SRVFS 1993:6

Statens räddningsverks föreskrifter om provning, certifiering och kontroll av komponenter till skyddsrum

1

Statens räddningsverks

författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

1993:6

Utkom från trycket den

4 november 1993

Statens räddningsverks föreskrifter om provning,

certifiering och kontroll av komponenter till

skyddsrum;

beslutade den 29 september 1993.

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 14 §

och 34 § skyddsrumsförordningen (1979:90).

1 § Komponenter som anges i bilaga till denna författning

och som är avsedda för installation i skyddsrum skall vara

provade av ett ackrediterat laboratorium och certifierade av

ett ackrediterat certifieringsorgan.

2 § Komponenterna skall genom en beständig märkning, om

detta är möjligt, förses med certifieringsnummer och certifie-

ringsmärke samt information om tillverkare, tillverkningsort,

tillverkningsår och tillverkningsnummer.

3 § Tillverkningskontroll skall ske av ett ackrediterat

besiktningsorgan i den omfattning som bestäms av certi-

fieringsorganet.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1994.

Komponenter, som godkänts enligt bestämmelser som

utfärdats med stöd av lagen (1939:174) om tillverkning,

införsel och försäljning av gasskyddsmateriel, får installeras i

skyddsrum fram till utgången av 1994.

SRVFS

1993:6

2

Intill dess att det i Sverige har ackrediterats organ för

verksamhet enligt denna författning får Statens rädd-

ningsverk godkänna laboratorier och besiktningsorgan

för verksamheten. Certifikat får utfärdas av Rädd-

ningsverket eller det organ som Räddningsverket

bestämmer.

Statens räddningsverk

LENNART MYHLBACK

Björn Ekengren

Bilaga

Komponenter som avses i 1 §

Skyddsrumsdörrar

Skyddsrumsluckor

Igensättningar för öppningar i omslutande stomme

Genomföringar genom omslutande stomme

Luftslussar

Övertrycksventiler

Stötvågsventiler

Filter

Ventilationsaggregat

Övertrycksmätare

Monterbara pelare

Golvbrunnar