Förordning (1986:255) om pristillägg på renkött

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1986-05-15
Ändring införd
SFS 1986:255 i lydelse enligt SFS 2006:1358
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att främja renskötselns rationalisering kan i mån av tillgång på medel bidrag lämnas som särskilt pristillägg på renkött.

3 §  Pristillägg lämnas endast för renkött som godkänts vid köttbesiktning enligt Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av livsmedelslagen (2006:804).

[S2]Har renar som tillhör en renägare som bedriver renskötsel i Sverige slaktats i Norge eller Finland lämnas dock pristillägg om köttet godkänts vid besiktning enligt de bestämmelser som gäller för landet i fråga. Detsamma gäller om en sådan renägare har sålt renar till slakt i Norge eller Finland. Förordning (2006:833).

4 §  Har renägaren förvärvat renen från Norge eller Finland, lämnas pristillägg endast om renen tillhört honom i minst ett år.

5 §  Frågor om pristillägg prövas av Sametinget.

[S2]Sametingets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2006:1358).

6 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning får meddelas av Sametinget. Förordning (2006:1358).

 • STFS 2007:10: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött
 • STFS 2007:4: Föreskrifter om särskilt pristillägg på renkött
 • SJVFS 2006:89: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:18) om särskilt pristillägg på renkött
 • STFS 2019:2: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött
 • STFS 2013:1: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött
 • STFS 2010:1: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött
 • STFS 2008:4: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött
 • STFS 2009:4: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:255) om pristillägg på renkött

Förordning (1990:925) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1990-10-01

Förordning (1991:444) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:435) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

Förordning (1993:297) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:115, Prop. 1992/93:32, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:BoU8, Bet. 1992/93:BoU12
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§;omtryck
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:416) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:186, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:BoU11
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:1210) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-12-02

Förordning (1996:1565) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:113, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:JoU1
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 6 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (2003:1193) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre bestämmelser skall dock tillämpas i fråga om renar som slaktats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:104, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:MJU2
Omfattning
ändr. 2, 3 §§; omtryck
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:659) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas även för ren som slaktats från och med den 1 januari 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:273, Bet. 2003/04:FiU21
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2006:833) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
32004R0854
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1358) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

Omfattning
ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraftträder
2007-01-01