STFS 2017:1

Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i samiska beslutade den 4 oktober 2017

Sametingets

författningssamling

Sametinget

Box 90

981 22 GIRON/KIRUNA

Tfn 0980-780 30

Fax 0980-780 31

ISSN 1654-0549

Föreskrifter om statsbidrag vid vissa

STFS 2017:1

studier i samiska

Utkom från trycket

beslutade den 4 oktober 2017

den 20 oktober 2017

Sametinget föreskriver med stöd av 15 § förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa

studier i samiska följande.

Syfte

1 § Syftet med bidraget är att främja det samiska språket så att samer som inte har fått

möjlighet att lära sig läsa och skriva på samiska får tillfälle att lära sig det.

Studiemål

2 § Målen med studierna är följande:

Mål 1. Grund

Den studerande ska nå något av kunskapskraven (A-E) i årskurs 6 i kursplanen för ämnet

samiska som förstaspråk, i dessa kunskapsområden: läsa och skriva, texter och språkbruk.

För att uppnå mål 1 beräknas 45 dagars eller 360 timmars studier.

Mål 2. Fortsättning

Den studerande ska nå något av kunskapskraven (A-E) i årskurs 9 i kursplanen för ämnet

samiska som förstaspråk, i dessa kunskapsområden: läsa och skriva, texter och språkbruk.

För att uppnå mål 2 beräknas 45 dagars eller 360 timmars studier.

Undervisningsform

3 § All undervisning vid korttidsstudier ska ske genom antingen närundervisning, där

läraren befinner sig i undervisningsrummet tillsammans med studenterna, eller genom

fjärrundervisning, där läraren bedriver interaktiv undervisning med informations- och

kommunikationsteknik där studenter och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Ansökan

4 § Den som gör sannolikt att han/hon själv, hans/hennes föräldrar, far- eller morföräldrar

har eller har haft samiska som språk i hemmet eller själv är eller har en förälder som är

eller har varit upptagen i röstlängden till Sametinget kan efter ansökan beviljas bidrag.

I ansökan ska lämnas de uppgifter som efterfrågas på särskild ansökningsblankett.

STFS 2017:1

2

5 § Ansökan ska ha kommit in till Sametinget senast en månad före utbildningsstart. För

sommarkurser ska ansökan ha kommit in senast den 15 maj. Med sommarkurs avses kurs

som påbörjas och avslutas under perioden juni – augusti.

Bidragets storlek

6 § Bidrag lämnas

1. per dag med ett belopp som utgör 1,75 procent av prisbasbeloppet, eller

2. per timme med ett belopp som utgör en åttondel av beloppet under 1.

7 § Bidrag för kost lämnas per dag med ett belopp som utgör 0,2 procent av

prisbasbeloppet. Bidraget lämnas om platsen där utbildningen äger rum är längre än 50

km från den studerandes ordinarie bostad och om den studerande övernattat på eller i

anslutning till utbildningsorten. Till en och samma studerande får bidrag för kost lämnas

för högst 14 dagar per utbildningstillfälle och 30 dagar per år.

8 § Bidrag för logi lämnas per natt för den faktiska kostnaden med högst 0,5 procent av

prisbasbeloppet. Bidraget lämnas om platsen där utbildningen äger rum ligger längre än

50 km från den studerandes ordinarie bostad. Till en och samma studerande får bidrag för

logi lämnas för högst 14 nätter per utbildningstillfälle och 30 nätter per år.

9 § Bidrag lämnas för resa till och från den plats där utbildningen äger rum om den

studerandes ordinarie bostad ligger längre bort än 3 kilometer från utbildningsorten och

om den faktiska kostnaden överstiger 0,5 procent av prisbasbeloppet. Bidrag för resor får

uppgå till högst 5 % av prisbasbeloppet per utbildningstillfälle.

10 § Med prisbasbelopp avses i denna författning det prisbasbelopp som fastställs enligt 2

kap 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110).

Utbetalning

11 § Bidrag betalas ut efter rekvisition på särskild rekvisitionsblankett och särskild

resekostnadsblankett.

I rekvisitionsblanketten ska utbildningsanordnaren intyga antalet genomförda

studietimmar, antalet studiedagar och dag för kursstart och kursavslut.

I rekvisitionsblanketten ska den studerande också lämna uppgift om han eller hon under

studietiden fått studiemedel, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning eller under samma

tid fått hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Till resekostnadsblanketten ska kvitton för logi- och resekostnader bifogas i original.

Rekvisitions- och resekostnadsblanketten ska ha kommit in till Sametinget senast en

månad efter den dag som i beslutet om stöd anges som kursens slutdatum och ska ha

undertecknats och lämnats på heder och samvete av den studerande.

----------------

STFS 2017:1

3

- Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018 då Sametingets föreskrifter

(STFS 2008:1) om statsbidrag vid vissa studier i samiska ska upphöra att gälla. Om

en utbildning har påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

Per Olof Nutti

Peter Engström