STFS 2007:3

Föreskrifter om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel

Sametingets

författningssamling

Sametinget

Adolf Hedinsvägen 58

981 33 Kiruna

Tfn 0980‐780 30

Fax 0980‐780 31

ISSN 1654‐0549

STFS 2007:3

Föreskrifter om hänsyn till naturvårdens och

kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel;

Utkom från trycket

den 15 april 2007

beslutade den beslutade den 14 mars 2007

Sametinget föreskriver, med stöd av 10 § rennäringsförordningen (1993:384) samt efter

samråd med Statens naturvårdsverk och Riksantikvarieämbetet, följande.

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om hänsyn till andra intressen vid utövande av

renskötsel finns i

1. rennäringslagen (1971:437), och

2. rennäringsförordningen (1993:384).

Allmänt

2 § Vid utövande av renskötsel skall hänsyn tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens

intressen. För biotoper som omfattas av 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) och

fornlämningar som omfattas av 2 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. gäller de

nämnda bestämmelserna i stället för denna författning.

3 § Vad som föreskrivs i 4 ‐ 9 §§ gäller inte en åtgärd som är nödvändig för att

renskötselns pågående markanvändning inte avsevärt skall försvåras. En sådan åtgärd

skall dock utformas med största möjliga hänsyn till naturvården och kulturmiljön.

Hänsynen vid renskötseln till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen

4 § Vid utövande av renskötsel får inte lämningar efter äldre tiders renskötsel som

renhagar, renvallar, förvaringsanläggningar och äldre visten skadas.

5 § Tillskottsutfodring av renar får inte medföra ett så högt renantal att betesuttaget

därigenom överstiger naturbetesmarkens långsiktiga produktionsförmåga.

6 § Skador till följd av renskötselarbete skall undvikas eller begränsas för växt‐ och

djurarter som är akut hotade, sårbara, sällsynta eller hänsynskrävande. Däggdjur och

STFS 2007:3

2

fåglar som är akut hotade, sårbara eller hänsynskrävande får inte utsättas för allvarliga

störningar under sin fortplantningstid.

7 § Vid tagande av bränsle eller virke skall döende eller döda träd, hålträd, boträd samt

levande och döda träd och stubbar med spår av äldre kultur i första hand lämnas kvar.

8 § När arbetshagar, stängsel och andra renskötselanläggningar uppförs skall skador på

naturen och kulturmiljön undvikas eller begränsas. Renskötselanläggningar som inte

längre har någon funktion skall avlägsnas utom i de fall som avses i 4 §.

9 § Terrängkörning med barmarksfordon får inte ske i område, som har stort värde för

den biologiska mångfalden eller för kulturmiljövården, om körningen skadar

kulturmiljövärdet eller stör mindre vanligt förekommande växt‐ och djurarter.

Särskilda bestämmelser

10 § Om det finns särskilda skäl kan Sametinget medge undantag från bestämmelserna i

dessa föreskrifter.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Denna författning träder i kraft den 15 mars 2007.

LARS ANDERS BAER

Ulla Barruk Sunna