Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TP
Utfärdad
1945-04-13
Ändring införd
SFS 1945:119 i lydelse enligt SFS 2010:979
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Stängsel till skydd för större hemdjur

1 §  Innehavare av järnväg är, där ej annat följer av vad nedan stadgas, pliktig att hålla stängsel utmed järnvägen till skydd för större hemdjur (hästar och nötkreatur) under betesgång, såframt kostnaden för stängsel icke är oskälig i förhållande till nyttan därav för betesbruket.

2 §  Stängsel skall vara så beskaffat, att större hemdjur, som icke är okynnes eller otamt, därigenom bör utestängas från järnvägens område.

[S2]Om skäl äro därtill, äger regeringen medgiva undantag från vad i första stycket stadgas. Lag (1975:1010).

3 §  Stängsel som hålles av järnvägs innehavare må ej borttagas eller lämnas att förfalla, med mindre genom dom fastställes att innehavaren icke är stängselskyldig eller medgivande lämnas av ägaren till den fastighet mot vilken stängslet uppförts och annan som må äga att nyttja fastigheten för betesbruk.

[S2]Är järnvägs innehavare på grund av särskilt åläggande eller åtagande före denna lags ikraftträdande gentemot sakägare pliktig att hålla stängsel, må utan hinder därav enligt de i 1 § angivna grunderna prövas, huruvida stängsel skall hållas för där angivet ändamål.

4 §  Mål angående skyldighet för innehavare av järnväg att hålla stängsel till skydd för större hemdjur upptages av mark- och miljödomstolen.

[S2]Järnvägs innehavare vare pliktig att i mål om befrielse från skyldighet att hålla stängsel vidkännas å ömse sidor uppkomna kostnader, såvitt ej mark- och miljödomstolen med hänsyn till omständigheterna finner skäligt annorlunda förordna. Lag (2010:979).

5 §  Är järnvägs innehavare med hänsyn till kostnaden fri från skyldighet att hålla stängsel, vare han pliktig att giva ersättning för hinder eller men som härav uppkommer vid fastighets användning för betesbruk och som ej är av allenast ringa betydelse. Vinnes befrielse från stängselskyldighet som grundas å dom eller särskilt åtagande, skall ersättning utgå, ändå att hindret eller menet är ringa. Ersättning skall bestämmas att utgå på en gång.

[S2]Har genom dom eller avtal fastställts, att stängselskyldighet ej föreligger, skall talan om ersättning väckas inom två år därefter. Försittes den tid, vare rätt till talan förlorad.

[S3]I fråga om talan som nu sagts skall vad i 4 § första stycket stadgas äga motsvarande tillämpning. Lag (1971:1054).

6 §  Vad i fråga om stängselskyldighet enligt denna lag eller om ersättning enligt 5 § genom dom eller avtal bestämmes skola gälla mellan järnvägens innehavare och ägare av fastighet eller den som äger nyttja fastighet för betesbruk gälle jämväl mot den som förvärvar sakägarens rätt i avseende å järnvägen eller fastigheten.

[S2]Sakägare vare likväl oförhindrad att vinna ändring i vad sålunda blivit bestämt, om väsentligt ändrade förhållanden föranleda därtill; dock må vidsträcktare skyldighet åläggas järnvägens innehavare allenast på grund av väsentligt ändrade förhållanden i avseende å järnvägens drift.

7 §  Har järnvägs innehavare före denna lags ikraftträdande inte uppfört stängsel längs viss bansträcka eller har Trafikverket efter tillstyrkan av länsstyrelsen upphört att hålla stängsel längs viss bansträcka som förvaltas av staten, föreligger inte stängselskyldighet enligt denna lag, med mindre behov av stängsel efter lagens ikraftträdande inträtt till följd av väsentligt ändrade förhållanden med avseende på järnvägens drift eller regeringen efter ansökan bestämmer att stängsel längs bansträckan ska hållas.

[S2]Om stängselskyldighet inte föreligger beträffande bansträcka som förvaltas av staten, längs vilken Trafikverket, efter tillstyrkan av länsstyrelsen upphört att hålla stängsel, ska vad i 5 § stadgas äga motsvarande tillämpning. Talan om ersättning som inte grundas på väsentligt ändrade förhållanden som inträtt efter lagens ikraftträdande med avseende på järnvägens drift, ska dock väckas inom fyra år från ikraftträdandet. Lag (2010:91).

Prop. 2003/04:123: Ändringarna är motiverade av att det kungliga brevet den 18 november 1932 är upphävt och att den järnvägsstyrelse som omtalas i bestämmelsen här närmast motsvaras av nuvarande Banverket. Dessutom har bestämmelsen i viss mån moderniserats språkligt.

8 §  Håller järnvägs innehavare icke stängsel som fredar mot större hemdjur och kommer på grund härav sådant hemdjur över järnvägen olovligen in på annans ägor och gör därå skada eller varder där intaget, vare järnvägens innehavare pliktig att gottgöra djurets ägare den kostnad eller förlust som därigenom åsamkas honom, såvitt ej djurets ägare med hänsyn till vad om ersättning enligt 5 § må hava bestämts eller på annan grund är pliktig att själv vidkännas kostnaden eller förlusten.

[S2]Talan om ersättning som nu sagts instämmes till allmän underrätt i den ort, där skadan inträffat eller djuret intagits eller där järnvägens innehavare skall svara i tvistemål i allmänhet.

9 § har upphävts genom lag (1975:1010).

Stängsel till skydd för allmänheten

11 §  I fråga om järnväg som är avsedd för allmän trafik beslutar kommun efter samråd med järnvägens innehavare i den mån det är påkallat från allmän synpunkt att stängsel inom kommunens område skall hållas utmed järnvägen till skydd för personer som bo eller uppehålla sig intill denna.

[S2]Järnvägens innehavare är skyldig att anordna, tillse och underhålla stängsel i enlighet med kommunens beslut.

[S3]Skyldighet som avses i andra stycket föreligger dock ej, om hinder häremot möter av hänsyn till järnvägens drift eller på grund av annan särskild omständighet. Lag (1975:1010).

12 §  Kostnad för anordnande, tillsyn och underhåll av stängsel betalas till nittio procent av kommunen och tio procent av järnvägens innehavare. I fråga om stängsel vid stations- eller bangårdsområde skall dock kostnaden fördelas lika. Lag (1975:1010).

13 §  Frågor som avses i 11 § tredje stycket eller 12 § prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (prövningsmyndigheten), om kommunen och järnvägens innehavare inte kan enas. Lag (2008:1333).

14 § Har upphävts genom lag (2008:1333).

16 §  Beslut enligt denna lag av den prövningsmyndighet som avses i 13 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2008:1333).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

Ändring, SFS 1971:1054

Ändring, SFS 1975:1010

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Bestämmelserna i 11-- 15 §§ gäller dock ej i fråga om sådant stängsel som satts upp före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1975:67
  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 2, 7 §§; nya 10-15 §§, rubr. närmast före 1, 11 §§

Lag (1988:207) om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1987/88:189, Prop. 1987/88:69
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1988-06-01

Lag (2004:520) om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:258, Prop. 2003/04:123, Bet. 2003/04:TU14
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2008:1333) om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om ett ärende som handläggs av Stängselnämnden vid ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:77, Prop. 2008/09:43, Bet. 2008/09:TU6
Omfattning
upph. 14 §; ändr. 13, 15 §§; ny 16 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2010:91) om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:183, Prop. 2009/10:59, Bet. 2009/10:TU9
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2010:979) om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:364, Prop. 2009/10:215, Bet. 2009/10:JuU27
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-05-02