Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1947:921) om expediering av beslut angående ändring i rikets indelning m.m.

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1947-11-21
Ändring införd
SFS 1947:921
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  När ett beslut om indelningsändring enligt lagen (1979:411) om ändring i rikets indelning i kommuner, landstingskommuner och församlingar har meddelats, skall en avskrift av beslutet sändas till statistiska centralbyrån, kammarkollegiet, riksskatteverket, statens planverk, statens lantmäteriverk och länsstyrelsen. Om beslutet avser ändring i församlingsindelningen, skall en avskrift sändas även till domkapitlet och stiftsnämnden. Förordning (1979:774).

2 §  När ett beslut om fastställelse eller ändring av regionplan, generalplan, stadsplan eller byggnadsplan har meddelats, skall en avskrift av beslutet snarast möjligt sändas till statens planverk, byggnadsnämnden, fastighetsbildningsmyndigheten och fastighets registermyndigheten.

[S2]När länsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft eller, om regeringen har beslutat i ärendet, när beslutet har meddelats, skall länsstyrelsen sända en kopia av planen med tillhörande bestämmelser och beskrivning till planverket, fastighetsbildningsmyndigheten och fastighetsregistermyndigheten. Om beslutet gäller en regionplan, skall en sådan kopia sändas även till de berörda byggnadsnämnderna. Förordning (1979:774).

3 §  När ett förordnande enligt byggnadslagen (1947:385) om förbud mot nybyggnad eller mot schaktning, fyllning, trädfällning eller därmed jämförliga åtgärder har meddelats, skall en avskrift av beslutet sändas till byggnadsnämnden och fastighetsbildningsmyndigheten. Om länsstyrelsen har meddelat beslutet, skall avskriften sändas så snart beslutet har vunnit laga kraft. Förordning (1979:774).

4 §  Beslut som avses i 1-3 §§ bör, utöver vad som anges i dessa paragrafer, sändas till de myndigheter och organisationer som behöver beslutet för sin verksamhet. Förordning (1979:774).

5 §  Vid kopiering av en plan som avses i 2 § bör kommunen och andra som berörs av beslutet och som begär det få tillfälle att för egen räkning samtidigt utföra önskat antal kopior.

[S2]Om inte sökanden bekostar kopiornas utförande eller särskilda omständigheter föranleder annat, bör Liber Grafiska Aktiebolag anlitas för att utföra kopiorna.

[S3]Om sökanden skall bekosta kopiorna, skall länsstyrelsen förelägga honom viss tid, inom vilken kopiorna skall vara länsstyrelsen tillhanda. Om sökanden inte iakttar tidsfristen, får länsstyrelsen utföra kopiorna på sökandens bekostnad. Förordning (1979:774).

6 §  Kostnaderna för kopior, som inte skall betalas av sökanden, betalas av länsstyrelsen. Förordning (1979:774).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1947:921) om expediering av beslut angående ändring i rikets indelning m.m.

Ändring, SFS 1954:88

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 1962:507

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1967:333

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§

Ändring, SFS 1971:1099

  Omfattning
  ändr. 1-3, 5 §§; omtryck

Förordning (1979:774) om ändring i kungörelsen (1947:921) om expediering av beslut angående ändring i rikets indelning m.m.

  Omfattning
  ändr. 1-6 §§; omtryck

Förordning (1987:703) om upphävande av kungörelsen (1947:921) om expediering av beslut angående ändring i rikets indelning m.m.