SRVFS 2005:7

Statens räddningsverks föreskrifter om ersättning för resa och uppehälle vid medverkan i räddningstjänst

Statens räddningsverks

författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2005:7

Statens räddningsverks föreskrifter om

ersättning för resa och uppehälle vid

medverkan i räddningstjänst

Räddningstjänst och förebyggande åtgärder

enligt lagen om skydd mot olyckor

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande

lagstiftningsområden:

• Allvarliga kemikalieolyckor

• Brandfarliga och explosiva varor

• Civilt försvar

• Ordning och säkerhet

• Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor

• Teknisk kontroll

• Transport av farligt gods

Beställningsadress

Norstedts Juridik AB

Kundservice

106 47 Stockholm

Telefon

E-post

ISSN

08-690 91 90

kundservice@nj.se

0283-6165

Fax Internet

08-690 91 91

www.fritzes.se

Statens räddningsverks

författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2005:7

Utkom från trycket

den 8 november 2005

Statens räddningsverks föreskrifter om

ersättning för resa och uppehälle vid

medverkan i räddningstjänst;

beslutade den 19 oktober 2005.

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 7 kap. 4 §

förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Inledande bestämmelser

1 § Med en tjänstepliktig avses den som, på grund av tjänsteplikt enligt

6 kap. 1 § lagen om skydd mot olyckor eller frivilligt med räddningsledarens

samtycke, medverkat i räddningstjänst eller i en övning med kommunens

organisation för räddningstjänst.

Resekostnadsersättning

2 § Om transportmedel inte tillhandahållits har en tjänstepliktig rätt till

resekostnadsersättning enligt vad som framgår av 3-5 §§.

Allmänt kommunikationsmedel

3 § Med allmänt kommunikationsmedel förstås tåg, fartyg, luftfartyg, buss

och spårvagn i reguljär trafik.

4 § Om en tjänstepliktig har använt allmänt kommunikationsmedel har

den tjänstepliktige rätt till resekostnadsersättning med ett belopp som

motsvarar kostnaden för resa med billigaste färdsätt och färdväg.

En tjänstepliktig har rätt till ersättning för resa med luftfartyg endast om

räddningsledaren eller övningsledaren godkänt färdsättet.

Andra kommunikationsmedel

5 § Om räddningsledaren eller övningsledaren medgivit att en tjänstepliktig

får använda ett annat färdsätt än allmänt kommunikationsmedel har den

tjänstepliktige rätt till resekostnadsersättning

SRVFS

2005:7

2

1. för resa med egen bil med det belopp som anges i 12 kap. 5 §

inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. för resa med annat kommunikationsmedel med styrkta

resekostnader.

Ersättning för uppehälle

6 § Om inkvartering eller måltider inte tillhandahållits har en

tjänstepliktig rätt till ersättning för

1. skäliga logikostnader som styrkts, och

2. måltidskostnader med högst det belopp som Skatteverket fastställt

för värdet av förmån av fri kost under det aktuella året.

Denna författning träder i kraft den 1 december 2005 då verkets föreskrifter

(SRVFS 1995:5) om ersättning för resa och uppehälle enligt 48 §

räddningstjänstlagen (1986:1102) upphör att gälla.

Statens räddningsverk

IVAR RÖNNBÄCK

Jan

Nyquist

(Rättssekretariatet)