Upphävd författning

Kungörelse (1958:388) med vissa bestämmelser rörande taxering, uppbörd och folkbokföring under krigsförhållanden

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1958-06-18
Ändring införd
SFS 1958:388
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Bestämmelserna i 2 -- 20 §§ skola träda i tillämpning i den mån Kungl. Maj:t därom förordnar. Dock skola sådana förberedande åtgärder omedelbart vidtagas, som erfordras för att kungörelsen skall kunna tillämpas.

2 §  Har förordnande enligt 1 § meddelats, ankommer det på länsstyrelsen att, utom i vad angår 4 § 1 mom., 5, 10 och 11 §§, 12 § 2 mom., 14 § tredje stycket och 16 § samt i den mån annat icke framgår av förordnandet, föreskriva i vilken utsträckning taxering, uppbörd och folkbokföring skola verkställas i överensstämmelse med vad i denna kungörelse stadgas.

Taxering

3 §  1 mom. Den indelning i taxeringsdistrikt, som gäller när denna paragraf träder i tillämpning, skall bestå intill dess länsstyrelsen annorlunda förordnar.

[S2]2 mom. Taxering verkställes, där ej annat följer av vad nedan i andra stycket stadgas, av den lokala skattemyndigheten med biträde av taxeringsassistenter eller av länsstyrelsen särskilt förordnade personer. Den lokala skattemyndigheten äger, om så anses erforderligt, utse personer, vilka innehava eller innehaft förordnande såsom ordförande eller ledamot i taxeringsnämnd, eller annan lämplig person att biträda vid taxeringsarbetet.

[S3]I särskilt taxeringsdistrikt, som avses i 4 § femte stycket taxeringsförordningen, verkställes taxering av tjänsteman, som länsstyrelsen därtill förordnar. Länsstyrelsen må ock förordna lämplig person att biträda vid taxeringsarbetet.

[S4]3 mom. I stället för vad i 2 mom. stadgas skall beträffande Stockholm gälla, att taxering verkställes av överståthållarämbetet med biträde av den lokala skattemyndigheten och av personer, som överståthållarämbetet därtill förordnar.

[S5]Uppgifter, som ankomma på den gemensamma taxeringsnämnden, skola fullgöras av tjänsteman, som överståthållarämbetet därtill förordnar.

[S6]4 mom. Den, som i enlighet med vad i 2 och 3 mom. stadgas har att verkställa taxering, skall utföra de åligganden, som enligt taxeringsförordningen eller annan författning ankomma på taxeringsnämnd och ordförande i taxeringsnämnd. Vad i sådan författning föreskrivits om att taxeringsarbetet skall avslutas inom viss tid skall icke äga tillämpning.

4 §  1 mom. Vad i taxeringslagen (1956:623) finns stadgat rörande den mellankommunala skatterätten skall inte äga tillämpning.

[S2]2 mom. Ordföranden i en länsrätt får fatta beslut på rättens vägnar antingen ensam eller tillsammans med en av honom tillkallad ledamot av nämnden. Förordning (1979:540).

5 §  Vad i taxeringsförordningen eller eljest finnes stadgat rörande meddelande av förhandsbesked i taxeringsfrågor skall icke äga tillämpning.

6 §  Länsstyrelse äger föreskriva, att självdeklaration skall avlämnas å annan tid eller i annan ordning än i taxeringsförordningen stadgas eller ock att med sådant avlämnande må anstå tills vidare.

[S2]Länsstyrelse må ock föreskriva, att skattskyldiga, vilka huvudsakligen uppbära inkomst av tjänst, tills vidare skola vara undantagna från skyldighet att utan anmaning avlämna självdeklaration.

[S3]Tillika må länsstyrelse förordna om inskränkningar i de uppgifter, som skola upptagas i eller fogas vid självdeklaration, samt fastställa erforderliga formulär.

7 §  Länsstyrelse äger föreskriva, att i taxeringsförordningen omförmälda kontrolluppgifter och andra uppgifter till ledning för taxering skola avlämnas å annan tid eller i annan ordning än i nämnda förordning stadgas eller ock att med sådant avlämnande skall anstå tills vidare. Länsstyrelsen må ävenledes undantaga vissa grupper uppgiftspliktiga från skyldighet att lämna uppgifter som här avses, så ock föreskriva de inskränkningar i uppgiftsskyldigheten som må finnas lämpliga.

8 §  1 mom. Länsstyrelse äger föreskriva, att taxering skall ske allenast beträffande vissa grupper skattskyldiga.

[S2]2 mom. Om beslutade taxeringar göres anteckning på vederbörliga deklarationer samt, där så är möjligt, i inkomstlängd och förmögenhetslängd.

9 §  Finner lokal skattemyndighet i anledning av inkomna besvär eller eljest att taxering, som myndigheten beslutat med stöd av bestämmelserna i denna kungörelse, blivit oriktig på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, äger myndigheten meddela beslut om rättelse.

10 §  Vad i taxeringsförordningen stadgas om tid för anförande av besvär angående taxering skall icke gälla.

11 §  Allmän eller särskild fastighetstaxering skall icke äga rum; dock att nytt taxeringsvärde må åsättas fastighet, när så är påkallat av särskilda förhållanden.

Uppbörd

12 §  1 mom. Har skattskyldig att erlägga preliminär A-skatt må, där ej annat framgår av vad nedan i 2 och 3 mom. stadgas eller Kungl. Maj:t annorlunda förordnar, skatten beräknas enligt den skattetabell, vilken, när denna paragraf träder i tillämpning, gäller för den kommun, inom vilken lön utbetalas.

[S2]Skattskyldig, som åtnjuter inkomst av tjänst, skall -- ändock att han har att utgöra preliminär B-skatt för sådan inkomst -- i stället erlägga preliminär A- skatt för denna inkomst.

[S3]Skattskyldig, vilken erhållit debetsedel å preliminär B-skatt men jämlikt bestämmelsen i andra stycket erlagt preliminär A-skatt för inkomst av tjänst, må vid inbetalning av den preliminära B-skatten minska debiterat, på skatteanvisning angivet belopp med vad som avdragits såsom preliminär A-skatt.

[S4]Lokal skattemyndighet må, där så är erforderligt, beträffande viss skattskyldig besluta att preliminär B-skatt för visst inkomstår skall utgå med samma belopp som för näst föregående inkomstår.

[S5]2 mom. Har Kungl. Maj:t beträffande viss kategori inkomsttagare föreskrivit att avlöning och pension till inkomsttagaren utbetalas mot av denne vid utbetalningstillfället företedd särskild, för ändamålet upprättad handling (lönebevis, pensionsbevis) skall preliminär skatt uttagas efter grunder som Kungl. Maj:t i samband därmed fastställer.

[S6]3 mom. Länsstyrelse äger föreskriva, att preliminär A-skatt skall utgå jämväl för sådan inkomst av tjänst, vilken icke hänför sig till den skattskyldiges huvudsakliga arbetsanställning.

[S7]4 mom. Ansökan om jämkning av preliminär skatt eller om jämkning eller om rättelse av sjömansskatt må av skattskyldig göras även efter utgången av eljest stadgad tid.

13 §  1 mom. Kan debetsedel icke utfärdas enligt formulär, som fastställts av riksskattenämnden, må utfärdandet ske enligt formulär som fastställes av länsstyrelsen eller den lokala skattemyndigheten.

[S2]2 mom. Kan, i fall då preliminär A-skatt skall utgå efter tabell, arbetstagare icke förete debetsedel å sådan skatt för inkomståret skall arbetsgivaren verkställa skatteavdrag enligt den kolumn i skattetabellen som i enlighet med av arbetstagaren lämnade uppgifter och för arbetsgivaren eljest kända förhållanden kan anses tillämplig.

[S3]Vad i första stycket stadgas skall äga motsvarande tillämpning i fråga om sjömansskatt.

[S4]3 mom. Anstånd enligt uppbördsförordningen med inbetalning av debiterad skatt må av lokal skattemyndighet beviljas att gälla tills vidare.

[S5]4 mom. Lokal skattemyndighet äger meddela beslut i frågor rörande uppbörd av skatt beträffande skattskyldig, vilken vistas inom myndighetens tjänstgöringsområde utan att vara där bosatt.

14 §  Kan inbetalning av preliminär skatt icke ske medelst skatteanvisning, som varit fogad till debetsedel, skall inbetalningen ske medelst särskild skatteanvisning enligt av länsstyrelsen fastställd blankett, vilken tillhandahålles å postanstalterna och hos de lokala skattemyndigheterna.

[S2]Vad i uppbördsförordningen stadgas om inbetalning eller girering av skatt till centrala skattekontot skall icke äga tillämpning. I sådant fall skall skatten i stället inbetalas eller genom girering överföras till postgirokonto för skatteavdelningen i residensstaden.

[S3]Beträffande inbetalning av preliminär A-skatt från statlig myndighet skall gälla vad därom må vara föreskrivet.

15 §  Länsstyrelse äger föreskriva, att skatteavdrag för gäldande av kvarstående skatt icke skall verkställas.

[S2]Länsstyrelse äger ock föreskriva, att med debitering av slutlig skatt och med utfärdande av debetsedel å sådan skatt skall anstå tills vidare.

16 §  Vad i uppbördsförordningen eller eljest finnes stadgat rörande möjlighet att av centrala uppbördsnämnden erhålla bindande förklaring beträffande frågor om sättet för uttagande av preliminär skatt samt om verkställande av skatteavdrag skall icke äga tillämpning.

17 §  Länsstyrelse äger föreskriva, att lokal skattemyndighet skall vara utmätningsman såvitt avser indrivning av skatt.

Folkbokföring

18 §  Länsstyrelsen äger föreskriva, att mantalsskrivningen för visst år skall inställas eller uppskjutas.

[S2]Har mantalsskrivningen för visst år inställts, skall envar för det året anses vara mantalsskriven i den kommun, där han vid senast förrättade mantalsskrivning blivit uppförd i mantalslängd eller, om han då icke blivit uppförd i mantalslängd, i den kommun, där han är kyrkobokförd den 1 november det år mantalsskrivning skulle hava förrättats.

19 §  Flyttning inom riket skall ej, därest icke särskilda skäl föreligga, föranleda ändring i kyrkobokföringen.

[S2]Registrering av födelse, vigsel, dödsfall samt av andra förhållanden, som äro av betydelse för kyrkobokföringen, skall ske i den församling där anmälan om förhållandet göres. Är enligt kyrkobokföringskungörelsen annan församling rätt inskrivningsort, skall pastor i nämnda församling underrättas därest det kan antagas att meddelandet kan komma honom tillhanda.

[S3]Pastor, som mottager anmälan om barns födelse, skall omedelbart upprätta personakt för barnet samt tilldela barnet tillfälligt födelsenummer. Sådant nummer skall bestå av länsbokstav, kommunens statistiska nummer samt ett ordningstal, udda för pojke och jämnt för flicka. Ny serie ordningstal skall påbörjas för varje dag. Finnas inom en kommun flera församlingar, skall av födelsenumret framgå i vilken församling registreringen skett. Uppgift om tillfälligt födelsenummer skall antecknas i personakten samt i födelse- och dopboken ävensom meddelas barnets närmaste anhöriga. Vad sålunda stadgats skall i tillämpliga delar gälla när personakt upprättats för invandrare och för personer, vilka äro registrerade såsom obefintliga.

20 §  Länsstyrelse äger föreskriva att vad i folkbokföringsförordningen eller eljest finnes stadgat angående förande av tryckande register hos länsbyrå för folkbokföringen samt meddelande av vissa underrättelser till och från länsbyrå icke skall äga tillämpning.

[S2]Länsstyrelse må även i övrigt föreskriva sådana inskränkningar inom folkbokföringsväsendet, som med hänsyn till krigsförhållanden kunna anses erforderliga.

Särskilda föreskrifter

21 §  De ytterligare föreskrifter, som erfordras för tillämpningen av här meddelade bestämmelser, utfärdas av statistiska centralbyrån, riksskattenämnden, centrala uppbördsnämnden och sjömansskattenämnden, envar myndighet såvitt avser dess verksamhetsområde.

22 §  Myndighet, som meddelar föreskrifter eller eljest vidtager åtgärder med avseende å förhållanden, vilka regleras i denna kungörelse eller i förordningen om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m., skall, där icke hinder möter, till chefen för finansdepartementet göra anmälan härom.

[S2]Länsstyrelse skall, där så finnes påkallat, i här avsedda ärenden samråda med länsstyrelser i angränsande län.

23 §  I denna kungörelse förstås med län jämväl Stockholms stad, med länsstyrelse jämväl överståthållarämbetet och med landskamrerare jämväl skattedirektören hos överståthållarämbetet.

Ändringar

Kungörelse (1958:388) med vissa bestämmelser rörande taxering, uppbörd och folkbokföring under krigsförhållanden

Förordning (1979:540) om ändring i kungörelsen (1958:388) med vissa bestämmelser rörande taxering, uppbörd och folkbokföring under krigsförhållanden

    Omfattning
    ändr. 4 §

Förordning (1995:440) om upphävande av kungörelsen (1958:388) med vissa bestämmelser rörande taxering, uppbörd och folkbokföring under krigsförhållande

    Omfattning
    upph.