SvKFS 2013:2

Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap

1

Affärsverket svenska kraftnäts

författningssamling

Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg

ISSN 1402-9049

Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och

allmänna råd om elberedskap;

beslutade den 4 juli 2013.

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) föreskriver följande med

stöd av 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 9 §§ förordningen (1997:294) om elberedskap och

meddelar följande allmänna råd.

Inledande bestämmelse

I dessa föreskrifter ges bestämmelser om beredskapsåtgärder enligt 3 § elbe-

redskapslagen (1997:288), risk- och sårbarhetsanalys enligt 4 § första styck-

et 2 elberedskapslagen, uppgiftslämnande enligt 4 § första stycket 3 elbered-

skapslagen, anmälningsskyldighet enligt 6 och 7 §§elberedskapslagen samt

informationsskyldighet enligt 9 a § elberedskapslagen för den som bedriver

produktion av el, handel med el eller sådan överföring av el som sker med stöd

av nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen (1997:857).

Definitioner

1 §

I denna författning avses med

Anläggning:

En fast byggnadskonstruktion på land eller vat-

ten. I anläggning inkluderas bl.a. infrastruktur

för styrnings- och övervakningssystem och tal-

kommunikationer.

Driftcentral:

Fast eller rörlig central för styrning och övervak-

ning av produktionsanläggningar, stationer och/

eller elnät.

Driftkommunikationsnät:

Kommunikationsnät för inhämtning av driftdata

och styrning av anläggningar och/eller enskilda

objekt.

Elnät:

En nätkoncessionsinnehavares sammankopplade

elektriska anläggningar för överföring av el som

innehas med nätkoncession för linje eller med

nätkoncession för område.

Huvudman:

Den som har huvudansvaret för en anläggning

med flera ägare och/eller flera driftansvariga.

SvKFS 2013:2

Utkom från trycket

den 8 augusti 2013

SvKFS 2013:2

2

Kontinuitetshantering:

Att långsiktigt etablera och kontinuerligt vid-

makthålla en förmåga att upprätthålla sin verk-

samhet oavsett vad som inträffar.

Krisledningsplats:

Plats med talkommunikations- och andra stöd-

system som ska användas av krisledningsorgani-

sation eller motsvarande.

Kritiska beroenden

Beroenden som är avgörande för att samhälls-

viktiga verksamheter ska kunna fungera. Sådana

beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller

en störning i levererande verksamheter relativt

omgående leder till sådana funktionsnedsätt-

ningar som kan få till följd att en allvarlig kris in-

träffar. Den drabbade verksamheten känneteck-

nas av att den saknar uthållighet, redundans och

möjlighet att ersätta eller fungera utan den resurs

som fallit bort.

Produktionsanläggning:

Anläggning för att producera elkraft kopplat till

elnät.

Samhällsviktig:

En verksamhet som uppfyller minst ett av följan-

verksamhet

de villkor:

– Ett bortfall av eller en svår störning i verksam-

heten kan ensamt eller tillsammans med mot-

svarande händelser i andra verksamheter på

kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i

samhället.

– Verksamheten är nödvändig eller mycket

väsentlig för att en redan inträffad allvarlig

kris i samhället ska kunna hanteras så att skade-

verkningarna blir så små som möjligt.

Station:

Anläggning med elektrisk utrustning för att

transformera eller fördela elektrisk energi, med

en eller flera transformatorer.

Svagt elnät:

Ett område med svag koppling till överliggande

nät eller ett område med effektbrist.

Sårbarhet:

Oförmåga att motstå eller återhämta sig från en

händelse eller ett tillstånd som utgör en riskkälla.

Vattenregleringsmagasin:

Större vattenmagasin för års- eller säsongsregle-

ring.

Ödrift:

Drift av produktionsanläggningar, stationer och

elnät i delsystem för att försörja ett område eller

en verksamhet med elkraft.

SvKFS 2013:2

3

Beredskapsåtgärder

2 §

Följande åtgärder ska, om Svenska Kraftnät inte beslutar annat, anses

utgöra sådana beredskapsåtgärder som sägs i 3 § elberedskapslagen.

Förebyggande åtgärder

– Anskaffande och förrådsställande av reservmateriel.

– Komplettering av lokala och regionala elnät.

– Komplettering och förstärkning av styr- och reglersystem inklusive kom-

munikationsförbindelser.

– Placering vid nybyggnad med hänsyn till utsatthet för olyckor och allvarli-

ga naturhändelser.

– Förstärkning av fysiskt skydd.

– Förstärkning av IT-säkerhet för styr- och reglersystemets kritiska IT-pro-

cesser (bl.a. brandvägg, kryptering, virusskydd, avbrottsfri kraft).

Åtgärder för att motstå störningar

– Framtagande av strategier, manualer för vidmakthållande av driftrutiner

och reparationsberedskap.

– Utbildning och övning av personal för vidmakthållande av driftrutiner och

reparationsberedskap.

– Installation av reservkraftförsörjning för att öka elsystemets uthållighet.

– Robusthetshöjande teknisk installation i ledningsplatser, produktionsan-

läggningar, elnät, styrsystem och tillhörande kommunikationsförbindelser.

– Införskaffande av reservanläggningar/-system och lagring av dessa.

Åtgärder för att hantera störningar

– Möjliggörande av dödnätstart av produktionsanläggningar.

– Frekvens- och spänningsreglering i produktionsanläggningar.

– Återkylning i kraftvärmeverk.

– Förstärkning av talkommunikation.

– Upprättande av egen plan för hantering av störningar.

– Utveckling och drift av stödsystem för samverkan inom elförsörjningen.

– Utbildning och övning av personal för krisledning.

Åtgärder för höjd beredskap

– Fortifikatoriskt skydd (bergrum, bergnisch, splitterskydd m.m.).

– Upprättande av egen beredskapsplan för höjd beredskap och krig.

– Möjliggörande av dödnätstart av produktionsanläggningar för drift i del-

system för att försörja ett område med elkraft.

– Frekvens- och spänningsreglering i produktionsanläggningar för ödrift.

– Återkylning i kraftvärmeverk för ödrift.

– Säkerställande av elproduktion i kraftvärmeverk och värmekraftverk

genom alternativa matningar av el och vatten.

3 §

En plan för att hantera störningar i den egna verksamheten ska upprät-

tas. Planen ska vara dokumenterad och utgöra ett stöd för att hantera störning-

ar i verksamheten i syfte att minimera konsekvenserna av störningen för

SvKFS 2013:2

4

samhället. Planen ska anpassas till verksamhetens behov och förutsättningar.

Planen ska revideras årligen samt vid behov.

Allmänt råd

Planen kan innehålla en beskrivning av mål för verksamheten, organi-

sation för att hantera störningar, ansvar och mandat, rutiner för larm-

ning och aktivering av organisationen, samverkan och rutiner för rap-

portering till Svenska Kraftnät enligt 4 § första stycket 3 elberedskaps-

lagen. Planen kan också kompletteras med beskrivning av rutiner,

checklistor eller lathundar för att hantera olika riskkällor som identifie-

rats i företagets risk- och sårbarhetsanalys.

4 §

På begäran av Svenska Kraftnät ska särskilda beredskapsplaner upprät-

tas. En beredskapsplan ska innehålla uppgift om hur verksamheten i stort ska

bedrivas under höjd beredskap och krig. Av planen ska framgå hur företagets

behov av personal, materiel, entreprenörer och övriga vid höjd beredskap och

krig knappa resurser kan tillgodoses. Beredskapsplanen ska på begäran redo-

visas till Svenska Kraftnät.

Vid en begäran om att upprätta en beredskapsplan kan Svenska Kraftnät

besluta om att planen ska innehålla andra uppgifter än vad som angivits ovan.

Risk- och sårbarhetsanalyser

5 §

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser ska omfatta att på ett systema-

tiskt sätt identifiera, analysera och dokumentera riskkällor som kan påverka

säkerheten i den egna verksamheten, bedöma hur sårbar verksamheten är mot

dessa riskkällor och föreslå åtgärder med anledning av resultatet. Riskkällor

som är av mycket ovanlig karaktär ska inte undantas från analysen. I arbetet

ska även den egna verksamhetens beroenden av andra verksamheter beaktas.

Allmänt råd

Risk- och sårbarhetsanalysen kan omfatta följande moment:

– Identifiering av funktioner/verksamheter som alltid måste fungera

för att en störning inte ska uppstå (Vad ska skyddas?)

– Identifiering av riskkällor som kan påverka/hota dessa funktioner/

verksamheter (Vad kan hända?)

– Riskanalys (Hur sannolikt är det och vad blir konsekvenserna om

det inträffar?)

– Riskutvärdering för att bedöma vilka av de identifierade riskkällor-

na som ska behandlas vidare, vilka åtgärder som ska vidtas för

identifierade risker, osv.

– Bedömning av förmågan att motstå och hantera identifierade risk-

källor, inklusive identifiering av kritiska beroenden.

– Riskbehandling genom identifiering och prioritering av åtgärder

med anledning av analysens resultat.

Arbetet bör samordnas och integreras med riskanalysarbete som

sker i enlighet med annan lagstiftning och utgöra en del av företagets

systematiska säkerhetsarbete och kontinuitetshantering.

SvKFS 2013:2

5

6 §

Risk- och sårbarhetsanalysen ska vara av sådan kvalitet och dokumen-

teras på ett sådant sätt att resultatet kan utgöra underlag för identifiering och

prioritering av åtgärder för att minska risker och sårbarhet eller öka förmågan

att motstå och hantera inträffade störningar.

7 §

Risk- och sårbarhetsanalys ska genomföras årligen.

Uppgiftslämnande avseende den nationella risk- och

sårbarhetsanalysen inom elsektorn

8 §

På begäran av Svenska Kraftnät ska följande uppgifter lämnas till

Svenska Kraftnät som underlag för den nationella risk- och sårbarhetsanaly-

sen för elsektorn:

– Identifierade riskkällor som kan orsaka sådana störningar i elförsörjningen

vilka bedöms kunna medföra svåra påfrestningar på samhället.

– Identifierade kritiska beroenden kopplat till redovisade riskkällor.

– Identifierade brister och sårbarheter kopplat till redovisade riskkällor.

– Identifierade åtgärdsbehov som inte omfattas av uppgiftslämnarens ansvar.

9 §

På begäran av Svenska Kraftnät ska kompletterande information läm-

nas om konsekvenser, sårbarhet, förmåga att motstå och hantera störningar

samt åtgärdsbehov vid riskkällor som identifierats i den nationella risk- och

sårbarhetsanalysen för elsektorn.

Allmänt råd

Den kompletterande informationen kan bl.a. avse fördjupad informa-

tion kring de riskkällor som redovisats till Svenska Kraftnät enligt 8 §

ovan, information om riskkällor som identifierats i Svenska Kraftnäts

analysarbete eller information om riskkällor som regeringen eller

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gett Svenska Kraftnät i

uppdrag att analysera.

10 §

Följande är undantagna från skyldigheten att lämna uppgifter enligt

4 § första stycket 3 elberedskapslagen:

– Den som bedriver produktion av el om produktionen enbart sker i anlägg-

ningar som inte omfattas av anmälningsskyldighet enligt 7 § elberedskaps-

lagen.

– Den som bedriver överföring av el med stöd av nätkoncession om ingen del

av verksamheten omfattar anläggning med anmälningsskyldighet enligt 7 §

elberedskapslagen.

– Den som bedriver handel med el utan eget balansansvarsavtal med Svenska

Kraftnät.

Anmälningsskyldighet

11 §

Följande typer av anläggningar ska vid tillämpningen av 6 § elbered-

skapslagen anses vara av väsentlig betydelse för elförsörjningen;

– Driftcentral för anläggningar som anges nedan.

SvKFS 2013:2

6

– Produktionsanläggning ansluten till

욷110 kV1 och effekt

욷30 MW.

– Produktionsanläggning ansluten till <110 kV1 och effekt

욷10 MW.

– Produktionsanläggning <10 MW om anläggningen ingår i en grupp pro-

duktionsanläggningar koncentrerade till ett visst område och kan utgöra

starteffekt till en annan produktionsanläggning.

– Dammanläggning för produktion och/eller vattenreglering för ovan angiv-

na anläggningar.

– Elnät och stationer med nominell spänning

욷33 kV 1.

– Elnät och stationer med nominell spänning om 11 kV1 och 22 kV1 som för-

sörjer objekt och verksamhet som är av betydelse för totalförsvaret och/

eller regionalt eller nationellt samhällsviktig verksamhet.

– Krisledningsplats för ledning av verksamhet kopplad till ovan angivna an-

läggningar.

– Balansansvarigs ledningsplats för handel med el.

– Driftkommunikationsnät för ovan angivna anläggningar.

– Anläggningar för vilka beredskapsåtgärder har beslutats enligt elbered-

skapslagen.

12 §

Följande typer av verksamhet och verksamhetsförändringar ska vid

tillämpningen av 6 och 7 §§elberedskapslagen anses vara av väsentlig bety-

delse för elförsörjningen;

– Förändringar av personella resurser och lagerhållning av reservmateriel

som påverkar reparationsberedskapen för sådana anläggningar som anges i

11 § ovan.

– Förändring av personella och materiella resurser som påverkar möjligheten

att upprätthålla drift och underhåll vid svåra påfrestningar och höjd bered-

skap.

– Förändring av personella och materiella resurser som påverkar möjligheten

till ödrift och drift av svagt elnät.

– Ändrad verksamhet som leder till att produktionsanläggningar, stationer

och elnät tas i eller ur kommersiell drift, men inte sådan ändrad verksamhet

som är planerad och har en kortvarig återinkoppling/återstart.

– Ändring i verksamhet som kan påverka förmågan att upprätthålla verksam-

heten vid svåra påfrestningar och höjd beredskap.

13 §

En anmälan enligt 6 och 7 §§elberedskapslagen ska, om inte Svenska

Kraftnät medger annat, ske på blankett ”Anmälan om förändring i elförsörj-

ningen”. Blanketten finns intagen som bilaga 1 till dessa föreskrifter. På

begäran av Svenska Kraftnät ska den som undertecknat anmälan styrka sin

behörighet att företräda den anmälningsskyldige.

14 §

Svenska Kraftnät kan besluta om att en anmälan enligt 6 och 7 §§ elbe-

redskapslagen är fullständig även om vissa uppgifter inte lämnats på blanket-

ten, under förutsättning att dessa uppgifter inte är nödvändiga för verkets

prövning av anmälan.

1

Enligt Svensk Standard SS 421 05 01

SvKFS 2013:2

7

15 §

Vid åtgärder i anläggningar med flera ägare får en gemensam anmälan

inlämnas av ägarna eller av den som enligt avtal mellan ägarna är huvudman

för anläggningen.

Informationsskyldighet

16 §

När det har uppstått en sådan störning i elförsörjningen som kan med-

föra svåra påfrestningar på samhället ska Svenska Kraftnät informeras. Infor-

mationen ska innehålla de uppgifter som framgår av den blankett ”Informa-

tion med anledning av störning i elförsörjningen som kan medföra svåra på-

frestningar på samhället” som finns intagen som bilaga 2 till dessa föreskrif-

ter. Informationen ska lämnas på blanketten som ska sändas till Svenska

Kraftnät. Om informationslämnaren är ansluten till det webbaserade rappor-

terings- och lägessystemet Susie ska blanketten ifyllas och sändas med det

systemet. För det fall Susie inte fungerar ska blanketten sändas med e-post till

lagesrapport@svk.se. Om inte heller e-post fungerar ska informationen läm-

nas muntligen till Svenska Kraftnät via telefon på av Svenska Kraftnät särskilt

anvisat telefonnummer eller Rakelmobilnummer.

Allmänt råd

En svår påfrestning på samhället utgör inte en enskild händelse i sig,

exempelvis en olycka, ett sabotage osv. utan är ett tillstånd som kan

uppstå när en eller flera händelser utvecklar sig eller trappas upp till att

omfatta flera delar av samhället. Tillståndet är av en sådan omfattning

att det uppstår allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller

att det hotar grundläggande värden av olika slag i samhället och kräver

att insatser från flera olika myndigheter och organ samordnas för att

kunna hantera situationer och därmed begränsa konsekvenserna. Det

har inte ansetts lämpligt att i elberedskapslagen ge någon exakt defini-

tion av de situationer som avses utan det blir en bedömningsfråga, i det

enskilda fallet, vad som kan anses vara svåra påfrestningar på samhäl-

let. Regeringen har funnit det lämpligt att elberedskapslagen därige-

nom får ett brett tillämpningsområde varigenom man inte riskerar att

utesluta situationer som rimligen bör omfattas av lagens bestämmelser

(se prop. 2011/12:89 s. 14).

17 §

Information enligt 16 § ovan behöver inte lämnas av;

– Den som bedriver produktion av el om produktionen enbart sker i anlägg-

ningar som inte omfattas av anmälningsskyldighet enligt 7 § elberedskaps-

lagen.

– Den som bedriver överföring av el med stöd av nätkoncession om ingen del

av verksamheten omfattar anläggning med anmälningsskyldighet enligt 7 §

elberedskapslagen.

– Den som bedriver handel med el utan eget balansansvarsavtal med Svenska

Kraftnät.

18 §

När särskilda skäl föreligger får Svenska Kraftnät medge undantag

från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

SvKFS 2013:2

8

1. Denna författning träder i kraft den 1 september 2013.

2. Genom denna författning upphävs Affärsverket svenska kraftnäts före-

skrifter (SvKFS 1997:1) för anmälan enligt 6 och 7 §§elberedskapslagen och

(SvKFS 1997:2) om åtgärder som kan utgöra beredskapsåtgärder enligt elbe-

redskapslagen.

Mikael Odenberg

Bertil Persson

SvKFS 2013:2

9

SVENSKA KRAFTNÄT | BOX 1200 172 24 SUNDBYBERG | BESÖKSADRESS STUREGATAN 1

TELEFON 08-475 89 90 | TELEFAX 08-475 89 54 | AVBROTTSPLANERING@SVK.SE | WWW.SVK.SE

Sv

K6012, v3.0, 2013-07-04

ANMÄLAN OM FÖRÄNDRINGAR I

ELFÖRSÖRJNINGEN

enligt 6-7 §§elberedskapslagen (1997:288).

Bilaga 1 till SvKFS 2013:2

PERSONUPPGIFTER SOM LÄMNAS I SAMBAND MED ANSÖKAN BEHANDLAS I ENLIGHET MED PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL).

Företag

NAMN

ORG. NR

POSTADRESS POSTNUMMER

POSTORT

BESÖKSADRESS

TELNR

FAXNR

E-POST

Anläggning (6 §)

ANLÄGGNINGENS NAMN/BETECKNING

ANLÄGGNINGENS LOKALISERING, LÄN

ORT

BESKRIVNING AV DEN AKTUELLA FÖRÄNDRINGEN OCH TIDPUNKT FÖR DENNA

(BIFOGA PROJEKT/KRAVBESKRIVNING, RITNINGSUNDERLAG I ERFORDERLIG OMFATTNING)

Verksamhet (7 §)

BESKRIVNING AV DEN AKTUELLA FÖRÄNDRINGEN OCH TIDPUNKT FÖR DENNA

KONTAKT PERSON TELNR

E-POST

Underskrift

ORT OCH DATUM

NAMNFÖRT YDLIGANDE

UNDERSKRIFT

Ifylld blankett skickas till

Svenska Kraftnät

Box 1200

172 24 Sundbyberg

SvKFS 2013:2

10

Sv

K6013, v3.0, 2013-04-11

INFORMATION MED ANLEDNING AV

STÖRNING I ELFÖRSÖRJNINGEN SOM

KAN MEDFÖRA SVÅRA PÅ-

FRESTNINGAR PÅ SAMHÄLLET

enligt 9 a § elberedskapslagen (1997:288)

Bilaga 2 till SvKFS 2013:2

PERSONUPPGIFTER SOM LÄMNAS I SAMBAND MED ANSÖKAN BEHANDLAS I ENLIGHET MED PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL).

Information om störning

BESKRIVNING AV STÖRNINGEN (DET INTRÄFFADE, BEDÖMD ORSAK TILL STÖRNINGEN)

STÖRNINGENS OMFATTNING (BEDÖMD OMFATTNING BEROENDE PÅ DEN INFORMATION SOM FINNS ATT TILLGÅ)

BEDÖMNING AV TIDER FÖR AVHJÄLPNING, ÅTERSTÄLLANDE M.M.

BEHOV AV EXTERNA RESURSER FÖR ATT ÅTGÄRDA/HANTERA STÖRNINGEN (BEDÖMNING AV RESURSLÄGET)

BEDÖMNING AV STÖRNINGENS KONSEKVENSER FÖR DEN EGNA VERKSAMHETEN, ELFÖRSÖRJNINGEN I ÖVRIGT OCH SAMHÄLLET UTIFRÅN

DEN INFORMATION SOM FINNS ATT TILLGÅ.

BESKRIVNING AV VIDTAGNA ÅT GÄRDER MED ANLEDNING AV STÖRNINGEN

BESKRIVNING AV PLANERADE ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV ST ÖRNINGEN

TILLGÄNGLIGA RESURSER FÖR ATT ÅTGÄRDA/HANTERA STÖRNINGEN (BEDÖMNING AV RESURSLÄGET)

REDOVISNING AV VILKA UTANFÖR DEN EGNA ORGANISATIONEN SOM INFORMATIONSLÄMNAREN ÄR BEROENDE AV OCH HAR ELLER

PLANERAR ATT SAMVERKA MED.

ÖVRIGT (HÄR LÄMNAS SÅDAN ÖVRIG INFORMATION SOM BEDÖMS VARA RELEVANT FÖR MOTTAGAREN, BESLUTSFATTANDE M.M.)

Kontaktuppgifter för informationslämnare

FÖRETAG

NAMN

FUNKTION

TELEFONNUMMER/RAKELMOBILNUMMER E-POSTADRESS

Tidpunkt för informationslämnandet

ÅR/MÅNAD/DAG

KLOCKSLAG (TIMME/MINUT)

Ifylld blankett skickas till Svenska Kraftnät via rapporterings- och lägessystemet Susie eller som epost till

lagesrap-

port@svk.se

. Fungerar inte detta ska informationen lämnas muntligen via telefon 08-475 85 00 eller 08-475 71 08.

Elanders Sverige AB, 2013