Upphävd författning

Kungörelse (1944:648) om personalprövningsnämnder

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1944-09-14
Ändring införd
SFS 1944:648 i lydelse enligt SFS 1994:531
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I varje län skall finnas en personalprövningsnämnd. Kungörelse (1967:806).

2 §  Personalprövningsnämnd tillkommer att avgöra dels sådana frågor rörande personalram för allmänt civilförsvar, inskrivning i civilförsvar eller upphävande av dylik inskrivning, som jämlikt 33, 36 eller 39 § civilförsvarskungörelsen komma under nämndens prövning, dels ock frågor, som hänskjutas till nämnden jämlikt kungörelsen den 16 januari 1953 (nr 21) angående tillämpning av lagen den 30 maj 1952 (nr 269) om skyldighet för civilförsvarspliktig att tjänstgöra vid krigsmakten, m.m. Fråga om inskrivning i civilförsvar eller hävande därav må prövas av nämnden, även om framställning därom icke gjorts.

[S2]Personalprövningsnämnden äger vidare på framställning av civilförsvarsmyndighet eller länsarbetsnämnd förordna, att viss person, som är bosatt eller stadigvarande vistas inom länet, med hänsyn till särskild lämplighet eller utbildning för viss kvalificerad uppgift inom civilförsvaret eller för visst arbete av väsentlig betydelse för det allmänna, icke må vara krigsfrivillig eller hemvärnsman eller såsom avtalspersonal enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet tilläggas särskild beredskapsuppgift; dock att sådant förordnande icke må meddelas beträffande någon, som är krigsplacerad i befattning, som enligt gällande mobiliseringstabeller och konstitueringsföreskrifter skall besättas med personal av lägst löjtnants tjänstegrad eller tjänsteklass. Förordning (1994:531).

3 §  Landshövdingen är ordförande i personalprövningsnämnden. I Stockholms län är länsöverdirektören och i annat län det länsråd som landshövdingen bestämmer ersättare för landshövdingen. Ledamöter äro dels chefen för länsstyrelsens försvarsenhet, för vilken länsstyrelsen utser ersättare, dels länsarbetsnämndens ordförande med dess vice ordförande såsom ersättare, dels vägdirektören, för vilken statens vägverk utser ersättare, dels ock den befattningshavare som Försvarsmakten utser. Är landshövdingen ordförande i länsarbetsnämnden, ingår dess vice ordförande som ledamot i personalprövningsnämnden med den ledamot av länsarbetsnämnden, som arbetsmarknadsstyrelsen utser, såsom ersättare. Förordning (1994:531).

4 §  Personalprövningsnämnd sammanträder på kallelse av ordföranden, så ofta som erfordras för att ärendena skola kunna avgöras utan tidsutdräkt. Nämnden skall vid sammanträde vara fulltalig.

[S2]Vid sammanträde med nämnden skall föras protokoll. Föredragande i nämnden är länsarbetsdirektören, som äger att deltaga i nämndens överläggningar men ej i besluten ävensom att, där han så önskar, få sin mening till protokollet antecknad.

[S3]Yppas skiljaktiga meningar inom nämnden, skall som nämndens beslut gälla den mening, varom flertalet förenar sig, samt vid lika röstetal den mening, ordföranden biträder.

5 §  Varje ärende skall hos personalprövningsnämnd antecknas i diarium eller kortregister med angivande av dagen, då ärendet inkommit, vem som påkallat nämndens prövning av ärendet, ärendets beskaffenhet samt nämndens åtgärder och beslut.

6 §  Över personalprövningsnämnds beslut må av myndighet, sammanslutning eller annan, som beröres av beslutet, besvär anföras hos Kungl. Maj:t inom tre veckor efter erhållen del av beslutet.

[S2]Personalprövningsnämnden äger förordna, att dessa beslut skall gå i verkställighet utan hinder av förd klagan.

Ändringar

Kungörelse (1944:648) om personalprövningsnämnder

Ändring, SFS 1949:380

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 1953:22

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 1967:806

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§

Ändring, SFS 1970:303

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1972:339

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Förordning (1994:531) om ändring i kungörelsen (1944:648) om personalprövningsnämnder

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1995:238

  Omfattning
  upph.