Upphävd författning

Skyddsrumsförordning (1979:90)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1979-02-23
Ändring införd
SFS 1979:90 i lydelse enligt SFS 1993:257
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Länsstyrelsen beslutar på grundval av underlag från civilbefälhavaren och efter hörande av kommunen inom vilka områden av kommunen som skyddsrum skall byggas.

[S2]Sådana områden utgör skyddsrumsorter. Förordning (1989:1061).

2 § har upphävts genom förordning (1989:1061).
3--8 §§ har upphävts genom förordning (1986:1047).

9 §  Antalet platser i skyddsrummen skall beräknas med utgångspunkt i befolkningsutvecklingen inom skyddsrumsorten. Skyddsrumsplatser skall dock inte beräknas för dem som på grund av sina uppgifter i totalförsvaret inte bor eller arbetar inom skyddsrumsorten under krig. Förordning (1986:1047).

10 §  Skyddsrummen skall vara belägna så nära som möjligt intill bostäder, arbetsplatser och andra ställen där människor brukar uppehålla sig.

11 §  Länsstyrelsen skall ge kommunerna det särskilda civilförsvarstaktiska underlag som behövs för skyddsrumsproduktionen. Förordning (1986:1047).

12 §  Kommunerna skall föra register över tillgången på och andra uppgifter om skyddsrum.

Utformning av skyddsrum

13 §  Vid bestämmande av skyddsrummens storlek skall beräknas en nettogolvyta av 0,75 kvadratmeter för varje person som skall beredas plats i skyddsrummet.

14 §  Närmare föreskrifter om skyddsrummens utförande och utrustning meddelas av statens räddningsverk. Förordning (1989:1061).

 • SRVFS 1993:6: Statens räddningsverks föreskrifter om provning, certifiering och kontroll av komponenter till skyddsrum
15 § har upphävts genom förordning (1989:1061).
16 § har upphävts genom förordning (1989:1061).

Anmälan m. m.

16 a §  Kommunen får föreskriva undantag från anmälningsskyldighet enligt 32 § civilförsvarslagen (1960:74) i fråga om uppförandet av anläggningar eller byggnader

 1. som på grund av sin storlek, utförande eller liknande anledning uppenbarligen inte passar för skyddsrum,
 2. som ligger inom en sådan del av kommunen där
  1. behovet av skyddsrumsplatser är tillgodosett,
  2. kostnaden att bygga skyddsrum är högre och risken för skadegörelse i krig är mindre än inom andra delar av kommunen. Förordning (1983:679).

17 §  Anmälan enligt 32 § civilförsvarslagen (1960:74) skall vara skriftlig. Den skall innehålla de uppgifter som kommunen behöver för att kunna bedöma behovet och lämpligheten av att anordna skyddsrum i anläggningen eller byggnaden.

[S2]Kommunen skall för anmälan tillhandahålla blanketter enligt formulär som fastställs av statens räddningsverk. Förordning (1986:1047).

18 §  Besked enligt 32 § civilförsvarslagen (1960:74) skall utöver de uppgifter som anges där innehålla preliminär uppgift om den beräknade ersättningen till den som åläggs att anordna skyddsrummet.

18 a §  Ansökan om godkännande som avses i 33 a § civilförsvarslagen (1960:74) görs hos kommunen. Kommunen är skyldig att lämna den sökande uppgift om han kan få bidrag av statsmedel för skyddsrummet och, om så är fallet, hur stort detta kan bli. Förordning (1983:679).

19 §  Slutbesiktningen av ett skyddsrum som har anordnats enligt 53 § 1 mom. civilförsvarslagen (1960:74) i en anläggning eller byggnad som inte får uppföras utan bygglov eller enligt 33 a § civilförsvarslagen skall utföras av kommunen. I andra fall skall slutbesiktningen utföras av länsstyrelsen.

[S2]Slutbesiktningen av skyddsrum och andra byggnadsanordningar enligt 40 § 1 mom. c ) eller 54 § andra stycket civilförsvarslagen skall göras av länsstyrelsen eller, om anordningen är särskilt komplicerad eller kostnadskrävande, av statens räddningsverk.

[S3]Över slutbesiktningen skall utfärdas ett bevis. Beviset skall tillställas ägaren av anläggningen eller byggnaden genom försorg av den myndighet som har utfört slutbesiktningen. I fall som avses i andra stycket skall också kommunen tillställas beviset. Förordning (1987:174).

Ersättning

19 a §  Kommunen skall utfärda ett bevis över att åtgärder enligt 53 § 2 mom. civilförsvarslagen (1960:74) har godkänts av kommunen. Beviset skall tillställas ägaren av anläggningen eller byggnaden. Förordning (1984:590).

20 §  Ansökan om ersättning enligt 53 § 1 mom. och 55 §civilförsvarslagen (1960:74) görs hos länsstyrelsen. Till ansökningen skall slutbesiktnings- beviset fogas.

[S2]Ersättningen betalas ut av statens räddningsverk enligt länsstyrelsens beslut. Förordning (1986:1047).

21 §  Ersättningen betalas med ett grundbelopp enligt följande tabell.

SkyddsrumstypFör varje skyddsrumFör varje skyddsrumsplats
Skyddsrum i byggnad med bärande väggar av betong Skyddsrum i annan byggnad48 000 kr. 60 000 kr.1 800 kr. 2 300 kr.

[S2] Förordning (1989:1061).

22 §  För öppningar, särskilda grundläggningssätt och förstärkning mot ras betalas tillägg till grundbeloppet enligt följande tabell.

[S2]___________________________________________________________________ Typ av öppning För varje öppning ___________________________________________________________________

För varje dörröppning Öppning som är större än 4 m räknas som två dörröppningar För varje fönsteröppning eller motsvarande öppning som är 0,48 m eller större Dock får ersättningen för öppningar för varje skyddsrum uppgå till högst summan av 30 000 kr. och 120 kr. för varje skyddsrumsplats14 500 kr. 4 100 kr.

[S3]__________________________________________________________________ Grundläggningssätt För varje skyddsrumsplats __________________________________________________________________ Skyddsrum med en golvkonstruktion som inte vilar direkt på berg, på sprängbotten, på fyllning av sprängsten eller på grus, fast lagrad grov- och mellansand eller på fyllning av friktionsjord med större grundläggningsdjup än 1 meter under den marknivå som omger skyddsrummet 190 kr. Vid pål- eller plintgrundläggning, djupare än 1,5 meter, av den byggnad där skyddsrummet ligger, ytterligare 100 kr. Vid helt tillkommande pålning på grund av skyddsrummet, ytterligare 440 kr. __________________________________________________________________ Förstärkning mot ras För varje skyddsrumsplats ____________________________________________________________________ Skyddsrum i en anläggning eller byggnad med flera än fyra våningar ovanför skyddsrummet eller som av andra skäl har dimensionerats för en motsvarande raslast enligt statens räddningsverks tekniska bestämmelser för skyddsrum 100 kr. Beloppet skall multipliceras med ett tal som motsvarar det antal våningar som anläggningen eller byggnaden har utöver fyra våningar ovanför skyddsrummet, dock högst med sex _______________________________________________________________________ Förordning (1991:88).

23 § har upphävts genom förordning (1993:109).

24 §  Summan av de belopp som har beräknats enligt 21 och 22 §§ skall multipliceras med en tidskoefficient. Statens räddningsverk föreskriver koefficienten med ledning av utvecklingen av produktionskostnaderna för skyddsrum. Förordning (1993:109).

25 §  Vid tillämpningen av 24 § skall den tidskoefficient användas som gäller när skyddsrummet slutbesiktigas. Förordning (1993:109).

26 §  Sådana föreskrifter som avses i 55 § sjunde stycket civilförsvarslagen (1960:74) meddelas av statens räddningsverk. Förordning (1986:1047).

26 a §  Ansökan om ersättning enligt 53 § 2 mom. och 55 a §civilförsvarslagen (1960:74) görs hos länsstyrelsen. Till ansökan skall fogas sådant bevis som anges i 19 a §.

[S2]Ersättningen betalas ut av statens räddningsverk enligt länsstyrelsens beslut. Förordning (1986:1047).

26 b §  Ansökan om bidrag enligt 56 § civilförsvarslagen (1960:74) görs hos länsstyrelsen. Till ansökan skall slutbesiktningsbeviset fogas.

[S2]Bidraget betalas ut av statens räddningsverk efter länsstyrelsens beslut.

[S3]Bidraget lämnas med ett grundbelopp om 3 800 kronor per skyddsrumsplats.

[S4]Beloppet skall anpassas till kostnadsläget enligt de grunder som anges i 23--25 §§. Förordning (1989:1061).

27 §  Ansökan om ersättning för kostnader som kommunen har haft för skyddsrum och andra åtgärder enligt 40 § 1 mom. c) eller e) civilförsvarslagen (1960:74) eller för vård och underhåll av de i 40 § 1 mom. c) civilförsvarslagen nämnda anordningarna görs hos länsstyrelsen. Detsamma gäller för den som har vidtagit åtgärder i stället för kommunen enligt 54 § andra stycket civilförsvarslagen. Till ansökningen skall fogas slutbesiktningsbevis när sådant har utfärdats.

[S2]Ersättningen bestäms och betalas ut av statens räddningsverk. Förordning (1986:1047).

28 §  Vid beräkning av ersättningen för skyddsrum och andra åtgärder enligt 40 § 1 mom. c) civilförsvarslagen (1960:74) får medräknas kostnader för arbete som har utförts av personal som kommunen särskilt har anställt eller avdelat för arbetet. Ersättningen får också omfatta kostnader för förvärv av mark eller intrång på mark som ägs av kommunen. Förordning (1980:144).

29 §  Ersättning som avses i 27 § får betalas ut till den ersättningsberättigade i den takt som arbetet fortskrider. En fjärdedel av ersättningen skall dock innehållas till dess arbetena har färdigställts och godkänts. Ersättning för grundläggande utredningar får betalas ut i takt med nedlagda kostnader. Förordning (1980:144).

30 §  Kommunen kan få förskott på ersättning som avses i 27 § om den

 1. på grund av likviditetssvårigheter inte kan utföra arbete som är lämpligt med hänsyn till konjunktursituationen,
 2. med hänsyn till särskilda omständigheter inte har kunnat planera för finansieringen av arbetet. Förordning (1980:144).

Övriga bestämmelser

31 §  Statens räddningsverk bestämmer i mån av tillgång på medel i vilka skyddsrumsorter och i vilken omfattning som förberedelser enligt 10 § tredje stycket civilförsvarslagen (1960:74) skall vidtas.

[S2]Statens räddningsverk får under höjd beredskap besluta att utrymmen som avses i första stycket skall iordningställas till skyddsrum.

[S3]Skyddsrum som har anordnats inom område som efter länsstyrelsens beslut enligt 1 § inte längre skall utgöra skyddsrumsort eller del därav, skall även fortsättningsvis utrustas, vårdas, underhållas och omfattas av åtgärder enligt 53 § 2 mom. civilförsvarslagen. Förordning (1993:257).

32 §  Särskilda bestämmelser om skyddsrum finns i kungörelsen (1969:361) om civilförsvar vid verksanläggning och kungörelsen (1969:362) om civilförsvar vid militäranläggning. Förordning (1980:144).

33 §  Om fastighetsägares skyldighet att under höjd beredskap upplåta skyddsrum åt befolkningen enligt 57 § första stycket e) civilförsvarslagen (1960:74) meddelar statens räddningsverk erforderliga föreskrifter. Förordning (1993:257).

34 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av bestämmelserna i civil- försvarslagen (1960:74) om skyddsrum meddelas av statens räddningsverk. Förordning (1986:1047).

 • SRVFS 1993:6: Statens räddningsverks föreskrifter om provning, certifiering och kontroll av komponenter till skyddsrum

Bilaga*

Län/Kommuner Tätorter/Platser
Stockholms län
Botkyrka Stockholm Tumba
Danderyd Roslags-Näsby Stockholm
Haninge Jordbro Muskö Stockholm Västerhaninge
Huddinge Stockholm
Järfälla Stockholm Stäket
Lidingö Brevik Lidingö
Nacka Boo Fisksätra Hästhagen Kummelnäs Saltsjöbaden Stockholm Älta
Norrtälje Hallstavik Norrtälje
Nynäshamn Nynäshamn
Sigtuna Arlanda flygplats Märsta
Sollentuna Sollentuna
Solna Stockholm
Stockholm Stockholm
Sundbyberg Stockholm
Södertälje Pershagen Södertälje
Tyresö Stockholm
Täby Roslags-Näsby
Upplands-Bro Bro Kungsängen Tibble
Upplands-Väsby Löwenströmska lasarettet Upplands-Väsby
Vaxholm Oskar-Fredriksborg Vaxholm
Värmdö Gustavsberg
Österåker Åkersberga
Uppsala län
Enköping Enköping
Håbo Bålsta
Tierp Tierp
Uppsala Uppsala
Älvkarleby Skutskär Älvkarleby
Östhammar Öregrund Östhammar
Södermanlands län
Eskilstuna Eskilstuna Hällbybrunn Skogstorp Torshälla
Flen Flen Mellösa
Katrineholm Katrineholm
Nyköping Arnö Nyköping
Oxelösund Oxelösund
Strängnäs Abborrberget Strängnäs
Östergötlands län
Finspång Finspång
Linköping Linköping Malmslätt Tallboda Vikingstad
Mjölby Mjölby
Motala Motala
Norrköping Jursla Lindö Norrköping Åby
Söderköping Söderköping
Åtvidaberg Åtvidaberg
Jönköpings län
Eksjö Eksjö
Gislaved Gislaved
Jönköping Jönköping
Nässjö Nässjö
Tranås Tranås
Vetlanda Vetlanda
Värnamo Värnamo
Kronobergs län
Alvesta Alvesta Moheda
Ljungby Ljungby
Växjö Växjö Ingelstad
Älmhult Eneryda Älmhult
Kalmar län
Emmaboda Emmaboda
Hultsfred Hultsfred
Kalmar Kalmar Smedby
Nybro Nybro
Oskarshamn Oskarshamn
Vimmerby Vimmerby
Västervik Västervik
Gotlands län
Gotland Fårösund Slite Visby
Blekinge län
Karlshamn Karlshamn
Karlskrona Karlskrona
Olofström Olofström
Ronneby Kallinge Ronneby
Sölvesborg Sölvesborg
Kristianstads län
Bromölla Bromölla
Hässleholm Hässleholm Hästveda Stoby Tyringe
Klippan Klippan Klippans bruk Ljungbyhed
Kristianstad Everöd Hammar Kristianstad Norra Åsum Rinkaby Skepparslöv Viby Åhus
Osby Osby
Perstorp Perstorp
Simrishamn Gärsnäs Simris Simrishamn
Tomelilla Smedstorp Tomelilla
Åstorp Åstorp
Ängelholm Munka-Ljungby Ängelholm
Östra Göinge Knislinge
Malmöhus län
Bjuv Bjuv
Burlöv Malmö Åkarp
Eslöv Eslöv
Helsingborg Helsingborg Hittarp Ödåkra
Höganäs Höganäs Lerberget Viken Väsby
Hörby Hörby
Höör Höör Sätofta
Kävlinge Furulund Kävlinge Löddeköpinge
Landskrona Landskrona
Lomma Bjärred Lomma
Lund Lund Vallkärra
Malmö Käglinge Malmö Oxie
Sjöbo Sjöbo
Skurup Skurup
Staffanstorp Staffanstorp
Svedala Svedala Sturup flygplats
Trelleborg Gislövsläge Trelleborg
Vellinge Höllviksnäs Ljunghusen Skanör-Falsterbo Vellinge
Ystad Ystad
Hallands län
Falkenberg Falkenberg
Halmstad Halmstad Oskarström
Hylte Hyltebruk
Kungsbacka Kungsbacka
Laholm Laholm
Varberg Varberg
Göteborgs och Bohus län Göteborg Billdal Göteborg Hjuvik Olofstorp Säve Torslanda Tuve
Härryda Landvetter Landvetter flygplats Mölnlycke
Kungälv Kungälv
Lysekil Lysekil Scanraff
Munkedal Munkedal
Mölndal Göteborg Kållered Lindome Mölnlycke
Partille Göteborg
Stenungsund Stenungsund
Strömstad Strömstad
Uddevalla Herrestad Uddevalla
Älvsborgs län
Ale Nol Nödinge Surte Älvängen
Alingsås Alingsås
Borås Borås Sandared Sjömarken
Herrljunga Herrljunga
Lerum Floda Gråbo Lerum Lerum-Gråbo industriområde
Lilla Edet Lilla Edet
Mark Kinna
Mellerud Mellerud
Trollhättan Trollhättan
Ulricehamn Ulricehamn
Vårgårda Vårgårda
Vänersborg Vargön Vänersborg
Åmål Åmål
Skaraborgs län
Falköping Falköping
Karlsborg Karlsborg
Lidköping Lidköping Råda Stenhammar
Mariestad Mariestad
Skara Skara
Skövde Skultorp Skövde
Tibro Tibro
Tidaholm Tidaholm
Töreboda Töreboda
Värmlands län
Arvika Arvika
Eda Åmotfors
Filipstad Filipstad
Grums Grums
Hagfors Hagfors
Hammarö Skoghall
Karlstad Karlstad
Kil Kil
Kristinehamn Kristinehamn
Säffle Säffle
Örebro län
Degerfors Degerfors
Hallsberg Hallsberg
Hällefors Hällefors
Karlskoga Karlskoga
Kumla Hallsberg Kumla
Laxå Laxå
Lindesberg Frövi Lindesberg
Ljusnarsberg Kopparberg
Nora Gyttorp Nora
Örebro Örebro
Västmanlands län
Arboga Arboga
Fagersta Fagersta
Hallstahammar Hallstahammar
Kungsör Kungsör
Köping Köping
Sala Sala
Surahammar Surahammar
Västerås Kvicksund Tillberga Västerås
Kopparbergs län
Avesta Avesta Horndal Nordanå
Borlänge Borlänge Ornäs
Falun Falun Korsgården
Hedemora Hedemora
Ludvika Grängesberg Ludvika
Mora Färnäs Mora Vinäs Östnor
Smedjebacken Ludvika Smedjebacken
Gävleborgs län
Bollnäs Bollnäs
Gävle Forsbacka Furuvik Gävle Skutskär Valbo
Hofors Hofors
Hudiksvall Hudiksvall Iggesund
Ljusdal Ljusdal
Ockelbo Ockelbo
Sandviken Sandviken Storvik
Söderhamn Ljusne Sandarne Söderhamn
Västernorrlands län
Härnösand Härnösand Norrstig Ramvik
Kramfors Hammar Kramfors Nyland Ramvik Sandslån
Sollefteå Långsele Sollefteå
Sundsvall Essvik Kvissleby Matfors Njurundabommen Skottsund Sundsbruk Sundsvall Svartvik Tunadal
Timrå Bergeforsen Stavreviken Timrå
Ånge Ljungaverk Ånge
Örnsköldsvik Arnäsvall Gimåt Husum Mellansel Västerhus Örnsköldsvik Överhörnäs
Jämtlands län
Bräcke Bräcke
Härjedalen Sveg
Krokom Krokom
Strömsund Strömsund
Åre Järpen
Östersund Brunflo Östersund
Västerbottens län
Lycksele Lycksele
Skellefteå Skelleftehamn Skellefteå
Umeå Holmsund Obbola Umeå
Vännäs Vännäs
Norrbottens län
Arvidsjaur Arvidsjaur
Boden Boden Heden Sävast Trångfors Vittjärv
Gällivare Gällivare Koskullskulle Malmberget
Haparanda Haparanda
Kalix Kalix
Kiruna Kiruna Kiruna flygplats
Luleå Bergnäset Gammelstad Kallax flygplats Kallaxheden Luleå Norra Gäddvik
Pajala Pajala
Piteå Degeränget Piteå Öjebyn
Älvsbyn Älvsbyn
Överkalix Överkalix
Övertorneå Övertorneå
Den inom kommunen belägna tätorten Stockholm.
Den inom kommunen belägna tätorten Roslags-Näsby.
Den inom kommunen belägna tätorten Skutskär.
Den inom kommunen belägna tätorten Kvicksund.
Den inom kommunen belägna tätorten Malmö.
Den inom kommunen belägna tätorten Göteborg.
Den inom kommunen belägna tätorten Mölnlycke.
Den inom kommunen belägna tätorten Åmotfors.
Den inom kommunen belägna tätorten Hallsberg.
Den inom kommunen belägna tätorten Ludvika.
Den inom kommunen belägna tätorten Ramvik.
Den inom kommunen belägna tätorten Tumba.
Förordning (1986:1047).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Skyddsrumsförordning (1979:90)

Förordning (1980:144) om ändring i skyddsrumsförordningen (1979:90)

  Omfattning
  nuvarande 27-30 §§ betecknas 31-34 §§; ändr. 19 §; rubr. närmast före 27 § sätts närmast före 31 §; nya 27-30 §§

Förordning (1982:956) om ändring i skyddsrumsförordningen (1979:90)

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1983:679) om ändring i skyddsrumsförordningen (1979:90)

  Omfattning
  ändr. 5, 6, 16, 19, 22, 27 §§; nya 16 a, 18 a, 26 a §§; rubr. närmast före 17 § sätts närmast före nya 16 a §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:590) om ändring i skyddsrumsförordningen (1979:90)

  Omfattning
  nuvarande 26 a § betecknas 26 b §; ändr. 20, 27 §§; nya 19 a, 26 a §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:1030) om ändring i skyddsrumsförordningen (1979:90)

  Omfattning
  ändr. 31 §, bil.
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:65) om ändring i skyddsrumsförordningen (1979:90)

  Omfattning
  ändr. 24 §
  Ikraftträder
  1985-03-12

Förordning (1986:1047) om ändring i skyddsrumsförordningen (1979:90)

  Omfattning
  upph. 3-8 §§; ändr. 2, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 31, 33, 34, rubr. närmast före 1 §, bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:174) om ändring i skyddsrumsförordningen (1979:90)

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1989:1061) om ändring i skyddsrumsförordningen (1979:90)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 1, 2 och 31 §§ den 1 januari 1991, och i övrigt den 1 april 1990.
  Länsstyrelsen skall vidta de åtgärder som behövs för att beslut enligt 1 § om nya skyddsrumsorter skall kunna gälla från och med den 1 januari 1991.
  Bestämmelserna i 21 och 22 §§ i den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om skyddsrum som slutbesiktats före den 1 april 1990. De äldre bestämmelserna i 21 och 22 §§ skall också tillämpas på skyddsrum för vilka besked enligt 32 § civilförsvarslagen (1960:74) lämnats före den 1 april 1990 men slutbesiktats efter den 31 mars 1990, om det leder till högre ersättning än enligt de nya bestämmelserna. I sådana fall skall vid beräkningen av ersättningen slutbe- siktningen anses ha skett den 31 mars 1990.
  Omfattning
  upph. 2, 15, 16 §§, bil.; ändr. 1, 14, 21, 22, 24, 26 b, 31 §§
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1991:88) om ändring i skyddsrumsförordningen (1979:90)

  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1991-04-01

Förordning (1993:109) om ändring i skyddsrumsförordningen (1979:90)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993. I fråga om skyddsrumsbesked som lämnats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
  Omfattning
  upph. 23; ändr. 24, 25 §§
  Ikraftträder
  1993-04-01

Förordning (1993:257) om ändring i skyddsrumsförordningen (1979:90)

Omfattning
ändr. 31, 33 §§
Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 1995:128

  Omfattning
  upph.