Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:163) angående statsbidrag till vissa plankostnader

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1958-04-18
Ändring införd
SFS 1958:163
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Till kostnaderna för genomförande av byggnadsplan må statsbidrag utgå med högst sextio procent av ersättningsbelopp, som vägförening kan få utgiva enligt 116 § byggnadslagen eller för markupplåtelse och annat intrång enligt 71 och 75 §§ lagen om enskilda vägar, då fråga är om område som i byggnadsplan avsettts till annan allmän plats än väg. Bidrag till ersättning enligt 116 § byggnadslagen må beviljas endast under förutsättning att beloppet måste anses vara för vägföreningens medlemmar synnerligen betungande.

[S2]Bidrag beviljas av länsstyrelsen.

2 §  Om statsbidrag till kostnderna för upprättande eller ändring av regionplan meddelar Kungl. Maj:t efter ansökan beslut i varje särskilt fall.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1958:163) angående statsbidrag till vissa plankostnader

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1958, då kungörelsen den 30 juni 1948 (nr 411) angående statsbidrag till vissa plankostnader upphör att gälla.
Kungörelsen äger icke tillämpning å före den 1 januari 1948 fastställd byggnadsplan eller ändring av byggnadsplan.
Förarbeten
Prop. 1957:112

Förordning (1987:165) om upphävande av kungörelsen (1958:163) angående statsbidrag till vissa plankostnader

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1987-07-01