Prop. 1991/92:17

Följdlagstiftning till den nya kommunallagen

Regeringens proposition 199 1/ 92: 17

Följdlagstiftning till den nya kommunallagen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Föredragande vid regeringssammanträdet har varit chefen för civilde- partementet.

Stockholm den 5 september 1991

På regeringens vägnar

Lena H jelm- Wallén Bengt KÄ. Johansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till lagändringar till följd av den nya kommunallag (19912900) som riksdagen har antagit.

Förslagen avser huvudsakligen rent formella konsekvensändringar. De föreslagna lagändringarna avses träda i kraft samtidigt som kommu- nallagcn. den ljanuari 1992.

&

ww P%]

1. Inledning

Den 1 januari 1992 träder den nya kommunallagen (19911900) i kraft (prop. 1990/91:117. KU38. rskr. 360). Samtidigt upphävs den nuvarande kommunallagen (1977: 179. ändrad senast 1991 : 517).

I samband med att riksdagen behandlade lagförslaget beslutades också vissa ändringar i andra lagar. Det gällde bl.a. sådana ändringar som var nödvändiga för att slå fast principen om en fri nämndorganisation. Beslu- tet innebär att kravet i vissa speciallagar på obligatoriska nämnder har slopats. De nämnder hos kommunerna som berörs av beslutet är bygg- nadsnämnden. miljö- och hälsoskyddsnämnden. räddningsnämnden och trafiknämnden och hos landstingen hälso- och sjukvårdsnämnden. tandvårdsnämnden och omsorgsnämnden.

Regeringen aviserade i den nyss-anförda prop. 1990/91:117 att ytterliga- re ändringar skulle behöva göras i speciallagarnas bestämmelser om nämn- der som en följd av den fria nämndorganisationen. Vidare konstaterades att följdändringar behöver göras i sådana lagar som i stor utsträckning innehåller hänvisningar till kommunallagen. Dessutom skulle några lagar behöva kompletteras med regler som finns i den nuvarande kommunalla- gen. men som inte återfinns i den nya lagen. Av propositionen framgår att regeringen senare skulle återkomma med förslag till lagstiftning i de delar som nu har berörts.

Vi tar nu upp frågan om sådana lagändringar. Berörda lagförslag är av så enkel beskaffenhet att lagrådets hörande skulle sakna betydelse. '

2. Regeringens överväganden

2.1. Ändringar i speciallagstiftningens bestämmelser om nämnder

Regeringens förslag: Riksdagsbeslutet om en fri nämndorganisation fullföljs genom att den särskilda benämningen på vissa nämnder i olika lagar slopas. Det rör byggnadsnämnden. miljö- och .hälso- skyddsnämnden. räddningsnämnden. trafiknämnden och om'sorgs- nämnden.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen har i samband med behand- lingen av kommunallagen beslutat att kommuner och landsting från den 1 januari 1992 skall få ökad frihet att organisera sin nämndverksamhet. Det blir då inte längre obligatoriskt att ha en särskild byggnadsnämnd eller miljö- och hälsoskyddsnämnd i varje kommun. Obligatoriet i fråga om

socialnämnd och skolstyrelse har också tagits bort genom tidigare riksdags- beslut (1990/91:SoU9. rskr. 97 resp. 1990/912UbU4. rskr. 76).

Också tör s.k. fakultativa specialrcglerade nämnder har det beslutats en förändring som innebär att deras uppgifter kan fördelas på flera nämnder. För kommunernas del gäller detta i fråga om räddningsnämnden och trafiknämnden. För landstingens del omfattas hälso- och sjukvårdsnämn- den och omsorgsnämnden.

I ett stort antal författningar finns det föreskrifter om att de Specialregle- rade nämnderna skall fullgöra olika uppgifter. Denna uppgiftsskyldighet förändras inte av beslutet om en fri nämndorganisation. Däremot får kommuner och landsting ökad frihet att bestämma vilka nämnder som skall fullgöra uppgifterna. .

För att slå fast principen om en fri nämndorganisation har riksdagen i kommunallagsärendet beslutat om ändringar i 25 lagen (1978:234) om trafiknämnd. SFS 1991:902. 105 hälso- och sjukvårdslagen (19821763). SFS 1991:903. 45 hälsoskyddslagen (198221080), SFS 1991:904. 115 tandvårdslagen (19852125). SFS l991:905, 14 5 lagen (1985:568) om sär- skilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.. SFS 1991:906. 95 räddningstjänstlagcn (1986:1102). SFS 1991:907. och 1 kap. 7 5 plan- Och bygglagen (1987:10). SFS 1991:908. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 1992.

De beslutade lagändringarna behöver nu följas upp med ytterligare ändringar i en del av de angivna författningarna och i andra författningar där de olika nämnderna nämns vid namn. I stället för att det i en författ- ning anges att en viss nämnd skall utföra en uppgift. bör det nu i stället uttryckas som att uppgiften skall utföras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom området. Vi föreslår att ändringar av detta slag görs i alla de författningar där de berörda nämnderna finns särskilt angivna.

När det gäller plan- och bygglagen föreslår vi en särlösning. 1 den författningen används ordet byggnadsnämnd på ett mycket stort antal ställen. Av redaktionella och lagtekniska skäl bör därför termen byggnads- nämnd tills vidare behållas ijust plan- och bygglagen.

2.2. Hänvisningar till kommunallagen

Regeringens förslag: 1 de lagar som innehåller hänvisningar till föreskrifter i den nuvarande kommunallagen ersätts dessa med hän- visningar till motsvarande föreskrifter i den nya lagen.

Skälen för regeringens förslag: 1 ett stort antal författningar finns hän- visningar till föreskrifter i 1977 års kommunallag. Genom en föreskrift i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till den nya kommunallagen gäller att

motsvarande föreskrifter i den nya lagen skall tillämpas i stället från och med den ljanuari 1992.

Regeringen föreslår emellertid nu att sådana ändringar görs i de lagar som innehåller hänvisningar till kommunallagen så att hänvisningarna avser föreskrifter i den nya lagen. Skulle ändå på något håll hänvisningar till den äldre lagen finnas kvar. täcks dessa in av den nyss angivna övergångsbestämmelsen.

Utbytet av hänvisningar innebär inte några ändringar i sak. Några av våra förslag till lagändringar vill vi dock kommentera särskilt. 1 lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade (ändrad senast 1988: 199) och kommunalförbundslagen (1985: 894) finns hänvisningar till ett stort antal föreskrifter i kommunallagen. Eftersom båda dessa lagar till stor del utgör återspeglingar av kommunallagen. får en del nyheter i kommunallagen genom de föreslagna hänvisningarna giltighet också enligt de båda nämnda lagarna. Det gäller t. ex. föreskrifterna i 3 kap. 16— 18 55 om kommunala företag, i 4 kap. 12—15 55 om ersättning till förtroen- devalda, i 5 kap. 26—34 55 om hur ärenden bereds. i 6 kap. 33—38 55 om delegering av ärenden och de nya föreskrifterna i 8 kap. om den ekonomis- ka förvaltningen.

l kommunalförbundslagen finns för närvarande en hänvisning till kom- munallagens regler om arkivvård. Föreskrifter om kommunala arkiv finns numera i arkivlagen (1990: 782). Den är tillämplig också på kommunalför- bund och därför behövs ingen särskild reglering av detta i kommunalför- bundslagen.

1 den nya kommunallagen har de landstingskommunala termerna änd- rats. Begreppet landstingskommun ersätts av landsting. Som beteckning på det högsta beslutande organet i ett landsting introduceras termen lands- tingsfullmäktige. Förvaltningsutskottet betecknas i stället landstingsstyrel- sen.

1 en del av de författningar där vi i detta lagstiftningsärende föreslår ändringar finns landstingskommunala termer. Vi föreslår nu ändringar av dessa, så att de anpassas till termerna i den nya kommunallagen.

Ordet suppleant har i den nya kommunallagen bytts ut mot ersättare; Vi föreslår att ett motsvarande byte görs i de författningar där vi av andra skäl föreslår ändringar.

[ en del författningar på det kommunala området finns det regler med anknytning till kommunallagen som kan behöva ses över när den nya lagen har tillämpats någon tid. Vi vill bl.a. peka på regler som inskränker möjligheterna att delegera ärenden. Sådana regler finns bl. a. i socialtjänst- lagen (19801620. omtryckt 1988z871. ändrad senast 199lz526), hälso- skyddslagen (1982: 1080, ändrad senast 199 11904) och plan- och bygglagen (1987:10. omtryckt 19872246. ändrad senast 1991:908). Vi vill i samman- hanget också peka på att vissa frågor om organisationen av kommunernas överförmyndarverksamhet för närvarande bereds i justitiedepartementet.

2.3. Överföring av föreskrifter från kommunallagen till andra Prop. 1991/92: 17 lagar

Regeringens förslag: Vissa föreskrifter om skatt som finns i 6 kap. kommunallagen tas in i skattelagstiftningen.

Vissa föreskrifter i kommunallagen av valteknisk natur tas in i vallagen.

Skälen för regeringens beslut: I nuvarande kommunallag finns ett sär- skilt kapitel med regler om skatt (6 kap.). Reglerna. som huvudsakligen är av teknisk natur. har inte tagits in i den nya kommunallagen. l prop. 1990/91:117 förordade regeringen i stället att reglerna skulle införlivas med skattelagstiftningen,

] 6 kap. 3 5 finns föreskrifter om skyldighet för kommuner och landsting- att underrätta skattemyndigheterna och statistiska centralbyrån (SCB) om den skattesats som har bestämts. En motsvarighet till dessa föreskrifter bör i stället tas in lagen (l965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns eller annan menighets utdebitering av skatt. m.m. (omtryckt 1973z437, ändrad senast l990z353). På grund av vissa förändringar i arbetsfördel— ningen mellan skattemyndigheterna och SCB behöver kommunerna och landstingen dock inte längre särskilt underrätta SCB om skattesatsen. De uppgifter som SCB behöver bl. a. för sin statistikproduktion kan myndig- heten få centralt från riksskatteverket. Föreskrifter om detta kan regering- en besluta om.

1 6 kap. 55 finns en föreskrift om att skattemyndigheterna skall lämna kommuner och landsting red0visning över skatt som tillkommer kommu- nerna och landstingen. En motsvarande föreskrift bör nu föras ini den tidigare nämnda skattelagen.

] 6 kap. 1 5 andra stycket föreskrivs om skyldigheten att betala lands- tingsskatt. Skyldigheten att betala kommunalskatt regleras däremot i kom- munalskattelagen (19281370. ändrad senast l991:1153). Vi föreslår att också bestämmelsen om landstingsskatt tas in i den lagen.

I prop. 1990/91:117 föreslog vi att vissa regler av valteknisk natur skulle föras Över från kommunallagen till vallagen (19722620. omtryckt 1991:95. ändrad senast l991:490). Det gäller bestämmelserna i 2 kap. 25 andra stycket om beräkning av antalet ersättare i kommunfullmäktige och be- stämmelserna i 2 kap. 11 5 fjärde stycket om vilka ersättare som skall tjänstgöra när ingen av de ersättare som har utsetts för den frånvarande ledamoten kan tjänstgöra. Vi föreslår nu att regler med ett sådant innehåll tas in i vallagen.

3. Upprättade lagförslag

] enlighet med vad som nu har anförts har inom civildepartementet upp- rättats förslag till

1. lag om ändring i föräldrabalken (1949: 381), 10

'.”.N

PO.”.OP'A

10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17.

18. 19.

20. 21.

22.

23. 24.

25. 26. 27.

28. . lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om

30. 31. 32. 33. 34. 35.

36. 37. 38.

lag om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956: 617). lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970z988), lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1 971 :291). lag om ändring i vallagen (1972z620), lag om ändring i lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval. m.m. lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och hyres- nämnder, lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100). lag om ändring i förvaltningslagen (19861223), lag om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74), lag om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap. lag om ändring i lagen (1973: 861 ) om lokal kristidsförvaltning, lag om ändringi räddningstjänstlagen (1986: 1102), lag om ändring i lagen (1991: 1032) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:]102), lag om ändring i lagen (1964:47) om krigshjälp, lag om ändringi lagen (1980: 12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården, lag om ändring i socialtjänstlagen (1980: 620), lag om ändring i lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och - sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m., lag om ändring i hälsoskyddslagen (1982: 1080), lag om ändring i lagen (1985: 568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl., lag om ändring i lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl., lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lag om ändring i lagen (1991: 1 130) om ändring i lagen (1985: 569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl., ' lag om ändring i lagen (1939: 608) om enskilda vägar,- lag om ändring i lagen (1978: 234) om trafiknämnd. lag om ändring i lagen (l99lz860) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370),

kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. m.m., lag om ändring i fastighetstaxeringslagen(1979:1152), lag om ändring i sparbankslagen (19871619). lag om ändring i taxeringslagen (1990: 324). lag om ändring i högskolelagen (1977:218), lag om ändring i skollagen (1985: 1 100), lag om ändring i lagen (1985: 1101) om införande av skollagen (1985:1100). lag om ändring i förordningen (l956:413) om klassificering av kött, lag om ändring i livsmedelslagen (1971: 51 1). lag om ändring i djurskyddslagen (1988: 534),

39. 40.

41.

42. 43. 44. 45. 46. 47.

48. 49.

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

lag om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. lag om ändring i lagen (1979:47) om regionala stiftelser för skyddat arbete.

lag om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten och avloppsan- läggningar, lag om ändring i bostadssaneringslagen (19731531), lag om ändring i ledningsrättslagen (1.973: 1 144), lag om ändring i anläggningslagen (1973: 1 149), lag om ändring i plan- och bygglagen (1987: 10), lag om ändring i lagen (1987: 1 1)om exploateringssamverkan. lag om ändring i lagen (1991:908) om ändring i plan— och bygglagen (1987: 10), lag om ändring i fastbränslelagen (1981: 599).'- lag om ändring i lagen (1988: 868) om brandfarliga och explosiva varor, . lag om ändring i lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att över- klaga, lag om ändring i lagen (1979:41 1) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landstingskommuner, lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegera- de, . : lag om ändring i kommunalförbundslagen (1985: 894), lag om ändring i naturvårdslagen (19641822), lag om ändring i lagen (19912862) om ändring i naturvårdslagen (1964z822), lag om ändring i miljöskyddslagen (1969: 387). lag om ändringi renhållningslagen (1979: 596). lag om ändring i strålskyddslagen (1988: 220). Förslag 1—— 10 har upprättats i samråd med justitiedepartementet. för- slag 1 1 — 15 i samråd med försvarsdepartementet. förslag 16—24 i samråd med socialdepartementet, förslag 25—27 i samråd med kommunikations- departementet, förslag 28—32 i samråd med finansdepartementet, förslag 33—35 i samråd med utbildningsdepartementet, förslag 36—38 i samråd med jordbrudeepartementet. förslag 39 och 40 i samråd med arbetsmark- nadsdepartementet, förslag 41 —47 i samråd med bostadsdepartementet. förslag 48 och 49 i samråd med industridepartementet och förslag 54— 58 i samråd med miljödepartementet.

4. Ärendet till riksdagen

Regeringen föreslår att riksdagen antar de upprättade lagförslagen.

Prop. 1991/92: 17 . . Propositionens J ustitiedepartementets omrade lagförslag

Propositionens lagförslag

1. Förslag till

Lag om ändring i föräldrabalken (1949: 381)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 16 5 och 19 kap. 15 och 16 55 föräldra- balken (1949z381)l skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 1 kap.

16 5 1 ärende om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt sexton år skall rätten bereda denne tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

1 ärende om förordnande av god man enligt 4 5 eller förvaltare skall, om det inte är obehövligt, rätten också inhämta yttrande från make och närmaste släktingar, överför- myndaren, vårdinrättning. om- sorgsnämnd och socialnämnd. Den som ansökningen avser skall höras muntligen. om det kan ske utan skada för honom eller henne och det inte är uppenbart att han eller hon inte förstår vad saken gäller. Rätten kan dock underlåta att höra den enskilde muntligen om denne själv har gjort ansökan eller medgi- vit dct ifrågasatta förordnandet el- ler det annars finns särskilda skäl.

] ärende om förordnande av god man enligt 4 5 eller förvaltare skall, om det inte är obehövligt, rätten också inhämta yttrande från make och närmaste släktingar, överför- myndaren och vårdinrättning. Ytt- rande skall också, om det behövs, in- hämtas från den eller de kommunala nämnder som ful/gör uppgifier inom socialtjänsten och den eller de nämn- der som utövar landstingets ledning av omsorgsverksamheten. Den som ansökningen avser skall höras munt- ligen. om det kan ske utan skada för honom eller henne och det inte är uppenbart att han eller hon inte för- står vad saken gäller. Rätten kan dock underlåta att höra den enskilde muntligen om denne själv har gjort ansökan eller medgi vit det ifråga— satta förordnandet el ler det annars finns särskilda skäl.

Myndigheter och inrättningar som anges i andra stycket är skyldiga att lämna rätten sådana uppgifter som kan vara av betydelse i ärendet.

19kap. 155

I fråga om ersättning. arvode. pension och andra ekonomiska för- måner till överförmyndarc, leda- mot i överförmyndarnämnd och er- sättare äger vad som föreskrivas i 2

' Lagen omtryckt 1990: 1526.

I fråga om ersättning, arvode, pension och andra ekonomiska för- måner till överförmyndare, leda- mot i övcrförmyndarnämnd och er- sättare tillämpas föreskrifterna i

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse . Prop. 1 99 1 / 92: 1 7

Pro ositionens kap. 295 kommunallagen (1977: 4 kap. 12—155'5' kommunallagen -la förslå 179) motsvarande tillämpning. (1991; 900). g g 16 5 Vad som föreskrives i kommunal— Vad som är föreskrivet om nämn- lagen (1977:179) om nämnd som der i kommunallagen (1991: 900) avses i 3 kap. 13 5 andra stycket gäller, med de avvikelser som följer nämnda lag gäller, med de avvikel- av detta kapitel, också överförmyn- ser som följa av detta kapitel, i fråga darnämnd och i tillämpliga delar om överförmyndarnämnd och i till- överförmyndare. lämpliga delar beträjfande överför- myndare.

Denna lagträderi kraft den ljanuari 1992.

2. Förslag till Prop. 1991/92: 17 Propositionens Lag om' ändring i allmänna ordningsstadgan (1956: 6 l 7) lagförslag

Härigenom föreskrivs att 275 allmänna ordningsstadgan (19562617) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 27 ä' Beslut som en polismyndighet eller en kommunal myndighet har medde- lat på grund av denna stadga eller lokal ordningsstadga överklagas hos länsstyrelsen genom besvär.

I fråga om besvär över en kom- ! fråga om överklagande av en munal myndighets beslut i fall som kommunal myndighets beslut i fall avses i 2 och 23 åå gäller dock vad som avses i 2 och 23 55 gäller dock som föreskrivs i 7 kap. kommunal— vad som föreskrivs i 10 kap. kom- lagen ( I 97 7: 179). munallagen (1991: 900).

Länsstyrelsens beslut om föreläggande av vite eller om ersättningsskyl- dighet enligt 17 och H b & överklagas hos kammarrätten genom besvär..

Annat beslut av länsstyrelsen på grund av denna stadga eller lokal ordningsstadga överklagas hos regeringen genom besvär. Detsamma gäller socialstyrelsens beslut enligt 21 å. .

Beslut som på grund av denna stadga ellerllokal ordningsstadga medde- las av polismyndigheten. länsstyrelsen eller kammarrätten skall utan hin- der av besvär lända till efterrättelse. om ej annorlunda Förordnas. Detta gäller dock inte beslut om ersättningsskyldighet enligt 17 eller 17 b &.

Denna lag träderi kraft den ljanuari l992.

' Senaste lydelse 1980z28l. 15

3. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1966: 742) om hotell- och

pensionatrörelse

Härigenom föreskrivs att 5 ålagen (1966: 742) om hotell- och pensionat- rörelse skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Så'

Föreslagen lydelse

Ansökan om tillstånd att driva hotell- eller pensionatrörelse skall vara skriftlig och åtföljas av

3) uppgift om sökandens fullständiga namn, firma och postadress samt. om sökanden tidigare haft annat släktnamn. detta:

b) för sökande. som är enskild person. uppgift om födelsetid och yrke eller titel samt bevis att han ej är underårig eller i konkurstillstånd eller har förvaltare enligt 1 1 kap. 7 & föräldrabalken;

e) uppgift om fullständigt namn. födelsetid och yrke eller titel för den som utsetts till föreståndare eller ersättare samt bevis att han inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 & föräldrabalken;

d) uppgift om belägenheten av den byggnad eller lägenhet där rörelsen avses skola drivas. det största antal gäster som skall kunna mottagas samtidigt och det största antal gästrum som rörelsen skall omfatta:

e) om bygglov meddelats för hotellet eller pensionatet. handlingar som visar att så har skett.

Beviljas tillstånd skall skriftligt bevis utfärdas. Har bygglov ej med- delats och är det inte uppenbart att lov inte behövs skall beviset inne- hålla erinran om att bygglov kan fordras. Finns ej godkänd ersättare eller. i fall när föreståndare skall finnas enligt 3 5. godkänd förestån- dare. skall i beviset anges att till- ståndet icke får utnyttjas förrän er- sättare eller föreståndarc utsetts och godkänts. Avskrift av beviset skall tillställas byggnadsnämnden. brandchefen och miljö— och hälsa- skyddsnämnden.

Beviljas tillstånd skall skriftligt bevis utfärdas. Har bygglov inte meddelats och är det inte uppen- bart att lov inte behövs. skall bevi- set innehålla en upplysning om att bygglov kan fordras. Finns inte nå- gon godkänd ersättare eller, i fall när det skall finnas föreståndare en- ligt 3 &, godkänd föreståndare, skall det i beviset anges att tillståndet inte får utnyttjas förrän ersättare el- ler föreståndare utsetts och god- känts. Kopia av beviset skall sändas till brandchefen och den eller de kommunala nämnder som filllgör uppgifter inom plan- och bygg- nadsväsendet och inom miljö— och hälsoskyddsområdet.

Om godkännande av föreståndare eller ersättare skall skriftligt bevis utfärdas.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1.992.

' Senaste lydelse 1988: 1310.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens. lagförslag

4. Förslag till Prop. 1991/92: 17

.. . . . . . _ Propositionens Lag om ändring 1 fastighetsbtldmngslagen.(1970. 988) ' lagförslag Härigenom föreskrivs att 4 kap. 15, 24 och 25 a 55, 15 kap. 7 5 samt 16 kap. 3, 5 och 11 55 fastighetsbildningslagen (1970:988)' skall ha följande lydelse. . Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 4 kap. 15 52 Finns det anledning antaga att förrättning kan handläggas helt utan sammanträde, skall ansökningshandlingen delges sakägare, som ej biträtt ansökningen, och tillfälle lämnas honom att yttra sig över denna inom utsatt tid. Detta gäller inte den som är sakägare endast därför att han har del i samfällighet, om underrättelse enligtlö kap. 7 5 har lämnats. Handläggs en förrättning utan Handläggs en förrättning utan sammanträde, skall byggnads- sammanträde, skall den eller de nämnden underrättas om förrätt- kommunala nämnder som fullgör ningen innan den avslutas. uppgifter inom plan- och bygg- nadsväsendet underrättas om för- rättningen innan den avslutas. 245 Fastighetsbildningsmyndigheten Fastighetsbildningsmyndigheten skall underrätta byggnadsnämnden skall underrätta en sådan nämnd om tid och plats för sammanträde. som avses i 15 5 andra stycket om tid och plats för sammanträde. 25 a 53 Om byggnadsnämnden'vid sam- Om en sådan nämnd som avses i råd enligt 4 kap. 25 5 anser'att till- 15 5' andra stycket vid samråd en- åtligheten enligt 3 kap: 3 5 av fastig- ligt 4 kap. 25 5 anser att tillåtlighe- hetsbildning för ny eller befintlig ten enligt 3 kap. 35 av fastighets- bebyggelse kan sättas i fråga och bildning för ny eller befintlig be- om det från andra synpunkter finns byggelse kan sättas i fråga och om förutsättningar för att genomföra det från andra synpunkter finns fastighetsbildningen, skall fastig— "förutsättningar för att genomföra hetsbildningsmyndigheten hän- fastighetsbildningen, skall fastig- skjuta ärendet till byggnadsnämn- hetsbildningsmyndigheten hän- den för prövning. Finner nämnden skjuta ärendet till nämnden för att 3 kap. 3 5 inte utgör hinder mot prövning. Finner nämnden att 3 fastighetsbildningen, skall nämn- kap. 35 inte utgör hinder mot fas- den lämna medgivandetill denna. tighetsbildningen, skall nämnden - lämna medgivande till denna. Beslut varigenom byggnads- Beslut där nämnden vägrat med- nämnden vägrat medgivande till givande till fastighetsbildningen el- fastighetsbildningen eller gjort så-. lcr gjort sådant medgivande bero- dant medgivande beroende av vill- ende av villkor får överklagas hos ' Lagen omtryckt 1971: 1035. 2 Senaste lydelse 1989: 724. " Senaste lydelse 1989: 724. 17

Nuvarande lydelse

kor får överklagas hos länsstyrel— sen. Länsstyrelsens beslut får över- klagas hos regeringen.

Beslut av byggnadsnämnden eller högre instans varigenom medgivan- de till fastighetsbildningen vägrats eller gjorts beroende av villkor är bindande för fastighetsbildnings- myndigheten.

Föreslagen lydelse

länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

Sådana beslut av nämnden eller högre instans varigenom medgi- vande till fastighetsbildningen väg- rats eller gjorts beroende av villkor är bindande för fastighetsbild- ningsmyndighetem

15 kap. 7 54

Tillstånds- eller fastighetsbild- ningsbeslut får överklagas av bygg- nadsnämnden på sätt och inom tid som gäller för sakägare. '

Tillstånds- eller fastighetsbild- ningsbeslut får överklagas av en så- dan nämnd som avses i 4 kap. 15 5 andra stycket på sätt och inom tid som gäller för sakägare.

16 kap.

3 55 Om fastighetsdomstolen finner att sakägare bör höras över överklagan- det, skall skrivelsen med överklagandet och därvid fogade handlingar delges sakägaren och föreläggande meddelas honom att inkomma med skriftlig förklaring.

Fordras för målets beredande el- ler avgörande att yttrande inhämtas från länsstyrelsen, byggnadsnämn— den eller annan myndighet eller från sakkunnig eller att skriftligt be- vis företes, särskilt sammanträde hälles eller annan liknande åtgärd vidtages, skall domstolen utan dröjsmålförordna därom.

Om det för målets beredande'el-

ler avgörande krävs att yttrande in-' ' hämtas från länsstyrelsen, en sådan nämnd som avses i 4 kap. 15 5 and- ra stycket eller någon annan myn- dighet eller från sakkunnig eller att skriftligt bevis företes, särskilt sam- , manträde hålls eller annan liknan-

de åtgärd vidtas, skall domstolen utan dröjsmål besluta om detta.

Till huvudförhandlingen skall sakägarna kallas. Sakägare vars närvaro uppenbarligen är utan betydelse för hans rätt eller eljest för målets avgö- rande behöver dock ej kallas.

Har talan fullföljts av företrädare för allmänt intresse. skall denne kallas till förhandlingen. När sak- ägares besvär rör allmänt intresse. kallas länsstyrelsen eller. om målet avser sådan fastighetsbildning som anges i 15 kap. 85 andra stycket. byggnadsnämnden.

"* Senaste lydelse 19891724. 5 Senaste lydelse 1989: 724.

Har talan fullföljts av företrädare för allmänt intresse, skall denne kallas till förhandlingen. När sak- ägares överklagande rör allmänt in- tresse, kallas länsstyrelsen eller, om målet avser sådan fastighetsbild- ning som anges i 15 kap. 8 5 andra stycket, en sådan nämnd som avses i 4 kap. 15 _5' andra stycket.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Företrädare för eller tjänsteman vid myndighet vars verksamhet beröres av målet kan kallas för att lämna upplysningar. För detta ändamål kan även förrättningslantmätaren kallas.

Kallelse skall delges.

1156

När överklagande har gjorts av någon sakägare, får fastighetsbild- ningsmyndighetens beslut eller åt- gärd ändras endast om övriga sak- ägare och. när överklagandet rör allmänt intresse, länsstyrelsen eller byggnadsnämnden fått tillfälle att yttra sig. Ändring till fördel för sak- ägare får dock ske. även om han inte haft tillfälle att yttra sig. Vad som nu föreskrivits ägef motsva- rande tillämpning, när överklagan- de har gjorts av en företrädare för allmänt intresse eller av fastighets- registermyndigheten.

När någon sakägare har överkla- gat, får fastighetsbildningsmyndig- hetens beslut eller åtgärd ändras en- dast om övriga sakägare och. när överklagandet rör allmänt intresse. länsstyrelsen eller en sådan nämnd som avses i 4 kap. 155 andra styc- ket fått tillfälle att yttra sig. Änd- ring till fördel för en sakägare får dock ske, även om han inte haft tillfälle att yttra sig. Vad som nu föreskrivits skall tillämpas också när överklagandet har gjorts av en företrädare för allmänt intresse el- ler av fastighetsregistermyndighe- ten. '

Om domstolen finner att överklagandet bör föranleda ändring i avslutad förrättning eller i fastighetsbildnings- eller fastighetsbestämningsbeslut som har överklagats särskilt. får domstolen göra ändring även i del som inte har överklagats. om det behövs för att uppenbar motstridighet eller oenhetlighet inte skall uppkomma i förrättningen eller beslutet.

Finner domstolen att beträffande förrättning föreligger sådan omstän- dighet som avses i 15 kap. 10 5. får domstolen besluta om behövlig åtgärd. även om överklagandet inte har avsett ifrågavarande del av förrättningen.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1992.

(* Senaste lydelse 1989: 724.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

5. Förslag till

Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (19711291)

Härigenom föreskrivs att 37 5 förvaltningsprocesslagen (1971: 291) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

37 5' _ 1 mål. vari prövningstillstånd kräves. får omständighet eller bevis. som klaganden åberopar först i regeringsrätten, beaktas endast om det förelig- ger särskilda skäl.

Föreskrifter om förbud mot anfö- rande av nya omständigheter i kom- munalbesvärsmål finns i 7 kap. 15 kommunallagen (1977; 179) och 13 kap. 1 5 församlingslagen (1988: 180).

Föreskrifter om hinder mot att beakta eller anföra nya omständig- heter i vissa mål finns i 10 kap. [05 kommunallagen (1991. 900) och 13 kap. 1 5 försam- lingslagen(l988'.180).

Klaganden bör i besvärshandlingen ange de skäl-som han-åberopar till stöd för sin begäran om prövningstillstånd. .

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

' Senaste lydelse 1988:193.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

6. Förslag till Prop. 1991/92: 17

Propositionens Lag'om'ändring i vallagen (1972. 620) lagförslag

Härigenom föreskrivs i fråga om vallagen (1972: 620)'

dels att i 1 kap. 4 5, 2 kap. 5, 7, 8 och 1355. 3 kap. 3 5. 5 kap. 2—4, 8 och 1055. 14 kap. 15 a—15 c. 17,22 och 23 55 samt 15 kap. 2, 4, 7 och 8 55 skall orden ”landsting” och ”landstingskommun” i olika böj- ningsformer bytas ut mot "landstingsfullmäktige” respektive ”landsting” i motsvarande form, .

dels att i 6 kap. 3 5. 14 kap. 3, 17, 18, 22 och 23 55 samt 15 kap. 2, 7 och 8 55 skall ordet ”suppleant" i olika böjningsformer bytas ut mot ”ersätta- re” i motsvarande form,

dels att 3 kap. 2 5och 14 kap. 19 5 skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 14 kap. 18 a 5. av följande

lydelse.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.

I fråga om valnämnd tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 2 5, 3 5för- sta stycket, 4 .5', 5 ,5' tredje stycket, 7 och 8 5,5”, 95” första stycket och 10— 1255 kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. 1 annan kom- mun än Stockholms kommun till- lämpas även bestämmelserna i 3 kap. 5 _5' första stycket och 6 _5' nämn- da lag på motsvarande sätt.

Om en ändring i den kommunala indelningen innebär att en ny kom- mun bildas. skall indelningsdelege- rade snarast möjligt under året in- nan indelningsändringen träder i kraft välja ledamöter och supplean- ter i valnämnd för tiden före ikraft- trädandet.

I fråga om valnämnden gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1 991: 900).

Om en ändring i den kommunala indelningen innebär att en ny kom- mun bildas, skall indelningsdelege- rade snarast möjligt under året in- nan indelningsändringen träder i kraft välja ledamöter och ersättare i valnämnd för tiden före ikraftträ- dandet.

14 kap.

18a5

' Lagen omtryckt 1991:95. . Senaste lydelse av 5 kap. 35 l991:490.

Kommunfullmäktige bestämmer antalet ersättare som skall finnas

för ledamöterna i fullmäktige.

Antalet skall utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal plat- ser som varje parti får i kommunen. Om det därvid uppkommer ett bru- tet tal, avrundas detta till närmast

21,

Nuvarande lydelse ?,

Föreslagen lydelse

högre hela tal. Beslutet skall fattas före utgången av mars månad val- året. Länsstyrelsen skall genast underrättas om kommunfullmäkti- ges beslut.

|

195

För kommunfullmäktige utses suppleanter på följande sätt.

För varje ledamot görs en sammanräkning inom det parti. för vilket han har blivit vald. Vid varje sammanräkning tas hänsyn endast till de valsedlar som upptar leda- motens namn och som på grund härav gällde för detta namn. när det fick plats i ordning. Varje valse- del gäller som hel röst. Med iaktta- gande av att namn på kandidat som har blivit genom valet utsedd till ledamot skall anses som obefintligt tillgodoräknas röstvärdet det namn som står främst på sedeln. Den som får högsta röstetalet är utsedd till suppleant för den ledamot som sammanräkningen avser. Mellan lika tal avgörs företrädet genom lottning.

Om det antal suppleanter som har utsetts enligt andra stycket är mindre än det antal som kommun- fullmäktige har bestämt enligt 2 kap. 25 kommunallagen (1977: 179) och samma suppleant har ut- setts för tre eller flera ledamöter. görs ytterligare en sammanräkning för var och en av dessa ledamöter. Därvid skall även namn på kandi- dat som har blivit genom valet ut- sedd till suppleant för den ledamot som sammanräkningen avser anses som obefmtligt. 1 övrigt förfars på sätt som anges i andra stycket.

Om antalet suppleanter fortfa- rande är mindre än det antal som kommunfullmäktige har bestämt enligt 2 kap. 25 kommunallagen och samma suppleant har utsetts för fem eller flera ledamöter. görs ytterligare en sammanräkning för var och en av dessa ledamöter.

Därefter görs på motsvarande sätt successivt ytterligare samman-

För kommunfullmäktige utses er- '

sättare på följande sätt.

För varje ledamot görs en sammanräkning inom det parti, för vilket han har blivit vald. Vid varje sammanräkning tas hänsyn endast till de valsedlar som upptar leda- motens namn och som på grund härav gällde för detta namn, när det fick plats i ordning. Varje valse- del gäller som hel röst. Med iaktta- gande av att namn på kandidat som har blivit genom valet utsedd till ledamot skall anses som obefmtligt tillgodoräknas röstvärdet det namn

som står främst på sedeln. Den som .

får högsta röstetalet är utsedd till ersättare för den ledamot som sammanräkningen avser. Mellan lika tal avgörs företrädet genom lottning. '

Om det antal ersättare som har utsetts enligt andra stycket är mindre än det antal som kommun- fullmäktige har bestämt enligt 18 a 5" och samma ersättare har utsetts för tre eller flera ledamöter, görs ytterligare en sammanräkning för var och en av dessa ledamöter. Där- vid skall även namn på kandidat som har blivit genom valet utsedd till ersättare för den ledamot som sammanräkningen avser anses som obefintligt. [ övrigt förfars på sätt som anges i andra stycket.

Om antalet ersättare fortfarande är mindre än det antal som kom- munfullmäktige har bestämt enligt 18 a 5” och samma ersättare har ut- setts för fem eller llera ledamöter. görs ytterligare en sammanräkning för var och en av dessa ledamöter.

Därefter görs på motsvarande sätt successivt ytterligare samman-

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse

räkningar för de ledamöter vilkas suppleanter har utsetts för sju eller flera ledamöter, nio eller flera leda- möter. och så vidare, så länge anta- let suppleanter är mindre än det an- tal som kommunfullmäktige har bestämt enligt 2 kap. 25" kommu- nallagen.

Kan någon suppleant för en viss ledamot inte utses enligt andra- femte styckena, utses ingen supple- ant för den ledamoten. -

föreslagen lydelse

räkningar för de ledamöter vilkas ersättare-har utsetts för sju eller lle- ra ledamöter, nio eller flera leda- möter. och så vidarc. så länge anta- let ersättare är mindre än det antal som kommunfullmäktige har be— stämt enligt 18a5'.

Om samtliga ersättare för en le- damot i kommunfullmäktige är för- hindrade att inställa sig eller att vi- dare delta i ett sammanträde. ska/li ledamotens ställe den ersättare in- träda sbm enligt den bestämda ord- ningen står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har fått den första platsen för partiet i valkretsen. Om en sådan "ersättare inte kan tjänstgö- ra, skall den ersättare inträda som står i tur att tjänstgöra för den leda- mot som harfått den andra platsen för partiet i valkretsen och så vidare efter samma grund.

Om partiets samtliga-ersättare [ ' valkretsen är förhindrade att instäl- la sig—eller att vidare delta i ett sam- manträde. inträder ersättare som har utsetts för partiet i annan val- '

krets efter den grund som nyss har sagts. Därvid har den ersättare före- träde som har utsetts i den valkrets där partiets röstetal är högst. * '

Kan-någon ersättare för en viss - ledamot inte utses enligt andra— femtc styckena. utses ingen ersätta- re för den ledamoten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Propositionens ' lagförslag - '

I”») '.»)

7 Förslag till Lag om ändring 1 lagen ( 1972: 704) om kyrkofullmäktigval,

m.m.

Härigenom föreskrivs 1 fråga om lagen (1972. 704) om kyrkofullmäktig- val m.m.

dels att i 1 1, 49, 50 och 52 55 skall ordet ”suppleant” i olika'böjningsfor-' mer bytas ut mot ”ersättare" i motsvarande form, dels att 43 5 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

43 5 Den slutliga sammanräkningen verkställes'av länsstyrelsen vid offentlig förrättning som påbörjas så snart det kan ske. Länsstyrelsen skall kungöra tid och plats för sammanräkningen. [ kungörelsen anges i förekommande fall i vilken ordning som de olika valen kommer att räknas, om ej hinder möter. Kungörelsen skall anslås på. församlingarnas anslagstavlor samt senast dagen före sammahräkningeiis början införas i ortstidning inom

länet.

I fråga om den slutliga samman- räkningen tillämpas i övrigt de be- stämmelser i 14 kap. 1 5andra styc- ket, 2—4 55, 5 5 första stycket 1 och- 2 samt15, 15d, 16,17 och 19— 24 55 vallagen (19721620) som av- ser val av kommunfullmäktige och utseende av suppleanter för full- mäktige.

Vad som sägs i 14 kap.-195 val- , lagen om beslut som .har fattats med stöd av 2 kap. 25 kommunal- lagen (1977:179) skall vid tillämp- ningen av första stycket i stället gäl- la beslut som har fattats med stöd av 2 kap. 3 5. 5 kap. 25 eller 7 kap. ,

5 5 församlingslagen (1988: 180).

l-fråga om den slutliga samman- räkningen-tillämpas i övrigt de be- stämmelser-i 14-kap. l 5andra styc- ket, 2—4 55, 5 5 första stycket 1 och 2 samt 15, 15d, 16, 17 och 19— 2455 vallagen (19721620) som av- ser val av kommunfullmäktige och utseende av ersättare för fullmäkti- ge. .. . Vad som sägs i 14 kap. 195 val- lagen om beslut som har fattats _med stöd av 14 kap. 18 a_é' nämnda

lag skall vid tillämpningen av för— sta stycket istället gälla beslut som har fattats med stöd av 2 kap. 3 5. 5 kap. 2 5 eller 7 kap. 5 5 församlings- lagen (1988: 180).

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

' Lagen omtryckt 1991:96.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens _ lagförslag

8. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och

hyresnämnder

Härigenom föreskrivs att 175 lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder| skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

1752

Om anledning därtill förekommer, skall nämnd eller' den nämnden förordnar besiktiga den fastighet som ärendet rör. Parterna skall beredas tillfälle att närvara vid sådan besiktning. Nämnd får också föranstalta om annan nödvändig utredning.

[ ärende som avses i 9 kap'. 17 a, 18,21 eller 31 5 jordabalken skall. arrendenämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen Sådant yttrande skall också inhämtas om det beträf- fande jordbruksarrende uppkom- mer fråga om tillämpning av 65 första stycket 3 eller 4 eller 7 5 tred- je stycket lagen (1985:658) om ar— rendatorers rätt att förvärva arren- destället. ] ärende som avses 'i 9 kap. 95 jordabalken får arrende- nämnden, om utredningen ger att-' ledning till det, inhämta yttrande" från länsstyrelsen om arrendestäl- lets avkastningsförmåga. Hyres- nämnd får i ärende som avses i 2 a5 bostadssaneringslagen (1973: 531) inhämta yttrande från bygg- nadsnämnden. Yttrande som sagts nu inhämtas från den länsstyrelse eller byggnadsnämnd inom vars område fastigheten är belägen.

I ärende som avses i 9 kap. 17 a, 18, 21 eller 31 5jordabalken skall arrendenämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen. Sådant yttrande skall också inhämtas om det beträf- fande jordbruksarrende uppkom- mer fråga om tillämpning av 65 första stycket 3 eller 4 eller 7 5 tred- je stycket lagen (1985:658) om ar-' rendatorers' rätt att förvärva arren-- destället. ] ärende som avses i 9 kap. 95 jordabalken får arrende- nämnden, om utredningen ger an- ledning till det. inhämta yttrande från länsstyrelsen om arrendestäl- lets 'avkastn'ingsförmåga. Hyres- nämnd får i ärende som avses i 2al5 bostadssaneringslagen (1973: 531) inhämta yttrande från den el- ler de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan— och byggnadsväsendet. Yttrandena skall inhämtas från den länsstyrelse eller den nämnd inom vars område fas- tigheten är belägen.

l ärende angående tvist om hyresvillkor enligt 225 hyresförhandlings- lagen (1978:304) skall hyresnämnden, om det finnes erforderligt, bereda den hyresgästorganisation som ingått den klandrade överenskommelsen tillfälle att yttra sig.

Begärs prövning av fråga som avses i 45 andra stycket hyresförhand- lingslagen inträder organisation med vilken förhandlingsordning gäller som medpart till hyresvärden vid handläggningen av ärendet i den delen.

Denna lagträderikraft den 1 januari 1992.

' Lagen omtryckt 19852660. 1 Senaste lydelse 1990: 1482.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens lagförslag

9. Förslag till

Lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 7 5 sekretesslagen (1980. 100)' skall ha följande lydelse.

Nu vara nde lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.

75

Sekretess gäller 1 verksamhet som bedrivs av annan än statlig myndig- het och som består 1 tillsyn eller stödverksamhet med avseende på närings- livet, för uppgift om

1. enskilds affärs- eller driftförhåll'anden, uppfinningar eller forsknings- resultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

2. andra ekonomiska eller personliga förhållande'nför den, som har ' trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för tillsyns- eller stödverksamhet som avses i denna paragraf. Motsvarande sekretess gäller hos kommunal myndighet i ärende om tillstånd till hantering av brandfarliga varor. Sekre'tessen gäller dock inte beslut 1 sådant ärende.

Sekretess enligt första stycket ]. gäller dock inte för uppgift i miljö- och hälsoskyddsnämnds tillsyns- verksamhet, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller red—- ligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut. Regering- en kan för särskilt fall förordna om undantag från nämnda sekretess.

om den finner det vara av vikt att .

uppgiften lämnas.

Sekretess enligt första stycket 1 gäller dock inte för uppgift i till- synsverksamhet som bedrivs av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, om intresset av allmän kännedom om förhållan- de som rör människors hälsa..mil- jön eller redligheten i handeln eller ett'liknande allmänintresse har så- dan vikt att uppgiften bör lämnas ut. Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från nämn- da sekretess, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

] fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1992.

' Lagen omtryckt l989:713.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

10. Förslag till . Prop. 1991/92: 17 Propositionens

Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223) lagförslag

Härigenom föreskrivs att 315 förvaltningslagen (1986z223) skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

315'

Bestämmelserna i 13—30 55 gäl- Bestämmelserna i 13—30 55 gäl- ler inte sådana ärenden hos kom- ler inte sådana ärenden hos myn- munala, landstingskommunala och digheter i kommuner, landsting och kyrkokommunala myndigheterivil- kyrkliga kommuner där besluten ka besluten kan överklagas enligt 7 kan överklagas enligt 10 kap. kom- kap. kommunallagen (1977:179)munallagen (1991:900) eller 13 eller 13 kap. församlingslagen kap. församlingslagen (1988:180). (1988: 180). ' -

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

' Senaste lydelse 1988z201. 27

Försvarsdepartementets område

I 1 Förslag till

Lagom ändringicivilförsvarslagen(1960:74) . ,

Härigenom föreskrivs att 415 1 och 2 mom. civilförsvarslagen

(1960: 74)' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4'1 ;; 1 mom.

I varje kommun skall den plan- läggning och de andra förberedelser som enligt denna lag ankommer på kommunen handhavas av en civil- försvarsnämnd, om ej annat följer av andra stycket eller av sådant be- slut som avses i 3 kap. 14 5 kommu- nallagen (1977: 179).

1 varje kommun skall den plan- läggning och de andra förberedelser som kommunen enligt denna lag svarar för genomföras av en civil- försvarsnämnd. om inte något an- nat följer av andra stycket.

Kommunfullmäktige äger uppdraga åt annan nämnd än civilförsvars- nämnden att upprätta de civilförsvarsplaner som avses i 10 b 5 samt lämna besked enligt 32 5 och godkännande enligt 33 a 5. Beslut om antagande av civilförsvarsplanerna fattas av kommunfullmäktige.

Kommun får tillsätta särskild civilförsvarsnämnd eller uppdraga åt an- nan nämnd att vara civilförsvarsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrel- sen civilförsvarsnämnd.

415

2 mom.2

I fråga om särskild civilförsvars- nämnd tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 2 _5', 3 ,9' första stycket, 4 5, 5 5 tredje stycket, 7 och 8,55, 95 första stycket och 10— 12 55 kommunalla- gen (1977:179) på motsvarande sätt. 1 annan kommun än Stock- holms kommun tillämpas även be- stämmelserna i 3 kap. 5 ,5' första stycket och 6 ä' nämnda lag på mat- svarande sätt.

I fråga om en särskild civil— försvarsnämnd gäller vad som är fö- reskri vet om nämnder i kommunal- lagen (1991: 900).

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

' Lagen omtryckt 1984: 1026. 2 Senaste lydelse 1986: 1148.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

12. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1964: 63) om kommunal beredskap

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1964:63) om kommunal bered- skap'

dels att i 1. 5—8. 11—16 3 och 18—20 55. i rubriken närmast före 1 5 samt i övergångsbestämmelserna till lagen (1979:405) om ändring i nämn- da lag orden ”landstingskommun” och ”förvaltningsutskott" i olika böj- ningsformer skall bytas ut mot "landsting” respektive ”landstingsstyrelse” i motsvarande form,

dels att 9 och 10 55 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Uppgift som kommun skall full- göra under beredskapstillstånd och som saknar motsvarighet i fredstid skall, i den mån föreskrifter för uppgiftens handhavande ej medde- lats i särskild lag eller författning eller annat följer av sådant beslut som avses i 3 kap. 14 5 kommunal- lagen (1977: 179), handhavas av en beredskapsnämnd. Beredskaps- nämnd får tillsättas redan i freds- tid.

Föreslagen lydelse

Uppgifter som en kommun skall fullgöra under beredskapstillstånd och som saknar motsvarighet i fredstid skall, i den mån föreskrif— ter för uppgifternas fullgörande inte har meddelats i särskild lag eller författning, fullgöras av en bered- skapsnämnd. Beredskapsnämnd får tillsättas redan i fredstid.

Kommun får tillsätta särskild beredskapsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara beredskapsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrelsen

beredskapsnämnd.

1052

I fråga om särskild beredskaps- nämnd tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 2,5", 35 första stycket. 4 _5', 5 5' tredje stycket. 7 och 8 5,5, 9,5 första stycket och 10— 12 55” kommunalla- gen (1977:179) på motsvarande sätt. [ annan kommun än Stock- holms kommun tillämpas även be- stämmelserna i 3 kap. 5 _5' första stycket och 6 ,5 nämnda lag på mot- svarande sätt.

I fråga om en särskild bered- skapsnämnd gäller vad som är före- skrivet om nämnder i kommunalla- gen ( I 991: 900).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

' Lagen omtryckt 1984: 1027. ' Senaste lydelse av 55 1986: 1153 11 5 1988:98

2051986:1153.

3 Senaste lydelse 1986:1153.

Prop. "l 991/92: 17 Propositionens lagförslag

13. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1973: 861 ) om lokal

kristidsförvaltning

Härigenom föreskrivs att 55 lagen (1973:861) om lokal kristidsförvalt-

ning' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

552

I fråga om särskild kristids- nämnd tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 2,5”, 3 5" första stycket. 4 5”. 5 5" tredje stycket. 7 och 8,55", 9,5 första stycket och 10— 12 5,5 kommunalla- gen (1977:179) på motsvarande sätt. 1 annan kommun än Stock- holms kommun tillämpas även be- stämmelserna i 3 kap. 5,5.första stycket och 6 ,5 nämnda lag på mot- svarande sätt.

I fråga om en särskild kristids- nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900).

Denna lagträder i kraft den ljanuari 1992.

' Lagen omtryckt 1978:270. 2 Senaste lydclsc l986:1170.

Propositionens lagförslag

14. Förslag till Lag om ändring i räddningstjänstlagen (1986: 1 102)

Härigenom föreskrivs att 11, 15, 16. 44, 45, 47. 54, 60' och 63 55 räddningstjänstlagen (1986:1102) samt övergångsbestämmelserna till nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse

Föreslagen lydelse

115

Uppdrag att besluta på rädd- ningsnämndens vägnar får inte om- fatta förelägganden eller förbud vid vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad.

Räddningsnämnden får meddela den som utan att vara tjänsteman hos kommunen fullgör uppgifter åt nämnden befogenhet att-på nämn- dens vägnar meddela i verksamhe- ten erforderliga förelägganden och förbud enligt 56 5 första stycket.

Uppdrag att" besluta på nämn- dens vägnar får inte omfatta före- lägganden eller förbud vid vite eller verkställande av åtgärd på den för- sumliges bekostnad.

Nämnden får meddela den som fullgör uppgifter åt nämnden utan att vara tjänsteman hos kommunen befogenhet att på nämndens vägnar meddela i verksamheten erforderli- ga förelägganden och förbud enligt 56 5 första stycket.

155

Räddningsnämnden skall svara för att brandsyn och sotning utförs regelbundet.

En sådan nämnd som avses i '10 5” skall svara för att brandsyn och sot- ning utförs regelbundet.

165

Brandsyn skall avse kontroll av brandskyddet vid byggnader eller an- läggningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. En myndighet som utövar tillsyn enligt 54 5 kan besluta om brand- syn också i andra fall.

Brandsyn skall förrättas av sär- skilda brandsyneförrättare som ut- ses av räddningsnämnden.

Brandsyn skall förrättas av sär- skilda brandsyneförrättare som ut- ses av den kommunala nämnden.

445 När det behövs, är var och en som under kalenderåret fyller lägst arton och högst sextiofem år skyldig att medverka i räddningstjänst, i den mån hans kunskaper, hälsa och kroppskraftcr tillåter det. , Tjänsteplikten fullgörs på anmodan av räddningsledaren.

Bland dem som är tjänstepliktiga enligt första stycket och som är bo- satta i kommunen får räddnings- nämnden ta ut lämpliga personer för att ingå i kommunens rädd— ningsvärn. [ första hand skall frivil- liga tas ut. Den som har tagits ut är skyldig att delta i övning med rädd- ningsvärnet under högst tjugo tim- mar årligen.

Bland dem som är tjänstepliktiga enligt första stycket och som är bo- satta i kommunen får en sådan nämnd som avses i 10,5 ta ut lämp- liga personer för att ingå i kommu- nens räddningsvärn. [ första hand skall frivilliga tas ut. Den som har tagits ut är skyldig att delta i övning med räddningsvärnet under högst tjugo timmar årligen.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse . Föreslagen lydelse Prop. 1991/92: 17 Propositionens

455

Om fara för liv. hälsa eller egen- dom eller för skada i miljön inte- lämpligen kan hindras på något an- nat sätt, får räddningsledaren vid en räddningsinsats bereda sig och medverkande personal tillträde till annans fastighet. avspärra eller ut- rymma områden, använda, föra bort eller förstöra egendom samt företa andra ingrepp i annans rätt, i den mån ingreppet är försvarligt med hänsyn till farans beskaffen- het, den skada som vållas genom ingreppet och omständigheterna i övrigt. Sådana ingrepp får också fö- retas av räddningsnämnden eller. i fråga om statlig räddningstjänst, av den myndighet som svarar för räddningstjänsten.

Om fara för liv. hälsa eller egen- dom eller för skada i miljön inte lämpligen kan hindras på'något an- nat sätt. får räddningsledaren vid en räddningsinsats bereda sig och medverkande personal tillträde till annans fastighet. avspärra eller ut- rymma områden. använda, föra bort eller förstöra egendom_samt företa andra ingrepp i annans rätt. i den mån ingreppet är försvarligt med hänsyn till farans beskaffen- het. den skada som vållas genom ingreppet och omständigheterna i övrigt. Sådana ingrepp får också fö- retas av den kommunala nämnden eller, i fråga om statlig räddnings- tjänst, av den myndighet som sva- rar för räddningstjänsten.

Förbud eller föreläggande som avses i 7 kap. 55 lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg får meddelas med stöd av denna paragraf bara om Sjöfartsverkets beslut inte kan avvaktas.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs.

475

Anordning som varaktigt behövs för räddningstjänsten får placeras på annans mark eller byggnad. om det inte medför inverkan av någon bety- delse på markens eller byggnadens användningssätt.

Beslut om en sådan åtgärd med- delas av räddningsnämnden eller. i fråga om statlig räddningstjänst. av den myndighet som svarar för räddningstjänsten.

Beslut om en sådan åtgärd med- delas av en sådan nämnd som avses i 10,5 eller. i fråga om statlig rädd- ningstjänst,_ av den myndighet som svarar för räddningstjänsten.

545

lnom kommunen utövar rädd- ningsnämnden den omedelbara till- synen över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har medde- lats med stöd av lagen. lnom länet utövas tillsynen av länsstyrelsen. Den centrala tillsynen utövas av statens räddningsverk eller, i fråga' om statlig räddningstjänst, av an- nan myndighet som regeringen be- stämmer. _'

lnom kommunen utövar en så- dan nämnd som avses i 10,5 den omedelbara tillsynen över efterlev- naden av denna lag och föreskrifter soni har meddelats med stöd av lagen. Inom länet utövas tillsynen av länsstyrelsen. Den centrala till- synen utövas av statens räddnings- verk cller. i fråga om statlig rädd- ningstjänst, av.annan myndighet som regeringen bestämmer.

lagförslag

lx)

' Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

605

Ett beslut av en räddningsledare om fullgörande av tjänsteplikt enligt '

44 5 eller om ingrepp i annans rätt enligt 45 5 får överklagas hos länsstyrel- sen. I övrigt får räddningsledarens beslut med stöd av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen inte överklagas.

Räddningsnämndens beslut en- ligt denna lag eller enligt föreskrif- ter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrel- sen.

En kommunal nämnds beslut en- ligt denna lag eller enligt föreskrif- ter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrel- sen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten. Andra tillsynsmyndigheters beslut får överklagas hos kammarrätten. Detsamma gäller en statlig myndighets beslut enligt 45 och 47 55.

635

Under krig och när det annars råder civilförsvarsberedskap skall räddningsnämndens uppgifter över— tas av kommunstyrelsen och rädd- ningskårens uppgifter övertas av civilförsvarsorganisationen i kom- munen.

Under krig och när det annars råder civilförsvarsberedskap skall de uppgifter som fullgörs av en så- dan nämnd som avses i 10 9' övertas av kommunstyrelsen och rädd-

ningskårens uppgifter övertas av. civilförsvarsorganisationen i 'kom— munen.

Kommun skall senast den 1 januari 1988 ha antagit räddningstjänstplan. lntill dess räddningstjänstplanen har antagits skall den kommunala brand-

ordningen gälla.

Vad som föreskrivs om brand- chefi lag eller annan författning skall i stället gälla räddningsnämnd.

Vad som föreskrivs om brand- chef i lag eller annan författning skall i stället gälla en sådan nämnd som avsesi 105.

Om det i lag eller annan författning hänvisas till någon av de gamla lagarna eller brandstadgan eller till en föreskrift i dessa som har ersatts genom en föreskrift i den nya lagen, tillämpas i stället den nya lagen eller den nya föreskriften.

Denna lagträder i kraft den ljanuari 1992.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

15. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1991: 1032) om ändring i räddningstjänstlagen(1986: 1102)

Härigenom föreskrivs att-l 7å räddningstjänstlagen (1986: 1102) i para- grafens lydelse enligt lagen (l99l: 1032) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lj-"delse Föreslagen lydelse

175 Genom sotningen skall eldstäder och andra fasta förbränningsanord-

ningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas. och därtill hörande rökkanalcr samt imkanaler göras rena. I samband med sotning skall det som rengörs samt skorstenar och tak med därtill hörande bygg- ' nadsdclar kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Sådan kontroll skall också göras av kanalanslutna eldstäder och andra fasta förbränningsanord- ningar. som är inrättade för eldning uteslutande med gas. och av därtill hörande avgaskanaler. En tillsynsmyndighet kan besluta om kontroll av brandskyddet också i andra fall.

Sotning och kontroll enligt första stycket av brandskyddet skall utfö- ras av skorstensfejarmästare eller - skorstensfejare som biträder skor- stensfejarmästaren. Räddnings- nämnden får i fråga om speciella anläggningar och enstaka avlägset belägna bostadshus medge att nå- gon annan utför sotningen och kontrollen.

Sotning och kontroll enligt första stycket av brandskyddet skall utfö- ras av skorstensfejarmästare eller skorstensfejare som biträder skor- stensfejarmästaren. En sådan nämnd som avses i 105 får i fråga om speciella anläggningar och en- staka avlägset belägna bostadshus medge att någon annan utför sot- ningen och kontrollen.

Propositionens lagförslag

Socialdepartementets område PFOP- 1991/921 17 Proposmonens

16. Förslag till ' lagförslag Lag om ändring i lagen (1964:47) om krigshjälp

Härigenom föreskrivs att 65 lagen (1964:47) om krigshjälp skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 5' I varje kommun skall linnas en krigshjälpsnämnd för att sköta kommu- nens uppgifter enligt denna lag. Kommunen får tillsätta en särskild

krigshjälpsnämnd eller uppdra åt en annan nämnd att vara krigshjälps- nämnd. llar så ej skett är socialnämnden krigshjälpsnänmd.

1 fråga om särskild krigshjälps- I fråga om en särskild krigshjälps- nämnd tillämpas bestämmelserna i nämnd gäller vad som ärjöreskrivet 3 kap. 2 _é', 3 9' första stycket. 4 _é', 5 _9' om nämnder i kommunallagen tredje stycket. 7 och 8 33)", O_é'jörsta (1991:900). stycket och IO—12915?kommunalla- gen (197 7: I 79) på motsvarande sätt. I annan kommun än Stock- holms kommun tillämpas även be- stämmelserna i 3 kap. 5 _é' första stycket och 6 ,é' nämnda lag på mot- svarande sätt.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

' Senaste lydelse 1986:!152. 35

17. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1980: 12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1980: 12) om förtroendenämn- der inom hälso- och sjukvården[

dels att i 1 5 ordet ”landstingskommun” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”landsting” i motsvarande form,

dels att 2 _5 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 5 I fråga om de särskilda jörtroen- För en särskild förtroendenämnd denämnderna tillämpas bestäm- gäller vad som är föreskrivet om ine/serna [ 3 kap. 2—12555' kommu- nämnder i kommunallagen(1991: nallagen (1977: 179) på motsvaran- 900). de sätt.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

1 Senaste lydelse av l ä' 19821765.

Propositionens lagförslag

18. Förslag till Prop. 1991/92: 17 Propositionens Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980: 620) lagförslag

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (1980:620)' dels att i 20 a, 23, 76 och 77 55 ordet "landstingskommun” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”landsting” i motsvarande form, '

dels att i 47 & ordet ”suppleanter” skall bytas ut mot ”ersättare”. dels att 38, 39 och 46 åå skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 38 5 Följande bestämmelser i 3 kap. För en socialnämnd gäller vad kommunallagen (1977:179) gälleri som är föreskrivet om nämnder i tillämpliga delar socialnämnd kommunallagen (1991: 900).

2 9' om antalet ledamöter m. m., 3,9" första stycket om valbarhet m.m.,

4 5 om rätt till ledighet från an- ställning.

5 &" första stycket om mandattid. 5 &" tredje stycket om verkan av Iedamots avgång,

6 _é' om ordförande och vice ordfö- rande,

7 _9' om tid och plats för samman- träde samt om närvarorätt vid sam- manträde,

8 ,é' om suppleants tjänstgöring m. m.,

9 9" första stycket om beslutförhet, 105 om beslutsförfarande och protokoll m. m..

1 I 5 om delgivning. 125 om reglemente och delega- tion. För Stockholms kommun gäller dock inte 3 kap. 5 _é' första stycket eller 6 _é' kommunallagen.

395

Socialnämnden skall själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som enligt denna lag eller annan författning ankommer på socialnämnden.

Socialnämnden skall även i övrigt ha hand om förvaltning och verk- ställighet inom sitt verksamhetsom- råde. i den mån dessa uppgifter inte til/kommer någon annan enligt be- slut som avses i 3 kap. 14 9" kommu- nallagen (1977: 179).

' Lagen omtryckt 1988z871. Senaste lydelse av 20 a 5 1988: 1471. 37

Nu varande lydelse

Föreslagen l_t-'delse

465

Vad som sägs i denna lag eller annan författning om socialnämnd tillämpas också på sociala distrikts- näm nder. Bestämmelsen i 3 9 ,é' and- ra stycket gäller dock inte distrikts- nämnder om inte an natföl/er av be- stämmelserna i 44 5. Distrikts- nämndcr får inte heller göra fram- ställning hos fullmäktige med stöd av 40 5 första stycket.

Vad som sägs i denna lag eller annan författning om en social- nämnd tillämpas också på sociala distriktsnämnder. Distriktsnämn- der får dock inte göra framställning hos fullmäktige med stöd av 405 första stycket.

Denna-lagträderikraft den ljanuari 1992.

Propositionens lagförslag

19. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1981 : 292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 5 lagen (1981 : 292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.m. skall ha följande ly- delse.

Nuvarande lydelse

415'

Den som är sysselsatt inom häl- 50- och sjukvården eller veterinär- verksamheten är skyldig att efter anvisning av den myndighet rege- ringen bestämmer fullgöra sådan tjänstgöring inom verksamhetsom- rådet, som hans kroppskrafter och hälsotillstånd medger. Detsamma gäller den som är anställd med till- synsuppgifter hos en miljö- och Itäl- soskyddsnämnd.

Föreslagen lydelse

Den som är sysselsatt inom häl- so- och. sjukvården eller veterinär- verksamheten är skyldig att efter anvisning av den myndighet rege- ringen bestämmer fullgöra sådan tjänstgöring inom verksamhetsom- rådet, som hans kroppskrafter och hälsotillstånd medger. Detsamma gäller den som är anställd med till- synsuppgifter hos en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö— och hälsoskyddsområdet.

Detsamma gäller personer som har tidigare yrkeserfarenhet inom något av dessa verksamhetsområden och som har legitimation för yrket. har erhållit en kvalificerad behörighet inom yrket eller har avslutat sin tjänst- göring inom verksamhetsområdet en kortare tid före den tidpunkt då tjänsteplikten görs gällande.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

' Senaste lydelse 1983z305.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag '

-17

20. Förslag till

Lag om ändring i hälsoskyddslagen (1982: 1080)

Härigenom föreskrivs att 5. 7. 7 a. 11, 12, 14—16, 18—20 och 25 åå hälsoskyddslagen (198221080) samt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:926) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

55'

Följande föreskrifter i 3 kap. kommunallagen (19775 1 79) gäller i tillämpliga delar miljö- och hälsa- skyddsnämnd:

2 9” om antalet ledamöter m. m., 3 _9' första stycket om valbarhet m. m.,

4 5 om rätt till ledighet från an- ställning,

5 _é'första stycket om mandattid, 5 &” tredje stycket om verkan av ledamots avgång,

6 9" om ordförande och vice ordfö- rande,

7 _é' om tid och plats för samman- träde samt om närvarorätt vid sam- manträde.

8 & om suppleants tjänstgöring m.m..

9 ä'jörsta stycket om bes/utförhet, 10 5 om beslutsförfarande och protokoll m. m.,

11 _é' om delgivning, 125 om reglemente och delega- tion.

För Stockholms kommun gäller dock inte 3 kap. 5 9” första stycket eller 6 9” kommunallagen.

Ett delegationsuppdrag enligt 3 kap. 12 _é' andra stycket kommunal- lagen får ej omfatta befogenhet att besluta om föreläggande vid vite el- ler om verkställande av åtgärd på den försumliges bekostnad.

För den kommunala nämnden gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900).

Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 33 9' kommunallagen får inte omfatta befogenhet att besluta om föreläggande vid vite eller om verk- ställande av åtgärd på den försum- liges bekostnad.

Avloppsvatten skall avledas. renas eller på annat sätt tas om hand så att sanitär olägenhet inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga av-

loppsanordningar inrättas.

För att inrätta en avloppsanord-

' Senaste lydelse 1986:1 188.

För att inrätta en avloppsanord-

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse

ning krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsriämnden om en vatten- toalett är ansluten till anordningen. Är ingen vattentoalett ansluten krävs endast en skriftlig anmälan till nämnden. Kommunen får dock föreskriva att det skall fordras till- stånd även i ett sådant fall inom vissa delar av kommunen, om det behövs för att hindra uppkomsten av sanitär olägenhet.

Föreslagen lydelse

ning krävs tillstånd av en sådan nämnd som avses i 4 &" om en vat- tentoalett är ansluten till anord- ningen. Är ingen vattentoalett an- sluten krävs endast en skriftlig an- mälan till nämnden. Kommunen får dock föreskriva att det skall fordras tillstånd även i ett sådant fall inom vissa delar av kommu- nen, om det behövs för att hindra uppkomsten a ' sanitär olägen- het. '

Andra stycket skall inte tillämpas i de fall då avloppsanordningen kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969z387) eller då avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet enbart till en allmän avloppsanläggning.

Ett tillstånd av miljö— och hälso- skyddsnämnden gäller i fem år men förfaller om arbetet med anord- ningen inte har påbörjats inom två år.

Ett tillstånd av nämnden gäller i fem år men förfaller om arbetet med anordningen inte har på- börjats inom två år.

Vad som avses med avloppsvatten anges i miljöskyddslagen.

7 a 52 Värmepumpsanläggningar skall inrättas och användas så att sanitär olägenhet inte uppkommer.

Värmepumpsanläggning för ut-_

vinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten får inrättas en- dast efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Om det be- hövs för att hindra uppkomsten av sanitär olägenhet, får kommunen föreskriva att det skall fordras till- stånd av nämnden för inrättande av en sådan anläggning inom kom- munen eller inom vissa delar av denna.

Värmepumpsanläggning för ut- vinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten får inrättas en- dast efter anmälan till en sådan nämnd som avses i 4 58". Om det be- hövs för att hindra uppkomsten av sanitär olägenhet, får kommunen föreskriva att det skall fordras till- stånd av nämnden för inrättande av en sådan anläggning inom kom- munen eller inom vissa delar av denna.

Anmälan eller tillstånd enligt andra stycket fordras inte om värme- pumpsanläggningen kräve'r anmälan eller tillstånd enligt miljöskyddslagen

(1969: 387) eller vattenlagen (1983:291).

Ett tillstånd av miljö-och hälso- skyddsnämnden gäller i fem år men förfaller om arbetet med anlägg- ningen inte har påbörjats inom två år.

3 Senaste lydelse 19882926.

Ett tillstånd av nämnden gäller'i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte 'har på- börjats inom två år.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1153

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att sanitär olägenhet inte uppstår.

Regeringen får föreskriva att vis- sa slag av djur inte utan särskilt tillstånd av miljö- och hälsoskydds- nämnden får hållas inom områden med detaljplan. om sådana bestäm- melser behövs för att hindra att sa- nitär olägenhet uppkommer. Rege- ringen får överlåta åt kommunen att meddela sådana beStämmelser.

Regeringen får föreskriva att vis- sa slag av djur inte utan särskilt tillstånd av en sådan nämnd som avses i 4 &" får hållas inom områden med detaljplan, om sådana bestäm— melser behövs för att hindra att sa- nitär olägenhet uppkommer. Rege- ringen får överlåta åt kommunen

. att meddela sådana bestämmelser.

125

Den som avser att driva -—-

.hotell. pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt

erbjuds tillfällig bostad

2. idrottsanläggningar, badanläggningar. strandbad eller andraliknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas

av många människor.

3. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling

skall göra anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden innan lokalen eller anläggningen tas i bruk.

skall göra anmälan till en sådan nämnd som avses i 4 &, innan loka- lcn eller anläggningen tas i bruk.

145.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden . får i särskilda fall meddela de vill- kor som behövs för att hindra upp- komsten av sanitär olägenhet och för att undanröja sådan olägenhet vid viss verksamhet eller i samband med utnyttjande av en plats eller en lokal som allmänheten har tillträde till.

Den kommunala nämnden får i särskilda fall meddela de villkor som behövs för att hindra upp- komsten av sanitär olägenhet och för att undanröja sådan olägenhet vid viss verksamhet ellcri samband med utnyttjande av en plats eller en lokal som allmänheten har tillträde till..

155

Miljö— och hälsoskyddsnämnden utövar den omedelbara tillsynen inom varje kommun över efterlev- naden av denna lag och bestämmel- ser meddelade med stöd av lagen. Inom länet utövas tillsynen av läns- styrelsen. Den centrala tillsynen ut- övas av socialstyrelsen och statens naturvårdsverk enligt regeringens bestämmande.

En sådan nämnd som avses i 4 _é' utövar den omedelbara tillsynen inom varje kommun över efterlev- naden av denna lag och bestämmel- ser meddelade med stöd av lagen. inom länet utövas tillsynen av läns- styrelsen. Den centrala tillsynen ut- övas av socialstyrelsen och statens naturvårdsverk enligt regeringens bestämmande.

Försvarets sjukvårdsstyrelse utövar tillsynen inom försvarsmakten.

1 sin tillsyn enligt denna lag har

3 Senaste lydelse 1987: 161.

1 sin tillsyn enligt denna lag har

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nu varande lydelse

länsstyrelsen och försvarets sjuk- vårdsstyrelse samma befogenhet som miljö— och hälsoskt-ddsnämn- den.

Föreslagen [_l-'delse

länsstyrelsen och försvarets sjuk- vårdsstyrelse samma befogenhet som en kommunal nämnd.

16%

Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall i sin tillsynsverksamhet ägna särskild uppmärksamhet åt följan- de byggnader, lokaler och anlägg- ningar: '

Den kommuna/a nämnden skall i sin tillsynsverksamhet ägna sär- skild uppmärksamhet åt följande byggnader. lokaler och anläggning- ar:

ll. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen,

2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande. ' 3. samlingslokaler där många människor brukar samlas, 4. anläggningar för hantverk eller andra näringar. 5. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,

6. idrottsanläggningar. badanläggningar. strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annarsutnyttjas av många människor,

7. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling.

8. lokaler för förvaring av djur.

1854

Miljö- och hälsoskyddsnämnalen får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller bestämmelser som medde- lats med stöd av lagen skall efter- levas. I brådskande fall eller när det annars finns särskilda skäl får ett föreläggande eller förbud meddelas omedelbart och i andra fall först sedan det visat sig att nämndens råd och anvisningar ej har följts.

En sådan nämnd som avses i 4 lé” får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller bestämmelser som medde- lats med stöd av lagen skall efter- lcvas. l brådskande fall eller när det

annars finns särskilda skäl får ett '

föreläggande eller förbud meddelas omedelbart och i andra fall först sedan det visat sig att nämndens råd och anvisningar inte har följts.

lett beslut om föreläggande eller förbud kan nämnden utsätta vite. Vitet får ej förvandlas.

Underlåter någon att vidta en åt- gärd som åligger honom enligt den- na lag eller enligt bestämmelser som har meddelats med stöd av denna lag och efterkommer han inte miljö— och hälsoskj-vddsnämndens föreläggande om rättelse, får nämn- den förordna om rättelse" på hans bekostnad. l brådskande fall får så- dant förordnande meddelas också utan föregående föreläggande.

* Senaste lydelse 1985z210.

Underlåtcr någon att vidta en åt- gärd som åligger honom enligt den- na lag eller enligt bestämmelser som har meddelats med stöd av denna lag och följer han inte den kommunala nämndens föreläggan- de om rättelse. får nämnden förord- na om rättelse på hans bekostnad. I brådskande fall får sådant förord- nande meddelas också utan föregå- ende föreläggande.

Prop. 1991/92:17 Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 å . Ett föreläggande eller förbud kan allt efter omständigheterna riktas mot ägaren, mot den som har nyttjanderätt till berörd egendom eller mot båda.

Vid meddelande av ett föreläg- gande eller förbud som avses i för- sta stycket får miljö- och hälsa- skyddsnämnden ålägga ägaren eller nyttjanderättshavaren att. om hans ställning som sådan upphör, utan dröjsmål lämna uppgift om den nye ägarens eller nyttjanderättshava- rens namn och adress.

Vid meddelande av ett föreläg- gande eller förbud som avses i för- sta stycket får en sådan nämnd som avses i 4.4" ålägga ägaren eller nytt- janderättshavaren att. om. hans ställning som sådan upphör. utan dröjsmål lämna uppgift om den nye ägarens eller nyttjanderättshava- rens namn och adress.

20 55

Om miljö— och hälsoskyddsnämn-

den i fråga om en fastighet eller" byggnad har meddelat föreläggande eller förbud samt föreläggandet el- ler förbudet är av större betydelse och förenat med ett vite som upp- går till minst ett basbelopp enligt lagen (1962: 381) om allmän försäk- ring eller med ett löpande vite en- ligt 45 lagen (1985:206) om viten, får nämnden översända beslutet om föreläggandet eller förbudet till

inskrivningsmyndigheten för an- ,

teckning i fastighetsboken eller tomträttsboken. Är föreläggandet förenat med löpande vite. skall även detta antecknas. lnskrivnings- myndigheten skall genast i rekom- menderat brev underrätta den som senast har sökt lagfart eller inskriv-

ning av förvärv av tomträtt om an- .

teckningen, om denne ej är föreläg- gandets adressat.

om den" kommunala nämnden i fråga om 'en fastighet eller byggnad har meddelat ett föreläggande eller förbud samt föreläggandet eller för- budet är av större betydelse och för- enat med ett vite som uppgår till minst ett basbelopp enligt lagen (l962:38l) om allmän försäkring eller med ett löpande vite enligt 45 lagen (1985:206) om viten. får nämnden översända beslutet om föreläggandet eller "förbudet till in— skrivningsmyndigheten för anteck- ning i fastighetsboken eller tomt- rättsboken. Ar föreläggandet för- enat med löpande vite, skall även detta antecknas. lnskrivningsmyn- digheten skall genast ilrekommen- derat brev underrätta den som se- nast-har sökt lagfart eller inskriv- ning av förvärv av tomträtt om an- teckningen, om denne inte är före- läggandets adressat.

Har anteckning enligt första stycket skett. gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen. Har denne förvärvat egendomen genom köp. byte eller gåva och utgör egendomen fastighet eller tomträtt. gäller även löpande vite mot honom räknat från tidpunkten för ägande- rättsövergången. I annat fall gäller vitet inte möt ny ägare av egendomen. men nämnden får utsätta nytt vite för denne.

Löpande vite som avser viss 'period får tas- ut endast av den som var ägare vid periodens början. -

Har ett antecknat föreläggande eller förbud upphävts genom laga- kraftvunnet beslut eller har den åt- gärd som avses med föreläggandet vidtagits eller har ändamålet med

5 Senaste lydelse l985:210_

Har ett antecknat föreläggande eller förbud upphävts genom laga- kraftvunnet beslut eller har den åt- gärd som avses. med föreläggandet vidtagits eller har ändamålet med

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse

föreläggandet förlorat sin betydel- se. skall miljö- och hälsoskydds- nämnden, så snart den fått vetskap om förhållandet. anmäla det till in- skrivningsmyndigheten för anteck- ning i fastighetsboken eller tomt- rättsboken. Om nämnden inte gör anmälan skall länsstyrelsen på an- sökan av egendomens ägare göra sådan anmälan.

Föreslagen lydelse

föreläggandet förlorat sin betydel- se, skall den kommunala nämnder:. så snart den fått vetskap om förhål- landet, anmäla det till inskrivnings- myndigheten för anteckning i fas- tighetsboken eller tomträttsboken. Om nämnden inte gör anmälan skall länsstyrelsen på ansökan av egendomens ägare göra sådan an- mälan.

zsg

Miljö— och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna lag eller enligt bestämmelse som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen genom besvär.

Ett beslut av en sådan nämnd som avses i 4 _9' i en fråga som regle- ras i denna lag eller i bestämmelser som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

3. Föreskrifterna i 2 gäller inte anläggningar som miljö- och hälsa- skyddsnämnden har fått kännedom om genom en anmälan eller en an- sökan enligt hälsoskyddslagen (1982:1080) eller miljöskyddslagen (l969:387) eller enligt bestämmel- ser som meddelats med stöd av des- sa lagar.

3. Föreskrifterna i 2 gäller inte anläggningar som en sådan kom- munal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområ- det har fått kännedom om genom- enanmälan eller en ansökan enligt hälsoskyddslagen (1982: 1080) eller miljöskyddslagen (l969:387) eller enligt bestämmelser som meddelats med stöd av dessa lagar.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens

lagförslag

21. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1985: 568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1985:568) om särskilda omsor- ger om psykiskt utvecklingsstörda m.t1.'

dels att i 2, 7—9 och 11—13 55 samt i rubriken närmast före 7 5 orden "landstingskommun" och "förvaltningsutskott" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "landsting" respektive "landstingsstyrelse" i motsvaran- de form.

dels att 17 och 20 55 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

175

Om en enskild yrkesmässigt vill bedriva sådan verksamhet för psy- kiskt utvecklingsstörda som anges i 45 första stycket 2—5, skall den enskilde söka tillstånd hos social- styrelsen. Tillstånd får inte lämnas utan att omsorgsnämnden i den landstingskommun där verksamhe- ten skall bedrivas har tillstyrkt det.

Enskild verksamhet skall stå un- der tillsyn av omsorgsnämnden. Nämnden har rätt att inspektera verksamheten.

Om en enskild yrkesmässigt vill bedriva sådan verksamhetför psy- kiskt utvecklingsstörda som anges i 45 första stycket 2—5. skall den enskilde söka tillstånd hos social- styrelsen. Tillstånd får inte lämnas utan att en sådan nämnd som avses i 14,5" har tillstyrkt det.

Enskild verksamhet skall stå un- der tillsyn av nämnden. Nämnden . har rätt att inspektera verksamhe- ten.

205

Omsorgsnämndens beslut om särskilda omsorger åt enskilda en- ligt 45 får överklagas hos länsrät- ten.

'Ett beslut av en sådan nämnd som avses i 145" om särskilda om- sorger åt enskilda enligt 45 får överklagas hos länsrätten.

Socialstyrelsens beslut i fråga om tillstånd enligt 175 eller om föreläg- gande eller förbud enligt 21 5 får överklagas hos kammarrätten.

De beslut som omsongsnämnden, socialstyrelsen. länsrätten eller kammarrätten meddelar i frågor som avses i första och andra stycke- na gäller omedelbart. Länsrätten el- ler kammarrätten får dock förordna att dess beslut skall gälla först sedan det har vunnit laga kraft.

De beslut som nämnden. social- styrelsen. länsrättcn eller kammar- rätten meddelar i frågor som avses i första och andra styckena gäller omedelbart. Länsrätten eller kam- marrätten får dock förordna att dess beslut skall gälla först sedan det har vunnit laga kraft.

Denna lagträder i kraft den ljanuari 1992.

' Senaste lydelse av 11 5 1988: 1276 125 19902494 12 a 5 l990:494.

Propositionens lagförslag

22. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1985: 569) om införande av lagen (1985: 568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.ll.

dels att 12 5 skall upphöra att gälla, dels att 2. 3 och 5 55 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Den som vid lagens ikraftträdan- de erhåller omsorger enligt den upphävda lagen skall utan särskilt beslut anses ha fortsatt rätt till mot- svarande särskilda omsorger enligt den nya lagen. Om någon erhåller omsorger i former som saknar mot- svarighet i den nya lagen, är lands- tingskommzmen skyldig att tillhan- dahålla den enskilde samma om— sorger så länge behovet kvarstår.

35l

Landstingskommunerna skall. i samband med att planeringen en- ligt 95 i den nya lagen görs. även planera för avveckling av betintliga specialsjukhus och vårdhem.

lntill dess avveckling av special- sjukhus och vårdhcm har ägt rum får omsorg alltjämt tillhandahållas vid sådana institutioner. Ledning- en av verksamheten skall utövas av den nämnd som är omsorgsnämnd enligt den nya lagen.

Föreslagen lydelse

Den som vid lagens ikraftträdan- de erhåller omsorger enligt den upphävda lagen skall utan särskilt beslut anses ha fortsatt rätt till mot- svarande särskilda omsorger enligt den nya lagen. Om någon erhåller omsorger i former som saknar mot- svarighet i den nya lagen, är lands- tinget skyldigt att tillhandahålla den enskilde samma omsorger så länge behovet kvarstår.

Landstingen skall, i samband med att planeringen enligt 9 5 i den nya lagen görs. även planera för av- veckling av befintliga specialsjuk- hus och vårdhem.

lntill dess avveckling av special- sjukhus och vårdhem har ägt rum får omsorg alltjämt tillhandahållas vid sådana institutioner. Ledning- en av verksamheten skall utövas av den eller de nämnder som utövar ledningen enligt den nya lagen.

En överlåtelse enligt 125 i den nya lagen får innefatta uppgiften att tillhandahålla omsorger vid vårdhem. En kommun som har övertagit ansvaret för sådana omsorger skall. inom tid som regeringen bestämmer i varje särskilt fall. till socialstyrelsen ge in en plan för avveckling av vård- hemmet.

5 & Nyintagningi vårdhem för barn och ungdom får inte ske. Nyintagning i specialsjukhus eller i vårdhem för vuxna får ske om det finns synnerliga skäl.

Med avseende på den som bor i Med avseende på den som bor i

' Senaste lydelse 1990:—196.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nuvarande'lvdelse

specialsjukhus eller i vårdhem skall omsorgsnämnden regelbundet och minst en gång om året överväga om boendet kan fortsätta i någon boen- ' deform enligt den nya lagen.

Föreslagen lydelse

' specialsjukhus eller i vårdhem skall

en sådan nämnd som avses i 3.5 andra stycket regelbundet och minst en gång om året överväga om boendet kan fortsätta i någon boen- deform enligt den nya lagen.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens

lagförslag

23. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1988: 870) om vård av missbrukare i vissa fall

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1988:870) om vård av missbru- kare i vissa fall

dels att i 22 5 ordet ”'landstingskommuner” skall bytas ut mot ”lands-

ting”.

dels att 48 5 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

485

Landstingskommunen eller kom- munen får för ett LVM-hem anting- en utse en särskild styrelse eller uppdra åt någon annan nämnd att vara styrelse. Två eller Hera LVM- hem kan ha en gemensam styrelse.

Följande bestämmelser i 3 kap. komm una/lagen ( 1 97 7: I 7 9) gäller [ til/lämpliga delar i fråga om en sär- skild styrelse. nämligen

2 _5' om antalet ledamöter m. m..

3,5 första stycket om valbarhet m.m..

49" om rätt till ledighet från an- ställning.

5 ,5' första stycket om mandattid. 55 tredje stycket om verkan av ledamots avgång.

6 _5' om ordförande och vice ordfö- rande.

7 ,5' om tid och plats för .samman- träde samt om närvarorätt vid sam- manträde.

8,5? om suppleant.; tjänstgöring m.m..

9 ,é'första stycket om beslutförhet. I 0,5 om bes/tits/örjarande och protokoll m. m..

11 ,5' om delgivning. 125 om reglemente och delega- tion.

För Stockholms kommun gäller dock inte 3 kap. 5 _5' jörsta stycket eller 6 _5' kommunallagen.

Landstinget eller kommunfull- mäktige får besluta att även andra än ledamöter eller suppleanter i sty- relsen får närvara vid styrelsens sammanträden och delta i överlägg-

Landstinget eller kommunen får för ett LVM-hem antingen utse en särskild styrelse eller uppdra åt nå- gon annan nämnd att vara styrelse. Två eller flera LVM-hem kan ha en gemensam styrelse.

För en särskild styrelse gäller vad som är föreskrivet om nämnder [ kommunallagen (1991: 900).

Landstings/ullmäktige eller kom- munfullmäktige får besluta att även andra än ledamöter eller ersättare i styrelsen får närvara vid styrelsens sammanträden och delta i överlägg-

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ningarna men ej i besluten samt få ningarna men inteibesluten samt få sin mening antecknad i protokollet. sin mening antecknad i protokollet.

Denna lag träderi kraft den 1 januari 1992.

Prop. 1991/92:17 Propositionens lagförslag

24 Förslag till Prop. 1991/92: 17 Propositionens Lag om ändring 1 lagen (1991: 1 130) om andrmgi lagen lagförslag (1985: 569) om'införande av lagen (1985: 568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.

Härigenom föreskrivs att i 7 5 lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.- i paragrafens lydelse enligt lagen (l99lzll30) om ändring i nämnda lag ordet ”landstingskommunen” skall bytas ut mot "landstinget”.

Kommunikationsdepartementets område

25. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar

Härigenom föreskrivs att 19. 25. 36. 39. 78." 80. 81, 84 och 93 59" lagen (1939:608) om enskilda vägar skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse [föreslagen lydelse

195[

Till förrättningsman skall länsstyrelsen förordna sådan person. lantmä- tare eller annan. som finnes äga erforderlig kunskap och erfarenhet samt jämväl i övrigt vara till uppdraget lämplig.

För förrättning. som sker efter anmälan enligt 16 å andra stycket. skall den förrättningslantmätare som handlägger fastighetsregleringen förord- nas till förrättningsman. om ej särskilda skäl föranleda annat.

Hava samtliga uppgivna sakägare förenat sig om förslag till viss förrätt- ningsman. varde den föreslagne förordnad. där ej annat föranledes av stadgandena i första och andra styckena eller eljest laga hinder möter.

Om förordnandet skall underrät- telse av länsstyrelsen meddelas lä- nets lantmäterikontor eller. därest förrättningsakten jämlikt 39 5 skall redovisas till byggnadsnt'imnd. den- na nämnd. Har i fall. som avses i andra stycket. till förrättningsman förordnats annan än den förrätt- ningslantmätare som handlägger fastighetsregleringen. skall den se- nare underrättas.

2554

Bestämmelserna i 4 kap. 18— 24 55 fastighetsbildningslagen (1970: 988) om kallelse och delgiv- ning samt om underrättelse till byggnadsnämnden äga motsvaran- de tillämpning vid förrättning en- ligt detta kapitel.

Om förordnandet skall underrät- telse av länsstyrelsen meddelas lä- nets lantmäterikontor eller. därest förrättningsakten jämlikt 39 5 skall redovisas till en kommunal nämnd. denna nämnd. Har i fall. som avses i andra stycket. till förrättningsman förordnats annan än den förrätt- ningslantmätare som handlägger fastighetsregleringcn. skall den se- nare underrättas.

.,

Bestämmelserna i 4 kap. 18— 24 55 fastighetsbildningslagen (1970: 988) om kallelse och delgiv- ning samt om underrättelse till en sådan nämnd som avses i 195 [jär- de stycket skall tillämpas också vid förrättning enligt detta kapitel.

Där fråga är om vägs byggande så att den korsar eller eljest berör allmän väg. järnväg. spårväg. kanal eller flottled. vare förvaltningen av denna andra trafikled kallad att såsom sakägare deltaga i förrättningen.

36 s*

Avskrift av förrättningsprotokollet med det i 35 äomförmälda utlåtande samt de vid förrättningen ingångna föreningar och övriga vid förrättning- en upprättade handlingar ävensom kopia av karta. där sådan vid förrätt— ningen upprättats. skola av förrättningsmannen inom tjugu dagar eller. om

[ Senaste lydelse 1971: 1049. : Senaste lydelse 1971: 1049. "1 Senaste lydelse 1971: 1049.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nuvarande [_l-delse Föreslagen lydelse vägen eller största delen därav är belägen inom något av rikets fyra nordli- gaste län. inom trettio dagar efter förrättningcns avslutande överlämnas till ordföranden i styrelse. varom i 50 & förmäles. eller där sådan styrelse ej är tillsatt. till någon i orten boende pålitlig person. som av sakägarna eller. om dessa ej äro ense. av förrättningsmannen med gode männen. där han av sådana biträdes. utses att mottaga samma handlingar; och vare hand- lingarna hos den, som sålunda mottagit dem. tillgängliga för envar. som åstundar att granska eller avskriva desamma. Kvitto å handlingarnas mottagande skall vidfogas huvudskriften av förrättningsutlåtandet.

Förrättningsmannen åligge jämväl att inom tid. som i första stycket sägs, om dagen för förrätt- ningens avslutande skriftligen un- derrätta länets lantmäterikontor el- ler. därest förrättningsaktenjämlikt 399" skall redovisas till byggnads- nämnd. denna nämnd. Har i fall. som avses i 19å andra stycket. till förrättningsman förordnats annan än den förrättningslantmätarc som handlägger fastighetsregleringen. skall den senare underrättas.

Förrättningsmannen skall inom tid, som i första stycket sägs. om dagen för förrättningens avslutande skriftligen underrätta länets lant- mäterikontor eller. därest förrätt-' ningsakten jämlikt 39å skall redo- visas till en sådan nämnd som avses i l9£jjärde stycket. denna nämnd. Har i fall. som avses i 195 andra stycket. till förrättningsman förord- nats annan än den förrättningslant- mätare som handlägger fastighets— regleringen. skall den senare under- rättas.

39 94

Efter det mål. som i 385 sägs. blivit genom lagakraftägande dom avgjort. skall förrättningsakten Översändas. där målet återförvisats till förrättningsmannen, till denne men eljest till länets lantmäterikon- tor eller. om vägen varom fråga är eller största delen därav är belägen inom stad eller samhälle. för vilket byggnadslagens bestämmelser för stad äga tillämpning. till byggnads- nämnden för att där förvaras. Av- skrift av dom i målet skall, evad domen vunnit laga kraft eller ej. översändas till nämnda lantmäteri- kontor eller byggnadsnämnd även- som till förrättningsmannen och den. som jämlikt 36 & har att förva- ra avskrift av förrättningshand- lingarna. Hari fall. som avses i 199" andra stycket. till förrättningsman förordnats annan än den förrätt- ningslantmätare som handlägger fastighetsregleringen. skall avskrift

* Senaste lydelse 19751677.

Efter det mål. som i 385 sägs. blivit genom lagakraftägande dom avgjort. skall förrättningsakten översändas. där målet återförvisats till förrättningsmannen. till denne

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

men eljest till länets lantmäterikon- . tor eller. om vägen varom fråga är eller största delen därav är belägen inom stad eller samhälle. för vilket byggnadslagens bestämmelser för stad äga tillämpning. till den eller de kommunala nämnder som jull- gör uppgifter inom plan- och ltt-'m- nadsväsendet för att där förvaras. Avskrift av dom i målet skall. evad domen vunnit laga kraft eller inte. översändas till nämnda lantmäteri- kontor eller till nämnden ävensom till förrättningsmannen och den. som jämlikt 36 5 har att förvara av- skrift av förrättningshandlingarna. Har i fall. som avses i 1955 andra stycket. till förrättningsman förord- nats annan än den förrättningslant-

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1 99 1 / 92: l 7 av domen översändas till den sena- mätare som handlägger fastighets- rroposmonens . . agforslag re. regleringen. skall avskrift av domen översändas till den senare.

Föres ej talan mot förrättningen. har förrättningsmannen att insända förrättningsutlåtandet till fastighetsdomstolen. vilken åteckne detsamma bevis. att besvär ej anförts: och åligge det förrättningsmannen att. sedan utlåtandet återställts till honom, inom fyra månader efter förrättningens . avslutande översända förrättningsakten till den myndighet, hos vilken, enligt vad i första stycket sägs, akten skall förvaras.

Där förrättningen avser väg. som Där förrättningen avser väg. som är belägen dels i stad eller samhälle. är belägen dels i stad eller samhälle, varom i första stycket förmäles, och varom i första stycket förmäles, och dels å egentliga landsbygden, skall dels å egentliga landsbygden, skall förrättningsmannen verkställa av- förrättningsmannen verkställa av- skrift av förrättningshandlingarna. skrift av förrättningshandlingarna, vilken avskrift skall åtfölja akten, vilken avskrift skall åtfölja akten. tills densamma inlämnats till ., tills densamma inlämnats till förvar hos vederbörande byggnads— förvar hos den kommunala nämn- nämnd eller lantmäterikontor; och . den eller lantmäterikontor; och åligge det den av dessa myndighe- åligge det den av dessa myndighe- ter, som mottagit akten. att därom ter, som mottagit akten, att därom teckna bevis å avskriften och över- teckna bevis å avskriften och över- sända denna till den andra av ifrå- sända denna till den andra av ifrå- gavarande myndigheter. 1 fall. som gavarande myndigheter. 1 fall. som i detta stycke avses, varde. då av- i detta stycke avses. varde, då av- skrift av dom. efter ty ovan är sagt, skrift av dom, efter ty ovan är sagt.-' skall översändas till byggnads- skall översändas till nämnden eller nämnden eller lantmäterikontoret, -- lantmäterikontoret, dylik avskrift dylik avskrift tillställd dem båda. tillställd dem båda.

Huru förrättningsman må genom vite tillhållas att fullgöra sin skyldighet att redovisa förrättningsakt och andra honom enligt denna lag åliggande uppgifter. därom förordnar regeringen. Närmare anvisningar till ledning för förrättningsmän vid handläggning av förrättningar utfärdar regeringen eller den regeringen förordnar.

78 55

Finner länsstyrelsen anledning till antagande att'förh'ållandena på viss ort inom länet påkallar att en vägförening bildas. skall frågan tas upp och handläggas vid förrättning i den ordning som föreskrivs i det följande. Detsamma skall gälla om en ägare till fastighet, som enligt en detaljplan helt eller till viss del skall användas till en sådan väg eller annan allmän plats. för vilken kommunen inte är huvudman, begär det och det inte är uppenbart onödigt. '

Rätt att föra talan vid förrättningen tillkommer ägare och i 5 & avsedd innehavare av fastighet, som saken förmenas angå. samt innehavare av nyttjande- eller servitutsrätt med avseende å fastigheten, envar i vad frågan rör hans rätt.

Om förordnande av förrättningså' Om förordnande av förrättnings- man. biträde vid förrättningen av man. biträde vid förrättningen av- gode män samt utseende av sak- gode män samt utseende av sak-

Nuvarande lydelse

kunnigt biträde åt förrättningsman gäller vad i 19 5 första stycket. 205 och 22 5 första stycket första punk- ten sägs. Beträffande förrättningen i övrigt skola bestämmelserna i 23 5, 245 första stycket. 255 och 29—31 55 äga motsvarande till- ämpning, dock att underrättelse om

Föreslagen lydelse

kunnigt biträde åt förrättningsman gäller vad i 19 5 första stycket. 20 5 och 22 5 första stycket första punk- ten sägs. Beträffande förrättningen i övrigt skola bestämmelserna i 23 5. 245 första stycket. 255 och 29—31 55 äga motsvarande till- ämpning, dock att underrättelse om

tid och ställe för sammanträde städse skall tillställas byggnads- nämnden samt att anteckning som omförmäles i 31 5andra stycket må underlåtas.

tid och ställe för sammanträde städse skall tillställas en sådan nämnd som avses i 395 första styc- ket samt att anteckning som omför- mäles i 315 andra stycket må underlåtas.

Förrättningsmannen och hans biträden samt gode männen vare berätti- gade att erhålla tillträde till fastigheter och byggnader'samt att därvid övergå ägor och anbringa märken eller signaler i vad det finnes erforderligt för uppdragets fullgörande. varvid skall iakttagas att skada å egendom såvitt möjligt undvikes.

Förrättningsmannen och sakkunnigt biträde ägc för uppdraget njuta ersättning med belopp som, där ej annorlunda är eller varder särskilt stadgat, på ansökan bestämmes av länsstyrelsen. Om ersättning åt god man gälle vad som är eller varder stadgat om gode män vid fastighetsbild- ningsförrättningar.

Ersättning enligt femte stycket skall, liksom annan kostnad som föran- leds av förrättningen, betalas av Vägföreningen eller, om en vägförening inte kommer till stånd. av staten. Om en kostnad föranletts uteslutande av en viss sakägares yrkande eller bestridande, får dock. om så anses skäligt. sakägaren förpliktas att betala kostnaden.

80 56

Sedan vid förrättningen tillfälle beretts sakägarna att yttra sig samt erforderlig utredning verkställts. skall förrättningsmannen med gode männen. där han av sådana biträdes. upprätta skriftligt utlåtande angå- ende dei 79 5 omförmälda frågorna. l utlåtandet skall tillika angivas, huru kostnaderna för förrättningen skola gäldas.

Skall enligt utlåtandet vägförening bildas. utmärke förrättningsmannen å karta föreningens område och vägar. Vid utlåtandet skola i ty fall fogas dels förteckning över vägarna med uppgift om de fastigheter. å vilka vägarna äro belägna eller skola anläggas. dels ock förteckning över fastig- heterna inom föreningens område med uppgift för varje fastighet om ägarens namn och hemvist jämte andelstal. Förteckningarna skola inne- hålla erforderliga hänvisningar till kartan.

Utlåtandet skall innehålla besked. huruvida underställning skall äga rum enligt vad i 81 5 första stycket sägs, samt uppgift om vad den. som vill anföra besvär över utlåtandet. har att iakttaga.

Förrättningcn skall avslutas med att utlåtandet framlägges för sak- ägarna å tid och plats som vid sam-

Förrättningen skall avslutas med att utlåtandet framlägges för sak- ägarna å tid oeh plats som vid sam-

5 Senaste lydelse 1977:688.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse

manträde bestämts; och skall utlå- tandet däreftcrjämte övriga i andra stycket omförmälda handlingar å sådan plats vara utställt till gransk- ning under den tid. som efter ty i 81 5 sägs gäller för anförande av be- svär över utlåtandet. lnnan förrätt— ningen avslutas. skall kungörelse om tiden och platsen. där utlåtan- det kommer att hållas tillgängligt. införas i ortstidning samt översän- das till bvggnadsnt'im nden.

Föreslagen lydelse

manträde bestämts: och skall utlå- tandet därefterjämte övriga i andra stycket omförmälda handlingar å sådan plats vara utställt till gransk- ning under den tid. som efter- ty i 81 5 sägs gäller för anförande av be- svär över utlåtandet. lnnan förrätt- ningen avslutas. skall kungörelse om tiden och platsen, där utlåtan- det kommer att hållas tillgängligt. införas i ortstidning samt översän- das till en sådan nämnd som avses i . 39 .5'jörsra stycket.

Sedan förrättningen avslutats. skall förrättningsmannen så snart ske kan till länsstyrelsen översända samtliga till förrättningen hörande handlingar jämte nödigt antal avskrifter av desamma.

815

Finner länsstyrelsen med hänsyn till att samband råder mellan fråga. som förekommer vid förrättningen. och fråga. som handlägges av länssty— relsen. eller av annan orsak lämpligt att utlåtandet underställcs länsstyrel- sens prövning. äger länsstyrelsen meddela föreskrift därom. såframt för- rättningen ännu ej avslutats. Jämväl förrättningsmannen äger med gode männen. där han av sådana biträdes. besluta att utlåtandet skall understäl- las länsstyrelsens prövning.

Sakägare så och byggnadsnämn-

den äga i händelse av missnöje med . utlåtandet föra talan däremot hos länsstyrelsen genom besvär. som skola vara dit inkomna inom trettio dagar från den dag. då förrättning- en avslutats.

Sakägare och den. kommunala nämnden./äri händelse av missnöje med utlåtandet föra talan däremot hos länsstyrelsen genom besvär. som skola vara dit inkomna inom trettio dagar från den dag. då för- rättningen avslutats.

84 57

Då det slutligen har avgjorts att en vägförening skall bildas samt lörrättningskartan har komplette- rats i erforderlig mån. skall kopior av kartan samt avskrifter-av förrätt- ningsutlåtandet och av de förteck- ningar som nämns i 80 5 jämte be- slut, som kan ha meddelats över utlåtandet. av länsstyrelsen över- lämnas till Vägföreningen. ävensom till fastighetsbildningsmyndigheten och fastighetsregistermyndigheten. om inte länsstyrelsen är fastighets- register myndighet. samt till bygg- nadsnämnden.

7 Senaste lydelse 19872460.

Då det slutligen har avgjorts att en vägförening skall bildas samt förrättningskartan har komplette- rats i erforderlig mån. skall kopior av kartan samt'avskriftcr av förrätt- ningsutlåtandet och av de förteck- . ningar som nämns i 80 5 jämte be- slut. som kan ha meddelats över utlåtandet. av länsstyrelsen över- lämnas till Vägföreningen. ävensom till fastighctsbildningsmyndigheten och fastighetsregistermyndigheten. om inte länsstyrelsen är fastighets- register myndighet. samt till en så- dan nämnd som avses i 39,5 första stycket.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nuvarande l_t-'delse Föreslagen lydelse

93 &”

Då länsstyrelse meddelat beslut i ärende. som avses i detta kapitel. skall. utom i fall som avses i fjärde stycket. genom länsstyrelsens för- sorg antingen underrättelse om be- slutets innehåll i vederbörliga delar tillställas envar, som beslutet rörer. eller ock beslutet hållas tillgängligt på lämplig plats inom orten. varom kungörelse skall införas i ortstid— ning och översändas till byggnads- nämnden.

Då länsstyrelse meddelat beslut i ärende. som avses i detta kapitel. skall. utom i fall som avses i fjärde stycket. genom länsstyrelsens för- sorg antingen underrättelse om be- slutets innehåll i vederbörliga delar tillställas envar. som beslutet rörer. eller ock beslutet hållas tillgängligt på lämplig plats inom orten. varom kungörelse skall införas i ortstid- ning och översändas till en sådan nämnd som avses i 39,é'_första styc- ket.

Mot länsstyrelses beslut enligt detta kapitel i fråga om skyldighet för fastighet. som ingår i vägförening. att bidraga till föreningens utgifter. om skyldighet att gälda kostnad för förrättning eller utredning. om föreläggan- de som avses i 87 5. om fastställelse av stadgar eller av beslut om ändring däri. om meddelande av föreskrifter att gälla såsom stadgar. om förord- nande eller entledigande av syssloman. om ersättning för uppdrag eller om beslut av vägförening föres talan hos kammarrrätten genom besvär.

Talan mot annat beslut av länsstyrelse enligt detta kapitel föres. där ej enligt vad nedan föreskrives vid beslutet skall förbliva. hos regeringen genom besvär. -

Över beslut. varigenom länsstyrelse förordnat förrättningsman eller sak- kunnigt biträde eller föreskrivit underställning av utlåtande, må ej klagas. Ej heller må talan föras mot länsstyrelses beslut rörande fastställande av särskilt värde å fastighet eller mot beslut. varigenom förrättning återförvi- sats till förrättningsmannen. Att talan ej må föras mot länsstyrelses beslut i jävsfråga. följer av vad i 30 och 78 55 är stadgat.

Denna lag träderi kraft den 1 januari 1992.

Senaste lydelse 1977:688.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

26. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1978: 234) om trafiknämnd

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:234) om trafiknämndl dels att 2 5 skall upphöra att gälla. dels att rubriken till lagen skall ha följande lydelse. dels att 1. 4 och 6 åå skall ha följande lydelse.

Lag om nämnder för vissa trafikfrågor

Nuvarande lydelse

15

1 den utsträckning som regering- en med stöd av 2 5 lagen (l975:88) med bemyndigande att meddela fö- reskrifter om trafik. transporter och kommunikationer har överlåtit åt kommun att meddela föreskrifter som avses i 1 5 första stycket 8 nämnda lag, skall denna uppgift inom kommunen handhavas av en trafiknämnd.

1 den omfattning som regeringen har bemyndigat kommuner att prö- va frågor om undantag från före- skrifter enligt första stycket eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter skall även den- na uppgift handhas av trafiknämn- den.

Föreslagen lydelse

2

I den utsträckning som regering- en med stöd av 2 5 lagen (l975:88) med bemyndigande att meddela fö- reskrifter om trafik. transporter och kommunikationer har överlåtit åt en kommun att meddela föreskrif— ter som avses i 1 5 första stycket 8 nämnda lag. skall denna uppgift inom kommunenfullgäras av en el- ler ]lera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskri vet om nämnder i kommunallagen (1991:900).

1 den omfattning som regeringen har bemyndigat kommuner att prö- va frågor om undantag från föreskrifter enligt första stycket el- ler om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter skall även denna uppgift fullgöras av nämn- den.

453

I sådana ärenden om undantag från föreskrifter om trafik på väg eller i terräng som avses i l 5andra stycket får trafiknämnden ta ut av- gifter av sökandena.

[ sådana ärenden om undantag från föreskrifter om trafik på väg eller i terräng som avses i 1 5 andra stycket får nämnder: ta ut anifter av sökandena.

6.54

En !ra/iknämnds beslut enligt 1 5 får överklagas hos länsstyrelsen.

En nämnds beslut enligt 1 5 får överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos trafiksäkerhetsverket. Verkets beslut i ärendet får inte överklagas.

' Senaste lydelse av lå 1991:902. 2 Senaste lydelse 1984z880. ] Senaste lydelse 1991 : 355. 4 Senaste lydelse 19911355,

Prop. 1991/92: 17 Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Vägverket och polismyndigheter— Vägverket och polismyndigheter- na får överklaga trafknämndens el- na får överklaga en nämnds eller ler länsstyrelsens beslut enligt 1 &. länsstyrelsens beslut enligt l &.

Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga be- slut enligt l &.

En trafiknämnds beslut enligt 48 En nämnds beslut enligt 45 får får överklagas hos kammarrätten. överklagas hos kammarrätten.

Denna lagträder i kraft den ljanuari 1992.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens lagförslag

27. Förslag till

Lag om ändring 1 lagen (1991: 860) om ändring 1 lagen (1939. 608) om enskilda vägar

Härigenom föreskrivs att 1065 lagen om enskilda vägar (1939:608) 1 paragrafens lydelse enligt lagen (l99lz860) om ändring i nämnda lag skall

ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1065

Länsstyrelsen får vid vite föreläg- ga den som uppfört byggnad eller vidtagit annan åtgärd i strid mot förbud enligt lOOå att undanröja eller ändra det utförda. Kronofog- demyndigheten får meddela sär- skild handräckning till rättelse i vad olagligen skett. Ansökan om handräckning får göras av allmän åklagare. byggnadsnämnd samt ägare eller innehavare av fastighet. som får begagna vägen. I fråga om sådan handräckning finns bestäm- melser i lagen (1990: 746) om betal- ningsföreläggande och handräck- ning.

Länsstyrelsen får vid vite föreläg- ga den som uppfört byggnad eller vidtagit annan åtgärd i strid mot förbud enligt 1005 att undanröja eller ändra det utförda. Kronofog- demyndigheten får meddela sär- skild handräekning till rättelse i vad olagligen skett. Ansökan om handräckning får göras av dels all- män åklagare. dels en nämnd som avses i 39.6 första stycket. dels en ägare eller innehavare av fastighet. som får begagna vägen. I fråga om sådan handräckning finns bestäm- melser i lagen (1990: 746) om betal- ningsföreläggande och handräck- ning.

Efterkoms ej föreläggande. som meddelats med stöd av 101 9. skall på anmodan av länsstyrelsen kronofogdemyndigheten föranstalta om att åt-

gärden vidtages.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens lagförslag

Finansdepartementets område

28. Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)

Härigenom föreskrivs att 1 & kommunalskattelagen (1928z370) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

15'

Föreslagen lydelse

Med allmän kommunalskatt avses i denna lag kommunalskatt. lands-

tingsskatt och församlingsskatt.

Allmän kommunalskatt skall ul- göras av fysisk person och dödsbo i förhållande till det antal skattekro- nor och skatteören. som påförs en var skattskyldig enligt de i denna lag fastställda grunder. dock att skatten skall utgå i helt antal kronor enligt vad i uppbördslagen (1953: 272) stadgas.

Angående taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering till all- män kommunalskatt stadgas [ tax- eringslagen ( I 990: 324 ).

Allmän kommunalskatt skall be- talas av. fysisk person och dödsbo i förhållande till det antal skattekro- nor och skatteören. som påförs en var skattskyldig enligt de i denna lag fastställda grunder. dock att skatten skall tas ut i helt antal kro- nor enligt vad som föreskrivs i upp- bördslagen (19531272).

Den som är skattskyldig till en kommun inom ett landsting är ock- så skyldig att betala landstingsskatt.

I taxeringslagen( l990:324) jinns föreskrifter om taxeringsmyndighe- ler och om förfarandet vid taxering till allmän kommunalskatt.

Denna lagträder i kraft den ljanuari 1992.

' Senaste lydelse 19902335.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens

lagförslag

29 Förslag till Prop. 1991/92: 17 Lag om ändring i lagen (1965: 269) med särskilda PrOPOS'tlonens . .. . lagförslag bestämmelser om kommuns och annan memghets utdebitering av skatt, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (l965:269) med särskilda be- stämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. m.m.'

dels att 1. 3 och 4 åå skall ha följande lydelse. dels att i lagen skall föras in en ny paragraf. 3 a 5. av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen" lydelse

1 52

Skattesatsen för kommuns och annan menighets uttag av skatt skall bestämmas i förhållande till det antal skattekronor och skatteören. som enligt skattemyndighetens beräkning kommer att påföras de skattskyldiga vid taxeringen det år skattesatsen skall fastställas. ökat med det antal skattekronor. som staten uppskattas skola tillskjuta enligt lagen (1988z49l) om skatteutjämningsbidrag.

Om enligt 4 kap. 45 andra styc- Om enligt 8 kap. 959 andra styc- ket kommunallagen (1977:179) el- ket kommunallagen (19913900) el- ler 10 kap. 4å tredje stycket för- ler 10 kap. 45 tredje stycket för- samlingslagen (1988: 180) annan samlingslagen (1988: 180) någon skattesats slutligt fastställs än den annan skattesats slutligt fastställs som har bestämtstidigare. skall den än den som har bestämts tidigare. nya skattesatsen om möjligt be- skall den nya skattesatsen om möj- stämmas med hänsyn till det antal ligt bestämmas med hänsyn till det skattekronor och skatteören som antal skattekronor och skatteören har påförts de skattskyldiga vid tax- som har påförts de skattskyldiga eringen det år skattesatsen skall vid taxeringen det år som skatte- fastställas. satsen skall fastställas.

3 53

Skattemyndigheten skall senast den 8 mars till kommuner och landsting redovisa den skatt för det föregående året som tillkommer kommunen eller landstinget. Rege- ringen meddelar närmare föreskrif- ter om sådan redovisning.

Skattemyndigheten skall senast Skattemyndigheten skall senast den 10 september varje år lämna den 10 september varje år lämna kommun. larulstingskmnmun och kommuner, landsting,församlingar församling uppgift om det beräkna- och kyrkliga samfälligheter uppgift de antalet skattekronor och skatte- om det beräknade antalet skattekro- ören som avsesi 1 äförsta stycket. nor och skatteören som avses i 1 &

första stycket. ' Lagen omtryckt 1973z437. Senaste lydelse av lagens rubrik 1977: 191. : Senaste lydelse 1990: 353. " Senaste lydelse l99():353. 62

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3aå

När en kommun eller ett lands- ting har fastställt budgeten, skall kommunstyrelsen respektive lands- tingsstyrelsen genast underrätta skattemyndigheten om den skatte- sats som har bestämts för det följan- de året.

Om skattesatsen inte har fast- ställts före oktober månads utgång, skall styrelsen genast underrätta skattemyndigheten om styrelsens förslag till skattesats. Har någon an- nan skattesats än den föreslagna fastställts. skall styrelsen genast un- derrätta skattemyndigheten och riksskatteverket om den fastställda skattesatsen. Om budgeten inte har fastställts före november månads ut- gång, skall, så snart skattesatsen för den preliminära skatten har fast- ställts. skattemyndigheten underrät- tas om skattesatsen.

I andra kommuner än Stock- holms kommun skall styrelsen ock- så underrätta skattemyndigheten om beslut av församlingar eller kyrkliga samfälligheter inom kom- munen om skattesatsen för det föl- jande året.

4 454 Kommun är berättigad att under visst är av staten uppbära kommunal- skatt med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av antalet skattekronor och skatteören i kommunen enligt skattemyndighe- tens beslut enligt 4 kap. 2 & taxeringslagen (19901324) vid det föregående årets (taxeringsåret) taxering. beräknat efter den skattesats som har be-

stämts för året före taxeringsåret.

Har enligt 4 kap. 49" kornmunal— lagen (1977:179) annan skattesats slutligt fastställts än den som har bestämts tidigare. skall till grund för utbetalningen läggas den utde- bitering som har bestämts i sam- band med att budgeten fastställdes.

Har enligt 8 kap. 99" andra styc- ket kommunallagen (1991: 900) an- nan skattesats slutligt fastställts än den som har bestämts tidigare. skall till grund för utbetalningen läggas den utdebitering som har bestämts i samband med att budgeten fast- ställdes.

Kommunen är berättigad att under visst är av staten såsom förskott uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den skattesats som har. beslutats för året och det antal skattekronor och skatteören. som enligt skattemyndighets beslut enligt 4 kap. 2 & taxeringslagen rörande det före- gående årets taxering till kommunal inkomstskatt har påförts de skattskyl-

4 Senaste lydelse l991:1152.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse ' Föreslagen lydelse

diga. Det nu nämnda beloppet ingår i kommunens fordran hos staten vid ingången av året näst efter det år. då beslutet fattades. Förskottet avräknas mot den kommunalskatt. som kommunen har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen under året efter det år. då förskottet utanordnas enligt bestämmelserna i femte stycket. Vid avräkningen för taxeringsåren 1991 och 1992 skall skattesatsen justeras med de belopp som anges i 25 lagen (199131149) om Särskild skatteväxling med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade.

Är antalet hos skattemyndighe- ten registrerade kyrkobokförda in- vånare i kommunen vid mitten av augusti månad taxeringsårct större än det var vid mitten av augusti månad två år tidigare. skall för- skott. beräknat enligt tredje styc- ket. ökas i förhållande till ökningen i kommunens invånarantal mellan de angivna tidpunkterna. Sådant ökat förskott ingår i kommunens fordran hos staten och avräknas en- ligt tredje stycket. Skattemyndighe- ten skall senast den 10 september lämna kommunen uppgift om det invånarantal och det däremot sva- rande beräknade antalet skattekro- nor och skatteören. som Skall ligga till grund för ökningen av förskot-

Är antalet hos skattemyndighe- ten registreradc folkbokförda invå- nare i kommunen vid mitten av au- gusti månad taxeringsåret större än det var vid mitten av augusti må- nad två år tidigare. skall förskott. beräknat enligt tredje stycket. ökas i förhållande till ökningen i kom- munens invånarantal mellan de an- givna tidpunktcrna. Sådant ökat förskott ingår i kommunens ford- ran hos staten och avräknas enligt tredje stycket. Skattemyndigheten skall senast den 10 september läm- na kommunen uppgift om det invå- narantal och det däremot svarande beräknade antalet skattekronor och skatteören. som skall ligga till grund för ökningen av förskottet.

tet.

Belopp. som vid ingången av ett år utgör kommunens fordran hos staten enligt denna paragraf. fördelas med en tolftedel på varje kalendermånad. Vad som återstår. sedan avräkning har skett enligt 5225 uppbördslagen (1953z272). 165 lagen (1962z392) om hustrutillägg och kommunalt bo- stadstillägg till folkpension. 9 Q' lagen (l984:668) om uppbörd av socialav- gifter från arbetsgivare. 85 lagen (19871560) om skatteutjämningsavgift. 4å lagen (19871561) om särskild skatteutjämningsavgift och 6; lagen (1991: 1148) om mellankommunal kostnadsutjämning med anledning av ändrat huvudmannaskap för service och vård för äldre och handikappade. skall skattemyndigheten utanordna till kommunen den 20 1 månaden. Är kommunens fordran inte uträknad vid utbetalningstilltallena 1 månaderna januari och februari. skall utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får skattemyndigheten dock förordna att utbetalningen skall grundas på ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen 1 månaderna januari och februari grundats på inte motsvarar en tolftcdcl av kommunens fordran. skall den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i mars månad.

Vad som har sagts om kommunalskatt tillämpas på motsvarande sätt i fråga om landstingsskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

30. Förslag till

Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979: 1 152)

Härigenom föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen (1979: 1152)] dels att i 17 kap. 7 5 och 24 kap. 6 5 orden ”landsting" och "landstings- kommun” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”landstingsfullmäkti- ge” respektive "landsting" i motsvarande form.

dels atti 17 kap. 7. 8. 10 och 1255. 19 kap. 2 5. 20 kap. 1.2 och 4 55 samt 25 kap. 55 ordet "suppleant" i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”ersättare” i motsvarande form,

dels att 17 kap. 14 5. 18 kap. 11 5 samt 25 kap. 75 skall ha följande

lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 17 kap. 14 52

Besvär över kommunfitllmäktiges eller landstings beslut enligt 7. 8 el- ler 125 anförs hos kammarrätt. 1 fråga om överklagandet skall be- stämmelserna i kommunallagen (I977.'I79) om besvär över beslut av kommunfullmäktige tillämpas.

Mot en kammarrätts beslut enligt första stycket får talan ej föras. Ta- lan får ej heller föras mot beslut en- ligt 55 eller mot en skattemyndig-

Kommunfullmäktiges eller lands- tingsfullmäktiges beslut enligt 7. 8 eller 12 5 får överklagas hos kam- marrätten. I fråga om överklagan- det skall bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991: 900) tilläm- pas.

Kammarrättens beslut enligt första stycket får inte överklagas. Be- slut enligt 5 5 eller en skattemyndig- hets beslut enligt 6 — 8 och 11—1355

hets beslut enligt 6—8 och får inte heller överklagas. 11_13 55. 18 kap. 1 l 53

Byggnadsnämnd skall i behövlig omfattning. enligt närmare före- skrifter av regeringen eller myndig- het som regeringen bestämmer. lämna skattemyndigheten uppgift om arten och omfattningen av den byggnadsverksamhet som avses med lämnade bygglov. rivningslov. marklov eller tillstånd enligt för- handsbesked.

' Senaste lydelse av 17 kap. 7 ; 1990:.279

17 kap. 85 19901379 17 kap. 105199lz523 17 kap.1251981:1111 20 kap. l 5 19902379 20kap.25 198111111 20 kap. 4 s 1990; 379. 3 Senaste lydelse 1990: 379. "* Senaste lydelse 1990:1488.

Den eller de kommunala nämn- der somfullgör uppgifter inom platt- och byggnadsväsendet skall i behöv- lig omfattning. enligt närmare före- skrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- mer. lämna skattemyndigheten uppgift om arten och omfattningen av den byggnadsverksamhet som avses med lämnade bygglov. riv- ningslov. marklov eller tillstånd en- ligt förhandsbesked.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Uppgift skall lämnas för varje fastighet för sig senast två veckor efter utgången av varje kvartal och:.omfatta de löv och tillstånd som lämnas under kvartalet.

Länsstyrelsen skall. enligt föreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. lämna skattemyndigheten uppgift örn sådana beslut av länsstyrelsen som är av betydelse för fastighetstaxeringen.

25 kap. 7 54

Besvär över kommunfullmäktiges eller landstings beslut enligt 5 5 el- ler 65. såvitt den gäller tillämp- ningen av 17 kap. 8 och 1255. an- förs lzos kammarrätt. I fråga om överklagandet skall bestämmelser- na i kommunallagen (1977:179) om besvär över beslut av kommun- fullmäktige tillämpas.

Mot en kammarrätts beslut enligt- första stycket får talan inteföras. Ta- lan får inte heller föras mot beslut ' enligt 3 5 eller mot en skattemyndig- hets beslut enligt 4 och 5 55 samt 6 5, såvitt den gällertillämpningen av 17 kap. 8 och 11—1355.

Kommunfullmäktiges eller lands- tingsfitl/mäktiges beslut enligt 55 eller 6 5. såvitt den gäller tillämp- ningen av 17 kap. 8 och 12 55, får överklagas hos kammarrätten. I frå- ga om överklagandet skall bestäm- melserna i kommunallagen (1991:900) tillämpas.

Kammarrättens beslut enligt första stycket får inte överklagas. Be- slut enligt 3 5 eller en skattemyndig- hets beslut enligt 4 och 5 55 samt 6 5. såvitt den gäller tillämpningen av 17 kap. 8 och 11— 13 55,får inte heller överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

4 Senaste lydelse 1990: 379.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

31. Förslag till

Lag om ändring i sparbankslagen (1987z619)

Härigenom föreskrivs i fråga om sparbankslagen (1987z619)l dels att i 4 kap. 2 5 andra stycket och 8 kap. 4 & ordet "landsting" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "landstingsfullmäktige".

dels att i 2 kap. 5 & och 3 kap. 1. 2. 4. 12 och 17 åå ordct "suppleant" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "ersättare” i motsvarande form.

dels att 4 kap. 3 5 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

Av antalet huvudmän skall hälf- ten, i enlighet med närmare före- skrifter i reglementet. väljas av kommunfullmäktige eller landsting inom sparbankens verksamhetsom- råde. Återstoden utses av huvud- männen själva bland insättarna i sparbanken. Kravet på att dessa hu- vudmän skall vara insättare gäller dock inte vid huvudmannaval i samband med sparbankens bildan- de. En huvudman som står i tur att avgå får inte delta i valet för besät- tande av hans egen plats.

Av antalet huvudmän skall hälf- ten, i enlighet med närmare före- skrifter i reglementet. väljas av kommunfullmäktige eller lands- tingsfullmäktige inom sparbankens verksamhetsområde. Återstoden utses av huvudmännen själva bland insättarna i sparbanken. Kravet på att dessa huvudmän skall vara in- sättare gäller dock inte vid huvud- mannaval i samband med sparban- kens bildande. En huvudman som står i tur att avgå får inte delta i valet för besättande av hans egen plats.

Skall flera korporationer förrätta val av huvudmän skall, om inte särskil- da skäl föranleder till något annat. fördelningen av antalet mandat mellan dem ske efter det invånarantal som de företräder.

Bestämmelserna i 2 kap. 23 .é'för— sta stycket kommunallagen (1977:179) om proportionellt val gäller även kommunfullmäktiges och landstings val av huvudmän.

Bestämmelserna i 5 kap. 479" komm una/lagen (1991: 900) om proportionellt val skall tillämpas också på kommunfullmäktiges och landsting/ullmäktiges val av hu- vudmän.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

' Senaste lydelse av 3 kap. 1 5 1987: 1249 3 kap. 25 1987: 1249 3 kap. 125 1987: 1249 3 kap. 175 198711249 4 kap. 2 5 1988: 1303 8 kap. 45 l99lz371.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens lagförslag

32. Förslag till

Lag om ändring i taxeringslagen (1990: 324)

Härigenom föreskrivs i fråga om taxeringslagen (1990: 324) dels att i 7 kap. 5 & orden ”landsting" och ”landstingskommun" skall bytas ut mot "landstingsfullmäktige" respektive ”landsting”.

dels att 7 kap. 8 & skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

Landstinget får besluta att av landstingskommunens medel skall till de landstingsvalda ledamöterna i skattenämnd betalas arvoden. re- scersättningar. traktamentcn och andra ekonomiska förmåner enligt de grunder som enligt kommunalla- gen (1977:179) gäller för ersättning till ledamöter i landstingskommu- nala nämnder. Kommunfullmäkti- ge har motsvarande rätt i fråga om de kommunvalda ledamöterna.

Landstingsfullmäktige får besluta att av landstingets medel skall till de landstingsvalda ledamöterna i skattenämnd betalas arvoden. rese- ersättningar. traktamentcn och andra ekonomiska förmåner enligt de grunder som gäller enligt 4 kap. 14; kommunallagen (1991:900). Kommunfullmäktigc har motsva- rande rätt i fråga om de kom- munvalda ledamöterna.

Denna lag träderikraft den 1 januari 1992.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens lagförslag

' Utbildningsdepartementets område

33. Förslag till

Lag om ändring i högskolelagen (1977:218)

HärigenOm föreskrivs i fråga om högskolelagen (1977: 21 8)' dels atti 15, 22 och 34 — 36 55 ordet "landstingskommun” i olika böjnings- former skall bytas ut mot ”landsting” i motsvarande form,

dels att 19 och 20 55 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen I ydelse

195

Skolstyrelsen skall vara lokal sty- relse för kommuns grundläggande högskoleutbildning.

Skolstyrelsen skall ha inseende över alla angelägenheter som avser utbildningEn och svara för att ut- bildningsuppgifterna ful/göres, i den mån detta ej tillkommer annan enligt denna lag, enligt föreskrift som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser el- ler enligt beslut som avses i 3 kap. 14 5' kommunallagen (1977:179).

Kommun kan besluta att annan- kommunal nämnd i sko/styrelsens- ställe skall vara lokal styrelse.

En kommun som bedriver grund- läggande högskoleutbildning skall som styrelse för utbildningen ha en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder [ kommunallagen (1991:900).

Styrelsen skall ha inseende över alla angelägenheter som avser ut- bildningen och svara för att utbild- ningsuppgifterna fullgörs, i den mån detta inte tillkommer någon annan enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelas av rege- ringen eller den myndighet som re- geringen utser.

205

Utbildningsnämnden skall vara lokal styrelse för landstingskom- muns grundläggande högskoleut- bildning.

Utbildningsnämnden skall ha in- seende över alla angelägenheter som avser utbildningen och svara för att utbildningsuppgifterna full- göres. i den mån detta ej tillkom- mer annan enligt denna lag. enligt föreskrift som meddelas av rege- ringen eller myndighet som rege- ringen utser eller enligt beslut som

' Senaste lydelse av 34519912518 34:15 1991:518

35 5 1982:592.

Ett landsting som bedriver grund- läggande högskoleutbildning skall som styrelse för utbildningen ha en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder [ kommunallagen (1991:900).

Styrelsen skall ha inseende över alla angelägenheter som avser ut- bildningen och svara för att utbild- ningsuppgifterna fullgörs. i den mån detta inte tillkommer någon annan enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelas av rege- ringen eller den myndighet som re- geringen utser.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens

lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

avses i 3 kap. 14 _5' kommunallagen (l977.'179).

Landstingskommun kan besluta att annan landstingskommunal nämnd i utbildningsnämndens stäl- le skall vara lokal styrelse för lands- tingskommuns grundläggande quig- skoleutbildning eller del därav.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

Propositionens lagförslag

34. Förslag till Prop. 1991/92: 17

.. . . _ Propositionens Lag om ändring 1 skollagen (1985. 1 100) lagförslag

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (1985: 1 100)1 dels att i 1 kap. 4. 5. 10 och 15 55. 2 kap. 3 och 755. 5 kap. 5. 6. 10— 12. 15—18. 23 och 31 55. 6 kap. 5 och 6 55. 11 kap. 6. 7. 17. 20 och 21 55.212 kap. 3—5, 7 och 9— l 1 55, 15 kap. 1 5 samt i punkterna 6. 8. 19 och 20 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991: 1 107) om ändring i nämnda lag ordet ”landstingskommun” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”landsting” i motsvarande form.

dels att 2 kap. 1 5 och 9 kap. 7 5 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 2 kap

Varje kommun och landstings- Varje kommun och landsting kommun skall som styrelse för sitt skall som styrelse för sitt offentliga offentliga skolväsende utse en eller skolväsende utse en eller flera flera nämnder. nämnder.

Om det inrättas en eller flera sär- För en sådan nämnd gäller. vad skilda nämnder som styrelse för som är föreskrivet om nämnder i skolväsendet skall för dessa i kommunallagen (1991:900). tillämpliga delar gälla 3 kap. 2,5. 3 5” första stycket, 4 5", 5 5 första och tredje styckena, 6—85'5', 95 första stycket samt 10— 12 5.5 kommunal- lagen (1977:179). För Stockholms kommun gäller dock inte 3 kap. 5 _5' första stycket eller 6 .5' nämnda lag.

9 kap.

Ett delegationsuppdrag enligt 3 Ett delegationsuppdrag enligt-6 kap. 12,5 andra stycket kommunal— kap. 33 5” kommunallagen- (1991: lagen (1977:179) får inte omfatta 900) får inte omfatta befogenhet'att befogenhet att meddela eller åter- meddela eller återkalla godkännan— kalla godkännande för en friståen- de för en fristående skola enligt de skola enligt denna lag. denna lag.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1992.

[Lagen omtryckt l991:1111. 71

35. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1985: 1 101) om införande av skollagen (1985: 1 100)

Härigenom föreskrivs att 55 lagen (1985: 1 101) om införande av skol- lagen (1985: 1 100) skall upphöra att gälla vid utgången av år 1991.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens lagförslag

J ordbruksdepartementets område 36 Förslag till

Lag om ändring i förordningen (1956: 41 3) om klassificering av kött

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (l956:413) om klassifice— ring av kött' .

dels att i 2 och 18 55 orden "Kungl. Maj:t" i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”regeringen” imotsvarande form.

dels att i 2. 5—7, 10, 17 och 1855 ordet ”jordbruksnämnden” skall bytas ut mot ”jordbruksverket", '

dels att i 17 5 ordet ”nämnden” skall bytas ut mot "verket”, dels att 1, 8 och 9 55 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse l 53

Kött av nötkreatur. häst. får, svin eller ren. som godkänts vid köttbesikt- ning enligt föreskrifter som meddelats med stöd av livsmedelslagen (197l:511). skall innan det lämnas ut kvalitetsbedömas av köttbesikt- ningsbyrå eller kontrollslakteri. Köttet skall också förses med stämplar som anger den kvalitetsklass till vilken köttet hänförts vid klassificeringen. I fråga om kött som godkänts vid köttbesiktningsbyrå. skall dock detta gälla endast om klassificerare finns anställd vid byrån.

Miljö— och hälsoskyddsnämnden i Den eller de kommunala nämn- införselorten skall se till att kött av der som fullgör uppgifter inom mil- nötkreatur, häst, får. svin eller ren, jö- och hälsoskyddsområdet i. inför- som godkänts vid undersökning en- selorten skall se till att kött av nöt- ligt kungörelsen (1974:270) om kreatur. häst. får. svin eller ren, kontroll vid införsel av livsmedel. som godkänts vid undersökning en- klassiticeras och stämplas innan_va- ligt kungörelsen (1974z270) om ran frigörs från tullverkets befatt- kontroll vid införsel av livsmedel. ning. klassificeras och stämplas innan va-

ran frigörs från tullverkets befatt- ning.

Köttbesiktningsbyrå. som har klassificerare anställd. skall på begäran ombesörja klassificering och stämpling av kött som godkänts vid köttbe- siktningsbyrå där klassificerare inte finns anställd. Kontrollslakteri får också ombesörja klassificering och stämpling av kött.

Klassificering skall verkställas av Klassificering skall verkställas av personer som godkänts av jord- personer som godkänts av statens bruksnämnden (klassificerare). Så- jordbruksverk (klassijcerare). Så- dant godkännande får återkallas. dant godkännande får återkallas.

' Senaste lydelse av

6 5 1974172 7 5 1974: 72. 2 Senaste lydelse 1990:309.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens lagförslag

Prop. 1991/92: 17 Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen [_l-"delse

85

För ombesörjande av klassifice- ring och stämpling äger vederbö- rande samhälle eller kommun eller innehavare av kontrollslakteri upp- bära avgift enligt taxa. som jord- bruksnämnden fastställer. Förslag till dylik taxa avgives—i fråga om klassificering och stämpling av kött som införes till riket av hälsovårds- nämnden i införselorten och i öv- rigt för köttbesiktningsbyrå av häl- sovårdsnämnden eller särskild myn- dighet. under vars inseende köttbe- siktningen är ställd. för offentligt slakthus av slakthusets styrelse och för kontrollslakteri av slakteriets innehavare. Avgiften må ej sättas högre än som kan anses erforderligt till täckande av kostnaderna för klassificeringen och stämplingen.

I den mån jordbruksnämnden så föreskriver och i enlighet med de närmare föreskrifter jordbruks- nämnden meddelar. åligger det dels klassificerare att föra journal över verkställd klassificering ävensom på anfordran tillhandahålla nämn- den eller dess ombud sagda journal jämte därtill hörande handlingar. dels Ojfentligt slakthus, hälsovårds- nämnd. köttbesiktningsbyrå och kontrollslakteri att till jordbruks- nämnden lämna regelbundna redo- görelser för verkställd klassifice- ring.

För ombesörjandc av klassifice- ring och stämpling äger vederbö- rande kommun eller innehavare av kontrollslakteri uppbära avgift en- ligt taxa. som jordbruksverket fast- ställer. Förslag till dylik taxa av- gives i fråga om klassificering och stämpling av kött som införes till riket av en sådan nämnd som avses i 15" i införselorten och i övrigt för köttbesiktningsbyrå av nämnden eller särskild myndighet. under vars inseende köttbesiktningen är ställd och för kontrollslakteri av slakteriets innehavare. Avgiften må inte sättas högre än som kan anses erforderligt till täckande av kostna- derna för . klassificeringen och stämplingen.

[ den mån jordbruksverket så fö- reskriver och i enlighet med de när- mare föreskrifter som jordbruksver- ket meddelar. åligger det dels klassi- ficerare att föra journal över verk- ställd klassificering och att på an- ' fordran tillhandahålla verket el- ler dess ombud journalen jämte därtill hörande handlingar. dels en sådan nämnd som avses i l 5'. kött- besiktningsbyrå och kontrollslakte- ri att till jordbruksverket lämna re- gelbundna redogörelser för verk- ställd klassificering.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

37. Förslag till

Lag om ändring i livsmedelslagen (1971:51 ])

Härigenom föreskrivs att 24 och 33 55 livsmedelslagen (1971:511)' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

245

Statens livsmedelsverk utövar den centrala tillsynen över efterlev— naden av denna lag och de före- skrifter som har meddelats med stöd av lagen. Länsstyrelsen utövar den närmare tillsynen inom länet. Miljö— och hälsoskyddsnämnden ut- övar tillsynen inom kommunen om regeringen inte har föreskrivit att tillsynen skall utövas av livsmedels— verket.

Statens livsmedelsverk utövar den centrala tillsynen över efterlev- naden av denna lag och de före- skrifter som har meddelats med stöd av lagen. Länsstyrelsen utövar den närmare tillsynen inom länet. Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet utövar till- synen inom kommunen om rege- ringen inte har föreskrivit att tillsy— nen skall utövas av livsmedelsver— ket.

3335

Beslut av en miljö— och hälso- skyddsnämnd enligt denna lag eller av en besiktningsveterinär enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 1 1 5 eller 28 5 andra stycket får överklagas hos länsstyrelsen.

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller av en besikt- ningsveterinär enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 115 eller 28 5 andra stycket får överkla- gas hos länsstyrelsen.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1992.-

' Lagen omtryckt 1989z461.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens lagförslag

38. Förslag till

Lag om ändring i djurskyddslagen (1988: 534) -

Härigenom föreskrivs att 16. 24 och 38 55 djurskyddslagen (1988z534) skall ha följande lydelse.

Nu va ra nde lydelse

Föreslagen lydelse

165. Tillstånd till verksamheten skall den ha som yrkesmässigt eller i större

omfattning

]. föder upp eller säljer hundar eller tar emot hundar för förvaring och

utfodring.

2. upplåter hästar eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller

3. föder upp pälsdjur.

Frågor om tillstånd prövas av miljö— och hälsoskyddsnämnden. som också får återkalla ett beviljat tillstånd.

Frågor om tillstånd prövas av den eller de kommunala nämnder ' som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. En sådan nämnd får också återkalla ett bevil- jat tillstånd.

Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verksamheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

24 5' Jordbruksverket utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag och. om inte annat är angivet, av de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Jordbruksverket samordnar övriga tillsyns- myndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd och hjälp i denna verksamhet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsynen inom kommunen om regeringen inte har föreskrivit att tillsynen skall utövas på något annat sätt. Miljö- och hälsoskydds- nämnden skall ha tillgång till djur- skyddsutbildad personal i den om- fattning som behövs för att nämn- den skall kunna fullgöra sina upp— gifter på ett tillfredsställande sätt.

En sådan nämnd som avses i 16 5' utövar tillsynen inom kommunen om regeringen inte har föreskrivit att tillsynen skall utövas på något annat sätt. Nämnden skall ha till- gång till djurskyddsutbildad perso- nal i den omfattning som behövs för att nämnden skall kunna fullgö- ra sina uppgifter på ett tillfredsstäl- lande sätt.

Tillsynen i övrigt skall utövas av den eller de myndigheter som regering- en bestämmer.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid

tillsynen.

38 ,52

Miljö— och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna lag eller enligt

' Senaste lydelse l991:404. 2 Senaste lydelse l991:404.

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller enligt bestäm-

Prop. 1991/92: 17 Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1 99 l / 92: 1 7 Propositionens

' " > m m 1 m " . btstamrnelse som meddelats med melser so cddc ats ed stod av lagforslag

stöd av lagen får överklagas hos lagen får överklagas hos länsstyrel- länsstyrelsen. sen.

Beslut, som annan statlig myndighet än regeringen i särskilt fall medde- lat enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen. får överklagas hos kammarrätten.

Annat beslut som jordbruksverket eller annan statlig myndighet medde- lat enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

Arbetsmarknadsdepartementets område PFOP- 1991/923 17 .. . Propositionens 39 Forslagtill

lagförslag Lag om ändring i lagen (1944: 475) om arbetslöshetsnämnd

Härigenom föreskrivs att 5 5 lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

552

Ifråga om särskild arbetslöshets- För en särskild arbetslöshets- nämnd tillämpas bestämmelserna i nämnd gäller vad som är föreskrivet 3 kap. 25". 3 .é'första stycket, 4 5". 5 5' om nämnder i kommunallagen tredje stycket. 7 och 8 55", 95' första (1991: 900). stycket och 10— 12 5'5' kommunalla- gen (1977:179) på motsvarande sätt. 1 annan kommun än Stock- holms kommun tillämpas även be- stämmelserna i 3 kap. 5 5” första stycket och 6 5' nämnda lag på mat- svarande sätt.

' Lagen omtryckt 1977:208. 1 Senaste lydelse 1986:1146. 78

40. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1979:47) omregionala stiftelser för skyddat arbete

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1979:47) om regionala stiftelser för skyddat arbete'

dels att i l. 4 och 6 åå orden "landsting" och "landstingskommuner” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”landstingsfullmäktige" respektive ”landsting" i motsvarande form,

dels att i 4 och 6 åå ordet "suppleant” i olika böjningsformer skall bytas ut mot "ersättare” i motsvarande form.

dels att 3 5 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

3

Den regionala stiftelsen förvaltas av en styrelse som består av elva le- damöterjämte lika många supplean- ter. Ordföranden och ytterligare fyra ledamöter jämte suppleanter väljs av landstinget. Den centrala stiftelsen utserviceordföranden och återstående fem ledamöter jämte suppleanter. Av de sistnämnda sex ledamöterna utses en efter förslag av arbetsmarknadsstyrelsen, en efter förslag av LO- distriktet. en efter förslag av TCO-distriktet och två som företrädare för näringslivet. varav en som representant för länets näringsliv, samt en som represen- tant för den centrala stiftelsen. På samma sätt utses suppleanter för dessa ledamöter. I fråga om supple- ant som väljs av landstinget tilläm- pas 3 kap. .? å' andra stycket kommu- nallagen (1977:179).

Vid styrelsens sida skall finnas två av de anställdas fackliga organi- sationer utsedda representanter. vilka har rätt att närvara och yttra sig samt ställa förslag vid styrelsens sammanträden. För representan- terna skall på samma sätt utses per- sonliga suppleanter. Av represen- tanterna skall en företräda dem som har anvisats arbete som be-

' Senaste lydelse av

1 6 [9831390 45 1983: 390 (vå 1983:390. 2 Senaste lydelse 1983: 390.

Föreslagen lydelse

.,

Den regionala stiftelsen förvaltas av en styrelse som består av elva lc- damötcr jämte lika många ersättare. Ordföranden och ytterligare fyra le- damöter jämte ersättare väljs av landstingsfullmäktige. Den centrala stiftelsen utser vice ordföranden och återstående fem ledamöterjämte er- sättare. Av de sistnämnda sex leda- möterna utses en efter förslag av ar- betsmarknadsstyrelsen. en efter för- slag av LO- distriktet. en efter förslag av TCO-distriktet och två som företrädare för näringslivet. varav en som representant för länets näringsliv, samt en som represen- tant för den centrala stiftelsen. På samma sätt utses ersättare för dessa ledamöter. l fråga om ersättare som väljs av landstings/iil/mäktige tillämpas 6 kap. 95 andra stycket kommunallagen( I 991 : 900).

Vid styrelsens sida skall linnas två av de anställdas fackliga organi- sationer utsedda representanter. vilka har rätt att närvara och yttra sig samt ställa förslag vid styrelsens sammanträden. För representan- terna skall på samma sätt utses per- sonliga ersättare. Av representan- terna skall en företräda dem som har anvisats arbete som bedrivs av

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse

drivs av stiftelsen och en de anställ- da i övrigt.

Detsamma gäller i fråga om sup- pleanter för dem. Finns flera såda— na organisationer utses represen- tanter och suppleanter av den orga- nisation som företräder det största antalet arbetstagare inom varje ka- tegori.

Föreslagen lydelse

stiftelsen och en de anställda i öv- rigt.

Detsamma gäller i fråga om er- sättare för dem. Finns flera sådana organisationer utses representanter och ersättare av den organisation som företräder det största antalet arbetstagare inom varje kategori.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Propositionens lagförslag

Bostadsdepartementets område PTOP- 1991/933 17

.. . Propositionens 41 Forslag t1ll lagförslag

Lag om ändring i lagen (1970: 244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Härigenom föreskrivs att 325 lagen (l970:244) om allmänna vatten— och avloppsanläggningarl skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

32 &

Har va-anläggning förklarats för allmän enligt 31 &. får kommun. inom vars område anläggningen har sitt verksamhetsområde, utse tillsynsman för anläggningen.

Tillsynsman har tillträde till alla delar av anläggningen. Han får granska räkenskaper och övriga handlingar rörande denna. Han avger årligen berättelse över sin tillsyn till kommunen.

Förhållande som påkallar ingri- Förhållande som påkallar ingri- pande av länsstyrelse. miljö- och pande av en länsstyrelse. den eller hälsoskyddsnämnd eller annan de kommunala nämnder som full- myndighet skall av tillsynsmannen gör uppgifter inom miljö- och hälso- anmälas till kommunen. skyddsområdet eller någon annan

myndighet skall av tillsynsmannen anmälas till kommunen.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1992.

' Lagen omtryckt 19762842. 3 Senaste lydelse 1983: 302. . 81

42. Förslag till Lag om ändring i bostadssaneringslagen (19731531)

Härigenom föreskrivs att 10 & bostadssaneringslagen (1973: 531) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 ä'

Beslut om upprustningsåläggande eller användningsförbud skall genast sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken eller tomträttsboken. Har ett sådant åläggande eller förbud förenats med löpan- de vite enligt 45 lagen (1985:206) om viten. skall även detta antecknas. lnskrivningsmyndigheten skall genast i rekommenderat brev underrätta den som senast har sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt om anteckningen. om denne ej är föreläggandets adressat.

Ansökan samt beslut om upp— Ansökan samt beslut om upp- rustningsåläggande skall sändas rustningsåläggande skall sändas äventill byggnadsnämnden. även till den eller de kommunala

nämnder som fullgör. uppgifter .

inom plan- och byggnadsväsendet.

Har staten eller kommun förvärvat fastighet på vilken finns lägenhet ' som avses med upprustningsåläggande eller användningsförbud, skall på anmälan av staten eller kommunen göras anteckning i fastighetsboken eller tomträttsboken att åläggandet eller förbudet förfallit.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

' Senaste lydelse 1987: 136.

Propositionens lagförslag

43. Förslag till Lag om ändring i ledningsrättslagen-(1973: 1144)

Härigenom föreskrivs att 16 och 21 55 ledningsrättslagen (1973:]144) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 5' I fråga om förrättning enligt denna lag tillämpas 4 kap. 1—24, 27—35 och 37 —40 55 fastighetsbildningslagen (1970: 988).

Avser förrättning endast att in- skrivet servitut eller inskriven nytt- janderätt avseende rätt att framdra- ga och bibehålla ledning skall för- ändras till ledningsrätt. skall dock sammanträde med sakägarna hållas bara om särskilda skäl talar för det. Vid sådan förrättning behöver ärendet ej hänskjutas till byggnads- nämnden enligt 2 I 5".

Avser förrättning endast att in- skrivet servitut eller inskriven nytt- janderätt avseende rätt att framdra- ga och bibehålla ledning skall för- ändras till ledningsrätt, skall dock sammanträde med sakägarna hållas bara om särskilda skäl talar för det. Vid sådan förrättning behöver ärendet inte hänskjutas enligt 215" till den eller de kommunala nämn- der som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

Vid förrättning som avses i andra stycket får inskrivet servitut avseende rätt att framdraga och bibehålla ledning. som utgör tillbehör till annan fastighet eller annan inskriven tomträtt än den där ledningen finns, för- ändras till ledningsrätt endast om därvid förordnas att ledningsrätten skall höra till den fastighet eller tomträtt till vilken ledningen hör.

Svarar fastighet för fordran. får inskrivet servitut eller inskriven nyttjan- derätt förändras till ledningsrätt endast om sådana medgivanden som avses i 145 andra stycket föreligger. Medgivande av rättsägare behövs dock ej. om förändringen är väsentligen utan betydelse för honom.

2152

Om byggnadsnämnden vid sam- råd enligt 195 anser att upplåtel- sens tillåtlighet enligt 9 5 kan sättas i fråga och om det från andra syn- punkter än som avses i 9 och 10 55 finns förutsättningar för att medge upplåtelsen. skall fastighetsbild- ningsmyndigheten hänskjuta ären- det till byggru'tdsnämnde/1 för pröv- ning. Har ledningens sträckning fastställts av koneessionsmyndig- het. skall sådant hänskjutande dock ej ske.

Om en sådan nämnd som avses i 165 vid samråd enligt 195 anser att upplåtelsens tillållighet enligt 95 kan sättas i fråga och om det från andra synpunkter än som av- ses i 9 och 1055 finns förutsättning- ar för att medge upplåtelsen. skall fastighetsbildningsmyndigheten hänskjuta ärendet till nämnden för prövning. Har ledningens sträck- ning fastställts av koncessionsmyn- dighet. skall sådant hänskjutande dock inte ske.

Finner nämnden att 9 och 10 55 inte utgör hinder mot upplåtelsen. skall nämnden lämna medgivande till denna.

' Senaste lydelse 19892728. 3 Senaste lydelse 1987: 127.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse

Beslut varigenom byggnads- nämnden vägrat medgivande till upplåtelsen eller gjort sådant med- givande beroende av villkor får överklagas genom besvär hos läns- styrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas genom besvär hos rege- ringen.

Beslut av byggnadsnämnden eller högre instans varigenom medgivan- de till upplåtelsen vägrats eller gjorts beroende av villkor är bin- dande för fastighetsbildningsmyn- digheten.

F öreslagen lydelse

Beslut varigenom nämnden väg- rat mcdgivande till upplåtelsen el- ler gjort sådant medgivande bero- ende av villkor får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

Beslut av nämnden eller högre in- stans varigenom medgivande till upplåtelsen vägrats eller gjorts he- roende av villkor är bindande för fastighetsbildningsmyndigheten.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1992.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

44. Förslag till

Lag om ändring i anläggningslagen (1973: 1 149)

Härigenom föreskrivs att 23, 30 och 35 55 anläggningslagen (1973: 1 149) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

235'

Om byggnadsnämnden vid sam- råd enligt 21 5 anser att anläggning- ens tillåtlighet enligt 10 5 kan sättas i fråga och om det från andra syn- punkter än som avses i 10 och 1 1 55 finns förutsättningar för att inrätta anläggningen, skall fastighetsbild- ningsmyndigheten hänskjuta ären- det till byggnadsnämnden för pröv- ning. Finner nämnden att sist- nämnda paragrafer inte utgör hin- der mot anläggningen, skall nämn- den lämna medgivande till denna.

Beslut varigenom byggnads- nämnden vägrat medgivande till anläggningen eller gjort sådant medgivande beroende av villkor får överklagas genom besvär hos läns- styrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas genom besvär hos rege- ringen.

Beslut av byggnadsnämnden eller högre instans varigenom medgivan— de till anläggningen vägrats eller gjorts beroende av villkor är bin- dande för fastighetsbildningsmyn- digheten.

Om den eller de kommunala nämnder som ful/gör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet vid samråd enligt 21 5 anser att an- läggningens tillåtlighet enligt 105 kan sättas i fråga och om det från andra synpunkter än som avses i 10 och 11 55 finns förutsättningar för att inrätta anläggningen. skall fas- ' tighetsbildningsmyndigheten hän- skjuta ärendet till nämnden för prövning. Finner nämnden att sist- nämnda paragrafer inte utgör hin- der mot anläggningen, skall nämn- den lämna medgivande till denna.

Beslut varigenom nämnden väg- rat medgivande till anläggningen el- ler gjort sådant medgivande bero- ende av villkor får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

Beslut av nämnden eller högre in- stans varigenom medgivande till anläggningen vägrats eller gjorts bc- roende av villkor är bindande för fastighetsbildningsmyndigheten.

30 g:

I fråga om fullföljd av talan mot beslut eller åtgärd av fastighetsbild- ningsmyndigheten enligt denna lag äger 15 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) motsvarande tillämpning. Bestämmelserna om fastighetsbild- ningsbeslut skall därvid tillämpas på anläggningsbeslut.

Mot anläggningsbeslut eller beslut om inställande av förrättning som begärts av hyresgästorganisation får organisationen föra talan i likhet med vad som gäller för sakägare.

Mot fastighctsbildningsmyndighetens beslut enligt 45 andra stycket denna lag föres talan särskilt på sätt och inom tid som anges i 15 kap. 2 5

fastighetsbildningslagen.

' Senaste lydelse 1987: 126. 1 Senaste lydelse 19741822.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse

Vid tillämpning av 15 kap. 65 fastighetsbildningslagen i ärende om godkännande enligt 43 5 denna lag räknas besvärstiden från dagen för fastighetsbildningsmyndighe- tens beslut. Mot beslut om sådant godkännande får byggnadsnämn- den och länsstyrelsen föra talan så- som mot anläggningsbeslut.

Föreslagen lydelse

Vid tillämpning av 15 kap. 65 fastighetsbildningslagen i ärende om godkännande enligt 435 denna lag räknas besvärstiden från dagen för fastighetsbildningsmyndighe- tens beslut. Mot beslut om sådant godkännande får en sådan nämnd som avses i 23 5” och länsstyrelsen föra talan såsom mot anläggnings- beslut.

35 &

lnträder. sedan fråga som behandlats vid förrättning enligt denna lag slutligt avgjorts. ändrade förhållanden som väsentligt inverkar på frågan. kan denna prövas vid ny förrättning. Även utan att sådana förhållanden inträtt. får ny förrättning äga rum. om i det tidigare avgörandet föreskri- vits att frågan får omprövas efter viss tid och denna tid utgått eller om i annat fall ett klart behov av omprövning framkommit.

Vid den nya förrättningen får ej beslutas sådan ändring i fråga om kretsen av fastigheter som deltager i gemensamhetsanläggning eller fastig- hets andelstal att avsevärd olägenhet uppkommer från allmän eller enskild

synpunkt.

Är vid den nya förrättningen frå- ga endast om ändring som icke på- verkar bebyggelsens utformning el- ler markanvändningen i övrigt. be- höver byggnadsnämndens medgi- vande enligt 23 5 ej inhämtas.

Är vid den nya förrättningen frå- ga endast om ändring som icke på- verkar bebyggelsens utformning el- ler markanvändningen i övrigt. be- höver medgivande enligt 235 inte inhämtas från en sådan nämnd som avses i den paragrafen.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

3 Senaste lydelse 1989: 726.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

45. Förslag till Prop. 1991/92: 17 ,. . . _ Propositionens Lag om andring 1 plan- och bygglagen (1987.10) lagförslag

Härigenom föreskrivs att 1 1 kap. 3 5och 13 kap. 1 5 plan- och bygglagen (1987110)l skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap. 35

Följande bestämmelser i 3 kap. För en byggnadsnämnd gäller vad kommunallagen(1977:179) skall som är föreskrivet om nämnder i tillämpas i fråga om byggnads- kommunallagen (1991:900). nämnden

2 _5' om antalet ledamöter m. m., 3.9" första stycket om valbarhet m.m..

45” om rätt till ledighet från an- ställning.

5 _5' första stycket om mandattid, 5 _5' tredje stycket om verkan av ledamots avgång.

6 5” om ordförande och vice ordfö- rande.

7 _5' om tid och plats för samman- träde samt om närvarorätt vid sam- manträde, 85 om suppleants tjänstgöring 95" första stycket om beslutsför- het.

105' om beslutsförfarande och protokoll m. m.,

11 _5' om delgivning m. m., 129" om reglemente och delega- tion.

För Stockholms kommun gäller dock inte 3 kap. 5 _5' första stycket och 6 _é' kommunallagen.

Delegationsuppdrag enligt 3 kap. Delegationsuppdrag enligt 6 kap. 125" andra stycket kommunallagen 335 kommunallagen får inte om- får inte omfatta befogenhet att fatta befogenhet att

1. avgöra ärenden som är av principiell natur eller i övrigt av större vikt.

2. meddela förelägganden eller förbud vid vite utom i sådana fall som avses i 10 kap. 3 5 och 16 5 andra stycket eller meddela förelägganden med föreskrift att en åtgärd kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på den försumliges bekostnad eller

3. avgöra frågor om avgift enligt 10 kap.

' Lagen omtryckt 1987:246. 87

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1 99 l / 92: 1 7 Propositionens

13 kap' lagförslag

15

Följande beslut enligt denna lag Följande beslut enligt denna lag får överklagas=i den ordning som får överklagas i den ordning som föreskrivs för kommuna/besvär. föreskrivs för laglighetsprövningen- nämligen ligt 10 kap. kommunallagen(1991:

900). nämligen '

l. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan.

2. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt en kommunal nämnd att anta. ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmclser eller att fatta beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och andra allmänna'platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan betalning. '

3. kommunfullmäktiges och kommunala nämnders beslut att inte anta. ändra eller upphäva en detaljplan. områdesbestämmclser eller en fastig- hctsplan.

4. kommunfullmäktiges o'ch' kommunala nämnders beslut om grunder- na för skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser och om generella villkor för sådan betalning,

5. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämn- den samt

6. kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges beslut om regionplan. '

Andra beslut rörande gatukostnader än de som anges i första stycket 4 får ej överklagas. Att tvister rörande gatukostnader prövas av fastighets- domstol framgår av 15 kap. 8 5.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

46. Förslag till

Lag om ändringi lagen (1987: 1 1) om

exploateringssamverkan

llärigcn0m föreskrivs att 10 och 33 55 lagen (1987:11) om exploate- ringssamverkan skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

105

Fastighetsbildningsmyndigheten skall i samråd med sakägarna utre- da förutsättningarna för och de ekonomiska konsekvenserna av ex- ploateringssamverkan. Myndighe- ten skall också ombesörja de teknis- ka utredningar och värderingar som behÖVS. Samråd skall ske med byggnadsnämnden och vid behov också med andra myndigheter som berörs av exploateringen.

Fastighetsbildningsmyndigheten skall i samråd med sakägarna utre- da förutsättningarna för och de ekonomiska konsekvenserna av ex- ploateringssamverkan. Myndighe- ten skall också ombesörja de teknis- ka utredningar och värderingar som behövs. Samråd skall ske med den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och när det be- hövs också med andra myndigheter som berörs av exploateringen.

335

I fråga Om överklagande av beslut eller åtgärder av fastighetsbildnings- myndigheten enligt denna lag tillämpas 15 kap. fastighetsbildningslagen (19701988). Bestämmelserna om fastighetsbildningsbeslut skall därvid til- lämpas även på beslut enligt 13 5.

Vid tillämpning av 15 kap. 65 fastighetsbildningslagen i ärenden om godkännande enligt 32 5 denna lag räknas besvärstiden från dagen för fastighetsbildningsmyndighe- tens beslut. Beslut om sådant god- kännande får överklagas av bygg-- nadsnämnden på det sätt och inom den tid som gäller för sakägares överklagande av cxploateringsbe- slut.

Vid tillämpning av 15 kap. 65 fastighetsbildningslagen i ärenden om godkännande enligt 325 denna lag räknas besvärstiden från dagen för fastighetsbildningsmyndighe- tens beslut. Beslut om sådant god- kännande får överklagas av en så- dan nämnd som avses i 10,5” på det sätt och inom den tid som gäller för sakägares överklagande av ex- ploateringsbeslut.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

47. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1991 : 908) om ändring i plan- och bygglagen (1987: 10)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 75 plan- och bygglagen (1987:10) i paragrafens lydelse enligt lagen (1991:908) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. 7 5

I varje kommun skall det finnas en eller flera nämnder som skall fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha det när- maste inseendet över byggnadsverksamheten.

Vad som i denna lag sägs om byggnadsnämnd skall tillämpas på den eller de nämnder som utses enligt första stycket.

Propositionens lagförslag

Industridepartementets område

48. Förslag till

Lag om ändring i fastbränslelagen (1981 : 599)

Härigenom föreskrivs att 4, 6 och 10 55 fastbränslelagen (1981: 599)' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 5 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag i särskilt fall från 2 5.

Undantag från 35 första stycket får regeringen föreskriva för sär- skilt fall eller för ett visst slag eller en viss grupp av eldningsanlägg— ningar. Regeringen får också över- låta åt byggnadsnämnden eller an- nan myndighet att i särskilt fall medge undantag från 35 första stycket.

Undantag från 3 5 första stycket får regeringen föreskriva för sär- skilt fall eller för ett visst slag eller en viss grupp av eldningsanlägg— ningar. Regeringen får också över- låta åt den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet eller åt någon annan myndighet att i särskilda fall medge undantag från 3 5 första stycket.

65

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas enligt regeringens bestämmande av byggnadsnämn- den eller annan myndighet.

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas enligt regeringens bestämmande av en sådan nämnd som avses i 45 eller annan myndig- het.

105

Beslut av tillsynsmyndigheten om anfordran enligt 75 eller om föreläggande enligt 85 första styc- ket överklagas hos kammarrätten genom besvär. Om byggnadsnämn- den har utsetts till tillsynsmyndig- het. överklagas dock dess beslut hos länsstyrelsen genom besvär. Läns- styrelsens beslut överklagas hos kammarrätten.

Beslut av tillsynsmyndigheten om anfordran enligt 75 eller om föreläggande enligt 85 första styc- ket överklagas hos kammarrätten. Om en sådan nämnd som avses i 4 _5' har utsetts till tillsynsmyndighet, överklagas dock dess beslut hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.

Tillsynsmyndigheten får föreskriva att ett beslut omedelbart skall lända till efterrättelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

' Lagen omtryckt l984:64l. Scnastc lydelse av lagens rubrik 19841641.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens lagförslag

49. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1988: 868) om brandfarliga och explosiva varor

Härigenom föreskrivs att 13. 16. 27 och 28 55 lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

135

Byggnadsnämnden prövar frågor om tillstånd beträffande brandfarli- ga varor. Polismyndigheten eller sprängämnesinspektionen prövar enligt vad regeringen närmare före- skriver frågor om tillstånd beträf- fande explosiva varor.

Den eller de kommunala nämn- der som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet prövar frågor om tillstånd beträffande brandfarli- ga varor. Polismyndigheten eller sprängämnesinspektionen prövar enligt vad regeringen närmare före- skriver frågor om tillstånd beträf- fande explosiva varor.

165

Sprängämnesinspektionen utövar den centrala tillsynen över efterlevna- den av denna lag samt de föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av lagen.

På det lokala planet utövas tillsy- nen. om inte regeringen föreskriver annat. av kommunens räddnings- nämnd i fråga om brandfarliga va- ror och av polismyndigheten i fråga om explosiva varor.

På det lokala planet utövas tillsy- nen. om inte regeringen föreskriver något annat. i fråga om brandfarli- ga varor av den eller de kommunala nämnder som svarar för räddnings- tjänsten och i fråga om explosiva varor av polismyndigheten.

275

Byggnadsnämndens beslut i till- ståndsärenden får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten. Sprängämnesinspektionen får över- klaga byggnadsnämndens beslut om tillstånd.

Ett beslut av en sådan nämnd som avses i 135 i tillståndsärenden får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten. Sprängämnes- inspektionen får överklaga nämn- dens beslut om tillstånd.

Polismyndighetens beslut i tillståndsärenden får överklagas hos spräng- ämnesinspektionen. Inspektionens beslut får inte överklagas.

Sprängämnesinspektionens beslut i tillståndsärenden. som inspektionen har prövat som första instans. får överklagas hos kammarrätten.

285

Polismyndighetens och rädd- ningsnämndens beslut i tillsyns- ärenden får överklagas hos spräng- ämnesinspektionen. Inspektionens beslut får inte överklagas.

Beslut av en polismyndighet och av en sådan nämnd som avses i 16 _5' i tillsynsärenden får överklagas hos sprängämnesinspektionen. lnspek- tionens beslut får inte överklagas.

Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1 99 l / 92: 1 7 Propositionens

Sprängämnesinspektionens beslut i tillsynsärenden och i övriga ärenden lagförslag som inspektionen prövar som första instans får överklagas hos kammarrät- ten.

Beslut om föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och som har meddelats med stöd av bemyndigande enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lagträderi kraft den ljanuari 1992.

Civildepartementets område

50. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1 987: 439) om inskränkning i rätten att Överklaga

Härigenom föreskrivs att 2 5 lagen (1987z439) om inskränkning i rätten att överklaga skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 25 Vad som sägs i 15 begränsar Vad som sägs i 15 begränsar dock inte arbetstagarens rätt att dock inte arbetstagarens rätt att överklaga överklaga beslut [frågor som enligt

1. beslut i frågor som enligt avtal avtal skall avgöras av arbetsgivaren. skall avgöras av arbetsgivaren,

2. beslut hos en kommunal be- svärsnämnd enligt 7 kap. 3 5" kom- munallagen (1977:179).

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1992.

Propositionens lagförslag

51. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1979: 41 1) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landstingskommuner

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1979:41 1) om ändringari Sveri- ges indelning i kommuner och landstingskommuner'

dels att i 2 kap. 6—8 och 10 55 orden "landsting" och ”landstingskom- muner” i olika böjningsformer skall bytas ut mot "landstingsfullmäktige” respektive "landsting” i motsvarande form.

dels att rubriken till lagen skall ha följande lydelse. dels att 1 kap. 19 5, rubriken till 2 kap. samt 2.kap. 1 och 9 55 skall ha följande lydelse.

Lag om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och

landsting

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. 195

Beslut. som under tiden mellan beslutet om indelningsändring el- ler. om indelningsdelegerade skall utses. valet av delegerade och änd- ringens ikraftträdande fattas av kommunfullmäktige. kommunsty- relsen eller en annan kommunal nämnd. överklagas genom besvär enligt 7 kap. 15 kommuna/lagen (1977:179). Besvärfär anföras, för- utom av medlemmar av kommu— nen, även av andra kommuner som berörs av inde/ningsändringen och av medlemmar av en sådan kont- mun. Beträffande besvären tilläm- pas i övrigt bestämmelserna i 7 kap. kommuna/lagen. Besvär över be- slut. varigenom kammarrätten har bila/lil besvär eller förbjudit att det ("iver/(lagade beslutet verkställs, jär anföras även av andra kommuner som berörs av inde/ningsändringen och medlemmar av en sådan kom- mun.

' Lagen omtryckt 1988: 198. Senaste lydelse av lagens rubrik 1988: 198.

Beslut. som under tiden mellan beslutet om indelningsändring el- ler. om indelningsdelegerade skall utses. valet av delegerade och änd- ringens ikraftträdande fattas av kommunfullmäktige. kommunsty- relsen eller en annan kommunal nämnd. överklagas enligt bestäm- melserna i 10 kap. ktnnmunallagen (1991-900).

litt beslut-fär överklagas. förutom av medlemmar av kommunen. ock- så av andra kommuner som berörs av inde/ningsändringen och av med- lemmar av en sådan kommun.

Om kammarrätten har upphävt ett beslut el/erjörbjudit att det verk- ställs. får kammarrättens bes/ut överklagas också av andra kommu- ner som berörs av indelningsänd- ringen och medlemmar av en sådan kommun. '

Prop. 1991/92: 17 Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1 99 I /92:

Propositionens

7 ” kap" lagförslag

Ändring i indelningen i lands- tingskommuner

Regeringen får besluta om änd— ring i rikets indelning i landstings- kommuner. om hinder inte möter mot en ändring i länsindelningen. Om sambandet mellan den lands- tingskommunala indelningen och länsindelningen gäller vad som är föreskrivet i 1 kap. 1 5" kommunal- lagen (1977:179). En ändring i den landstingskomnutnala indelningen får dock ske endast om ändringen kan antas medföra bestående fördel för en landstingskommun eller en del av en landstingskommun eller andra fördelar från allmän syn- punkt. Regeringen får meddela de föreskrifter som behövs för änd- ringens genomförande.

Ändring [ indelningen i landsting

Regeringen får besluta om änd- ring i rikets indelning i landsting. om hinder inte möter mot en änd- ring i länsindelningcn. Om sam- bandet mellan landstingsindelning- en och länsindelningen gäller vad som är föreskrivet i 1 kap. Zäkom- munallagen (1991:900). En änd- ring i lands!ingsindelningen får dock ske endast om ändringen kan antas medföra bestående fördel för ett landsting eller en del av ett landsting eller andra fördelar från allmän synpunkt. Regeringen får meddela de föreskrifter som behövs för ändringens genomförande.

Kammarkollegiet får dock besluta om en indelningsändring som bör ske med anledning av en sådan ändring i den kommunala indelningen som avsesi 1 kap. 3 5.

Beslut. som under tiden mellan beslutet om indelningsändring och ändringens ikraftträdande fattas av landstinget, förvalningsutskottet el- ler en annan landstingskommunal nämnd. överklagas genom besvär enligt 7 kap. 15' kommunallagen (1977:179). Besvär får anföras, för- utom av medlemmar av landstings- kommunen. även av andra lands- tingskommuner som berörs av in- delningsändringen och av medlem- mar av en sådan landstingskom- mun. Beträyande besvären tilläm- pas 1 övrigt bestämmelserna i 7 kap. kommunallagen. Besvär över ett be- .slut. varigenom kammarrätten har bifallit besvär eller förbjudit att det överklagade beslutet verkställs. får ati/äras även av andra landstings-

Beslut. som under tiden mellan beslutet om indelningsändring och ändringens ikraftträdande fattas av landstingsfullmäktige. landstings- styrelsen eller en annan nämnd hos landstinget. överklagas enligt be- stämmelserna i 10 kap. kommunal- lagen (1991: 900).

IE tt beslut får överklagas. förutom av medlemmar av landstinget. ock- så av andra landsting som berörs av indelningsändringen och av med- lemmar av ett sådant landsting.

Om kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verk- ställs. får kammarrättens beslut överklagas också av andra landsting .som berörs av indelningsändringen och av medlemmar av ett sådant landsting.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1 99 l / 92: l 7

.. . Propositionens kommuner som berors av tndel— . . .. . lagförslag mngsandringen och medlemmar av en sådan landstingskommun. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. 97

52. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala

indelningsdelegerade

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1979:412) om kommunala in-

delningsdelegcrade

dels att i 3 5 ordet "suppleant" skall bytas ut mot "ersättare". dels att 1. 2. 4. 7—9. 11. lydelse.

Nuvarande lydelse

Om regeringen enligt 1 kap. 175 lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landstingskommuner bestämmer att en kommun skall företrädas av indelningsdelegerade. skall delege- rade och suppleanter utses från var- je kommun vars område helt eller delvis skall ingå i kommunen enligt den nya indelningen.

Om delegerade skall utses från mer än en kommun. fastställer re- geringen antalet delegerade och suppleanter från varje kommun. Är kommunerna ense om antalet. skall detta fastställas i enlighet härmed.

Om delegerade skall utses från endast en kommun. beslutar kom- munfullmäktige i denna kommun om antalet delegerade och sup- pleanter.

Delegerade och suppleanter skall väljas av kommunfullmäktige inom trettio dagar efter det att kommu- nen lick del av beslutet om indel- ningsändringen eller vid den senare tidpunkt som regeringen bestäm- mer. Valbar är den som är ledamot eller suppleant i fullmäktige i kom- munen. Bestämmelserna i 2 kap. 23 _5 första stycket kommuna/lagen (1977:179) om proportionellt val tillämpas på motsvarande sätt. Om suppleanter/ut inte väljs proportio- nellt. skall vid valct även bestäm-

' Senaste lydelse 1988:199.

15. 17—19. 22 och 23 55 skall ha följande

Föreslagen lydelse

15'

Om regeringen enligt 1 kap. 175 lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting bestämmer att en kom- mun skall förcträdas av indelnings- delegerade. skall delegerade och er- sättare utscs från varje kommun vars område helt eller delvis skall ingå i kommunen enligt den nya indelningen.

Om delegerade skall utses från mer än en kommun. fastställer re- geringen antalet delegerade och er- sättare från varje kommun. Är kommunerna ense om antalet. skall detta fastställas i enlighet med det.

Om delegerade skall utses från endast en kommun. beslutar kom— munfullmäktige i denna kommun om antalet delegerade och ersätta- re.

Delegerade och ersättare skall väljas av kommunfullmäktige inom trettio dagar efter det att kommu- nen fick del av beslutet om indel- ningsändringen eller vid den senare tidpunkt som regeringen bestäm- mer. Valbar är den som är ledamot eller ersättare i fullmäktige i kom- munen. Bestämmelserna i 5 kap. 46 och 47 ss" kommututllagen (l991: 900) om proportionellt val skall därvid tillämpas. Om ersättarna inte väljs proportionellt. skall det vid valet också bestämmas i vilken

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nu varande lydelse

mas den ordning i vilken de skall inkallas till tjänstgöring.

Föreslagen lydelse

ordning som de skall kallas in till tjänstgöring.

Sedan valet har ägt rum. skall länsstyrelsen genast underrättas om vilka som har valts.

Om en delegerad avgår under tjänstgöringstiden, tillämpas 3 kap. 55 tredje stycket kommunallagen på motsvarande sätt.

Om en delegerad avgår under tjänstgöringstiden. skall () kap. 14,6 kommunallagen tillämpas.

Länsstyrelsen skall snarast möjligt förordna en av de delegerade att utfärda kungörelse om första sammanträdet och föra ordet där. till dess ordförande har valts.

Kungörelsen skall minst en vecka före sammanträdesdagcn anslås på anslagstavlan i kommun som har valt delegerade och inom samma tid sändas med posten till varje de- legerad och suppleant. Kungörelsen införs samtidigt i de tidningar i vil— ka kommunen inför sådana tillkän- nagivanden som avses i 2 kap. 103v tredje stycket kommunallagen (1977: 179).

Bestämmelsen i 3 kap. [0,6 kom- munallagen (1977:179) om kungö- relse om sammanträde med kom- munfullmäktige tillämpas på mot- svarande sätt i fråga om samman- träde med delegerade. Kungörelsen skall anslås på anslagstavlan i varje kommun som har valt delegerade och införas i de tidningar i vilka kommunen inför tillkännagivan- den som avses i 3 kap. [0,6 tredje stycket nämnda lag.

En delegerad som är hindrad att inställa sig till ett sammanträde skall genast anmäla detta till ordfö- randen. som inkallar en suppleant.

Beträjlande slipp/canternas tjänstgöring gäller i tillämpliga dc- lar bestämmelserna i 3 kap. 11.6 kommuna/lagen (1977:179) om suppleants tjänstgöring i kommun- jul/mäktige.

Vad som sägs i första och andra styckena i fråga om inkallande av

Kungörelsen skall minst en vecka före sammanträdesdagen anslås på anslagstavlan i varje kommun som har valt delegerade och inom sam- ma tid sändas med posten till varje delegerad och ersättare. Kungörel- sen införs samtidigt i de tidningar där kommunen inför sådana till- kännagivanden som avses i 5 kap. [ () &” kommuna/lagen (1991: 900).

Bestämmelsen i 5 kap. 89" kont- munallagen(1991:900) om kungö- relse om sammanträde med kom- munfullmäktige tillämpas på mot- svarande sätt i fråga om samman- träde med delegerade. Kungörelsen skall anslås på anslagstavlan i varje kommun som har valt delegerade och införas i de tidningar där kortt- munen inför tillkännagivanden som avses i 5 kap. [O_sl' nämnda lag.

En delegerad sotn är hindrad att inställa sig till ett sammanträde skall genast anmäla detta till ordlö- randen. som kallar in en erst'ittare.

] Ifråga om ersättarnas tjänstgö- ring ska/l 5 kap. 12— [6.6.6 kommu- nallagen( I 991: 900) tillämpas.

Vad som sägs i första och andra styckena i fråga om inkallande av

Prop. 1991/92: Propositionens lagförslag

Nuvarande lydelse

suppleanter och suppleanternas tjänstgöring gäller även när en dele- gerad som inte har utsetts genom proportionellt val har avgått och fyllnadsval ännu ej har ägt rum.

Föreslagen lydelse

ersättare och ersättarnas tjänstgö- ring gäller också när en delegerad som inte har utsetts genom propor- tionellt val har avgått och fyll- nadsval ännu inte har ägt rum.

9 &

Varje delegerad har en röst. Rätt att delta i delegeradcs överläggningar men ej i besluten har även

1. ordföranden eller vice ordförande i arbetsutskott eller kommitté som avses i 14 5 eller i kommunstyrelsen i en kommun som har valt delegerade.

2. ordföranden eller vice ordförande i annan nämnd eller i beredning i en kommun som har valt delegerade vid handläggningen av ett ärende som har beretts av nämnden eller beredningen och vid besvarapdet av en interpellation som har framställts till ordföranden i nämnden Eller bered-

ningen.

3. ledamot i det arbetsutskott som avses i 14 5 eller i kommunsty- relsen i en kommun som har valt delegerade och sådan ledamot i sty- relsen för aktiebolag. ekonomisk förening eller sti/telse i kommunen som avses i 2 kap. 23 _é' andra styc- ket kommunallagen( 197 7: 1 79) vid besvarandet av en interpellation som har överlämnats för att besva- ras av honom.

4. i den mån delegerade har be- slutat det. leda-mot eller suppleant i arbetsutskott eller kommitté som avses i 14 5 eller i kommunfullmäk- tige. kommunstyrelsen. annan nämnd eller beredning i en kom- mun som har valt delegerade.

3. ledamöter i det arbetsutskott som avses i 14 5 eller i kommunsty- relsen i en kommun som har valt delegerade och sådana ledamöter i styrelsen för ett sådant kommunalt

företag som avses i 3 kap. 17 och

18 M" kommunallagen (1991: 900) vid besvarandet av en interpella— tion som har överlämnats för att besvaras av dem,

4. i den mån delegerade har be- slutat det. ledamöter eller ersättare i ett arbetsutskott eller en kommitté som avses i 145 eller i kommun- fullmäktige. kommunstyrelsen. nå- gon annan nämnd eller beredning i en kommun som har valt delegera- de.

Delegerade får kalla en tjänsteman i en kommun som har valt delegera- de eller en särskild sakkunnig för att meddela upplysningar vid ett sam- manträde.

llå

Bestämmelserna i 2 kap. 5. 12. 13, 19—26 och 28 M kommunalla- gen (I 97 7: 179) om kommun/itll- mäktige och deras ordförande till- lämpas också på delegerade och de- ras ordförande.

Interpellationer och frågor som avses i 2 kap. 24 _é' nämnda lag får framställas. förutom till ordföran- den i arbetsutskottet och kommitté. även till ordföranden i kommunsty- relsen eller i någon annan nämnd

Bestämmelserna i 4 kap. 11 51" och i 5 kap. 18 — 20 och 36 — 62 M kont- munallagen (1991:9(10) skall till- lämpas också på delegerade och de- ras ordförande.

Interpellationer och frågor som avses i 5 kap. 49—56 5139 kom/timtal- lagen får framställas. förutom till ordföranden i arbetsutskottet och i en kommitté. även till ordföranden i kommunstyrelsen eller i någon an-

Prop. 1991/92: 17 Propositionens

lagförslag

Nu va ra nde lydelse

eller beredning i en kommun som har valt delegerade. Tillkännagivanden som avses i 2 kap. 25 _é' tredje stycket nämnda lag skall ske på anslagstavlan i varje kommun som har valt delegerade.

155

Ledamöter och suppleanter i ar- betsutskottet eller i en kommitté väljs för tiden till dess indelnings- ändringen träder i kraft till det an- tal som delegerade bestämmer. An- talet ledamöter i arbetsutskottet får dock ej vara mindre än fem.

I fråga om valbarhet till ledamot eller suppleant i arbetsutskottet el- ler i kommitté tillämpas 3 kap. 3.6 kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. Därvid skall iakt- tas. att utöver delegerad och supple- ant för delegerad endast den som är folkbokförd inom området för kommunen enligt den nya indel- ningen är valbar. Om en ledamot eller suppleant upphör att vara valbar. förfaller hans uppdrag ge- nast.

Delegerade skall befria en leda- mot eller suppleant från hans upp- drag, om han vill avgå och särskilda skäl inte talar mot det.

Om suppleanter inte väljs pro— portionellt. skall vid valet även be- stämmas den ordning i vilken de skall inkallas till tjänstgöring.

Föreslagen lydelse

nan nämnd eller beredning i en kommun som har valt delegerade.

Tillkännagivanden som avses i 5 kap. 62 9" kommunallagen skall ske på anslagstavlan i varje kommun som har valt delegerade.

2

Ledamöter och ersättarei arbets- utskottet eller i en kommitté väljs för tiden till dess indelningsän- dringen träder i kraft till det antal som delegerade bestämmer. Anta- let ledamöter i arbetsutskottet får dock inte vara mindre än fem.

I fråga om valbarhet till ledamot eller ersättare i arbetsutskottet eller i en kommitté tillämpas 4 kap. 5 och 6 926 kommunallagen (1991:900). Därvid skall iakttas. att utöver delegerad och ersättare för delegerad endast den som är folkbokförd inom området för kommunen enligt den nya indel- ningen är valbar. Om en ledamot eller ersättare upphör att vara valbar. upphör hans uppdrag ge- nast.

Delegerade skall befria en leda- mot eller ersättare från hans upp- drag. om han vill avgå och särskilda skäl inte talar mot det.

Om ersättare inte väljs propor- tionellt. skall vid valet även be- stämmas den ordning i vilken de skall kallas in till tjänstgöring.

1753

Bestämmelserna i 3 kap. 4,6. 5.6 tredje stycket, 7s)'_/örsta st_t-=cket. ö _ och 95,31". 109” andra stycket och 11 .é' santt i 3 a kap. kommunallagen (1977: 179) tillämpas på motsvaran- de sätt i fråga om arbetsutskottet och kommittéer. Sådana tillkänna- givanden som avses i 3 kap. 10,6 andra stycket nämnda lag skall ske på anslagstavlan i varje kommun som har valt delegerade.

Arbetsutskottet och kommitté får

3 Senaste lydelse l90lz520. 3 Senaste lydelse 1985:897.

Bestämmelserna i 4 kap. 7. 8 och Ils's'. 6 kap. 10. 11. 14. 18 och 23— 31 _flé'samti 7 kap. kommunallagen (1991:9(10) tillämpas i fråga om ar- betsutskottet och kommittéer. Så- dana tillkännagivanden som avses i 6 kap. 30 .é' andra stycket kommu- nallagen skall ske på anslagstavlan i varje kommun som har valt delege- rade.

Arbetsutskottet och en kommitté

Prop. 1991/92: 17 Propositionens

lagförslag

Nuvarande lydelse

får kalla en delegerad eller suppleant för en delegerad, en ledamot av en kommitté eller en tjänsteman hos en kommun som har valt delegera- de eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde. Den som har kallats får. om utskottet eller kommittén beslutar det. delta i överläggningarna men eji besluten.

Föreslagen lydelse

kalla en delegerad eller ersättare för en delegerad, en ledamot av en kommitté eller en tjänsteman hos en kommun som har valt delegera- de eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde. Den som har kallats får. om utskottet eller kommittén beslutar det. delta i överläggningarna men inte i beslu- ten.

Arbetsutskottets och kommittés protokoll och övriga handlingar skall vårdas och förtecknas.

185

Förslag till budget för kommu- nen enligt den nya indelningen skall göras upp av arbetsutskottet. Därvid tillämpas 4 kap. 4.6 första stycket kommunallagen (1977: 179) på motsvarande sätt.

Om fastställande av budgeten finns bestämmelser i 4 kap. 4 .é'and- ra och tredje styckena kommunalla- gen.

Förslag till budget för kommu- nen enligt den nya indelningen skall göras upp av arbetsutskottet. Därvid tillämpas 8 kap. 6 och 7.6.6 kommunallagen (1991: 900).

Om fastställande av budgeten finns bestämmelser i 8 kap. 8—' 10 .éjé' kommunallagen.

195

Ett ärende får endast i de fall som anges i 2 kap. 16 .é' tredje stycket och 21 .é' andra stycket kommunallagen (1977: 179) avgöras av delegerade innan det har blivit berett på något av de sätt som anges i 14 &. Arbets- utskottet skall alltid få tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av någon annan än utskottet.

Ett ärende får endast i de fall som anges i 5 kap. 29—325826 kommu- nallagen (1991:900) avgöras av de- legerade innan det har blivit berett på något av de sätt som anges i 14 &. Arbetsutskottet skall alltid få tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av någon annan än ut- skottet.

225

Delegerade väljer tre eller flera revisorer och minst lika många revi- sorssuppleanter som skall granska arbetsutskottets och kommittéer- nas verksamhet. I fråga om valbar- het till revisor eller revisorssupp/e- ant. verkan av att valbarheten upp- hör och rätt till avsägelse tillämpas bestämmelserna i 15 & om ledamö- ter och suppleanter i arbetsutskot- tet.

Delegerade väljer tre eller flera revisorer och minst lika många revi- sorsersättare som skall granska ar- betsutskottets och kommittéernas verksamhet. I fråga om valbarhet till revisor eller revisorsersältare. verkan av att valbarlieten upphör och rätt till avsägelse tillämpas be- stämmelserna i 159' om ledamöter och ersättare i arbetsutskottet.

Revisorerna skall det år då indelningsändringen träder i kraft avge en berättelse om resultatet av revisionen till kommunfullmäktige i kommu- nen enligt den nya indelningen. Fullmäktige skall vid sammanträde före

Prop. 1991/92: 17 Propositionens

lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

utgången av detta år besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller om någon åtgärd för att bevara kommunens rätt skall vidtas.

Beträfande revisionen tillämpas i övrigt bestämmelserna i 5 kap. kommunallagen (1977: 179) om re— vision på motsvarande sätt.

I fråga om revisionen tillämpas i övrigt bestämmelserna om revision i 9 kap. kommunallagen (1991:900).

23 54

Beträfande besvär över beslut av delegerade, arbetsutskottet. kom- mittéer eller partssammansatta or- gan gäller i tillämpliga delar 7 kap. 1.6. 26 första stycket och 4.6 kom- munallagen (1977:179). Besvär får anföras av varje kommun som har valt- delegerade och av den som är medlem av en sådan kommun.

Beträffande besvär över kammar- rättens beslut tillämpas 7 kap. 5.6 kommunallagen. Besvär över ett be- slut, varigenom kammarrätten har bifallit besvär eller förbjudit att det överklagade beslutet verkställs. får anföras även av en kommun som har valt delegerade och den som är medlem av en sådan kommun.

Bestämmelserna i 7 kap. 6.6 kommunallagen om rättelse av verkställighet tillämpas beträffande beslut av delegerade, arbetsutskot- tet. kommittéer eller partssamman- satta organ.

Beslut av delegerade, arbetsut- skottet, kommittéer eller partssam- mansatta organ får överklagas en- ligt bestämmelserna i 10 kap. kom- munallagen (1991: 900). Besluten jär överklagas av varje kommun som har valt delegerade och av den som är medlem av en sådan kom- mun.

När 10 kap. 14 .6 kommunallagen tillämpas gäller, om kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, att kammarrät- tens beslut får överklagas även av en kommun som har valt delegera- de och den som är medlem av en sådan kommun.

Bestämmelserna i 10 kap. 15 .6 kommunallagen om rättelse av verkställighet tillämpas på beslut av delegerade, arbetsutskottet, kommittéer eller partssammansatta organ.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

4 Senaste lydelse 1985: 897.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens

lagförslag

53. Förslagtill

Lag om ändring i kommunalförbundslagen (1985: 894)

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalförbundslagen (1985: 894) dels att 2 kap. 1 l 6 skall upphöra att gälla. dels att i 1 kap. 1. 2 och 9 66 orden ”landsting" och "landstingskommu-

n

ner

i olika böjningsformer skall bytas ut mot "landstingsfullmäktige"

respektive "landsting" i motsvarande form. dels att i 1 kap. 10 och 11 66. 2 kap. 4—9 och 15 66 samt 3 kap. 2—4 59 ordet "suppleant" i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”ersättare" i motsvarande form,

dels att 1 kap. 3 $ 2 kap. 3, 14. 18 och 21 65, 3 kap. 5, 7 och 11 66 samt 4 kap. 10 6 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

I denna lag avses med förbunds- medlem de kommuner och lands- tingskotnmttner som ingår i ett kommunalförbund.

Med förbundsmedlems fullmäk- tige avses kommunfullmäktige och landstinget samt med förbunds- medlems styrelse kommunstyrelsen och jörvaltningsutskottet.

I denna lag avses med förbunds- medlem de kommuner och lands- ting som ingår i ett kommunalför— bund.

Med förbundsmedlems fullmäk- tige avses kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige samt med förbundsmedlems styrelse kom- munstyrelsen och landstingsstyrel— sen.

2 kap.

Bestämmelserna i 1 kap. 5 .6jjär- de stycket, 2 kap. 4 _6 tredje stycket, 5.6. 8 .6 andra stycket och 10—29 6.6 kommunallagen (1977:179) skall tillämpas i fråga om kommunalför- bunds fullmäktige. Bestämmelser- na i 2 kap. 11 .6 nämnda lag tilläm- pas dock endast om suppleanter har utsetts.

Bestämmelserna i 3 kap. 10 .6för- sta stycket och 16— 18 6.6. 4 kap. 8. 9. 1 1 — 16 66. 18 .6jörsta stycket. 19, 20 och 22.65 samt 5 kap. 7 —-23 6.6, 25—34 6.6 och 36—62 6.6 kommu- nallagen (1991:900) skall tillämpas i fråga om kommunalförbunds full- mäktige. Bestämmelserna i 5 kap. 12—17_6.6 nämnda lag tillämpas dock endast om ersättare har ut- setts.

146

Om inte annat är särskilt före- skrivet. gäller bestämmelserna i 3 kap. 1—16.6.6 och i 3 a kap. kom- munallagen (1977:179) i tillämpli- ga delar i fråga om kommunalför- bunds styrelse och övriga nämnder. partssammansatta organ m.m.

Om inte något annat är särskilt föreskrivet, gäller bestämmelserna i 4kap. 5, 6. 8. 9, II— 15. 17—2355. 6 kap. 1— 7, 9—38.6.6 och i 7 kap. kommunallagen (1991: 900) i tillämpliga delar i fråga om kom- munalförbunds styrelse och övriga nämnder, partssammansatta organ m.m.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens

lagförslag

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

rss

Bestämmelserna i 4 kap. 1 och 3.66, 4.6 tredje stycket, 5—7 och 9 6.6 kommunallagen (1 977: 1 7 9) gäller i tillämpliga delar i fråga om kommunalförbunds ekonomiska förvaltning.

Bestämmelserna i 8 kap. 1—4 6.6, 5 .6 första och andra st_i-'ckena. 10.6. 12—16.6.6, 17.6 första stycket och 18 .6 kommuna/lagen (1991:900) gäller i tillämpliga delar i fråga om kommunalförbunds ekonomiska förvaltning.

1 övrigt gäller de begränsningar i rätten att ta upp lån. ingå borgen och andra förbindelser eller avsätta medel till fonder som förbundsmedlem- marna har tagit in i förbundsordningen.

Bestämmelserna i 5 kap. kommu- nallagen (1977:179) gäller i tillämpliga delar i fråga om revision hos kommunalförbund.

lett nybildat förbund skall val av revisorer och revisorssuppleanter äga rum vid förbundsfullmäktiges första sammanträde. Valet skall avse granSkning av verksamheten under tiden från valet till dess nästa tjänstgöringstid för revisorer och revisorssuppleanter börjar.

71 ä

Bestämmelsernai 9kap. kommu- nallagen (1991:900) gäller i tillämpliga delar i fråga om revision hos kommunalförbund.

lett nybildat förbund skall val av revisorer och revisorsersättare äga rum vid förbundsfullmäktiges för- sta sammanträde. Valet skall avse granskning av verksamheten under tiden från valet till dess nästa tjänstgöringstid för revisorer och revisorsersättare börjar.

3 kap.

Bestämmelserna i 2 kap. 27 6. 3 kap. 3 och 4 6.6. 7 11 6.6 och 16 6 samt 3 a kap. 1 3.6.6 kommunalla- gen (1977:179) skall i tillämpliga delar gälla i fråga om förbundsdi- rektionen. Härifrån skall dock föl- jande avvikelser gälla.

Bestämmelserna i 4 kap. 5. 6, 8. 9. 11— 15 och 17—23 6.6, 6 kap. 10. 11 och 18—31 6.6 samt i 7 kap. 1— 7.6.6 kommunallagen (1991:900) skall i tillämpliga delar gälla i fråga om förbundsdirektioncn. Härifrån skall dock följande avvikelser gälla.

I fråga om tillkännagivande om justering av förbundsdirektionens pro- tokoll gäller föreskrifterna i 2 kap. 13 6 denna lag.

Sammanträde för fastställande av budget skall vara offentligt. Där- vid skall bestämmelserna i 2 kap. 10,6 första — tredje styckena och 28.6 andra stycket kommunallagen gälla i tillämpliga delar.

Bestämmelserna i 4 kap. 1 och 3 6.6. 4.6 tredje stycket och 5— 7.6.6 kommunallagen( 197 7: 1 79) gäller i tillämpliga delar i fråga om ekono-

Sammanträde för fastställande av budget skall vara offentligt. Där- vid skall bestämmelserna i 5 kap. 8—1069' och 39.6 kommunallagen gälla i tillämpliga delar.

Bestämmelserna i 8 kap. 1— 4.6.6, 5 .6 första och andra styckena samt 10. 12 och 13 6.6 kommunallagen (1991: 900) gäller i tillämpliga delar

Prop. 1991/92: 17 Propositionens

lagförslag

Nuvarande lydelse

misk förvaltning i kommunalför- bund med förbundsdirektion.

Föreslagen lydelse

i fråga om ekonomisk förvaltning i kommunalförbund med förbunds- direktion.

1 övrigt gäller de begränsningar i rätten att ta upp lån, ingå borgen och andra förbindelser eller avsätta medel till fonder som förbundsmedlem- marna har tagit in i förbundsordningen.

115

Varje förbundsmedlems fullmäk- tige väljer en eller flera revisorer och minst lika många revisorssupp- leanter för revision av förbundets verksamhet.

För granskning av ett nybildat förbund skall val av revisor och . revisorssuppleant ske senast när för- bundet bildas. Valet skall avse ti- den från valets förrättande till dess nästa tjänstgöringstid för revisorer och revisorssuppleanter börjar.

Bestämmelserna i 5 kap. kommu- nallagen (1977:179) gäller i övrigt i tillämpliga delar i fråga om revi- sion. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om an-

Varje förbundsmedlems fullmäk- tige väljer en eller flera revisorer och minst lika många revisorsersät- tare för revision av förbundets verksamhet.

För granskning av ett nybildat förbund skall val av revisor och revisorsersättare ske senast när för- bundet bildas. Valet skall avse ti- den från valets förrättande till dess nästa tjänstgöringstid för revisorer och revisorsersättare börjar.

Bestämmelsernai 9kap. kommu- nallagen (1991: 900) gäller i övrigt i tillämpliga delar i fråga om revi- sion. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om an-

svarsfrihet för förbundsdirek- svarsfrihet för förbundsdirek— tionen. tionen.

4kap.

105

Bestämmelsernai 7 kap. kommu- nallagen (1977:179) gäller i tillämpliga delar i fråga om kom- munalförbund. Besvär får anföras av såväl medlemmar av förbundet som medlemmar av varje kommun eller landstingskommun som ingår i förbundet.

Beträffande besvär över kam mar- rättens beslut tillämpas 7 kap. 5.6 kommunallagen. Besvär över ett be- slut, varigenom kammarrätten har bifallit besvär eller förbjudit att det överklagade beslutet verkställs. får anföras även avförbundsmedlem.

1 kommunalförbund med för- bundsdirektion fär besvärsnämnd inte inrättas.

Bestämmelserna i 10 kap. kom- munallagen (1991: 900) gäller i tillämpliga delar i fråga om kom- munalförbund. Beslut får överkla- gas av såväl medlemmar av förbun- det som medlemmar av varje kom- mun eller landsting som ingår i för- bundet.

Ifråga om överklagande av kam- marrättens beslut tillämpas 10 kap. 14 .6 kommunallagen. Om kammar- rätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs. får kam- marrättens beslut överklagas också av en förbundsmedlem.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1992.

lagförslag

Miljödepartementets område Pmp— 1991/921 17

__ . Propositionens 54 Forslag till lagförslag Lag om ändring i naturvårdslagen (1964: 822)

Härigenom föreskrivs att 17 och 24 åå naturvårdslagen (1964: 822)' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 17 &

Finnes på område. som är av betydelse för friluftslivet. eller i områdets närhet stängsel som hindrar eller försvårar tillträdet till mark inom områ- det där allmänheten eljest skulle ägt att fritt färdas. får länsstyrelsen förelägga den som håller stängslet att anordna grind eller annan genom- gång. Är det uppenbart att stängslet endast avser att utestänga allmänheten från området får föreläggande meddelas om borttagande av stängslet. Vad nu sagts om stängsel skall äga motsvarande tillämpning beträffande dikc.

Skylt varigenom allmänheten av- Skyltar varigenom allmänheten visas från visst område får ej linnas avvisas från ett visst område får uppsatt utan byggnadsnämndens inte finnas uppsatta utan tillstånd tillstånd. Tillstånd fordras dock ej, av den eller de kommunala nämn- om det är uppenbart att allmänhe- der somfuIIgÖr uppgifter inom plan- ten ei äger fa'rdas fritt inom områ- och byggnadsväsendet. Tillstånd det eller att skylten eljest är behö- behövs dock inte. om det är up- rig. penbart att allmänheten intefår fär-

das fritt inom området eller att skylten likväl är behörig.

Har skylt uppsatts i strid mot Har en skylt uppsatts i strid mot andra stycket, får byggnadsnämn- andra stycket, får nämnden föreläg- den förelägga den som är ansvarig ga den som är ansvarig för åtgärden för åtgärden att borttaga skylten. att ta bort skylten.

24 &

Har på viss plats i naturen skrä- Är en viss plats i naturen pats ned eller eljest osnyggats, äger nedskräpad eller osnygg, får den miljö- och hälsoskyddsnämnden fö- eller de nämnder som jul/gör relägga den som vållat eller eljest är uppgifter inom miljö— och hälso- ansvarig för nedskräpningen eller skyddsområdet förelägga den som osnyggandct att iordningställa plat- har vållat eller som av något annat sen samt vidlaga erjorder/iga förc- skäl är ansvarig för nedskräpningcn byggande åtgärder för framtidcn. eller osnyggandct att ställa platsen

i ordning samt genomföra de fö- rebyggande åtgärder som behövs för framtiden.

Vad som nu sagts skall dock ej gälla. där enligt särskilda föreskrifter frågan om platsens iordningställande skall prövas i annan ordning.

Denna lagträder i kraft den 1 januari 1992.

' Lagen omtryckt l99l:64l. 107

55. Förslag till

Lag om ändring i lagen (1991:862) om ändring i naturvårdslagen (1964: 822)

Härigenom föreskrivs att 39 & naturvårdslagen (l964:822) i paragrafens lydelse enligt lagen (l99lz862) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

395

Har någon överträtt beslut eller föreskrift som avses i 37 & första stycket 1. 2. 4. 6 eller 8 får länsstyrelsen förelägga honom att åstadkomma rättelse. Har i fråga om en viss fastighet eller byggnad. anordning eller anläggning på annans mark ägaren till egendomen begått överträdelsen och övergår egendomen till ny ägare. får denne föreläggas att vidta rättelse. om det inte är oskäligt. Är fråga om överträdelse av beslut eller föreskrift över vars efterlevnad kommunal nämnd med stöd av överlåtelse enligt 18 b & utövar tillsyn. tillkommer det i stället nämnden att meddela sådant föreläggande. ] beslut om föreläggande får vite sättas ut. Vidare får kronofogdemyndig- heten meddela särskild handräckning för att åstadkomma rättelse. Ansö- kan om handräckning får göras av allmän åklagare. statens naturvårds- verk. länsstyrelsen. den kommunala nämnd som handhar naturvårdsfrå- gor eller. i fall där kommunal nämnd har att meddela föreläggande. av den nämnden. [ fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i lagen (1990: 746) om betalningsföreläggande och handräckning.

Vid meddelande av föreläggande eller förbud enligt [75 första stycket. 209" eller 225 andra stycket får länsstyrelsen utsätta vite. Efterkoms ej sådant föreläggande eller förbud. skall på anmodan av länsstyrelsen krono- fogdemyndigheten föranstalta om att föreläggande eller förbud följs. Har någon påbörjat utförandet av ett arbetsföretag som omfattas av samråds- plikt enligt 205 innan samråd skett. får länsstyrelsen meddela vitesförbud mot verksamheten till dess att samrådsärendet har avgjorts.

En sådan nämnd som avses i [7.6 får utsätta vite vid meddelande av

Byggnadsnä»!nden får utsätta vite vid meddelande av föreläggan— de cnligt 17 & tredje stycket. Miljö- oeh hälsosk_t.-'ddsnämnden jär utsät- ta vite vid meddelande av föreläg- gande enligt 24 &. Elterkommes ej föreläggandet. äger vederbörande nämnd låta vidtaga åtgärden på den försumliges bekostnad.

föreläggande enligt 17 & tredje styc- ket. Detsamma gäller den nämnd som svarar för frågor enligt 24 &. Efterkoms inte föreläggandet. får nämnden låta genomföra åtgärden på den försumliges bekostnad.

l beslut om föreläggande som avses i första. andra eller tredje stycket får förordnas att beslutet skall gälla utan hinder av att det inte har vunnit laga kraft.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens

lagförslag

56. Förslag till

Lag om ändring i miljöskyddslagen (1969: 387)

Härigenom föreskrivs att 38. 38 b. 44 a. 48 och 50 55 miljöskyddslagen (1969: 387)' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

385

Statens naturvårdsverk. länssty- relserna samt miljö— och hälso- skyddsnämnderna utövar tillsynen över miljöfarlig verksamhet.

Statens naturvårdsverk. länssty- relserna samt den eller de kommu- nala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområ- det utövar tillsynen över miljöfarlig verksamhet.

Naturvårdsverket har den centrala tillsynen. samordnar tillsynsverk- samheten och lämnar vid behov bistånd i denna verksamhet.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd enligt 10 & eller som utövas av försvarsmakten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar den lokala tillsynen över övrig miljöfarlig verksamhet.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd enligt 10 5 eller som utövas av försvarsmakten. Den 10- kala tillsynen över övrig miljöfarlig verksamhet utövas av den eller de kommunala nämnder som avses i första stycket

Tillsynsmyndigheterna skall samarbeta med varandra samt med sådana statliga och kommunala organ som har att utöva tillsyn i särskilda hänse- enden eller som på annat sätt fullgör uppgifter av betydelse för tillsyns- verksamheten. Det åligger tillsynsmyndigheterna att verka för att överträ- delser av denna lag beivras.

38bé

Den som utövar miljöfarlig verk- samhet som omfattas av tillstånd enligt denna lag skall varje år avge en särskild miljörapport till länssty- relsen eller till miljö— och hälso- skyddsnämnden. om nämnden är

Den som utövar miljöfarlig verk- samhet som omfattas av tillstånd enligt denna lag skall varje år avge en särskild miljörapport till länssty- relsen eller till en kommunal nämnd som avses i 38 ,é'.

tillsynsmyndighet.

] miljörapporten skall de åtgärder redovisas som vidtagits för att uppfyl- la villkoren i tillståndsbeslutet och resultaten av dessa åtgärder. Regering- en cllcr den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om denna redovisning.

Tillsynsmyndigheten får förelägga en tillståndshavare som underlåtit att avge en miljörapport att fullgöra sin skyldighet. 1 beslut om föreläggande får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

' Lagen omtryckt 1989z363.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens

lagförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

44aå

Efter åtagande av en kommun får länsstyrelsen överlåta åt miljö— och hälsoskyddsnämnden att utöva så- dan tillsyn som annars ankommer på länsstyrelsen. Tillsyn av sådan miljöfarlig verksamhet som utövas av försvarsmakten får dock inte överlåtas åt miljö- och hälsoskydds- nämnden.

Efter åtagande av en kommun får länsstyrelsen överlåta åt en sådan nämnd som avses i 38 _é' att utöva sådan tillsyn som annars ankom- mer på länsstyrelsen. Detta gäller inte verksamhet som utövas av försvarsmakten.

Har en kommun gjort framställning om överlåtelse av tillsynen enligt första stycket och finner länsstyrelsen att överlåtelse inte bör ske i enlighet med framställningen. skall länsstyrelsen, om kommunen begär det. med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens avgörande.

48 & Om inte något annat framgår av andra-femte styckena. får beslut enligt denna lag överklagas

1. hos länsstyrelsen. om beslutet har meddelats av miljö— och hälso-

]. hos länsstyrelsen. om beslutet har meddelats av en sådan nämnd

skyddsnämnden, som avses i 38 9”,

2. hos koncessionsnämnden. om beslutet har meddelats av statens na- turvårdsverk eller länsstyrelsen.

3. hos regeringen. om beslutet har meddelats av koncessionsnämnden. Koncessionsnämndens beslut i ett dit överklagat ärende får inte överkla— gas.

Länsstyrelsens beslut i frågor som avses i 8 a 5 andra och tredje styckena får överklagas hos regeringen.

Beslut i fråga om ersättning för kostnader enligt 14 å femte stycket andra meningen eller 43 & tredje stycket eller beslut i fråga om förbud vid vite enligt 51 5 får överklagas hos kammarrätten.

Särskilda bestämmelser om överklagande av beslut i frågor om miljö- skyddsavgift finns i 59—62 åå.

SOä Har en tillsynsmyndighct med stöd av 405 första stycket förbjudit miljöfarlig verksamhet eller ålagt den som utövar eller ämnar utöva sådan verksamhet att vidta försiktighetsmått och begär han tillstånd till verksam- heten enligt denna lag. kan koncessionsnämnden. om sökanden ställer säkerhet för kostnad och skada. bestämma att tillsynsmyndighetens beslut inte får verkställas förrän tillståndsfrågan har avgjorts eller koncessions-

nämndcn föreskriver något annat.

Vad som sägs i första stycket skall gälla också sådana beslut om ingripanden mot miljöfarlig verk- samhet som miljö- och hälsoskydds- nämnden meddelar med stöd av hälsoskyddslagen (1982: 1080).

Vad som sägs i första stycket skall gälla också sådana beslut om ingripanden mot miljöfarlig verk- samhet som en sådan nämnd som avses i 38 3" meddelar med stöd av hälsoskyddslagen(1982:1080).

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1992.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens

lagförslag

57. Förslag till

Lag om ändring i renhållningslagen(19791596)

Härigenom föreskrivs att 9 och 21 55 renhållningslagen (1979: 596) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 5' För varje kommun skall finnas en renhållningsordning som skall inne- hålla kommunens föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan. Avfallsplanen skall innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om avfallsplanens innehåll.

I renhållningsordningen skall fö- reskrivas under vilka förutsättning- ar undantag kan medges från ren- hållningsordningens föreskrifter. Frågor om undantag prövas av mil- jö- och hälsoskyddsnämnden.

l renhållningsordningen skall fö- reskrivas under vilka förutsättning- ar undantag kan medges från ren- hållningsordningens föreskrifter. Frågor om undantag prövas av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

21 52

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter utövas inom kommunen av miljö— och häl- soskyddsnämnden. om inte rege- ringen bestämmer annat. Länssty- relsen utövar tillsynen inom länet. Statens naturvårdsverk har den centrala tillsynen.

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter utövas inom kommunen av en sådan nämnd som avses i 9 &. om inte re- geringen bestämmer annat. Läns- styrelsen utövar tillsynen inom lä- net. Statens naturvårdsverk har den centrala tillsynen.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

:Scnastc lydelse 1990:235. * Senaste lydelse 19901235.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens

lagförslag

58. Förslag till

Lag om ändring i strålskyddslagen (1988: 220)

Härigenom föreskrivs att 305 strålskyddslagen (1988:220) skall ha föl- jande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

305

Efter åtagande av en kommun får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer överlåta åt miljö— och hälsoskt-tddrnämnden att i ett visst avseende utöva tillsynen. Om en sådan överlåtelse sker. skall vad som sägs i lagen om tillsyns- myndighet gälla även miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Efter åtagande av en kommun får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer överlåta åt den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet att i ett visst avseende utöva tillsynen. Om en sådan överlåtelse sker. skall vad som sägs i lagen om tillsynsmyndig- het gälla även en sådan nämnd.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1992.

Prop. 1991/92: 17 Propositionens

lagförslag

Civildepartementet Prop. 1991/92: 17

Propositionens Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 september l99l lagförslag

Närvarande: statsrådet Hjelm-Wallén, ordförande. och statsråden S. An- dersson. Gradin, Hellström, Johansson. Lindqvist. G. Andersson. Lönnqvist. Thalén. Freivalds, Wallström. Lööw. Persson. Molin. Sahlin. Larsson. Åsbrink

Statsrådet Johansson anmäler fråga om jäljd/agstl/ining till den nya kom- munallagen.

Regeringen beslutar att genom proposition lämna förslag till riksdagen om följdlagstiftning till den nya kommunallagen i enlighet med bilagan till detta protokoll.

Ur protokollet: Maud Melin

Norstedts Tryckeri AB. Stockholm 1991 i i 3