SOU 2010:83

Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt - Jämställdhetsarbete i skolan

Referenser

Ahlberg, Kristina. 2004. Finns SYNVÄNDOR? Universitetsstud-

enters berättelser om kvalitativa förändringar av sätt att erfara situationers mening under utbildningspraktik. Doktorsavhandling,

Göteborgs universitet. Andersson, Christina. 1995. Marias barn: om ungdomars väg in i

missbruk av alkohol och andra droger. Stockholm: Sober i samarbete med Svenska skolläkarföreningen och Riksföreningen för skolhälsovård.

Arevik, Sten & Hartzell, Ove. 2007. Att göra tänkande synligt. En

bok om begreppsbaserad undervisning. HLS Förlag.

Berge, Britt-Marie. 2001. Kunskap bryter könsmönster – Aktions-

forskning är verktyget: Rapport från projektet Vidgade Vyer i Jämtlands län 1999–2001. Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Pedagogik. Bäst i klassen – en ny lärarutbildning. Sammanfattning av regeringens

proposition 2009/10:89. Regeringskansliet. Dahllöf, Urban. 1967. Skoldifferentiering och undervisningsförlopp.

Göteborg Studies in Educational Science 2:1967. Almqvist & Wiksell. Dewey, John. 1916. Democracy and Education. The Macmillan

Company.

Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Ds 2009:25.

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (2008)

Young People and Contemporary Digital Arenas: Identity, Learning and Abusive Practices. I Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr 3‐4. Einarsson, Jan & Hultman, Tor G. 2001. God morgon pojkar och

flickor. Om språk och kön i skolan. Studentlitteratur.

Forsberg, Ulla. 1998. Jämställdhetspedagogik – en sammanställning

av aktionsforskningsprojekt. Skolverket.

Franke-Wikberg, Sigbritt & Lundgren, Ulf P. 1980. Att värdera

utbildning. En introduktion till pedagogisk utvärdering. Stockholm: Wahlström och Widstrand.

Frånberg, Gun-Marie, 2003. Mobbning i nordiska skolor. Kartlägg-

ning av forskning om och nationella åtgärder mot mobbning i nordiska skolor. Nordiska Ministerrådet. Tema Nord.

Frånberg, Gun-Marie, 2004. Man måste börja med sig själv: värde-

grunden i den nya lärarutbildningen. Värdegrundscentrum, Umeå universitet.

Frånberg, Gun-Marie. 2006. Lärarstudenters uppfattning om värde-

grunden i lärarutbildningen. I Tidskrift för lärarutbildning och forskning. Umeå universitet. Frånberg, Gun-Marie & Wrethander, Marie. 2009. Om det som

görs mot mobbning – analys av åtta program. I På tal om mobbning och det som görs. Stockholm: Skolverket. Gens, Ingemar. 2002. Från vagga till identitet. Bokförlaget Semi-

narium. Goffman, Erving. 1970. När människor möts: studier av det direkta

samspelet mellan människor. Stockholm: Bonniers.

Havung, Margareta. 2006. Du som är kvinna – du kan väl ta det, det

där om genus – Om jämställdhet och genus i nya lärarutbildningen. I Tidskrift för lärarutbildning och forskning. Umeå universitet. Hedlin, Maria. 2006. Jämställdhet – del av skolans värdegrund. Liber. Hirdman, Yvonne. 1990. Genussystemet. I Demokrati och makt i

Sverige. SOU 1990:44. Stockholm.

Höök, Pia. 2001. Stridspiloter i vida kjolar. Om ledarutveckling och

jämställdhet. Doktorsavhandling. Stockholm: EFI.

Letherby, Gayle. 2003. Feminist Research in Theory and Practice.

Buckingham: Open Univ. Press. Lewin, Kurt. 1958.Group Decisions and Social Change. New York. Lykke, Nina. 2009. Genusforskning – en guide till feministisk teori,

metodologi och skrift. Liber.

Mark, Eva. 2007. Jämställdhetsarbetets teori och praktik. Student-

litteratur. Nordberg, Marie. 2005. Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i

kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininet och heteronormativitet. Avhandling, Göteborgs universitet.

Regeringens proposition 2009/10:89. Bäst i klassen – en ny lärar-

utbildning.

SOU 2009:64. Flickor och pojkar i skolan hur jämställt är det? Del-

betänkande av DEJA – delegationen för jämställdhet i skolan.

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritids-

hemmet (Lpo 94). Skolverket. Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Skolverket. Diskrimineringslagen. SFS 2008: 567.

Wahlström, Kajsa. 2003. Flickor, pojkar och pedagoger. UR. Wedin, Eva-Karin. 2009. Jämställdhetsarbete i förskola och skola.

Norstedts juridik. Weiner, Gaby. 1994. Feminisms and Education. Buckingham, Open

University Press (reprinted 1995.) Wetterberg, Tomas. 2000. Vill man ha jämställdhet? Slutrapport för

projekt Män och jämställdhet. Regeringskansliet: Fritzes.

Länkar

http://www.sweden.gov.se/sb/d/3267/a/61275 http://www.skl.se/web/Om_programmet.aspx http://www.friends.se/ http://www.birgittakimber.se/birgittakimber/extern/start.php http://www.elftesteget.se/ http://www.eqverkstan.se/ www.jamombud.se/docs/Likabehandlingsplanen088. www.equalspace.org/Equal_Space_-_Magnus_Sj%C3%B6gren/ DoingEquality.html

BILAGA

Till kommunens förvaltningschef för grundskolan respektive gymnasieskolan

Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) och Sveriges Kommuner och Landsting skickar härmed gemensamt ut en enkät till kommunernas skolförvaltningar, med frågor som rör arbetet med jämställdhet i skolan. Länkar till enkäten finns i detta epostmeddelande. DEJA har i uppdrag från regeringen att lyfta fram kunskap om jämställdhet och genus i skolan. Sveriges Kommuner och Landsting stödjer aktivt jämställdhetsarbetet i kommuner och landsting. Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet i skolan är att alla elever ska få pröva och utveckla sina förmågor och intressen utan att hindras av traditionella könsroller. Vi vet att många kommuner och enskilda medarbetare arbetar med olika strategier, metoder och särskilda insatser för att öka jämställdheten både i grundskolan och i gymnasieskolan. DEJA vill samla in information om det arbete som bedrivs i syfte att främja jämställdhet i skolorna, för att därefter kunna sammanställa och beskriva jämställdhetsarbetet. Även Sveriges Kommuner och Landsting har intresse av att få en överblick över de insatser som bedrivs för att främja jämställdheten i skolorna runt om i landet.

I detta e-postmeddelande finns två länkar: Den första länken leder till en enkät som riktas till dig som är chef för den förvaltning i kommunen som ansvarar för grundskolan respektive gymnasieskolan. Den andra länken leder till en enkät som ska besvaras av en eller flera personer som har särskild insyn i särskilda insatser eller metoder för att öka jämställdheten i skolan, exempelvis skolledare, lärare eller genuspedagoger. Tanken är att du som är förvaltningschef via bifogad länk ska besvara den första enkäten, och överlämna länken till den andra enkäten till de personer som du tror är lämpliga att svara på den. Vi är intresserade av att få kännedom om allt från strategier och insatser rörande jämställdhet som rör hela kommunens eller skolförvaltningens arbete, till mera avgränsade insatser på enskilda skolor.

Om du som förvaltningschef gör bedömningen att det inte görs några särskilda insatser i syfte att främja jämställdheten inom er förvaltning eller i de grundskolor och gymnasieskolor ni ansvarar för, så behöver ni inte besvara enkäten! Givetvis går det även bra att endast besvara en av de två enkäterna. Docent Gun-Marie Frånberg vid Umeå universitet svarar för sammanställningen och bearbetningen av enkätsvaren.

Det är vår förhoppning att ni vill besvara bifogade enkät senast onsdagen den 31 januari!

Med vänlig hälsning

Anna Ekström Per-Arne Andersson

DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan Sveriges Kommuner och Landsting

Kontaktuppgifter och länkar till enkäterna

Skicka eventuell dokumentation om de särskilda insatserna för att främja jämställdhet i skolan via e-post till Dag Österlund. Dag svarar även på frågor om enkäten. e-post: dag.osterlund@educ.umu.se. telefon: 090–7865989 Länk till enkät som besvaras av kommunens förvaltningschef för grundskolan respektive gymnasieskolan: www.educ.umu.se/enkat/index.php?sid=83453&lang=sv Länk till enkät som besvaras av den som får enkäten vidarebefordrad av förvaltningschefen: www.educ.umu.se/enkat/index.php?sid=92787&lang=sv

Svar önskas senast onsdagen den 31 januari!

Tack för din medverkan!