Upphävd författning

Kungörelse (1947:175) angående postverkets ensamrätt till brevbefordran m.m.

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1947-05-09
Ändring införd
SFS 1947:175
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens postverk äger ensamrätt till regelbunden befordran mot avgift av slutna brev ävensom öppna försändelser innehållande helt eller delvis skrivna meddelanden.

2 §  Den som driver regelbunden yrkesmässig trafik är skyldig att för postverkets räkning mot skälig ersättning befordra post.

3 §  För befordran med trafikmedel i regelbunden yrkesmässig trafik må den som betjänar sådant trafikmedel icke mottaga försändelse som i 1 § avses annorledes än för postverkets räkning eller för att avlämnas till postverket.

[S2]Utan hinder av vad i första stycket sägs må dock med trafikmedel i regelbunden yrkesmässig trafik befordras

 1. öppna försändelser innehållande skrivna meddelanden, vilka uteslutande avse uppdrag för trafikföretaget att å ort som beröres av trafiken uträtta ärenden för uppdragsgivarnas räkning,
 2. försändelser innehållande mjölknotor och liknande meddelanden jämte därtill hörande bilagor, vilka medtagas vid transport av mjölkflaskor, samt
 3. försändelser, vilka i tjänsten utväxlas mellan befattningshavare inom trafikföretaget, mellan trafikföretag, vilka sinsemellan hava samtrafik, mellan trafikföretag och dess kommissionärer, agenter eller ombud eller mellan militära myndigheter i samband med militärtransporter.

[S3]Å försändelse som i b) och c) avses skall finnas uppgift om avsändarens namn. Därjämte skall dylik försändelse förses med anteckningen ''mjölknotor'' respektive ''tjänstesak'' eller annat motsvarande uttryck. Kungörelse (1953:92).

[S4]4 §*/k/ 1 mom. */-k/ Den som för annans räkning än postverkets bedriver sådan postbefordran som avses i 1 § döms till böter, och vare dessutom pliktig att till postverket utge ersättning med belopp motsvarande postavgiften för försändelse, som obehörigen befordrats. Lag (1991:266).

[S5]2 mom. Bryter någon mot förbud som i 3 § stadgas, straffes på sätt i 1 mom. sägs, och vare jämväl den som bedriver trafiken förfallen till enahanda ansvar, såframt förseelsen begåtts med hans vetskap. Ersättningsskyldighet varom i 1 mom. förmäles åvilar den som för befordran mottagit försändelse i strid mot förbudet i 3 § samt, därest jämväl den som bedriver trafiken straffas, denne och mottagaren en för båda och båda för en.

[S6]3 mom. Befinnes med anteckning enligt 3 § sista stycket försedd försändelse vara av sådant innehåll, att den icke bort på sätt som skett fortskaffas, är avsändaren förfallen till ansvar och ersättningsskyldighet som i 2 mom. stadgas.

5 § har upphävts genom lag (1991:266).

Ändringar

Kungörelse (1947:175) angående Postverkets ensamrätt till brevbefordran m.m.

Ändring, SFS 1953:92

  Omfattning
  ändr. 3 §

Lag (1991:266) om ändring i kungörelsen (1947:175) angående postverkets ensamrätt till brevbefordran m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:68
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 4 § 1 mom
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1723) om upphävande av kungörelsen (1947:175) angående Postverkets ensamrätt till brevbefordran m.m.