SvKFS 2005:2

Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar1

Affärsverket svenska kraftnäts

författningssamling

Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby

ISSN 1402-9049

SvKFS 2005:2

Utkom från trycket

den 9 december 2005

Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och

allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utform-

ning av produktionsanläggningar 1 ;

beslutade den 25 oktober 2005.

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) föreskriver med stöd av

16 § förordningen (1994:1806) om systemansvar för el att innehavare av

elektrisk anläggning för produktion av el (produktionsanläggning) skall till-

se att produktionsanläggningen uppfyller de krav som anges i 3–8 kap.

Föreskrifterna omfattar inte produktionsanläggning inom område för

industrianläggning om produktionen av el utgör en direkt del i och process-

tekniskt är underordnad den industriella huvudprocessen.

1 kap. Inledande bestämmelse

1 § I dessa föreskrifter ställs krav på viss teknisk dimensionering av

produktionsanläggningar för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för

driftsäkerhet i det nationella elsystemet.

Kraven avser

– störningstålighet (3 kap.)

– spänningsreglering (4 kap.)

– effektreglering (5 kap.)

– avställning och start efter yttre spänningslöshet (6 kap.)

– kommunikation och styrbarhet (7 kap.)

– verifiering och dokumentation (8 kap.)

1

1

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den

22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och före-

skrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204,

21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034, ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

2 kap. Definitioner

Typer av produktionsanläggningar

1 § I denna författning avses med

Gasturbinaggregat

Produktionsanläggning som drivs av luft och

förbränningsgaser för produktion av el. I

dessa föreskrifter avses två typer: jettyp och

industrityp.

Kombianläggning

Ångturbiner och gasturbiner, som använder

gemensam bränslecykel, där avgasvärme från

gasturbiner används till produktion av ånga

till ångturbiner.

Kondenskraftverk

Ett eller flera värmekraftblock i samma

produktionsanläggning som endast produ-

cerar el.

Kraftvärmeverk

Ett eller flera värmekraftblock i samma pro-

duktionsanläggning som kombinerar produk-

tion av el och värme, som nyttjas för fjärr-

värme eller industriprocess.

Kärnkraftverk

Ett eller flera kärnkraftsreaktorer inom samma

produktionsanläggning. Med kärnkraftsreak-

tor avses i dessa föreskrifter detsamma som

anges i 2 § 1.a. lagen (1984:3) om kärnteknisk

verksamhet.

Vattenkraftaggregat

Sammankopplad turbin och generator, som

drivs av vatten, för produktion av el.

Vattenkraftstation

Ett eller flera vattenkraftaggregat i en och

samma produktionsanläggning.

Vindkraftaggregat

Sammankopplad turbin och generator, som

drivs av vind, för produktion av el.

Vindkraftgrupp

Vindkraftaggregat med tillhörande utrustning

inklusive nät och eventuell transformering.

Nätet, inklusive tillhörande utrustning och

eventuell transformering skall vid dess upp-

förande endast vara avsett för att samman-

koppla vindkraftaggregat.

Värmekraftaggregat

Produktionsanläggning som drivs med uran-,

fossil- och/eller biobränslen för produktion av

el med sammankopplad turbin och generator,

som drivs av ånga från panna eller kärnkrafts-

reaktor.

Värmekraftblock

Ett eller flera värmekraftaggregat som drivs

från gemensam panna eller kärnkraftsreaktor.

I värmekraftblock inkluderas kombianlägg-

ningar.

2

SvKFS 2005:2

Storlek av produktionsanläggningar

2 § I denna författning avses med

Stora anläggningar

Vattenkraftstationer med installerad nominell

aktiv effekt större än 50 MW.

Värmekraftblock med installerad nominell

aktiv effekt större än 100 MW.

Gasturbinaggregat med installerad nominell

aktiv effekt större än 100 MW.

Vindkraftgrupp med sammanlagd installerad

nominell aktiv effekt större än 100 MW.

Medelstora anläggningar

Vattenkraftstationer med installerad nominell

aktiv effekt från 25 MW till och med 50 MW.

Värmekraftblock med installerad nominell

aktiv effekt från 25 MW till och med 100

MW.

Gasturbinaggregat med installerad nominell

aktiv effekt från 25 MW till och med 100

MW.

Vindkraftgrupp med sammanlagd installerad

nominell aktiv effekt från 25 MW till och

med 100 MW.

Små anläggningar

Vattenkraftstation med installerad nominell

aktiv effekt från och med 1,5 MW till och

med 25 MW.

Värmekraftblock med installerad nominell

aktiv effekt från och med 1,5 MW till och

med 25 MW.

Gasturbinaggregat med installerad nominell

aktiv effekt från och med 1,5 MW till och

med 25 MW.

Vindkraftgrupp med sammanlagd installerad

nominell aktiv effekt från och med 1,5 MW

till och med 25 MW.

Vindkraftaggregat med installerad nominell

aktiv effekt från och med 1,5 MW.

3

SvKFS 2005:2

Övriga begrepp

3 § I denna författning avses med

Driftstörning

Ofrivillig nedsättning av i drift varande an-

läggnings förmåga att producera eller över-

föra elektrisk energi.

Hjälpkraftsystem

System för likström och/eller växelström

avsett för försörjning av intern förbrukning

inom produktionsanläggning.

Husturbindrift

Drift av ett aggregat med dess eget hjälp-

maskineri som enda last, när aggregatet är

bortkopplat från det yttre elnätet.

Konstruktionsspänning

Högsta huvudspänning (effektivvärde) för

vilken anläggning och utrustning är konstrue-

rad med hänsyn till såväl isolation, livslängd

som andra egenskaper.

Märkfältspänning

Se Märkvärde.

Märklast

Se Märkvärde.

Märkvärde

Storhetsvärde angivet på ett föremål, på dess

märkskylt eller i till föremålet hörande hand-

lingar för uttryckande av föremålets egen-

skaper och prestationsförmåga i samband

med föremålets konstruktion.

Nominell aktiv effekt

Nominell konstruktionseffekt för elproduk-

tion.

Nominell spänning

Den spänning för vilken en installation eller

del av en installation är bestämd. Nominell

spänning avser i detta fall inte nominell

systemspänning.

p.u.

”Per unit” är ett begrepp som anger storleken

relativt ett nominellt värde, som måste vara

definierat i varje enskilt fall.

Reglerstyrka

Förhållandet mellan effektändring och frek-

vensavvikelse då automatisk frekvensreg-

lering tillämpas.

Turbinaggregat

Sammankopplad turbin och generator för

generering av el.

4

SvKFS 2005:2

3 kap. Störningstålighet

Stationära avvikelser i frekvens och/eller spänning

1 § Stora och medelstora vattenkraftstationer, gasturbinaggregat och vind-

kraftgrupper skall kunna upprätthålla utmatning av effekt i enlighet med de

värden som anges i nedanstående tabell (Tabell 1) vid de däri angivna

kombinationerna av frekvens och spänning. För stora och medelstora

vattenkraftstationer och gasturbinaggregat relateras spänningen till nominell

spänning på generatorn omräknat till uppspänningssidan hos generatorns

transformator. Vid omräkningen skall hänsyn tas till spänningsfallet över

transformatorn vid maximal aktiv effekt och reaktiv effektproduktion

motsvarande 1/12 av maximal aktiv effekt, mätt på transformatorns

uppspänningssida. För stora och medelstora vindkraftgrupper relateras

spänningen till nominell spänning på vindkraftaggregat omräknat till vind-

kraftgruppens högsta spänning med hänsyn taget till spänningsfallet vid

maximal aktiv effekt. Kraven då utmatning av effekt krävs åskådliggörs

grafiskt i Bilaga 1.

Tabell 1

5

SvKFS 2005:2

Frekvens

Spänning

Effekt-

Drifttid

Övrigt

Fig

[Hz]

utmatning

47,5–49,7

85–110 %

10 min

Skall kunna klaras

ett fåtal gånger

För vindkraftgrupper

gäller spänningsinter-

vallet 90–110 %

47,5–49,0

95–105 %

<

5 %

> 30 min

a

reduktion

49,0–49,7

90–105 %

bibehållen

kontinuerlig

b

85–90 %

< 10 %

> 1 timme

Gäller ej

c

reduktion

vindkraftgrupper

49,7–51,0

90–105 %

bibehållen

kontinuerlig

d

105–110 %

< 10 %

> 1 timme

e

reduktion

51,0–52,5

95–105 %

Reducerad

> 30 min

Återgång till normal

f

produktion inom

1 min då f<50,1 Hz

För vindkraftgrupper

gäller frekvensinter-

vallet 51,0–52,0 Hz

2 § Stora och medelstora värmekraftblock skall kunna upprätthålla utmat-

ning av effekt i enlighet med de värden som anges i nedanstående tabell

(Tabell 2) vid de däri angivna kombinationerna av frekvens och spänning,

allt relaterat till nominell spänning på generatorn omräknat till uppspän-

ningssidan hos generatorns transformator. Vid omräkningen skall hänsyn tas

till spänningsfallet över transformatorn vid maximal aktiv effekt och reaktiv

effektproduktion motsvarande 1/12 av maximal aktiv effekt, mätt på trans-

formatorns uppspänningssida. Kraven då utmatning av effekt krävs åskåd-

liggörs grafiskt i Bilaga 2.

Tabell 2

3 § Små anläggningar skall kunna upprätthålla utmatning av effekt i enlig-

het med de värden som anges i tabellen nedan (Tabell 3), inom 90–105 %

av nominell spänning på generatorn omräknat till uppspänningssidan hos

generatorns transformator med hänsyn taget till spänningsfallet över trans-

formatorn vid maximal aktiv effekt. För små vindkraftgrupper relateras

spänningsintervallet till nominell spänning på vindkraftaggregat omräknat

till vindkraftgruppens högsta spänning med hänsyn taget till spänningsfallet

vid maximal aktiv effekt.

6

SvKFS 2005:2

Frekvens

Spänning

Effekt-

Drifttid

Övrigt

Fig

[Hz]

utmatning

47,5–49,7

85–110 %

10 min

Skall kunna klaras

ett fåtal gånger

47,5–49,0

95–105 %

<

15 %

> 30 min

g

reduktion

vid 47,5 Hz

49,0–49,7

90–105 %

bibehållen

kontinuerlig

h

85–90 %

< 10 %

> 1 timme

i

reduktion

49,7–50,3

90–105 %

bibehållen

kontinuerlig

j

105–110 %

< 10 %

> 1 timme

k

reduktion

50,3–51,0

90–105 %

reducerad

> 30 min

Återgång till normal

l

produktion inom

1 min då f<50,1 Hz

50,3–52,5

85–110 %

10 min

Skall kunna klaras

ett fåtal gånger

51,0–52,5

95–105 %

reducerad

> 3 min

Återgång till normal

m

produktion inom

5 min då f<50,1 Hz

Tabell 3

4 § Produktionsanläggning behöver inte innehålla ovan angivna krav om

anläggningsägaren kan visa att de nukleära, hydrologiska, hydrodynamiska,

meteorologiska eller miljömässiga omständigheterna, t.ex. vatten- och vind-

tillgång, väsentligen försvårar ett uppfyllande av dem. Detsamma gäller om

ett uppfyllande av dessa krav skulle strida mot sådana särskilt angivna vill-

kor för produktionsanläggningen som beslutats av domstol.

Kortslutningar, spänningsvariationer

5 § Stora anläggningar skall, med bibehållen nätanslutning, klara variatio-

ner i spänningen på en eller flera faser i det anslutande maskade stamnätet

ned till 0 % under 0,25 sekunder, följt av ett språng på 25 % och sedan

linjärt ökande spänning under 0,5 sekunder upp till 90 % spänning, som

därefter består. Kraven åskådliggörs grafiskt i Bilaga 3.

Medelstora och små anläggningar skall, med bibehållen nätanslutning,

klara variationer i spänningen på en eller flera faser i det anslutande maska-

de stamnätet ned till 25 % under 0,25 sekunder och sedan 90 % spänning,

som därefter består. Kraven åskådliggörs grafiskt i Bilaga 4.

Stora, medelstora och små anläggningar skall, med bibehållen nätanslut-

ning, klara de variationer i spänningen, på en eller flera faser, som kan

uppträda vid momentant bortkopplade fel i det anslutande maskade nätet.

6 § Samtliga anläggningar skall klara bibehållen drift vid kortvariga

spänningsvariationer, som kan uppträda på nätet i samband med vanligt

förekommande händelser, såsom åskfel och kopplingar.

Allmänt råd: De störningsfall som legat till grund för kraven i 5 och

6 §§ är närbelägen kortslutning i anslutande maskade stamnät i

kombination med ej fungerande normal felbortkoppling. Resultatet

blir förlängd frånkoppling. Spänningen kommer därvid att bli låg

under såväl kortslutningen, som följande utpendling. Kraven ges

som schablon för dimensionering av hjälpkraft m.m. hos aggregatet.

Inställning av skydd och reglering skall däremot anpassas efter aktu-

ella nätförhållanden.

7

SvKFS 2005:2

Frekvens [Hz]

Effektutmatning

Drifttid

Övrigt

47,5–49,0

< 5 % reduktion

> 30 min

49,0–51,0

bibehållen

kontinuerlig

51,0–52,5

reducerad

> 30 min

För vindkraft-

aggregat och vind-

kraftgrupper gäller

frekvensintervallet

51,0–52,0 Hz

4 kap. Spänningsreglering

Automatisk reglering

1 § Stora och medelstora anläggningar skall vara försedda med automatisk

spänningsreglering. Spänningen skall vara inställbar inom minst ±5 % av

anläggningens nominella spänningsnivå.

Små anläggningar utom direktanslutna asynkrongeneratorer skall ha

automatisk spänningsreglering för att bidra till stabilisering av spänningen

vid störda förhållanden.

Spänningsregleringen skall kunna arbeta med en karakteristik (en reaktiv

reglerstyrka uttryckt i Mvar/kV).

Kontinuerlig reaktiv produktion

2 § Stora och medelstora anläggningar, utom vindkraftgrupper, skall

dimensioneras med möjlighet till reaktiv produktion vid samtidig maximal

aktiv effektproduktion enligt följande minimikrav:

– Inom intervallet 90 % till 100 % av nominell spänning skall reaktiv

effekt motsvarande 1/3 av maximal aktiv effekt kunna produceras och

kontinuerligt matas till det anslutande nätet.

– Vid spänning överstigande 100 % av nominell spänning skall reaktiv

effekt motsvarande 1/3 av maximal aktiv effekt kunna produceras och

kontinuerligt matas till det anslutande nätet så länge generatorns spän-

ning ej överstiger 105 % av generatorns nominella spänning.

– Samtliga anläggningstyper, utom värmekraftblock, skall kunna konsu-

mera reaktiv effekt motsvarande minst 1/6 av maximal aktiv effekt från

det anslutande nätet.

– Värmekraftblock skall kunna minska den reaktiva produktionen ned till

0 Mvar.

Värmekraftblock med en installerad nominell aktiv effekt större än 450

MW kan alternativt dimensioneras med möjlighet till reaktiv produktion vid

samtidig maximal aktiv effektproduktion enligt följande minimikrav:

– Inom intervallet 90 % till 100 % av nominell spänning skall reaktiv

effekt motsvarande 1/5 av maximal aktiv effekt kunna produceras och

kontinuerligt matas till det anslutande nätet.

– Vid spänning överstigande 100 % av nominell spänning skall reaktiv

effekt motsvarande 1/5 av maximal aktiv effekt kunna produceras och

kontinuerligt matas till det anslutande nätet så länge generatorns spän-

ning ej överstiger 105 % av generatorns nominella spänning.

– Inom intervallet 90 % till 100 % av nominell spänning skall reaktiv

effekt motsvarande 2/5 av maximal aktiv effekt kunna produceras och

matas till det anslutande nätet under en period av minst 15 minuter. Efter

15 minuter tillåts en reduktion av den reaktiva utmatningen från 2/5 till

1/5. Detta skall kunna upprepas efter 15 minuter. Ovanstående mini-

mikrav gäller då kylvattentemperaturen är under eller lika med 60 % av

8

SvKFS 2005:2

dimensionerande kylvattentemperatur. Vid högre kylvattentemperaturer

tillåts en reduktion av den kortvarigt utmatade reaktiva effekten från 2/5

till 1/3.

– Reaktiv effekt motsvarande 1/6 av producerad aktiv effekt skall kontinu-

erligt kunna konsumeras från det anslutande nätet.

3 § Vindkraftgrupper skall utformas så att det reaktiva utbytet kan regleras

till noll.

Allmänt råd: Med nominell spänning i 1–2 §§ ovan avses genera-

torns nominella spänning omräknat till uppspänningssidan hos gene-

ratorns transformator med hänsyn taget till spänningsfallet över

transformatorn vid maximal aktiv effekt och reaktiv effektproduk-

tion motsvarande 1/12 av maximal aktiv effekt. Om uppgift om

generatorns nominella spänning saknas används generatorns märk-

spänning.

Magnetiseringssystemet

4 § Enskilda synkrona generatorer i stora och medelstora anläggningar

skall uppfylla följande krav:

– Magnetiseringssystemet skall vara dimensionerat för kontinuerlig

magnetiseringseffekt, som är 105 % av erforderlig magnetiseringseffekt

vid märklast för generatorn.

– Med generator i tomgång, som inte är ansluten till elnätet, får svarstiden

T för generatorspänningen ej överstiga de i tabellen nedan (Tabell 4)

angivna värdena vid stegändring från 1,0 till 1,1 p.u. insignal till

spänningsregulatorn. Insignal 1 p.u. är relaterad till nominell generator-

spänning. Minsta svarstid gäller utifrån storleken på enskild generator

och anläggning.

Tabell 4

Svarstiden T är den tid som åtgår för generatorspänningen för tomgående,

icke nätansluten anläggning att uppnå 90 % av resulterande ändring i gene-

ratorspänningen efter en stegändring från 1,0 till 1,1 p.u. av spänningsregu-

latorns insignal.

9

SvKFS 2005:2

Enskild generator

Svarstid T

Märkeffekt S

n

(MVA)

(sekunder)

≤ 50

1,00

50–100

1,00–(S

n

-50)

*

0,004

≥ 100

0,80

– Vid en stegändring får generatorspänningens maximala översväng ej

överstiga 15 % av spänningsändringen. Generatorspänningen får ej

oscillera mer än ±5 % av spänningsändringen 2 sekunder efter stegänd-

ringen.

– Permanentmagnetiserade synkrona generatorer skall inneha utrustning

som möjliggör att ovanstående krav på magnetiseringssystemet för

konventionella synkrona generatorer uppfylls.

Dämpning av effektpendlingar

5 § För enskilda synkrona generatorer > 75 MVA i stora anläggningar, skall

spänningsregleringen vara försedd med dämpfunktion. Den skall, vid

vinkelpendlingar av aggregatet gentemot yttre nät, kunna bidra till aktiv

dämpning. Det aktiva dämpbidraget skall finnas inom frekvensområdet

0,25-1 Hz.

5 kap. Effektreglering

Reglerbarhet

1 § Stora och medelstora anläggningar, utom vindkraftgrupper, skall kunna

klara effektreglering inom ett givet effektområde enligt nedanstående tabell

(Tabell 5).

Tabell 5

Angiven reglering relateras till infasade turbinaggregats nominella aktiva

turbineffekt. Med reglerområde avses ett effektintervall inom specificerat

effektområde.

Allmänt råd: Inom effektområdet för respektive anläggningstyp kan

anläggningsspecifika egenskaper medföra att vissa effektnivåer ej

lämpar sig som driftpunkt.

10

SvKFS 2005:2

Anläggningstyp

Reglerhastighet

Reglerområde

Effektområde

(%/minut)

(% av nom. effekt)

(% effekt)

Vattenkraft

40

100

0–100

Kolkondens

4

30

60–90

Oljekondens 8

30

40–90

Kraftvärmeverk

4

30

60–90

Kärnkraftverk (PWR)

5

30

60–90

Kärnkraftverk (BWR)

10

30

60–90

Gasturbin av jettyp

20

100

0–100

Gasturbin av industrityp

7

100

0–100

Reglerbarhet för vindkraft

2 § Vindkraftaggregat ingående i vindkraftgrupp skall ha individuell

möjlighet till inställning av den nivå då aggregatet automatiskt stoppas på

grund av yttre omständligheter. Vid stopp på grund av för stark vind får inte

alla vindkraftaggregat i en vindkraftgrupp stoppas samtidigt och högst

30 MW/minut får kopplas bort.

Allmänt råd: Vid start av vindkraftaggregat ingående i vindkraft-

grupp bör inte alla vindkraftaggregat startas samtidigt. Högst

30 MW/minut bör inkopplas när vindkraftgrupp startas.

3 § Det skall vara möjligt att kontrollera produktionen från vindkraftgrupp

så att produktionen inte överstiger ett bestämt effektvärde (MW).

Effektvärdet skall kunna vara reglerbart med en utifrån kommande signal.

Det skall vara möjligt att ändra i regleralgoritmen.

Produktionen skall kunna regleras så snabbt att den reduceras till under

20 % av maximal effekt inom 5 sekunder.

Automatisk kontinuerlig frekvensreglering

4 § Stora och medelstora gasturbinaggregat och vattenkraftstationer skall

automatiskt kunna bidra i frekvensregleringen av kraftsystemet med regler-

styrka inom området 0,25-4 p.u. effekt/Hz vid en frekvensvariation på 50 ±

0,2 Hz. Som styrsignal utnyttjas uppmätt nätfrekvens eller varvtal på

anläggningen. Anläggningarna skall kunna klara upprepade effektvariatio-

ner kring inställt börvärde och uteffekten skall kunna regleras med plus

eller minus 10 % inom 30 sekunder inom effektområdet 10–90 %. Detta

skall kunna upprepas flera gånger.

5 § Stora och medelstora värmekraftblock, utom kärnkraftverk, skall auto-

matiskt kunna bidra i frekvensregleringen av kraftsystemet med reglerstyrka

inom området 0,25-1 p.u. effekt/Hz vid en frekvensvariation på 50 ± 0,2

Hz. Som styrsignal utnyttjas uppmätt nätfrekvens eller varvtal på anlägg-

ningen. Anläggningarna skall kunna klara upprepade effektvariationer kring

inställt börvärde och uteffekten skall kunna regleras med plus eller minus

2 % inom 30 sekunder inom det regler- och effektområde som anges i

5 kap. 1 §. Detta skall kunna upprepas flera gånger.

Reglerbarhet vid frekvensstörning

6 § Stora och medelstora anläggningar, utom vindkraftgrupper och

kärnkraftverk, skall automatiskt kunna klara stegändring av produktionen

inom i tabellen nedan (Tabell 6) angivna intervall inom frekvensintervallet

49–51 Hz.

11

SvKFS 2005:2

Tabell 6

Nämnda krav på stegändring skall kunna kombineras med efterföljande

reglering enligt 5 kap. 4 och 5 §§ ovan.

Frekvensreglerande aggregat skall ha reglerutrustning som medger

inställning av flera reglermoder med separata parameteruppsättningar. En

av dessa skall kunna användas för (automatisk) anpassning till störd drift i

kraftsystemet.

Allmänna råd: Driftförhållanden som kräver reglering är exempelvis

följande:

– Reglerbarhet: Under störda förhållanden med akut brist av effekt

måste aktivt stöd kunna ske från aggregat där reglermarginaler

finns tillgängliga. Sådant stöd ges genom beordring från drift-

central.

– Automatisk frekvensreglering: Denna används under normal drift

för att reglera systemets förbrukningsvariationer och obalanser

på grund av förändringar mellan förbrukningsuppgångar/ned-

gångar och produktionsplaner.

– Reglerbarhet vid frekvensstörning: I detta fall förutsätts aggrega-

ten bidra till momentan störningsreglering. Syftet är att aggrega-

ten skall kunna begränsa akuta frekvensfall vid t.ex. produk-

tionsbortfall.

Automatisk frekvensreglering skall kunna bidra till effektbalans i

kraftsystemet vid variationer i förbrukningen. Förbrukningens varia-

tion är slumpmässig, men dimensioneringskraven ges mer schablo-

niserade i form av att upp- och nedreglering skall kunna upprepas

inom visst intervall och tid.

12

SvKFS 2005:2

Anläggningstyp

Effektsteg Inom

tid

Effektområde

(%)

(sekund)

(% effekt)

Vattenkraft,

10

5

50–100

Kaplanturbin

30

30

50–100

Vattenkraft,

20

5

50–100

Francisturbin

30

15

50–100

Kol- och

2,5

5

50–90

Oljekondens

5

30

50–90

Kraftvärme

2,5

5

50–90

5

30

50–90

Gasturbin

10

5

0–100

20

30

0–100

7 § Produktionsanläggning behöver inte innehålla i 5 kap. 1–6 §§ angivna

krav om anläggningsägaren kan visa att de hydrologiska, hydrodynamiska,

meteorologiska eller miljömässiga omständigheterna väsentligen försvårar

ett uppfyllande av dem. Detsamma gäller om ett uppfyllande av dessa krav

skulle strida mot sådana särskilt angivna villkor för produktionsanläggning-

en som beslutats av domstol.

6 kap. Avställning och start efter yttre spänningslöshet

Husturbindrift

1 § Stora värmekraftblock skall vara konstruerade för att kunna bortkopp-

las automatiskt från yttre nät och gå över till husturbindrift vid spännings-

och frekvensavvikelser som är större än vad som anges i 3 kap. Stora

värmekraftblock skall även vara konstruerade för att kunna frånkopplas

automatiskt och övergå i husturbindrift vid spänningsbortfall i det anslutan-

de nätet eller bortfall av yttre lokalkraftförsörjning. Värmekraftblockens

skyddsutrustningar och reglersystem skall därvid samverka så att övergång

till husturbindrift är möjlig.

Husturbindrift skall kunna upprätthållas minst tolv timmar. Då spänning-

en och frekvensen stabiliserats i anslutande nät skall infasning och upp-

reglering kunna ske.

Startberedskap

2 § Vid spänningsbortfall i det anslutande nätet, inklusive yttre lokalkraft-

försörjning, skall minst ett aggregat i stora och medelstora vattenkraft-

stationer, som bortkopplats genom driftstörningen, kunna vara tillgängliga

för att omedelbart påbörja startförlopp för infasning mot yttre nätet och

pålastning, om spänningen återkommer inom 12 timmar i anslutande nät.

Om spänningen återkommer senare än 12 timmar skall startförlopp för

infasning kunna påbörjas inom 30 minuter efter att spänningen återkommit.

Allmänt råd: Vid nybyggnation samt om- och tillbyggnad av hjälp-

kraftsystem skall hjälpkraftsystemet, för att uppfylla kravet enligt

ovanstående, inneha 12 timmars uthållighet. Detta gäller dock inte

vid rutinmässigt underhåll eller byte av enskilda komponenter.

3 § Stora och medelstora gasturbinaggregat skall kunna vara tillgängliga

för start och infasning inom fem minuter efter spänningsbortfall, oberoende

av om aggregatet varit i drift före spänningsbortfallet. Efter infasning skall

produktionsökning kunna ske på sätt som anges i 5 kap 1 §.

7 kap. Kommunikation och styrbarhet

Information

1 § Stora och medelstora anläggningar, skall vara utrustade på ett sådant

sätt att realtidsinformation rörande spänning, aktiv och reaktiv effekt, drift-

status och reglerförmåga kan göras tillgänglig för Svenska Kraftnät.

13

SvKFS 2005:2

Styrbarhet

2 § Stora och medelstora anläggningar skall vara utrustade på ett sådant

sätt att de inom 15 minuter efter att en driftstörning inträffat och även däref-

ter kan styras manuellt, antingen genom fjärrkontroll eller genom lokalkon-

troll. Styrningen skall möjliggöra tillkoppling till elnätet, frånkoppling från

elnätet samt reglering av aktiv och reaktiv effekt. Manuella åtgärder skall

kunna vidtas även i de fall eventuella återuppbyggnadsautomatiker inte

fungerar.

Med reglering i denna bestämmelse avses att kunna sätta börvärde och

ändra reglerautomatikernas funktion.

8 kap. Verifiering och dokumentation

Verifiering

1 § Produktionsanläggnings förmåga att uppfylla i denna författning angiv-

na krav skall vara verifierade.

Allmänt råd: Verifiering att produktionsanläggning uppfyller de krav

som anges i dessa föreskrifter kan ske på olika sätt, exempelvis

genom fullskaleprov, tekniska beräkningar, simuleringar och reläin-

ställningsplaner. Fullskaleprov är det bästa och mest tillförlitliga

alternativet. Vissa krav som anges i dessa föreskrifter är dock av

sådan art att fullskaleprov i praktiken inte låter sig göras. Det kan

exempelvis vara prov som skulle innebära onödigt stora påfrestning-

ar på elsystemet, eller prov som kan anses påverka en anläggnings

tekniska livslängd negativt. Då fullskaleprov inte är lämpligt kan

andra verifieringsmetoder tillämpas.

Anläggningsdokumentation

2 § Produktionsanläggnings konstruktion och däri ingående apparaters

tekniska data skall vara dokumenterade. Då Svenska Kraftnät begär det

skall verket tillställas dokumentation om de tekniska data som är relevant

för i dessa föreskrifter reglerade funktioner. Vid förändring av teknisk data

skall Svenska Kraftnät informeras om detta.

9 kap. Undantag

1 § Svenska Kraftnät får efter ansökan medge undantag från dessa före-

skrifter, för viss anläggning, om det föreligger ekonomiska eller andra skäl

att undanta anläggningen helt eller delvis från bestämmelserna i föreskrif-

terna och anläggningens innehavare kan visa att en avvikelse från ett eller

flera krav inte har någon påtaglig negativ betydelse för driftsäkerheten i det

nationella elsystemet.

14

SvKFS 2005:2

Allmänt råd: Som framgår av bestämmelsen kan Svenska Kraftnät i

vissa fall medge undantag från föreskrifterna. Kraven i föreskrifter-

na är satta så att de kan uppfyllas med normalt tillgänglig teknik och

svara mot vedertagna konstruktions- och dimensioneringsprinciper.

Det kan dock i enstaka fall visa sig att ett uppfyllande av ett eller

flera krav i föreskrifterna kan innebära stora kostnader för anlägg-

ningsägaren och att avvikelse från kravet/n inte har någon påtaglig

negativ påverkan på driftsäkerheten i det nationella elsystemet. Ett

sådant förhållande bör normalt utgöra skäl för att meddela undantag

från ett eller flera krav i föreskrifterna.

Vid om- eller tillbyggnad av befintliga produktionsanläggningar

gäller enligt övergångsbestämmelserna föreskrifterna i sin helhet för

den eller de delar som omfattas av om- eller tillbyggnaden. När det

gäller sådan om- eller tillbyggnad kan det finnas anledning att

genom beslut om undantag beakta varje anläggnings individuella

förutsättningar.

Tekniska och ekonomiska svårigheter kan också uppstå i de fall

då krav i föreskrifterna kan medföra behov av omfattande tekniska

förändringar i ett pågående projekt avseende uppförande av ny

anläggning eller om- eller tillbyggnad av befintlig anläggning.

Enligt övergångsbestämmelserna gäller en specialregel för de fall då

anläggningen vid tidpunkten för föreskrifternas ikraftträdande var

under uppförande eller föremål för om- eller tillbyggnad. Undantag

kan då, oaktat påverkan på driftsäkerheten, beviljas om ett upp-

fyllande av föreskriftskraven skulle innebära oskäligt höga kost-

nader. Som exempel kan nämnas fallet att ett projekt för uppförande

av ny anläggning eller om- eller tillbyggnad av befintlig anläggning

innan föreskrifternas ikraftträdande har drivits så långt att upphand-

lingsprocessen är genomförd och bindande avtal tecknats med

leverantör. Det kan i ett sådant fall innebära oskäligt höga kostnader

att genomföra åtgärder för att kunna uppfylla krav i föreskrifterna.

Sådana problem torde dock endast beröra ett begränsat antal anlägg-

ningar. Vid behov kommer Svenska Kraftnät också att, efter an-

sökan, beakta varje sådan anläggnings individuella förutsättningar

genom att medge undantag från hela eller delar av föreskriftskraven.

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2006.

15

SvKFS 2005:2

Övergångsbestämmelser

Föreskrifterna i sin helhet gäller för produktionsanläggning som tas i drift

efter ikraftträdandet.

För produktionsanläggning som var tagen i drift före föreskrifternas

ikraftträdande gäller att den skall uppfylla bestämmelserna i kapitel 7 och 8

samt att den såvitt avser de områden som berörs i kapitel 3, 4, 5 och 6, inom

ramen för vad som stadgas i dessa kapitel, skall bibehålla de prestanda som

anläggningen hade före föreskrifternas ikraftträdande. För det fall om- eller

tillbyggnad av en sådan anläggning sker efter ikraftträdandet gäller dock

föreskrifterna för den del eller de delar av produktionsanläggningen som

direkt omfattas av om- eller tillbyggnaden.

För produktionsanläggning som tas i drift efter föreskrifternas ikraftträ-

dande men där anläggningens innehavare kan visa att anläggningen vid

ikraftträdandet var under uppförande eller att bindande avtal om anlägg-

ningens uppförande då tecknats, gäller att undantag enligt 9 kap. 1 § kan

beviljas om ett uppfyllande av ett eller flera krav i föreskrifterna skulle

innebära oskäligt höga kostnader. Detsamma gäller sådan om- eller till-

byggnad av produktionsanläggning som påbörjats eller avtalats vid före-

skrifternas ikraftträdande.

Jan Magnusson

Bertil Persson

16

SvKFS 2005:2

Bilaga 1: Störningstålighet för Vattenkraftstationer, Gasturbinaggregat

och Vindkraftgrupper

17

SvKFS 2005:2

47

48

49

50

51

52

53

85

90

95

100

105

110

ab

c

df

e

U [%]

f [Hz]

Fi

g

Fre

k

v

e

n

s/

Spä

nni

ng

Ef

fe

k

t-

utm

a

tni

n

g

Dr

iftti

d Ö

v

r

igt

a

47,

5-49,

0

95-105 %

< 5

%

re

dukt

io

n

>

30 m

in

b

49,

0-49,

7

90-105 %

bi

be

ll

en

kont

inue

rli

g

c

49,

7-51,

0

85-90 %

<

10 %

re

dukt

io

n

> 1

t

im

m

e

G

äl

ler

e

j

vi

ndkra

ft

g

ruppe

r

d

49,

7-51,

0

90-105 %

bi

be

ll

en

kont

inue

rli

g

e

49,

7-51,

0

105-110%

<

10 %

re

dukt

io

n

> 1

t

im

m

e

f

51,

0-52,

5

95-105 %

Red

u

c

er

ad

>

30 m

in

Åt

e

rg

ång t

il

l nor

m

al

pr

odukt

ion i

nom

1 m

in

f

<

50,

1 H

z.

För

vi

ndkr

af

tg

rupper

ll

er

fr

ekve

ns

in

te

rv

al

le

t

51,

0-

52,

0 H

z

Bilaga 2: Störningstålighet för Värmekraftblock

18

SvKFS 2005:2

47

48

49

50

51

52

53

85

90

95

100

105

110

gh

i

jm

k

l

U [%]

f [Hz]

Fi

g

Fre

k

v

e

n

s/

Spä

nni

ng

E

ffe

kt-

utm

a

tni

n

g

Dr

iftti

d

Öv

r

ig

t

g

47,

5-49,

0

95-105 %

<

15 %

re

duk

ti

on

vi

d 47,

5 H

z

>

30 m

in

h

49,

0-49,

7

90-105 %

bi

be

ll

en

kont

inue

r-

lig

i

49,

7-50,

3

85-90 %

<

10 %

re

dukt

io

n

> 1

t

im

m

e

j

49,

7-50,

3

90-105 %

bi

be

ll

en

kont

inue

r-

lig

k

49,

7-50,

3

105-110%

<

10 %

re

dukt

io

n

> 1

t

im

m

e

l

50,

3-51,

0

90-105 %

re

du

cer

ad

> 3

0

m

in

åt

erg

ån

g

ti

ll n

o

rm

a

l

pr

odukt

ion i

nom

1 m

in

f

<

50,

1 H

z

m

51,

0-52,

5

95-105 %

re

du

cer

ad

>

3

m

in

åt

erg

ån

g

ti

ll n

o

rm

a

l

pr

odukt

ion i

nom

1 m

in

f

<

50,

1 H

z

Bilaga 3: Kortslutningar, spänningsvariationer

Stora anläggningar

19

SvKFS 2005:2

Bilaga 4: Kortslutningar, spänningsvariationer

Medelstora och Små anläggningar

20

SvKFS 2005:2

Elanders Gotab 49487, Stockholm 2005