Upphävd författning

Lag (1927:78) angående införande av lagen om försäkringsavtal

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1927-04-08
Ändring införd
SFS 1927:78 i lydelse enligt SFS 1976:188
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den nu antagna lagen om försäkringsavtal skall jämte vad här nedan stadgas länd till efterrättelse från och med d. 1 jan. 1928.

[S2]Är försäkringsavtal, som dessförinnan slutits, ingånget med förbehåll om ömsesidig uppsägningsrätt, och sker ej, efter det nya lagen trätt i kraft, uppsägning till den tid, då på grund av sådan uppsägning avtalet tidigast kunnat frånträdas, skall från nämnda tid nya lagen tillämpas å avtalet.

[S3]Å brandförsäkringsavtal, som före nämnda dag slutits för all framtid, skall nya lagen äga tillämpning från och med d. 1 jan. 1933, såvida ej dessförinnan annat blivit överenskommet. Har försäkringsgivaren framställt förslag, att nya lagen ej skall verka rubbning i avtalet, med varder det ej antaget, stånde honom fritt att mot utbetalande av den på försäkringen belöpande andel i premiereserven uppsäga avtalet att upphöra fjorton dagar efter uppsägning.

2 §  Genom nya lagen upphävas (230--263 §§, 264 § andra stycket, 265 och 266 §§ i sjölagen), så ock vad i övrigt finnes i lag eller särskild författning stridande mot nya lagens bestämmelser.

3 §  Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i stället tillämpas.

4 §  Vad nya lagen innehåller angående verkan därav, att försäkringsgivaren kommer på obestånd eller träder i likvidation eller att hans rätt att här i riket driva försäkringsrörelse upphör, skall, där sådant förhållande inträder efter det nya lagen trätt i kraft, äga tillämpning jämväl i fråga om försäkringsavtal, som han dessförinnan slutit.

5 §  Vad i 29 och 30 §§ nya lagen stadgas angående tid, inom vilken fordringsanspråk må göras gällande, skall äga tillämpning jämväl där avtalet tillkommit före dennas ikraftträdande, dock att där det förhållande, från vars inträdande tiden skall räknas, även inträtt dessförinnan, tiden i stället skall räknas från ikraftträdandet.

7 §  Vad nya lagen i 86--88 §§ stadgar om panträttshavares rätt på grund av brandförsäkring å byggnad skall i fråga om ersättning för brandskada, som inträffat efter det nya lagen trätt i kraft, äga tillämpning utan hinder av att försäkringsavtalet slutits tidigare eller inteckningen blivit tidigare sökt. Lag (1973:1070), som enl. F (1975:980) trätt i kraft 1 jan. 1976.

8 §  De i nya lagen givna bestämmelser om förmånstagares insättande och om återkallelse därav skola, där försäkringsfall inträffar efter lagens ikraftträdande, äga tillämpning jämväl å tidigare vidtagen åtgärd, som har sådan innebörd.

[S2]Vad i 116, 117, 118 och 123 §§ nya lagen är stadgat om borgenärers rätt skall efter tiden för ikraftträdandet äga tillämpning jämväl där avtalet tillkommit före sagda tid, dock ej i mål som då redan äro anhängiga.

Ändringar

Lag (1927:78) angående införande av lagen om försäkringsavtal

Ändring, SFS 1973:1070

Ändring, SFS 1975:908

    Omfattning
    ikrafttr. av 1973:1070

Lag (1976:188) om ändring i lagen (1927:78) angående införande av lagen om försäkringsavtal

Förarbeten
Prop. 1975/76:81
Omfattning
upph. 6 §

Ändring, SFS 2005:104

Omfattning
upph.