STFS 2007:10

Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött

Sametingets

författningssamling

Sametinget

Adolf Hedinsvägen 58

981 33 Kiruna

Tfn 0980‐780 30

Fax 0980‐780 31

ISSN 1654‐0549

STFS 2007:10

Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter

(STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött;

Utkom från trycket

den 15 januari 2008

beslutade den 13 december 2007

Sametinget föreskriver, med stöd av 6 § förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött,

följande.

Allmänna föreskrifter

1 § Med slakteri avses i denna författning kontrollslakteri och renkontrollslakteri.

2 § Särskilt pristillägg lämnas för renkött som godkänts vid köttbesiktning enligt före‐

skrifter som meddelats med stöd av livsmedelslagen (2006:804) och som klassificerats en‐

ligt Statens jordbruksverks föreskrifter (2004:88) om klassificering av slaktkroppar.

3 § Av 2 § förordningen (1986:255) om särskilt pristillägg på renkött framgår hur pris‐

tillägget ska beräknas och storleken av detsamma. Av pristillägget utgår ett kollektivt

marknadsstöd med 0.50 kronor per kilo slaktad vikt enligt särskilt beslut av Sametinget.

I 4 § förordningen (1986:255) om särskilt pristillägg på renkött anges att om renägaren

har förvärvat renen från Norge eller Finland lämnas pristillägg endast om renen tillhört

honom minst ett år.

4 § Har renar som tillhör en renägare som bedriver renskötsel i Sverige slaktats i Norge

eller Finland lämnas pristillägg om köttet godkänts vid besiktning och klassificerats enligt

de bestämmelser som gäller för landet i fråga och detta styrks genom intyg från besikt‐

ningsmyndighet eller motsvarande. För renar som slaktats i Finland gäller vidare att

slaktad vikt och djurslagsindelning ska styrkas av besiktningsveterinär.

Vad som sägs i första stycket gäller även om en renägare som bedriver renskötsel i

Sverige har sålt renar till slakt i Norge eller Finland.

5 § Pristillägg på renkött ska av Sametinget utbetalas till den som är att anse som renägare

om inte Sametinget beslutar annat.

Redovisning m.m.

6 § Slakteri ska avge redovisning för pristillägg. Redovisningen ska omfatta pristillägg för

renar som slaktats och besiktigats under redovisningsperioden.

STFS 2007:10

Redovisningsperioder och senaste redovisningsdatum framgår av tidsplan som

framgår av bilaga till dessa föreskrifter. Redovisning ska avges en gång per redo‐

visningsperiod på periodredovisningsblankett (slakteri ska behålla en kopia) och på

diskett och sändas in till Sametinget. Firmatecknare ska avge försäkran på heder och

samvete att lämnade uppgifter är riktiga.

Redovisning för utbetalning av pristillägg för renar som slaktats eller sålts till slakt i

Norge eller Finland, avges av renägare. Till redovisningen ska bifogas intyg enligt 4 § och

förteckning över slaktade renar. Förteckningen ska för varje enskilt djur innehålla uppgift

om slaktdatum, vikt, djurslag och beräknat pristillägg.

7 § Slakteri ska föra register som omfattar uppgifter om namn, adress, personnummer

samt antal levererade djur och djurslag för varje renägare. Dessa uppgifter ska sparas i tio

år.

Kontroll

8 § Slakteri är skyldigt att föra sådana anteckningar och ha sin bokföring så ordnad att för

varje slaktkropp kontroll av beräkning och utbetalning av pristillägg kan ske.

De handlingar som fordras enligt dessa föreskrifter ska förvaras ordnade på

betryggande och överskådligt sätt. Handlingarna får förstöras tidigast tio år efter

upprättandet. Anteckningarna ska föras på varaktigt sätt. Införda anteckningar får inte

raderas ut eller göras oläsliga.

Om ändring i anteckningarna måste göras, ska det anges när ändringen gjorts och vem

som företagit den.

9 § Inom varje slakteri ska Sametingets föreskrifter om särskilt pristillägg på renkött

finnas tillgängliga för besökande.

10 § Sametinget eller dess ombud äger rätt att hos slakteri eller renägare kontrollera

efterlevnaden av dessa föreskrifter. Detta innebär bl.a. rätt att granska dels handlingar och

annat material som har samband med besiktning, slakt och utbetalning av pristillägg, dels

befintlig bokföring med tillhörande handlingar som har sådant samband. Slakteriet och

renägaren är skyldig att tillhandahålla detta material.

Övriga bestämmelser

11 § Slakteri eller renägare som erhållit för mycket i pristillägg är återbetalningsskyldig.

12 § Enligt 5 § förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött får Sametingets beslut om

pristillägg enligt dessa föreskrifter inte överklagas.

STFS 2007:10

3

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Denna författning träder i kraft den 15 mars 20071

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Denna författning träder i kraft den 1 januari 20082

LARS ANDERS BAER

Ulla Barruk Sunna

____________________

1 STFS 2007:4

2 STFS 2007:10

STFS 2007:10

BILAGA

Sametinget avser att tillämpa följande redovisningsperioder och redovisningsdagar

från och med den 1 januari 2008.

Redovisnings‐

period

Vecka nr

Besiktnings‐

datum

Redovisning till

Sametinget

senast

1

1 – 4

1/1 – 27/1

11/2

2

5 – 8

28/1 – 24/2

10/3

3

9 – 12

25/2 – 23/3

7/4

4

13 – 16

24/3 – 20/4

5/5

5

17 – 20

21/4 – 18/5

2/6

6

21 – 24

19/5 – 15/6

30/6

7

25 – 28

16/6 – 13/7

28/7

8

29 – 32

14/7 – 10/8

25/8

9

33 – 36

11/8 – 7/9

22/9

10

37 – 40

8/9 – 5/10

20/10

11

41 – 44

6/10 ‐ 2/11

17/11

12

45 – 48

3/11 ‐ 30/11

15/12

13

49 – 52

(01) 1/12 – 31/12

15/1‐ 2009