Upphävd författning

Kungörelse (1954:533) angående försvarets reservstater

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1954-06-04
Ändring införd
SFS 1954:533
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med försvarets reservstater avses i denna kungörelse arméns, flottans, kustartilleriets och flygvapnets reservstater. Kungörelse (1971:516).

2 §  Försvarets reservstater omfatta tjänster för regementsbefäl.

[S2]Regeringen bestämmer det totala antalet tjänster på reservstat och tjänsternas placering i lönegrad. Överbefälhavaren fördelar tjänsterna på försvarets reservstater. Chefen för armén placerar tjänst på arméns reservstat inom försvarsgrenen. Kungörelse (1974:939).

Överföring, befordran och avgång

3 §  Tjänster på reservstat tillsättas genom överföring av personal från aktiv stat. Kungörelse (1972:465).

4 §  1. Till tjänst å reservstat må endast överföras tjänsteman, vilken

 1. uppnått 35 års ålder;
 2. efter fyllda 21 år innehaft tjänst på aktiv stat inom försvaret under minst 12 år; samt
 3. under minst 2 år innehavt tjänst på aktiv stat eller långtidsvikariat på sådan tjänst motsvarande tjänsten på reservstat. Kungörelse (1972:465).
 1. För överföring till tjänst för regementsbefäl på reservstat fordras att vederbörande befunnits lämplig att i krig uppehålla befattning på bataljonschefsnivå. Kungörelse (1972:465).
 2. Överföring till tjänst på reservstat må endast medgivas den som genom läkarintyg i föreskriven ordning styrkt sig äga fältduglighet. Kungörelse (1972:465).

5 §  Tjänst på reservstat tillsätts av försvarsgrenschefen.

[S2]Tjänst på reservstat kungörs ledig till ansökan. Därvid gäller bestämmelserna i 10-12 §§anställningsförordningen (1965:601).

[S3]Tjänst på reservstat tillsätts med fullmakt. Förordning (1979:1176).

6 §  Befordran till högre tjänstegrad på reservstat äger icke rum, om ej regeringen bestämmer annat. Kungörelse (1974:939).

7 §  Personal å reservstat räknar tjänsteställning enligt samma grunder, som gälla för personal på aktiv stat.

8 §  Tjänsteman, vars tjänstbarhet blivit varaktigt nedsatt under tid då han icke fullgör tjänstgöring, är skyldig att utan oskäligt uppehåll till vederbörande chef göra anmälan därom och därvid foga i föreskriven ordning utfärdat läkarintyg om sitt hälsotillstånd. I intyget skall särskilt angivas, huruvida tjänstemannen äger fältduglighet. Kungörelse (1972:465).

9 § har upphävts genom förordning (1979:1176).

10 §  Frågor om avskedande, avstängning eller läkarundersökning prövas av försvarsgrenschefen. I sådana ärenden tillämpas 13 § kungörelsen (1965:819) om tjänstetillsättning m.m. vid armén, marinen och flygvapnet. I ärenden om läkarundersökning gäller även bestämmelserna i 22-25 §§anställningsförordningen (1965:601).

[S2]Bestämmelserna i 35 § anställningsförordningen gäller för den som är anställd på reservstat.

[S3]En tjänsteman på reservstat skall iaktta en uppsägningstid av sex månader. Den myndighet som prövar frågan om en anställnings upphörande får dock medge att anställningen upphör utan att föreskriven uppsägningstid iakttas. Förordning (1979:1176).

11 §  1. Den som är anställd på reservstat är skyldig att tjänstgöra nittio dagar - in- och utryckningsdagar inte inräknade - för varje hel treårsperiod som infaller under anställningstiden. För överskjutande hel ettårs- eller tvåårsperiod omfattar tjänstgöringsskyldigheten trettio respektive sextio dagar. Försvarsgrenschefen eller den han bestämmer får besluta att tjänstgöringen under viss period skall fullgöras en period tidigare eller senare, om den anställde har ansökt därom eller förklarat sig villig därtill.

[S2]Inkallas värnpliktiga med stöd av 27 § 2 mom. eller 28 §värnpliktslagen (1941:967), är den som är anställd på reservstat skyldig att tjänstgöra. Förordning (1979:1176).

 1. Tjänsteman å reservstat är skyldig fullgöra honom åliggande tjänstgöring jämväl utom det förband, vid vilket han placerats. Kungörelse (1966:168).
 2. Tjänsteman å reservstat, vilken till följd av sjukdom eller skada, vartill tjänstgöringen kan antagas hava varit orsak, icke deltagit i tjänstgöring, vartill han inryckt, äger som tjänstgöringstid tillgodoräkna sig den tid han sålunda varit tjänstledig. Tid för annan tjänstledighet skall ock tillgodoräknas under förutsättning att vederbörande deltagit i tjänstgöringen minst fyra femtedelar av den anbefallda tjänstgöringstiden.

[S3]Närmare bestämmelser i fråga om fredstjänstgöringen för den som är anställd på reservstat meddelas av försvarsgrenschefen. Kungörelse (1972:465).

 1. Angående inkallande av tjänsteman å reservstat till frivillig tjänstgöring finnas särskilda bestämmelser. Kungörelse (1972:465).
 2. Om tillgodoräkning av frivilligt fullgjord tjänstgöring och tjänstgöring enligt 1 mom. andra stycket vid tillämpning av 1 mom. första stycket finnas särskilda bestämmelser. Kungörelse (1972:465).

Avlöningsförmåner m.m.

12 §  Om avlöningsförmåner till personalen på reservstat finns bestämmelser i kollektivavtal. Förordning (1981:80).

13 § har upphävts genom förordning (1981:80).
14 § har upphävts genom förordning (1981:80).

15 §  Beträffande avlöningsförmåner för tjänsteman å reservstat under tid då krigsavlöningsreglementet tillämpas stadgas i sagda reglemente. Kungörelse (1966:168).

16 §  Avlöningsförmånerna för tjänsteman å reservstat vid frivillig tjänstgöring under tid då krigsavlöningsreglementet icke tillämpas bestämmes av regeringen i särskild ordning. Kungörelse (1974:939).

17 § har upphävts genom förordning (1979:1176).

18 §  Tjänsteman å reservstat skall vara pliktig underkasta sig ändring i bestämmelserna rörande avlönings- och pensionsförmåner. Kungörelse (1966:168).

19 §  1. En tjänsteman får inte samtidigt inneha militär eller civilmilitär tjänst och tjänst på reservstat samt får endast efter tillstånd av regeringen samtidigt inneha ordinarie eller extra ordinarie civil statligt reglerad tjänst som avses i 3 § anställningsförordningen (1965:601) och tjänst på reservstat. I fråga om förening av extra tjänst eller arvodestjänst och tjänst på reservstat gäller bestämmelserna i 30 § anställningsförordningen. Förordning (1979:1176).

 1. Regeringen bestämmer om den som förenar arvodestjänst och tjänst på reservstat skall vidkännas avdrag på lön i den förra tjänsten. Kungörelse (1974:939).
 2. Är innehavare av tjänst å reservstat berättigad att av statsmedel uppbära tjänstepension för tjänst på aktiv stat eller har han kommit i åtnjutande av reservpension eller däremot svarande engångsbelopp, beror på regeringens prövning, om och i vad mån av sådan anledning avdrag å avlöning skall ske. Kungörelse (1974:939).

Besvär

20 §  I fråga om talan mot myndighets beslut enligt denna kungörelse tillämpas 18 § allmänna verkstadgan (1965:600). Förordning (1979:1176).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1954:533) angående försvarets reservstater

Förarbeten
Prop. 1954:107

Ändring, SFS 1955:547

  Omfattning
  ändr. 12 §, 13 § 7 mom, 14 §; nya 13 § 8, 9 mom

Ändring, SFS 1957:454

  Omfattning
  upph. 12 § 2 mom; ändr. 11 § 1 mom, 12 § 1 mom, 13 § 7 mom, 15-18 §§

Ändring, SFS 1958:491

  Omfattning
  nytt 13 § 10 mom

Ändring, SFS 1959:449

  Omfattning
  ändr. 12 § 1 mom

Ändring, SFS 1960:360

  Omfattning
  ändr. 12 § 3 mom

Ändring, SFS 1962:497

  Omfattning
  ändr. 3, 6, 9 §§, 11 § 3 mom, 12 § 1 mom, 13 § 7, 8 mom, 17 §

Ändring, SFS 1966:168

  Omfattning
  ändr. 2-5, 6, 8-13, 15-19 §§; ny 20 § med rubr.

Ändring, SFS 1971:516

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§

Ändring, SFS 1972:465

  Omfattning
  ändr. 2-6, 8, 10 §§, 11 § 3-5 mom, 12 § 1, 3 mom, 13 § 3, 5-8 mom, 20 §; omtryck

Ändring, SFS 1974:939

  Omfattning
  ändr. 2, 6 §§, 12 § 1 mom, 13 § 6, 7 mom, 16, 19, 20 §§; nya 13 § 11, 12 mom

Förordning (1976:160) om ändring i kungörelsen (1954:533) angående försvarets reservstater

  Omfattning
  ändr. 13 § 2, 7 mom

Förordning (1979:1176) om ändring i kungörelsen (1954:533) angående försvarets reservstater

  Omfattning
  upph. 9, 17 §§; ändr. 5, 10 §§, 11 § 1 mom, 12 §, 13 § 6, 7, 11 mom, 19 § 1 mom, 20 §

Förordning (1981:80) om ändring i kungörelsen (1954:533) angående försvarets reservstater

  Omfattning
  upph. 13, 14 §§; ändr. 12 §

Ändring, SFS 1990:202

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Genom förordningen upphävs
   • reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten,
   • kungörelsen (1954:533) angående försvarets reservstater,
   • reglementet (1962-02-09) för försvarets reservsjuksköterskekår.
  3. För den som är anställd i reserv eller på reservstat vid förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser om inte annat anges i punkt 4 i dessa övergångsbestämmelser.
  4. Den som är anställd i reserv med tillämpning av reservbefälskungörelsen (1943:815) för armén, reservbefälskungörelsen (1943:816) för marinen, reservbefälskungörelsen (1943:817) för flygvapnet, reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten, kungörelsen (1954:533) angående försvarets reservstater, kungörelsen (1962:322) angående väg- och vattenbyggnadskåren och reglementet (1962-02-09) för försvarets reservsjuksköterskekår får anställas som reservofficer enligt den nya förordningen, dock senast den 30 juni 1991. Därvid skall anställningsperiod och tjänstgöringsskyldighet bestämmas utifrån vederbörandes tidigare fullgjorda tjänstgöring, uppnådda kompetensnivå och levnadsålder.
  Omfattning
  upph.