Lag (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1958-02-28
Ändring införd
SFS 1958:52 i lydelse enligt SFS 1977:661
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Tid, inom vilken arvinge eller testamentstagare efter kungörelse enligt 16 kap. 1, 2 eller 3 § ärvdabalken har att göra sin rätt gällande, må, om skäl äro därtill, av rätten förlängas. Sådan förlängning må ske med högst fem år i sänder men må sammanlagt ej avse mera än femton år.
Ansökan om förlängning skall ingivas till rätten, innan preskription inträtt, och må göras av den som har att bevaka arvingens eller testamentstagarens rätt i boet. Övriga dödsbodelägare skola genom särskilda meddelanden av rätten erhålla tillfälle att yttra sig över ansökningen.
Sedan beslut om förlängning vunnit laga kraft, skall kungörelse om beslutet genom rättens försorg intagas i Post- och Inrikes Tidningar. Lag (1977:661).

Ändringar

Lag (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente

Ändring, SFS 1962:137

    Omfattning
    ändr.

Ändring, SFS 1967:651

    Omfattning
    ändr.

Lag (1977:661) om ändring i lagen (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente