Upphävd författning

Kungörelse (1915:288) angående förbud att utan särskilt tillstånd framdraga enskild telegraf-, telefon- eller annan svagströmsledning över riksgränsen;

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1915-06-18
Ändring införd
SFS 1915:288 i lydelse enligt SFS 1993:618
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Telegraf-, telefon- eller annan svagströmsledning, som utföres för annan än svenska staten, må icke utan särskilt tillstånd av Kungl. Maj:t framdragas över riksgränsen.

2 §  Vid meddelande av tillstånd, varom i § 1 sägs, föreskriver Kungl. Maj:t, under förbehåll av enskild rätt, på vilket sätt och under vilka villkor ledningen må utföras och nyttjas.

3 §  Den som utan tillstånd eller i strid mot föreskrifter som givits vid meddelande av tillstånd utför eller nyttjar ledning som avses i denna kungörelse, döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Lag (1991:243).

4 §  Har ledning, som i denna kungörelse avses, blivit utförd utan Kungl. Maj:ts tillstånd eller i strid mot de vid meddelande av tillstånd givna föreskrifter, eller har av Kungl. Maj:t meddelat tillstånd till sådan lednings utförande sedermera av Kungl. Maj:t förklarats förverkat, ankomme på Kungl. Maj:ts befallningshavande att, i fall av behov efter samråd med Telestyrelsen, skyndsamt vidtaga erforderlig åtgärd till förekommande av ledningens nyttjande. Förordning (1993:618).

[S2]5 § har upphävts genom kungörelse (1964:643).

Ändringar

Kungörelse (1915:288) angående förbud att utan särskilt tillstånd framdraga enskild telegraf-, telefon- eller annan svagströmsledning över riksgränsen

Ändring, SFS 1964:643

    Omfattning
    upph. 5 §; ändr. 3 §

Lag (1991:243) om ändring i kungörelsen (1915:288) angående förbud att utan särskilt tillstånd framdraga enskild telegraf-, telefon- eller annan svagströmsledning över riksgränsen

Förordning (1993:618) om ändring i kungörelsen (1915:288) angående förbud att utan särskilt tillstånd framdraga enskild telegraf-, telefon- eller annan svagströmsledning över riksgränsen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1993-07-01

Lag (2006:27) om upphävande av kungörelsen (1915:288) angående förbud att utan särskilt tillstånd framdraga enskild telegraf-, telefon- eller annan svagströmsledning över riksgränsen

Förarbeten
Rskr. 2005/06:142, Prop. 2005/06:175, Bet. 2005/06:TU4
Omfattning
upph.