Upphävd författning

Lag (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel;

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1939-05-19
Ändring införd
SFS 1939:174
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Materiel till skydd mot stridsgaser indelas i två klasser: gasskyddsmateriel av första klass och gasskyddsmateriel av andra klass.

[S2]Med gasskyddsmateriel av första klass förstås i denna förordning:

[S3]gasmasker, jämte färdiga delar därtill, för beredande av skydd mot stridsgas;

[S4]filtreringsapparater, jämte färdiga delar därtill, för gasskyddsrum; samt

[S5]annan gasskyddsmateriel, beträffande vilken regeringen meddelat föreskrift, att bestämmelserna i denna lag angående gasskyddsmateriel av första klass skola gälla.

[S6]Med gasskyddsmateriel av andra klass förstås i denna lag sådan materiel, som utan att tillhöra gasskyddsmateriel av första klass avser att tjäna något av följande ändamål:

[S7]beredande av kroppsligt skydd mot stridsgas eller skydd för materiel och utrustning mot dylik gas;

[S8]fastställande av närvaron av stridsgas eller oskadliggörande av dylik gas;

[S9]behandling efter beröring med stridsgas; samt

[S10]demonstration och övning avseende skydd mot stridsgas. Lag (1975:691).

2 §  Tillverkning av gasskyddsmateriel av första klass må icke bedrivas utan att regeringen därtill givit tillstånd. Vid beviljande av tillstånd meddelar regeringen de föreskrifter och villkor, som anses erforderliga för tillståndets åtnjutande. Lag (1975:691).

3 §  Tillverkning, som avses i 2 §, skall stå under kontroll av den myndighet regeringen bestämmer.

[S2]Det åligger tillverkare att för tillsyn bereda kontrollmyndigheten tillhörande tjänsteman, närhelst han det fordrar, tillträde till lokal, där tillverkningen bedrives, att meddela kontrollmyndigheten begärda upplysningar angående tillverkningen och därmed sammanhängande förhållanden ävensom att i övrigt ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, som av regeringen eller kontrollmyndigheten meddelas för erhållande av betryggande kontroll. Lag (1980:163).

4 §  Införsel till riket av gasskyddsmateriel av första klass må ej ske utan tillstånd av den i 3 § omförmälda kontrollmyndigheten. I fråga om hantering av oförtullad materiel gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Lag (1973:1005).

5 §  Försäljning av gasskyddsmateriel, av första eller andra klass, må bedrivas allenast efter anmälan till kontrollmyndigheten.

[S2]Såsom gasskyddsmateriel må icke saluhållas annan vara än sådan, som blivit till sin beskaffenhet godkänd av kontrollmyndigheten.

[S3]Har sådant godkännande lämnats beträffande vara, hänförlig till gasskyddsmateriel av andra klass, skola angående tillverkningen av varan bestämmelserna i 3 § äga motsvarande tillämpning.

6 §  Försäljare av gasskyddsmateriel vare skyldig att för tillsyn bereda kontrollmyndigheten tillhörande tjänsteman eller polismyndighet, närhelst såsant fordras, tillträde till lokal, där försäljningen bedrives, att meddela sådan tjänsteman eller myndighet begärda upplysningar angående såsom gasskyddsmateriel saluhållen vara ävensom att i övrigt ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, som av regeringen eller kontrollmyndigheten meddelas för erhållande av betryggande kontroll över försäljningen.

[S2]I fråga om tjänsteman eller myndighet, som i denna paragraf avses, skall gälla vad i 3 § tredje stycket stadgas. Lag (1975:691).

7 §  För undersökning eller godkännande av gasskyddsmateriel utgår avgift enligt taxa, som regeringen bestämmer. Lag (1975:691).

8 §  Denna lag äger icke tillämpning på tillverkning, införsel eller försäljning för försvarsväsendets räkning. Lag (1975:691).

9 §  Angående påföljd för olovlig införsel av gasskyddsmateriel av första klass och för försök därtill stadgas i lagen om straff för varusmuggling.

[S2]Tillverkar någon olovligen gasskyddsmateriel av första klass, eller saluhåller eller försäljer någon gasskyddsmateriel i strid mot bestämmelserna i denna lag, straffes med dagsböter eller fängelse, och vare egendomen förverkad.

[S3]Äro omständigheterna synnerligen mildrande, äge rätten pröva, huruvida egendomen skall vara förverkad.

[S4]Kan egendom, som förklarats förverkad, ej tillrättaskaffas, skall dess värde gäldas. Lag (1975:691).

10 §  Underlåter den, som erhållit tillstånd till tillverkning av gasskyddsmateriel eller som saluför eller försäljer sådan vara, att eljest ställa sig till efterrättelse, vad enligt denna lag eller med stöd av densamma meddelade föreskrifter ålagts honom, eller avgiver han angående omständigheter, varom det jämlikt denna lag åligger honom att lämna upplysning, mot bättre vetande oriktig eller ofullständig uppgift, straffes med dagsböter eller fängelse. Lag (1975:691).

[S2]11 och 12 §§ har upphävts genom lag (1975:691).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel

Ändring, SFS 1960:425

  Omfattning
  ändr. 9 §

Ändring, SFS 1973:1005

Ändring, SFS 1975:691

  Övergångsbestämmelse

  Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till förordningen angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel, skall hänvisningen i stället avse lagen om tillverkning, införsel och försälning av gasskyddsmateriel.
  Förarbeten
  Prop. 1975:78
  Omfattning
  upph. 11, 12 §§; ändr. författningsrubr., 1-3, 6-10 §§

Lag (1980:163) om ändring i lagen (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel

Lag (1992:1409) om upphävande av lagen (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel