 45 43 47 10000—79999 .. (6) 20 36 43 42 48 80000- .. (4) (9) (12) MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENSc P 49 EJ AKTUELL .. 86 37 23 23 30 50 014999 .. (7) 32 35 38 45 51 5000—9999 .. .. 10 15 (13) (11) 52 10000919999 .. .. 19 23 23 (12) 53 20000- .. .. (3) 14) .. ..

189 68 0 7 3 O 100 77 .. .. (23) .. 1 80 88 ..

.

PROCENT AV RAD 1

(9) .. .. (11) .. .. 67 (60) .. RAD 1 78 85 .. 1 (13) .. .. (10) .. .. (13) .. .. 40 (37) .. (9) .. .. NT AV RAD 1 52 (60) .. (28) .. .. (20) .. .. NT AV RAD 1 (21) .

(18) ..

oo

PROCENT AV RAD

occur-ou...-

33 (29) . 49 (51) . (16) .. . ROCENT AV RAD 1

30 (39) .. 44 (42) .. (12) .. (11) .. ..

2580 100

36 33 12 17

Tabell 515 a. Individer i åldern 20—67 år med låg familjeinkomst, l967. Indelning efter antal levnadsår.

15-19 20-24 25—34 35—49 50—54 55'59 60-64 65—69 70—75 TOTAL

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 LOOOfTAL 0 296 217 346 177 223 242 163 0 1664 2 ANOELAR 0 18 13 21 11 13 15 10 O 100 TAXERADE INKOMSTER. GENOHSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDDRUK .. .. .. (11) (15) (12) (7) .. .. 8 4 ANNAN FAST .. .. .. .. .. (0) (1) .. .. O 5 ROREUSE .. .. .. (11) .. .. (9) .. .. 8 6 TJANSV MM .. 53 63 64 54 61 50 51 .. 57 7 KAPITAL .. (1) (1) (I) (1) (2) .. 1 ANDRA INKOMSTERv GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG .. 8 (4) (41 (5) (3) (6) (11) .. 6 9 SJUKPENNING .. 2 4 3 3 2 3 (2) .. 3 10 BARNBIDRAG .- 2 8 4 (1) .. .. .. .. 2 11 SOCIAUHJAUP .. .. .. (1) .. .. .. .. .. 0 12 SFUOIBBIORAG .. 5 (2) .. .. .. .. .. .. 1 13 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 14 ANNAN INK lll .. (1) .. (11 .. .. 1 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATDIG .. 3 3 4 4 4 3 2 .. 3 16 KOMMUNAL .. 7 9 11 11 11 8 7 .. 9 17 FORMOGENHBT .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 18 FOLKPBNSION .. 1 1 2 2 2 1 (O) .. 1 19 ATP .. .. .. 1 (1) (1) (1) .. .. 1 20 SJUKPORSAKR .. 1 2 2 2 2 1 1 .. 2 SUMMATIONER MHN GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO .. 53 69 85 81 81 68 64 .. 72 22 ANDRA INN .. 20 21 14 13 10 15 16 .. 16 23 SLUTL SKAFT .. 12 16 20 22 20 14 11 .. 17 24 ERH. KOPKRAFT .. 61 73 79 73 71 68 69 .. 71 25 BOST. BIDRNG .. (1) 1 1 .. .. .. .. .. 1 26 PENSI—ONER ... .. (5) (7) (10) 23 42 .. 11 FOREKOMST AM VISSA INKOHSTER, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. (11) (12) (13) (10) .. . 8 28 ANNAN FASH .. .. .. .. .. (11) (10) .. .. 5 29 RORELSE .. .. .. (8) .. .. (71 .. . 5 30 TJANSP MM .. 54 47 58 51 57 55 65 .. 55 31 KAPITAL .. .. .. (5) (9) (14) (14) (19) .. 8 32 EJ REG .. 28 (13) (9) (131 (12) (17) (23) .. 16 33 SJUKPENNING .. 38 41 35 31 36 32 (261 .. 35 34 BÅRNBIDRAG .. 19 45 25 (12) .. .. .. .. 16 35 SOCIAOHJALP .. .. .. (5) .. .. .. .. .. 3 36 STUDIEBIORAG .. 34 (81 .. .. .. .. .. .. 7 37 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (3) 38 ANNAN INK .. (8) .. (7) .. .. (7) .. .. 6 39 BOST. BIDRAG .. (6) 28 16 .. .. .. .. .. 9 40 PENSIONER .. (91 (11) (17) 40 73 19 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0— 4999 .. 47 59 55 63 57 52 50 .. 54 42 5000—14999 .. 48 (20) 25 (19) 24 35 41 .. 31 43 15000- 24999 .. (5) (19) 18 (15) (17) (12) .. .. 14 44 25000— .. .. .. (I) DEN ERHALLNA KORKRAFTENS FDRDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —.1999 .. ' (141 (21) 24 34 30 (20) (10) .. 22 46 200014999 .. 27 25 15 (10) (10) (17) (28) .. 19 47 500019999 .. 53 26 26 (251 31 38 39 .. 35 48 10000714999 .. .. (9) 17 (12) (121 (16) (20) .. 12 49 15000—24999 .. .. (18) 18 (19) (16) (9) .. .. 13 50 25000134999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51 350001 .- .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONFMARG .. 19 24 27 (28) 23 26 (26) .. 25 178 SOU 1971239

Tabe/1515 b. Individer i åldern 20—67 år med låg familjeinkomst, 1967. Indelning efter antal levnadsår.

ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 0 296 217 346 177 223 242 163 0 2 ANDELAR 0 18 13 21 11 13 15 10 0 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENSw PROCENT AV RAD 1 3 15—19 .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 20—44 .. 100 100 59 .. .. .. .. . 5 46-66 .. .. .. 41 100 100 100 67 .. 6 67—75 .. .. .. .. .. 33 .. KON OCH HARKUMST. RELATTV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN .. 52 44 51 47 44 41 45 .. 8 PNVANORARE .. .. (7) (8) .. .. .. .. FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTÅND. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN .. (6) .. .. .. .. .. 10 ENSB KVINNA .. .. .. .. .. (10) (11) (13) .. 11 SAMB MAN .. 34 (9) (7) .. .. .. .. .. 12 SÅMB KVINNA .. 17 .. (5) .. .. (7) .. .. 13 GPFT MAN .. (11) 31 43 36 33 32 35 .. L4 GPFT KV UB .. (9) .. (13) (24) 34 38 (31) .. 15 GPFT KV HB .. 17 42 27 (17) .. .. .. .. UTBILDNPNGSKATBGORI. RELATIV FREKVENS, PROCENT AV RAD 1 16 FDLKSKOLA .. 33 58 85 8? 89 93 94 .. 17 0 YRKUTB .. (16) (16) (8) .. (8) .. .. .. LB REALSKOLA .. (15) (10) .. .. .. .. .. 19 0 YRKUTB .. 18 l?! .. .. .. .. .. 20 MELLANSKOUA .. 18 .. .. .. .. .. .. 21 HOGSWULA .. .. .. .. .. .. .. .. EKONDMPSK SFATUSy RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JDRDBRUK .. .. .. (14) (19) (12) (11) .. 23 FDREYAG .. .. .. (9) .. (8) .. .. .. 24 DPREKFDR .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV TJM .. (11) .. (5) .. .. .. .. .. 26 PRIV ARB .. 29 28 25 (22) 23 (17) .. .. 27 DFF TJM .. (6) ' .. .. .. .. .. .. .. 28 OFF ARE .. (6) .. (71 .. (8) .. .. .. 29 STUDERANDE .. 28 .. .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. .. (7) .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. (16) 34 23 (25) 28 27 (20) .. 32 OVRl-GA .. (8) (9) (13) 27 56 .. FDRVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 ' 1— 199 .. .. .. .. .. .. .. .. 34 200—899 .. 29 (14) (10) (12) (9) .. .. .. 35 90011999 .. (16) (8) (7) (9) l11) (13) .. .. 36 200012299 .. 19 (17) 17 (15) (19) (12) .. .. 37 2300—2599 .. (7) (8) (10) (11) (8) (7) .. .. 38 26001 .. ;. (8) 18 (14) (8) . .. SJUKDÅGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 L—1L .. 21 (15) 16 (9) (13) (10) (11) .. 40 12-25 .. (El (14) .. .. (9) .. .. .. 41 26—89 .. .. (9) (11) (11) (13) (13) .. .. 42 90— .. .. .. (5) .. .. .. .. .. 43 ARBETSLOS .. (7) .. (8) .. .. .. .. .. 44 TJANSTLEDPG ... .. .. .. .. .. .. SKAFTEPLIKTIG NETTOFDRMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. .. (8) .. .. .. .. .. 46 0—9999 .. 94 83 70 66 65 65 66 .. 47 [0000- .79999 .. .. (8) 22 (25) 28 28 (26) .. 48 80000—. .. .. .. .. MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL .. 79 25 18 (20) 23 29 32 .. 50 0-4999 .. 16) 30 40 34 34 33 36 .. 51 500019999 .. .. .. (10) (11) (14) (18) (19) .. 52 10000119999 .. (11) 39 32 34 28 (21) (13) .. 53 20000- .. .. .. .. .. .. .. .. ..

15—19 20—24 25—34 35-49 50-54 55—59 60—64 65—69 70—75 TOTAL

1664 100

43 54 3

47 5

:. _, 11

8 31 20 18

(2) 13 10 16

14

10

(2)

(3) 74 19

34 30 11 25

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 1.1 42 W 44

45 46 47 48

49 50 51 52 53

Tabell 516 a. Individer i åldern 20—75 år, 1967, med högst 7 skolår. Indelning efter antal levnadsår.

1.5-19 20—24 25—34 35—49 50-54 55—59 60-64 65—69 70—75 TOTAL

ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 1000—JML 0 117 370 905 372 384 359 333 340 3181 2 ANDELfA'R 0 4 12 28 12 12 11 10 11 100 TAXERADE INKOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBR'UK ... .. .. 6 (8) (5) (6) (6) (3) 6 4 ANNAN FAST .. .. .. 0 (2) 0 1 2 (1) 1 5 RORELSE ... .. .. (10) (10) (10) (9) .. .. 8 6 TJANSTI MM .. 105 121 116 106 112 88 80 71 103 7 KAPITAL ... .. (1) 1 (1) 2 4 5 8 2 ANDRA INKOMSTER.I GBNOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG .. .. (4) 3 (6) (3) (5) 7 10 5 9 SJUKP'BNNING .. 4 4 4 6 4 5 2 (0) 4 1.0 BARNBI—DRAG .. (4) 7 5 (1) .. .. .. .. 3 11 SOCI—ALHJAUP ... .. .. (11 .. .. .. .. .. 0 12 STIUDIEBIDRAG ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 OVR BIDRAG .. .. .. (1) .. .. .. .. .. 1 1.4 ANNAN INK (3) 4 (4) (4) (3) (1) .. 3 SKAUTER OCH AVGI—FTER: GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 ST'ATLIG .. 11 12 13 12 9 9 6 11 16 KOMMUNAL .. 16 19 19 19 19 15 13 18 18 17 FORMOGENHET .. .. .. (01 (0) (0) (1) (1) (1) 0 18 FOLKPENSI'ON .. 3 3 3 3 3 2 (O) .. 3 19 AT'P .. .. (1) 1 (1) (1) (1) .. 1 20 SJUKF'ORSAKR .. 2 2 2 2 2 2 1 (0) 2 SUMMATI-ONER .MM.I GENOMSNITTSBELOPPy HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO ... 108 130 131 128 129 106 97 86 118 22 ANDRA INK .. 20 21 20 20 15 17 13 15 18 23 SUUTL! SKATT .. 30 37 38 39 39 31 23 17 33 24 ERH. KOPKRAFT— .. 98 113 113 109 106 93 87 84 103 25 BOST. BIDRAG .. .. 1 1 .. .. .. .. .. 0 26 PENSI—ONER .. .. (21 (5) 8 17 49 70 17 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. 6 (7) (6) (8) (8) (6) 6 28 ANNAN FAST .. .. .. 6 (8) 13 13 14 (13) 9 29 RORELSE .. .. .. (5) (6) (6) (6) .. .. 5 30 TIJANSTT MM .. 77 70 70 67 69 62 75 80 70 31 KAPITAL .. .. (6) 7 (11) 19 19 29 34 15 32 EJ REG ... .. (6) 6 (9) (8) (12) 15 18 9 33 SJUKPBNNING ... 55 52 44 45 40 39 23 (6) 38 34 BARNBI—DRAG .. (29) 42 31 (11) .. .. .. .. 16 35 SDCI'ÅLHJÅLIP .. .. .. (2) .. .. .. .. .. 2 36 STIUDI-EIBIOR-AG .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37 OVR BI-DRAG .. .. .. (4) .. .. .. .. .. 3 38 ANNAN INK .. .. (8) 8 (6) (7) (8) (5) .. 7 39 BOST. BIDRAG .. .. 18 12 .. .. .. .. .. 7 40 PENSIONER . (5) (7) 15 29 79 100 27 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0-4999 .. (24) 37 38 43 40 44 41 34 39 42 5000-14999 .. 41 17 21 22 21 28 41 54 28 43 15000— 24999 .. (33) 31 27 24 26 20 (13) (7) 23 44 25000— .. 14 13 (12) 13 (7) (5) (4) 10 DEN ERHALLNA KOPIKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 -1999 .. .. (11) 14 20 20 18 (7) .. 13 46 2000—.4999 .. .. 16 12 (9) (7) (12) 21 22 14 47 5000—9999 .. (33) 14 18 18 21 27 40 58 26 48 10000—14999 .. (38) 25 22 25 23 21 19 (11) 22 49 15000—24999 .. .. 32 31 26 26 20 (12) (6) 23 50 25000-134999 .. .. .. (2) .. .. .. .. .. (Zl 51 35000— ..f .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 52 U KONT'MARG .. (31) 22 19 23 18 22 25 25 22 180

Tabe/1516 b. Individer i åldern 20—75 år, 1967, med högst 7 skolår. Indelning efter antal levnadsår.

15—19 20—24 25-34 35—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—75 TOTAL ANTAL» ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000-TAL 0 117 370 905 372 384 359 333 340 3181 2 ANDELAR 0 4 12 28 12 12 11 10 11 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENSr PROCENT AV RAD 1 3 L5—19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 20—44 .; 100 100 60 .. .. .. .. .. 33 5 45—66 .. &. .. 40 100 100 100 42 .. 51 6 67—75 .. .. .. .. .. .. 58 100 17 KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN .. 57 51 49 48 51 47 48 46 49 8 PNVANORARB .. -. (6) 7 .. 4 FORSORJNINGSMASSIGT CIVXLSTANDy

RELATIV FREKVENS:

PROCENT AV RAD 1

9 ENSB MAN .. ;. (41 (41 (51 (101 (71 (91 (101 6 10 ENSB KVINNA .. .. .. (21 (51 (8) (121 15 21 e 11 SNMB MAN .. (301 (91 5 (51 (51 .. (61 (51 6 12 SAHB KVINNA .. .. (61 (51 (61 (41 (51 (71 (111 6 13 GPFT MAN .; (221 39 40 38 36 37 34 31 36 14 61F1 KV UB .. .. .. 10 24 30 32 29 21 19 15 6151 KV me .. (221 35 34 17 (6) .. .. .. 18 UTBPLDNLNGSWATEGURI. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 16 FOLKSKOLA .. 95 96 96 95 96 96 92 84 94 17 0 YRKUTB .. .. (41 (31 .. .. .. .. (31 4 18 REALSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. .. (11 19 D YRKUTB .. .. .. .. .. .. .. .. .. (11 20 MELLANSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 HDGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. EKDNDMPSK STATUS. RELArxv FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 22 JDRDDRUK .. .. (51 7 (111 (71 (8) (51 .. 7 23 FORETAG .. ;. (41 6 (61 (61 (61 .. .. 5 24 DrRERvDR .. .. .. .. .. .. .. .. .. (11 25 PRIV TJM .. .. (91 9 (71 (61 (41 .. .. 6 26 PRIV ARD .. 55 45 36 34 34 28 (101 .. 30 27 OFF TJM .. .. .. (31 .. .. .. .. .. 2 28 DFF ARB _ .. .. (e) 13 (111 (111 (41 .. .. a 29 squERANDE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. .. (31 .. .. .. .. .. 3 31 HEMMAFRU .. (161 21 19 20 21 24 17 (111 19 32 0VR1GA .. (31 (51 (71 20 56 80 20 FORVARVSTID TIMMAR PER AR, RELATIV FREKVENS, PROCENT Av RAD 1 33 . 1— 199 .. .. .. .. .. .. .. .. .. (11 34 200—899 .. .. (101 D (101 (e) (51 (e) (51 e 35 900—1999 .. (141 (111 14 13 13 (121 (71 .. 11 36 2000—2299 .. (341 31 27 26 31 20 (101 .. 23 37 2300—2599 .. (231 15 13 16 (91 (111 .. .. 11 38 26004 .. .. (91 12 (91 (8) (61 .. .. & SJUKDAGAR, ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 39 1—11 .. (371 25 18 14 13 13 (111 .. 15 40 12—25 .. .. (121 e (91 (91 (61 (61 .. a 41 26-89 .. .. (101 13 14 13 15 (71 (51 11 42 90— .. -. .. (51 (91 (51 (71 (51 .. 5 43 ARBETSLDS .; .. (61 6 (51 (51 (51 .. .. 4 44 TJANSFLEDI—G .. . (21 .. .. .. 2 SKAFTEPLIKTPG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1 45 NEGATIV .. .. (61 (31 .. .. .. .. 2 46 049999 .. 92 79 73 67 63 59 56 54 67 47 1ooDD—79999 .. .. 14 22 27 31 34 35 36 26 46 eoooo-. .. (21 (51 (61 (71 (8) (101 5 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENSy PROCENT Av RAD 1 49 EJ ARRDELL .. 72 28 18 23 29 32 38 48 30 50 044999 .; .. 19 22 22 26 29 32 31 24 51 5000—9999 .. .. (a) 11 (111 13 15 (141 (111 11 52 10000419999 .. (161 33 37 35 25 20 (121 (91 27 53 200004 .. .. (121 12 (91 (71 .. .. .. 8

Tabe/1601 a. Individer i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13—14 15 TOTAL ANTAL: ABSOLUT OCH RELATIVT 1 LOOOtTAL 1811 1405 783 492 429 294 213 259 234 5921 2 ANDELAR 31 24 13 8 7 5 4 4 4 100 TAXERADE lNhOMSTERu GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK & 5 (2) .. .. .. .. .. .. 4 4 ANNAN FAST 1 0 (0) (2) (1) (4) .. (3) (2) 1 5 ROREUSE 8 6 (6) .. .. .. .. .. .. 7 6 TJANST MM 87 115 107 121 151 139 143 200 304 122 7 KAPITAL 2 1 1 (2) 3 (3) (2) (8) 10 3 ANDRA INKOMSTERr GENUMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 6 4 4 4 4 (5) (6) (5) (2) 5 9 SJUKPENNENG 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 10 GARNBPDRAG 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 Ll SOClAhHJALP (0) (0) (0) .. .. .. .. .. .. 0 12 SFUDPEBIORAG .. (0) 1 1 2 2 (4) 3 (3) 1 13 OVR BPDRÅG 1 (1) .. .. .. .. .. .. .. 0 14 ANNAN INN 2 4 3 (4) (5) (3) (2) (91 (8) 4 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SPATLPG 9 12 12 16 19 18 20 35 69 16 16 KOMMUNAL 16 18 17 19 24 23 23 33 54 20 17 FORMOGENHET O (O) (0) (O) (1) .. .. (4) (3) 1 18 FOLKPBNSPON 2 3 3 3 4 4 4 5 7 3 19 AFP 1 1 (O) (1) (0) (0) .. .. (1) 1 20 SJUKFORSAKR 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 SUMMAT1ONER MMw GENOMSNITTSBELOPP: HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 104 125 116 129 162 146 154 209 329 134 22 ANDRA INK 17 18 16 16 19 20 21 27 22 18 23 SLUTL SKNTT 28 36 35 41 51 48 50 80 138 42 24 ERH. KOPKRAFT 94 107 97 104 130 118 125 156 213 111 25 BOST.810RÅG 0 O (0) (0) (O) .. .. .. .. 0 26 PENSPONER 20 7 6 (41 (7) (8) .. .. .. 10 FOREKOMST AV VPSSA lNKOMSTER' RELATIV FREKVENS, PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK 7 4 (2) .. .. .. .. .. .. 4 28 ANNAN FASF 10 6 (3) (4) (6) (7) .. (11) (11) 7 29 RORELSE 5 4 (3) .. .. .. .. .. .. 4 30 TJANST MM 68 69 63 65 73 76 67 73 83 69 31 KAPITAL 16 10 8 (9) 11 (13) (14) (16) 22 13 32 EJ REG 12 9 13 17 11 (12) (16) (12) (10) 12 33 SJUKPENNPNG 35 42 43 40 42 45 36 36 32 39 34 BARNBEDRAG 12 22 20 16 20 21 22 24 20 18 35 SOCIALHJALP (2) (21 (2) .. .. .. .. .. .. 2 36 SFUDlBBIDRÅG .. (1) 8 17 16 19 (23) 20 (18) 7 37 OVR BPDRAG 3 (3) .. .. .. .. .. .. .. 2 38 ANNAN INK 6. 8 7 (6) (81 (9) (8) (14) (15) 8 39 BOST.BIDRAG 5 8 (5) (4) (7) .. .. .. .. 6 40 PENSIONER 34 11 8 (5) (7) (7) .. .. .. lb LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING, RELATIV FREKVENS: PROCENT AV RAD 1 41 014999 42 38 43 39 29 31 35 29 21 38 42 5000414999 32 22 24 26 23 26 (20) (16) (14) 25 43 15000—24999 19 26 19 20 24 24 (21) 18 (14) 21 44 25000- 7 13 14 15 24 19 23 38 52 16 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING: RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 45 11999 14" 17 23 19 (11) (11) (11) (8) .. 15 46 2000ä4999 15 12 16 16 13 (14) (17) (15) (10) 14 47 500049999 31 20 18 21 18 20 (20) (14) (10) 22 48 10000114999 21 22 18 19 23 22 (17) (17) (15) 20 49 15000ä24999 18 27 22 20 28 28 24 29 27 23 50 25000534999 (1) (2) (2) (4) (4) .. (9) (12) (20) 4 51 350001 .- .. .. .. .. .. .. .. (16) 2 52 U KONFMARG 25 21 22 19 12 (13) (11) (7) .. 19 182 sou 1971: 39

Tabell 601 b. Individer i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13'14 15 ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000=TAL 1811 1405 783 492 429 294 213 259 234 2 ANDEUAR 31 24 13 8 7 5 4 4 4 LEVNADSAR, RELATIV FREKVENSN PROCENT AV RAD 1 3 15-19 .. 7 23 33 20 20 (9) .. .. 4 20-44 19 50 48 48 58 57 67 74 69 5 45—66 59 38 26 17 20 18 22 22 28 6 67—75 21 5 (4) .. .. .. .. .. .. KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN 47 52 48 53 53 49 46 52 62 8 INVANORARE 4 4 7 (7) (5) (81 (81 (8) (8) FORSDRJNINGSMASSIGT CIVILSTANO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN 7 5 (5) (5) (5) .. .. (8) (9) 10 ENSB KVINNA 10 4 7 (6) (6) (9) (7) (8) (8) 11 SAMB MAN 6 11 18 22 17 19 (14) (11) .. 12 SAMB KVINNA 7 8 13 19 15 (141 (16) (7) .. 13 GPFT MAN 34 36 25 26 31 26 26 34 47 14 GPFT KV UB 22 14 11 (8) (8) (9) (11) (9) (7) 15 GPFT KV Me 14 22 21 15 18 19 (21) 23 20

UTBPLDNPNGSKATEGORI' RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1

16 POLKSKOLA 99 93 71 23 .. .. .. .. .. 17 0 YRKUTB (1) 6 24 36 30 23 (12) .. .. 18 REALSKOLA .. .. (5) 39 46 38 (10) .. .. 19 O YRRUTB .. .. .. .. 23 37 63 50 (17) 20 MELLANSKOLA .. .. .. .. .. .. (14) 40 31

21 HOGSNOLA .. .. .. .. .. .. .. .. 50 EKONOMPSK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK 8 5 (3) .. .. .. .. .. .. 23 FORETAG 5 5 (41 (4) .. .. .. .. .. 24 DPREKTOR .. .. .. .. (3) .. .. (11) 21 25 PRIV TJM 5 8 12 17 24 19 (18) 23 .. 26 PRIV ARB 26 37 29 27 20 21 (11) .. .. 27 OFF TJM (2) (3) (5) (7) 15 (15) (21) 26 49 28 OFF ARB & 9 8 (8) (7) (91 .. .. .. 29 SFUDERÅNDE .. 5 14 17 12 (11) (19) (15) (11) 30 MEDHJALP (3) (3) .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU 19 19 18 10 11 (12) (14) (14) (7) 32 OVRIGA 26 7 (5) .. (5) (5) .. .. .. FDRVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 11199 (1) (2) (3) (4) .. .. .. .. .. 34 200-899 8 9 12 12 12 (14) (19) (15) (15) 35 90011999 11 11 13 13 12 19 (17) (17) (19) 36 2000—2299 19 27 23 29 34 30 26 29 27 37 230012599 8 14 12 13 12 (10) (8) (7) (10) 38 2600- 8 7 7 18) (7) .. .. (8) (161 SJUKDAGAR' ARBETSFRÅNVARD. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 39 1—11 13 19 19 21 23 20 (21) 26 20 40 12-25 7 8 9 11 (9) (10) .. .. .. 41 26—89 11 11 11 (6) (8) (11) (7) .. .. 42 90- 6 4 (3) .. .. .. .. .. .. 43 ARBETSLOS 5 4 6 (3) (4) (61 .. .. .. 44 TJANSFLEDPG (1) (2) (3) (3) (4) .. .. .. (8) SKAFTEPLIKTPG NETTOFORMOGENHET' RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATPV (1) (2) (2) .. .. .. .. (Bl (17) 46 0—9999 65 73 81 81 76 76 74 65 45 47 10000579999 28 21 15 13 17 17 (18) 21 27 48 800001 5 (3) (2) (4) (5) .. .. (6) (12) MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT' RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL 32 33 49 60 50 55 52 45 35 50 0-4999 24 20 12 13 14 (10) (11) (15) 22 51 5000f9999 9 7 (4) .. (4) .. .. .. .. 52 10000119999 11 10 (6) (5) (7) (6) .. .. .. 53 20000- 25 30 29 19 24 24 31 31 35

TOTAL

5921 100

10 43 37

9

50 5

6 7 12 10 32 14 18

64 12 10 9 4 2

Nu— FONENWOHNPP Pvr—-

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33

35 36 37 38

39 4.0 1.1 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52 53

Tabe/1602 a. Individer i åldern 15—75 år utan skattepliktig inkomst, l967. Indelning efter antal skolår.

13-14

(221

(7) (9)

42 (0) 41

RAD

AV

(48) (38) (51)

PROCENT 93

(28) (54)

.. .. .. ..

15

(18

(12

.....-

(67 (66

(69

..

(61

AV (93

..

(54)

TOTAL

1640 100

. oo.

) 1

)

wow.—mun:

| Ooouo-

) 34

) 34

) 45 25 31

] 20 (1)

12 RAD 1 ) 90

(1)

31 14 (31 (2)

6 7 8 9 10 11 12 ANFALI ABSOLUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 487 386 270 160 105 66 65 2 ANDELAR 30 24 16 10 6 4 4 TAXERADE INKOMSTER: GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. 4 ANNAN FAST .. .. .. .. .. .. .. 5 RORELSE .. .. .. .. .. .. .. 6 TJANSF MM .. .. .. .. .. .. .. 7 KAPITAL .. .. .. .. .. .. .. ANDRA INKOMSTERW GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 26 16 12 13 15 (21) (19) 9 SJUKPENNING 3 4 3 (2) (2) .. .. 10 BARNGPORAG 4 7 5 (31 (6) (4) (6) 11 SOCIALHJALP (11 (1) .. .. .. .. .. 12 SVUDIEBIDRAG .. .. 1 4 5 (7) (8) 13 OVR BPDRAG .. .. .. .. .. .. .. 14 ANNAN INK (3) (2) (1) (3) (9) .. .. SKADTER OCH AVGPFTER: GENOMSNITTSBELDPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLPG .. .. .. .. .. .. .. 16 KOMMUNAL (0) (0) (0) (0) (0) .. .. 17 FDRMOGENHET .. .. .. .. .. .. .. 18 FOLKPENSPON .. .. .. .. .. .. .. 19 AFP .. .. .. .. .. .. .. 20 SJUKFORSANR 0 O (O) (0) .. .. .. SUMMATPONER MMv GENOMSNITTSBELOPP, HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO .. .. .. .. .. .. .. 22 ANDRA INK 39 32 24 25 39 37 40 23 SUUTL SKATT 0 0 (0) (0) (1) (1) .. 24 ERH. KOPKRAFF 39 32 24 25 38 36 39 25 BOST.BIDRAG (01 (0) (01 .. .. .. .. 26 PENSIONER 16 (4) .. .. .. .. .. FOREKOMST AV VISSA INKUMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCEN 27 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. 28 ANNAN FASF .. .. .. .. .. .. .. 29 RORELSE .. -. .. .. .. .. .. 30 TJANSF MM .. .. .. .. .. .. .. 31 KAPITAL .. .. .. .. .. .. .. 32 EJ REG 49 34 39 53 48 (551 (52) 33 SJUKPENN1NG 26 31 27 (201 (21) .. .. 34 BARNBPDRAG 24 41 31 (22) (37) (27) (36) 35 SOCIALHJALP (5) (4) .. .. .. .. .. 36 SVUDPEBIDRAG .. .. 19 46 46 (55) (48) 37 OVR BPDRAG .. .. .. .. .. .. .. 38 ANNAN INK (6) (8) (9) (10) (15) .. .. 39 8OST.DTDRAG (71 (9) (7) .. .. .. .. 40 PENSIONER 33 (9) .. .. .. .. .. LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING' RELATIV FREKVENS- 41 014999 82 92 96 95 97 92 93 42 5000114999 17 (7) .. .. .. .. .. 43 15000124999 .. .. .. .. .. .. .. 44 25000- .. .. .. .. .. .. .. .. DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 11999 46 _ 59 60 58 (43) (44) (34) 46 200014999 24 23 32 32 (42) (38) (46) 47 500019999 23 (12) .. .. .. .. .. 48 10000114999 .. .. .. .. .. .. .. 49 15000124999 .. .. .. .. .. .. .. 50 25000—34999 .. .. .. .. .. .. .. 51 350001 .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG 34 32 32 32 (15) .. ..

29

l l l l

Tabe/1602 b. Individer i åldern 15—75 år utan skattepliktig inkomst, l967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13—14

ANWAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 LODOfTAL 487 386 270 160 105 66 65 64 2 ANDELAR 30 24 16 10 6 4 4 4 LEVNADSAR, RELATIV FREKVENS- PROCENT AV RAD 1 3 15—19 .. 19 49 63 47 (48) (25) .. 4 20—44 20 45 34 (28) (41) (45) (65) 89 5 45—66 60 33 (15) .. .. .. .. .. 6 67—75 17 .. .. .. .. .. KON OCH HARKOMST, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN 23 21 31 33 (36) (42) (25) (34) 8 INVANDRARE (4) (5) (7) .. .. FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENSy PROCENT

9 ENSB MAN (6) .. .. .. .. .. .. .. 10 ENSB KVINNA (7) .. .. .. .. .. .. .. 11 SAMB MAN (7) 14 28 (28) (33) (34) .. .. 12 SAMB KVINNA 10 14 25 38 (15) .. (22) .. 13 GPFT MAN 10 (5) .. .. .. .. .. .. 14 GIFT KV UB 34 20 (12) .. .. .. .. .. 15 GLFT KV MB 27 42 31 (22) (38) (27) (39) (38) UTBPLDNPNGSKATEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 100 94 80 31 .. .. .. .. 17 O YRKUTB .. (5) (16) (19) (16) .. .. .. 18 REALSKOLA .. .. .. 50 63 (55) .. .. 19 O YRKUTB .. .. .. .. (20) (32) (65) (39) 20 MELLANSKOLA .. .. .. .. .. .. .. (49) 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK (6) .. .. .. .. .. .. .. 23 FORETAG .. .. .. .. .. .. .. .. 24 DPREKTOR .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV TJM .. .. .. .. .. .. .. .. 26 PRIV ARB (7) (9) (11) (17) .. .. .. .. 27 OFF TJM .. .. .. .. .. .. .. .. 28 OFF ARB .. .. .. .. .. .. .. .. 29 SVUDERANDE .. 17 39 47 (41) (40) (44) (44) 30 MEDHJALP (8) (8) .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU 45 49 37 (20) (36) (25) (36) (37) 32 ÖVRIGA 27 (8) .. .. .. .. FORVARWSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS| PROCENT AV RAD 1 33 ' 1—199 .. (4) .. (10) .. 34 200189? (6) (8) 19 (24) (28) (26) (32) (28) 35 90011999 (3) .. .. .. .. .. .. .. 36 2000-2299 .. -. .. .. .. .. .. .. 37 2300f2599 .. .. .. .. .. .. .. .. 38 2600— .. .. .. .. .. .. .. SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1-11 (9) (8) (8) (11) .. .. .. .. 40 12-25 (6) (8) (5) .. .. .. .. .. 41 26—89 (6) (8) (7) .. .. .. .. .. 42 90— (8) (5) .. .. .. .. .. .. 43 ARBETSLOS (4) (4) (7) .. .. .. .. ..

44 TJANSTLEDI—G

SKATTEPLIKTIG NETTOFORMOGENHET:

45 NEGATIV 46 0—9999 47 10000— 79999 48 80000- MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. 49 EJ AKTUELL 50 014999 51 5000—9999 52 10000119999 53 200001

90 95 (8) (4) 35 38 (10) (4) 10 (4) 33 34 11 19

98

..

60

(18) 19

RELATIV FREKVENS:

94

74 (11) (13)

97

RELATIV FREKVENS|

57

(18) (23)

95

(65)

PROCENT AV RAD 1

93

(57)

(27)

90

(62)

(31)

15

(83)

(44)

AV RAD 1

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. ..

(56)

(46)

(84)

..

PROCENT AV RAD 1

(58)

TOTAL

1640 100

...—...

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 4.0 41 42 43 m.

45 46 1.7 48

49 50 51 52 53

Tabell 603 a. Individer i åldern 15—75 år utan kontantmarginal, l967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13-14 15 TOTAL ANVAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000€TAL 439 294 174 95 54 39 24 19 4 1142 2 ANDELAR 26 15 8 5 3 2 2 0 100 TAXERADE INKOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK (2) .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 4 ANNAN FASF (0) .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 5 ROREUSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 6 TJANSF MM 64 78 57 (49) (85) (92) .. .. .. 68 7 KAPITAL (0) .. . .. .. .. .. .. (0) ANDRA INKOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 11 5 (6) (6) .. .. .. . . 8 9 SJUKPENNING 5 7 4 (3) (3) (3) .. .. .. 5 10 BARNBPDRAG Z 5 (3) .. .. .. .. . .. 3 11 SOCIAUHJALP (1) (1) .. .. .. .. .. .. . 1 12 SPUDIEBIDRAG .. .. (1) (3) .. .. .. . . 1 13 OVR BIDRAG (1) .. .. .. .. .. .. .. . (1) 14 ANNAN INK .. .. .. .. .. .. .. . .. (1) SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATEPG 4 6 4 (4) (6) (8) .. .. .. 5 16 KOMMUNAL & 11 8 (7) (12) (13) .. (17) 9 17 FORMOGENHBT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18 FOLKPENSPON 1 2 1 (1) (2) (2) .. .. 1 19 AVP .. 4. .. .. .. .. .. .. (0) 20 SJUKPORSAWR 1 1 1 1 (1) (2) .. .. .. 1 SUMMAllONER MMv GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 69 78 59 (51) (86) (91) .. .. .. 71 22 ANDRA INK 21 20 18 15 12 (18) (30) (38) .. 20 23 SUUTL SKATT 15 21 15 13 (21) (26) .. (34) .. 17 24 ERH. KOPKRAFT 75 78 62 54 78 (83) (73) (117) .. 73 25 8057. BIDRAG (0) (1) .. .. .. .. .. .. .. 1 26 PENSIONER 26 (6) .. .. .. 13 FOREKONST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENSu PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK (4) .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 28 ANNAN FASF (5) .. .. .. .. .. .. .. .. (3) 29 ROREbSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 30 FJANSF MM 61 57 48 (41) (67) (64) .. .. .. 57 31 KAPIFAL (4) .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 32 EJ REG 22 18 (27) (32) .. .. .. .. .. 22 33 SJUKPENNENG 33 43 37 (37) (50) (49) .. .. .. 38 34 BARNBPDRAG 13 26 (20) .. .. .. .. .. .. 19 35 SOCIAUHJALP (6) (7) .. .. .. .. .. .. .. 6 36 SFUDIEBIDRAG .. .. (13) (29) .. .. .. .. .. 8 37 DVR BPDRAG (4) .. .. .. .. .. .. .. .. (4) 38 ANNAN INN .. .. .. .. .. .. .. .. .. (4) 39 BOST.810RAG (5) (13) .. .. .. .. .. .. .. 7 40 PENSIONER 46 (12) .. .. .. .. .. .. 23 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 41 0— 4999 41 48 56 61 (37) (41) .. .. .. 46 42 5000114999 43 27 30 (24) (41) .. .. .. .. 34 43 15000— 24999 13 21 (10) .. .. .. .. .. .. 15 44 25000—. .. .. (4) DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNINGu RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 _.1999 13 23 (28) (38) .. .. .. .. .. 20 46 200054999 18 (16) (22) (23) .. .. .. .. .. 18 47 5000t9999 42 23 (29) (18) (37) .. .. .. .. 32 48 10000114999 17 23 (12) .. .. .. .. .. .. 18 49 15000124999 (10) (14) .. .. .. .. .. .. .. 11 50 25000-34999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51 35000— .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG 100 100. 100 100 100 (100) (100) (100) .. 100 186 SOU 1971: 39

Tabe/1603 b. Individer i åldern 15—75 år utan kontantmarginal, 1967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12

ANTAL, ABSObUT OCH RELATIVT 1 LOOOfPAL 439 294 174 95 54 39 24 2 ANDELAR 38 26 15 8 5 3 2 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENSr PROCENT AV RAD 1

3 15-19 .. (17) 45 61 (39) .. . 4 20—44 18 52 39 (37) (39) (54) .. 5 45—66 55 27 (12) .. .. .. . 6 67—75 25 .. .. .. .. .. . KON OCH HARNOMSF. RELATTV FREKVENS. PROCENT Av RAD 1

7 MAN 42 46 44 (41) (39) (46) .. 8 INVANDRARE (8) (8) .. .. .. .. FORSORJNINGSMASSIGT CTVILSTAND. RELATIV FREKVENSv

9 ENSB MAN (8) .. .. .. .. .. .. 10 ENSB KVINNA 15 (6) .. .. .. .. .. 11 SAMB MAN (8) 17 (26) (35) .. .. .. 12 SAMB KVINNA (10) (14) (25) (36) .. .. .. 13 GPFT MAN 26 24 (13) .. .. .. .. 14 GTFT KV U8 19 (10) .. .. .. .. .. 15 GTFT KV MD 13 24 (18) .. .. .. .. UTBPLDNTNGSKATEGORT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 99 97 86 (33) .. .. .. 17 O YRKUTB .. .. (12) (21) (35) .. .. 18 REALSKOLA .. .. .. (46) (37) (44) .. 19 O YRRUTB .. .. .. .. .. .. .. 20 MELLANSKOUA .. .. .. .. .. .. .. 21 HOGSKOLA .. -. .. .. .. .. .. EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK (4) .. .. .. .. .. .. 23 FOREFAG .- .. .. .. .. .. . 24 DPREKTOR .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV TJM .. .. .- .. .. .. .. 26 PRIV AR8 24 36 33 (31) .. .. .. 27 OFF TJM .. .. .. .. .. .. .. 28 OFF ARE (5) (10) .. .. .. .. .. 29 SFUDERANDE .. (13) 30 (32) .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU 20 23 (13) .. .. .. .. 32 OVRIGA 38 (11) .. .. .. .. .. FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV 33 17199 .. .. .. .. .. .. .. 34 200-899 (9) (14) (24) (17) .. .. .. 35 900f1999 (101 (10) (11) (20) .. .. .. 36 200012299 12 22 (15) (19) (30) .. .. 37 2300—2599 (7) (12) .. .. .. .. .. 38 2600f .. .. .. .. .. .. .. SJUKDAGAR' NRBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENSy PROCENT AV 39 1-11 (10) (17) (14) (22) .. .. .. 40 12—25 (7) (8) (11) .. .. .. .. 41 26—89 (10) (11) .. .. .. .. .. 42 90- (9) (8) .. .. .. .. .. 43 ARBETSLOS (8) .. (13) .. .. .. .. 44 FJANSFLEDPG .; .. .. .. .. .. SKAPTEPUIKTPG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS.

45 NEGATTV .. .. .. .. .. .. .. 46 0—9999 86 93 96 99 (92) (97) (92) 47 10000—79999 12 (6) .. .. .. .. .. 48 80000— .. .. .. .. .. .. .. MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS' PROCENT 49 EJ AKTUELh 44 45 67 78 (67) (69) (83) 50 0—4999 19 (14) .. .. .. .. .. 51 5000-9999 13 (8) .. .. .. .. .. 52 10000119999 23 28 (15) .. .. .. .. 53 20000— .. .. .. .. .. .. ..

PROCENT AV RAD 1

13

PROCENT AV RAD 1

RAD

RAD

(

AV

'14 15 19 4 2 0

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. . .. .. .. .. .. ..

.

..

tiil—'DIOIOOMCDODOOODCI.

..

84)

RAD 1

TOTAL

1142 100

21 36 32 12

(3) (1) (4) 29 (3)

13 18 19

(3) 15 12 18

(2)

53 13

22 (4)

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36

38

39 40 41 42 43 44

45

47 48

49 50 51 52 53

Tabe/1604 (1. Män i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13—14 15 TOTAL

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 853 731 377 262 228 144 97 135 145 2973 2 ANDELAR 29 25 13 9 8 5 3 5 5 100 TAXERADE INKOMSTERv GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR

3 JORDBRUK 13 9 (5) .. .. .. .. .. .. 7 4 ANNAN FAST 2 0 (0) (3) (1) .. .. (1) (3) 2 5 RORELSE 17 (11) (11) .. .. .. .. .. .. 12 6 TJANST MM 130 173 161 169 203 184 205 285 376 177 7 KAPITAL 3 2 (1) (2) (1) (2) (4) (12) (9) 3 ANDRA INKOMSTERw GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR & EJ REG 6 4 4 (4) (4) (6) .. (3) .. 5 9 SJUKPBNNING 5 5 4 2 3 4 (2) (2) (2) 4 10 BNRNBIDRAG .. (O) .. .. .. .. .. .. .. 0 11 SOCIALHJALP (O) (0) .. .. .. .. .. .. .. 0 12 SFUDIEBIDRAG .. .. (1) (2) (2) (3) (5) (3) (4) 1 13 OVR BIDRAG (1) (1) .. .. .. .. .. .. .. 1 14 ANNAN INK 2 3 (21 (5) (4) .. .. (14) (9) 4 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLPG 14 19 20 24 27 26 31 53 89 24 16 KOMMUNAL 27 29 27 27 33 31 35 48 68 32 17 FORMOGENHET 1 (0) .. .. .. .. .. .. (2) 1 18 FOLKPENSION 4 5 5 5 6 5 6 7 9 5 19 AFP 1 1 (Il (1) (1) .. .. .. (2) 1 20 SJUKFORSAKR 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 SUMMATIONER MHN GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR

21 REG NETTO 164 190 176 181 217 194 227 296 411 199 22 ANDRA INK 17 16 14 15 16 19 22 26 20 17 23 SUUTU SKATT 47 58 56 60 70 67 77 118 174 65 24 ERH. KOPKRAFT 133 149 133 136 163 145 171 203 257 151 25 BOST.BIDRAG (O) O .. .. .. .. .. .. .. 0 26 PENSIONER 19 7 (4) (6) .. .. .. .. .. 10 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

27 JORDBRUK 14 6 (4) .. .. .. .. .. .. 7 28 ANNAN FAST 16 11 (6) (6) (8) .. .. (17) (15) 11 29 RORELSE 9 (6) (5) .. .. .. .. .. >.. 6 30 FJANSF MM 77 83 75 77 79 .79 79 81 86 79 31 KAPITAL 21 13 (9) (9) (10) (10) (20) (17) (26) 15 32 EJ REG 10 7 13 (12) (10) (15) .. (11) .. 10 33 SJUKPENNING 38 43 44 37 41 44 (29) (29) (23) 39 34 BARNBTDRAG .. (2) .. .. .. .. .. .. .. 2 35 SOCIAUHJAUP (3) (3) .. .. .. .. .. .. .. 2 36 SFUDIEBIORAG .. .. (9) (17) (19) (21) (25) (22) (20) 8 37 OVR BIDRAG (5) (4) .. .. .. .. .. .. .. 4 38 ANNAN INK 7 8 (7) 16) (9) .. .. (19) (17) 9 39 BOST.BIDRAG (5) 7 .. .. .. .. .. .. .. 5 40 PENSIONER 30 10 (6) (6) .. .. .. .. .. 14 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 26 18 28 24 (20) (21) (19) (17) (16) 22 42 5000-14999 28 18 18 26 (16) (20) (20) (11) (12) 21 43 15000—24999 32 38 29 24 27 (26) (21) (14) .. 29 44 25000— 14 25 26 26 38 33 (40) 58 63 27 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —1999 .. (5) (13) (10) (7) .. .. .. .. 5 46 2000f4999 (5) .. (8) (9) (7) (11) .. .. .. 6 47 5000—9999 26 16 (12) 23 (16) (16) (17) .. .. 18 48 10000—14999 29 27 22 (19) (17) (19) (17) (12) .. 23 49 15000-24999 36 47 39 31 40 44 (34) (36) (23) 38 50 25000134999 .. (3) (5) (6) (8) .. (17) (21) (28l 6 51 35000— .. .. .. .. .. .. .. .. (24) 3 52 U KONTMARG -22 18 20 (15) (9) (12) .. .. .. 16 188 SOU 1971: 39

Tabe/1604 b. Män i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13—14 15

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000-TAL 853 731 377 262 228 144 97 135 145 2 ANDELAR 29 25 13 9 8 5 3 5 5 LEVNADSAR' RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

3 15—19 .. 8 24 31 (20) (22) .. .. .. 4 20—44 17 51 52 46 58 57 67 71 64 5 45—66 62 36 21 19 20 (18! (21) (24) (31) 6 63—75 20 (5) .. .. .. .. .. .. .. KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

7 MAN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8 INVANDRARE (4) (4) (7) (6) .. .. .. .. .. FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN 15 9 (11) (10) (9) .. .. (15) (14) 10 ENSB KVINNA .; .. .. .. .. .. .. .. .. 11 SAMB MAN 12 21 38 42 32 38 (30) (20) .. 12 SAMB KVINNA .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 GIFT MAN 73 70 51 48 59 53 58 65 76 14 GIFT KV UB .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 GIFT KV MB .. .. .. .. .. .. .. .. .. UTBILDNINGSNATEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 99 93 72 21 .. .. .. .. .. 17 O YRKUTB .. (6) 23 40 39 (31) (20) .. .. 18 REALSKOLA .. .. .. 37 42 33 .. .. .. 19 O YRKUTB .. .. .. .. (18) 33 57 44 .. 20 MELLANSKOLA .. .. .. .. .. .. (18) 45 (28) 21 HOGSNOLA .. .. .. .. .. .. .. .. 63 EKONOMISK SWATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK 15 9 (6) .. .. .. .. .. .. 23 FORETAG 9 8 (7) (6) .. .. .. .. .. 24 DIREKFOR .. .. .. .. .. .. .. (17) (26) 25 PRIV TJM 7 11 14 (17) 26 (21) (28) 36 .. 26 PRIV ARB 34 49 41 35 29 (30) (15) .. .. 27 OFF TJM (Z) (2) (4) (7) (9) .. .. (17) 49 28 OFF ARB 6 (6) (71 (8) (6) .. .. .. .. 29 SFUDERANDE .. (6) 16 (15) (15) (14) (21) (17) (11) 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 OVRIGA 25 8 .. .. .. .. .. .. .. FORVARVSTID TIMMAR PER AR, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 14199 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34 2001899 (5) (5) (10) (11) (11) (11) (19) (12) (16) 35 900—1999 8 6 (8) (12) (8) (16) .. (14) (14) 36 200012299 31 41 33 32 38 35 (37) 36 132) 37 230012599 15 23 22 19 (191 (16) .. (111 .. 38 26001 16 13 (123 (12) (11) .. .. (14) (23) SJUKDAGAR' ARBETSFRANVARU. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 39 1-11 16 21 22 22 24 (23) (20) (23) (16) 40 12-25 7 7 (8) (10) (10) .. .. .. .. 41 26-89 12 11 12 (6) (6) (11) .. .. .. 42 90- 6 (5) .. .. .. .. .. .. .. 43 ARBETSLOS 8 (5) (8) .. .. .. .. .. .. 44 TJANSFLEDIG .. .. .. .. .. .. .. .. .. SKAFTEPLIKTIG NETTOFORMOGENHET, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV (2) (4) .. .. .. .. .. (11) (22) 46 019999 42 58 72 74 67 69 63 56 (31) 47 [0000-79999 46 33 21 (17) 22 (21) (23) (25) 34 48 80000— 10 (5) .. (6) .. .. .. .. (12) MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKFUELL 30 36 56 60 49 58 53 48 (32) 50 014999 47 38 24 23 29 (21) (26) (31) 39 51 5000-9999 12 13 (8) (7) (11) .. .. .. .. 52 10000-19999 10 12 (11) (9) (11) (11) .. (11) (11) 53 200001 .- .. .. .. .. .. .. .. (11)

TOTAL

2973 100

11 44 37

9

100 5

12 24 64

62 14

upa—0

I—lo. u.— Hl ' OO—IWÖb—lm

r— N v—lv—w _— U'l NOåO—IO bmm—um»—

WU! dN—I

42 35 11 11 II)

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 '35

36 38

39 40 41 42 43 44

45

47 48

49 50 51 52 53

Tabell 605 a. Kvinnor i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal skolår.

13—14

123

.. ..

107 (3)

) (7)

) (3)

AV RAD

) (12)

) (18)

PROCENT 41 ) (21) ) (22) (15) PROCENT ) .. ) (24) ) (18) ) (23) ) (21)

6 7 8 9 10 11 12 ANTAL. ABSODUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 958 674 407 230 202 150 116 2 ANDELAR 32 23 14 8 7 5 4 TAXERADE INNOMSTERy GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK (1) .. .. .. .. .. .. 4 ANNAN FAST (0) .. .. .. .. .. .. 5 ROREDSE .. .. .. .. .. .. .. 6 TJANST MM 48 52 57 66 94 96 92 7 KAPITAL 2 1 (2) (1) (6) (3) .. ANDRA INKUMSTERr GENOMSNITTSBELOPP' HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 7 4 4 4 (3) (4) (4 9 SJUKPENNING 3 3 4 3 3 4 5 10 BARNBIDRAG 4 7 6 5 6 6 6 11 SOCIALHJAOP (0) .. .. .. .. .. .. 12 SFUDIBBIDRAG .. .. (1) (1) (1) (2) (3 13 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. 14 ANNAN INK 3 (5) (3) .. (7) .. SKAUTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SVATLIG 4 6 7 11 11 11 16 KOMMUNAL 7 8 10 15 14 14 17 FORMOGENHET (0) .. .. .. .. .. .. 18 FOLKPENSION 1 1 1 2 2 2 2 19 ATP .. .. .. .. .. .. .. 20 SJUKFORSANR 1 1 1 1 2 2 1 SUMMATIONER "Mr GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 51 54 61 70 100 100 93 22 ANDRA INK 18 21 18 17 22 21 21 23 SUUTL SKATT 11 13 16 19 31 29 28 24 ERH. KDPKRAFT 58 62 63 67 92 92 86 25 BOST.810RAG (0) 0 (0) .. (1) .. .. 26 PENSIONER 20 7 (7) .. (8) .. FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT 27 JORDDRUK (2) .. .. .. .. .. .. 28 ANNAN FAST (3) .. .. .. .. .. .. 29 RORELSE .. .. .. .. .. .. .. 30 TJANST MM 60 53 52 52 65 72 56 31 KAPITAL 12 7 (7) (9) (12) (16) .. 32 EJ REG 14 10 13 22 (13) (10) (17 33 SJUKPENNING 32 40 43 44 45 45 41 34 BARNBIDRAG 23 42 37 33 40 38 40 35 SOCIALHJALP (2) .. .. .. .. .. .. 36 SVUDIEBIDRAG .. .. (7) (18) (12) (18) (21 37 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. 38 ANNAN INK 6V (7) (8) .. (8) .. .. 39 BDST.BIDRAG (5) 9 (7) .. (8) .. .. 40 PENSIONER 38 13 (10) .. (8) .. LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENSv 41 014999 56 60 56 57 40 41 49 42 5000114999 35 27 31 26 31 31 (21 43 15000—24999 8 13 (10) (15) (21) (22) (20 44 250001 .,. .. (8) .. DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENSv 45 11999 25 30 31 29 (17) (19) (18 46 200014999 24 23 23 23 (20) (17) (23 47 5000—9999 35 25 25 (19) (20) (24) (24 48 10000-14999 13 16 15 (20) 29 (26) (18 49 15000124999 (3) (5) (6) (8) (14) (13) (16 50 25000—34999 .. .. .. .. .. .. .. 51 35000- .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONVMARG 28 24 24 24 (16) (14) ..

15 TOTAL 89 2948 3 100 .. (O) .. 1 .. (1) 188 66 .. 2 .. 5 (4) 3 (9) 5 .. (0) .. 1 .. (0) .. 3 36 7 31 9 .. 0 5 2 .. (O) 2 1 195 69 26 20 79 19 142 70 .. 0 .. 11 1 .. (1) .. 3 .. (1) 77 58 .. 10 13 (48) 39 (50) 34 .. (1) .. 7 .. (1) .. 7 .. 6 .. 18 AV RAD 1 (30) 54 (16) 30 (21) 13 (33) 4 AV RAD 1 .. 25 .. 23 .. 26 (23) 17 (33) 8 .. (1) .. 22 SOU l97l:

Tabe/1605 b. Kvinnor i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13—14 ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 958 674 407 230 202 150 116 123 2 ANDELAR 32 23 14 8 7 5 4 4 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENSr PROCENT AV RAD 1 3 15—19 .. (7) 22 34 (19) (18) .. .. 4 20—44 20 49 44 50 57 58 66 76 5 45—66 57 40 30 (14) (19) (18) (23) (21) 6 61—75 22 (5) (4) .. .. .. KON OCH HARNOMSTy RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN .. .. .. .. .. .. 8 INVANDRARE (5) (4) (7) (8) .. (10) .. .. FORSDRJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 9 ENSB MAN .. .. .. .. .. .. .. .. 10 ENSB KVINNA 18 9 13 (12) (12) (18) (13) (17) 11 SNMB MAN .- .. .. .. .. .. .. .. 12 SAMB KVINNA 13 16 25 40 31 (27) (29) (15) 13 GIFT MAN .. .. .. .. .. .. .. .. 14 GIFT KV UB 42 29 21 (17) (18) (18) (20) (20) 15 GIFT KV MB 27 47 40 32 39 38 (38) 49 UTBILDNINGSNATEGORIp RELATIV FREKVENS; PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSNOLA 99 93 69 25 .. .. .. .. 17 O YRKUTB .. (5) 24 31 (20) (16) .. .. 18 REALSKOLA .. .. (6) 42 50 44 (15) .. 19 O YRKUTB .. .. .. .. 29 41 69 57 20 MELLANSKOUA .. .. .. .. .. .. .. (34) 21 HOGSNOLA .. . .. .. .. .. EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. 23 FORETAG .. .. .. .. .. .. .. .. 24 DIREKTOR .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV TJM (2) (5) (10) (18) (21) (17) .. .. 26 PRIV ARB 18 23 19 (19) (9) (12) .. .. 27 OFF TJM (2) (3) (6) (8) (22) (20) (27) (36) 28 OFF ARB 10 12 (9) (8) (8) .. .. .. 29 SFUDERANDE .. (4) 13 (19) (9) .. (16) (13) 30 MEDHJALP (5) (5) .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU 35 39 34 21 23 (24) (25) (29) 32 OVRIGA 26 (6) (6) .. .. FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS, PROCENT AV RAD 1 33 1.199 (2) (3) .. (9) .. .. 34 2001899 10 13 15 (12) (13) (17) (18) (18) 35 900—1999 14 16 17 (15) (16) (23) (20) (20) 36 200012299 9 13 14 24 30 (25) (17) (21) 37 230012599 (3) (4) .. .. .. .. .. .. 38 2600— .. .. .. .. .. .. SJUKDAGAR' ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PRDCENT AV RAD 1 39 1—11 11 15 15 (19) 23 (18) (22) (28) 40 12—25 8 10 (10) (13) (9) (11) .. .. 41 26—89 11 11 (10) (7) (9) (11) .. .. 42 90— 6 (4) (4) .. .. .. .. .. 43 ARBETSLOS (3) (2) (4) .. .. .. .. .. 44 TJANSFLEDIG .. (3) .. .. .. SKAFTEPLIKTIG NETTOFORMOGENHET' RELATIV FREKVENSy PROCENT AV RAD 45 NEGATIV .. .. .. .. .. 46 0—9999 85 91 89 90 85 83 83 76 47 10000-.79999 13 8 (9) (8) (11) (13) (13) (15) 48 80000—. .. .. .. MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT; RELATIV FREKVENSn PROCENT AV RAD 49 EJ AKTUELL 33 29 44 61 51 53 51 42 50 0—4999 (5) .. .. .. .. .. .. .. 51 5000—9999 12 (6) .. .. .. .. .. .. 52 10000—19999 39 44 33 (20) 28 (21) (23) (21) 53 20000- 11 19 19 (15) (19) (20) (25) (34) SOU 1971139

15

77 (22)

1 (20) (17)

52

(32) (38) (30)

(49) (18)

(28) (19)

.o

(28) 1 66

1 (40)

(20) (35)

TOTAL

2948 100

10 43 38 10

14 20 29 37

»— __..— -— rdr—HO NNö—l-O-O—er—r—r— v—wo—om v—u)

16 15

(1)

40

34 17

Tabell 606 a. Löntagare i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13—14 15 TOTAL ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 LOOOäTAL 727 792 434 309 294 195 123 169 176 3219 2 ANDELAR 23 25 13 10 9 6 4 5 5 100 TAXERADE INKOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDERUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 4 ANNAN FAST 1 0 (0) .. (0) .. .. (1) (1) 1 5 RORELSE .; J. .. .. .. .. .. .. .. 3 6 TJANST MM 160 177 171 172 204 182 212 272 384 192 7 KAPITAL 2 1 (1) (1) (4) (3) (2) (10) (8) 3 ANDRA INKOMSTERH GBNOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG (2) 12) (2) (4) (3) .. .. .. .. 3 9 SJUKPENNING 6 5 5 3 3 4 4 4 3 5 10 BARNBIDRAG 2 2 2 (1) (2) (2) (2) (2) (3) 2 11 SOCIALHJAUP .. LO) .. .. .. .. .. .. .. (0) 12 SFUDIEBIDRAG .. .. .. .. (1) (I) .. .. (2) 0 13 OVR BIDRAG (1) (1) .. .. .. .. .. .. .. 1 14 ANNAN INK (3) (3) (2) .. (3) .. .. (7) (2) 3 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SVATLIG 17 18 20 22 25 24 30 47 85 25 16 KOMMUNAL 25 27 27 26 32 29 35 45 65 30 17 FORMOGENHBT (0) .. .. .. .. .. '.. (6) (2) 1 18 FOLKPENSION 4 5 5 5 6 5 6 7 9 5 19 AFP (0) (O) .. .. .. .. .. .. .. 0 20 SJUKFORSAKR 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 SUMMATIONER MMV GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 168 178 173 173 211 187 223 281 401 198 22 ANDRA INK 16 14 14 15 13 17 18 21 13 15 23 SUUTU SKATT 50 53 54 56 67 62 75 109 166 64 24 ERH. KOPKRAFF 135 140 134 131 157 141 167 193 247 148 25 BOST.BIDRAG (0) 0 (0) .. (0) .. .. .. .. 0 26 PENSIONER (3) (1) (3) .. .. .. .. .. .. 2 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTERy RELATIV FREKVENS: PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 28 ANNAN FAST 12 8 (4) .. (6) .. .. (12) (12) 8 29 RORELSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 30 UJANSD MM 92 93 90 86 91 90 92 92 94 91 31 KAPITAL 16 9 (8) (9) (11) (11) (16) (18) (22) 12 32 EJ REG (4) (3) (7) (10) (5) .. .. .. .. 5 33 SJUKPENNING 53 53 57 51 54 54 45 43 36 52 34 BARNBIDRAG 13 16 14 (12) (14) (17) (17) (16) (17) 15 35 SOCIAUHJAUP .. (2) .. .. .. .. .. .. .. (1) 36 SWUDIEBIORAG .. .. .. .. (6) (11) .. .. (10) 3 37 OVR BIDRAG (5) (4) .. .. .. .. .. .. .. 3 38 ANNAN INK (6) (6) (5) .. (7) .. .. (15) (12) 7 39 BOST.BIDRAG (5) 8 (5) .. (6) .. .. .. .. 5 40 PBNSIONER (6) (3) (4) .. .. .. .. .. .. 4 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 014999 14 11 14 15 (8) (12) .. .. .. 12 42 5000—1499? 29 26 31 34 26 30 (24) (16) (12) 27 43 15000—24999 41 41 33 29 34 31 (31) (23) (16) 35 44 25000- 16 22 23 22 32 27 (36) 54 65 27 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING' RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 45 -1999 (3) .. (4) .. .. .. .. .. .. 2 46 2000—4999 (7) (6) (8) (10) .. (9) .. .. .. 7 47 5000—9999 19 17 20 27 (16) (20) (19) (10) .. 18 48 10000-14999 34 30 28 26 31 27 (23) (19) (17) 29 49 15000—24999 36 42 35 27 37 37 (36) 42 33 37 50 25000134999 .. (2) .. .. .. .. (15) (17) (24) 5 51 35000— .. .. .. .. .. .. .. .. (19) 3 52 U KONTMARG 21 18 19 18 (11) (16) .. .. .. 16

Tabe/1606 b. Löntagare i åldern 15—75 år, l967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13-14 15

ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 727 792 434 309 294 195 123 169 176 2 ANDELAR 23 25 13 10 9 6 4 5 5 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 3 15—19 .. (4) 13 25 (13) (16) .. .. .. 4 20—44 25 57 60 57 67 64 74 70 68 5 45—66 72 39 26 17 19 (18) (24) 28 31 6 67-75 (3) .. .. .. .. .. .. .. .. KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVEVS. PROCEN AV RAD 1 7 MAN 58 64 59 61 59 54 55 61 66 8 INVANDRARE (6) (5) (6) (8) .. (10) .. (9) .. FORSORJNINGSMASSIGT ClVILSTAND| RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN 8 (6) (8) (8) (6) .. .. .. .. 10 ENSB KVINNA 6 (5) (8) (8) (6) (10) .. (9) .. 11 SAMB MAN (4) 10 16 21 (13) (17) .. .. .. 12 SAMB KVINNA (5) 7 (10) 15 (15) (15) (15) .. .. 13 GIFT MAN 46 49 35 32 40 33 38 47 53 14 GIFT KV UB 15 9 (9) (7) (B) .. .. (9) .. 15 GIFT KV MB 15 16 13 (9) (11) (14) (13) (15) (16) UTBILDNINGSNATEGORI. RELATIV FREKVENS: PROCENT AV RAD 1

16 FOLKSKOLA 99 93 67 20 .. .. .. .. .. 17 O YRKUTB .. (6) 27 41 36 27 (15) .. .. 18 REALSKOLA .. .. (5) 37 41 32 .. .. .. 19 O YRKUTB .. .. .. .. 22 39 63 54 (16) 20 MELLANSKOLA .. .. .. .. .. .. (14) 36 26 21 HOGSKOLA .; .. .. .. .. .. .. .. 57 EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 22 JOROBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23 FORETAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 DIREKTOR .. .. .. .. (5) .. .. (16) 27 25 PRIV TJM 11 14 21 27 35 28 (31) 35 .. 26 PRIV ARB 64 65 53 44 29 32 (18) .. .. 27 OFF TJM (4) (4) (9) (11) 22 (22) (36) 40 65 28 OFF ARB 19 15 15 (13) (10) (13) .. .. .. 29 STUDERANDE .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32 OVRIGA .. .. .. .. .. .. .. .. .. FORVARVSTID TIMMAR PER AR, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

33 11199 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34 2001899 11 8 (11) (9) (7) (10) .. (9) (9) 35 90011999 20 16 20 18 (16) 25 (23) (21) (24) 36 200012299 44 45 40 44 50 42 44 44 35 37 230012599 16 22 20 17 (15) (12) (13) (11) (11) 38 2600— (4) (6) (71 (8) (8) .. .. (11) (21) SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1

39 1-11 19 25 27 28 30 25 (26) 34 (25) 40 12—25 10 9 12 (14) (11) (12) .. .. .. 41 26—89 18 13 14 (8) (10) (13) .. .. .. 42 90- 7 (5) (5) .. .. .. .. .. .. 43 ARBETSLOS 8 (5) (9) .. .. .. .. .. .. 44 TJANSTLEDIG (3) (3) (4) .. (5) .. .. .. (10) SKAFTEPLIKTIG NBTTOFORMOGENHET' RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV (2) (3) .. .. .. .. .. (11) (19) 46 0—9999 64 71 79 82 73 75 71 60 39 47 10000—79999 31 24 17 (14) 20 (18) (20) (23) 31 48 80000— (4) .. .. .. .. .. .. .. (11) MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL 26 33 50 61 50 59 51 41 32 50 014999 24 25 15 (16) 19 (13) (14) (22) 28 51 5000—9999 14 11 (7) (6) (7) (8) .. .. .. 52 10000-19999 29 25 23 (14) 20 (15) (17) (20) (16) 53 20000- (6) (6) (5) .. .. .. .. (10) (18) SOU 1971: 39

TOTAL

3219 100

14

56 15 11 11

20 47 15 14

(1)

Tabell 608 a. Individer i åldern 15—75 år, 1967, med minst 8 sjukdagar. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13—14 15 TOTAL ANTALI ABSOLUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 501 381 213 117 99 79 36 41 33 1501 2 ANDELAR 33 25 14 8 7 5 2 3 2 100 TAXERADE INKOMSTER' GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK (4) .. .. .. .. .. .. .. .. 2 4 ANNAN FAST (2) LO) .. .. .. .. .. .. .. 2 5 RORELSE (7) (5) .. .. .. .. .. .. .. 6 6 TJANST MM 99 115 121 136 154 153 (153) (180) (308) 123 7 KAPITAL 1 (1) (1) .. .. .. .. .. .. 2 ANDRA INKOMSTERN GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 6 (4) (5) .. .. .. .. .. .. 5 9 SJUKPENNING 13 13 12 8 10 10 (19) (13) (14) 12 10 BARN&IDRAG 2 3 3 (2) (3) (3) .. .. .. 3 11 SOCIALHJAUP (0) (1) .. .. .. .. .. .. .. 0 12 SFUDPBBIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 13 OVR BIDRAG (1) (1) .. .. .. .. .. .. .. 1 14 ANNAN INK (2) (2) .. .. .. .. .. .. .. 2 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SPATLPG 9 11 13 14 16 21 (15) (27) (69) 14 16 KOMMUNAL 16 18 19 20 24 26 (21) (29) (54) 19 17 FORMOGENHET (O) -. .. .. .. .. .. .. .. 0 18 FOLKPENSPON 2 3 3 4 4 4 (4) (5) (8) 3 19 AFP (1) 10) .. .. .. .. .. .. .. 0 20 SJUKFORSAKR 2 2 3 3 3 3 (3) (3) (4) 2 SUMMATIONER MHN GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONUR 21 REG NETTO 112 121 130 138 158 170 (156) (198) (331) 133 22 ANDRA INK 26 27 24 17 20 28 (32) (32) (29) 25 23 SUUTb SKATT 31 34 39 40 48 58 (44) (64) (140) 40 24 ERH. KOPKRAFF 107 114 115 114 130 139 (144) (165) (221) 119 25 805T.BIDRAG (0) (O) .. .. .. .. .. .. .. 1 26 PENSIONER 13 (5) .. .. .. .. .. .. .. 7 FOREKOMST AM VPSSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS, PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK (6) .. .. .. .. .. .. .. .. 3 28 ANNAN FAST (8) (4) .. .. .. .. .. .. .. 6 29 ROREUSE (41 (4) .. .. .. .. .. .. .. 4 30 FJANSF MM 74 75 78 84 83 87 (80) (78) (86) 77 31 KAPITAL 11 (8) (7) .. .. .. .. .. .. 10 32 EJ REG 10 (8) (9) .. .. .. .. .. .. 9 33 SJUKPENNING 92 97 99 97 100 100 (100) (98) (100) 96 34 BARNBIDRAG 13 22 23 (17) (19) (24) .. .. .. 20 35 SOCIALHJALP (4) (5) .. .. .. .. .. .. .. 3 36 SVUDIEBIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 37 OVR BPDRAG (5) (5) .. .. .. .. .. .. .. 4 38 ANNAN INK (8) (51 .. .. .. .. .. .. .. 7 39 BOSTQBIDRAG (5) (9) .. .. .. .. .. .. .. 6 40 PENSIONER 24 (10) .. .. .. .. .. .. .. 13 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING, RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 35 31 29 (19) (17) (21) .. .. .. 29 42 5000514999 35 30 34 (39) (32) (28) .. .. .. 32 43 15000124999 23 30 26 (28) (28) (37) .. .. .. 26 44 25000— (7) (8) (12) (14) (23) .. .. (40) (58) 12 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —1999 (9) (10) (8) .. .. .. .. .. .. 8 46 200014999 12 (9) (14) .. .. .. .. .. .. 11 47 500019999 28 22 (24) (29) (22) .. .. .. .. 24 48 10000—14999 26 30 27 (33) (28) (29) .. .. .. 28 49 15000124999 22 26 25 (22) (36) (36) .. .. .. 26 50 25000134999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 51 35000— .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG 26 24 25 (17) .. .. .. .. .. 22 194 SOU 1971: 39

Tabe/1608 b. Individer i åldern 15275 är, 1967, med minst 8 sjukdagar. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13—14 15 ANTAL, ABSOUUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 501 381 213 117 99 79 36 41 33 2 ANDELAR 33 25 14 8 7 5 2 3 2 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS.iPROCENT AV RAD 3 15—19 .. .. (11) (22) .. .. .. .. .. 4 20—44 19 53 60 58 66 70 (75) (69) (581 5 45—66 69 42 27 (16) (19) (23) .. .. .. 6 67—75 11 .. .. .. .. .. .. .. .. KON OCH HARNOMSF. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN 49 50 47 50 52 (46) .. (38) .. 8 INVANDRARE (7) (5) (7) .. .. .. .. .. .. FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND' RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN (7) (5) (8) .. .. .. .. .. .. 10 ENSB KVINNA (6) (5) (9) .. .. .. .. .. .. 11 SAMB MAN (5) (7) (11) (17) .. .. .. .. .. 12 SAMB KVINNA (6) (7) (10) (13) .. .. .. .. .. 13 GPFT MAN 37 38 28 (27) (30) (33) .. .. .. 14 GPFT KV UB 23 15 (12) (13) .. .. .. .. .. 15 GPFT KV MB 15 23 22 (16) (16) (20) .. .. .. UTBILDNINGSKATBGDRI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 99 93 66 (16) .. .. .. .. .. 17 O YRKUTB .. (6) 30 48 (42) (24) .. .. .. 18 REALSKOLA .. .. .. (32) (33) (40) .. .. .. 19 O YRNUTB .. .. .. .. (24) (33) (70) (53) .. 20 MELLANSKOUA .. .. .. .. .. .. .. (42) .. 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. (501 EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVCNS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK (6) (5) .. .. .. .. .. .. .. 23 FORETAG (4) (5) .. .. .. .. .. .. .. 24 DIREKTDR .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV TJM (5) (7) (12) (29) (29) .. .. .. .. 26 PRIV ARB 36 45 40 (32) (30) (30) .. .. .. 27 OFF TJM .. .. .. .. (16) .. .. .. .. 28 OFF ARB 11 (10) (12) .. .. .. .. .. .. 29 STUDERANDE .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU 18 17 (15) .. .. .. .. .. .. 32 OVRIGA 16 (6) .. .. .. .. .. .. .. FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 11199 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34 200—899 10 (10) (14) .. .. .. .. .. .. 35 90041999 14 18 (17) (13) (18) (23) .. .. .. 36 200012299 27 30 34 42 (44) (37) .. .. .. 37 2300—2599 (9) 14 (12) (17) (17) .. .. .. .. 38 2600- (7) (6) .. .. .. .. .. .. .. SJUKDAGARv ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1—11 11 (12) (13) (20) (20) .. .. (42) .. 40 12—25 26 31 33 47 (40) (36) .. .. .. 41 26-89 41 41 41 (26) (33) (41) (40) .. .. 42 90- 21 16 (12) .. .. .. .. .. .. 43 ARBETSLOS (7) (8) (9) .. .. .. .. .. .. 44 TJANSFLEDPG .. .. .. .. .. .. .. .. .. SKAFTERDIKTPG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATPV .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46 0—9999 69 77 82 83 83 71 (78) (69) .. 47 10000—79999 27 18 (12) (13) .. (24) .. .. .. 48 800004 (4) .. .. .. .. .. .. .. .. MAKSS/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKFUELL 27 31 46 51 50 '(48) (51) (44) .. 50 0—4999 25 19 (11) .. (15) .. .. .. .. 51 500019999 12 (9) (9) .. .. .. .. .. .. 52 10000519999 27 32 24 (22) (19) .. .. .. .. 53 20000— (8) (9) (11) .. .. .. .. .. .. sou 1971: 39

TOTAL

1501 100

(1) (1) 16

(1) 10 17 32 12

15 32 39 15

(3) 74 19

37 18

26 10

Tabe/1609 a. Skattemässigt ensamstående i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13—14 15 TOTAL

ANTAL' ABSOUUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 529 435 364 281 205 154 103 112 79 2263 2 ANDELAR 23 19 16 12 9 7 5 5 3 100 TAXERADB INKOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR

3 JORDERUK (3) (6) .. .. .. .. .. .. .. 2 4 ANNAN FAST (1) .. .. .. .. .. .. .. .. 1 5 RORELSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 6 TJANST MM 78 96 85 82 108 117 114 129 182 96 7 KAPITAL 4 2 (1) (2) (6) (2) .. (2) (14) 3 ANDRA PNKOMSTERw GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR

8 EJ REG 12 8 6 5 (4) (7) (7) (12) .. 8 9 SJUKPBNNING 4 4 3 2 2 2 (5) (2) (1) 3 10 BARNBIDRAG (1) (1) (1) (I) (1) .. .. .. .. 1 11 SOCIALHJALP (1) .. .. .. .. .. .. .. .. 0 12 SFUDIBBIDRAG .. (0) 1 2 3 4 (6) (7) (8) 2 13 OVR BPDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 14 ANNAN INK (2) (2) (3) (1) (5) (2) .. .. (19) 3 SKAFTER OCH AVGPFTER. GENDMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLIG 7 10 10 9 13 14 14 21 36 11 16 KOMMUNAL 11 15 13 13 18 18 18 22 32 15 17 FORMOGENHET (0) .. .. .. .. .. .. .. .. 0 18 FOLKPENSION 2 3 2 2 3 3 3 4 5 3 19 AFP (0) (0) .. .. .. .. .. .. .. 0 20 SJUKFORSAKR 1 2 1 1 2 2 2 2 2 I SUMMATIONER MMw GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 88 104 90 86 118 120 117 141 196 104 22 ANDRA INK 23 19. 16 13 18 19 23 36 36 20 23 SLUTL SKATT 22 30 27 26 37 37 37 49 79 31 24 ERH. KOPKRAFT 89 92 79 73 99 102 103 128 153 93 25 BOST.BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 26 PENSIONER 35 10 (8) .. .. .. .. .. .. 13 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

27 JORDBRUK (>) (>) .. .. .. .. .. .. .. 3 28 ANNAN FAST (7) .. .. .. .. .. .. .. .. 4 29 RORELSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 30 FJANSF MM 68 65 57 58 69 73 63 63 75 65 31 KAPITAL 25 13 (8) (7) (14) (14) .. (15) (21) 15 32 EJ REG 21 17 22 26 (19) (20) (27) (25) .. 21 33 SJUKPENNPNG 25 38 37 37 41 39 (32) (35) (21) 34 34 BARNBIDRAG (4) (10) (6) (6) (8) .. .. .. .. 7 35 SOCIADHJALP (4) .. .. .. .. .. .. .. .. 2 36 SFUDIEBIDRAG .. (4) 16 29 31 33 (41) (42) (43) 18 37 OVR BlDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 38 ANNAN INK (5) (7) (7) (6) (10) (11) .. .. (25) 8 39 BOST.BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 40 PENSIONER 58 17 (11) .. .. .. .. .. .. 20 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNINGn RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 26 32 42 43 30 (29) (34) (35) (25) 33 42 5000114999 52 37 33 35 36 34 (26) (20) (26) 38 43 15000—24999 19 27 20 17 25 (26) (29) (22) (20) 22 44 25000— (3) (5) (5) (5) (9) (11) .. (24) (29) 7 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS: PROCENT AV RAD 1 45 —1999 (5) 18 29 25 (12) .. .. .. .. 15 46 2000—4999 (8) (6) (13) (16) (15) (17) (21) (20) .. 12 47 5000—9999 54 31 22 29 27 (281 (28) (18) .. 32 48 10000—14999 23 30 24 20 30 (27) (23) (23) (27) 25 49 15000124999 (10) 15 (12) (10) (15) (18) (20) (25) (24) 14 50 25000134999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 51 35000— .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KDNTMARG 38 30 32 25 (16) (17) (18) .. .. 27

Tube/1609 b. Skattemässigt ensamstående i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13-14 15

ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 529 435 364 281 205 154 103 112 79 2 ANDELAR 23 19 16 12 9 7 5 5 3 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 3 15-19 .. 23 48 57 40 38 (18) .. .. 4 20—44 13 45 37 36 45 48 69 85 80 5 45—66 54 25 (10) (6) (11) (9) .. .. .. 6 67—75 31 (6) (4) .. . .. .. .. KON OCH HARKDMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN 45 58 55 53 51 52 46 55 (56) 8 INVANDRARE (4) (4) (6) (5) .. .. .. .. FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN 23 13 (10) (9) (8) .. .. (18) (25) 10 ENSB KVINNA 31 13 14 (9) (12) (16) (15) (19) (23) 11 SNMB MAN 18 35 39 38 35 36 (28) (24) .. 12 SAMB KVINNA 21 23 28 32 29 (25) (32) (15) .. 13 GIFT MAN (4) (10! (5) (6) (8) .. .. (13) .. 14 GIFT KV UB (3) (3) .. .. .. .. .. .. .. 15 GIFT KV MB .. .. .. .. .. .. .. .. UTBILDNINGSNATEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

16 FOLKSKOLA 100 94 80 28 .. .. .. .. .. 17 O YRKUTB .- (5) 16 24 28 (18) .. .. .. 18 REALSKOLA .. .. .. 47 46 45 .. .. .. 19 O YRKUTB .. .. .. .. 26 36 66 46 .. 20 MELLANSKOLA .. .. .. .. .. .. (18) 47 (47) 21 HOGSKOLA .; .. .. .. .. .. .. .. (38) EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JDRDBRUK (8) (9) .. .. .. .. .. .. .. 23 FDRETAG (3) .. .. .. .. .. .. .. .. 24 DIREKTOR .. .. .. .. .. .. . .. .. 25 PRIV TJM (31 (5) (9) (15) (19) (17) (16) (20) .. 26 PRIV ARB 23 42 35 33 25 (24) (14) .. .. 27 OFF TJM .. .. (4) (5) (12) (12) (21) (24) (45) 28 OFF ARE (5) (8) (8) (10) (11) (15) .. .. .. 29 SFUDERANDB .. 16 30 29 24 (21) (35) (33) (26) 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU (3) (4) .. .. .. .. .. .. .. 32 OVRIGA 50 13 (7) .. .. .. .. .. FORVARVSTID TIMMAR PER AR, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 1—199 .. .. .. (6) .. .. .. .. .. 34 200-899 (5) (8) 16 (16) (18) (16) (28) (22) (33) 35 90011999 10 (10) 14 (14) (12) (21) (19) (19) .. 36 200012299 18 28 23 29 32 34 (25) (24) (23) 37 2300—2599 (8) 18 (12) (12) (11) .. .. .. .. 38 26001 (4) (5) (4) .. .. .. .. .. SJUKDAGAR. ÅRBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

39 1—11 10 18 17 24 (21) (19) (17) (23) .. 40 12—25 (4) (6) (7) (8) (11) .. .. .. .. 41 26-89 9 11 (11) .. (9) (11) .. .. .. 42 90— (7) (5) .. .. .. .. .. .. .. 43 ARBETSLDS (4) (5) (10) .. .. .. .. .. .. 44 TJANSTLEDI—G .. .. .. .. .. .. SKAFTEPLIKTIG NETTOFORMO GENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. .. .. .. ..

46 019999 64 78 88 90 83 87 82 76 (59) 47 10000— 79999 32 19 (11) (7) (13) (11) (17) (14) .. 48 80000— (4) .. .. .. .. .. MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

49 EJ AKFUELL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 014999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51 5000—9999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 10000—19999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 53 20000— .. .. .. .. .. .. .. .. ..

TOTAL

2263 100

27 40 23 10

52 14 18 31 25 (2) 58 11 14 11

(1)

(1)

Luo—45044

(1) 78 18

100

o. a_- .-

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 1.4

45 46 47 48

49 50 51 52 53

Tabe/[610 a. Glesbygdsbor i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13-14 15 TOTAL ANTAL. ABSOUUT OCH RELATIVT 1 LOOOfTAL 1205 856 349 224 185 124 84 91 68 3187 2 ANDELAR 38 27 11 7 6 4 3 3 2 100 TAXERAOE INKOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK 9 7 (5) .. .. .. .. .. .. 7 4 ANNAN FAST 1 0 .. .. .. .. .. .. .. 1 5 RORELSE 9 (7) .. .. .. .. .. .. .. 7 6 TJANSF MM 74 103 87 92 136 124 122 197 309 100 7 KAPITAL 2 1 (1) (1) (2) .. .. .. .. 2 ANDRA INKOMSTERN GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 7 5 6 6 (3) (6) .. .. .. 6 9 SJUKPENNING 3 3 2 2 2 4 (5) (4) (2) 3 10 BARNBIDRAG 2 4 3 (2) (3) (3) (4) (3) (5) 3 11 SOCIALHJALP (O) .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 12 SFUDIEBIORAG .. .. (1) (2) (2) (31 (4) (4) .. 1 13 OVR BIDRAG (1) (0) .. .. .. .. .. .. .. 1 14 ANNAN INK 3 4 (2) .. (4) .. .. .. 3 SKATTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLIG 7 10 10 9 14 14 16 29 66 11 16 KOMMUNAL 13 17 15 15 22 20 21 32 56 17 17 FORMOGENHET 0 (0) .. .. .. .. .. .. .. 0 18 FOLKPENSION 2 3 3 3 4 3 3 5 8 3 19 AFP 1 1 (1) .. .. .. .. .. .. 1 20 SJUKFORSANR Z 2 2 2 2 2 2 3 4 2 SUMMATIONER MMN GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 95 116 97 98 144 122 128 196 336 114 22 ANDRA INK 18 18 15 14 17 21 20 25 14 18 23 SUUTU SKATT 25 33 29 30 43 38 42 69 134 34 24 ERH. KOPNRAFT 88 101 83 83 117 105 106 152 215 98 25 BOST. BIDRAG 0 O (0) .. (0) .. .. .. .. 0 26 PENSIONER 18 (4) .. . .. .. .. 10 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK 11 (4) .. .. .. .. .. .. 6 28 ANNAN FAST 10 6 .. .. .. .. .. .. .. 7 29 RORELSE 5 (5) .. .. .. .. .. .. .. 4 30 TJANST MM 63 65 56 57 72 71 66 75 89 64 31 KAPITNL 16 10 (9) (9) (11) .. .. .. .. 13 32 EJ REG 14 10 17 22 (10) (18) .. .. .. 14 33 SJUKPENNING 32 40 38 37 41 44 (34) (39) (28) 36 34 BARNBIDRAG 13 21 19 (13) (22) (19) (23) (22) (29) 17 35 SOCIALHJAUP (2) .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 36 SWUDIEBIDRAG .. .. (8) (21) (16) (27) (23) (211 .. 6 37 OVR BIDRAG (3) (3) .. .. .. .. .. .. .. 3 38 ANNAN INK 6 8 (8) .. (9) .. .. .. .. 8 39 BOST.BIORAG 6 10 (6) .. (9) .. .. .. .. 7 40 PENSIONER 35 11 (6) .. .. .. .. .. .. 18 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 Of4999 47 41 51 45 27 (34) (42) (23) .. 43 42 5000114999 31 22 23 27 27 (28) (19) (21) .. 26 43 15000—24999 17 27 17 (17) 26 (24) (22) (20) (21) 21 44 25000— 5 10 (9) (11) (20) (14) (17) (36) (56) 10 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 11999 15 18 28 24 (11) .. .. .. .. 17 46 2000f4999 17 12 17 (16) (10) (20) (19) .. .. 15 47 5000—9999 30 21 18 24 (20) (21) (25) .. .. 24 48 10000—14999 21 23 16 (18) 28 (21) (20) (21) .. 21 49 15000124999 16 23 18 (16) 29 (27) (22) (30) (32) 20 50 25000-34999 .. .. .. .. .. .. .. .. (24) 2 51 35000— .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 52 U KONTMARG 24 19 27 (19) (12) (18) .. .. .. 20 198

Tabe/1610 b. Glesbygdsbor i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13-14 15

ANTAL, ABSOLUT OCH RELATIVT 1 LOOOfTAL 1205 856 349 224 185 124 84 91 68 2 ANDELAR 38 27 11 7 6 4 3 3 2 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENSr PROCENT AV RAD 1

3 15-19 .. 8 31 42 (20) (27) .. .. .. 4 20—44 19 52 45 42 62 54 66 75 73 5 45—66 59 34 21 (14) (16) (16) (19) (21) (251 6 67—75 21 (5) . .. .. .. .. .. KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

7 MAN 49 54 49 52 52 50 (43) 53 (64) & INVANDRARE (3) (4) (7) .. .. .. .. FDRSORJNINGSMASSIGT CIVILSTANDy RELATIV FREKVENS; PROCENT AV RAD 1

9 ENSB MAN (5) (5) .. .. .. .. .. .. 10 ENSB KVINNA 8 (3) (6) .. .. .. .. .. .. 11 SAMB MAN 6 14 21 26 (19) (23) .. .. .. 12 SAMB KVINNA 7 8 15 22 (16) (14) .. .. .. 13 GIFT MAN 36 36 23 21 28 (20) (20) (38) (55) 14 GIFT KV US 21 13 (10) (91 .. .. .. .. .. 15 GIFT KV MB 15 21 I? (12) (201 (181 (241 (20) (25) UTBILDNINGSKATEGORIy RELATIV FREKVENS, PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 99 93 66 21 .. .. .. .. .. 17 O YRKUTB .. 6 29 35 28 (23) .. .. .. 18 REALSKOLA .. .. .. 40 44 37 .. .. .. 19 D YRKUTB .. .. .. .. 26 39 68 55 .. 20 MELLANSKOLA .. .. .. .. .. .. .. (361 (35) 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. (44) EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENSI PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK 11 8 (5) .. .. .. .. .. .. 23 FORETAG 5 (5) (4) .. .. .. .. .. .. 24 DIREKTOR .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV TJM (3) 6 (7) (12) (21) (18) (171 (23) .. 26 PRIV ARB 22 36 30 28 (23) (19) .. .. .. 27 OFF TJM (2) (2) (5) (6) (15) (17) (20) (32) (64) 28 OFF ARB 7 7 (6) (9) (9) .. .. .. .. 29 SFUDERANDE .. (5) 18 (20) (12) (15) (18) .. .. 30 MEDHJALP (4) (4) .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU 20 19 17 (9) (10) .. .. .. .. 32 OVRIGA 25 7 .. .. .. .. .. .. FORVARVSTIO TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS: PROCENT AV RAD 1

33 1—199 .. (2) .. .. .. .. .. .. .. 34 200-899 8 8 13 (14) (9) (17) (22) .. .. 35 90011999 10 9 (11) (141 (121 (171 (17) .. (22) 36 200012299 17 26 19 24 34 (27) (23) (281 (32) 37 230012599 9 15 (13) (12) (14) .. .. .. .. 38 26001 9 9 (9) (7) (8) .. .. (16) .. SJUKDAGAR. ARBEFSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

39 1—11 13 19 18 (201 (21) (23) .. (29) .. 40 12-25 7 8 (9) (11) (10) .. .. .. .. 41 26—89 10 10 (8) .. (8) .. .. .. .. 42 90— 5 (3) .. .. .. .. .. .. .. 43 ARBETSLDS 6 (4) (8) .. .. .. .. .. .. 44 TJANSTLEDIG .- IZI .. .. .. .. .. SKAPTEPLIKTIG NBTTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV (2) (31 .. .. .. ..

46 0—9999 63 71 80 83 74 81 73 61 (47) 47 10000f79999 30 22 16 (12) (19) (13) (17) (231 (34) 48 800001 6 (4) .. .. .. .. .. .. MAKES/MAKAS ERHALLNA KDPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL 29 35 54 65 55 64 (53) (45) (23) 50 0—4999 29 22 (13) (13) (14) .. .. (22) (30) 51 5000f9999 13 9 (5) .. .. .. .. .. .. 52 10000119999 25 27 20 (13) (19) (16) (18) (19) .. 53 20000— 4 7 (8) .. .. .. .. .. (23)

TOTAL

3187 100

(1)

N w—au—qw-qc-mvdJ—q

,......

11 22 11

.a

NUIU'UGI—l

Tabe/1611 a. Storstadsbor i åldern ISÅ75 år, 1967. Indelning efter antal skolår.

0

6 7 8 9 10 11 12 13—14 15 TOTAL ANTALv ABSOLUT OCH RELATIVT . 1 10001TAL 338 311 256 178 152 118 87 106 113 1658 2 ANDELAR 20 19 15 11 9 7 5 6 7 100 TAXERADE INKDMSTERy GENDMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 ANNAN FAST (1) (O) .. .. .. .. .. .. (1) 2 5 RORtLSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 6 TJANST MM 114 143 120 155 173 137 162 210 313 154 7 KAPITAL 3 (2) (2) (2) .. (3) .. l3) (15) 4 ANDRA INKUMSTER' GENOMSNITTSBELUPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG (41 (3) (3) (2) (5) .. (B) .. .. 4 9 SJUKPENNING 5 7 5 3 4 4 (41 (3) (3) 5 10 BARNBIDRAG (2) 3 3 (3) (31 (4) (3) (4) (3) 3 11 SOCIALHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 12 SFUDIEBIDRAG .. .. (1) (11 (11 (2) (4) (3) (3) I 13 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 14 ANNAN INK .- (5) .. .. .. .. .. .. (15) 6 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENDMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATUIG 12 17 15 24 26 18 22 38 73 23 16 KOMMUNAL 24 21 18 23 27 20 24 33 53 25 17 FDRMOGENHET (0) .. .. .. .. .. .. .. (5) 1 18 FOLKPENSION 3 4 3 4 5 4 5 5 7 4 19 ATP .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 20 SJUKFORSAKR 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 SUMMATIONER MMw GENOMSNITTSBELDPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 124 150 129 166 184 144 170 222 332 164 22 ANDRA INK 16 21 19 17 22 20 23 29 31 21 23 SLUTL SKAFT 34 45 39 55 63 45 54 80 142 54 24 ERH. KOPKRAFT 107 126 110 127 142 119 139 171 221 131 25 BOST.BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 26 PENSIONER 24 (10) (8) .. .. .. .. .. .. 11 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 27 JDRDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28 ANNAN FAST (10) (6) .. .. .. .. .. .. "(13) 7 29 RORELSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 30 TJANSF MM 78 75 66 73 75 76 66 74 78 74 31 KAPITAL 17 (12) (7) (10) .. (16) .. (15) (261 13 32 EJ REG (5) (7) (11) (11) (12) .. (17) .. .. 10 33 SJUKPBNNING 41 46 48 44 46 47 (33) (33) (32) 43 34 BARNBIDRAG (111 20 20 (19) (17) (25) (21) (21) (17) 18 35 SOCIAbHJAUP .. .. .. .. .. .. .. .. .. (2) 36 SFUDIEBIDRAG .. .. (10) (12) (12) (16) (21) (16) (20) 9 37 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 38 ANNAN INK .. (6) .. .. .. .. .. .. (21) 8 39 BOST.BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (3) 40 PENSIONER 35 (13) (12) .. .. .. .. .. .. 13 LONERNAS (INKL PENSIONER) FDRDELNING. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 41 014999 30 31 37 33 31 (32) (31) (32) (24) 32 42 5000—14999 36 21 25 (25) (20) (24) (18) .. (17) 24 43 15000124999 20 26 ?2 (20) (21) (23) (20) .. .. 21 44 250001 14 22 (16) (22) (281 (21) (31) 45 49 24 DEN ERHALLNA KDPKRAFTENS FORDELNING' RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 11999 (8) (13) (20) (15) (13) (14) .. .. .. 13 46 2000-4999 (10) (9) (13) (13) (13) .. .. (19) .. 12 47 5000-9999 33 (16) (171 (17) (15) (20) .. .. .. 19 48 10000114999 21 18 (21) (21) (21) (26) .. .. .. 19 49 15000—24999 26 38 25 (25) (27) (23) (27) (32) (20) 28 50 25000134999 .. .. .. .. .. .. .. .. (21) 6 51 350001 .. .. .. .. .. .. .. .. (211 4 52 U KONTMARG 26 23 (19) (181 (13) .. .. .. .. 17 200 SOU 1971: 39

Tabell 611 b. Storstadsbor i åldern l5—75 år, 1967. Indelning efter antal skolår.

(16) (29) 55

(29) (40)

(14) (18) (21)

(18) (18)

(17) 44 (241 (16) 1 (411 (22)

6 7 8 9 10 11 12 13-14 ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 338 311 256 178 152 118 87 106 2 ANDEUAR 20 19 15 11 9 7 5 6 LEVNADSAR. RELAFIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 3 15—19 .. .. (181 (24) (16) (15) .. .. 4 20—44 18 43 46 54 56 62 72 72 5 45—66 58 47 32 (20) (25) (17) (21) (25) 6 67175 23 (61 .. .. .. .. .. .. KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN 42 50 46 53 53 42 (49) 53 8 INVANDRARE (6) .. .. (9) .. .. .. FORSURJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 9 ENSB MAN (9) (6) (8) .. .. .. .. .. 10 ENSB KVINNA 14 (7) (10) .. .. .. .. .. LI SAMB MAN .. (7) (14) (171 (13) (15) .. .. 12 SAMB KVINNA (7) (7) (12) (171 (12) (16) .. .. 13 GIFT MAN 29 38 24 29 35 (26) (28) (32) 14 GIFT KV UB 26 16 (12) .. (111 .. .. .. 15 GIFT KV MB (12) 20 20 (171 (17) (23) (19) (23) UTBILDNINGSKATEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 98 94 76 (24) .. .. .. .. 17 O YRKUTB .. (51 18 36 34 (25) .. .. 18 REALSKOLA .; .. (6) 38 45 42 .. .. 19 O YRKUTB .. .. .. .. (20) (32) 64 44 20 MELLANSKOLA .. .. .. .. .. .. (19) 44 21 HOGSKOLA . .. .. .. .. .. .. .. EKONOMISK STATUS, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDERUK .. .. .. .. .. .. .. .. 23 FORETAG .. .. .. .. .. .. .. .. 24 DIREKTUR .. .. .. .. .. .. .. (14) 25 PRIV TJM (7) (12) (16) (21) (26) (171 (21) (22) 26 PRIV ARB 35 37 25 27 (17) (22) .. .. 27 OFF TJM .. .. .. (9) (11) .. (211 (22) 28 OFF ARB (8) (12) (11) (9) .. .. .. .. 29 SFUDERANDE .. .. (13) (12) (11) .. (201 (15) 30 MEDHJNLP .. .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU 14 16 18 (10) (13) (15) .. (16) 32 OVRIGA 27 (8) (71 .. .. .. .. FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 11199 .. .. .. .. .. .. 34 200-899 (6) (9) (13) (9) (13) (13) (18) .. 35 90011999 (14) 16 (14) (13) (14) (241 (17) (17) 36 2000—2299 23 31 26 36 (301 (29) (26) (30) 37 230012599 (10) (12) (10) (11) (10) .. .. .. 38 26001 .. .. .. (11) .. .. SJUKDAGAR. ARBEPSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1—11 (12) 17 18 (21) (22) (18) (22) (23) 40 12—25 (8) (9) (12) (12) (13) .. .. .. 41 26—89 15 (15) (13) (9) .. (14) .. .. 42 90— (7) 16) .. .. .. .. .. .. 43 ARBETSLOS .. .. .. .. .. .. .. .. 44 TJANSTLEOIG ..... .. .. .. .. SKAFTEPLIKTIG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. .. .. .. .. 46 0—9999 71 74 83 82 77 77 74 70 47 100001 79999 23 23 (12) (15) (16) (16) (191 (17) 48 80000- (5) .. .. .. MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 49 EJ AKTUELL 42 34 50 56 44 54 (52) (44) 50 014999 (14) 18 (9) (131 (16) .. .. .. 51 5000—9999 (13) (11) .. .. .. .. .. .. 52 10000-19999 19 22 21 (141 (17) (13) .. (15) 53 200001 (11) (14) (15) (11) (15) (17) .. (25)

(16)

(1)

15 25 10

14 10 (3) 11 16 28 10

18

11

(3)

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22

Tabe/1612 a. Individer i åldern 20—67 år, 1967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13-14 15 TOTAL ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 10001FAL 1468 1245 582 320 333 222 189 251 227 4837 2 ANDEUAR 30 26 12 7 7 5 4 5 5 100 TAXERADE INKOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK 7 5 (3) .. .. .. .. .. .. 4 4 ANNAN FAST 1 O (O) (3) (O) (4) .. (31 (2) 1 5 RORELSE 10 7 (8) .. .. .. .. .. .. 8 6 FJANSF MM 94 124 133 164 180 165 152 201 306 138 7 KAPITAL 2 1 1 (2) (3) (3) (2) (7) (7) 2 ANDRA INKOMSTER» GENDMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 5 4 (3) .. (3) .. (5) (5) (3) 4 9 SJUKPBNNING 4 4 5 3 3 5 4 3 3 4 10 BARNBIDRAG 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 11 SOCIALHJAUP (0) (01 (0) .. .. .. .. .. .. 0 12 STUDIEBIORAG .. .. .. .. .. .. (3) 3 (3) 1 13 OVR BIDRAG 1 (11 .. .. .. .. .. .. -. 1 14 ANNAN INK 3 4 (3) (5) (5) (4) (2) (9) (6) 4 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATUIG 10 13 16 23 23 22 21 36 69 18 16 KOMMUNAL 16 20 22 26 29 27 25 33 54 23 17 FORMOGENHET O (0) .. .. .. .. .. (4) (3) 1 18 FOLKPENSION 3 4 4 5 5 5 5 5 8 4 19 AFP 1 1 (1) (1) (1) (0) .. .. (1) 1 20 SJUKFORSANR 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 SUMMATIONER MMr GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 113 135 144 176 193 173 164 210 329 152 22 ANDRA INK 18 19 17 16 18 20 20 28 21 19 23 SUUTL SKATT 32 40 45 58 62 58 54 80 137 49 24 ERH. KOPNRAFT 99 114 116 135 149 136 130 157 213 122 25 BOST.BIDRAG 0 0 (0) (0) (0) .. .. .. .. 0 26 PENSIONER 10 5 (4) .. (5) .. .. .. .. 6 FOREKDMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JOROBRUK 8 4 (3) .. .. .. .. .. .. 4 28 ANNAN FAST 9 7 (4) (6) (6) (8) .. (10) (11) 7 29 RORELSE 6 4 (4) .. .. .. .. .. .. 4 30 TJANSP MM 66 71 74 79 80 83 71 73 82 72 31 KAPITAL 14 10 9 (10) (11) (13) (13) (15) (20) 12 32 EJ REG 10 6 (5) .. (6) .. (11) (12) (10) 8 33 SJUKRENNING 41 46 52 45 48 53 39 37 33 44 34 BARNBIORAG 15 24 26 24 25 27 25 25 21 22 35 SOCIALHJALP (2) (2) (2) .. .. .. .. .. .. 2 36 SFUDIEBIORAG .. .. .. .. .. .. (15) 20 (18) 4 37 OVR BIDRAG 4 (3) .. .. .. .. .. .. .. 3 38 ANNAN INK 7 8 (7) (5) (7) (8) (9) (14) (15) 8 39 BOST.BIDRAG 6 9 (7) (6) (8) .. .. .. .. 6 40 PENSIONER 19 8 (7) .. (5) .. .. .. .. 10 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS' PROCENT AV RAD 1 41 014999 43 36 34 27 22 23 31 29 21 34 42 5000114999 26 20 23 22 19 24 (21) (15) (14) 22 43 15000124999 23 29 25 28 29 28 (23) 18 (13) 25 44 25000— 8 15 18 23 30 24 25 38 52 19 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 11999 16 14 13 (9) (81 (9) (11) (8) .. 13 46 200014999 13 11 14 (10) (9) (9) (13) (16) (10) 12 47 5000—9999 24 18 18 16 (12) (15) (211 (13) (10) 18 48 10000114999 24 24 22 27 27 25 (191 (17) (15) 23 49 15000124999 22 30 29 31 34 37 (26) 29 26 28 50 25000—34999 (1) (2) (3! (6) (5) .. (10) (12) (20) 4 51 350001 .. .. .. .. .. .. .. .. (16) 2 52 U KONTMARG 23 19 16 (12) (91 (11) (9) (7) .. 16 202 SOU 1971: 39

Tabell 612 b. Individer i åldern 20—67 år, 1967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13114 15

ANFAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 10001FAL 1468 1245 582 320 333 222 189 251 227 2 ANDELAR 30 26 12 7 7 5 4 5 5 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

3 15119 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 20144 23 56 65 74 74 76 75 76 71 5 45166 73 43 34 26 25 24 25 23 28 6 67175 4 .. .. .. .. .. .. .. .. KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

7 MAN 48 51 48 54 54 49 45 52 61 B INVANORARE 5 5 (7) (9) (51 (10) (8) (71 (8) FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN 7 5 (6) (7) (5) .. .. (8) (8) 10 ENSB NVINNA 7 4 (61 (7) (51 (9) .. (8) (8) 11 SAMB MAN 5 8 10 (10) (9) (111 (12) (11) .. 12 SNMB KVINNA 6 5 (5) (7) (9) (9) (12) (7) .. 13 GIFT MAN 35 39 32 37 40 34 28 33 47 14 GIFT KV UB 22 14 14 (11) (10) (91 (12) (91 (7) 15 GIFT KV MD 18 25 27 22 23 24 (24) 24 20 UTBILDNINGSKATEGURI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

16 FOLKSKOLA 99 93 65 18 .. .. .. .. .. 17 O YRKUTB .. 6 29 47 35 30 (13) .. .. 18 REALSKOLA .. .. (51 32 43 31 (12) .. .. 19 O YRKUTB .. .. .. .. 22 38 60 51 (17) 20 MELLANSKOLA .. .. .. .. .. .. (15) 40 32 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. 50 EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK 9 6 (3) .. .. .. .. .. .. 23 FORETAG 5 5 (5) (5) .. .. .. .. .. 24 DIREKTOR .. .. .. .. (4) .. .. (10) 21 25 PRIV TJM 6 9 14 23 28 (20) (20) 24 .. 26 PRIV ARB 31 39 33 26 21 22 (12) .. .. 27 OFF TJM (21 (3) (7) (10) 17 (18) (23) 27 50 28 OFF ARB 10 9 9 (8) (6) (8) .. .. .. 29 STUDERANDE .. .. .. .. .. .. (12) (16) (11) 30 MEDHJALP (3) (3) .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU 20 20 23 (14) (141 (151 (151 (14) (7) 32 OVRIGA 14 5 (21 .. .. .. .. .. .. FORVARWSTIO TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 11199 (1) (1) .. .. .. .. .. .. .. 34 2001899 8 8 9 (8) (7) (10) (13) (15) (15) 35 90011999 13 12 13 (13) (12) (21) (18) (17) (201 36 2000—2299 24 29 28 34 40 36 29 29 27 37 230012599 10 15 14 16 14 (12) (9) (7) (10) 38 26001 9 8 9 (11) (9) .. .. (81 (17) SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1111 15 20 22 21 26 22 (23) 26 21 40 12125 8 9 10 (12) (101 (11) .. .. .. 41 26189 13 12 14 (8) (8) (141 .. .. .. 42 901 7 5 (41 .. .. .. .. .. .. 43 ARBETSLOS 6 4 (5) .. .. .. .. .. .. 44 TJANSTLEDIG (21 (2) (3) .. .. .. .. .. (8) SKAFTEPUIKTIG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV (21 (3) (3) .. .. .. .. (9) (17) 46 019999 66 73 77 74 71 73 74 66 46 47 10000179999 27 21 18 18 20 (20) (19) 20 26 48 800001 5 (3) .. .. (5) .. .. .. (10) MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL 28 27 33 40 37 43 47 45 35 50 014999 23 23 16 19 20 (16) (11) (16) 24 51 5000—9999 12 10 (8) (8) (8) (8) .. .. .. 52 10000119999 29 30 30 22 24 (21) (19) (161 (14) 53 200001 7 10 14 (12) (12) (13) (18) (18) (21)

TOTAL

4837 100

32 20

26 11

Tabe/1613 a. Individer i åldern 20—67 år, med högst 900 yrkesverksamma tim l967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13114 ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 623 440 205 84 86 60 73 98 2 ANDELAR 36 25 12 5 5 3 4 6 TAXERADE INNOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK (1) .. .. .. .. .. .. .. 4 ANNAN FAST (0) .. .. .. .. .. .. .. 5 ROREUSE .. .. .. .. .. .. .. .. 6 TJANST MM 24 21 22 (29) (34) (38) (36) (34) 7 KAPITAL 1 (I) .. .. .. .. .. .. ANDRA INKOMSTER» GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR & EJ REG 8 6 (3) .. (5) .. (7) (7) 9 SJUKPENNING 4 4 4 (4) (4) (51 (5) (1) 10 BARNBIDRAG 4 8 9 9 9 (10) (7) (8) 11 SOCIAUHJALP (1) (11 .. .. .. .. .. .. 12 SFUDIEBIDRAG .. .. .. .. .. .. (6) (8) 13 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. 14 ANNAN INK (3) (7) (4) .. .. .. .. .. SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SDATLIG 1 1 (1) (31 (5) (2) (4) (6) 16 KOMMUNAL 2 2 (2) (4) (5) (5) (5) (6) 17 FORMOGENHET (0) .. .. .. .. .. .. .. 18 FOLKPENSION 0 O (O) (1) .. (1) (1) (1) 19 AFP .. .. .. .. .. .. .. .. 20 SJUKFORSANR 0 0 0 (1) (0) (1) (1) (0) SUMMATIONER MMf GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 27 22 23 (33) (42) (41) (37) (43) 22 ANDRA INK 21 28 24 24 35 25 27 37 23 SUUTL SKATT 4 4 4 (8) (13) (9) (10) (14) 24 ERH. KOPKRAFT 44 47 43 48 64 58 54 67 25 BOST.BIDRAG (0) 10) (0) .. .. .. .. .. 26 PENSIONER 21 10 (9) .. .. .. .. .. FOREKOMST AW VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK (3) .. .. .. .. .. .. .. 28 ANNAN FAST (4) .. .. .. .. .. .. .. 29 ROREUSE .. .. .. .. .. .. .. .. 30 FJANSF MM 43 36 37 (36) (37) (48) (32) (35) 31 KAPITAL 9 (7) .. .. .. .. .. .. 32 EJ REG 19 13 (10) .. (19) .. (28) (27) 33 SJUKPENNING 31 35 42 (33) (25) (36) (27) (221 34 BARNBIDRAG 24 48 55 58 59 (59) (45) (40) 35 SOCIAUHJALP (4) (4) .. .. .. .. .. .. 36 STUDIEBIDRAG .. .. .. .. .. .. (29) (46) 37 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. 38 ANNAN INK (6) (8) (8) .. .. .. .. .. 39 805T.810RNG (6) (11) (11) .. .. .. .. .. 40 PENSIONER 37 16 (12) .. .. .. .. .. LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT 41 014999 72 82 80 80 75 (69) 73 74 42 5000-14999 26 16 (19) .. (22) (25) .. (16) 43 15000124999 .. .. .. .. .. .. .. .. 44

DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDE 45 46 47 48 49 50 51 52

250001

11999 2000—4999 500019999 [0000—14999 15000—24999 25000134999 350001 U KONTMARG

36 26 28 (7)

32

41 30 19 (6)

26

37 35 (21)

(22)

(36) (36)

(30) (36) (22)

(191

LNING. RELATIV FREKVENS.

(34) (271

..

(28) (32) (27)

PROCENT AV RAD 1

(20) (40) (23)

.. .. .. ..

15 TOTAL 63 1732 4 100 .. (0) .. 1 (49) 26 .. 2 (8) 6 .. 4 (6) 7 .. 0 (10) 1 .. (I) (17) 6 (7) 2 (9) 3 .. 0 (2) 0 .. (O) (1) 0 (62) 30 44 26 (23) 6 83 50 .. 0 .. 14 .. (1) .. 3 (47) 39 .. 8 (35) 17 .. 32 (28) 40 .. 3 (52) 8 .. (2) (26) 8 .. 8 .. 21 AV RAD 1 (63) 76 (24) 21 .. (3) .. 35 (36) 31 (27) 24 .. 7 .. (2) .. 24 SOU 1971: 39

Tube/[613 b. Individer i åldern 20467 är, med högst 900 yrkesverksamma tim l967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13—14 15 ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000-TAL 623 440 205 84 86 60 73 98 63 2 ANDELAR 36 25 12 5 5 3 4 6 4 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENSN PROCENT AV RAD 1 3 15—19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 20—44 21 51 63 76 70 84 81 85 88 5 45—66 72 47 36 (23) (29) .. .. .. .. 6 67—75 (3) .. .. .. .. .. .. .. .. KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN 18 11 (10) (18) (17) .. (24) (31) (46) 8 INVANDRARE (4) (4) (8) .. .. .. .. .. .. FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN (4) .. .. .. .. .. .. .. .. 10 ENSB KVINNA 9 (4) .. .. .. .. .. .. .. 11 SAMB MAN (5) (4) .. .. .. .. .. (19) .. 12 SAMB KVINNA 8 (5) .. .. .. .. .. .. .. 13 GIFT MAN 10 (6) .. .. .. .. .. .. .. 14 GIFT KV UB 37 26 (23) .. .. .. .. .. .. 15 GIFT KV MB 28 53 59 58 60 (59) (49) (40) (29) UTBILDNINGSKATEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 99 93 69 (20) .. .. .. .. .. 17 O YRKUTB .. (6) 25 (38) (27) .. .. .. .. 18 REALSKOLA .. mc .. (39) (49) (44) .. .. .. 19 O YRKUTB .. .. .. .. (24) (34) (50) 49 .. 20 MELLANSKOUA .. .. .. .. .. .. .. (43) (53) 21 HÖGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. (32) EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23 FORETAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 DPREKFOR .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV TJM .. .. .. .. .. .. .. .. .. 26 PRIV ARB 9 13 (14) .. .. .. .. .. .. 27 OFF TJM .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28 OFF ARB (6) (4) .. .. .. .. .. .. .. 29 STUDERANDB .. .. .. .. .. .. (28) (37) (40) 30 MEDHJALP (7) (8) .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU 45 56 63 (49) (53) (47) (40) (33) (25) 32 OVRIGA 29 13 .. .. .. .. .. .. .. FORVARVSTID TIMMAR PER AR, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 11199 (3) (4) .. .. .. .. .. .. .. 34 2001899 18 23 26 (291 (28) (36) (35) (39) (53) 35 900—1999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36 2000—2299 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37 230012599 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 38 26005 .. .. .. .. .. .. .. .. .. SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS| PROCENT AV RAD 1 39 L—lL 9 11 (13) .. .. .. .. .. .. 40 12—25 (7) 19) (9) .. .. .. .. .. .. 41 26—89 9 (9) (10) .. .. .. .. .. .. 42 90— 9 (6) .. .. .. .. .. .. .. 43 ARBETSLOS (5) 14) .. .. .. .. .. .. .. 44 TJANSTLEDIG .- .. .. .. .. .. .. .. .. SKATTEPLIKTPG NBTTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46 0-9999 85 90 90 82 88 86 87 80 (69) 47 10000—79999 12 (9) (9) .. .. .. .. .. .. 48 800001 (Zl .. .. .. .. .. .. .. .. MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL 27 18 117) (27) (24) .. (44) 52 (58) 50 0—4999 9 (7) .. .. .. .. .. .. .. 51 5000-9999 12 (7) .. .. .. .. .. .. .. 52 10000419999 40 45 41 (28) (29) (34) .. .. .. 53 20000— 12 23 33 (36) (39) (32) (32) (37) ..

TOTAL

1732 100

0” bru v—mmmno 450—87004!»

.—

Hå |—-—- p..— ooo—o—kwow- '_'!—

N UTU'I

.- . 460—como '

...

(1) 86 10 (2)

27

36 23

10 11 12 13

15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52 53

TabellÖM a. Individer i åldern 20467 år. med minst 2000 yrkesverksamma tim 1967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13—14 15 TOTAL ANTAL. ABSUbUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 701 685 314 204 217 123 90 118 128 2580 2 ANDELAR 27 27 12 8 8 5 3 5 5 100 TAXERADE INNOMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK 13 (91 (6) .. .. .. .. .. .. 7 4 ANNAN FAST 2 0 (0) .. (0) .. .. (1) (3) I 5 RORELSE 19 112) (14) .. .. .. .. .. .. 14 6 TJANST MM 157 194 208 219 238 228 242 343 441 214 7 KAPITAL 3 1 Ill (2) (2) (3) (3) (13) (6) 3 ANDRA INKDMSTERv GBNOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG (3) (2) .. .. .. .. .. .. .. 2 9 SJUKPENNING 5 4 5 3 3 4 (3) 4 3 4 10 BARNBIDRAG (1) 1 (1) (1) (1) (2) .. .. (2) 1 11 SOCIALHJALP .. .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 12 SFUDIEBIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (0) 14 ANNAN INK (1) 3 (3) .. .. .. .. .. .. 3 SKAFTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLIG 19 22 26 31 31 33 36 65 100 30 16 KOMMUNAL 29 33 35 36 39 39 42 58 76 37 17 FORMOGENHET 1 (O) .. .. .. .. .. .. .. 1 18 FOLKPENSION 5 6 6 7 7 6 8 9 11 6 19 AFP 2 1 (1) (1) (1) .. .. .. .. 1 20 SJUKFORSAKR 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 SUMMATIONER MMH GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 192 211 227 233 255 240 268 355 457 235 22 ANDRA INK 13 13 13 14 12 18 16 19 11 13 23 SLUTL SKATT 59 65 74 79 82 85 91 144 194 79 24 ERH. KOPKRAFT 146 159 166 166 184 173 193 230 274 170 25 8OST.810RAG (0) O (0) .. .. .. .. .. .. 0 26 PENSIONER (21 (1) .. .. .. .. .. .. .. 1 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK 13 16) (5) .. .. .. .. .. .. 6 28 ANNAN FAST 14 10 (6) .. (7) .. .. (17) (15) 11 29 RORELSE 10 (7) (7) .. .. .. .. .. .. 7 30 ”JANSV MM 82 90 93 94 94 95 94 94 94 90 31 KAPITAL 18 11 (11) (11) (14) (14) (21) (18) (21) 14 32 EJ REG (3) (Zl .. .. .. .. .. .. .. 2 33 SJUKPENNING 48 50 58 50 56 58 (42) 41 38 50 34 BARNBIDRAG (5) 7 (6) (10) (10) (12) .. .. (12) 8 35 SOCIAbHJAUP .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 36 STUDIEBIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37 OVR BIDRAG .. .. .. .. .. .. .. .. .. (I) 38 ANNAN INK (6) 8 (6) .. .. .. .. .. .. 7 39 805T.BIDRAG (6) 8 (6) .. .. .. .. .. .. 6 40 PENSIONER (5) (3) .. .. .. .. .. .. .. 3 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0-4999 22 11 (10) (8) .. .. .. .. .. 12 42 5000—14999 17 14 16 (19) (13) (15) .. .. .. 15 43 15000124999 43 48 41 42 39 39 (38) (24) .. 41 44 25000— 17 27 33 30 43 (38) (45) 70 77 32 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —1999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46 2000—4999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 47 5000ä9999 11 10 (9) (11) .. .. .. .. .. 9 48 10000—14999 39 33 31 36 32 (24) (24) (17) .. 32 49 15000124999 46 53 52 43 50 58 (47) 50 (28) 49 50 25000134999 .. (3) (6) .. .. .. .. (24) (34) 7 51 35000— .. .. .. .. .. .. .. .. (25) 3 52 U KONTMARG 15 14 (11) (9) .. .. .. .. .. 11 206 sou 1971: 39

Tabe/l 614 b. Individer i åldern 20—67 år. med minst 2000 yrkesverksamma tim 1967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 ANFAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 701 685 314 204 217 123 90 2 ANDELAR 27 27 12 8 8 5 3 LEVNADSAR, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 3 15—19 .. 4 20—44 23 60 66 71 75 70 70 5 45—66 75 40 32 29 25 (30) (30) 6 67-175 .. .. .. .. .. .. .. KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCEN AV RAD 1 7 MAN 78 82 78 70 71 65 68 8 INVANDRARE (51 (5) (6) (9) .. .. .. .. FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 9 ENSB MAN 10 7 (10) (9) .. .. .. 10 ENSB KVINNA (5) (31 (6) (9) .. (12) .. 11 SAM8 MAN (6) 11 (131 (10) (10) .. .. 12 SAMB KVINNA (3) (5) .. .. (11) .. .. 13 GIFT MAN 62 64 55 51 55 52 (51) 14 GIFT KV UB 8 (6) (7) (81 (81 .. .. 15 GIFT KV MB (5) (4) (5) .. .. .. .. UTBILDNINGSKATEGORI. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 99 93 63 (17) .. .. .. 17 O YRKUTB .. (6) 29 50 39 (38) (181 18 REALSKOLA .. .. (6) 29 40 (24) .. 19 O YRKUT8 .. .. .. .. (20) (36) 65 20 MELLANSKOLA .. .. .. .. .. .. .. 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK 15 8 (5) .. .. .. .. 23 FORETAG 9 8 (8) (7) .. .. .. 24 OIREKTOR .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV TJM 10 13 19 29 33 (25) (27) 26 PRIV ARB 46 55 44 31 26 (241 (19) 27 OFF TJM (3) (4) (8) 113) 23 (23) (31) 28 OFF ARB 10 10 (11) (10) (7) (12) .. 29 SFUDERANDE .. .. .. .. .. .. .. 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU (3) .. .. .. .. .. .. 32 OVRIGA (3) .. .. .. .. .. .. FORVARVSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV 33 11199 .. .. .. .. .. .. .. 34 2001899 .. .. .. .. .. .. .. 35 900-1999 .. .. .. .. .. .. .. 36 2000-2299 55 55 55 55 63 68 65 37 230012599 24 29 28 27 22 (23) (19) 38 2600- 21 16 17 (18) (15) .. .. SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV 39 1—11 20 26 27 25 34 (26) (26) 40 12-25 9 8 1121 (15) (11) (13) .. 41 26—89 15 13 16 (8) (8) (16) .. 42 90— (5) (3) .. .. .. .. .. 43 ARBETSLOS (3) (2) .. .. .. .. .. 44 TJANSTLEDIG .. (2) .. .. .. .. .. SKAFTEPOIKTIG NETTOFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV (3) (4) (5) .. .. .. .. 46 019999 47 60 66 72 65 64 60 47 10000-79999 42 32 26 (19) 25 (26) (28) 48 80000— 8 (5) .. .. .. .. .. MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT 49 EJ AKTUELL 29 32 41 45 42 51 (47) 50 0—4999 39 35 27 26 29 (22) (23) 51 5000—9999 14 13 (10) (9) (10) .. .. 52 10000119999 17 17 20 (17) (18) (15) .. 53 200001 .. .. .. .. .. .. ..

70 (30)

72

62

54 (34)

(17) (36) (37) RAD 1

..

65 (16) (19)

RAD 1 (32)

.. c.

51 (18) (31)

(24)

(14) (18) 51 (36) (28) (35) AV RAD 1 (371 (26) (30) (36) (20) (14) .. (18)

TOTAL

2580 100

..

54 45 (1)

4 o 4

U' O—I—Dw—OU'IG)

er— r—a— »ou—omh—lm btw—0015"!—

AA. . ...,... .

36 33 12 17

Tabe/1615 a. Individer i åldern 20—67 år med låg familjeinkomst, l967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13114 15 TOTAL ANTAL. ABSObUT OCH RELATIVT 1 1000-TAL 720 448 148 82 65 50 50 63 38 1664 2 ANDELAR 43 27 9 5 4 3 3 4 2 100 TAXERADE INKOMSFER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK 12 (6) .. .. .. .. .. .. .. 8 4 ANNAN FAST 0 (O) .. .. .. .. .. .. .. 0 5 ROREUSE (9) (8) .. .. .. .. .. .. .. 8 6 TJANST MM 51 65 61 70 (79) (71) (47) (36) .. 57 7 KNPITAL 1 (1) .. .. .. .. .. .. .. 1 ANDRA INKOMSTERr GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 7 (4) (3) .. .. .. .. (10) (11) 6 9 SJUKPENNING 2 4 3 (3) (4) (4) (5) (1) .. 3 10 BARNBIDRAG 1 3 (4) (3) (4) .. .. .. .. 2 11 SOCIACHJALP (0) (1) .. .. .. .. .. .. .. 0 12 SFUDIEBIORAG .. .. .. .. .. .. (7) (12) (13) 1 13 DVR BIDRAG (1) .. .. .. .. .. .. .. .. (1) 14 ANNAN INK (1) (1) .. .. .. .. .. .. .. 1 SKATTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 SFATLIG 3 4 3 (4) (5) (4) (2) (2) .. 3 16 KOMMUNAL 9 10 10 11 (12) (11) (7) (5) (4) 9 17 FORMOGENHBT (0) .. .. .. .. .. .. .. .. 0 18 FOLKPENSION 1 1 1 (2) (2) (2) (1) (1) .. 1 19 AFP 1 11) .. .. .. .. .. .. .. 1 20 SJUKPORSAKR 2 2 2 2 (2) (2) (1) (1) (1) 2 SUMMATIONER MM» GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 72 78 73 81 (82) (83) (47) (35) .. 72 22 ANDRA INK 14 15 13 13 16 (17) (23) 29 (33) 16 23 SUUTL SKATT 16 18 18 20 (20) (20) (11) (8) (11) 17 24 ERH. KOPKRAFT 70 75 68 75 78 (80) (59) 55 (58) 71 25 BOST.BIORAG (0) 1 (1) .. .. .. .. .. .. 1 26 PENSIONER 16 10 (8) .. .. .. .. .. .. 11 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 27 JORDBRUK 13 (6) .. .. .. .. .. .. .. 8 28 ANNAN FAST 7 (4) .. .. .. .. .. .. .. 5 29 RORELSE (6) (5) .. .. .. .. .. .. .. 5 30 TJANSF MM 55 56 59 62 (58) (64) (52) (33) .. 55 31 KAPITAL 12 (8) .. .. .. .. .. .. .. 8 32 EJ REG 16 (11) (11) .. .. .. .. (43) (47) 16 33 SJUKPENNING 30 39 44 (40) (42) (44) (34) (25) .. 35 34 BARNBIDRAG 9 19 (28) (24) (25) .. .. .. .. 16 35 SOCIAUHJALP (3) (5) .. .. .. .. .. .. .. 3 36 STUDIEBIDRAG .. .. .. .. .. .. (44) (71) (74) 7 37 OVR BIDRAG (3) .. .. .. .. .. .. .. .. (3) 38 ANNAN INK (5) (7) .. .. .. .. .. .. .. 6 39 BOST.BIDRAG (6) 12 (15) .. .. .. .. .. .. 9 40 PENSIONER 30 16 (11) .. .. .. .. .. .. 19 LONERNAS (INKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 014999 56 54 53 (41) (43) (40) (52) (73) (63) 54 42 5000—14999 30 26 (34) (41) (34) (48) (44) .. .. 31 43 15000—24999 13 18 (11) .. .. .. .. .. .. 14 44 250001 .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1) DEN ERHALLNA KORKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 11999 23 24 (23) .. .. .. .. .. .. 22 46 2000-4999 16 17 (21) .. .. .. .. (41) .. 19 47 5000-9999 33 29 36 (44) (42) (44) (54) (35) (47) 35 48 10000114999 16 13 .. .. .. .. .. .. .. 12 49 15000—24999 11 16 (14) .. .. .. .. .. .. 13 50 25000-34999 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51 350001 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 U KONTMARG 29 25 (27) .. .. .. .. .. .. 25 208 SOU 1971: 39

l l l l ) | I II ) I ) ( |

Tabe/1615 h. Individer i åldern 20—67 år med låg familjeinkomst, l967. Indelning efter antal skolår.

6 7 8 9 10 11 12 13-14 15

ANUAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 720 448 148 82 65 50 50 63 38 2 ANDELAR 43 27 9 5 4 3 3 4 2 LEVNADSAR, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

3 15—19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 20—44 17 45 61 84 (77) (86) (92) 94 (87) 5 45—66 77 53 37 .. .. .. .. .. .. 6 67—75 (6) .. .. .. .. .. .. .. .. KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

7 MAN 47 46 42 (49) (54) (46) (40) (56) (58) 8 INVANDRARE (3) (5) .. .. .. .. .. .. .. FURSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

9 ENSB MAN (5) .. .. .. .. .. .. .. .. LO ENSB KVINNA 8 (4) .. .. .. .. .. .. .. 11 SAMB MAN (7) (10) (11) (21) .. .. .. (27) .. 12 SAM8 KVINNA 7 (6) .. .. .. .. .. .. .. 13 GIFT MAN 35 34 (28) (27) (29) .. .. .. .. 14 GPFT KV U8 26 21 (15) .. .. .. .. .. .. 15 GLFT KV MB 12 22 (28) (23) .. .. .. .. .. UTBILDNINGSKATBGORI, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 99 94 68 (23) .. .. .. .. .. 17 O YRKUTB .. (6) (28) (45) (38) .. .. .. .. 18 REALSKOLA .. .. .. (28) (42) (38) .. .. .. 19 O YRKUTB .. .. .. .. .. (34) (44) (41) .. 20 MELLANSKOLA .. .. .. .. .. .. .. (49) (58) 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. .. .. .. .. EKONOMPSK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK 15 (9) .. .. .. .. .. .. .. 23 FORETAG (6) (6) .. .. .. .. .. .. .. 24 DIREKTOR .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 PRIV TJM .. .. .. .. .. .. .. .. .. 26 PRIV ARB 18 29 (28) (37) (26) .. .. .. .. 27 OFF TJM .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28 OFF ARB (6) (5) .. .. .. .. .. .. .. 29 SFUDERANDB .. .. .. .. .. .. (40) (52) (53) 30 MEOHJALP (5) (6) .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAPRU 24 30 (30) (20) .. .. .. .. .. 32 OVRIGA 24 12 .. .. .. .. .. .. .. FORVARVSTID TIMMAR PER AR, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

33 1-199 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34 2001899 9 (9) (14) .. .. .. .. (37) (53) 35 90011999 8 (9) (11) .. .. .. .. .. .. 36 2000—2299 12 20 (18) (28) .. .. .. .. .. 37 2300f2599 8 (8) .. .. .. .. .. .. .. 38 2600— 11 (8) .. .. .. .. .. .. .. SJUKOAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1-11 11 16 (17) .. .. .. .. .. .. 40 12—25 (6) (7) (11) .. .. .. .. .. .. 41 26—89 10 13 (12) .. .. .. .. .. .. 42 90— (6) (4) .. .. .. .. .. .. .. 43 ARBETSLOS (7) (4) .. .. .. .. .. .. .. 44 TJANSTLEDIG .. .. .. .. .. .. .. .. .. SKAFTEPLIKTIG NETTOFORMUGENHET, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATIV .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46 019999 67 74 81 84 84 (86) (82) 87 (78) 47 10000179999 26 18 (16) .. .. .. .. .. .. 48 80000f (6) (4) .. .. .. .. .. .. .. MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

49 EJ AKTUELL 26 25 (33) (48) (48) (54) (76) (79) (71) 50 0-4999 34 34 (24) (23) (28) .. .. .. .. 51 500019999 14 (10) (11) .. .. .. .. .. .. 52 10000—19999 26 31 (31) (20) .. .. .. .. .. 53 200001

TOTAL

1664 100

43 54 3

47 5

4 7 11

8 31 20 18

(2) 13 10 16

14

10

(2)

(3) 74

34 30 11 25

Indelning efter utbildningskategori.

FOLK— [] YRK REAL-' O YRK MELL- HOG— TOTAL SKOLA UTB SKOLA UTB SKOLA SKOLA ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 3774 694 582 538 211 123 5921 2 ANDELAR 64 12 10 9 4 2 100 TAXERADE INK'OMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK 5 (.5) .. .. .. .. 4 4 ANNAN FAST 1 (2) (1) (1) (8) (1) 1 5 RORELSE 7 (9) .. .. .. .. I 6 TJANST MM 97 150 115 165 198 420 122 7 KAPITAL 2 2 3 3 (12) (9) 3 ANDRA INKOMSTER.| GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 5 (.3) 5 4 (6) .. 5 9 SJUKPENNI-NG 4 4 2 4 3 (2) 4 10 BARNBI-DRAG 3 3 3 4 (3) (2 ) 3 11 SOCIALHJALP 0 .. .. .. .. .. 0 1.2 STIUDI'BB I ORAG 0 (.0) 2 2 6 (2 ) 1 13 OVR BPDRAG 1 .. .. .. .. .. 0 14 ANNAN INK 3 (3) (5) 5 (11) .. 4 SKATITER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 ST'ATL-I-G 10 19 15 23 42 102 16 1.6 KOMMUNAL 16 25 18 27 36 73 20 17 FORMOGENHET 0 (.1) (1) (0) (7) (3) 1 1.8 FOLKPBNSI—ON 3 4 3 4 5 10 3 19 ATIP 1 1 (O) (0) .. .. 1 20 SJUKFORSAKvR 2 3 2 2 2 4 2 SUMMATIONER MM.l GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 110 166 123 172 221 445 134 22 ANDRA INK 17 15 20 21 31 17 18 23 SUUTL- SKATIT 31 53 39 57 93 193 42 24 ERH. KOPKRAFT 96 129 104 136 159 269 111 25 BOST.BIDRAG 0 (0) (1) (O) .. .. 0 26 PENSI—ONER 12 6 (6) (11) .. .. 10 FOREKOMST AW VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENSy PROCENT AV RAD 1 27 JOROBRUK 5 (.4) .. .. .. .. 4 28 ANNAN FAST 7 (.6) (5) (8) (9) (17) 7 29 RORELSE 4 (.5) .. .. .. .. 4 30 TIJIANSTI MM 66 77 62 76 69 90 69 31 KAPITAL 12 11 11 16 (16) (27) 13 32 EJ REG 12 (6) 18 11 (18) .. 12 33 SJUKPENNI'NG 38 47 38 42 31 (29) 39 34 BARNBI'ORAG 17 19 21 24 (18) (13) 18 435 SOCI'AUHJALP 2 .. .. .. .. .. 2 36 ST'UDIEBIDRAG 3 (3) 24 16 31 (13) 7 37 OVR 810RAG 3 .. .. .. .. .. 2 38 ANNAN INK 7 (,7) (8) 10 (18) .. 8 139 BOST.8IDRAG 6 (6) (5) (3) .. .. 6 40 PEINSI-ONER 21 8 (6) (8) .. .. 16 LONERNAS (I-NKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0—.4999 42 30 41 27 32 (13) 38 42 5000-14999 27 22 24 22 (15) .. 25 43 15000—24999 21 26 20 23 (18) .. 21 44 25000—. 10 23 15 28 35 70 16 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 _.1999 17 9 20 (9) .. .. 15 46 2000—4999 14 12 17 14 (20) .. 14 47 5000—9999 25 17 21 17 (15) .. 22 48 10000—.14999 20 22 19 22 (20) .. 20 49 15000—24999 21 34 18 28 (23) (25) 23 50 25000—34999 1 (_4) (4) (9) (11) (27) 4 51 35000—. (1) .. .. .. .. (28) 2 52 U KONTMARG 24 12 14 10 .. .. 19 210 SOU 1971: 39

Tabell 701 b. Individer i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter utbildningskategori.

FOLK— O YRK REAL- O YRK MELL— HOG— TOTAL SKOLA UTB SKOLA UTB SKOLA SKOLA ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 1000—TAL 3774 694 582 538 211 123 5921 2 ANDELAR 64 12 10 9 4 2 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 3 1,5—19 9 (.6) 32 11 .. .. 10 4 20—44 34 59 47 64 79 57 43 5 45—66 45 30 19 21 (18) 39 37 6 67-75 12 (.5) .. (5) .. .. 9 KON OCH HARKOMST. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN 49 59 45 43 58 78 50 8 INVANDRARE 5 7 (6) (H) (9) .. 5 FORSORJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 9 ENSB MAN 6 (6) (3) (3) (14) .. 6 10 ENSB KVINNA 7 (.6) (6) 10 (8) .. 7 11 SAIMB MAN 11 12 21 12 (12) .. 12 12 SAMB KVINNA 9 (.6) 20 13 (9) .. 10 13 GI'FT MAN 32 40 21 28 32 63 32 1.4 GI-FT KV UB 17 10 9 11 (8) .. 14 15 GI-FT KV MB 18 18 20 22 (17) (13) 18 UTBI—LDNI—NGSK'ATEGORI—y RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 16 FOLKSKOLA 100 .. .. .. .. .. 64 1.7 0 YRKUTB .. 100 .. .. .. .. 12 18 REALSKOLA .. .. 100 .. .. .. 10 19 O YRKUTB .. .. .. 100 .. .. 9 20 MELLANSKOLA .. .. .. .. 100 .. 4 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. 100 2 EKONOMISK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK 6 (4) .. .. .. .. 4 23 FORETAG 4 (6) (3) (3) .. .. 4 24 OI—REKT'OR (1) .. (3) (6) (15) (26) 2 25 PRIV TJM 7 18 19 22 (18) .. 11 26 PRIV A'RB 31 32 16 (8) .. .. 26 27 OFF TJM 2 10 11 26 27 57 8 28 OFF ARB 8 7 10 (5) .. .. 7 29 ST'UDERANDE 6 .. 19 11 27 .. 8 30 MEDHJALP 2 (2) .. .. .. .. 2 31 HEMMAFRU 18 13 14 12 (8) .. 16 32 OVRIGA 15 (4) (3) (6) .. .. 11 FORVARVSTIO TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 1—199 2 (.3) (5) .. .. .. 2 34 200-899 9 7 15 15 (21) (12) 10 35 900-.1999 11 14 13 18 (21) (17) 13 36 2000—2299 23 32 29 30 23 (31) 25 37 2300—2599 11 16 (7) (8) .. .. 11 38 26001 7 10 (5) (8) (8) (22) 8 SJUKDAGAR. ARBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 1-11 16 21 21 24 (22) (17) 18 40 1.2—25 8 11 9 (7) .. .. 8 41 26-89 11 11 (6) (8) .. .. 10 42 90— 5 (.4) .. .. .. .. 4 43 ARBETSLOS 5 (.4) (4) (3) .. .. 4 44 TJANST'LEDIG 2 (3) (3) (6) (7) .. 3 SKATITEPLIKTI'G NETTOFORMOGENHET, RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATI'V 2 (2) .. (5) (8) (25) 3 46 019999 72 72 79 71 66 (29) 71 47 10.000-79999 23 22 15 19 (19) (30) 21 48 800001 4 (5) (4) (6) (7) (16) 4 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL 37 38 58 48 54 (26) 41 50 014999 19 20 9 13 (15) (28) 18 51 5000—9999 7 (5) (3) (4) .. .. 6 52 10000119999 10 9 (4) (5) .. .. 8 53 200001 27 27 26 30 25 (37) 27

Tabe/l 704 a. Män i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter utbildningskategori.

FOLK— O YRK REAL— D YRK MELL— HOG— TOTAL SKOLA UTB SKOLA UT8 SKOLA SKOLA ANTAL. ABSOLUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 1852 408 263 231 123 96 2973 2 ANDELAR 62 14 9 8 4 3 100 TAXERADE INK'OMSTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK 9 (.8) .. .. .. .. 7 4 ANNAN FAST 1 (-2) (2) (2) .. (1) 2 5 ROREUSE 13 (12) .. .. .. .. 12 6 TIJANSTI MM 147 205 158 229 263 464 177 7 KAPITAL 2 3 (1) (2) (19) (8) 3 ANDRA IMKOMSTERv GE'NOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG (.3) 8 (5) (4) .. 5 9 SJUKPENNING 5 4 1 3 (2) (2) 4 10 BARNB'I'DRAG (0) .. .. .. .. .. 0 11 SOCIALJHJÅLJP (0) .. .. .. .. .. 0 12 STIUDIE—BIDRAG O .. 3 (3) (6) .. 1 13 OVR BI-ORAG 1 .. .. .. .. .. 1 14 ANNAN INK 3 (3) (6) (5) (18) .. 4 SKATTTER OCH AVGIFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 1.5 ST'ATLI-G 16 28 22 33 60 114 24 16 KOMMUNAL 27 35 26 38 50 81 32 17 FORMOGENHET 0 (1) .. (1) .. .. 1 1.8 FOLKRENSI—ON 4 6 4 6 6 10 5 19 AT'P 1 1 (1) (1) .. .. 1 20 SJUKFORSAKR 3 4 3 3 3 4 3 SUMMATIONER MM.! GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 169 230 170 241 295 493 199 22 ANDRA INK 16 13 21 18 34 15 17 23 SUUTL» SKATT 50 75 56 81 131 213 65 24 ERH. KOPKRAFT 135 168 136 178 198 295 151 25 BDST.BIDRAG 0 (.O) .. .. .. .. 0 26 PENSI'ONER 12 (8) .. (13) .. 10 FOREKOMST AV VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 27 JORDBRUK 9 (.5) .. .. .. 7 28 ANNAN FAST 12 (.9) (7) (12) .. (20) 11 29 RORELISE 7 (7) .. .. .. .. 6 30 TIJANS'T MM 78 89 68 81 76 92 79 31 KAPITAL 16 12 (9) (15) (22) (27) 15 32 EJ REG 10 (.4) 20 (12) (17) .. 10 33 SJUKPENNING 41 44 34 37 (24) (22) 39 -34 BA'RNBI—DRAG (1) .. .. .. .. .. 2 35 SOCIAUHJALP (.2) .. .. .. .. .. 2 36 STUDIEBIDRAG 3 .. 28 (20) (33) .. 8 37 OV'R BI—DRAG 5 .. .. .. .. .. 4 -38 ANNAN INK 7 (7) (8) (12) (25) .. 9 39 BOST.81DRA'G 6 (.5) .. .. .. .. 5 40 PBNSI—ONER 18 (.9) .. (8) .. .. 14 LONERNAS (INKL PENSIONER) FOROELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 41 0—4999 24 14 31 (17) (24) .. 22 42 5000114999 23 17 23 (17) (15) .. 21 43 15000124999 34 33 20 (20) .. .. 29 44 25000- 19 37 26 47 50 75 27 DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 —1999 .. (10) ..' .. .. 5 46 200014999 5 .. (13) (7) (13) .. 6 47 15000—9999 20 14 24 (12) (17) .. 18 48 10000-14999 27 22 (17) (15) (15) .. 23 49 15000—24999 39 52 24 38 (27) (22) 38 50 25000—34999 (.2) (.6) (8) (18) (17) (30) 6 51 35000— (1) .. .. .. .. (33) 3 52 U KONT'MARG 21 (10) (13) (9) .. .. 16 212 SOU 1971139

Tabe/l 704 b. Män i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter utbildningskategori.

FOLK- O YRK REAL— O YRK MELL— HOG— TOTAL SKOLA UTB SKOLA UTB SKOLA SKOLA ANTAL. ABSOL-UT OCH RELATIVT 1 1000—.TAL 1852 408 263 231 123 96 2973 2 ANDELAR 62 14 9 8 4 3 100 LEVNADSAR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 3 15—19 9 (.6) 36 (11) .. .. 11 4 20—44' 35 58 44 63 73 58 44 5 4-5—66 4'4 30 19 21 (23) (38) 37 6 67-75 11 (6) .. .. .. .. 9 KON OCH HARDCOMS'T. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 7 MAN 100 100 100 100 100 100 100 8 INVANORARE' 4 (8) (6) (9) .. .. 5 FORSDRJNINGSMASSIGT CIVILSTAND. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1

ENSB MAN 12 (11) (8) (8) (24) .. 12

10 ENSB KVINNA .. .. .. .. .. .. 11 SAMb'MAN 22 21 47 27 (20) .. 24 12 SNMB KVINNA .. .. .. .. .. .. .. 13 GI-FT MAN 66 69 46 65 56 80 64 14 GI-FT KV UB .. .. .. .. .. .. .. 15 GI'FT KV MB .. .. .. .. .. .. .. UTBI-LDNPNGSKATEGORP. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 16 FOLKSKOLA 100 .. .. .. .. .. 62 17 O YRKUTB .. 100 .. .. .. .. 14 18 REALSKOLA .. .. 100 .. .. .. 9 19 O VRKUTB .. .. .. 100 .. .. 8 20 MELLANSKOLA .. ... .. .. 100 .. 4 21 HOGSKOLA .. .. .. .. .. 100 3 EKONOMI-SK STATUS. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 22 JORDBRUK 11 (.6) .. .. .. .. 8 23 FORETAG 8 (.8) .. .. .. .. 7 24 DI—REKTDR (1) .. (6) (11) (21) (28) 4 25 PRIV T—JM 9 20 22 31 (23) .. 14 26 PRIV AR8 42 42 21 (11) .. .. 35 27 OFF TJM (2) (19) (7) (15) (22) 60 7 28 UF'F ARB 6 (46) (12) .. .. .. 6 29 ST'UDEIR-ANDB 7 .. 23 (15) (29) .. 9 30 MEDHJALP .. .. .. .. .. .. .. 31 HEMMAFRU .. .. .. .. .. .. .. 32 OVRIGA 15 (5) .. . .. 11 FORV'ARWSTID TIMMAR PER AR. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 33 1—199 (1) .. .. .. .. .. (1) -34 2001899 6 (.4) (17) (14) (22) .. 8 35 90011999 7 (11) (12) (12) (16) (16) 9 36 2000—2299 35 41 32 36 (29) (33) 35 37 2300-2599 20 23 (14) (12) .. .. 18 38 2600— 13 15 (9) (15) (13) (25) 14 SJUKDAGAR. NRBETSFRANVARO. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 39 12—11 19 22 21 24 (19) (15) 20 40 1.2-25 7 (10) (8) .. .. .. 7 4126—89 11 (11) (6) .. .. .. 10 42 90- 5 .. .. .. .. .. 4 43 ARBETSLOS 7 (5) (6) .. .. .. 6 44 TJANSTLEDIG (2) .. .. .. .. 2 SKATVTEPILIKTI-G NETTDFORMOGENHET. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 45 NEGATI—V 3 (.4) .. (7) (12) (27) 5 46 019999 55 60 72 63 53 (24) 57 47 10000179999 35 29 19 23 (25) (33) 32 48 800001 6 (—7) .. (7) .. (16) 7 MAKES/MAKAS ERHALLNA KOPKRAFT. RELATIV FREKVENS. PROCENT AV RAD 1 49 EJ AKTUELL 39 39 63 46 57 (24) 42 50 0-4999 38 35 20 32 (27) (40) 35 51 500019999 11 13 .. (9) .. .. 11 52 10000119999 11 13 (11) (11) .. .. 11 53 200001 .. .. .. .. .. .. (1)

Tabell 705 (1. Kvinnor i åldern 15—75 år, 1967. Indelning efter utbildningskategori.

FOLK— O YRK REAL— O YRK MELL— SKOLA UTB SKOLA UT8 SKOLA ANTAL. ABSDUUT OCH RELATIVT 1 10001TAL 1922 285 319 308 88 2 ANDEUAR 65 10 11 10 3 TAXERADE INNOMSTER. GENOMSNPTTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 3 JORDBRUK (0) .. .. .. .. 4 ANNAN FAST (O) .. .. .. .. 5 RORELSE (1) .. .. .. .. 6 TJANST MM 50 70 80 117 107 7 KAPITAL 1 LI) (4) 4 .. ANDRA 1NKOMSTERv GBNOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 8 EJ REG 5 63) 3 (4) (9) 9 SJUKPENNING 3 5 3 4 (4) 10 BARNBIDRAG 5 6 5 7 (7) 11 SOCIAUHJAUP (O) .. .. .. .. 12 SVUDPEBIDRAG (0) .. 2 (2) (6) 13 OVR BPDRAG (0) .. .. .. .. 14 ANNAN INK 3 (3) (5) (4) .. SKAFTER OCH AVGPFTER. GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 15 STATLPG 4 7 9 15 18 16 KOMMUNAL 6 10 12 18 17 17 FORMOGENHET (O) .. (1) (0) .. 18 FDLKPBNSPON 1 2 2 3 3 19 AFP (0) .. .. .. .. 20 SJUKFORSAKR 1 1 1 2 2 SUMMATPONER MMw GENOMSNITTSBELOPP. HUNDRATAL KRONOR 21 REG NETTO 52 75 85 120 117 22 ANDRA INK 19 19 20 23 28 23 SLUTU SKATT 12 21 26 38 40 24 ERH. KOPKRAFT 59 73 79 106 105 25 BOST.BIDRAG 0 LO) (1) .. .. 26 PENSIONER 13 15) (7) (9) .. FOREKOMST AW VISSA INKOMSTER. RELATIV FREKVENS. 27 JORDBRUK (1) .. .. .. .. 28 ANNAN FAST (2) .. .. .. .. 29 RORELSE (1) .. .. .. .. 30 FJANSF MM 55 61 57 73 60 31 KAPITAL 9 (10) (12) 16 .. 32 EJ REG 13 (9) 16 (11) (20) 33 SJUKPENNING 36 50 42 46 (39) 34 BARNBPDRAG 32 43 35 40 (40) 35 SOCIAUHJAOP (2) .. .. .. .. 36 SFUDIEBIDRAG (2) .. 20 (13) (29) 37 OVR 81DRAG 11) .. .. .. .. 38 ANNAN INK 6 (7) (8) (8) .. 39 BOST.BIDRAG 7 L7) (6) .. .. 40 PENSPONER 24 (6) (7) (8) .. LONERNAS (PNKL PENSIONER) FORDELNING. RELATIV FREKVENS. 41 0—4999 58 53 50 35 (44) 42 5000—14999 32 29 26 27 .. 43 15000124999 9 (15) 19 25 (27) 44 25000— (1) .. (5) (14) .. DEN ERHALLNA KOPKRAFTENS FORDELNING. RELATIV FREKVENS. 45 —1999 28 21 28 (11) .. 46 200014999 23 26 19 19 (29) 47 500019999 30 21 19 21 .. 48 10000-14999 14 23 21 26 (27) 49 1500012499