Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
1944-06-30
Ändring införd
SFS 1944:475 i lydelse enligt SFS 2017:726
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  I varje kommun skall finnas en arbetslöshetsnämnd. Kommun får tillsätta särskild arbetslöshetsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd.

2 §  Arbetslöshetsnämnd har till uppgift att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.

3 §  Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt att

 1. handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet,
 2. samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör

[S2]sysselsättningsfrågor samt

 1. omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar hjälpverksamhet inom kommunen. Lag (2007:397).

Prop. 2006/07:89: Ändringen i p. 1 är föranledd av att arbetsmarknadskungörelsen (1966:368) sedan tidigare är upphävd.

4 §  Arbetslöshetsnämnd skall göra de framställningar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som behövs för nämndens verksamhet. Nämnden får infordra yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen, annan nämnd, beredning eller tjänsteman hos kommunen.

Ändringar

Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Lag (1977:208) om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

  Förarbeten
  Prop. 1976/77:1
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; nya 3-5 §§; omtryck

Lag (1986:1146) om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Lag (1991:1689) om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Förarbeten
Prop. 1991/92:17
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1992-01-01

Lag (2007:397) om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Förarbeten
Rskr. 2006/07:179, Prop. 2006/07:89, Bet. 2006/07:AU13
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2017:726) om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-01-01