Inaktuell version

Skogskontoförordning (1954:144)

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1954-03-27
Ändring införd
SFS 1954 i lydelse enligt SFS 2004:333
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt

1 §  Med skogskonto förstås i denna förordning ett sådant särskilt konto i ett kreditinstitut som avses i 21 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229). Vad som sägs om skogskonto gäller även skogsskadekonto. Förordning (2004:333).

2 § Har upphävts genom förordning (2001:1245).
3 § Har upphävts genom förordning (2001:1245).
4 § Har upphävts genom förordning (2001:1245).

5 §  Om en utredning som avses i 2 kap. 11 § första stycket förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter inte har följts vid ett beslut om avdrag för insättning på ett skogskonto eller skogsskadekonto, skall Skatteverket snarast möjligt lämna ett meddelande till kreditinstitutet om beslutet. Ett sådant meddelande skall också lämnas till kreditinstitutet om innestående medel har tagits upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet enligt 21 kap.39 eller 40 §inkomstskattelagen (1999:1229). Om den skattskyldige har överklagat beslutet, skall meddelandet lämnas först när beslutet har vunnit laga kraft. Förordning (2004:333).

6 § Har upphävts genom förordning (2001:1245).
7 § Har upphävts genom förordning (2001:1245).

8 §  Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. av skatt för ränta på skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto enligt lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m. och dröjsmålsavgift enligt nämnda lag finns i 4--9 §§indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

[S2]Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Förordning (1993:1230).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Skogskontoförordning (1954:144)

Ändring, SFS 1965:759

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§

Förordning (1986:1350) om ändring i kungörelsen (1954:144) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av förordningen den 27 mars 1954 (nr 142) om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto

  Omfattning
  ändr. 5, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1988:1521) om ändring i kungörelsen (1954:144) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av förordningen den 27 mars 1954 (nr 142) om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:41
  Omfattning
  upph. 4, 8 §§; nuvarande 1 § betecknas 4 §; ändr. författningsrubr., nya 4 §, 5 §; nya 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:1243) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:758) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:1230) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ny 8 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (2000:923) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:1245) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Omfattning
upph. 2, 3, 4, 6, 7 §§; ändr. 5 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:900) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:333) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2011:1264) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2012-01-01