Upphävd författning

Kungörelse (1952:581) med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1952-06-30
Ändring införd
SFS 1952:581 i lydelse enligt SFS 2000:854
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Har befälhavare å fartyg i fall, som i 6 kap. 6 § andra stycket andra meningen sjölagen (1994:1009) avses, fått kännedom om att någon är i nöd å fartyg, luftfartyg eller därifrån härrörande bärgningsredskap eller eljest i sjönöd, är han under förutsättning, som i berörda lagrum sägs, skyldig att ofördröjligen med fartyget skyndsammast begiva sig till olycksplatsen samt lämna all hjälp, som är möjlig och behövlig för den nödställdes räddning.

[S2]Vad nu är stadgat äger dock ej tillämpning, där uppenbart är, att befälhavaren ej kan hinna lämna hjälp eller att hans hjälp ej är erforderlig. Förordning (1995:352).

2 §  Räddningsskyldig befälhavare, som med sitt fartyg begiver sig till olycksplatsen, skall såvitt möjligt genast underrätta den nödställde därom.

3 §  Befälhavare å nödställt fartyg bör, där omständigheterna så medgiva, till den eller de räddningsskyldiga befälhavare, som han anser vara bäst i stånd att lämna erforderlig hjälp, rikta särskild anmaning därom. Dessförinnan bör han dock såvitt möjligt hava rådfört sig med nämnda befälhavare.

4 §  Följer befälhavare anmaning, varom i 3 § förmäles, skall han såvitt möjligt därom underrätta befälhavare å andra fartyg.

[S2]Varder han ur stånd att vidare följa anmaningen, skall vad nu sagts äga motsvarande tillämpning.

5 §  Har räddningsskyldig befälhavare, till vilken icke riktats sådan särskild anmaning, som i 3 § sägs, mottagit underrättelse, att befälhavare å annat fartyg erhållit sådan anmaning och följer densamma, är han från räddningsskyldighet fri, så länge han ej erhållit underrättelse, som avses i 4 § andra stycket.

6 §  Är den nödställde räddad eller erfordras av annan anledning uppenbarligen icke ytterligare hjälp, skall han eller till olycksplatsen anlänt fartygs befälhavare såvitt möjligt därom underrätta befälhavare å andra fartyg.

[S2]Räddningsskyldig befälhavare, som mottagit underrättelse om att hjälp icke vidare erfordras, är från räddningsskyldighet fri.

7 §  Föres skeppsdagbok, skola däri antecknas alla omständigheter, som tjäna till ledning vid bedömandet av befälhavares handlingssätt uti de i 1, 2, 4, 5 och 6 §§ angivna hänseendena.

8 §  Iakttager befälhavare farlig is, farligt vrak, tropisk storm eller annan överhängande fara för sjötrafiken, skall han med de medel, som stå honom till buds, så fort ske kan därom noggrant underrätta dels befälhavare å fartyg, som befinna sig i närheten, dels ock vederbörande myndighet å den plats i land, med vilken han först kommer i förbindelse.

9 §  Meddelande rörande förhållande, som i 8 § avses, bör utsändas i enlighet med de anvisningar, som innehållas i den vid denna kungörelse fogade bilagan.

10 §  Har befälhavare erhållit kunskap om att is, som är farlig för hans fartyg, förekommer i eller i närheten av dess väg, skall han efter mörkrets inbrott gå med måttlig fart eller ändra sin kurs tillräckligt för att med säkerhet undvika det farliga området.

11 §  Redare för fartyg i reguljär fart över norra Atlanten skall hos kommerskollegium anmäla de vägar, som fartyget kommer att följa, ävensom de ändringar, som därutinnan kunna vidtagas.

12 §  Angående ansvar för förseelse mot 1, 2, 4, 6, 7, 8 och 10 §§ är stadgat i sjölagen.

13 § har upphävts genom lag (2000:854).
14 § har upphävts genom lag (2000:854).

Bilaga

Anvisningar rörande utsändning av meddelanden angående faror för sjötrafiken
Meddelande om is, vrak, tropisk storm eller annan överhängande fara för sjötrafiken utsändes antingen på klart språk (företrädesvis engelska) eller, där fråga är om radiotelegrafiskt meddelande, genom användande av den internationella signalboken i vad densamma avser radiotelegrafi. Meddelandet utsändes till alla fartyg, som befinna sig i närheten, samt till den första station på kusten, med vilken förbindelse uppnås, med anmodan om vidarebefordran till vederbörande myndighet.
Radiomeddelande skall föregås av varningssignal enligt gällande internationella radioreglemente.
Meddelandenas innehåll
Vid utsändning av meddelande, varom ovan sägs, böra följande upplysningar lämnas, varvid angivandet av tid bör ske i Greenwich medeltid.
A. Meddelande om is, vrak eller annan överhängande, till tropisk storm ej hänförlig fara för sjötrafiken. 1) beskaffenheten av is, vrak eller fara, som iakttagits; 2) isens, vrakets eller farans läge vid senaste iakttagelsen; 3) klockslag och datum för iakttagelsen.
B. Tropiska stormar (orkaner i Västindien, tyfoner i de Kinesiska haven, cykloner i Indiska havet och stormar av liknande natur i andra trakter).
 1. 1) Underrättelse om förekomsten av tropisk storm
Detta uttryck bör fattas i vid bemärkelse och meddelande utsändas, när helst befälhavare anser sig hava grundad anledning antaga, att en tropisk storm förekommer i närheten.
 1. 2) Meteorologiska uppgifter
Till utsänt meddelande om tropisk storm böra så många av nedan angivna meteorologiska uppgifter som möjligt fogas.
 1. klockslag och datum för iakttagelsen ävensom fartygets position vid iakttagelsen;
 2. barometertryck (med uppgift å huruvida det är angivet i millibar, engelska tum eller millimeter och om avläsningen är korrigerad eller icke);
 3. tendensen för barometertrycket (förändringen under nästföregående tre timmar);
 4. vindriktning (rättvisande);
 5. vindstyrka (Beauforts skala);
 6. sjö (smul, måttlig, grov, hög);
 7. dyning (obetydlig, måttlig, hög) och rättvisande riktning, varifrån den kommer, varjämte uppgift å dyningens period (kort, ordinär, lång) är av värde;
 8. fartygets rättvisande kurs och fart.
 1. 3) Senare iakttagelser
När befälhavare har utsänt meddelande om tropisk eller annan farlig storm, är det önskvärt, att, så länge fartyget har känning av stormen, nya iakttagelser göras och om möjligt utsändas en gång i timmen men i vart fall med en mellantid av högst tre timmar.
Exempel på radiotelegrafiska meddelanden
/vänsterspalt/ Ice
TTT Ice. Large berg sighted in 4605 N., 4410 W., at 0800 GMT. May 15.
Derelicts
TTT Derelict. Observed derelict almost submerged in 4006 N., 1243 W., at 1630 GMT. April 21.
Danger to Navigation
TTT Navigation. Alpha lightship not on station. 1800 GMT. January 3.
Tropical Storm
TTT Storm. 0030 GMT. August 18. 2204 N., 11354 E. Barometer corrected 994 millibars, tendency down 6 millibars. Wind NW., force 9, heavy squalls. Heavy easterly swell. Course 067, 5 knots.
TTT Storm. Appearances indicate aproach of hurricane. 1300 GMT. September 14. 2200 N., 7236 W. Barometer corrected 29.64 inches, tendency down .015 inches. Wind NE., force 8, frequent rain squalls. Course 035, 9 knots.
TTT Storm. Conditions indicate intense cyclone has formed. 0200 GMT. May 4. 1620 N., 9203 E. Barometer uncorrected 753 millimetres, tendency down 5 millimetres. Wind S. by W., force 5. Course 300, 8 knots.
TTT Storm. Typhoon to southeast. 0300 GMT. June 12. 1812 N., 12605 E. Barometer falling rapidly. Wind increasing from N.
/högerspalt/
Is
TTT Is. Stort isberg iakttaget på 4605 N, 4410 V. 0800 GMT. 15 maj.
Vrak
TTT Vrak. Iakttagit vrak nästan under vatten på 4006 N, 1243 V. 1630 GMT. 21 april.
Fara för sjötrafiken
TTT Sjötrafik. Alpha fyrskepp icke på plats. 1800 GMT. 3 januari.
Tropisk storm
TTT Storm. 0030 GMT. 18 augusti. 2204 N, 11354 O. Barometer korrigerad 994 millibar, tendens fallande 6 millibar. Vind NV, styrka 9, hårda byar. Hög ostlig dyning. Kurs 067, 5 knop.
TTT Storm. Förhållanden tyda på en orkans närmande. 1300 GMT. 14 september. 2200 N, 7236 V. Barometer korrigerad 29,64 engelska tum, tendens fallande 0,015 tum. Vind NO, styrka 8, täta regnbyar. Kurs 035, 9 knop.
TTT Storm. Förhållanden tyda på uppkomsten av en svår cyklon. 0200 GMT. 4 maj. 1620 N, 9203 O. Barometer icke korrigerad 753 millimeter, tendens fallande 5 millimeter. Vind S t. V, styrka 5. Kurs 300, 8 knop.
TTT Storm. Tyfon i SO. 0300 GMT. 12 juni. 1812 N, 12605 O. Barometern faller hastigt. Vinden tilltagande från N.

Ändringar

Kungörelse (1952:581) med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse)

Lag (1991:272) om ändring i sjönödskungörelsen (1952:581)

Förordning (1995:352) om ändring i kungörelsen (1952:581) med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse)

  Omfattning
  ändr. 1, 14 §§
  Ikraftträder
  1995-05-01

Lag (2000:854) om ändring i kungörelsen (1952:581) med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:12, Prop. 1999/2000:116, Bet. 2000/01:TU2
Omfattning
upph. 13, 14 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2007:33

Omfattning
upph.