Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:676 i lydelse enligt SFS 2011:1250
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skatt enligt denna lag betalas till staten för ränta på

 1. skogskonto och skogsskadekonto som avses i 21 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229), och
 2. upphovsmannakonto som avses i 32 kap. 1 § inkomstskattelagen. Lag (1999:1265).

2 §  Skattskyldig är innehavaren av sådant konto som anges i 1 §.

3 §  Skatt tas ut med 15 procent av den ränta som gottskrivs kontot. Skattebeloppet skall avrundas till närmast lägre hela krontal.

[S2]Skatt tas dock inte ut på ränta som avser tid efter det att kontomedel skall tas upp till beskattning enligt 21 eller 32 kap.inkomstskattelagen (1999:1229).

[S3]Skatt tas inte heller ut om den gottskrivna räntan understiger 100 kronor. Lag (2000:1344).

4 §  Ärenden om skatt enligt denna lag prövas av Skatteverket.

[S2]I ärenden och mål om skatt enligt denna lag gäller bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1250).

4 a §  Samtliga uppgifter som skall lämnas enligt denna lag skall till sina belopp anges i svenska kronor. Lag (2000:51).

Prop. 1999/2000:23: Paragrafen är ny och anger att samtliga belopp som uppgift skall lämnas om enligt lagen om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. skall anges i svenska kronor. Detta gäller redan i dag men det är angeläget att detta uttryckligen regleras när möjlighet införs för företag att ha sin redovisning i euro.

5 §  Vid varje tillfälle då ränta gottskrivs ett konto enligt 3 § skall kreditinstitutet för kontohavarens räkning innehålla skatt på räntan. Lag (2004:433).

6 §  Kreditinstitutet skall före utgången av månaden efter den månad då räntegottskrivning skett på blankett som fastställs av Skatteverket - eller efter särskilt medgivande på annat lämpligt sätt - till Skatteverket lämna uppgifter om kontohavare, kontoslag, kontobehållning, gottskriven ränta och innehållen skatt. Lag (2004:433).

8 §  Kreditinstitutet skall betala skatten till Skatteverket inom den tid som anges i 6 §. Betalning skall göras genom insättning på särskilt konto. Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller gireringshandlingar kommit in till Posten Aktiebolag eller, om staten har ingått avtal om förmedling av skatteinbetalningen med en bank, till banken. Lag (2004:433).

10 §  Skatt eller dröjsmålsavgift som inte har betalats in i rätt tid skall lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

[S2]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m. m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

[S3]Överklagande inverkar inte på skyldigheten att betala skatt eller dröjsmålsavgift. Lag (1993:916).

11 §  Har skatt innehållits och betalats in med för högt belopp skall återbetalning till den skattskyldige ske med vad som betalats för mycket.

[S2]Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen hos Skatteverket före utgången av femte året efter det år då skatt inbetalades enligt 8 §. Lag (2003:656).

12 §  För kontroll beträffande skatten får Skatteverket meddela beslut om revision hos kreditinstitutet.

[S2]Vid revisionen gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. revision i 41 kap.,
 2. vitesföreläggande i 44 kap.,
 3. bevissäkring i 45 kap., 68 kap.1 och 3 §§ samt 69 kap.212 och 18 §§, samt
 4. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap. och 68 kap.1 och 3 §§. Lag (2011:1250).

Prop. 1999/2000:105: Ändringen är en följd av att Riksskatteverket föreslås bli beskattningsmyndighet och innebär att verket blir ensamt behörig att meddela beslut om skatterevision.

Prop. 2003/04:99: Ändringarna är konsekvensändringar till följd av ändringarna i 21 och 32 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) och bestämmelserna ansluter således till den terminologi som används i inkomsskattelagen.

13 §  Skatteverkets beslut enligt denna lag får hos förvaltningsrätten överklagas av den skattskyldige, av banken och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Beslut om revision enligt 12 § får dock inte överklagas.

[S2]Ett överklagande av den skattskyldige eller banken skall ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. Ett överklagande av det allmänna ombudet skall ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades. Lag (2011:1250).

Prop. 2002/03:99: Ändringen i första stycket är föranledd av att en funktion som allmänt ombud inrättas hos Skatteverket. Beträffande det allmänna ombudet, se vidare avsnitt 6.13.

Tillägget i andra stycket skall ses mot bakgrund av den allmänna utvecklingen mot att reglera det allmännas överklagandetid med utgångspunkt i datum för det överklagade beslutets meddelande. En annan ordning är inte praktiskt ...

Prop. 1999/2000:105: Ändringen i första stycket innebär att Riksskatteverkets möjlighet att överklaga beslut enligt lagen tas bort.

14 §  Bestämmelserna i 67 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244) om överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut gäller för mål enligt denna lag. Lag (2011:1250).

Prop. 2002/03:99: I paragrafens nuvarande lydelse finns bl.a. en hänvisning till 6 kap. 17 § taxeringslagen (1990:324, TL). Den paragrafen reglerar det allmännas möjligheter att föra talan till den skattskyldiges förmån i alla instanser. I den i detta ärende föreslagna lydelsen av 6 kap. TL har bestämmelsen kommit att inflyta under rubriken "Överklagande av länsrättens och kammarrättens beslut". Till följd härav regleras inte längre i nämnda ...

15 § Har upphävts genom lag (2011:1250).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas på räntor som belöper på tid efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:110
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1992:649) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:464) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
  Vid överklagande av beslut som meddelats av Riksskatteverket före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. Vid överklagande av den skattskyldige skall allmänna ombudets funktion fullgöras av Riksskatteverket. Överklagande av sådant beslut meddelat av Riksskatteverket skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 §§; ny 14 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:776) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:916) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1708) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:119, Prop. 1993/94:38, Bet. 1993/94:TU11
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Lag (1996:677) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  ny 15 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:958) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:539) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1998:248) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11 §§
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1999:1265) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ränta som gottskrivits före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:51) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:476) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmännas talan vid allmän förvaltningsdomstol.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1344) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ränta som gottskrivits före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:108, Prop. 2000/01:22, Bet. 2000/01:SkU9
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2003:541) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:222, Prop. 2002/03:49, Bet. 2002/03:LU17
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:656) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 13 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:433) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:243, Prop. 2003/04:99, Bet. 2003/04:FiU27
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8, 12 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2009:806) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2011:1250) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Lagen tillämpas på ränta som gottskrivs efter utgången av 2011.
 3. Den nya bestämmelsen i 4 § andra stycket tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:28, Prop. 2010/11:165, Bet. 2011/12:SkU3
Omfattning
upph. 15 §; ändr.4, 12, 13, 14 §§
Ikraftträder
2012-01-01