STFS 2010:1

Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött

Sametingets

författningssamling

Sametinget

Box 90

981 22 KIRUNA

Tfn 0980-780 30

Fax 0980-780 31

ISSN 1654-0549

STFS 2010:1

Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter

(STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött;

Utkom från trycket

den 29 december 2010

beslutade den 9 december 2010

Sametinget föreskriver, med stöd av 6 § förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött,

att 6 § Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött och bilagan

till denna skall ha följande lydelse. Författningen kommer därför att ha följande lydelse

från och med den dag då denna författning träder i kraft.

Allmänna föreskrifter

1 § Med slakteri avses i denna författning kontrollslakteri och renkontrollslakteri.

2 § Särskilt pristillägg lämnas för renkött som godkänts vid köttbesiktning enligt före-

skrifter som meddelats med stöd av livsmedelslagen (2006:804) och som klassificerats en-

ligt Statens jordbruksverks föreskrifter (2004:88) om klassificering av slaktkroppar.

3 § Av 2 § förordningen (1986:255) om särskilt pristillägg på renkött framgår hur pris-

tillägget ska beräknas och storleken av detsamma. Av pristillägget utgår ett kollektivt

marknadsstöd med 0.50 kronor per kilo slaktad vikt enligt särskilt beslut av Sametinget.

Av 4 § förordningen (1986:255) om särskilt pristillägg på renkött följer att om

renägaren har förvärvat renen från Norge eller Finland lämnas pristillägg endast om renen

tillhört renägaren minst ett år.

4 § Har renar som tillhör en renägare som bedriver renskötsel i Sverige slaktats i Norge

eller Finland lämnas pristillägg om köttet godkänts vid besiktning och klassificerats enligt

de bestämmelser som gäller för landet i fråga och detta styrks genom intyg från besikt-

ningsmyndighet eller motsvarande. För renar som slaktats i Finland gäller vidare att

slaktad vikt och djurslagsindelning ska styrkas av besiktningsveterinär.

Vad som sägs i första stycket gäller även om en renägare som bedriver renskötsel i

Sverige har sålt renar till slakt i Norge eller Finland.

5 § Pristillägg på renkött ska av Sametinget utbetalas till den som är att anse som renägare

om inte Sametinget beslutar annat.

STFS 2010:1

2

Redovisning m.m.

6 §

Slakteri ska lämna redovisning för pristillägg bestående av slaktuppgifter och en

leveransförsäkran. Redovisningen ska omfatta pristillägg för renar som slaktats och

besiktigats under en redovisningsperiod eller under en eller flera slakter. I de fall

redovisningsperioder används framgår dessa av bilagan till dessa föreskrifter.

Slaktuppgifterna ska lämnas till Sametinget i elektronisk form, dvs datafil, diskett,

CD-rom eller annat sätt som anvisas av Sametinget.

Leveransförsäkran ska lämnas av firmatecknare och levereras till Sametinget

tillsammans med slaktuppgifterna på sätt som anvisas av Sametinget.

Redovisning för utbetalning av pristillägg för renar som slaktats eller sålts till slakt i

Norge eller Finland, ska lämnas av renägare och bestå av slaktuppgifter och en

leveransförsäkran. Till slaktuppgifterna ska bifogas intyg enligt 4 §. Leveransförsäkran ska

lämnas av renägaren och levereras till Sametinget tillsammans med slaktuppgifterna på

sätt som anvisas av Sametinget.

7 § Slakteri ska föra register som omfattar uppgifter om namn, adress, personnummer

samt antal levererade djur och djurslag för varje renägare. Dessa uppgifter ska sparas i tio

år.

Kontroll

8 § Slakteri är skyldigt att föra sådana anteckningar och ha sin bokföring så ordnad att för

varje slaktkropp kontroll av beräkning och utbetalning av pristillägg kan ske.

De handlingar som fordras enligt dessa föreskrifter ska förvaras ordnade på

betryggande och överskådligt sätt. Handlingarna får förstöras tidigast tio år efter

upprättandet. Anteckningarna ska föras på varaktigt sätt. Införda anteckningar får inte

raderas ut eller göras oläsliga.

Om ändring i anteckningarna måste göras, ska det anges när ändringen gjorts och vem

som företagit den.

9 § Inom varje slakteri ska Sametingets föreskrifter om särskilt pristillägg på renkött

finnas tillgängliga för besökande.

10 § Sametinget eller dess ombud äger rätt att hos slakteri eller renägare kontrollera

efterlevnaden av dessa föreskrifter. Detta innebär bl.a. rätt att granska dels handlingar och

annat material som har samband med besiktning, slakt och utbetalning av pristillägg, dels

befintlig bokföring med tillhörande handlingar som har sådant samband. Slakteriet och

renägaren är skyldig att tillhandahålla detta material.

Övriga bestämmelser

11 § Slakteri eller renägare som erhållit för mycket i pristillägg är återbetalningsskyldig.

12 § Enligt 5 § förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött får Sametingets beslut om

pristillägg enligt dessa föreskrifter inte överklagas.

STFS 2010:1

3

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 15 mars 20071

-------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 januari 20082

--------------------------

Denna författning3 träder i kraft den 1 januari 2009

--------------------------

Denna författning4 träder i kraft den 1 januari 2010

--------------------------

Denna författning5 träder i kraft den 1 januari 2011

INGRID INGA

Peter Engström

____________________

1 STFS 2007:4

2 STFS 2007:10

3 STFS 2008:4

4 STFS 2009:4

5 STFS 2010:1

STFS 2010:1

4

BILAGA

Sametinget tillämpar följande redovisningsperioder och redovisningsdagar från och med

den 1 januari 2011.

Redovisnings-

period

Vecka nr

Besiktnings-

datum

1

1 – 4

1/1 – 30/1

2

5 – 8

31/1 – 27/2

3

9 – 12

28/2 – 27/3

4

13 – 16

28/3 – 24/4

5

17 – 20

25/4 – 22/5

6

21 – 24

23/5 – 19/6

7

25 – 28

20/6 – 17/7

8

29 – 32

18/7 – 14/8

9

33 – 36

15/8 – 11/9

10

37 – 40

12/9 – 9/10

11

41 – 44

10/10 – 6/11

12

45 – 48

7/11 – 4/12

13

49 – 52

5/12– 31/12